Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011 Center for Miljø i Københavns Kommune, Njalsgade 13, 2300 København S, tlf ,

2 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE AF H. LUNDBECK A/S, VALBY...4 AFGØRELSE OG GODKENDELSESVILKÅR...4 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE BELIGGENHED OG PLANFORHOLD INDRETNING OG DRIFT...16 FORSKNING I NYE LÆGEMIDLER...16 UDVIKLING AF LÆGEMIDDELKANDIDATER...16 FARMACEUTISK PRODUKTION...17 SECURITY & SERVICES...17 HØJLAGER...17 ADMINISTRATIVE FUNKTIONER...18 TEKNISK DRIFT...18 VIRKSOMHEDENS DRIFTSTIDER...21 ADGANG, TIL- OG FRAKØRSEL...21 PRODUKTIONSSTØRRELSE OG RESSOURCEFORBRUG FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER...22 LUFTFORURENING...22 JORDFORURENING...26 VAND OG SPILDEVAND...27 SPILDEVAND FRA PRODUKTIONEN...27 AFFALD...30 STØJ...32 OPLYSNINGER OM VALG AF TEKNOLOGI...33 MILJØTEKNISK VURDERING BELIGGENHED OG PLANFORHOLD...35 KOMMUNE- OG LOKALPLAN FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER...36 LUFTFORURENING...36 STØJ...39 JORDFORURENING...42 KEMIKALIE- OG KEMIKALIEAFFALDSLAGER...42 DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD OPSKALERINGSLABORATORIET RENERE TEKNOLOGI SAMLET VURDERING REFERENCELISTE...44 BILAG BILAG 1A: SITUATIONSPLAN FOR H. LUNDBECK A/S BILAG 1B: PLANLAGT LAGER FOR KEMIKALIER OG KEMIKALIEAFFALD, PLACERING BILAG 1C: PLANLAGT LAGER FOR KEMIKALIER OG KEMIKALIEAFFALD, INDRETNING BILAG 1D: AFLØBSPLAN BILAG 2 HIDTIDIGE MILJØGODKENDELSER OG VILKÅRSÆNDRINGER BILAG 3 OVERSIGT OVER OVER- OG UNDERJORDISKE TANKE, SOM ER I BRUG BILAG 4 OVERSIGT OVER BYGNINGER OG DERES ANVENDELSE BILAG 5 OVERSIGT OVER FORBRUG AF ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER Side 2

3 BILAG 6 OPLAG AF KEMIKALIEAFFALD OG BRANDFARLIGE VÆSKER I KEMIKALIEDEPOTET BILAG 7 HEPA-FILTRE OG FREKVENS FOR INSPEKTION AF DISSE BILAG 8 OPSKALERINGSLABORATORIET: MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING BILAG 9 H. LUNDBECK A/S ISO CERTIFIKAT BILAG 10 MEDICINSK AKTIVE STOFFER BILAG 11 KEDELCENTRALEN: MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING Stamoplysninger Virksomhedens navn: H. Lundbeck A/S Virksomhedens placering: Ottiliavej 9, 2500 Valby, matr. nr. 1289, 1474, 1843, 1851, 1475, Derudover lejer virksomheden matr. nr. 473 Virksomhedens art: CVR-nr P-nr Listebetegnelse: (hovedaktivitet) Miljøgodkendelsen omfatter: Godkendelsesdato: 16. marts 2011 Center for Miljøs kontaktperson: Center for Miljøs journal nr.: Kopi af denne afgørelse er sendt til: Fremstilling af medicinske produkter samt medicinsk forskning D 202: Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller lægemidler. (Miljøministeriets bekendtgørelse nr.: 1640 af d Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed) G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW. (Miljøministeriets bekendtgørelse nr.: 1640 af d Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed) Hele virksomheden på Ottiliavej 9, Valby. Johan Galster/David Ramati Arbejdstilsynet Embedslægefunktionen for Københavns og Frederiksberg Kommuner Danmarks Naturfredningsforening Københavnernes Miljøforening Side 3

4 Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby H. Lundbeck A/S har d. 15. november 2007 fremsendt ansøgning om revideret miljøgodkendelse af virksomhedens eksisterende anlæg på Ottiliavej 9, Valby. Det ansøgte er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 listepunkt D 202: Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller lægemidler. Det fremgår af referencelisten, hvilket materiale der har ligget til grund for denne miljøgodkendelse. Afgørelse og godkendelsesvilkår På baggrund af det foreliggende materiale meddeler Center for Miljø hermed miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, Valby. Miljøgodkendelse af anlægget meddeles ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 2 41b på følgende vilkår. Generelt 1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der er ansvarlige for virksomhedens indretning og drift. 2. Følgende godkendelser ophæves: Miljøgodkendelse, samlet, 17. marts 1997 (j.nr. B970213) Miljøgodkendelse af ny kedel i varmecentralen i bygning F, 23. juni 1998 (j.nr. S980678) Miljøgodkendelse af to overjordiske tank, 19. juli 2007 (j.nr ) Miljøgodkendelse af to overjordiske tank, 16. maj 2008 (j.nr ) Miljøgodkendelse af opskaleringslaboratorium, 31. maj 2006 (j.nr ) Ændring af vilkår 1 (matrikel), 18. marts 2004 (j.nr ) Ændring af vilkår 42 og 43 (HEPA-filtre), 12. januar 2005 (j.nr ) Ændring af vilkår om luftemissioner, 28. juni 2007, (j. nr ) 3. Farmaceutisk produktion med anvendelse af medicinsk aktive stoffer med LD50- værdi under 50 mg/kg (oralt, rotte) eller patientdosis under 0,5 mg er ikke tilladt efter denne miljøgodkendelse. 4. Anvendelse af nye medicinsk aktive stoffer til produktionsformål skal anmeldes forud til tilsynsmyndigheden med oplysning om LD50-værdi (oralt, rotte) og patientdosis. Indretning 5. Ændringer, udvidelser og flytninger af tekniske anlæg, der kan medføre øget forurening med konsekvenser for det ydre miljø, kan foretages af virksomheden efter anmeldelse til tilsynsmyndigheden før iværksættelse. Tilsynsmyndigheden vurderer, om det ansøgte er omfattet af godkendelsespligt. 1 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. dec Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 Side 4

5 Indretning olietanke 6. Nedennævnte tanke tillades til brug for det nævnte indhold i medfør af miljøbeskyttelseslovens 19: Tanknr Volumen, m 3 År Indhold 37 4, Diesel Diesel Diesel 40 1, Diesel Diesel Diesel Gasolie Gasolie 7. Steder, hvor der kan ske spild af miljømæssig betydning, skal forsynes med spildbakke e. lign. 8. Tankattester skal opbevares på virksomheden. Inden ibrugtagning af nye tanke skal kopi af tankattest fremsendes til myndigheden. 9. Tanke og rørsystemer skal være typegodkendt. 10. Alle tanke skal være påmonteret overfyldningsalarm. Denne skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. 11. Alle tanke skal være forsynet med automatisk pejling. Pejleresultaterne skal journalføres og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. 12. Overjordiske tanke skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. 13. Overjordiske ståltanke skal være hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted. 14. Afstand fra overjordiske tanke til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. 15. Nedgravede tanke skal være nedlagt i et lag af sand på mindst 15 cm på alle sider. 16. Nedgravede tanke skal sikres mod opdrift ved høj grundvandsstand. 17. Rør tilknyttet nedgravede tanke skal være typegodkendte og forsynet med effektiv katodisk beskyttelse. 18. Det skal sikres, at belægning på en delvist tildækket tank ikke udsættes for nedbrydning som følge af påvirkning af sollys m.v. 19. For tanke under 6 m 3 gælder specielt: - Rørforbindelsen mellem tank og forbrugssted skal være enstrenget - Sugerøret skal udføres i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsens bilag 2 afsnit 1 nr. 4 eller afsnit 2 nr Sugerør, som fremføres overjordisk og som ikke er indstøbt, skal være forsvarligt understøttet med rørbærere. Olieafluftere, filtre o.l. komponenter skal være forsvarligt fastmonteret. 3 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, Miljøministeriets bek. 259 af 23. marts Side 5

6 - Påfyldningsrør og udluftningsrør skal være fremført med fald mod tanken, afsluttet med hhv. aflåseligt påfyldningsdæksel og standardudluftningshætte. Indretning - Luftafkast 20. Luft indeholdende ethanol fra tørreprocesser i tabletfabrikken skal passere en scrubber inden luftafkastet. 21. Al luft fra støvende processer skal passere et HEPA-filter inden afkast til det fri. Som støvende processer betragtes sådanne, hvor der håndteres uemballerede, medicinsk aktive stoffer i mængder over 100 g aktivstof ad gangen. 22. HEPA-filtre skal være godkendt til minimum klasse H13 af fabrikanten efter DS/EN Ventilationsluft fra tabletfabrikken og sterilafdelingen skal udsendes gennem en skorsten mindst 30 m over terræn med mindre andet fastlægges. Ventilationsluft fra bygning G1, G2 ogg3 skal udsendes mindst 25 m over terræn. 24. Anden ventilationsluft skal udsendes mindst 1 m over tagryg. 25. Røggas fra kedelcentralen skal udsendes mindst 35 m over terræn. Der må ikke anvendes fuelolie i anlægget. Indretning - Opskaleringslaboratorium 26. Kølekondensatorens rørforbindelser for flydende ammoniak skal være forsynet med kontraventil til begrænsning af ammoniakudslip ved uheld. 27. Spildevandsafløbet fra synteserummene skal kunne lukkes med et manuelt betjent skot, så afløbet kan lukkes i tilfælde af uheld. 28. Synteseanlægget i opskaleringslaboratoriet skal kunne tilsluttes et luftvaskeranlæg til absorption af sure eller basiske gasser og dampe. Ved synteser, der kan udvikle sure eller basiske gasser og dampe, skal luftvaskeranlægget tilsluttes. 29. Center for Miljø kan forlange filter for støvfjernelse for ventilationsluft fra synteseanlæg. 30. Ventilationsluft skal passere et HEPA-filter klasse H13 før afkast. Indretning Oplag af affald og flydende kemikalier 31. Olie- og kemikalieaffald samt flydende kemikalier skal opbevares overdækket og således, at spild kan opsamles. Følgende tanke godkendes til opbevaring af flydende kemikalier: Tanknr Volumen, m 3 År 30 0, , , , , Side 6

7 32. Det centrale lager for olie- og kemikalieaffald og flydende kemikalier skal have tæt betongulv uden afløb og med hældning, så spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal som minimum svare til indholdet af den største beholder. 33. Udstyr til opsamling af spild skal være let tilgængelig. Drift Drift - opskaleringslaboratorium 34. Virksomheden skal udarbejde en risikoanalyse for nye synteser, hvis der indgår meget giftige eller giftige stoffer (Tx- eller T-mærkede) eller hvis syntesen kan danne farlige stoffer. Risikoanalysen skal foretages med beregningsprogrammet Labrisk, og indeholde en risikovurdering med en checkliste over sikkerhedsforanstaltninger eller med en anden af Center for Miljø godkendt metode. 35. Synteser må kun gennemføres, hvis risikoanalysen angiver, at der ikke er risiko for omgivelserne. 36. Ventilationen i opskaleringslaboratoriet skal være mindst m3/h, når der udføres synteser. 37. Virksomhedens instrukser for kemikalietransport samt vedligeholdelse af syntese- og hjælpeudstyr skal til enhver tid være tilgængelige for Center for Miljø. 38. Virksomheden skal løbende kunne dokumentere, at GMP-reglerne bliver fulgt i opskaleringslaboratoriet. Drift - kedelcentralen 39. Fra kedler fyret med naturgas må emissionerne, målt som mg/nm 3 tør røggas ved 3 % O 2, ikke overstige Grænseværdi, mg/nm 3 Prøvetagnings og analysemetoder, REF-Lab CO 73 MEL-06 NOx 63 MEL Fra kedler fyret med gasolie må emissionerne, målt som mg/nm 3 tør røggas ved 10 % O 2, ikke overstige Grænseværdi, mg/nm 3 Prøvetagnings og analysemetoder, REF-Lab Støv 30 MEL-02 CO 100 MEL-06 NOx 110 MEL Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. 42. Der skal føres en driftsjournal med angivelse af justering af brændere. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. Side 7

8 Drift - luftforurening 43. Virksomheden må ikke give anledning til støv- eller lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. 44. Massestrømsgrænsen før rensning for hver enkelt stofklasse må ikke overskrides for virksomheden som helhed. 45. Den maksimale timeemission af ethanol må hverken overskride 1,2 kg per time eller en koncentration på 300 mg/nm B-værdien for opløsningsmidler fra hovedgruppe 1 i B-værdivejledningen skal overholdes. 47. For bygning Æ og L2 gælder, at B-værdien for ethanol på 5 mg/m 3 skal overholdes. 48. For forbruget af organiske opløsningsmidler per kalenderår gælder følgende: a. Samlet må forbruget af hovedgruppe 1-stoffer ikke overstige 1311 kg, dvs. 40 % mere end forbruget i 2005, forbruget af dichlormethan må dog ikke overstige 470 kg. b. Samlet må forbruget af hovedgruppe 2-stoffer ikke overstige kg, dvs. 20 % mere end forbruget i c. Forbrug over de anførte grænser skal meddeles Center for Miljø sammen med en redegørelse for, hvorledes man vil begrænse forbrug og emissioner, så B- værdierne kan overholdes. 49. For hovedgruppe 2 beregnes en Br-værdi for hele virksomheden undtagen bygning Æ og L2. Br-værdien baseres på sidste års forbrug af opløsningsmidler i hht. virksomhedens registrering af indkøb og forbrug i den enkelte afdeling. Br-værdien genberegnes årligt. For hovedgruppe 2-stoffer uden B-værdi anvendes en B-værdi på 0,1 mg/m Br-værdien beregnet i vilkår 49 må ikke overskrides. 51. Emissionen af medicinsk aktivt støv må højst være 0,01 mg/m 3. Drift - Støj 52. Virksomhedens samlede bidrag til det korrigerede energiækvivalente lydtryksniveau Lr i db(a) ved bolig og i haver må ikke overstige: Gerdasgade Karensgade og Kløverbladsgade Trekronergade kl kl Maksimalværdi kl I skel til Carl Jacobsensvej gælder følgende kl kl : :00 6:30 60 Maksimalværdi kl. 22: Side 8

9 54. For boliger/erhverv på Gl. Køge Landevej På facade kl kl : :00 6:30 45 Maksimalværdi kl. 22: Virksomhedens bidrag til det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau Lr uden for virksomhedens område må i øvrigt ikke overstige 60 db. Drift - Spildevand og overfladevand 56. Spildevand udledt til offentlig kloak skal have et ph mellem 6 og Indholdet af mineralsk olie må højst være 10 mg/l ved udledning til kloak. 58. Ved valg af rengøringsprodukter og andre produkter, der tilledes spildevandet, og som indeholder A- eller B-stoffer, skal virksomheden undersøge, om der findes mindre miljøbelastende alternativer og redegøre herfor til Center for Miljø. Drift - Olietanke 59. Tanke må kun betjenes af personer, som har modtaget instruktion i betjening af anlægget og har den nødvendige indsigt i anlæggets indretning og drift. 60. Der skal føres journal for tankene, herunder - Pejlinger og evt. differencer mellem forbrug og pejling - Uheld - Vedligeholdelse og reparationer - Tilsyn og inspektioner 61. Konstateres der utætheder på tank og/eller rør, skal dette straks meldes til Center for Miljø. 62. Utætheder på tank og/eller rør skal straks udbedres. 63. Virksomhedens driftsjournaler skal til enhver tid være tilgængelige for Center for Miljø. 64. Alle tanke skal vedligeholdes så risiko for jordforurening undgås. 65. Anvisninger i inspektionsrapporter jf. vilkår 88 skal følges. Drift - Uheld og risiko 66. Spild skal straks opsamles. Affald fra tankrensning, spild og uheld skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler for affald. 67. Der skal forefindes udstyr til opsamling eller neutralisering af spild. 68. I tilfælde af driftsuheld med konsekvenser for omgivelserne skal alarmcentralen straks alarmeres. Herefter underrettes Center for Miljø snarest muligt. 69. Virksomheden skal inden 14 dage efter uheld efter vilkår 68 skriftligt fremsende en redegørelse til Center for Miljø. Redegørelsen skal belyse årsagen til uheldet samt beskrive virkninger på miljøet og foranstaltninger til at undgå lignende uheld. Side 9

10 70. Bygninger med ammoniakkøleanlæg skal forsynes med ammoniakdetektorer, som automatisk afbryder ventilationen ved detektion af over 500 mg/m 3 ammoniak. Drift - Ophør 71. Ved sløjfning af en tank skal evt. restindhold fjernes, tanken skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør skal afmonteres og tanken afblændes. 72. Senest tre måneder inden ophør af en eller flere omhandlede aktiviteter omfattet af denne miljøgodkendelse skal en plan for afvikling fremsendes til godkendelse hos Center for Miljø. Dette omfatter også at anlæg eller bygninger overgår til at skulle bruges til andre funktioner. 73. Redegørelsen skal omhandle demontering eller overgang til anden anvendelse, bortskaffelse af affald, jordbundsforureningsundersøgelser og evt. oplæg til retablering af forurenede arealer. Egenkontrol Egenkontrol - Luft 74. Virksomheden skal løbende vedligeholde en oversigt over luftafkast til det fri med oplysninger om tilsluttede anlæg, filtre, luftmængde, afkastdiameter, -højde og placering. 75. Virksomhedens interne registrering af indkøb af organiske opløsningsmidler skal årligt gennemgås. Opgørelsen fremsendes til Center for Miljø med revisorpåtegning. Alternativt kan ekstern auditering af miljøledelsessystemet anvendes. Opgørelsen fremsendes inden 1. april hvert år. 76. Virksomhedens emission af opløsningsmidler, bortset fra ethanol og dichlormethan, skal ved væsentlige ændringer dokumenteres vha. en TOC-måling i hht. gældende standard, pt. er dette EN 12619, VDI 3481 bl.3, MEL-07. En væsentlig ændring defineres således: Hovedgruppe 1 stoffer. Når forbruget af de enkelte hovedgruppe 1-stoffer øges med 50 % i forhold til forbruget i 2005, dog mindst 250 kg. Hovedgruppe 2 stoffer. Når forbruget af de enkelte hovedgruppe 2-stoffer øges med 50 % i forhold til forbruget Forbruget af det enkelte stof divideret med dets B-værdi skal dog være større end kg/(mg/m 3 ). 77. Overholdelse af virksomhedens Br- og B-værdier skal dokumenteres ved en OML-beregning i forhold til opgørelsesårets forbrug. Opgørelsen fremsendes årligt inden 1. april. Side 10

11 78. Til OML-beregningen og Br-værdien efter vilkår 77 anvendes årets forbrug af opløsningsmidler i hovedgruppe 2 med følgende emissionsprocenter i de enkelte afkast: Afkast nr. Bygning Afd. Emission % 11 Y 681 og C6 826 og C6 302 og C G og 6 G2 G og 8 G3 G og 10 BL2, Pakkeri og 14 Æ, Tablet Æ, Steril Virksomheden skal have en opdateret oversigt over samtlige HEPA-filtre og deres testintervaller. 80. Der skal udføres regelmæssig totallækagetest af HEPA-filtre: Højt belastede procesfiltre testes hvert halve år, resten mindst en gang årligt. Testen skal være i overensstemmelse med virksomhedens procedure SOP_05871 totallækagetest af HEPA-ULPA-filtre. 81. Inden et HEPA-filter tages i brug efter montering, skal der foretages totallækagetest på filteret/installationen. 82. Der skal føres journal over test og vedligeholdelse af alle HEPA-filtre. Af journalerne skal fremgå - datoer for totallækagetest - dato for test - datoer for afmontering, justering og reparation - datoer for filterskift - kontrol af nye filter ved totallækagetest efter udskiftning - evt. driftsuregelmæssigheder, afhjælpende foranstaltninger og reparationer Denne journal skal være tilgængelig for Center for Miljø. 83. Virksomheden skal på myndighedens forlangende, dog højst én gang årligt, lade udføre målinger af emissionen af solventer, uorganiske komponenter eller støv. Egenkontrol - Støj 84. Virksomheden skal vedligeholde en oversigt over støjkilder. Oversigten skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 85. Virksomheden skal hvert fjerde år lade udarbejde en støjkortlægning for at vise om virksomheden opfylder vilkår 52 og 53. Støjkortlægningen skal udarbejdes af en virksomhed, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre Miljømålinger ekstern støj. Den udarbejdede rapport indsendes til Center for Miljø så snart den foreligger, dog inden 14 dage fra virksomheden modtager den. 86. Center for Miljø kan, dog højst 1 gang årligt, forlange, at virksomheden lader et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre Miljømålinger ekstern støj, dokumentere, at vilkår 52 og 53 er overholdt. Den udarbejdede støjmålerapport indsendes til Center for Miljø så snart den foreligger. Side 11

12 Egenkontrol - Spildevand 87. Center for Miljø kan forlange, dog højst 1 gang årligt, at virksomheden dokumenterer, at vilkår 56 til 57 er overholdt. Prøvetagning og analyse skal foretages af et firma der er akkrediteret hertil. Analyserapporten skal indsendes til Center for Miljø så snart den foreligger. Egenkontrol Tanke til olie og til kemikalieaffald 88. Alle tanke til olieprodukter og flydende kemikalieaffald skal inspiceres hvert 5. år. Inspektionsrapporten skal som minimum følge retningslinjerne i olietankbekendtgørelsens bilag 9. Kopi af inspektionsrapporten skal opbevares på H. Lundbeck A/S og være tilgængelig for myndigheden i mindst 5 år efter inspektionen. 89. Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer på tankene. Eftersyn og funktionsafprøvning skal dokumenteres i driftsjournal. Egenkontrol - Kedelcentralen 90. Der skal føres en kedelservicebog, der skal være tilgængelig for myndigheden. 91. Tilsynsmyndigheden kan forlange måling af kedelcentralens udsendelse af NOx, SOx, CO og sod, dog højst en gang årligt. Målingerne skal gennemføres af et firma akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller andet tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Måling skal foretages under normaldrift. Målerapport skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en måned efter prøvetagning. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hver enkelt stof er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for de pågældende stoffer. 92. Hvis kedelcentralen omstilles til naturgas, skal der foretages to enkeltmålinger til præstationskontrol af kedelanlægget. Dette skal ske senest seks måneder efter ibrugtagning. Hver måling skal være af en varighed på 45 minutter for at dokumentere at grænseværdierne i vilkår 39 er overholdt. Målingerne skal gennemføres af et firma akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller andet tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Måling skal foretages under normaldrift. Målerapport skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en måned efter prøvetagning. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hver enkelt stof er under 85 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for de pågældende stoffer. Egenkontrol - Opskaleringslaboratoriet 93. Virksomheden skal føre en driftsjournal for arbejdet i synteserummene. Driftsjournalen kan føres som arbejdsforskrifter med tilhørende afvigelsesrapporter. Journalføringen skal omfatte: - Eventuelle uheld der har forårsaget spild af farlige stoffer til det fri, fx via ventilation eller spildevand, herunder hvilke spildbegrænsende foranstaltninger Side 12

13 der er foretaget i forbindelse med uheldet, og hvad der vil blive gjort for at undgå et lignende uheld i fremtiden. Driftsjournalen skal være tilgængelig for Center for Miljø. 94. Virksomheden skal hvert år fremsende en opgørelse til Center for Miljø over, hvor mange forsøgsserier/syntesetrin der er udført i opskaleringslaboratoriet, og som har krævet en risikoanalyse. Det skal derudover fremgå om risikoanalysen har givet anledning til, at et forsøg ikke har kunnet blive udført eller er blevet nedskaleret grundet risiko for omgivelserne. Opgørelsen skal være fremsendt til Center for Miljø senest den 31. marts for hvert kalenderår. Center for Miljø kan til enhver tid ændre proceduren for fremsendelse af opgørelsen. 95. Rapporterne for risikovurderingerne skal opbevares så længe de har relevans for virksomheden, men skal dog opbevares i mindst 5 år og være tilgængelige på virksomheden for Center for Miljø. 96. Virksomheden skal føre journal over funktionskontrol og vedligeholdelse af udstyr, herunder synteseudstyr med hjælpeudstyr, ventilationsanlæg, single-fluid anlæg samt køle-anlæg. Journalerne skal være tilgængelige for Center for Miljø. 97. Center for Miljø kan forlange dokumentation af scrubberens effekt f.eks. ved målinger af sure og basiske gasser og dampe fra luftafkastet, dog højst en gang årligt. Egenkontrol Renere teknologi 98. Virksomheden skal en gang årligt indsende status om virksomhedens energiforhold. Redegørelsen skal omhandle energiforbrug og planer til besparelse af energi. Talstørrelser for forbrug, indsats og besparelsespotentialer kan evt. indekseres. Redegørelsen skal indsendes senest 1. juni. Klagevejledning m.v. Afgørelsen om miljøgodkendelse vil blive offentliggjort ved annoncering i Valby Bladet i uge 13, Afgørelsen kan inden 4 uger skriftligt påklages til Miljøstyrelsen, og eventuel klage skal senest ved klagefristens udløb den 29. april 2011 være modtaget i Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S, Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens Virksomheden vil blive underrettet, hvis der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden side. Søgsmål Opmærksomheden henledes på miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1, vedrørende søgsmål. Heraf fremgår det, at såfremt det ønskes at prøve afgørelsen ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. Fristen for at anlægge søgsmål udløber således 29. september Side 13

14 Retsbeskyttelse Nærværende miljøgodkendelse er meddelt ved påbud, jf. miljøbeskyttelseslovens 41b, bortset fra følgende vilkår, for hvilke der den otteårige retsbeskyttelse ikke er udløbet: Følgende vilkår er meddelt i tidligere afgørelse og har forsat retsbeskyttelse: Vilkår og vedr. opskaleringslaboratoriet har retsbeskyttelse til og med 31. maj Vilkår vedr. tank 38 og 39 har retsbeskyttelse til og med 19. juli Vilkår vedr. tank 42 og 44 har retsbeskyttelse til og med 16. maj Vilkår 53 vedr. Carl Jacobsensvej har 8 års retsbeskyttelse fra miljøgodkendelsens dato. Vilkår 54 vedr. Gl. Køge Landevej er gældende til 31. dec og skal revurderes. Vilkår 56 til 58 er fastsat i medfør af 27 i miljøbeskyttelsesloven og kan derfor ændres ved påbud. Kortlagt areal Virksomheden ligger på et areal, der er kortlagt på vidensniveau 2, jf. lov om jordforurening nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord. Arealet er ikke fastlagt som offentligt indsatsområde. Dette betyder, at virksomheden skal anmelde bygge/anlægsarbejdet til Center for Miljøs jordkontor. Opstår der overskudsjord fra bygge- og anlægsaktiviteter, skal dette håndteres efter aftale med Center for Miljø. Ændringer og udvidelser Virksomheden må ikke udvides, ændres anlægsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og eventuelt godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33. Affaldshåndtering Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med gældende regulativer for Københavns Kommune, herunder benytte en transportør og et modtageanlæg, der indgår i den kommunale indsamlingsordning for det pågældende affald. Affaldsregulativet findes på I indsamlingsordningen for farligt affald har virksomheden ligeledes pligt til at benytte transportører og modtageanlæg, der indgår i den kommunale ordning. Derudover skal Center for Miljø altid underrettes, såfremt virksomheden ønsker at importere eller eksportere affald. Øvrige forhold Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Med venlig hilsen Johan Galster /David Ramati Side 14

15 Miljøteknisk beskrivelse H. Lundbeck A/S har d. 15. november 2007 fremsendt oplæg til revideret miljøgodkendelse. Den miljøtekniske beskrivelse omfatter de enkelte afdelinger og deres væsentligste miljøforhold. 1 Beliggenhed og planforhold Beliggenhed H. Lundbeck A/S er beliggende i et industriområde i det sydlige Valby. H. Lundbeck A/S ejer matriklerne 1289, 1474, 1475, 1476, 1843 samt 1851 og lejer 473B, i alt knapt m 2. Arealet på Carl Jacobsensvej syd for H. Lundbeck A/S er udlagt til byomdannelse, hvorfor der er ved at blive lavet en lokalplan for området. Bygningerne skal anvendes til boligformål og serviceerhverv. Mod øst grænser H. Lundbeck A/S op til Trekronergade og sidegader, som overvejende indeholder boliger med åben og lav bebyggelse. Mod nord grænser H. Lundbeck A/S op til en et antal bygninger, der anvendes til kontorformål. Mod vest grænser H. Lundbeck A/S op til Gl. Køge Landevej og vest herfor skal der bygges til bolig og serviceerhverv. H. Lundbeck A/S oplyser at man i skrivende stund ikke har planer om udvidelse af arealet. Kommuneplan Ifølge Københavns Kommuneplan 2005 er Prøvestenen og opfyldning sydøst for Prøvestenen udlagt til havneområde (H1*-område), hvor der må udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening stilles særlige beliggenhedskrav. Lokalplan Området er omfattet af følgende lokalplaner: Nr. 21 Ottiliavej/Gerdasgade af 12. februar 1981: Tillader brug af arealet til erhvervsformål, herunder lettere industri. Området indgår i H. Lundbeck A/S. Nr. 73 Carl Jacobsensvej af 6. december Tillader brug af arealet til erhvervsformål, herunder lettere industri. Nr. 78 Ottiliavej af 7. februar 1985: Areal afgrænset af Ottiliavej, Gerdasgade og Gammel Koge Landevej. Tillader brug af arealet til erhvervsformål, herunder lettere industri. Nr. 263 Ottiliavej Syd af 7. december 1995: Tillader brug af arealet til erhvervsformål, herunder industri. Inden for 50 m afstand fra beboelse må der ikke udøves forurenende virksomhed. Nr. 391 F.L. Smidth II med tillæg nr. 1 af 25. januar 2007: Et areal vest for Gl. Køge Landevej. Tillader opførelse af et område med blandet bolig og erhverv. Lokalplan for Ny Ellebjerg erstatter lokalplan 169: Mod syd afgrænses H. Lundbeck A/S af Carl Jacobsensvej og et industri/erhvervsområde (lokalplan nr. 169). Området syd for H. Lundbeck A/S er udlagt til byomdannelse. På sydsiden af Carl Jacobsens- Side 15

16 vej skal bygningerne anvendes til boligformål og serviceerhverv. Lokalplanen har endnu intet nr, men hedder Ny Ellebjergområdet og forventes i høring oktober til december Mod øst grænser H. Lundbeck A/S op til Trekronergade og sidegader, som overvejende indeholder boliger med åben og lav bebyggelse. Mod nord grænser H. Lundbeck A/S op til en et antal bygninger, der anvendes til kontorformål. 2 Indretning og drift Årsagen til H. Lundbeck A/S miljøgodkendelsespligt, er, at virksomheden fremstiller farmaceutiske produkter (tabletter, miksturer og salver) og pakker dem. Der foretages ikke syntetisering eller udvinding af aktivstoffer til produktionsformål. Da disse aktiviteter kræver miljøgodkendelse, skal hele lokaliteten miljøgodkendes, hvilket således også omfatter forhold og indretninger, der ellers ikke er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 såsom håndtering af kemikalieaffald, opskaleringslaboratorium, svømmehal, kedelanlæg, støj og emissioner fra udviklingslaboratorier. Tegning af H. Lundbeck A/S er vist i bilag 1. Forskning i nye lægemidler Forskning i nye lægemidler er opdelt i tre forretningsområder: Corporate Patents & Trademarks, Lundbeck Research DK og Non-Clinical Safety Research. Corporate Patents & Trademarks, som er placeret i bygning C6, er et administrativt område, som søger og beskytter Lundbecks patenter. Lundbeck Research DK, som er placeret i bygning G1 og G1 blok1, forsker i molekyler til nye lægemiddelkandidater samt gennemfører de første undersøgelser af de fundne molekyler. Non-Clinical Safety Research, som er placeret i bygning G2 og G3, er et forskningsområde som udarbejder ikke-klinisk (uden studier i mennesker) sikkerhedsdokumentation for de molekyler, der er fundet i Lundbeck Research afdelingerne. Der foretages således en række toksikologiske undersøgelser, herunder forsøg i dyr. Udvikling af lægemiddelkandidater Udvikling af lægemiddelkandidater er organiseret i fire forretningsområder: Chemical & Pharmarceutical Research, International Clinical Research, Regulatory Affairs og Regulatory Development Strategy. Chemical & Pharmaceutical Research (CPR) er placeret i Valby og Lumsås. I Valby ligger CPR i bygning G1 og C6. CPR designer og udvikler synteseveje for lægemiddelkandidater fra laboratorieskala til industriel produktion, herunder udvikling af færdige farmaceutiske produkter som tabletter og dråber. I opskaleringslaboratoriet udvikles processer fra laboratorieskala til små forsøgsproduktioner. International Clinical Research, Regulatory Affairs og Regulatory Development Strategy er administrative funktioner, som er placeret i flere bygninger i Valby. De er ansvarlige for gennemførelse af kliniske forsøg og at Lundbecks produkter bliver godkendt i overensstemmelse med lovgivningen. Side 16

17 Farmaceutisk produktion Produktionen af færdige lægemidler foregår i fire områder: Pharmaceutical Bulk Production, QC Pharmaceutical Production, Finished Goods Production og Clinical Supply Packaging. Pharmaceutical Bulk Production (PBP) er opdelt i tre afdelinger: Solid Bulk Production, Liquid & Sterile Production og Pharmaceutical Production Support. Solid Bulk Production (SBP) fremstiller i bygning V og Æ og har lager i bygning Y. SBP fremstiller tabletter og kapsler. Tabletterne fremstilles ved granulering, tablettering og coatning, mens kapslerne påfyldes lægemiddel. SBP producerer i dag ca mio. tabletter og kapsler årligt. Heraf drageres ca. 250 mio. tabletter. Produktionen ønskes på sigt udvidet til mio. tabletter og kapsler årligt, hvoraf ca. 300 mio. tabletter skal drageres. Liquid & Sterile Production (LSP) er placeret i bygning Æ. LSP fremstiller og påfylder sterile væsker og dråber. LSP fremstiller i dag omkring 20 mio. ampuller og 4 mio. dråbeglas. Pharmaceutical Production Support (PPS) ligger i bygning L2. PPS supporterer produktionsafdelingerne i PBP ved bl.a. at procesvalidere og implementere nye produkter. QC Pharmaceutical Production (QCPP) ligger i bygningerne Y og Bl2. QCPP udfører analyser, frigiver varer, gennemfører batch reviews, håndterer dokumentation/afvigelser og reklamationer, samt optimerer analysemetoder på nye og eksisterende produkter. Finished Goods Production (FGP) ligger i bygning Æ, V, BL2 og C5. FGP pakker tabletter, kapsler og ampuller i blisterpakker og tabletbeholdere. Desuden pakkes bulk forsendelser til lønproduktion. FGP har en tabletbeholderlinie, en ampullinie og tre blisterlinier. I alt produceres omkring 38 mio. pakninger om året. Clinical Supply Packaging, som ligger i BL2, pakker lægemidler der skal anvendes i kliniske forsøg. Security & Services Security & Services (S&S) er primært placeret i B5, men færdes overalt på Lundbecks område i Valby. S&S servicerer med affaldshåndtering, rengøring, udendørs arealer, sikkerhed, multimedieopgaver og postomdeling. Højlager H. Lundbeck A/S agter at bygge et højlager i den sydlige del af arealet ud til Carl Jacobsensvej med ind- og udkørsel herfra. Lastbilerne skal læsse af på denne side. H. Lundbeck A/S har ladet foretage støjberegninger, Grontmij Carl Bro, 15. dec Her forudsættes 26 lastbiler per døgn, heraf 1 i nattetimerne. Transport på læsserampen vil normalt ske med H. Lundbeck A/S'egne palleløftere, som er støjdæmpet med plastikhjul. Det antages dog i beregningerne at nogle chauffører anvender lastbilernes egne palleløftere med metalhjul, hvilket i så fald i korte perioder kan give et forhøjet støjbidrag. Støjberegningerne er derfor tillagt et bidrag for impulsstøj. Aktiviteten omkring højlageret og hos H. Lundbeck A/S i øvrigt vil ifølge beregningerne give et støjbidrag som fremgår af Tabel 1. Det mest støjbelastede tidspunkt vil i så fald være om natten. Side 17

18 Hverdage dag ,6 Hverdage aften ,4 Hverdage nat ,2 Tabel 1 Støjbidrag, referencepunkt R09b Carl Jacobsens vej sal, ud for højlager. Disse forhold indgår i lokalplanen for Ny Ellebjerg-området. Administrative funktioner Der er en række administrative funktioner på Lundbeck: Logistik, personaleforhold, finans, IT, marketing, ingeniørafdeling, miljø- og arbejdsmiljøafdeling mv. Disse er placeret i kontorbygninger på området, men primært i bygningerne BL2, A, L2, Ø- komplekset, J, B og B2. Teknisk Drift Teknisk Drift (TDA) holder til i bygning D, L1, A og Blok 2, men færdes overalt på H. Lundbeck A/S område i Valby. TDA overvåger, vedligeholder og sikrer kalibrering af Lundbecks tekniske anlæg. Nedenfor er beskrevet en række af de tekniske anlæg, som har betydning for Lundbecks miljøbelastning. Varmecentraler Lundbeck har 17 varmecentraler. Varmecentralerne er placeret i følgende bygninger: Y, X. V, Ø1, G1, G2, G3, BL2, A0, C6, C4, B2, B3, S2, MB, ME og B5. Københavns Energi (KE) forsyner varmecentralerne med fjernvarme til varmt brugsvand, til rumopvarmning og til opvarmning af ventilationsluft. Virksomheden har gennem de seneste år foretaget driftsoptimering på varmecentralerne. Det har betydet indregulering af radiatorer og varmeflader i ventilationsanlæg med henblik på at opnå bedre afkøling til varmevekslere, styring af natsænkning til det varme brugsvand samt udskiftning af pumper. Ligeledes er der foretaget en optimering på tidligere overkapacitet på varmtvandsbeholdere, således at opvarmning kun sker svarende til det reelle bygningsforbrug. Emissionen fra disse anlæg er indirekte udledning af CO 2 samt andre forbrændingsprodukter fra KE. Kedelcentral H. Lundbeck A/S'kedelcentral beliggende i bygning F forsyner Lundbeck med damp, som anvendes til sterilisation og befugtning af ventilationsluften. I kedelcentralen er der placeret to kedler af mærket Danstoker og Tøma. Kedlerne blev miljøgodkendt af Københavns Kommune i 1998, se bilag 11. Danstoker Tøma Kedelydelse, kw Dampproduktion, t/h 3,15 5 Røggastemperatur C C Tabel 2 Kedelanlæg Side 18

19 Begge kedler er gasoliefyrede. Den nedgravede gasolietank nr. 19 på 100 m 3 er hovedforsyning til kedlerne, mens olietank nr. 13 på 25 m 3 udelukkende anvendes som reservetank, når der er service på den store tank. Kedlerne er tilsluttet en 35 m høj stålskorsten med to røgrør. H. Lundbeck A/S foretager halvårlige kontrolmålinger af emissionen fra kedlerne. Den akkrediterede kontrolmåling d. 29. juli 2008 viste, at emission af NOx var ppm, dvs mg/m 3 for begge kedler. Kravet i luftvejledningen 4 til anlæg mellem 0,12 og 5 MW er, at emissionen af NOx skal være mindre end 250 mg/m 3 for eksisterende anlæg. H. Lundbeck A/S har besluttet at konvertere Tøma-kedlen fra gasolie til naturgas. Efter planen skal Danstokerkedlen fortsat fyres med gasolie og blot være i beredskab. Der vil ikke ske en udvidelse af varmekapaciteten. Konverteringen vil kunne give en besparelse på % i energiforbrug og 30 % reduktion af CO 2 -udledningen. Vandbehandlingsanlæg I bygning F findes to vandbehandlingsanlæg til fremstilling af ionbyttet vand for fødevand til dampproduktion. Kapaciteten er 5 m 3 pr. time. Herudover er der placeret vandbehandlingsanlæg i flere bygninger på siten med henblik på at producere renset vand til afvask af udstyr samt til produkter. I vandbehandlingen fjernes salte fra vandet, hvorved der dannes hhv. spildevand med metalioner og afkastluft med CO 2. Køleanlæg Lundbeck har to centrale ammoniakkøleanlæg, bestående af 7 serieforbundne anlæg, der forsyner klimaanlæggene i laboratoriebygningerne og den farmaceutiske produktion. Disse anlæg er placeret i bygning F og C7. I bygning F findes tre 1 MW anlæg, mens der i bygning C7 findes to 1 MW anlæg og et 3 MW anlæg. Herudover er der tilsluttet et anlæg på taget af bygning B2 beregnet til nødkøling af IT-maskinstuen. Endvidere er der etableret et anlæg med ammoniak i G1 til proceskøling. Kølevandet fra de centrale ammoniakanlæg bliver yderligere nedkølet via et propananlæg beregnet til processer i C6. Foruden ovennævnte anlæg anvender virksomheden små decentrale køleanlæg til kølerum og andre funktioner, hvor temperaturen skal være lavere end 7-12 C. H. Lundbeck A/S har 57 små decentrale køleanlæg. Virksomhedens køleanlæg er således fordelt på i alt 66 køleanlæg med et samlet indhold på kg kølemidler, såvel naturlige som syntetiske kølemidler. Naturlige kølemidler er fordelt på 9 anlæg: 887 kg ammoniak 44 kg propan Syntetiske kølemidler er fordelt på 57 mindre decentrale anlæg: 74 kg HCFC 279 kg HFC Af de syntetiske kølemidler har 74 kg således en ozonnedbrydningseffekt (HCFC), mens de 279 kg HFC udelukkende har en drivhuseffekt. 4 Luftvejledningen, Miljøstyrelsens vejledning nr 2/2001. Side 19

20 H. Lundbeck A/S forsøger så vidt muligt at etablere anlæg med naturlige kølemidler eller at tilslutte lokaler eller processer, som kræver nedkøling på de eksisterende køleanlæg med naturlige kølemidler. De decentrale anlæg med syntetiske kølemidler vil løbende blive afviklet. Udover køling med naturlige kølemidler, søger H. Lundbeck A/S også at anvende alternative muligheder for køling. Eksempelvis køles køleanlægget til et stort rum til IT-servere med almindelig luft. Ca. 150 dage om året, hvor temperaturen uden for bygningen er under otte grader, kan kulden i luften udnyttes til køling. Når temperaturen er under en halv grad, kan kulden i luften klare kølingen alene, og så lukkes systemet for det centrale kølevand automatisk. Maskinværksted Maskinværkstedet i bygning D og L2 foretager vedligeholdelse af produktionsudstyr, pumper, ventilations- og varmeanlæg mv., og der fremstilles specialudstyr til laboratorier. Værkstedet benyttes af såvel interne som eksterne håndværkere. Maskinværkstedet er i drift på hverdage fra kl I spidsbelastninger også lørdag fra Fra værkstedet er der udsug af støv, svejse røg og olietåge via filtre til en skorsten 19 meter over terræn. Tømrerværksted Der er indrettet tømrerværksted i bygning D. Værkstedet benyttes af fremmede håndværkere i forbindelse med ombygninger og reparationer. I bygningen er der etableret mekanisk ventilation samt et spånsugningsanlæg med støvfilter. Tømrerværkstedet er i drift på hverdage fra kl Transformatorer Virksomheden benytter egne transformatorer i elforsyningen på området. Transformatorerne er installeret i brandsikre rum. Der findes i alt 26 transformatorer på siten i Valby. Lager for kemikalier og kemikalieaffald H. Lundbeck A/S har november 2009 anmeldt at virksomheden agter at opføre en lagerhal til kemikalier og kemikalieaffald. Hallen indrettes med jernreoler med plads til ca. 100 paller. Reolerne placeres oven på kar, som kan rumme indholdet af den største beholder, og er sikret mod påkørsel med autoværn. Gulvet er tæt, betonstøbt og har hældning mod en sump i midten, således at spild løber hertil og kan opsamles. Der vil være opsamlingsmateriel samt udstyr til brandslukning til stede. De skønnede mængder findes i bilag 6. Transport af hhv. kemikalier og kemikalieaffald til og fra H. Lundbeck A/S sker med godkendt transportør. Internt foretages transport med EX-godkendt truck. Personalet som håndterer og transporterer kemikalier i og omkring kemikaliedepot / affaldscontainere er uddannet og trænet. Side 20

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Bilag Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke under 200.000 l på erhvervsvirksomheder. 16. december 2008 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk.

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Vilkårsændring til miljøgodkendelse: Luftafkast i tabletproduktion

Vilkårsændring til miljøgodkendelse: Luftafkast i tabletproduktion KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9 2500 Valby Vilkårsændring til miljøgodkendelse: Luftafkast i tabletproduktion 04-03-2015 Sagsnr.

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker Arla Foods amba Holstebro mejeri Hjermvej 24-28 7500 Holstebro Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00213 Ref. amklo Den 3. november 2008 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer 24256790

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01384 Ref. gukha/majli Den 31. oktober 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk, Hillerød bygning 24L short term

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder Sagsnr.: 15/35779 Kontaktperson: Helle Munch Sørensen 1. OPLYSNINGER Virksomhed VAM A/S Adresse Hans Winthers Vej 15 Postnummer og by 8400

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.02.2016 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1020750223 e-doc journal nr. 13/020838 Virksomhed Harlev Halmværk Adresse

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 11. september 2015 CVR-nummer 32091008 P-nummer 1015185208 Virksomhed A/S Inventarsnedkeriet Adresse Rudolfgårdsvej

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Vejnavn Husnummer Postnr. og by Producent Tankstørrelse Fabrikationsår Godkendelsesnummer Fabrikationsnummer Overjordisk Nedgravet

Vejnavn Husnummer Postnr. og by   Producent Tankstørrelse Fabrikationsår Godkendelsesnummer Fabrikationsnummer Overjordisk Nedgravet Sendes til: Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Att.: Vand & Jord Anmeldelse af tank På ejendommen Vejnavn Husnummer Postnr. og by Email: Sløjfning af eksisterende tank Producent Tankstørrelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet

Tillæg til miljøgodkendelse i forbindelse med ændringer i trykkeriet Glud & Marstrand A/S Blikfanget 6 8722 Hedensted Att.: Gitte Jensen Sendt på digital post til CVR-nr: 67287118 Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Susanne Juul Sørensen

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere Nordcoll A/S Egeskovvej 12 3490 Kvistgård Steen Seier Karlsen Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 02.12.2016 Sagsnr. 16/ Sagsbehandler Malene

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Nordic Seaplanes Invest ApS Kvægdriften 13 8330 Beder CVR-nr. 36448849 Vilkårsændring: ændret periode for tilladelse 05-11-2015

Læs mere

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv.

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 BILAG 1 1 & 2 Fabrikationsnummer 01, 02, osv. Ciffer 1 og 2 identificerer tankfabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet

Læs mere

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.01.2016 CVR-nummer 87358011 P-nummer 1002769622 Journal nr. 13/027890 Virksomhed Dansk Klæberulle Industri

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af produktion af gél i lille skala FeF Chemicals A/S Februar 2009 Revurdering af Miljøgodkendelse Nyt laboratorium For: FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 4600 Køge Matr.nr. 27b, Ølsemagle

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17. november CVR-nummer 30811356 P-nummer 1013564228 e-doc journal nr. 15/013916 Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03. september 2015 CVR-nummer 27931944 P-nummer 1000880399 e-doc journal nr. 13/026937 Virksomhed Ingerslev Maskinfabrik

Læs mere

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene.

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene. Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Att. Ninna Johnsen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00174 Ref. Johje/klhou Den 8. juli 2009 Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669.

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Olietankbekendtgørelsen er en bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke og rørledninger, der udgives af

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen Fors Varme Roskilde A/S Betonvej 12 Att.: Steffan Alexander Thule Madsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Dato 1. februar 2017 Påbud om nye vilkår om

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Ørnesædets Varmecentral Ørnesædets Varmecentral CVR nr.: 88518314 Stenløkke 1, 4622 Havdrup

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Metroselskabet I/S Metrovej København S

Metroselskabet I/S Metrovej København S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 42 vedr. støjende aktiviteter på byggepladsen, Frederiksberg Allé Station, fase 3 og 4. I forbindelse med etablering

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Steffen Bomholt Rasmussen Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E sbra@lejre.dk Dato:

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 06.10.2015 CVR-nummer 36450819 P-nummer 1001745715 e-doc journal nr. 3/020932 Virksomhed Adresse Postnummer og

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere