KALVSLUND KIRKE RIBE HERRED. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot Südostansicht der Kirche.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALVSLUND KIRKE RIBE HERRED. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1995. Südostansicht der Kirche."

Transkript

1 Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot Südostansicht der Kirche. KALVSLUND KIRKE RIBE HERRED Sognet nævnes første gang ved midten af 1300'rne i håndskriftet Ribe Oldemoders kirkeliste, hvor det er sat til den beskedne afgift 4 skilling sølv (jfr. s. 1020f.). 1 Det var i det mindste siden 1500'rne hovedsogn til Hjortlund, 2 fra 1659 anneks i samme pastorat. Med reformationen kom kirken under landsherren, fra 1580 kongen, 3 og forblev i hans besiddelse, indtil den er overgik til selveje, formentlig 1913 (jfr. hovedsognet Hjortlund s. 3311). Sagn. Kirken skulle have stået på bakken ved kirken, men hvad man byggede om dagen, blev revet ned om natten. Man besluttede da at bygge kirken, hvor man næste morgen fandt den fjerneste bygningssten (jfr. s. 3346). 4 To kæmper skulle ved stenkastning afgøre, hvem der var den stærkeste. Den ene kæmpe stod ved Hygum kirke, og han slog tårnet ned på Kalvslund kirke. Kæmpen ved Kalvslund kirke kunne kun kaste sin sten halvvejs til Hygum. 5 Møntfund. Ved en arkæologisk undersøgelse i forbindelse med kirkens restaurering fremkom i alt 13 mønter, otte danske, hvoraf de ældste var slået af Valdemar II før ca. 1225, samt fem nordtyske hul-

2 3346 RIBE HERRED penninge. 6 Samtidig afdækkedes som *gulvfund et gennembrudt og med øsken forsynet hænge- eller påsyningssmykke af sølv formet som en seksoddet stjerne indfattet i en krans af små perler, 7 samt et antal keramikskår, fragmenter af rudeglas, søm mm. 8 Kirken ligger på relativt fladt terræn umiddelbart syd for landevejen mellem Ribe og Folding- bro. I syd falder terrænet let ned mod landsbyen Kalvslund og Hjortvad å, der ligger i en afstand af ca. 2 km fra kirken. Kirkegården, der har bevaret sine gamle grænser til alle sider, er omtrent kvadratisk med afrundede hjørner. Den kranses langs digets inderside af stynede elmetræer. Der er indgange i henholdsvis syd og vest. Førstnævnte er hovedadgangen og har en bred låge med to sortmalede støbejernsfløje ophængt i obeliskformede granitpiller, der kan være identiske med de 1872 af stenhugger H. Knudsen leverede to sten. 9 Fodgængerlågen i vest flankeres af granitpiller og lukkes af en enkelt sortmalet tremmefløj af træ. En kirkegårdsportal nymuredes , men måtte underkastes reparation allerede og igen Til alle sider er dobbelte, jordfyldte stendiger af stablede, rå kampesten. Ved et kirkesyn 1864 konstateredes, at diget måtte omsættes, hvortil udarbejdedes overslag af P. Møller (sml. tagrytter) og»den dueligste stenhugger her på egnen«, 11 der formentlig er identisk med ovennævnte stenhugger H. Knudsen, der udførte en del af dette arbejde 1872 (sml. gravminder). 9 Et ligkapel i kirkegårdens nordøsthjørne indviedes Bygningen, der har hvidkalkede langmure, gavle af sortmalet træ og afvalmet, rødt tegltag, indeholder tillige toilet og material- rum. Før opførelsen af tagrytteren over kirkens vestende (jfr. ndf.) hang kirkens klokke i et tømret klokkehus, der 1766 nævnes øst for kirken. Det var formentlig en fritstående bygning, omend det ikke kan udelukkes, at den var sammenbygget med østgavlen. 13 Klokkehuset ho- vedrepareredes , og igen var en istandsættelse fornøden sattes et par nye brædder i husets klædning, og der anskaffedes en ny stige. Denne har dog muligvis blot skullet gøre nytte ved reparationen, idet en trappe til brug ved klokkeringningen opsattes ; et år senere omtales to nye hængsler til husets låge. 10 En kirkestald, der opførtes til præstens hest, var af lerklinet bindingsværk og tækket med lyng forlængedes stalden med et fag, og der anskaffedes lås og nøgle hertil. En større reparation af bygningen, der tillige benævntes præstens vognskur, blev gennemført 1848, da der anskaffedes mursten, tømmer, ler til klining samt lyng og rør til taget. 10 En ny ( )staldbygning opførtes 1889; 14 det er formentlig den nedre del af dennes sydmur af kløvet kamp opmuret i cement, der indgår i ydersiden af søndre kirkegårdsdige nær vesthjørnet (sml. fig. 2). Omkring kirken er lagt et stenpikket fortov. Ønske om et fortov fremsattes 1888, 15 og i forbindelse med restaureringen mente man, at cementbelægningen burde erstattes af en stenlægning. BYGNING Fig. 2. Matrikelkort 1: Målt af Boesen Katasterkarte, vermessen Kirken består af kor og skib, der er opført i første halvdel af 1200'rne med en kort pause mellem de to bygningsafsnit. Hertil er 1864 føjet et våbenhus i syd. Orienteringen har en mindre afvigelse mod syd. Trækirke? I forbindelse med restaureringen udførtes en omfattende arkæologisk

3 KALVSLUND KIRKE 3347 Fig. 3. Grundplan 1:300. Målt af Lars Klint og Henrik Reitzel 1969 og tegnet af Mogens Vedsø Grundriß. sondering i både kor og skib. I koret registrerede undersøgeren, K. Høgsbro Østergaard, en grav ældre end den nu stående bygning og så heri et indicium for en ældre kirkebygning på stedet. I skibet fremkom under dets oprindelige lergulv et relativt omfangsrigt lag af frådstenssmuld og trækul; også dette tolkedes som rester af en ældre bygning. Tolkningen forekommer usikker; snarere drejer det sig om udrømning fra en kalkovn, hvori et frådstensparti er brændt til kalk umiddelbart forud for det nuværende skibs opførelse (jfr. byggepause mellem kor og skib). En krumt forløbende række stolpehuller inde i skibet nær nordvæggen og ældre end ovennævnte lag er sandsynligvis uden forbindelse med byggeriet. Materiale og teknik. Kor og skib står på fundamenter af relativt små kampesten og rejser sig over en granitsokkel, der er profileret med en stejl hulkel (s. 3260, fig. 6). Herover ses i koret og skibets østhjørner to til tre skifter granitkvadre, ligesom der også er registreret kvadre i triumfmurens vestside op til samme højde som korbuens kragbånd. Materialet i øvrigt er hovedsagelig tuf, dog er frisen på skibets nordmur formentlig af tegl, der ligeledes indgår i den øverste del af triumfmurens vestside. 16 Korets oprindelige østafslutning er gået tabt ved nedrivning af en apsis, hvis tilstedeværelse røbes af en lang række krumme mur- og sokkelkvadre i den sekundære østgavl. Korets oprindelige østhjørner har ligget ca. 50 cm vest for de Fig. 4. Tværsnit 1:150. Målt af Lars Klint og Henrik Reitzel 1969 og tegnet af Mogens Vedsø Querschnitt.

4 3348 RIBE HERRED Fig. 5a-e. Opmålinger 1:300. a. Plan. b. Opstalt af kirkens sydside. c. Opstalt af kirkens nordside. d. Opstalt af kirkens østside. e. Tværsnit af kirken set mod øst. Forlæg til Danske Tufstenskirker. Målt og tegnet af V. Koch a. Grundriß. b. Aufriß, Südwand der Kirche. c. Aufriß, Nordwand der Kirche. d. Aufriß, Ostwand der Kirche. e. Querschnitt gegen Osten nuværende. Et par kvadre forneden i hjørnet mod nord er bevaret på plads (sml. fig. 5c), ligesom det er tydeligt, at den bevarede hjørnesokkelkvader er udflyttet ved gavlens ombygning; i korets indre registreredes ved kirkens restaurering en hertil svarende lodfuge (fig. 12). I en sokkelkvader umiddelbart øst for norddøren (fig. 7) er i hulkelen udsparet en plintlignende klods, 17 hvis funktion ikke umiddelbart lader sig bestemme. Et midlertidigt byggestop antydes af den i teknisk henseende mangelfulde sammenbygning af kor og skib, hvor triumfmurens vestside flugter med skibets østhjørner. Disponeringen af blæn- dingsudsmykningerne på korets nord- og sydmur viser klart, at der ikke ved disses opførelse var planlagt tilslutning til et muret skib, mens det på den anden side ikke kan udelukkes, at koret har været tilknyttet en anden, ældre bygningsdel på nuværende skibs plads (jfr. ovf.).

5 KALVSLUND KIRKE 3349 Forskelle i materialefordelingen samt markante lodfuger, dels i skibets sydøstre hjørnelisén (fig. 5b), dels indvendig på nordvæggen (fig. 10), angiver formentlig, at skibets østhjørner er opført til fuld højde før den resterende del af skibet. Facadeudsmykningen, der er bedst bevaret på kirkens nordside, udviser markante forskelle mellem kor og skib. 18 Blændingsudsmykningen på korets nordside er fuldstændig bevaret og indeholder to blændingsfelter, der forneden udgår fra en højtplaceret skråkant, ca. 130 cm over sokkeloverkant, og i siderne begrænses af relativt smalle liséner. 19 Hvert felt afsluttes foroven af en frise med tre let fladtrykte rundbuer båret af karakteristiske konsoller med svungne sider; tilsvarende kendes fra Hunderup kirkes kor (s. 3167). På korets sydside er bevaret en lisén i vest samt, i tilknytning hertil, tre et halvt bueslag af en frise med konsoller svarende til nordsidens. Buernes dimensioner antyder, at sydsiden kun har haft ét blændingsfelt, overdækket af otte rundbuer. Feltets nedre afslutning er efter talrige ommuringer noget udflydende, men har formentlig ligget i samme højde som i nord. Skibets sydside prydes af tre, kun delvis bevarede blændingsfelter, der adskilles af to cm brede liséner. Afgrænsningen udgøres i øst af en bred hjørnelisén, i vest af et spring i facade-

6 3350 RIBE HERRED Fig. 6. Skibets nordportal (s. 3350). NE fot Nordportal des Kirchenschiffs. materiale er anvendt i murens øverste del. Afvigelsen i udformning og muligvis tillige i materiale kan skyldes en ombygning, men er snarere et oprindeligt træk. 20 Døre og vinduer. Korets syddør er i sin nuværende udformning resultat af en ændring (jfr. ndf.), men den har uden tvivl afløst en ældre, formentlig oprindelig, åbning. De bevarede enkeltheder antyder en udformning som skibets norddør. Døren i skibets nordside er velbevaret, omend tilmuret i lysningen (fig. 6). 21 Døråbningen, der bryder soklen, har indfatning af granit. I bunden en tærskelsten, i hver side to karmsten og foroven en overligger, der har vandret underside og tagformet overside. Dørpartiet krones af et muret tympanonfelt af tuf. Dets smalle stik ledsages af et fremspringende, vandnæselig- nende profil, mens selve feltet prydes af et vandret savskifte, der på midten krones af et menneskehoved. Indadtil har døren symmetrisk smigede karme og fladbuet overdækning. Dørpartiets udformning er velkendt blandt tufstens- kirkerne; en omtrent identisk udformning af tympanonfeltet ses i Billum (s. 1078) og Alslev (s. 2006); nært beslægtet er endvidere dørene i Ål (s. 1299) og Hvidding (DK. SJyll. s og ), hvor de tagformede døroverliggere tillige genfindes. Syddøren, der formentlig har flugten nær ved syddørens østvange. Af den tilhørende buefrise er kun levnet det meste af én rundbue i vest; dennes bredde viser, at hvert felt må have været afdækket af to buer. Forneden udgår felterne fra en skråkant ca. 50 cm over sokkeloverkanten. Skibets nordside har kun to blændingsfelter, hvis nedre skråkant ligger ca. 25 cm over soklen. Foroven afsluttes de hver med en frise af fem trappestik. Denne stiktype er fortrinsvis knyttet til tegl; det er derfor sandsynligt, at dette Fig. 7. Detalje af skråkantsoklen på skibets nordside med udsparet plint umiddelbart øst for døren (s. 3348). Mogens Vedsø fot Detail von Sockel an Schiffsnordwand mit ausgesparte Plinthe, unmittelbar östlich des Nordportals.

7 KALVSLUND KIRKE 3351 Fig. 8. Kirken set fra nordøst. NE fot Nordostansicht der Kirche. været udformet som den nordre, har tilsyneladende bevaret sine karme og smige uændret; den er udvendig vandret afdækket og har indadtil en høj fladbue, der delvis må være skabt ved behugning af den oprindelige overdækning. Kirkens nordside har bevaret tre rundbuede og dobbeltsmigede vinduer, et i korets østre blændingsfag og et i hver af skibets to blændinger, hvilket formentlig svarer til det oprindelige antal i denne side. Lysåbningerne var tilmurede frem til restaureringen (sml. fig. 5c og 8), korets vindue dog synligt som indvendig blænding. I det indre er den rundbuede korbue velbevaret. Soklen har samme profil som den udvendige, mens kragbåndene har skråt affaset underside. Triumfmurens vestside er op til samme højde som korbuens vederlag opmuret af granitkvadre, dog isprængt enkelte tufsten, mens kragbåndene, korbuens stik og det omgivende murværk er af tuf (sml. ovf.). Kor og skib overdækkes af bræddelofter, der er sømmet på bjælkernes underside. Lofterne er af pålagte profilbrædder inddelt i henholdsvis 2 2 og 3 8 felter. Profilbrædderne er gule og felterne blå. Der er ingen muret gavltrekant mellem kor og skib, hvilket kan skyldes den særegne udformning af sammenbygningen mellem de to bygningsdele (sml. dog Hjortlund s. 3316); i stedet er det lodrette spring mellem korets og skibets tagflader lukket af blyklædt træ. Datering. På grundlag af stilistiske betragtninger fremførte Jacob Helms, at kirken måtte henføres blandt tufstengruppens yngste. 22 En undersøgelse af skibets tagværk 1993 (jfr. ndf.) godtgjorde, at det med stor sandsynlighed var oprindeligt. En efterfølgende dendrokronologisk analyse af træværket gav en datering til tiden ; denne må rimeligvis tillige gælde skibets opførelse. Som ovenfor nævnt er koret noget, omend næppe meget ældre. Middelalderlige ændringer. Kirkens sydside fremviser enkelte spor af en ombygning, der kan have fundet sted endnu i 1300'rne. Som

8 3352 RIBE HERRED Fig. 9. Præstedør i korets sydside (s. 3351). Mogens Vedsø fot Priestertür in südlicher Chorvand. Eftermiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Formentlig o (jfr. kalkmalerier) erstattedes apsis af en lige korgavl, der opførtes med østhjørnerne ca. 50 cm østligere end de oprindelige. Materialet er forneden genanvendte granitkvadre, der hovedsagelig stammer fra den nedbrudte korrunding, og herover synes tegl at være enerådende. Gavltrekanten rejser sig over et let fremspringende skifte i tagfodshøjde og prydes af tre tætstillede højblændinger med kur- vehanksbuet stik, der nu kun er fuldt bevaret mod syd (jfr. flg. 5d). I den midterste blænding er en nærmest fladbuet glug, der indadtil har vandret overdækket fals (fig. 5e). Gavlens inderside brydes af en ca. 25 cm dyb og 170 cm bred vandret overdækket niche, der er udført i tilknytning til alterbordet og har underkant fælles med dettes bordplade (sml. alterbord). En tagrytter anbragtes 1841 over skibets vestende som afløser for et klokkehus på kirkegården (se ovf.). Spiret, der udførtes under ledelse af Niels Møller, er firsidet og rejser sig over en lukket, kubusformet, blyklædt kasse med synlige hjørnestolper, der foroven afstives af profilerede ovenfor nævnt blev korets syddør helt eller delvist ommuret; ændret er i hvert fald det spidsbuede stik. Dettes fremspringende prydskifte samt det over buetoppen anbragte hoved, hvis træk nu er stærkt udviskede, må uden tvivl hidrøre fra en oprindelig døråbning. Indadtil er døråbningen, der nu tjener som skab, fladbuet med vinkelrette karme. 21 Samtidig er formentlig en ombygning af buefrisen over midterste blændingsfag på skibets sydside. En frise af fire slanke spidsbuestik er tydeligvis indføjet mellem de nu kun delvis bevarede liséner, der afgrænsede faget til hver side (sml. fig. 5b). Udformningen kan være inspireret af en buefrise øverst i Ribe domkirkes store tårn, der formentlig fuldførtes 1333 (s ), og en lignende frise fra 1300'rnes slutning ses på korets nordside i Tranebjerg, Samsø (DK. Holbæk s. 2570). Fig. 10. Udsnit af skibets nordøsthjørne med fremgravet sidealter (s. 3357) og synlig lodfuge i nordvæggen (s. 3349). K. Høgsbro Østergaard fot Ausschnitt aus nordöstlicher Schiffsecke mit freigelegenem Nebenaltar und sichtbarer Lotfuge in der Nordwand.

9 KALVSLUND KIRKE 3353 Fig. 11. Udgravningsplan 1:300. Målt og tegnet af K. Høgsbro Østergaard henholdsvis 1953 og Ausgrabungsplan, vermessen und gezeichnet, bzw und knægte. Den flade, svungne blyklædte hætte krones af en fløjstang med kugle og vindfløj, sidstnævnte med årstallet»1841«. Fløjstangen er i forbindelse med den seneste udskiftning af kirkens blytag 1993 ændret fra en nærmest balusterformet til en uprofileret stang (sml. fig. 5b-d og 8). Klokken bæres af to tværbjælker i øst og vest; begge afstivet af knægte, der oprindeligt havde profil, men før 1929 var erstattet af nye uprofilerede. 23 En partiel blyklædning af stolper og knægte yngre end 1885 (sml. fig. 5b og 1) fjernedes Våbenhuset foran skibets syddør opførtes 1864 af små røde mursten i krydsskifte. Murene er hvidkalkede og taget af røde tegl. Nævnte år ønskedes et ældre våbenhus fornyet, om muligt med genanvendelse af en del af gavlmuren, hvilket dog ikke synes at være sket. 11 I gavlen er en fladbuet, falset indgangsdør, og derover prydes gavltrekanten af et fremspringende skifte langs tagfladen og to korte falsede gesimsbånd ved tagfoden. Et bredt fladbuet vindue i østmuren stammer fra restaureringen , hvor det afløste et betydeligt smallere falset, fladbuet vindue. Våbenhusets indre overdækkes af et gråmalet træloft på synlige bjælker. Loftet blev 1875 malet med lys perlefarve. 15 I det sydøstlige hjørne stod endnu 1929 en blystøberkamin (fig. 5a), der var vendt med åbningen mod vest. 25 Bygningen afløste et våbenhus, der repareredes og 1778 betegnedes som faldefærdigt. 26 En omtale af en skorsten viser, at våbenhuset formentlig, ligesom sin efterfølger, har rummet en blystøberkamin. 10 Reparationer og restaureringer. Småreparationer var talrige i 1700'rne og 1800'rne. Af større omfang var formentlig en omtalt istandsættelse af vestgavlen, idet denne ses at være helt fornyet med anvendelse af små teglsten i krydsskifte. 10 Indvendig aftrappes murtykkelsen i den ommurede gavl med tre vandrette spring i murens øvre halvdel (fig. 14), idet dog det mellemste er forkrøbbet over vestvinduet. En partiel ommuring af korets sydside, formentlig dens østre del, udførtes Kirken fik nyt loft 1848; blev loftet i koret kittet og malet med lys perlefarve, og året efter fulgte skibets loft. 15 Kirkens restaurering (arkitekt J. K. Jepsen) omfattede for bygningens vedkommende fornyelse af gulve, vinduer og opvarmning. De oprindelige tre vinduer på kirkens nordside genåbnedes, og to tilmurede døråbninger, korets i syd og skibets i nord, udhuggedes som blændinger. Gulvene blev lagt med gule munkesten i sildebensmønster, der i koret er hævet to trin over skibet. Ved den under nævnte restaurering gennemførte arkæologiske undersøgelse påvistes i både kor og skib rester af oprindelige lergulve, der lå i samme niveau. Disse var senere afløst af teglgulve, der dog var fjernet forud for undersøgelsen. 27 Frem til restaureringen var gulvene af gule fliser, der formentlig var lagt i perioden Vinduerne, der er indsat ved restaureringen , er fladbuede med karme og seks rammer af eg; ruderne er blysprossede. I kirkens

10 3354 RIBE HERRED sydside ses omkring de nuværende lysåbninger, en i koret og to i skibet, de bevarede karme og fladbuestik af tre store, formentlig senmiddelalderlige vinduer (fig. 5b). I årene gennemførtes en successiv udskiftning af træram- merne, 10 og 1868 indsatte kirkearbejder Peder Møller fra Øster Hjerting nye støbejernsvin- duer fra Ribe Jernstøberi i stedet for trækar- mene tre store rundbuede i sydsiden (fig. 5b) og et mindre i vestenden. Samtidig anbragtes det endnu bevarede lille vindue i korets østre gavltrekant samt to tagvinduer, der fjernedes ved tagets omlægning Tagværkerne, af eg, over skib og kor er endnu i vid udstrækning middelalderlige. Skibets 14 fag lange tagværk (fig. 4) har ét oprindeligt, højt placeret hanebånd, mens to par lange skråstivere senere er erstattet af yderligere et hanebånd og en lang skråstiver inden for spærfoden. De tilhørende bindbjælker er kæmmet ned over en murrem nær langmurenes ydre murflugt. Hovedparten af tømmeret, der er nummereret med stregnumre fra vest mod øst, må være samtidig med skibets opførelse. Korets seks fag lange tagværk har ét hanebånd og en kort, lodret spærstiver nær spærfoden. Dette tagværk må være resultat af en middelalderlig udskiftning, der fandt sted før apsidens nedrivning (jfr. ndf.). Våbenhuset har et spinkelt fyrretræstagværk, der er samtidigt med bygningen. Den dendrokronologiske analyse af træværket viste, at skibets må dateres til perioden , mens korets var tilvirket i 1400'rne, formentlig tredje fjerdedel; usikkerheden skyldes, at der intetsteds er bevaret barkkant og kun i ringe omfang splintved. 28 Tagbeklædningen på kor og skib er bly, der senest er omlagt Ved undersøgelsen dette år registreredes på oversiden af skibets spær rækker af naglehuller, der var anbragt med en afstand af ca. 20 cm, dog undtaget de nederste ca. 90 cm, hvor der i stedet registreredes nogle store søm med samme afstand; naglerne var alle afskårne eller -brækkede i plan med spærets overflade. 28 Undersøgeren tolkede disse som rester af fastgørelse til brædder, lægter eller rafter. Fig. 12. Udsnit af korets nordøsthjørne med spor af ombygning efter apsidens nedrivning (s. 3352) samt rester af dekorativt kalkmaleri fra o (s. 3355). K. Høgsbro Østergaard fot Ausschnitt aus nordöstlicher Chorecke mit Spuren eines Umbaus nach Abriß der Apsis sowie mit Resten einer dekorativen Wandmalerei um Sammenholdt med tilsvarende, tidligere iagttagne nagler i Brørup, 30 forekommer det rimeligst, at de har fastholdt lægter, eller snarere rafter, til et stråtag (sml. Hjortlund, s. 3320). Naglerne har næppe været slået igennem rafterne, men har vel skullet forhindre disse i at glide ned af spæret. De kraftige søm forneden på spæret viser, at der her enten har været monteret skalke, eller at rafterne har været fastgjort på mere sikker vis end højere oppe, hvor der må have været anvendt besnøringer med reb. 31 Den nævnte tagbeklædning kan være skibets oprindelige, men hvorvidt den kun har været af midlertidig karakter eller har fået længere levetid, er uvist. Bly har uden tvivl gammel hævd som tækkemateriale på kirken, hvilket fremgår af fund af tre blystøbergruber inden for skibets døre, henholdsvis en i nord og to alternerende i syd. De to sidstnævnte var anlagt fra

11 KALVSLUND KIRKE 3355 et gulvniveau højere end skibets oprindelige lergulv, 32 mens førstnævnte lå i plan med gulvet og dermed næppe var meget yngre end skibets opførelse. Reparationer af blytagene nævnes talrige gange i 1700'rne og 1800'rne (jfr. blystøberka- min i våbenhuset). En større udskiftning udførtes 1892 af kirkearbejder Niels Møller, Hjerting, 33 hvor hele sydsidens tag fornyedes. 9 Opvarmning. Kirkens nuværende el-varme er indlagt ved restaureringen En omtalt kakkelovn i»skriftestuen«lader sig ikke placere med sikkerhed, 10 men den kan muligvis være identisk med den ovenfor omtalte blystø- berkamin i det nedrevne våbenhus. En kakkelovn fra Ribe Jernstøberi opstilledes 1889 i skibets nordøsthjørne (fig. 24). 14 Kirken står i dag med hvidkalket murværk undtagen granitsoklen, der 1883 afrensedes for kalk. 15 Soklen har senere været overkalket, men er nu atter befriet for hvidtning. tkalkmalerier En kalkmalet præsterække fra første del af 1700'rne er blevet overkalket engang efter Ved restaureringen fremkom både i kor og skib spredte rester af dekorativt maleri, der hovedsagelig var efterreformatorisk. Det fundne blev atter overkalket. 1) Tidligmiddelalderlige? På triumfvæggen over et i skibets nordøsthjørne konstateret sidealterfundament (jfr. s. 3357) iagttoges»rester af en farvebort, der lå helt inde på det inderste pudslag«. Farverne angives som røde i borten og blågrønne i mindre og større pletter i feltet. Rester af borten sås også på skibets tilstødende nordvæg ca. 50 cm fra triumfvæggen. 34 2) (Fig. 12), o. 1575, især på korvæggene, der har haft en udsmykning af ca. 10 cm brede borter malet på hvidtekalk, formentlig alene i sort og rødt. Nord-, øst- og vestvæggen havde i en højde af ca. 220 cm over gulvet rester af en vandret bort med liggende, sammenslyngede S'er og udfyldende prikker. Hertil hørte en bort med sparer i korets nordøsthjørne (på østvæggen), en lignende i nordvesthjørnet med linje og prikker samt på nordvæggen under loftet en knækbort med prikker. Sammenhørende hermed var formentlig en udsmykning»på forkanten og undersiden«af triumfbuen med vekselvis røde og hvide imiterede kvadre i sort kontur og en sort bue udenom. Udsmykningen minder om senmiddelalderens enkle hvælvdekorationer, men må tilhøre 1500'rnes slutning, da dens teknik og former genfindes i en dekoration i Fåborg kirke, der ved yderligere arkader og halvrosetter klart røber renæssancekarakter (s med fig ). 35 Ligeledes ses udsmykningen at være udført efter etableringen af korets nuværende østafslutning, måske i direkte tilslutning til dette arbejde (jfr. fig. 12 og s. 3352). 3) 'rne. I skibet fandtes på syd-, vestog nordvæggen spor af»brede, sorte båndslyng«. Tilsvarende båndslyng fremkom under korbuens kragsten, der begge havde stået sorte. Formentlig har der været tale om rester af sort»drapering«malet i anledning af begravelse. 35 4) En præsterække på korets nordvæg var formentlig fra 1719 og må i hvert fald være malet i Hans Munks præstetid ( ). Den havde følgende ordlyd:»præsterne til denne Menighed siden Reformationen haver været disse: Hr. Hans Pedersen/ Hr. Oluf Brun/ Hr. Bertel Stur/ Hr. Bertel Struck/ Hr. Povel Wedel/ Hr. Johan Beltoft/ Hr. Casten Als/ Hr. Niels Feilman/ Hr. Hans Munck 1719/ Tænker paa Eders Lærere som haver sagt Eder Guds ord, hvilkes Endeligt 1 skulde see til, og effterfølge Troe. Ebr. 13. v. 8«. 13 INVENTAR Oversigt. Fra kirkens opførelsestid stammer alene granitdøbefonten, som er ene om at repræsentere den glatkummede, sydvestjyske type syd for Kongeåen. Altertavlen er i ungrenæssancestil fra o. 1585, prædikestolen udført i en lokal og formentlig forsinket højrenæssancestil, vel o Alterstagerne er endnu gotiske, snarest fra o. 1600, og en lignende datering bør gælde alterdisken, skønt det næppe kan udelukkes, at den er udført så sent som sammen med den af Heinrich Bötticker 1724 leverede alterkalk. Tiden o repræsenteres endvidere af en fontehimmel og en pengeblok, altermalerierne stammer fra 1746, måske også en dørfløj, mens den af Johan Danmarks Kirker, Ribe amt 229

12 3356 RIBE HERRED Fig. 13. Indre set mod øst. NE fot Kircheninneres gegen Osten. Hinrich Armowitz i Lybæk støbte klokke bærer årstal Farvesætning og istandsættelser. Sit præg af senbarok farveholdning med marmoreringer skylder inventaret en istandsættelse 1953, da der på prædikestolen fremdroges en staffering fra 1712, mens altertavlen fik sine malerier og storvinger fra 1746 igen og i øvrigt nystafferedes i samklang hermed. Samtidig istandsattes fontehimlens barokbemaling (fra 1746?), og den genophængtes. De nuværende stolestader er ligeledes anskaffet 1953; deres bemaling i hovedsagelig grønne toner skyldes som den øvrige farvesætning Aage Sørensen og er foretaget ved en mindre istandsættelse Mens der bag altertavlens barokmalerier gemmer sig renæssancemalerier, synes prædikestolen at have stået ustafferet, indtil den ved en restaurering 1712 fik sin nuværende bemaling. Også i pastor Hans Munks virketid ( ) blev kirken istandsat, da han ses at have forfattet versificerede indskrifter både på døbefonten og skriftestolen (jfr. Hjortlund). Ved en istandsættelse 1746 fik altertavlen sine nuværende malerier samt en staffering med grøn grundfarve, og 1852 lod man staderne forny, hvorefter maler Andersen 1855 malede både dem og det øvrige inventar i gråtoner og gulbrunt. Kirkesynet foranledigede 1875 staderne egetræsmalet, og 1880 reparerede maler B. Hansen fra Ribe hovedinventaret med fortrinsvis hvidt, grønt og brunt. Endelig undergik altertavlen 1903 en restaurering, hvorved den fik sit nuværende topstykke, bemaling med stor skønvirkeskrift samt nye altermalerier, Jesus og den værkbrudne, af Heinrich Dohm. De er ophængt på skibets nordvæg siden istandsættelsen 1953, da man kasserede et pulpitur fra 1600'rne. Alterbordet, muret vistnok af genbrugte tufsten (nu utilgængeligt), er formentlig fra renæssancetiden, ca cm, 103 cm højt. Det står op

13 KALVSLUND KIRKE 3357 Fig. 14. Indre set mod vest. NE fot Kircheninneres gegen Westen. imod korets østvæg, hvis store niche (jfr. s. 3352) hører sammen med bordet og indebærer en udbygning af bordpladen med 25 cm ind i væggen sås i skibets nordøsthjørne fundamentrester efter et sidealterbord (jfr. fig. 10), ca cm, hvortil muligvis havde hørt en kalkmalet udsmykning på triumfvæggen ovenover (se kalkmalerier nr. 1). Alterpanel, 1953, cm, 110 cm højt, forsiden har fem fag, kortsiderne to, der udgøres af profilfyldinger i to rækker. Bemaling i mørkegråt med brune fyldinger og gule lister; bordplade i blank eg. Alterklæder købtes seks alen rødt klæde samt groft lærred til underfoer for et nyt alterklæde, der atter udskiftedes 1760 og 1841; nyanskaffelsen 1841 nødvendiggjordes af et tyveri anskaffedes»til alteret«rødt fløjl, guldfrynser og -bånd, indkøbt hos H. Wilkens' mode og manufaktur i Roskilde, 9 og atter *

14 3358 RIBE HERRED Fig. 15. Altertavle, o (s. 3358), med malerier fra 1746 og topstykke fra NE fot Altar, um 1585, mit Gemälden von 1746 und Aufsatz von betalte værgen for»tøj til et nyt alterklæde samt farverløn for samme«(jfr. fig. 24). 9 Altertavle (fig. 15), o. 1585, med malerier fra 1746 samt topstykke fra en restaurering 1903 ved snedker Hans Dau i Ribe. 9 Spinkle, korinthiske frisøjler med attiske baser deler storstykket i et næsten kvadratisk, profilkantet midtfelt og to tilsvarende, ganske smalle sidefelter. Søjlerne, der står foran høj fyldinger, hviler på fremspring i postamentgesimsen, der under ydersøjlerne har udsvejfede hængeknopper fra Postamentet er på ungrenæssancevis højt med slanke, fyldingsprydede fremspring, mens dets enkelt udsavede vinger som de tilsvarende storvinger er tilsat Under storfrisen sidder små hængeknopper, dens volutfremspring prydes af englehoved over beslagværk (fig. 34), og gesimsen ledsages af forkrøbbet tandsnit. Det nyere topstykke slutter sig i form til postamentet og krones af en lav gavl. Tavlens malerier er som nævnt fra 1746, udført på det oprindelige maleripanel. I storfeltet (fig. 16) ses Nadveren med et lille anretterbord og to opvartende børn i forgrunden. Nordre sidefelt viser Bønnen i Getsemane med Jesus knælende mod venstre og de tre apostle sovende i baggrunden under træer, der leder tanken hen på kineserier. I søndre felt ses Jesus på korset med

15 KALVSLUND KIRKE 3359 Fig. 16. Nadveren, altermaleri 1746 (s. 3358). NE fot Abendmahl, Altargemälde Maria Magdalene knælende ved korsets fod og Adams hovedskal liggende på jorden foran. Til nadvermaleriet er bevaret sammenhørende indskrifter i forgyldt fraktur på sort bund, i postamentfeitet:»hvert Menniske skal prøve sig selv Corinth. 11 (v )«, i frisens storfelt:»hvo som æder mit Kiød...Joh. 6 (v )«. Stafferingen fra 1746 er derudover kun i behold på storvingerne, der har brunt akantusløv på gråblå bund omkring medaljoner med maleri af en evangelist i brystbillede, vendt mod tavlens midte og med navnet anført i hvid skriveskrift. I nord ses en rødklædt»s. Mattheus«(fig. 33) ved bogpulten, i syd en blåklædt»s. Marcus«. Træværkets bemaling i øvrigt er fra 1953, i gråt, rødt og brunt (med grå marmorering) samt versalindskrifter på sort bund. I topfeltet citat fra Joh. 14,6, i frisen over sidefelterne (også på nyt panel):»vaag og bed«og»det er fuldbragt«. Et sæt altermalerier fra 1903, malet i olie på lærred af Heinrich Dohm, blev 1953 ophængt på skibets nordvæg. De forestiller, fordelt over tre felter, Jesus og den værkbrudne; øverst til højre er anført:»malet til Kalvslund Kirke i Aaret H. Dohm«. Rammen er ligeledes fra 1903 og er lavet til de da udskiftede barokmalerier. Altertavlens renæssancemalerier, der ligger velbevarede under de nuværende barokmalerier,

16 3360 RIBE HERRED Fig. 17. Alterkalk, 1724, udført af Hendrich Bötticker i Ribe (s. 3360). NE fot Kelch, eine Arbeit von Hendrich Bötticker in Ribe, Fig. 18. Alterdisk, formentlig o (s. 3361). NE fot Patene, vermutlich um er udført på kridtgrund og begge sæt har øjensynlig haft samme motiver sås således øverst på nordre sidefelts Getsemanefremstilling et englehoved, der må tilhøre englen med den bitre kalk (foto i NM). Også oprindelige indskrifter, i fraktur (med sølv) på sort bund, er i behold under 1700'rnes skrift. Istandsættelsen med de nuværende vinger og malerier 1746 omtales i kirkeregnskabet som en hovedreparation af altertavlen 10 og blev mindet med en latinsk indskrift, der som initiativtager nævner (kirkeværgen) Anders Nielsen:»A(nn)o 1746 Pastore Petro Thun in melius mutatum ab Andrea Nicolai (Ændret til det bedre af Anders Nielsen 1746, mens Peder Thun var præst)«. 37 Træværkets samtidige staffering havde grøn grundfarve blev altertavlen som det øvrige inventar malet af maler Andersen, 38 og 1868 betaltes Peter Frederik Freudendal for malerarbejde på bl.a. alteret. 9 Efter at man 1878 havde overvejet at kassere tavlen, foretog maler B. Hansen fra Ribe 1880 en nymaling, 9 vistnok som på prædikestolen i hvidt, grønt og brunt. Den følgende restaurering 1903 omfattede foruden tilføjelse af topstykket og nye malerier ved Heinrich Dohm en broget staffering med store indskrifter i forgyldt skønvirkefraktur på sort bund (jfr. fig. 24). I topfelt og frise læstes:»søn, vær frimodig, dine synder ere dig forladte«, i postamentet:»jeg er det Livsens Brød«. Formentlig allerede før 1903, vel ved en af 1800'rnes småistandsættelser, må tavlens barokvinger være blevet lagt på kirkeloftet. De blev taget ned og genopsat 1953, da en omfattende istandsættelse gav tavlen sin nuværende fremtræden. En mindre istandsættelse efter udtørringsskader er foretaget Altersølvet er i det mindste for kalkens vedkommende udført 1724 af Hendrich Bötticker i Ribe, 39 disken er formentlig ældre. Kalken (fig. 17), 18,5 cm høj, nu med let svajet bæger fra 1867, har sekstunget fod, den ene tunge med en lille støbt krucifiksfigur. Foden er drevet stejlt op mod sekssidede skaftled, knoppen er sekstunget med graveret rudemønster og mellemfaldende rudebosser, hvis graverede versaler tilsammen danner navnet»hiesvs«. På fodpladen

17 KALVSLUND KIRKE 3361 Fig. 19. Alterstager, o (s. 3361). NE fot Altar-Leuchterpaar, um læses i graveret skriveskrift:»curante Pastore I. Munck 1724 hæc vasa Sacra facta sunt Ecclesiæ Kalslundensi (På foranledning af pastor I. Munck er disse hellige kar 1724 udført til Kalvslund kirke)«, efterfulgt af Böttickers stempel (Bøje 1982, nr. 6787). Disken (fig. 18) er snarest fra o. 1600, tvm. 12,5 cm, med fempasformet fordybning, der har graveret kontur og småblade, samt på fanen cirkelkors med bladender på rudemønstret bund; stempler savnes. Til sættet hører futteral fra Det må anses for sandsynligt at kalk og disk er anskaffet samtidigt (1724), men disken svarer ikke til Böttickers sædvanlige (se eksempelvis s med fig. 23) og stammer formentlig fra et ældre sæt blev kalk og disk repareret og fik et læderbetrukket futteral af drejet træ, som blev fornyet Bægerfornyelsen 1867 foretoges af Marcus Obbekjer i Ribe, der gjorde det større end det gamle og tillige loddede foden. 9 Altersølv manglede kirken kalk og disk, som var blevet bortstjålet»for nogle år siden«, 41 eventuelt under svenskekrigene. Oblatæske, 1901, 15 af sort porcelæn med guldkors leveret af Bing & Grøndahl. En oblatæske i form af en blikdåse købtes 1894 hos blikkenslager C. V. Knoop. Alterkander. 1) 1901 svarende til oblatæsken. 2) 1958, af sølv med påskriften:»skænket til Kalvslund kirke 1958 af kirkeværge Hans N. Brunsgaard,»Højvang«, Kalvslund« blev alterkanden malet og forgyldt. 10 Sygesæt, se under hovedkirken Hjortlund. Alterstager (fig. 19), o. 1600, 40 cm høje, nu med profilerede kugletæer fra baroktiden. Stagerne har kraftigt profileret, konisk fodskål, svært cylinderskaft med midtring og rifling samt en lyseskål, der endnu på gotisk vis er krenneleret og prydet med cirkulære gennembrydninger i femgrupper forsynedes stagerne med bliklamper, 10 der atter fjernedes 1898, idet man»i stedet for de vansirende belysnings- apparater«ønskede vokslys. 15 En syvstage fra 1908 har påskrift:»til Minde om Gaardejer i Hjortvad Poul Knudsen og hans Hustru Lene Johanne Hansdatter. Skænket af deres Børn til Kalvslund Kirke Aar 1908«. Messehagler anskaffedes ny hagel, ligeledes 1841, da værgen betalte købmand Quedens Fig. 20. Døbefont, romansk af granit (s. 3362). NE fot Romanische Granittaufe.

18 3362 RIBE HERRED Fig. 21. Fontehimmel, o (s. 3362). NE fot Taufdeckel, um i Ribe for stoffet og endvidere måtte udrede syløn og kost i tre dage skulle en ny hagel udføres af rødt klæde. 9 Alterskranke, 1953, femsidet i rustikeret jern med håndliste og hylde i blank eg samt læderbetrukket skammel, Alterskranker gaves overslag på omlægning og forandring af knæfaldet, 42 og 1859 anskaffedes en skranke, der havde halvcirkulær plan og enkle, drejede stivere (jfr. fig. 5a, 24). Døbefont (fig. 20), romansk af grå granit, tilhørende den glatkummede, vestjyske type (Mackeprang: Døbefonte s. 166), 85 cm høj. Foden har form af en søjlebase med små skarpryggede hjørneknopper og en dobbelt vulst ved overgangen til den lidt mere end halvkugleformede kumme, tvm. 68 cm. Dens mundingsrand ledsages af attisk profil, hvis øvre rundstav er erstattet med platte. På mundingsranden er omkring fordybningen en indristet kontur, måske markering for et låg. Den harmoniske fordybning er afrundet med en ægagtig tilspidsning. Fonten har spor af kalk og lidt sort farve havde fonten en påmalet indskrift, signeret af præsten:»den dyre Pagt erindre dig/ Som du med Christo giorde/ Elsk ham, at du i Himmerig/ Med ham kand Salig vorde. H. Munch« ønskedes fonten frigjort for sin gamle oliemaling. 15 Den stod 1885 i korbuen ved nordsiden, siden 1953 i skibets nordøst- hjørne. Dåbsfad, 1868, 10 tvm. 46 cm, glat, liggende i en formentlig samtidig krans af gråmalet fyr. Et dåbsfad af tin nævnes Fontehimmel (fig. 21), o , af fyr, ottesidet, tvm. 80 cm, istandsat og genophængt Himlen har udsvejfede bøjler, der samles oventil i et profileret hængeled. Delvis fornyede profillister kanter frisen, hvortil forneden slutter sig enkelt udsavede hængestykker, mens topstykker nu savnes. Det profilindfattede loft er glat, jernophænget formentlig oprindeligt med to store kugleled. Bemalingen er fra 1700'rne, måske 1746, med blå grundfarve, noget opmalet 1953 og afstemt På frisen er med sort frak- tur anført:»en god Samvittigheds Pagt med Gud formedelst Jesu Christi Opstandelse. Pet. 3. v. 21«. På himlens loft er malet en due på okkerrød bund. Ved istandsættelsen 1953 konstateredes, at himlen oprindelig havde stået umalet med samme indskrift som nu, men i gul fraktur. Efter påføreisen af den nuværende bemaling (1746?), har himlen ikke yderligere været malet, inden den engang i 1800'rne blev lagt på loftet. Ved nedtageisen herfra 1953 manglede flere dele, således var af topstykkerne kun bevaret et lille brudstykke, der viste, at de havde været glatte med udsvejfet kontur. Prædikestol (fig. 22), o. 1650, med en bemaling fra 1712, der er fremdraget ved istandsættelsen Kurven udgør fire fag med arkadefelter, der på hjørnerne flankeres af dydefigurer under særegne,»joniske«baldakiner med skælbelægning. Dydefigurerne (fig. 23a-e), der røber en noget uskolet hånd, er regnet fra opgangen: Troen, Håbet (uden attribut), Kærligheden, Retfærdigheden og Styrken. Felterne indfattes af profillister, forneden af tandsnit. Arkadernes

19 KALVSLUND KIRKE 3363 Fig. 22. Prædikestol, o (s. 3362), med bemaling fra Kanzel, um 1650, mit Bemalung von profilerede pilastre har profilkapitæl bærende et hesteskoformet bueslag, der som pilastrene ledsages af tandsnit. Buernes toppunkt markeres af en diamantbosse, sviklerne af en rosetbosse. Forkrøbbede, vandrette buefriser, den øvre med neglesnit, danner overgang til frisen og postamentet. Postamentfremspringene har form af en volut med treblade, frisens fremspring af bøjler med semikolontegn over tandsnit og diamantbosse. Nederst flankerer optimistiske englehoveder udsvejfede hængestykker, og foroven ledsages den stærkt fremspringende profilgesims af tandsnit og æggestav. Opgang med formentlig oprindeligt, stejlt panel med to fag profilfyldinger (delvis fornyede) samt profileret mægler, der krones af et kuglespir. Opsat i skibets sydøsthjørne med opgang langs triumfmuren. Den sammenhørende himmel, af fyr, danner en regelmæssig, sekssidet polygon udgående fra sydvæggen. Frisen kantes af tandsnit og æggestav, hængeværket svarer til kurvens, og tre topstykker har form af rulleværkskartoucher med medaljon; hjørnespir mangler nu. Loftet, indfattet af æggestav, har radiære profilribber udgående fra en stor midtroset med vindrueklase.

20 3364 RIBE HERRED Fig. 23a-e. Prædikestol, o. 1650, dydefigurer (s. 3362): Troen, Håbet, Kærligheden, Retfærdigheden og Styrken. NE fot Kanzel, um 1650, mit Tugendfiguren, Glaube, Hoffnung, Liebe, Gerechtigkeit und Tapferkeit. Barokstafferingen fra 1712 præges af rødt, grønt, blåt og brunt med megen marmorering. Dyderne har hudfarve og hvidgrå dragt med forgyldte bræmmer, listerne står røde og forgyldte, indskrifterne i gult på sort bund. I frise- felterne står med skriveskrift:»anno 1712 dend 10 Juny paa Kirckens bekostning Repareret«, i postamentfelterne med fraktur (første felt tomt):»herre, Bønhør Retfærdighed, gif act paa mit Raab, merk min bøn som icke udgaar af en falsk mund. Psalm: 17 v. 1/ Lofver Herren, Lofver I Herrens Tienere, Lofver Herrens Nafn, Lofvet være Herrens Nafn til ævig Tid. Psalm: 113 v. 1,2/ Jeg vil ophøye dig, min Gud, du Konge, og lofve dit Nafn altid og ævindeligen. Psalm: 145 v. 1«. Da intet 1953 kunne konstateres under den nuværende staffering, har prædikestolen formentlig stået umalet til 1712, ligesom den ikke omfattedes af nymalingerne anstrøg maler Andersen stolen med gråtoner og gulbrunt, 38 idet han dog udsparede indskrifterne. Det samme gjorde maler B. Hansen fra Ribe 1880, 9 da træet i øvrigt fik bemaling i hvidt, grønt og brunt, hvortil i felterne kom et gyldent kors på blå bund blev stolen sænket og trappen forandret i forhold hertil. 15 Herefter viser fotografier prædikestolen med ret flikket opgang, en himmel, der ikke var flyttet med ned 1899, samt under kurven en volutagtig bærekonsol (jfr. fig. 24). Den fjernedes 1953, da prædikestolen fik sin nuværende fremtræden. Stolestaderne er fra 1953 med let skrå fyldingsryglæn og glatte gavle, der har udtrækssæde og krones af gavlspids med profillister. Fra ældre stoleværk stammer indgangspanelerne, med høje profilfyldinger i fem fag, der må stamme fra o Bemaling fra 1983 i grønne toner med kanter og lister i brunt, sort og hvidt. I våbenhuset to bænke fra o På loftet ligger en stoledør af fyr fra 1852, cm, med højrektangulær profilfylding og egetræsmaling fra o. 1875, samt et tilsvarende stykke panel i to fag, cm. Stolestader omtales forskellige stolereparationer, bl.a. på kirkens pulpitur (jfr. ndf.), 10 der 1766 rummede seks stole, mens der i øvrigt fandtes 14 mands- og 18 kvindestole,

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

GREDSTEDBRO KIRKE JERNVED SOGN

GREDSTEDBRO KIRKE JERNVED SOGN Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1984. Südostansicht der Kirche. GREDSTEDBRO KIRKE JERNVED SOGN Filialkirken i Gredstedbro er opført 1924-25 under ledelse af arkitekt Axel Hansen 1 nær den nordøstlige

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Allerslev Kirke Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Opførelse Kirkeskibet er nederst bygget af groft tilhuggede grønsandskalksten fra Køge Å, nær Lellinge. Der er så bygget

Læs mere

Verninge kirke. Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east.

Verninge kirke. Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east. 3221 Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east. mod gavlen. Den fornødne reparation var, sammen med en række andre, så bekostelig, at kirken fik

Læs mere

Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen

Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen SOLRØD SOGN Solrød sogn har i århundreder kun bestået af Solrød landsby med omliggende marker og landsbykirken påbegyndt omkring år 1200 er sognets ældste hus.

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

til cirkelblændingerne øst herfor.

til cirkelblændingerne øst herfor. kirkerne i Nyborg statsfængsel kirke 1 og 2 ( )kirke 3 1251 1252 Nyborg Fig. 16. ( )Kirke 3 set fra sydøst. Foto formentlig kort efter 1923. I Nyborg Statsfængsel. ( )Church 3 seen from the south east,

Læs mere

Fig. 25. Sakristi, indre set mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen Sacristy, interior looking south east. Danmarks Kirker, Svendborg

Fig. 25. Sakristi, indre set mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen Sacristy, interior looking south east. Danmarks Kirker, Svendborg 1378 rudkøbing kirke En ejendommelig, større niche sydligst i østvæggen (fig. 22) rækker dybt ind i muren, hvor den udgør et lille, hvælvet kammer, 95 cm bredt, 42 cm dybt og 110 cm højt; den fladbuede

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. J. 752/2012 Stednr. 15.02.05 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 21. marts 2013 Figur 1. Nordre

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 RUTS KIRKE Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 1 Indledning Ruts Kirke står overfor en indvendig vedligeholdelse i de kommende år. Menighedsrådet har

Læs mere

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

2346 nørvang herred. Fig. 10. Skibets syddør set udefra (s. 2348). Foto Arnold Mikkelsen South door of nave.

2346 nørvang herred. Fig. 10. Skibets syddør set udefra (s. 2348). Foto Arnold Mikkelsen South door of nave. 2346 nørvang herred Fig. 10. Skibets syddør set udefra (s. 2348). Foto Arnold Mikkelsen 2015. South door of nave. øster nykirke 2347 Fig. 11. Skibets syddør set indefra (s. 2348-49 note 46). Foto Arnold

Læs mere

Fig. 1. Vester-Ulslev. Ydre, set fra sydøst. MUSSE HERRED

Fig. 1. Vester-Ulslev. Ydre, set fra sydøst. MUSSE HERRED Fig. 1. Vester-Ulslev. Ydre, set fra sydøst. Aa. Rl. 1952 VESTER-ULSLEV KIRKE MUSSE HERRED Efter reformationen hørte kirken under kronen, og med Aalholm len indgik den i dronning Sophies livgeding 1. 1689

Læs mere

Historisk indledning. Ønsket om egen kirke i den sydlige del af det udstrakte Rårup Sogn modnedes i løbet af 1890 erne, og 1893 nedsattes en

Historisk indledning. Ønsket om egen kirke i den sydlige del af det udstrakte Rårup Sogn modnedes i løbet af 1890 erne, og 1893 nedsattes en 1453 Fig. 1. Klejs Kirke set fra syd. Foto AM 2011. The church seen from the south. Klejs Kirke bjerre herred Oversigt. Den lille kirke, der er indviet 31. januar 1909 som filialkirke, er opført efter

Læs mere

Kirken, der indtil 1905 var annekteret Sejerslev 1, er nu Anneks til Ejerslev. Ejendomsforholdene JØRSBY KIRKE MORSØ NØRRE-HERRED

Kirken, der indtil 1905 var annekteret Sejerslev 1, er nu Anneks til Ejerslev. Ejendomsforholdene JØRSBY KIRKE MORSØ NØRRE-HERRED h. m. 1936 Fig. 1. Jørsby. Ydre, set fra Sydvest. JØRSBY KIRKE MORSØ NØRRE-HERRED Kirken, der indtil 1905 var annekteret Sejerslev 1, er nu Anneks til Ejerslev. Ejendomsforholdene falder fra Reformationen

Læs mere

Skt. Peders kirke - kalkmalerier

Skt. Peders kirke - kalkmalerier Skt. Peders kirke - kalkmalerier Fire synlige kalkmalerier en kort præsentation Fundet i forbindelse med restaurering af kirkens hvidkalkede vægge i 2016. Under arbejdet med afrensning af et par tynde

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Glim sogn, Sømme hrd., Københavns amt., Stednr. 02.04.02 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2011 J.nr. 518/2009

Læs mere

Nazarethkirken i Ryslinge

Nazarethkirken i Ryslinge Nazarethkirken i Ryslinge Forslag til indvendig istandsættelse 12. oktober 2007 C & W arkitekter a/s Kullinggade 31 E 5700 Svendborg Tlf. 62 21 47 20 Sag nr. 07005 Nazarethkirken i Ryslinge Forslag til

Læs mere

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse Sindal Gl. Kirke - en beskrivelse 1 2 Sindal Gamle Kirke Sindal Gamle Kirke ligger på en bakketop i den østlige udkant af Slotved Skov. Kirkebygningen Kirkens ældste dele stammer fra Valdemarstiden, dvs.

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

Kirker i Horsens og omegn

Kirker i Horsens og omegn Kirker i Horsens og omegn Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Kirke fra ca. 1225 er byens ældste. Den var oprindeligt et kongeligt ejet kapel, kaldet Skt. Jacobs kapel. Dette kapel blev besøgt af mange rejsende,

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. J. nr. 1130/2008 Stednr. 19.02.04 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 23. juni 2009.

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008. J.nr. 650/2008 Hejls sogn, Nr. Tysting hrd., Vejle amt., Stednr. 17.07.02, SB nr. Rapport ved museumsinspektør Nils

Læs mere

ASKOV KIRKE MALT HERRED

ASKOV KIRKE MALT HERRED Fig, 1. Kirken set fra sydvest. NE fot. 1993. Südwestansicht der Kirche. ASKOV KIRKE MALT HERRED Kirken er opført som valgmenighedskirke 1899-1900 (indviet 28.januar 1900). Efter valgmenighedens nedlæggelse

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016

SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 SKT. PEDERS KIRKE - Indvendig restaurering 2016 10 TILSYN - NOTAT 29.2.16 Opdatering af tilsynsnotat nr. 9-24.febr.2016 Flere kalkmalerier - i koret. Under afrensning af væggene i koret den 24.2.2106 fandtes

Læs mere

SEEST KIRKE ANST HERRED

SEEST KIRKE ANST HERRED Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NJP fot. 1992. Südostansicht der Kirche. SEEST KIRKE ANST HERRED Sognet, der nævnes i dokumenterne første gang 1459, 1 hørte oprindelig til Sønderjylland og til Slesvig stift,

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Systemet i»sønderjylland«, der omfatter de fire danske amter, Haderslev,

Systemet i»sønderjylland«, der omfatter de fire danske amter, Haderslev, INDLEDNING Systemet i»sønderjylland«, der omfatter de fire danske amter, Haderslev, Tønder, Åbenrå og Sønderborg, er i hovedsagen det samme som i de tidligere publicerede amter, og nedenstående vejledning

Læs mere

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL 2016 HANS LUND, Arkitekt maa Tingvej 12, 6630 Rødding 74841564 20221073 arkilund@gmail.com, www.arkitekt-hanslund.dk 01 ODDER KIRKE Hads Herred Odder Provsti

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vrå Kirke d oktober 2010

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vrå Kirke d oktober 2010 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vrå Kirke d. 26-27. oktober 2010 Vrå sogn, Børglum hrd., Hjørring amt., Stednr. 10.01.18 Rapport ved arkæolog Heidi Maria Møller Nielsen J.nr. 710/2010 Indhold: 1.

Læs mere

URUP KIRKE GRINDSTED SOGN

URUP KIRKE GRINDSTED SOGN 2266 SLAVS HERRED Fig. 1. Grundplan, snit og opstalter 1:300, tegnet af N. Christof. Hansen, januar 1918. Tegningerne opbevares ved embedet. Grundriss, Schnitt und Aufrisse, 1918. Die Zeichnungen werden

Læs mere

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Helligaandshuset i Slagelse forekommer første Gang 1372 og samtidig nævnes

Læs mere

Fig. 1. Farendløse. Ydre, set fra Sydøst. FARENDLØSE KIRKE RINGSTED HERRED

Fig. 1. Farendløse. Ydre, set fra Sydøst. FARENDLØSE KIRKE RINGSTED HERRED Fig. 1. Farendløse. Ydre, set fra Sydøst. FARENDLØSE KIRKE RINGSTED HERRED Kirken, der er Anneks til Nordrup, nævnes i Roskildebispens Jordebog o. 1370 under Almstofte Len (»exactio«) med 2 Ploves Land

Læs mere

Kirken kom efter Reformationen under Kronen 1. Ved kgl. Skøde af 11. Nov. 1720 ALSTED KIRKE MORSØ NØRRE-HERRED

Kirken kom efter Reformationen under Kronen 1. Ved kgl. Skøde af 11. Nov. 1720 ALSTED KIRKE MORSØ NØRRE-HERRED V. H. 1936 Fig. 1. Alsted. Ydre, set fra Syd. ALSTED KIRKE MORSØ NØRRE-HERRED Kirken kom efter Reformationen under Kronen 1. Ved kgl. Skøde af 11. Nov. 1720 blev Kirketienden uden Kaldsret bortskødet til

Læs mere

BAUNEKIRKEN TJØRRING SOGN

BAUNEKIRKEN TJØRRING SOGN Fig. 1. Kirken set fra sydvest. HW fot. 1998. - Südwestansicht der Kirche. BAUNEKIRKEN TJØRRING SOGN Kirken, der er bygget som aflastning for den middelalderlige sognekirke, er indviet 1. søndag i advent

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Rapport fra bygnings-arkæologisk undersøgelse i Sankt Jacobi Kirke, V Horne Herred, Ribe Amt, d. 30. og 31. maj., 1. juni og 15. juni 2011.

Rapport fra bygnings-arkæologisk undersøgelse i Sankt Jacobi Kirke, V Horne Herred, Ribe Amt, d. 30. og 31. maj., 1. juni og 15. juni 2011. Rapport fra bygnings-arkæologisk undersøgelse i Sankt Jacobi Kirke, V Horne Herred, Ribe Amt, d. 30. og 31. maj., 1. juni og 15. juni 2011. J. 542/2011 Stednr. 19.07.12 Rapport ved museumsinspektør Hans

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

Gravminderegistrering

Gravminderegistrering Gravminderegistrering Hvorfor bevare gravminder? Tenna R. Kristensen, Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev Hjordkær Broager Haderslev, klosterkirkegården Haderslev, klosterkirkegården Løgumkloster

Læs mere

Kirken den er et gammelt

Kirken den er et gammelt RØNBJERG KIRKE Kirken den er et gammelt hus Sådan skrev Grundtvig i 1853. Her hos os, i Estvad og Rønbjerg sogne, passer citatet glimrende. Vores 2 kirker er gamle huse, men de er levende rammer for sognenes

Læs mere

Af oprindelige ydre enkeltheder

Af oprindelige ydre enkeltheder Krejbjerg Kirke Krejbjerg var engang næsten en ø, omkranset af vand. Og i dag må man passere en bro ved hver af de fire indfaldsveje for at komme hertil. Fra Balling kommer man over åen ved Grundvad. Fra

Læs mere

Fig. 1. Hejninge. Ydre, set fra Sydøst. HEJNINGE KIRKE SLAGELSE HERRED

Fig. 1. Hejninge. Ydre, set fra Sydøst. HEJNINGE KIRKE SLAGELSE HERRED Fig. 1. Hejninge. Ydre, set fra Sydøst. V. H. 1980 HEJNINGE KIRKE SLAGELSE HERRED Hejninge, der omtales i Roskildebispens Jordebog o. 1370 med 3 Agre (»tres agros in terris«) og da svarede 1 Mark 1, var

Læs mere

Døbefonten midt i kirken er af granit med forgyldt kobberfad og kande.

Døbefonten midt i kirken er af granit med forgyldt kobberfad og kande. Prædikestolen er noget af det første, man får øje på, når man træder ind i kirken. Den er af træ med de fire evangelister Mattæus, Markus, Lukas og Johannes. Med Reformationen i 1500-tallet blev prædikestolen

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Linå Kirke d. 21/10 2011 Linå sogn, Gjern hrd., Århus amt., Stednr. 16.01.05 Rapport ved museumsinspektør Anders C. Christensen Okt. 2009 J.nr. 1025/2011 Indhold:

Læs mere

Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn.

Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. Flonellografvejledninger til Kirkeårets højtider Bog 2 i Søndagsskolernes tekstoplæg for børn. (Der henvises til Betty Lukens flonellograf og hæftet: Betty Lukens. Through the Bible in Felt. Teacher s

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

Fig. 1. Rested. Ydre, set fra Sydvest. RESTED KIRKE MORSØ SØNDER-HERRED

Fig. 1. Rested. Ydre, set fra Sydvest. RESTED KIRKE MORSØ SØNDER-HERRED Fig. 1. Rested. Ydre, set fra Sydvest. E. Horskjær 1939 RESTED KIRKE MORSØ SØNDER-HERRED Kirken, der var Anneks til Karby indtil 18. April 1903 1, da Rested blev et eget Pastorat, ejedes o. 1630 og 1666

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Holme Kirke, Ning Herred, Aarhus Amt, 10. marts 2010. J. 1003/2009 Stednr. 15.04.03 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 11. april 2011. Figur 1. Udgravning

Læs mere

Fig. 1. Nørre Ørslev. Ydre, set fra nordøst. NØRRE ØRSLEV KIRKE FALSTERS SØNDER HERRED

Fig. 1. Nørre Ørslev. Ydre, set fra nordøst. NØRRE ØRSLEV KIRKE FALSTERS SØNDER HERRED Fig. 1. Nørre Ørslev. Ydre, set fra nordøst. Aa. RI. 1942 NØRRE ØRSLEV KIRKE FALSTERS SØNDER HERRED Kirken var 1650 1890 anneks til Karleby 1. Den indgik i det falsterske ryttergods, indtil den på auktionen

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Børglum Klosterkirkes kirkegård

Nationalmuseets Kirkeundersøgelser. Børglum Klosterkirkes kirkegård Børglum Kirke J.nr. NMII 954/2007 Børglum Hrd. Hjørring Amt Stednr. 100102 Nationalmuseets Kirkeundersøgelser Børglum Klosterkirkes kirkegård Overvågning af nedrivning af mur på kirkegårdens nordside 17.-18.

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Melby Kirke, Sdr. Strø Herred, Frederiksborg Amt, d. 10., 14., 20. marts samt 28. maj 2014.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Melby Kirke, Sdr. Strø Herred, Frederiksborg Amt, d. 10., 14., 20. marts samt 28. maj 2014. Rapport fra arkæologisk undersøgelse ved Melby Kirke, Sdr. Strø Herred, Frederiksborg Amt, d. 10., 14., 20. marts samt 28. maj 2014. J. 896/2013 Stednr. 01.05.05 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen

Læs mere

Historien om Sundkirken

Historien om Sundkirken Historien om Sundkirken Lolland-Falsters Stift største landsogn, Toreby sogn, fik sidst i 1950-erne og først i 60-erne vokseværk i sognets østre del. Mange udenbys flyttede til området. Det førte til en

Læs mere

Fig. 1. Græshave. Ydre, set fra nordøst. GRÆSHAVE KIRKE LAALANDS SØNDER HERRED

Fig. 1. Græshave. Ydre, set fra nordøst. GRÆSHAVE KIRKE LAALANDS SØNDER HERRED Fig. 1. Græshave. Ydre, set fra nordøst. GRÆSHAVE KIRKE LAALANDS SØNDER HERRED Kirken har siden reformationen været anneks til Gloslunde. Om dens ejerforhold i middelalderen er intet oplyst, men den tilhørte

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Snejbjerg Kirke, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, maj og juli 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Snejbjerg Kirke, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, maj og juli 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Snejbjerg Kirke, Hammerum Herred, Ringkøbing Amt, 27.-28. maj og 1.-2. juli 2010. J. 635/2010 Stednr. 18.03.14 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 11.

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

SKAST KIRKE SKAST HERRED. i den vestre side, hvor et større areal er taget. Kirkegården har bevaret sine gamle skel undta

SKAST KIRKE SKAST HERRED. i den vestre side, hvor et større areal er taget. Kirkegården har bevaret sine gamle skel undta Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1983. Südostansicht der Kirche. SKAST KIRKE SKAST HERRED Sognet nævnes første gang 1299. 1 Kirken, der lige Sognet var siden 1500 rne anneks til Jerne. 8 Det blev

Læs mere

ØLGOD KIRKE ØSTER HORNE HERRED. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1982. Südostansicht der Kirche.

ØLGOD KIRKE ØSTER HORNE HERRED. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1982. Südostansicht der Kirche. Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NE fot. 1982. Südostansicht der Kirche. ØLGOD KIRKE ØSTER HORNE HERRED Sognet nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Oldehvor kirken er sat til en moder (midten af 1300

Læs mere

Kirken. Kirkens ydre. Side 1 af 5

Kirken. Kirkens ydre. Side 1 af 5 I det forløbne år 2004 har kirken, på grund af renovering, været lukket nogle måneder, og det gav os lyst til at fortælle lidt om den gamle og markante bygnings historie. Det er meget begrænset, hvad der

Læs mere

Fig. 1. Rødovre. Ydre, set fra Syd. RØDOVRE KIRKE SOKKELUNDS HERRED

Fig. 1. Rødovre. Ydre, set fra Syd. RØDOVRE KIRKE SOKKELUNDS HERRED Fig. 1. Rødovre. Ydre, set fra Syd. RØDOVRE KIRKE SOKKELUNDS HERRED Rødovre (tidligere Aworthæ ofræ) Kirke tilhørte 1313 Københavns Kapitel 1. Ved Reformationen overgik Jus patronatus til Kongen 2, men

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1993. Nordostansicht der Kirche.

Fig. 1. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1993. Nordostansicht der Kirche. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1993. Nordostansicht der Kirche. LÆBORG KIRKE MALT HERRED Sognet nævnes første gang i kirkelisten i Ribe Oldemoder (ved midten af 1300 rne), hvor kirken er sat til

Læs mere

Kældertrappen i sydvesthjørnet åbnes Oktober 2006

Kældertrappen i sydvesthjørnet åbnes Oktober 2006 Kældertrappen i sydvesthjørnet åbnes Oktober 2006 v/ Knud Erik Jakobsen) Efter aftale med Skive Museum, arkæologisk afdeling, blev kælderhalsen i gårdens SVhjørne foran den tilmurede dør udgravet i okt.

Læs mere

LANGELUND KIRKE NØRVANG HERRED

LANGELUND KIRKE NØRVANG HERRED 2411 Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. The church seen from the south east. LANGELUND KIRKE NØRVANG HERRED Kirken, der er tegnet af arkitekt Andreas Thomsen Hagerup, Kolding, er

Læs mere

Rapport fra nedrivningen af Mårup Kirke skibets langmure aug

Rapport fra nedrivningen af Mårup Kirke skibets langmure aug Rapport fra nedrivningen af Mårup Kirke skibets langmure 18.-21. aug. 2014. Mårup Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt, Stednr. 10.06.09. Rapport af Thomas Bertelsen, Bygningsredaktør ved Danmarks Kirker,

Læs mere

Systemet i nærværende bind om Maribo amt er i hovedsagen det samme

Systemet i nærværende bind om Maribo amt er i hovedsagen det samme INDLEDNING Systemet i nærværende bind om Maribo amt er i hovedsagen det samme som i de tidligere publicerede amter, og nedenstående vejledning giver derfor kun et kort uddrag af den udførlige redegørelse

Læs mere

3090 Odense herred. Fig. 55. Alterstager, 1951 (s. 3090). Foto Arnold Mikkelsen 2014. Altar candlesticks, 1951.

3090 Odense herred. Fig. 55. Alterstager, 1951 (s. 3090). Foto Arnold Mikkelsen 2014. Altar candlesticks, 1951. 3090 Odense herred Oblatæske, 1870/90, 75 af sort porcelæn med guldkors og -kanter, 14,5 cm i tværmål, fra Den kongelige Porcelænsfabrik. Alterkande, 1727, af tin, med Frederik V s kronede monogram indgraveret,

Læs mere

Arkæologisk undersøgelsesrapport over sømærket Æ Kåvers udgravnings- og funderingsområde.

Arkæologisk undersøgelsesrapport over sømærket Æ Kåvers udgravnings- og funderingsområde. Arkæologisk undersøgelsesrapport over sømærket Æ Kåvers udgravnings- og funderingsområde. Udarbejdet november 2011 af museumsinspektør Steen Frydenlund Jensen, Sydvestjyske Museer. Fig. 0: Kåverbjerget.

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

BRØNDUM KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1989. Nordostansicht der Kirche. SKAST HERRED

BRØNDUM KIRKE. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1989. Nordostansicht der Kirche. SKAST HERRED Fig. 1. Kirken set fra nordøst. NE fot. 1989. Nordostansicht der Kirche. BRØNDUM KIRKE SKAST HERRED En sognepræst i Brøndum 1 er nævnt første gang 1289. 2 Kirken var muligvis viet S. Laurentius (jfr. kalkmalerier

Læs mere

Fig. 1. Freerslev. Ydre, set fra Sydøst. FREERSLEV KIRKE RINGSTED HERRED

Fig. 1. Freerslev. Ydre, set fra Sydøst. FREERSLEV KIRKE RINGSTED HERRED Fig. 1. Freerslev. Ydre, set fra Sydøst. P. N. 1929 FREERSLEV KIRKE RINGSTED HERRED Kirken, der fra 1550 erne, var Anneks til Ulse (Fakse Hrd., Præstø Amt) og fra 1775 til Haslev, nævnes i Roskildebispens

Læs mere

TØRRING KIRKE SKODBORG HERRED

TØRRING KIRKE SKODBORG HERRED Fig. 1. Luftfoto af kirken set fra sydvest med Limfjorden i horisonten. Odense luftfoto 1954. Luftaufnahme von Kirche mit dem Limfjord am Horizont, 1954. TØRRING KIRKE SKODBORG HERRED Kirken, der ifølge

Læs mere

KVONG KIRKE VESTER HORNE HERRED

KVONG KIRKE VESTER HORNE HERRED Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Jesper Høm fot. 1953. Die Kirche von Südosten gesehen. KVONG KIRKE VESTER HORNE HERRED Sognet nævnes foruden i kirkelisten (jfr. s. 1020) første gang 1347. 1 Sognepræsten

Læs mere

MANDØ KIRKE RIBE HERRED. Fig. 1. Kirken set fra sydvest. NE fot. 1983. Südwestansicht der Kirche.

MANDØ KIRKE RIBE HERRED. Fig. 1. Kirken set fra sydvest. NE fot. 1983. Südwestansicht der Kirche. Fig. 1. Kirken set fra sydvest. NE fot. 1983. Südwestansicht der Kirche. MANDØ KIRKE RIBE HERRED Mandø nævnes vistnok som sogn 1321 og optræder i håndskriftet Ribe Oldemoders kirkeliste fra o. 1350 med

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

FAGETS TERMINOLOGI OG BYGNINGSUDTRYK tømmerværk og snedkerværk. Birgitte Tanderup Eybye. arkitekt maa, stud. ph.d.. Arkitektonisk Kulturarv

FAGETS TERMINOLOGI OG BYGNINGSUDTRYK tømmerværk og snedkerværk. Birgitte Tanderup Eybye. arkitekt maa, stud. ph.d.. Arkitektonisk Kulturarv FAGETS TERMINOLOGI OG BYGNINGSUDTRYK tømmerværk og snedkerværk Birgitte Tanderup Eybye. arkitekt maa, stud. ph.d.. Arkitektonisk Kulturarv FORELÆSNINGENS STRUKTUR TØMMERVÆRK Begrebsdefinition og grundlæggende

Læs mere

Fig. 1. Vust. Ydre, set fra Sydøst. VUST KIRKE VESTER-HAN HERRED

Fig. 1. Vust. Ydre, set fra Sydøst. VUST KIRKE VESTER-HAN HERRED Fig. 1. Vust. Ydre, set fra Sydøst. E. M.1938 VUST KIRKE VESTER-HAN HERRED Kirken, der er Anneks til Klim, ejedes endnu 1666 af Kongen 1. 8. Oktober 1721 blev Kirketienden«med Reservation af Jus vocandi«tilskødet

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

VALLEKILDE KIRKE ODS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Mogens Vedsø fot. 1992. - Church seen from the north-west.

VALLEKILDE KIRKE ODS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Mogens Vedsø fot. 1992. - Church seen from the north-west. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Mogens Vedsø fot. 1992. - Church seen from the north-west. VALLEKILDE KIRKE ODS HERRED 6. september 1315 blev kirken af biskop Oluf af Roskilde henlagt til det samtidigt

Læs mere

SKÆVINGE KIRKE. Helsingør Stift, Hillerød Provsti. Præster ved Skævinge Kirke siden reformationen

SKÆVINGE KIRKE. Helsingør Stift, Hillerød Provsti. Præster ved Skævinge Kirke siden reformationen SKÆVINGE KIRKE Helsingør Stift, Hillerød Provsti Præster ved Skævinge Kirke siden reformationen 1536 Peder Bendtsen (munk i Ebelholt Kloster) 1559 Peder Nielsen 1604 Hans. (født i Strø) 1608 Søren Pedersen

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Kirke Skensved kirkegård d. 20. okt. 2009 Kirke Skensved sogn, Tune hrd., Københavns amt., Stednr. 02.05.07 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro april

Læs mere

Rapport fra arkæologiske undersøgelser på kirkegården d. 18. maj og d. 14. oktober 2010

Rapport fra arkæologiske undersøgelser på kirkegården d. 18. maj og d. 14. oktober 2010 Rapport fra arkæologiske undersøgelser på kirkegården d. 18. maj og d. 14. oktober 2010 Malling sogn, Ning hrd.,århus amt. Stednr. 15.04.05 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2012 J.nr.

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse på Asferg kirkegård d. 5. september 2012. Asferg Kirke, Nørhald hrd., Randers amt. Stednr. 14.06.01 Rapport ved museumsinspektør Stine A. Højbjerg november 2012. J.nr.

Læs mere

Våbenhuset. www.fuglsboellekirke.dk

Våbenhuset. www.fuglsboellekirke.dk Fuglsbølle kirke er bygget i middelalderen og har et romansk skib samt et sengotisk langhuskor. Våbenhus i syd samt sakristi i nord. Kirken har ikke tårn, men over kirkens vestgavl en tagrytter med spåndækket

Læs mere

Nyborg Slot 1200-1600

Nyborg Slot 1200-1600 Nyborg Slot 1200-1600 Rapport om de arkæologiske undersøgelser 2009-2014 14.01.2015 Claus Frederik Sørensen I forbindelse med projekt Kongen kommer og kommende byggeplaner på Slotsholmen er hermed udarbejdet

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1747-1837

ANDUVNINGSFYR 1747-1837 ANDUVNINGSFYR 1747-1837 23 Det Gamle fyr / Det Hvide Fyr Fyrvej 2 Arkitekt Philip de Lange 9990 Skagen Opført 1746-48, forhøjet 1816 Skagen Kommune Opr. kulfyr senere spejlapparat Nordjyllands Amt Tårnhøjde

Læs mere

VEJEN KIRKE MALT HERRED

VEJEN KIRKE MALT HERRED Fig. 1. Kirken, opført 1896, set fra det gamle kirkested. I forgrunden en rest af våbenhusets nordmur og et tympanon fra den adsplittede sydportal (jfr. fig. 17). NE fot. 1993. Blick von der alten Kirchenstätte

Læs mere

Fig. 1. Sønderup. Ydre, set fra Nord. SØNDERUP KIRKE SLAGELSE HERRED

Fig. 1. Sønderup. Ydre, set fra Nord. SØNDERUP KIRKE SLAGELSE HERRED Fig. 1. Sønderup. Ydre, set fra Nord. V. H. 1930 SØNDERUP KIRKE SLAGELSE HERRED Kirken omtales i Roskildebispens Jordebog o. 1370 med een Plovs Land og svarede da 1 Mark 1. Ved det Antvorskovske Rytterdistrikts

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

990 SKODborg herred. tionsrør i låget på sin ligkiste. Samtidig berettedes der, bl.a. på hans begravelsesdag, om spøgerier på den nærligggende

990 SKODborg herred. tionsrør i låget på sin ligkiste. Samtidig berettedes der, bl.a. på hans begravelsesdag, om spøgerier på den nærligggende 989 Fig. 1. Kirken og kirkegården med kirkegårdsportal (s. 990) set fra sydvest. Foto Mogens Vedsø 2009. Kirche und Friedhof mit Friedhofsportal, Südwestansicht. lesskabet med Ulsund (og i perioder tillige

Læs mere