Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice"

Transkript

1 Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice Baggrund: Lyngby-Taarbæk kommune søger løbende at udvikle metoder der fastholder og øger borgerens selvhjulpenhed mest mulig. Gennem de senere år er der udviklet stor evidens for træningens gavnlige effekt hos ældre, og der er således evidens for, at ældre borgeres funktionsniveau kan bevares og øges, når der sættes ind med træningstilbud, der tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov, samt at der trænes i relevante funktioner og aktiviteter. Formål: At borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune, der første gang søger om hjemmehjælpsydelser, via træning, helt eller delvist genvinder funktionsevnen og derved igen kan varetage daglige gøremål eller klare sig med mindre hjælp/støtte og herigennem øger livskvaliteten. Borgere, der søger om hjemmehjælp, på grund af nedsat funktionsevne og umiddelbart udsigt til at ikke at kunne genvinde færdigheder, har hidtil fået bevilget permanent hjemmehjælp. Hvis der tilbydes træning i stedet for hjemmehjælp, vil borgerne opleve at bevare deres mestringsevne i en længere periode og behovet for hjemmehjælp derved udskydes eller mindskes. Delmål og mål: At borgeren skal have besøg i hjemmet af visitator senest 10 hverdage efter ansøgning af varig hjemmehjælp At visitator/koord.spl. skal videregive visitationen til de trænende terapeuter senest 2 hverdage efter visitationsbesøget At terapeuternes vurderingsbesøg foretages senest 5 hverdage efter modtagelsen af visitationen At alle nye borgere i plejekategorierne 1 og 2, som har behov for varig hjemmehjælp, tilbydes træning som ydelse frem for varig hjælp At alle visitatorerne og koord. spl. påtænker træning som indsats før bevilling af varige hjemmehjælpsydelser At det kun er visitatorer og koord. spl., der visiterer til varige hjemmehjælpsydelser i projektperioden. Det vil sige, at øvrige medarbejders udvidede kompetencer inddrages i projektperioden. Målgruppe: Inklusionskriterier: Borgere som bor i Lyngby-Taarbæk Kommune Borgere der henvender sig første gang for at få varig hjemmehjælp efter 83 i serviceloven Borgere som er berettiget til varig hjemmehjælp Borgere som er plejekategori 1 og 2 i fællessprog Eksklusionskriterier: Terminal syge Svære misbrugsproblematikker Psykisk syge Demente eller svære hukommelsessvækkede borgere Borger der i forvejen modtager træning via sundhedslovens 140 og servicelovens 86 Borger, der af postoperativ årsag, har forbud mod at udføre hjemmehjælpsydelserne selv. Borger, der tilflytter Lyngby-Taarbæk Kommune, og som har fået bevilliget varig hjælp i anden kommune 1

2 Metode: Visitator/koord. spl. modtager henvisning fra borger, læge, pårørende eller andre. Visitator/koord.spl. foretager visitationsbesøg i hjemmet senest 10 hverdage efter modtagelsen, hvor det vurderes, hvorvidt borger skal inkluderes i projektet iht. ovennævnte inklusionskriterier. Når en borger inkluderes, dokumenterer visitator/koord. spl. i visitationen i plejesystemet Uniq og sender, senest 2 dage efter, advis til en gruppe i Uniq, som indeholder de terapeuter, der indgår i projektet. Visitator/koord. spl. udfylder registeringsskema i Excel. Visitator/koord. spl. sender bevillingsbrev til borger. Træning påbegyndes af de terapeuter fra træningsenheden i Lyngby-Taarbæk Kommune, der er ansat i projektet. Det første besøg hos borger, fortages senest 5 dage efter henvendelse. Terapeuterne informerer visitator, hvis der bliver behov for tidsbegrænset varig hjælp i træningsperioden. Hvis borger har behov for kørsel til/fra træningsstedet, vurderes det af terapeuten, og dette iværksættes. Visitator bevilger og opstarter hjælpen hos kommunal eller privat leverandør. Terapeuterne registrerer løbende i Excel skema omfanget af træningen og tidsforbruget. Borger træner og efter endt træning tages der stilling til evt. behov for varig hjælp. Terapeuterne udarbejder epikrise, som skrives i Uniq. Hvis der er behov for varig hjemmehjælp efter endt træning, bevilges dette af visitator efter 83 i serviceloven. Se bilag 1, 2 og 3. Intervention: Fysioterapeut og ergoterapeut udfører og vurderer COPM, STS og/eller andre relevante funktionsundersøgelser. Afhængig af den enkelte borgers behov planlægges et træningsforløb med fysio- og eller ergoterapi. Træningsforløbet tilrettelægges enten som hjemmetræning, eller som individuel træning og/eller som holdtræning på et træningscenter. Den enkelte borger tilbydes træning 1 time gange 2 ugentlig i op til 12 uger. Tidsplan: I perioden 1/10-31/ gennemfører projektlederne detailplanlægning af projektet. Herunder planlægges og gennemføres et undervisningsforløb af 9 visitatorer og 2 koordinerende sygeplejersker og et tilsvarende forløb for de terapeuter, der indgår i projektet. Der udarbejdes informationsmateriale om projektet til henholdsvis borger og samarbejdspartner. Der afholdes informationsmøder om projektet for Træningsenheden, Visitationsafsnittet og Handicapafsnittes personale samt sygeplejersker/lokalassistenter/fordelere i den kommunale leverandør. Der laves skriftlig information til de private leverandører og de praktiserende læger. I perioden 4/1-31/ visiteres ca. 100 borgere til projektet. I perioden 4/1-31/ gennemfører de visiterede brugere træning efter servicelovens 86. I perioden 1/9-30/ foretager projektledere evaluering og udarbejder rapport til ministeriet. Henvisning: Borger, læge, pårørende, hospital, hjemmepleje, private leverandører eller andre med tilknytning til borger. Organisering: Projektet organiseres med Styregruppe: 2 projektledere, leder af visitationsafsnittet Susanne Hansen(formand), koordinator for visitationsenheden Steen Jensen og ledende terapeut/souschef Tina Elsberg Urwald. Projektgruppe: visitator Helle Petersen (formand), visitator Susie Vogt Poulsen, visitator Malene Rying, udviklingsterapeut Ane Trap og fysioterapeut Maria Heide. Aktører i projekter: Visitatorer/koord. spl. og 4 trænende terapeuter. Se bilag 4. 2

3 Dokumentation: Visitatorer/koord. spl. udfylder efter hvert besøg registreringsskema i Excel og dokumentere i Uniq. Terapeuterne registrerer i CSC og registreringsskema i Excel og der dokumenteres endvidere i Uniq. Økonomi: Tabel 1: Budget for projektet: 01/ / Nr Udgift/navn Budget Antal i Sats pr. I alt time/stk./ time/stk./ kr. km km 1 Løn til medarbejdere 4.652,00 182, Transport 288,00 150, Udgifter til lokaler 0 4 Forsikring 0 5 Revision Materialeanskaffelser Ophold og forplejning 0 8 Undervisningshonorarer Andet 0 0 I ALT Succeskriterier: 1. Visitatorerne/koord. spl. inkluderer 80 borgere til træning i perioden Alle henviste borgere er 1. gangs visitationer/henvisninger (eller hvis vi bruger reserve henvisningerne; min. 80 % af borgeren er 1. gangs henvisninger). 3. Min. 50 % af de borgere, der har gennemført et træningsforløb, bliver helt selvhjulpne. 4. Min. 25 % af de borgere, der har gennemført et træningsforløb, klarer sig med mindre hjemmehjælp, end visitator ville have bevilget før træningen. 5. Max.25% har trods træning behov for varig hjælp % af de borgere, der er bevilliget et træningsforløb, gennemfører træningen. 7. Max. 10 % af borgerne har brug for en eller flere tidsbegrænset hjemmehjælpsydelser efter 83 i serviceloven mens de trænes. 8. Min. 40 % af de borgere, der blev selvhjulpne efter et træningsforløb, modtager ikke hjemmehjælp et år efter afslutning af træning. 9. Min. 40 % af de borgere, der klarede sig med mindre hjælp efter endt træning, klarer sig efter et år med mindre hjemmehjælp en ved træningsafslutningen % af borgeren, der har modtaget et træningsforløb, oplever en øget tilfredshed med deres aktivitetsudførelse på baggrund af den terapeutiske intervention. Evaluering: I perioden 1/9-30/ foretager projektledere evaluering og udarbejder rapport til ministeriet. 3

4 Arbejdsgange visitatorer og koord. sygeplejersker i projekt træning før varig hjælp Arbejdsgang Visitators rolle Dokumentation Andet Modtager henvisning fra borger, pårørende, læge eller andre Aftalen bookes i Uniq og der sendes bookningsbrev til borgeren. Visitationsbesøg hos borger foregår i borgerens hjem. Planlægge visitationsbesøg i hjemmet. Borger skal besøges senest 10 hverdage efter henvendelse. Vurderer om borger er berettiget til varig hjælp. Vurderer om borger er i plejekat. 1 eller 2 Vurderer om borger kan inkluderes i projektet. BILAG 1 Vær obs. om det er ægtepar, da begge skal bookes og være berettiget til hjælpen. Hvis der er behov for midlertidig hjælp, der trænes efter 140/ 86 eller har andre eksklusionskriterier medvirker borger ikke i tiltaget. Hvis borger inkluderes i projektet Hvis borger ekskluderes fra projektet ved visitationsbesøget Mundtlig information om træningstiltaget under visitationsbesøget Sende afgørelsesbrev om tiltaget incl. pjece. til borger. Der bevilges varig hjemmehjælp efter 83. Efterfølgende dokumentes i Uniq, med funktionsvurdering og resume. Ny bold til ydelsen trækkes over. Efterfølgende registreres i Excel. Inden 2 dage sendes advi til trænende terapeuter i projektet om opstart af træningsydelser. Dokumenteres i Uniq. Hjemmehjælpsydelserne registreres på vanlig vis og bestilles hos leverandøren. Hvis der er behov for tidsbegrænset hjælp i træningsperioden Borgere der undervejs udgår af projektet Vurdering af behov for hjælp efter henvendelse fra terapeuter Efter vurdering bevilges der varig hjemmehjælp efter 83 Bevilge tidsbegrænset hjemmehjælpsydelser i Uniq. Bestille hjælp hos leverandøren. Registreres i Excel og i Uniq Hvis der er behov for varig hjemmehjælp efter endt træning Vurdering af varige ydelser efter 83 Dokumentere i Uniq og Excel 4

5 BILAG 2 Arbejdsgange for terapeuter i projekt træning før varig hjælp Arbejdsgang Ydelse Dokumentation Andet Modtager Advis fra visitation inkluderet borger til projekt. (Der oprettes en advis gruppe til de udførende Planlægge 1. besøg med fys+ ergo samt kontakter borger mhp. dato/tid. Evt. indhente oplysninger fra relevante samarbejdpartnere, Aftale i uniq/csc. Terapeuter opretter borgeren i CSC samt opretter journal (blåt omslag) Terapeuter skriver, terapeuter i projektet). e.l., hospital etc. hvis det skønnes nødvendigt, brev til borger for bekræftelse af aftale Terapeuter skriver borger på liste igangværende borgere på opslagstavle. 1. besøg hos borger foregår i borgerens hjem og udføres tværfagligt med en fysioterapeut og en ergoterapeut inden 5 hverdage fra henvendelse. Efter hver individuel træning Efter hver holdtræning Ergo + fys udfører/vurderer: COPM STS Andre relevante funktionsundersøgelser. Motivation for selvhjulpenhed. Træningspotentiale i forhold til mål Beskriver behandlingsplan og hvilke træningsydelser der er behov for. Vurderer om borger har brug for kørsel til træningsydelser Informerer visitatorerne om behovet for tidsbestemt personlig hjælp, samt udlevering af hjemmehjælpspjece COPM STS Relevante undersøgelser Behandlingsplan, forløb og ydelser. Om borger har behov for kørsel til træning. Registrere besøgsdato under opstartsdato i projektets Excel regneark. Registrere tidsforbruget på besøget exkl. kørsel Registrere i CSC-sundhed SKSkoder (AAF6 + ZZ5049) både for ergo og fys. Dokumentere om borger er egnet eller ikke egnet til et træningsforløb. Registrere tidsforbruget bag på behandlingskort efter hver intervention på separat papir. Registrere ydelsen i CSCsundhed Registrere ydelsen i CSCsundhed. Sende Advis til 0.0 visitation hvis borger IKKE har et træningspotentiale, eller af anden årsag ikke opstarter træningsforløb. Kontakte visitationen hvis borger skal modtage tidsbestemt hjælp i træningsperioden. Koordinere og planlægge træningsydelser og forløb i forhold til individuel træning. Informere Tina hvis borger skal modtage et holdtilbud. Informere receptionen om kørselsbehov. Arbejdsgang Ydelse Dokumentation Andet 5

6 Slutevaluering i borgerens eget hjem foretages tværfaglig af fysioterapeut og ergoterapeut Revurdering af COPM Re-STS Evt. re-test, af funktionsundersøgelse Vurdering af om borger er blevet selvhjulpen med den ydelse som de i første omgang ønskede hjælp til. COPM revurdering. Re-STS Evt. re-test af funktionsundersøgelser. Epikriseskrivning. Registrere tidsforbruget for slutevalueringen excl. kørsel. Registrere det samlede antal gange for henholdsvis hjemmetræning, ambulant træning på træningscentret samt holdtræning i projektets Excel regneark. Registrere det samlede tidsforbrug excl. kørsel og dokumentation for henholdsvis hjemmetræning og ambulant træning på træningscentret i projektets Excel regneark. Notere udregning for COPM resultatet for udførelse og tilfredshed i projektets Excelregneark Notere STS start/slut i projektets Excel- regneark. Notere dato for afslutning af trænings-forløbet i Excelregneark. Sende Epikrisen som advis til 0.0 visitation. Give journal til reception, der efterfølgende sender epikrise til e.l. Journal arkiveres som vanligt af receptionen Terapeut lukker træningsforløb i CSCsundhed, og laver forside til journalen til brug i receptionen. Receptionen lukker kontaktforløb på borgeren i CSCsundhed. Borgere der frafalder projektet efter træningsopstart. Epikriseskrivning, hvor årsag til frafald noteres i Uniq. Registrere det samlede antal gange for henholdsvis hjemmetræning, ambulant træning på træningscentret samt holdtræning i projektets Excel regneark. Registrere det samlede tidsforbrug inkl. kørsel og dokumentation for henholdsvis hjemmetræning og ambulant træning på træningscentret i projektets Excel regneark. Advis til 0.0 visitationen Ugentlig konference mellem projektets fysioterapeuter og ergoterapeuter Borger tages op mhp. revurdering og /eller evaluering af behandlingsplan/ ydelse. Dokumentere beslutninger i journal 6

7 BILAG 3 Visitation af alle førstegang henvendelser for varig hjælp Henvendelse fra borger, læger, pårørende eller andre Forløb lukkes Terapeuten skriver epikrise Visitator vurderer om borger opfylder inklusionskriterierne? Nej Visitator bevilger varige ydelser til borger Ja Delvist Nej Ja Ja Vurdering ved ergo/fys.: COMP og STS Nej Terapeuten vurderer om borgeren har brug for tidsbegrænset hjælp i træningsperioden Terapeuten slutevaluerer intervention. Er målet nået? Hjemme træning Ergoterapi Fysioterapi Terapeuten vurderer om borgeren har træningspotentiale? Ja Individuel træning Ergoterapi Fysioterapi Holdtræning Ergoterapi Fysioterapi 7

8 BILAG 4 Organisering: Styregruppe: De 2 projektledere, leder af visitationsafsnittet Susanne Hansen(formand), koordinator for Visitationsenheden Steen Jensen og ledende terapeut/souschef Tina Elsberg Urwald. Kompetence: Styregruppen har det overordnede ansvar, skal sikre at projektet gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen, at der afrapporteres og føres regnskab ud fra ministeriets retningslinier. Styregruppen ind kalder ad hoc personer efter behov. Afholder møde en gang om måneden i begyndelsen og til sidst i forbindelse med afrapportering. Formanden indkalder styregruppen til møde i begyndelse af september mhp. den overordnede plan. Projektgruppe: visitator Helle Petersen (formand), visitator Susie Vogt Poulsen, visitator Malene Rying, udviklingsterapeut Ane Trap og fysioterapeut Maria Heide. Kompetence: Projektgruppen har det daglige ansvar for projektet, udarbejder forslag til tids- og handleplan og foretager status. Udarbejder oplæg til og gennemfører undervisning og information før, under og efter projektet. Afholder møder 1-2 gange om måneden. Har løbende kontakt med aktører. Nedsætter ad hoc arbejdsgrupper. Aktører i projekter: Visitatorer/koord. spl. og de 4 nye trænende terapeuter. Visitatorernes opgaver: Visitatorer og koordinerende sygeplejersker visiterer til projektet, dokumenterer/registrerer. Udførende terapeuters opgaver: Trænende terapeuter udarbejder plan for træningen gennemfører træning, udfører relevante test før og efter træningen og dokumenterer/registrerer. Interessenter: Borger, læge, pårørende, hospitaler, hjemmepleje, private leverandører, politikere, Visitationsafsnittet, træningsenheden i Lyngby-Taarbæk Kommune, de udførende terapeuter, Voksen- og Handicapafdelingen, Ældreservice, Social- og Sundhedsforvaltningen, lokal presse eller andre med tilknytning til borger. 8

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg PUBLIKATION SEPTEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Pia Kürstein Kjellberg Træning som Hjælp Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Publikationen 'Træning som Hjælp, Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune' kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV. nye veje til aktivt liv

Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV. nye veje til aktivt liv 1 Rehabilitering som velfærdsstrategi AFRAPPORTERING NYE VEJE TIL AKTIVT LIV Ældreområdet, Svendborg Kommune November 2014 nye veje til aktivt liv 3 Indhold Forord 5 1.0 Indledning 7 Projektet baggrund

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark Maj 2011 Region Syddanmark Damhaven 12. 7100 Vejle Tlf. 7663 1000 regionsyddanmark.dk 11018 - Region Syddanmark - 05.2011 SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Kan det betale sig at bevilge støtte til elkørestole og elscootere? En effektundersøgelse i Odense Kommune

Kan det betale sig at bevilge støtte til elkørestole og elscootere? En effektundersøgelse i Odense Kommune Kan det betale sig at bevilge støtte til elkørestole og elscootere? En effektundersøgelse i Odense Kommune Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen og Odense Kommune. Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE

DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE DEN KOORDINERENDE KONTAKTPERSON KØBENHAVNS KOMMUNE AUGUST 2012 Den Koordinerende Kontaktperson Den Koordinerende Kontaktperson er et treårigt udviklingsprojekt med psykisk syge borgere som målgruppe. Projektet

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere