Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011 Center for Miljø i Københavns Kommune, Njalsgade 13, 2300 København S, tlf ,

2 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE AF H. LUNDBECK A/S, VALBY...4 AFGØRELSE OG GODKENDELSESVILKÅR...4 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE BELIGGENHED OG PLANFORHOLD INDRETNING OG DRIFT...16 FORSKNING I NYE LÆGEMIDLER...16 UDVIKLING AF LÆGEMIDDELKANDIDATER...16 FARMACEUTISK PRODUKTION...17 SECURITY & SERVICES...17 HØJLAGER...17 ADMINISTRATIVE FUNKTIONER...18 TEKNISK DRIFT...18 VIRKSOMHEDENS DRIFTSTIDER...21 ADGANG, TIL- OG FRAKØRSEL...21 PRODUKTIONSSTØRRELSE OG RESSOURCEFORBRUG FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER...22 LUFTFORURENING...22 JORDFORURENING...26 VAND OG SPILDEVAND...27 SPILDEVAND FRA PRODUKTIONEN...27 AFFALD...30 STØJ...32 OPLYSNINGER OM VALG AF TEKNOLOGI...33 MILJØTEKNISK VURDERING BELIGGENHED OG PLANFORHOLD...35 KOMMUNE- OG LOKALPLAN FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER...36 LUFTFORURENING...36 STØJ...39 JORDFORURENING...42 KEMIKALIE- OG KEMIKALIEAFFALDSLAGER...42 DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD OPSKALERINGSLABORATORIET RENERE TEKNOLOGI SAMLET VURDERING REFERENCELISTE...44 BILAG BILAG 1A: SITUATIONSPLAN FOR H. LUNDBECK A/S BILAG 1B: PLANLAGT LAGER FOR KEMIKALIER OG KEMIKALIEAFFALD, PLACERING BILAG 1C: PLANLAGT LAGER FOR KEMIKALIER OG KEMIKALIEAFFALD, INDRETNING BILAG 1D: AFLØBSPLAN BILAG 2 HIDTIDIGE MILJØGODKENDELSER OG VILKÅRSÆNDRINGER BILAG 3 OVERSIGT OVER OVER- OG UNDERJORDISKE TANKE, SOM ER I BRUG BILAG 4 OVERSIGT OVER BYGNINGER OG DERES ANVENDELSE BILAG 5 OVERSIGT OVER FORBRUG AF ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER Side 2

3 BILAG 6 OPLAG AF KEMIKALIEAFFALD OG BRANDFARLIGE VÆSKER I KEMIKALIEDEPOTET BILAG 7 HEPA-FILTRE OG FREKVENS FOR INSPEKTION AF DISSE BILAG 8 OPSKALERINGSLABORATORIET: MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING BILAG 9 H. LUNDBECK A/S ISO CERTIFIKAT BILAG 10 MEDICINSK AKTIVE STOFFER BILAG 11 KEDELCENTRALEN: MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING Stamoplysninger Virksomhedens navn: H. Lundbeck A/S Virksomhedens placering: Ottiliavej 9, 2500 Valby, matr. nr. 1289, 1474, 1843, 1851, 1475, Derudover lejer virksomheden matr. nr. 473 Virksomhedens art: CVR-nr P-nr Listebetegnelse: (hovedaktivitet) Miljøgodkendelsen omfatter: Godkendelsesdato: 16. marts 2011 Center for Miljøs kontaktperson: Center for Miljøs journal nr.: Kopi af denne afgørelse er sendt til: Fremstilling af medicinske produkter samt medicinsk forskning D 202: Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller lægemidler. (Miljøministeriets bekendtgørelse nr.: 1640 af d Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed) G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW. (Miljøministeriets bekendtgørelse nr.: 1640 af d Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed) Hele virksomheden på Ottiliavej 9, Valby. Johan Galster/David Ramati Arbejdstilsynet Embedslægefunktionen for Københavns og Frederiksberg Kommuner Danmarks Naturfredningsforening Københavnernes Miljøforening Side 3

4 Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby H. Lundbeck A/S har d. 15. november 2007 fremsendt ansøgning om revideret miljøgodkendelse af virksomhedens eksisterende anlæg på Ottiliavej 9, Valby. Det ansøgte er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 listepunkt D 202: Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller lægemidler. Det fremgår af referencelisten, hvilket materiale der har ligget til grund for denne miljøgodkendelse. Afgørelse og godkendelsesvilkår På baggrund af det foreliggende materiale meddeler Center for Miljø hermed miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, Valby. Miljøgodkendelse af anlægget meddeles ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 2 41b på følgende vilkår. Generelt 1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der er ansvarlige for virksomhedens indretning og drift. 2. Følgende godkendelser ophæves: Miljøgodkendelse, samlet, 17. marts 1997 (j.nr. B970213) Miljøgodkendelse af ny kedel i varmecentralen i bygning F, 23. juni 1998 (j.nr. S980678) Miljøgodkendelse af to overjordiske tank, 19. juli 2007 (j.nr ) Miljøgodkendelse af to overjordiske tank, 16. maj 2008 (j.nr ) Miljøgodkendelse af opskaleringslaboratorium, 31. maj 2006 (j.nr ) Ændring af vilkår 1 (matrikel), 18. marts 2004 (j.nr ) Ændring af vilkår 42 og 43 (HEPA-filtre), 12. januar 2005 (j.nr ) Ændring af vilkår om luftemissioner, 28. juni 2007, (j. nr ) 3. Farmaceutisk produktion med anvendelse af medicinsk aktive stoffer med LD50- værdi under 50 mg/kg (oralt, rotte) eller patientdosis under 0,5 mg er ikke tilladt efter denne miljøgodkendelse. 4. Anvendelse af nye medicinsk aktive stoffer til produktionsformål skal anmeldes forud til tilsynsmyndigheden med oplysning om LD50-værdi (oralt, rotte) og patientdosis. Indretning 5. Ændringer, udvidelser og flytninger af tekniske anlæg, der kan medføre øget forurening med konsekvenser for det ydre miljø, kan foretages af virksomheden efter anmeldelse til tilsynsmyndigheden før iværksættelse. Tilsynsmyndigheden vurderer, om det ansøgte er omfattet af godkendelsespligt. 1 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. dec Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 Side 4

5 Indretning olietanke 6. Nedennævnte tanke tillades til brug for det nævnte indhold i medfør af miljøbeskyttelseslovens 19: Tanknr Volumen, m 3 År Indhold 37 4, Diesel Diesel Diesel 40 1, Diesel Diesel Diesel Gasolie Gasolie 7. Steder, hvor der kan ske spild af miljømæssig betydning, skal forsynes med spildbakke e. lign. 8. Tankattester skal opbevares på virksomheden. Inden ibrugtagning af nye tanke skal kopi af tankattest fremsendes til myndigheden. 9. Tanke og rørsystemer skal være typegodkendt. 10. Alle tanke skal være påmonteret overfyldningsalarm. Denne skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. 11. Alle tanke skal være forsynet med automatisk pejling. Pejleresultaterne skal journalføres og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. 12. Overjordiske tanke skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. 13. Overjordiske ståltanke skal være hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted. 14. Afstand fra overjordiske tanke til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. 15. Nedgravede tanke skal være nedlagt i et lag af sand på mindst 15 cm på alle sider. 16. Nedgravede tanke skal sikres mod opdrift ved høj grundvandsstand. 17. Rør tilknyttet nedgravede tanke skal være typegodkendte og forsynet med effektiv katodisk beskyttelse. 18. Det skal sikres, at belægning på en delvist tildækket tank ikke udsættes for nedbrydning som følge af påvirkning af sollys m.v. 19. For tanke under 6 m 3 gælder specielt: - Rørforbindelsen mellem tank og forbrugssted skal være enstrenget - Sugerøret skal udføres i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsens bilag 2 afsnit 1 nr. 4 eller afsnit 2 nr Sugerør, som fremføres overjordisk og som ikke er indstøbt, skal være forsvarligt understøttet med rørbærere. Olieafluftere, filtre o.l. komponenter skal være forsvarligt fastmonteret. 3 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, Miljøministeriets bek. 259 af 23. marts Side 5

6 - Påfyldningsrør og udluftningsrør skal være fremført med fald mod tanken, afsluttet med hhv. aflåseligt påfyldningsdæksel og standardudluftningshætte. Indretning - Luftafkast 20. Luft indeholdende ethanol fra tørreprocesser i tabletfabrikken skal passere en scrubber inden luftafkastet. 21. Al luft fra støvende processer skal passere et HEPA-filter inden afkast til det fri. Som støvende processer betragtes sådanne, hvor der håndteres uemballerede, medicinsk aktive stoffer i mængder over 100 g aktivstof ad gangen. 22. HEPA-filtre skal være godkendt til minimum klasse H13 af fabrikanten efter DS/EN Ventilationsluft fra tabletfabrikken og sterilafdelingen skal udsendes gennem en skorsten mindst 30 m over terræn med mindre andet fastlægges. Ventilationsluft fra bygning G1, G2 ogg3 skal udsendes mindst 25 m over terræn. 24. Anden ventilationsluft skal udsendes mindst 1 m over tagryg. 25. Røggas fra kedelcentralen skal udsendes mindst 35 m over terræn. Der må ikke anvendes fuelolie i anlægget. Indretning - Opskaleringslaboratorium 26. Kølekondensatorens rørforbindelser for flydende ammoniak skal være forsynet med kontraventil til begrænsning af ammoniakudslip ved uheld. 27. Spildevandsafløbet fra synteserummene skal kunne lukkes med et manuelt betjent skot, så afløbet kan lukkes i tilfælde af uheld. 28. Synteseanlægget i opskaleringslaboratoriet skal kunne tilsluttes et luftvaskeranlæg til absorption af sure eller basiske gasser og dampe. Ved synteser, der kan udvikle sure eller basiske gasser og dampe, skal luftvaskeranlægget tilsluttes. 29. Center for Miljø kan forlange filter for støvfjernelse for ventilationsluft fra synteseanlæg. 30. Ventilationsluft skal passere et HEPA-filter klasse H13 før afkast. Indretning Oplag af affald og flydende kemikalier 31. Olie- og kemikalieaffald samt flydende kemikalier skal opbevares overdækket og således, at spild kan opsamles. Følgende tanke godkendes til opbevaring af flydende kemikalier: Tanknr Volumen, m 3 År 30 0, , , , , Side 6

7 32. Det centrale lager for olie- og kemikalieaffald og flydende kemikalier skal have tæt betongulv uden afløb og med hældning, så spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal som minimum svare til indholdet af den største beholder. 33. Udstyr til opsamling af spild skal være let tilgængelig. Drift Drift - opskaleringslaboratorium 34. Virksomheden skal udarbejde en risikoanalyse for nye synteser, hvis der indgår meget giftige eller giftige stoffer (Tx- eller T-mærkede) eller hvis syntesen kan danne farlige stoffer. Risikoanalysen skal foretages med beregningsprogrammet Labrisk, og indeholde en risikovurdering med en checkliste over sikkerhedsforanstaltninger eller med en anden af Center for Miljø godkendt metode. 35. Synteser må kun gennemføres, hvis risikoanalysen angiver, at der ikke er risiko for omgivelserne. 36. Ventilationen i opskaleringslaboratoriet skal være mindst m3/h, når der udføres synteser. 37. Virksomhedens instrukser for kemikalietransport samt vedligeholdelse af syntese- og hjælpeudstyr skal til enhver tid være tilgængelige for Center for Miljø. 38. Virksomheden skal løbende kunne dokumentere, at GMP-reglerne bliver fulgt i opskaleringslaboratoriet. Drift - kedelcentralen 39. Fra kedler fyret med naturgas må emissionerne, målt som mg/nm 3 tør røggas ved 3 % O 2, ikke overstige Grænseværdi, mg/nm 3 Prøvetagnings og analysemetoder, REF-Lab CO 73 MEL-06 NOx 63 MEL Fra kedler fyret med gasolie må emissionerne, målt som mg/nm 3 tør røggas ved 10 % O 2, ikke overstige Grænseværdi, mg/nm 3 Prøvetagnings og analysemetoder, REF-Lab Støv 30 MEL-02 CO 100 MEL-06 NOx 110 MEL Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. 42. Der skal føres en driftsjournal med angivelse af justering af brændere. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. Side 7

8 Drift - luftforurening 43. Virksomheden må ikke give anledning til støv- eller lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. 44. Massestrømsgrænsen før rensning for hver enkelt stofklasse må ikke overskrides for virksomheden som helhed. 45. Den maksimale timeemission af ethanol må hverken overskride 1,2 kg per time eller en koncentration på 300 mg/nm B-værdien for opløsningsmidler fra hovedgruppe 1 i B-værdivejledningen skal overholdes. 47. For bygning Æ og L2 gælder, at B-værdien for ethanol på 5 mg/m 3 skal overholdes. 48. For forbruget af organiske opløsningsmidler per kalenderår gælder følgende: a. Samlet må forbruget af hovedgruppe 1-stoffer ikke overstige 1311 kg, dvs. 40 % mere end forbruget i 2005, forbruget af dichlormethan må dog ikke overstige 470 kg. b. Samlet må forbruget af hovedgruppe 2-stoffer ikke overstige kg, dvs. 20 % mere end forbruget i c. Forbrug over de anførte grænser skal meddeles Center for Miljø sammen med en redegørelse for, hvorledes man vil begrænse forbrug og emissioner, så B- værdierne kan overholdes. 49. For hovedgruppe 2 beregnes en Br-værdi for hele virksomheden undtagen bygning Æ og L2. Br-værdien baseres på sidste års forbrug af opløsningsmidler i hht. virksomhedens registrering af indkøb og forbrug i den enkelte afdeling. Br-værdien genberegnes årligt. For hovedgruppe 2-stoffer uden B-værdi anvendes en B-værdi på 0,1 mg/m Br-værdien beregnet i vilkår 49 må ikke overskrides. 51. Emissionen af medicinsk aktivt støv må højst være 0,01 mg/m 3. Drift - Støj 52. Virksomhedens samlede bidrag til det korrigerede energiækvivalente lydtryksniveau Lr i db(a) ved bolig og i haver må ikke overstige: Gerdasgade Karensgade og Kløverbladsgade Trekronergade kl kl Maksimalværdi kl I skel til Carl Jacobsensvej gælder følgende kl kl : :00 6:30 60 Maksimalværdi kl. 22: Side 8

9 54. For boliger/erhverv på Gl. Køge Landevej På facade kl kl : :00 6:30 45 Maksimalværdi kl. 22: Virksomhedens bidrag til det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau Lr uden for virksomhedens område må i øvrigt ikke overstige 60 db. Drift - Spildevand og overfladevand 56. Spildevand udledt til offentlig kloak skal have et ph mellem 6 og Indholdet af mineralsk olie må højst være 10 mg/l ved udledning til kloak. 58. Ved valg af rengøringsprodukter og andre produkter, der tilledes spildevandet, og som indeholder A- eller B-stoffer, skal virksomheden undersøge, om der findes mindre miljøbelastende alternativer og redegøre herfor til Center for Miljø. Drift - Olietanke 59. Tanke må kun betjenes af personer, som har modtaget instruktion i betjening af anlægget og har den nødvendige indsigt i anlæggets indretning og drift. 60. Der skal føres journal for tankene, herunder - Pejlinger og evt. differencer mellem forbrug og pejling - Uheld - Vedligeholdelse og reparationer - Tilsyn og inspektioner 61. Konstateres der utætheder på tank og/eller rør, skal dette straks meldes til Center for Miljø. 62. Utætheder på tank og/eller rør skal straks udbedres. 63. Virksomhedens driftsjournaler skal til enhver tid være tilgængelige for Center for Miljø. 64. Alle tanke skal vedligeholdes så risiko for jordforurening undgås. 65. Anvisninger i inspektionsrapporter jf. vilkår 88 skal følges. Drift - Uheld og risiko 66. Spild skal straks opsamles. Affald fra tankrensning, spild og uheld skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler for affald. 67. Der skal forefindes udstyr til opsamling eller neutralisering af spild. 68. I tilfælde af driftsuheld med konsekvenser for omgivelserne skal alarmcentralen straks alarmeres. Herefter underrettes Center for Miljø snarest muligt. 69. Virksomheden skal inden 14 dage efter uheld efter vilkår 68 skriftligt fremsende en redegørelse til Center for Miljø. Redegørelsen skal belyse årsagen til uheldet samt beskrive virkninger på miljøet og foranstaltninger til at undgå lignende uheld. Side 9

10 70. Bygninger med ammoniakkøleanlæg skal forsynes med ammoniakdetektorer, som automatisk afbryder ventilationen ved detektion af over 500 mg/m 3 ammoniak. Drift - Ophør 71. Ved sløjfning af en tank skal evt. restindhold fjernes, tanken skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør skal afmonteres og tanken afblændes. 72. Senest tre måneder inden ophør af en eller flere omhandlede aktiviteter omfattet af denne miljøgodkendelse skal en plan for afvikling fremsendes til godkendelse hos Center for Miljø. Dette omfatter også at anlæg eller bygninger overgår til at skulle bruges til andre funktioner. 73. Redegørelsen skal omhandle demontering eller overgang til anden anvendelse, bortskaffelse af affald, jordbundsforureningsundersøgelser og evt. oplæg til retablering af forurenede arealer. Egenkontrol Egenkontrol - Luft 74. Virksomheden skal løbende vedligeholde en oversigt over luftafkast til det fri med oplysninger om tilsluttede anlæg, filtre, luftmængde, afkastdiameter, -højde og placering. 75. Virksomhedens interne registrering af indkøb af organiske opløsningsmidler skal årligt gennemgås. Opgørelsen fremsendes til Center for Miljø med revisorpåtegning. Alternativt kan ekstern auditering af miljøledelsessystemet anvendes. Opgørelsen fremsendes inden 1. april hvert år. 76. Virksomhedens emission af opløsningsmidler, bortset fra ethanol og dichlormethan, skal ved væsentlige ændringer dokumenteres vha. en TOC-måling i hht. gældende standard, pt. er dette EN 12619, VDI 3481 bl.3, MEL-07. En væsentlig ændring defineres således: Hovedgruppe 1 stoffer. Når forbruget af de enkelte hovedgruppe 1-stoffer øges med 50 % i forhold til forbruget i 2005, dog mindst 250 kg. Hovedgruppe 2 stoffer. Når forbruget af de enkelte hovedgruppe 2-stoffer øges med 50 % i forhold til forbruget Forbruget af det enkelte stof divideret med dets B-værdi skal dog være større end kg/(mg/m 3 ). 77. Overholdelse af virksomhedens Br- og B-værdier skal dokumenteres ved en OML-beregning i forhold til opgørelsesårets forbrug. Opgørelsen fremsendes årligt inden 1. april. Side 10

11 78. Til OML-beregningen og Br-værdien efter vilkår 77 anvendes årets forbrug af opløsningsmidler i hovedgruppe 2 med følgende emissionsprocenter i de enkelte afkast: Afkast nr. Bygning Afd. Emission % 11 Y 681 og C6 826 og C6 302 og C G og 6 G2 G og 8 G3 G og 10 BL2, Pakkeri og 14 Æ, Tablet Æ, Steril Virksomheden skal have en opdateret oversigt over samtlige HEPA-filtre og deres testintervaller. 80. Der skal udføres regelmæssig totallækagetest af HEPA-filtre: Højt belastede procesfiltre testes hvert halve år, resten mindst en gang årligt. Testen skal være i overensstemmelse med virksomhedens procedure SOP_05871 totallækagetest af HEPA-ULPA-filtre. 81. Inden et HEPA-filter tages i brug efter montering, skal der foretages totallækagetest på filteret/installationen. 82. Der skal føres journal over test og vedligeholdelse af alle HEPA-filtre. Af journalerne skal fremgå - datoer for totallækagetest - dato for test - datoer for afmontering, justering og reparation - datoer for filterskift - kontrol af nye filter ved totallækagetest efter udskiftning - evt. driftsuregelmæssigheder, afhjælpende foranstaltninger og reparationer Denne journal skal være tilgængelig for Center for Miljø. 83. Virksomheden skal på myndighedens forlangende, dog højst én gang årligt, lade udføre målinger af emissionen af solventer, uorganiske komponenter eller støv. Egenkontrol - Støj 84. Virksomheden skal vedligeholde en oversigt over støjkilder. Oversigten skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 85. Virksomheden skal hvert fjerde år lade udarbejde en støjkortlægning for at vise om virksomheden opfylder vilkår 52 og 53. Støjkortlægningen skal udarbejdes af en virksomhed, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre Miljømålinger ekstern støj. Den udarbejdede rapport indsendes til Center for Miljø så snart den foreligger, dog inden 14 dage fra virksomheden modtager den. 86. Center for Miljø kan, dog højst 1 gang årligt, forlange, at virksomheden lader et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre Miljømålinger ekstern støj, dokumentere, at vilkår 52 og 53 er overholdt. Den udarbejdede støjmålerapport indsendes til Center for Miljø så snart den foreligger. Side 11

12 Egenkontrol - Spildevand 87. Center for Miljø kan forlange, dog højst 1 gang årligt, at virksomheden dokumenterer, at vilkår 56 til 57 er overholdt. Prøvetagning og analyse skal foretages af et firma der er akkrediteret hertil. Analyserapporten skal indsendes til Center for Miljø så snart den foreligger. Egenkontrol Tanke til olie og til kemikalieaffald 88. Alle tanke til olieprodukter og flydende kemikalieaffald skal inspiceres hvert 5. år. Inspektionsrapporten skal som minimum følge retningslinjerne i olietankbekendtgørelsens bilag 9. Kopi af inspektionsrapporten skal opbevares på H. Lundbeck A/S og være tilgængelig for myndigheden i mindst 5 år efter inspektionen. 89. Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer på tankene. Eftersyn og funktionsafprøvning skal dokumenteres i driftsjournal. Egenkontrol - Kedelcentralen 90. Der skal føres en kedelservicebog, der skal være tilgængelig for myndigheden. 91. Tilsynsmyndigheden kan forlange måling af kedelcentralens udsendelse af NOx, SOx, CO og sod, dog højst en gang årligt. Målingerne skal gennemføres af et firma akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller andet tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Måling skal foretages under normaldrift. Målerapport skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en måned efter prøvetagning. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hver enkelt stof er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for de pågældende stoffer. 92. Hvis kedelcentralen omstilles til naturgas, skal der foretages to enkeltmålinger til præstationskontrol af kedelanlægget. Dette skal ske senest seks måneder efter ibrugtagning. Hver måling skal være af en varighed på 45 minutter for at dokumentere at grænseværdierne i vilkår 39 er overholdt. Målingerne skal gennemføres af et firma akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller andet tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Måling skal foretages under normaldrift. Målerapport skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en måned efter prøvetagning. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hver enkelt stof er under 85 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for de pågældende stoffer. Egenkontrol - Opskaleringslaboratoriet 93. Virksomheden skal føre en driftsjournal for arbejdet i synteserummene. Driftsjournalen kan føres som arbejdsforskrifter med tilhørende afvigelsesrapporter. Journalføringen skal omfatte: - Eventuelle uheld der har forårsaget spild af farlige stoffer til det fri, fx via ventilation eller spildevand, herunder hvilke spildbegrænsende foranstaltninger Side 12

13 der er foretaget i forbindelse med uheldet, og hvad der vil blive gjort for at undgå et lignende uheld i fremtiden. Driftsjournalen skal være tilgængelig for Center for Miljø. 94. Virksomheden skal hvert år fremsende en opgørelse til Center for Miljø over, hvor mange forsøgsserier/syntesetrin der er udført i opskaleringslaboratoriet, og som har krævet en risikoanalyse. Det skal derudover fremgå om risikoanalysen har givet anledning til, at et forsøg ikke har kunnet blive udført eller er blevet nedskaleret grundet risiko for omgivelserne. Opgørelsen skal være fremsendt til Center for Miljø senest den 31. marts for hvert kalenderår. Center for Miljø kan til enhver tid ændre proceduren for fremsendelse af opgørelsen. 95. Rapporterne for risikovurderingerne skal opbevares så længe de har relevans for virksomheden, men skal dog opbevares i mindst 5 år og være tilgængelige på virksomheden for Center for Miljø. 96. Virksomheden skal føre journal over funktionskontrol og vedligeholdelse af udstyr, herunder synteseudstyr med hjælpeudstyr, ventilationsanlæg, single-fluid anlæg samt køle-anlæg. Journalerne skal være tilgængelige for Center for Miljø. 97. Center for Miljø kan forlange dokumentation af scrubberens effekt f.eks. ved målinger af sure og basiske gasser og dampe fra luftafkastet, dog højst en gang årligt. Egenkontrol Renere teknologi 98. Virksomheden skal en gang årligt indsende status om virksomhedens energiforhold. Redegørelsen skal omhandle energiforbrug og planer til besparelse af energi. Talstørrelser for forbrug, indsats og besparelsespotentialer kan evt. indekseres. Redegørelsen skal indsendes senest 1. juni. Klagevejledning m.v. Afgørelsen om miljøgodkendelse vil blive offentliggjort ved annoncering i Valby Bladet i uge 13, Afgørelsen kan inden 4 uger skriftligt påklages til Miljøstyrelsen, og eventuel klage skal senest ved klagefristens udløb den 29. april 2011 være modtaget i Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S, Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens Virksomheden vil blive underrettet, hvis der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden side. Søgsmål Opmærksomheden henledes på miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1, vedrørende søgsmål. Heraf fremgår det, at såfremt det ønskes at prøve afgørelsen ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. Fristen for at anlægge søgsmål udløber således 29. september Side 13

14 Retsbeskyttelse Nærværende miljøgodkendelse er meddelt ved påbud, jf. miljøbeskyttelseslovens 41b, bortset fra følgende vilkår, for hvilke der den otteårige retsbeskyttelse ikke er udløbet: Følgende vilkår er meddelt i tidligere afgørelse og har forsat retsbeskyttelse: Vilkår og vedr. opskaleringslaboratoriet har retsbeskyttelse til og med 31. maj Vilkår vedr. tank 38 og 39 har retsbeskyttelse til og med 19. juli Vilkår vedr. tank 42 og 44 har retsbeskyttelse til og med 16. maj Vilkår 53 vedr. Carl Jacobsensvej har 8 års retsbeskyttelse fra miljøgodkendelsens dato. Vilkår 54 vedr. Gl. Køge Landevej er gældende til 31. dec og skal revurderes. Vilkår 56 til 58 er fastsat i medfør af 27 i miljøbeskyttelsesloven og kan derfor ændres ved påbud. Kortlagt areal Virksomheden ligger på et areal, der er kortlagt på vidensniveau 2, jf. lov om jordforurening nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord. Arealet er ikke fastlagt som offentligt indsatsområde. Dette betyder, at virksomheden skal anmelde bygge/anlægsarbejdet til Center for Miljøs jordkontor. Opstår der overskudsjord fra bygge- og anlægsaktiviteter, skal dette håndteres efter aftale med Center for Miljø. Ændringer og udvidelser Virksomheden må ikke udvides, ændres anlægsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og eventuelt godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33. Affaldshåndtering Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med gældende regulativer for Københavns Kommune, herunder benytte en transportør og et modtageanlæg, der indgår i den kommunale indsamlingsordning for det pågældende affald. Affaldsregulativet findes på I indsamlingsordningen for farligt affald har virksomheden ligeledes pligt til at benytte transportører og modtageanlæg, der indgår i den kommunale ordning. Derudover skal Center for Miljø altid underrettes, såfremt virksomheden ønsker at importere eller eksportere affald. Øvrige forhold Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Med venlig hilsen Johan Galster /David Ramati Side 14

15 Miljøteknisk beskrivelse H. Lundbeck A/S har d. 15. november 2007 fremsendt oplæg til revideret miljøgodkendelse. Den miljøtekniske beskrivelse omfatter de enkelte afdelinger og deres væsentligste miljøforhold. 1 Beliggenhed og planforhold Beliggenhed H. Lundbeck A/S er beliggende i et industriområde i det sydlige Valby. H. Lundbeck A/S ejer matriklerne 1289, 1474, 1475, 1476, 1843 samt 1851 og lejer 473B, i alt knapt m 2. Arealet på Carl Jacobsensvej syd for H. Lundbeck A/S er udlagt til byomdannelse, hvorfor der er ved at blive lavet en lokalplan for området. Bygningerne skal anvendes til boligformål og serviceerhverv. Mod øst grænser H. Lundbeck A/S op til Trekronergade og sidegader, som overvejende indeholder boliger med åben og lav bebyggelse. Mod nord grænser H. Lundbeck A/S op til en et antal bygninger, der anvendes til kontorformål. Mod vest grænser H. Lundbeck A/S op til Gl. Køge Landevej og vest herfor skal der bygges til bolig og serviceerhverv. H. Lundbeck A/S oplyser at man i skrivende stund ikke har planer om udvidelse af arealet. Kommuneplan Ifølge Københavns Kommuneplan 2005 er Prøvestenen og opfyldning sydøst for Prøvestenen udlagt til havneområde (H1*-område), hvor der må udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening stilles særlige beliggenhedskrav. Lokalplan Området er omfattet af følgende lokalplaner: Nr. 21 Ottiliavej/Gerdasgade af 12. februar 1981: Tillader brug af arealet til erhvervsformål, herunder lettere industri. Området indgår i H. Lundbeck A/S. Nr. 73 Carl Jacobsensvej af 6. december Tillader brug af arealet til erhvervsformål, herunder lettere industri. Nr. 78 Ottiliavej af 7. februar 1985: Areal afgrænset af Ottiliavej, Gerdasgade og Gammel Koge Landevej. Tillader brug af arealet til erhvervsformål, herunder lettere industri. Nr. 263 Ottiliavej Syd af 7. december 1995: Tillader brug af arealet til erhvervsformål, herunder industri. Inden for 50 m afstand fra beboelse må der ikke udøves forurenende virksomhed. Nr. 391 F.L. Smidth II med tillæg nr. 1 af 25. januar 2007: Et areal vest for Gl. Køge Landevej. Tillader opførelse af et område med blandet bolig og erhverv. Lokalplan for Ny Ellebjerg erstatter lokalplan 169: Mod syd afgrænses H. Lundbeck A/S af Carl Jacobsensvej og et industri/erhvervsområde (lokalplan nr. 169). Området syd for H. Lundbeck A/S er udlagt til byomdannelse. På sydsiden af Carl Jacobsens- Side 15

16 vej skal bygningerne anvendes til boligformål og serviceerhverv. Lokalplanen har endnu intet nr, men hedder Ny Ellebjergområdet og forventes i høring oktober til december Mod øst grænser H. Lundbeck A/S op til Trekronergade og sidegader, som overvejende indeholder boliger med åben og lav bebyggelse. Mod nord grænser H. Lundbeck A/S op til en et antal bygninger, der anvendes til kontorformål. 2 Indretning og drift Årsagen til H. Lundbeck A/S miljøgodkendelsespligt, er, at virksomheden fremstiller farmaceutiske produkter (tabletter, miksturer og salver) og pakker dem. Der foretages ikke syntetisering eller udvinding af aktivstoffer til produktionsformål. Da disse aktiviteter kræver miljøgodkendelse, skal hele lokaliteten miljøgodkendes, hvilket således også omfatter forhold og indretninger, der ellers ikke er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 såsom håndtering af kemikalieaffald, opskaleringslaboratorium, svømmehal, kedelanlæg, støj og emissioner fra udviklingslaboratorier. Tegning af H. Lundbeck A/S er vist i bilag 1. Forskning i nye lægemidler Forskning i nye lægemidler er opdelt i tre forretningsområder: Corporate Patents & Trademarks, Lundbeck Research DK og Non-Clinical Safety Research. Corporate Patents & Trademarks, som er placeret i bygning C6, er et administrativt område, som søger og beskytter Lundbecks patenter. Lundbeck Research DK, som er placeret i bygning G1 og G1 blok1, forsker i molekyler til nye lægemiddelkandidater samt gennemfører de første undersøgelser af de fundne molekyler. Non-Clinical Safety Research, som er placeret i bygning G2 og G3, er et forskningsområde som udarbejder ikke-klinisk (uden studier i mennesker) sikkerhedsdokumentation for de molekyler, der er fundet i Lundbeck Research afdelingerne. Der foretages således en række toksikologiske undersøgelser, herunder forsøg i dyr. Udvikling af lægemiddelkandidater Udvikling af lægemiddelkandidater er organiseret i fire forretningsområder: Chemical & Pharmarceutical Research, International Clinical Research, Regulatory Affairs og Regulatory Development Strategy. Chemical & Pharmaceutical Research (CPR) er placeret i Valby og Lumsås. I Valby ligger CPR i bygning G1 og C6. CPR designer og udvikler synteseveje for lægemiddelkandidater fra laboratorieskala til industriel produktion, herunder udvikling af færdige farmaceutiske produkter som tabletter og dråber. I opskaleringslaboratoriet udvikles processer fra laboratorieskala til små forsøgsproduktioner. International Clinical Research, Regulatory Affairs og Regulatory Development Strategy er administrative funktioner, som er placeret i flere bygninger i Valby. De er ansvarlige for gennemførelse af kliniske forsøg og at Lundbecks produkter bliver godkendt i overensstemmelse med lovgivningen. Side 16

17 Farmaceutisk produktion Produktionen af færdige lægemidler foregår i fire områder: Pharmaceutical Bulk Production, QC Pharmaceutical Production, Finished Goods Production og Clinical Supply Packaging. Pharmaceutical Bulk Production (PBP) er opdelt i tre afdelinger: Solid Bulk Production, Liquid & Sterile Production og Pharmaceutical Production Support. Solid Bulk Production (SBP) fremstiller i bygning V og Æ og har lager i bygning Y. SBP fremstiller tabletter og kapsler. Tabletterne fremstilles ved granulering, tablettering og coatning, mens kapslerne påfyldes lægemiddel. SBP producerer i dag ca mio. tabletter og kapsler årligt. Heraf drageres ca. 250 mio. tabletter. Produktionen ønskes på sigt udvidet til mio. tabletter og kapsler årligt, hvoraf ca. 300 mio. tabletter skal drageres. Liquid & Sterile Production (LSP) er placeret i bygning Æ. LSP fremstiller og påfylder sterile væsker og dråber. LSP fremstiller i dag omkring 20 mio. ampuller og 4 mio. dråbeglas. Pharmaceutical Production Support (PPS) ligger i bygning L2. PPS supporterer produktionsafdelingerne i PBP ved bl.a. at procesvalidere og implementere nye produkter. QC Pharmaceutical Production (QCPP) ligger i bygningerne Y og Bl2. QCPP udfører analyser, frigiver varer, gennemfører batch reviews, håndterer dokumentation/afvigelser og reklamationer, samt optimerer analysemetoder på nye og eksisterende produkter. Finished Goods Production (FGP) ligger i bygning Æ, V, BL2 og C5. FGP pakker tabletter, kapsler og ampuller i blisterpakker og tabletbeholdere. Desuden pakkes bulk forsendelser til lønproduktion. FGP har en tabletbeholderlinie, en ampullinie og tre blisterlinier. I alt produceres omkring 38 mio. pakninger om året. Clinical Supply Packaging, som ligger i BL2, pakker lægemidler der skal anvendes i kliniske forsøg. Security & Services Security & Services (S&S) er primært placeret i B5, men færdes overalt på Lundbecks område i Valby. S&S servicerer med affaldshåndtering, rengøring, udendørs arealer, sikkerhed, multimedieopgaver og postomdeling. Højlager H. Lundbeck A/S agter at bygge et højlager i den sydlige del af arealet ud til Carl Jacobsensvej med ind- og udkørsel herfra. Lastbilerne skal læsse af på denne side. H. Lundbeck A/S har ladet foretage støjberegninger, Grontmij Carl Bro, 15. dec Her forudsættes 26 lastbiler per døgn, heraf 1 i nattetimerne. Transport på læsserampen vil normalt ske med H. Lundbeck A/S'egne palleløftere, som er støjdæmpet med plastikhjul. Det antages dog i beregningerne at nogle chauffører anvender lastbilernes egne palleløftere med metalhjul, hvilket i så fald i korte perioder kan give et forhøjet støjbidrag. Støjberegningerne er derfor tillagt et bidrag for impulsstøj. Aktiviteten omkring højlageret og hos H. Lundbeck A/S i øvrigt vil ifølge beregningerne give et støjbidrag som fremgår af Tabel 1. Det mest støjbelastede tidspunkt vil i så fald være om natten. Side 17

18 Hverdage dag ,6 Hverdage aften ,4 Hverdage nat ,2 Tabel 1 Støjbidrag, referencepunkt R09b Carl Jacobsens vej sal, ud for højlager. Disse forhold indgår i lokalplanen for Ny Ellebjerg-området. Administrative funktioner Der er en række administrative funktioner på Lundbeck: Logistik, personaleforhold, finans, IT, marketing, ingeniørafdeling, miljø- og arbejdsmiljøafdeling mv. Disse er placeret i kontorbygninger på området, men primært i bygningerne BL2, A, L2, Ø- komplekset, J, B og B2. Teknisk Drift Teknisk Drift (TDA) holder til i bygning D, L1, A og Blok 2, men færdes overalt på H. Lundbeck A/S område i Valby. TDA overvåger, vedligeholder og sikrer kalibrering af Lundbecks tekniske anlæg. Nedenfor er beskrevet en række af de tekniske anlæg, som har betydning for Lundbecks miljøbelastning. Varmecentraler Lundbeck har 17 varmecentraler. Varmecentralerne er placeret i følgende bygninger: Y, X. V, Ø1, G1, G2, G3, BL2, A0, C6, C4, B2, B3, S2, MB, ME og B5. Københavns Energi (KE) forsyner varmecentralerne med fjernvarme til varmt brugsvand, til rumopvarmning og til opvarmning af ventilationsluft. Virksomheden har gennem de seneste år foretaget driftsoptimering på varmecentralerne. Det har betydet indregulering af radiatorer og varmeflader i ventilationsanlæg med henblik på at opnå bedre afkøling til varmevekslere, styring af natsænkning til det varme brugsvand samt udskiftning af pumper. Ligeledes er der foretaget en optimering på tidligere overkapacitet på varmtvandsbeholdere, således at opvarmning kun sker svarende til det reelle bygningsforbrug. Emissionen fra disse anlæg er indirekte udledning af CO 2 samt andre forbrændingsprodukter fra KE. Kedelcentral H. Lundbeck A/S'kedelcentral beliggende i bygning F forsyner Lundbeck med damp, som anvendes til sterilisation og befugtning af ventilationsluften. I kedelcentralen er der placeret to kedler af mærket Danstoker og Tøma. Kedlerne blev miljøgodkendt af Københavns Kommune i 1998, se bilag 11. Danstoker Tøma Kedelydelse, kw Dampproduktion, t/h 3,15 5 Røggastemperatur C C Tabel 2 Kedelanlæg Side 18

19 Begge kedler er gasoliefyrede. Den nedgravede gasolietank nr. 19 på 100 m 3 er hovedforsyning til kedlerne, mens olietank nr. 13 på 25 m 3 udelukkende anvendes som reservetank, når der er service på den store tank. Kedlerne er tilsluttet en 35 m høj stålskorsten med to røgrør. H. Lundbeck A/S foretager halvårlige kontrolmålinger af emissionen fra kedlerne. Den akkrediterede kontrolmåling d. 29. juli 2008 viste, at emission af NOx var ppm, dvs mg/m 3 for begge kedler. Kravet i luftvejledningen 4 til anlæg mellem 0,12 og 5 MW er, at emissionen af NOx skal være mindre end 250 mg/m 3 for eksisterende anlæg. H. Lundbeck A/S har besluttet at konvertere Tøma-kedlen fra gasolie til naturgas. Efter planen skal Danstokerkedlen fortsat fyres med gasolie og blot være i beredskab. Der vil ikke ske en udvidelse af varmekapaciteten. Konverteringen vil kunne give en besparelse på % i energiforbrug og 30 % reduktion af CO 2 -udledningen. Vandbehandlingsanlæg I bygning F findes to vandbehandlingsanlæg til fremstilling af ionbyttet vand for fødevand til dampproduktion. Kapaciteten er 5 m 3 pr. time. Herudover er der placeret vandbehandlingsanlæg i flere bygninger på siten med henblik på at producere renset vand til afvask af udstyr samt til produkter. I vandbehandlingen fjernes salte fra vandet, hvorved der dannes hhv. spildevand med metalioner og afkastluft med CO 2. Køleanlæg Lundbeck har to centrale ammoniakkøleanlæg, bestående af 7 serieforbundne anlæg, der forsyner klimaanlæggene i laboratoriebygningerne og den farmaceutiske produktion. Disse anlæg er placeret i bygning F og C7. I bygning F findes tre 1 MW anlæg, mens der i bygning C7 findes to 1 MW anlæg og et 3 MW anlæg. Herudover er der tilsluttet et anlæg på taget af bygning B2 beregnet til nødkøling af IT-maskinstuen. Endvidere er der etableret et anlæg med ammoniak i G1 til proceskøling. Kølevandet fra de centrale ammoniakanlæg bliver yderligere nedkølet via et propananlæg beregnet til processer i C6. Foruden ovennævnte anlæg anvender virksomheden små decentrale køleanlæg til kølerum og andre funktioner, hvor temperaturen skal være lavere end 7-12 C. H. Lundbeck A/S har 57 små decentrale køleanlæg. Virksomhedens køleanlæg er således fordelt på i alt 66 køleanlæg med et samlet indhold på kg kølemidler, såvel naturlige som syntetiske kølemidler. Naturlige kølemidler er fordelt på 9 anlæg: 887 kg ammoniak 44 kg propan Syntetiske kølemidler er fordelt på 57 mindre decentrale anlæg: 74 kg HCFC 279 kg HFC Af de syntetiske kølemidler har 74 kg således en ozonnedbrydningseffekt (HCFC), mens de 279 kg HFC udelukkende har en drivhuseffekt. 4 Luftvejledningen, Miljøstyrelsens vejledning nr 2/2001. Side 19

20 H. Lundbeck A/S forsøger så vidt muligt at etablere anlæg med naturlige kølemidler eller at tilslutte lokaler eller processer, som kræver nedkøling på de eksisterende køleanlæg med naturlige kølemidler. De decentrale anlæg med syntetiske kølemidler vil løbende blive afviklet. Udover køling med naturlige kølemidler, søger H. Lundbeck A/S også at anvende alternative muligheder for køling. Eksempelvis køles køleanlægget til et stort rum til IT-servere med almindelig luft. Ca. 150 dage om året, hvor temperaturen uden for bygningen er under otte grader, kan kulden i luften udnyttes til køling. Når temperaturen er under en halv grad, kan kulden i luften klare kølingen alene, og så lukkes systemet for det centrale kølevand automatisk. Maskinværksted Maskinværkstedet i bygning D og L2 foretager vedligeholdelse af produktionsudstyr, pumper, ventilations- og varmeanlæg mv., og der fremstilles specialudstyr til laboratorier. Værkstedet benyttes af såvel interne som eksterne håndværkere. Maskinværkstedet er i drift på hverdage fra kl I spidsbelastninger også lørdag fra Fra værkstedet er der udsug af støv, svejse røg og olietåge via filtre til en skorsten 19 meter over terræn. Tømrerværksted Der er indrettet tømrerværksted i bygning D. Værkstedet benyttes af fremmede håndværkere i forbindelse med ombygninger og reparationer. I bygningen er der etableret mekanisk ventilation samt et spånsugningsanlæg med støvfilter. Tømrerværkstedet er i drift på hverdage fra kl Transformatorer Virksomheden benytter egne transformatorer i elforsyningen på området. Transformatorerne er installeret i brandsikre rum. Der findes i alt 26 transformatorer på siten i Valby. Lager for kemikalier og kemikalieaffald H. Lundbeck A/S har november 2009 anmeldt at virksomheden agter at opføre en lagerhal til kemikalier og kemikalieaffald. Hallen indrettes med jernreoler med plads til ca. 100 paller. Reolerne placeres oven på kar, som kan rumme indholdet af den største beholder, og er sikret mod påkørsel med autoværn. Gulvet er tæt, betonstøbt og har hældning mod en sump i midten, således at spild løber hertil og kan opsamles. Der vil være opsamlingsmateriel samt udstyr til brandslukning til stede. De skønnede mængder findes i bilag 6. Transport af hhv. kemikalier og kemikalieaffald til og fra H. Lundbeck A/S sker med godkendt transportør. Internt foretages transport med EX-godkendt truck. Personalet som håndterer og transporterer kemikalier i og omkring kemikaliedepot / affaldscontainere er uddannet og trænet. Side 20

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv.

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 BILAG 1 1 & 2 Fabrikationsnummer 01, 02, osv. Ciffer 1 og 2 identificerer tankfabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket

Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander på Vattenfall A/S, Fynsværket Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Havnegade 20 5000 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00151 Ref. klhou Den 18. december 2008 Tillægsgodkendelse af ny dieselolietank og stander

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1273-00007 Ref. PEMJE/BENJO Dato: 3. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 26704863 Virksomhedstype

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS

Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS 09.02.01-K08-1-14 Miljøgodkendelse Mountain Top Industries ApS Udarbejdet af: mfjel KS: ahjen Datablad Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til Bekendtgørelse om listevirksomhed nr. 669 af 18.

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

S P Ø R G E S K E M A

S P Ø R G E S K E M A S P Ø R G E S K E M A MILJØANSVARSFORSIKRING NB. Udfyld venligst med blokbogstaver PRAKTISKE OPLYSNINGER 1. Virksomheden, der ønskes forsikret. (Ét skema pr. forsikringssted) Navn: Adresse : Post. nr.:

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. marts 2015 Sagsnummer: 08.26-P19-1-15 19 tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egedal Fjernvarme A/S Annekset Stenløse Rådhus Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Ansøgning om miljøtilladelse til etablering af nyt 2,2 MW træpille fyret kedelanlæg ved Egedal Varmeværk, Dam Holme 4B, 3660

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00046 Ref. MARIP Dato: 15.10.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vattenfall A/S - Nordjyllandsværket Virksomhedens adresse Nefovej 50,

Læs mere

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE

FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG. Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE FORSKRIFT VEDRØRENDE FREDERIKSBERG Miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer I FREDERIKSBERG KOMMUNE Denne forskrift er vedtaget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. maj 2000, i henhold

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, samt godkendelse til udvidelse af driftstimer for Hedelund Varmeværk Hedelundvej 25, 6705 Esbjerg Ø

Revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, samt godkendelse til udvidelse af driftstimer for Hedelund Varmeværk Hedelundvej 25, 6705 Esbjerg Ø Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. november 2013 Sags id 2012-4011 Sagsbehandler Bente Kristensen/kjlh Telefon direkte 76 16 13 86 E-mail bkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia 10. august 2015 Sags id.: 15/7256 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia Fredericia Kommune giver herved tilladelse til

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tjek din olietank. Nye regler 2005

Tjek din olietank. Nye regler 2005 Tjek din olietank Nye regler 2005 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6000 liter? Kender du de nye regler, der er vedtaget i sommeren 2005? Er du i tvivl Så

Læs mere

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008 Indkaldelse af ideér og forslag Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Juli 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med ammoniaklager på Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre.

Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med ammoniaklager på Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre. DONG Energy A/S Avedøreværket Hammerholmen 50 2650 Hvidovre Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS 432-00148 Ref. joriv/joern den 28. januar 2009 Afgørelse om sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV

MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV MILJØGODKENDELSE TIL AUTOOPHUG LH. MARINE ERHVERVSVEJ 2 4652 HÅRLEV 2 1 INDHOLD 2 Indledning... 4 3 Stamoplysninger... 4 4 Afgørelse... 4 5 Vilkår... 4 5.1 Generelt... 4 5.2 Indretning og drift... 5 5.3

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Revurdering af miljøgodkendelse Ekman Danmark ApS Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Dato 9. juli 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 4 3. Vilkår... 5 Generelt... 5 Indretning og drift...

Læs mere

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer

Tårnby Kommune. Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Tårnby Kommune Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer Forskrift om miljøkrav for støj og lugt ved indretning og drift af restaurationer 1. Formål 1.2 Formålet

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter.

Der udarbejdes orienterende risikovurdering for grundvand, arealanvendelse og recipienter. [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0029 Ref.: Bente Jensen E-mail bej@mst.dk Den 14. oktober 2005 Påbud om undersøgelse for jordforurening, [ ], Odense Odense Kommune

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel

Har du tjek på olietanken? Ansvarsregler kan koste dyrt. Din olietank kan blive for gammel Tjek din olietank 1 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

Tjek din olietank 11

Tjek din olietank 11 Tjek din olietank 11 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere