Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011"

Transkript

1 Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby Marts 2011 Center for Miljø i Københavns Kommune, Njalsgade 13, 2300 København S, tlf ,

2 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE AF H. LUNDBECK A/S, VALBY...4 AFGØRELSE OG GODKENDELSESVILKÅR...4 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE BELIGGENHED OG PLANFORHOLD INDRETNING OG DRIFT...16 FORSKNING I NYE LÆGEMIDLER...16 UDVIKLING AF LÆGEMIDDELKANDIDATER...16 FARMACEUTISK PRODUKTION...17 SECURITY & SERVICES...17 HØJLAGER...17 ADMINISTRATIVE FUNKTIONER...18 TEKNISK DRIFT...18 VIRKSOMHEDENS DRIFTSTIDER...21 ADGANG, TIL- OG FRAKØRSEL...21 PRODUKTIONSSTØRRELSE OG RESSOURCEFORBRUG FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER...22 LUFTFORURENING...22 JORDFORURENING...26 VAND OG SPILDEVAND...27 SPILDEVAND FRA PRODUKTIONEN...27 AFFALD...30 STØJ...32 OPLYSNINGER OM VALG AF TEKNOLOGI...33 MILJØTEKNISK VURDERING BELIGGENHED OG PLANFORHOLD...35 KOMMUNE- OG LOKALPLAN FORURENING OG FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER...36 LUFTFORURENING...36 STØJ...39 JORDFORURENING...42 KEMIKALIE- OG KEMIKALIEAFFALDSLAGER...42 DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD OPSKALERINGSLABORATORIET RENERE TEKNOLOGI SAMLET VURDERING REFERENCELISTE...44 BILAG BILAG 1A: SITUATIONSPLAN FOR H. LUNDBECK A/S BILAG 1B: PLANLAGT LAGER FOR KEMIKALIER OG KEMIKALIEAFFALD, PLACERING BILAG 1C: PLANLAGT LAGER FOR KEMIKALIER OG KEMIKALIEAFFALD, INDRETNING BILAG 1D: AFLØBSPLAN BILAG 2 HIDTIDIGE MILJØGODKENDELSER OG VILKÅRSÆNDRINGER BILAG 3 OVERSIGT OVER OVER- OG UNDERJORDISKE TANKE, SOM ER I BRUG BILAG 4 OVERSIGT OVER BYGNINGER OG DERES ANVENDELSE BILAG 5 OVERSIGT OVER FORBRUG AF ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER Side 2

3 BILAG 6 OPLAG AF KEMIKALIEAFFALD OG BRANDFARLIGE VÆSKER I KEMIKALIEDEPOTET BILAG 7 HEPA-FILTRE OG FREKVENS FOR INSPEKTION AF DISSE BILAG 8 OPSKALERINGSLABORATORIET: MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING BILAG 9 H. LUNDBECK A/S ISO CERTIFIKAT BILAG 10 MEDICINSK AKTIVE STOFFER BILAG 11 KEDELCENTRALEN: MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING Stamoplysninger Virksomhedens navn: H. Lundbeck A/S Virksomhedens placering: Ottiliavej 9, 2500 Valby, matr. nr. 1289, 1474, 1843, 1851, 1475, Derudover lejer virksomheden matr. nr. 473 Virksomhedens art: CVR-nr P-nr Listebetegnelse: (hovedaktivitet) Miljøgodkendelsen omfatter: Godkendelsesdato: 16. marts 2011 Center for Miljøs kontaktperson: Center for Miljøs journal nr.: Kopi af denne afgørelse er sendt til: Fremstilling af medicinske produkter samt medicinsk forskning D 202: Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller lægemidler. (Miljøministeriets bekendtgørelse nr.: 1640 af d Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed) G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW. (Miljøministeriets bekendtgørelse nr.: 1640 af d Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed) Hele virksomheden på Ottiliavej 9, Valby. Johan Galster/David Ramati Arbejdstilsynet Embedslægefunktionen for Københavns og Frederiksberg Kommuner Danmarks Naturfredningsforening Københavnernes Miljøforening Side 3

4 Miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Valby H. Lundbeck A/S har d. 15. november 2007 fremsendt ansøgning om revideret miljøgodkendelse af virksomhedens eksisterende anlæg på Ottiliavej 9, Valby. Det ansøgte er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens 1 listepunkt D 202: Virksomheder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller lægemidler. Det fremgår af referencelisten, hvilket materiale der har ligget til grund for denne miljøgodkendelse. Afgørelse og godkendelsesvilkår På baggrund af det foreliggende materiale meddeler Center for Miljø hermed miljøgodkendelse af H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, Valby. Miljøgodkendelse af anlægget meddeles ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 2 41b på følgende vilkår. Generelt 1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der er ansvarlige for virksomhedens indretning og drift. 2. Følgende godkendelser ophæves: Miljøgodkendelse, samlet, 17. marts 1997 (j.nr. B970213) Miljøgodkendelse af ny kedel i varmecentralen i bygning F, 23. juni 1998 (j.nr. S980678) Miljøgodkendelse af to overjordiske tank, 19. juli 2007 (j.nr ) Miljøgodkendelse af to overjordiske tank, 16. maj 2008 (j.nr ) Miljøgodkendelse af opskaleringslaboratorium, 31. maj 2006 (j.nr ) Ændring af vilkår 1 (matrikel), 18. marts 2004 (j.nr ) Ændring af vilkår 42 og 43 (HEPA-filtre), 12. januar 2005 (j.nr ) Ændring af vilkår om luftemissioner, 28. juni 2007, (j. nr ) 3. Farmaceutisk produktion med anvendelse af medicinsk aktive stoffer med LD50- værdi under 50 mg/kg (oralt, rotte) eller patientdosis under 0,5 mg er ikke tilladt efter denne miljøgodkendelse. 4. Anvendelse af nye medicinsk aktive stoffer til produktionsformål skal anmeldes forud til tilsynsmyndigheden med oplysning om LD50-værdi (oralt, rotte) og patientdosis. Indretning 5. Ændringer, udvidelser og flytninger af tekniske anlæg, der kan medføre øget forurening med konsekvenser for det ydre miljø, kan foretages af virksomheden efter anmeldelse til tilsynsmyndigheden før iværksættelse. Tilsynsmyndigheden vurderer, om det ansøgte er omfattet af godkendelsespligt. 1 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. dec Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 Side 4

5 Indretning olietanke 6. Nedennævnte tanke tillades til brug for det nævnte indhold i medfør af miljøbeskyttelseslovens 19: Tanknr Volumen, m 3 År Indhold 37 4, Diesel Diesel Diesel 40 1, Diesel Diesel Diesel Gasolie Gasolie 7. Steder, hvor der kan ske spild af miljømæssig betydning, skal forsynes med spildbakke e. lign. 8. Tankattester skal opbevares på virksomheden. Inden ibrugtagning af nye tanke skal kopi af tankattest fremsendes til myndigheden. 9. Tanke og rørsystemer skal være typegodkendt. 10. Alle tanke skal være påmonteret overfyldningsalarm. Denne skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. 11. Alle tanke skal være forsynet med automatisk pejling. Pejleresultaterne skal journalføres og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. 12. Overjordiske tanke skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. 13. Overjordiske ståltanke skal være hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted. 14. Afstand fra overjordiske tanke til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. 15. Nedgravede tanke skal være nedlagt i et lag af sand på mindst 15 cm på alle sider. 16. Nedgravede tanke skal sikres mod opdrift ved høj grundvandsstand. 17. Rør tilknyttet nedgravede tanke skal være typegodkendte og forsynet med effektiv katodisk beskyttelse. 18. Det skal sikres, at belægning på en delvist tildækket tank ikke udsættes for nedbrydning som følge af påvirkning af sollys m.v. 19. For tanke under 6 m 3 gælder specielt: - Rørforbindelsen mellem tank og forbrugssted skal være enstrenget - Sugerøret skal udføres i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsens bilag 2 afsnit 1 nr. 4 eller afsnit 2 nr Sugerør, som fremføres overjordisk og som ikke er indstøbt, skal være forsvarligt understøttet med rørbærere. Olieafluftere, filtre o.l. komponenter skal være forsvarligt fastmonteret. 3 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, Miljøministeriets bek. 259 af 23. marts Side 5

6 - Påfyldningsrør og udluftningsrør skal være fremført med fald mod tanken, afsluttet med hhv. aflåseligt påfyldningsdæksel og standardudluftningshætte. Indretning - Luftafkast 20. Luft indeholdende ethanol fra tørreprocesser i tabletfabrikken skal passere en scrubber inden luftafkastet. 21. Al luft fra støvende processer skal passere et HEPA-filter inden afkast til det fri. Som støvende processer betragtes sådanne, hvor der håndteres uemballerede, medicinsk aktive stoffer i mængder over 100 g aktivstof ad gangen. 22. HEPA-filtre skal være godkendt til minimum klasse H13 af fabrikanten efter DS/EN Ventilationsluft fra tabletfabrikken og sterilafdelingen skal udsendes gennem en skorsten mindst 30 m over terræn med mindre andet fastlægges. Ventilationsluft fra bygning G1, G2 ogg3 skal udsendes mindst 25 m over terræn. 24. Anden ventilationsluft skal udsendes mindst 1 m over tagryg. 25. Røggas fra kedelcentralen skal udsendes mindst 35 m over terræn. Der må ikke anvendes fuelolie i anlægget. Indretning - Opskaleringslaboratorium 26. Kølekondensatorens rørforbindelser for flydende ammoniak skal være forsynet med kontraventil til begrænsning af ammoniakudslip ved uheld. 27. Spildevandsafløbet fra synteserummene skal kunne lukkes med et manuelt betjent skot, så afløbet kan lukkes i tilfælde af uheld. 28. Synteseanlægget i opskaleringslaboratoriet skal kunne tilsluttes et luftvaskeranlæg til absorption af sure eller basiske gasser og dampe. Ved synteser, der kan udvikle sure eller basiske gasser og dampe, skal luftvaskeranlægget tilsluttes. 29. Center for Miljø kan forlange filter for støvfjernelse for ventilationsluft fra synteseanlæg. 30. Ventilationsluft skal passere et HEPA-filter klasse H13 før afkast. Indretning Oplag af affald og flydende kemikalier 31. Olie- og kemikalieaffald samt flydende kemikalier skal opbevares overdækket og således, at spild kan opsamles. Følgende tanke godkendes til opbevaring af flydende kemikalier: Tanknr Volumen, m 3 År 30 0, , , , , Side 6

7 32. Det centrale lager for olie- og kemikalieaffald og flydende kemikalier skal have tæt betongulv uden afløb og med hældning, så spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal som minimum svare til indholdet af den største beholder. 33. Udstyr til opsamling af spild skal være let tilgængelig. Drift Drift - opskaleringslaboratorium 34. Virksomheden skal udarbejde en risikoanalyse for nye synteser, hvis der indgår meget giftige eller giftige stoffer (Tx- eller T-mærkede) eller hvis syntesen kan danne farlige stoffer. Risikoanalysen skal foretages med beregningsprogrammet Labrisk, og indeholde en risikovurdering med en checkliste over sikkerhedsforanstaltninger eller med en anden af Center for Miljø godkendt metode. 35. Synteser må kun gennemføres, hvis risikoanalysen angiver, at der ikke er risiko for omgivelserne. 36. Ventilationen i opskaleringslaboratoriet skal være mindst m3/h, når der udføres synteser. 37. Virksomhedens instrukser for kemikalietransport samt vedligeholdelse af syntese- og hjælpeudstyr skal til enhver tid være tilgængelige for Center for Miljø. 38. Virksomheden skal løbende kunne dokumentere, at GMP-reglerne bliver fulgt i opskaleringslaboratoriet. Drift - kedelcentralen 39. Fra kedler fyret med naturgas må emissionerne, målt som mg/nm 3 tør røggas ved 3 % O 2, ikke overstige Grænseværdi, mg/nm 3 Prøvetagnings og analysemetoder, REF-Lab CO 73 MEL-06 NOx 63 MEL Fra kedler fyret med gasolie må emissionerne, målt som mg/nm 3 tør røggas ved 10 % O 2, ikke overstige Grænseværdi, mg/nm 3 Prøvetagnings og analysemetoder, REF-Lab Støv 30 MEL-02 CO 100 MEL-06 NOx 110 MEL Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. 42. Der skal føres en driftsjournal med angivelse af justering af brændere. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. Side 7

8 Drift - luftforurening 43. Virksomheden må ikke give anledning til støv- eller lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. 44. Massestrømsgrænsen før rensning for hver enkelt stofklasse må ikke overskrides for virksomheden som helhed. 45. Den maksimale timeemission af ethanol må hverken overskride 1,2 kg per time eller en koncentration på 300 mg/nm B-værdien for opløsningsmidler fra hovedgruppe 1 i B-værdivejledningen skal overholdes. 47. For bygning Æ og L2 gælder, at B-værdien for ethanol på 5 mg/m 3 skal overholdes. 48. For forbruget af organiske opløsningsmidler per kalenderår gælder følgende: a. Samlet må forbruget af hovedgruppe 1-stoffer ikke overstige 1311 kg, dvs. 40 % mere end forbruget i 2005, forbruget af dichlormethan må dog ikke overstige 470 kg. b. Samlet må forbruget af hovedgruppe 2-stoffer ikke overstige kg, dvs. 20 % mere end forbruget i c. Forbrug over de anførte grænser skal meddeles Center for Miljø sammen med en redegørelse for, hvorledes man vil begrænse forbrug og emissioner, så B- værdierne kan overholdes. 49. For hovedgruppe 2 beregnes en Br-værdi for hele virksomheden undtagen bygning Æ og L2. Br-værdien baseres på sidste års forbrug af opløsningsmidler i hht. virksomhedens registrering af indkøb og forbrug i den enkelte afdeling. Br-værdien genberegnes årligt. For hovedgruppe 2-stoffer uden B-værdi anvendes en B-værdi på 0,1 mg/m Br-værdien beregnet i vilkår 49 må ikke overskrides. 51. Emissionen af medicinsk aktivt støv må højst være 0,01 mg/m 3. Drift - Støj 52. Virksomhedens samlede bidrag til det korrigerede energiækvivalente lydtryksniveau Lr i db(a) ved bolig og i haver må ikke overstige: Gerdasgade Karensgade og Kløverbladsgade Trekronergade kl kl Maksimalværdi kl I skel til Carl Jacobsensvej gælder følgende kl kl : :00 6:30 60 Maksimalværdi kl. 22: Side 8

9 54. For boliger/erhverv på Gl. Køge Landevej På facade kl kl : :00 6:30 45 Maksimalværdi kl. 22: Virksomhedens bidrag til det korrigerede energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau Lr uden for virksomhedens område må i øvrigt ikke overstige 60 db. Drift - Spildevand og overfladevand 56. Spildevand udledt til offentlig kloak skal have et ph mellem 6 og Indholdet af mineralsk olie må højst være 10 mg/l ved udledning til kloak. 58. Ved valg af rengøringsprodukter og andre produkter, der tilledes spildevandet, og som indeholder A- eller B-stoffer, skal virksomheden undersøge, om der findes mindre miljøbelastende alternativer og redegøre herfor til Center for Miljø. Drift - Olietanke 59. Tanke må kun betjenes af personer, som har modtaget instruktion i betjening af anlægget og har den nødvendige indsigt i anlæggets indretning og drift. 60. Der skal føres journal for tankene, herunder - Pejlinger og evt. differencer mellem forbrug og pejling - Uheld - Vedligeholdelse og reparationer - Tilsyn og inspektioner 61. Konstateres der utætheder på tank og/eller rør, skal dette straks meldes til Center for Miljø. 62. Utætheder på tank og/eller rør skal straks udbedres. 63. Virksomhedens driftsjournaler skal til enhver tid være tilgængelige for Center for Miljø. 64. Alle tanke skal vedligeholdes så risiko for jordforurening undgås. 65. Anvisninger i inspektionsrapporter jf. vilkår 88 skal følges. Drift - Uheld og risiko 66. Spild skal straks opsamles. Affald fra tankrensning, spild og uheld skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler for affald. 67. Der skal forefindes udstyr til opsamling eller neutralisering af spild. 68. I tilfælde af driftsuheld med konsekvenser for omgivelserne skal alarmcentralen straks alarmeres. Herefter underrettes Center for Miljø snarest muligt. 69. Virksomheden skal inden 14 dage efter uheld efter vilkår 68 skriftligt fremsende en redegørelse til Center for Miljø. Redegørelsen skal belyse årsagen til uheldet samt beskrive virkninger på miljøet og foranstaltninger til at undgå lignende uheld. Side 9

10 70. Bygninger med ammoniakkøleanlæg skal forsynes med ammoniakdetektorer, som automatisk afbryder ventilationen ved detektion af over 500 mg/m 3 ammoniak. Drift - Ophør 71. Ved sløjfning af en tank skal evt. restindhold fjernes, tanken skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør skal afmonteres og tanken afblændes. 72. Senest tre måneder inden ophør af en eller flere omhandlede aktiviteter omfattet af denne miljøgodkendelse skal en plan for afvikling fremsendes til godkendelse hos Center for Miljø. Dette omfatter også at anlæg eller bygninger overgår til at skulle bruges til andre funktioner. 73. Redegørelsen skal omhandle demontering eller overgang til anden anvendelse, bortskaffelse af affald, jordbundsforureningsundersøgelser og evt. oplæg til retablering af forurenede arealer. Egenkontrol Egenkontrol - Luft 74. Virksomheden skal løbende vedligeholde en oversigt over luftafkast til det fri med oplysninger om tilsluttede anlæg, filtre, luftmængde, afkastdiameter, -højde og placering. 75. Virksomhedens interne registrering af indkøb af organiske opløsningsmidler skal årligt gennemgås. Opgørelsen fremsendes til Center for Miljø med revisorpåtegning. Alternativt kan ekstern auditering af miljøledelsessystemet anvendes. Opgørelsen fremsendes inden 1. april hvert år. 76. Virksomhedens emission af opløsningsmidler, bortset fra ethanol og dichlormethan, skal ved væsentlige ændringer dokumenteres vha. en TOC-måling i hht. gældende standard, pt. er dette EN 12619, VDI 3481 bl.3, MEL-07. En væsentlig ændring defineres således: Hovedgruppe 1 stoffer. Når forbruget af de enkelte hovedgruppe 1-stoffer øges med 50 % i forhold til forbruget i 2005, dog mindst 250 kg. Hovedgruppe 2 stoffer. Når forbruget af de enkelte hovedgruppe 2-stoffer øges med 50 % i forhold til forbruget Forbruget af det enkelte stof divideret med dets B-værdi skal dog være større end kg/(mg/m 3 ). 77. Overholdelse af virksomhedens Br- og B-værdier skal dokumenteres ved en OML-beregning i forhold til opgørelsesårets forbrug. Opgørelsen fremsendes årligt inden 1. april. Side 10

11 78. Til OML-beregningen og Br-værdien efter vilkår 77 anvendes årets forbrug af opløsningsmidler i hovedgruppe 2 med følgende emissionsprocenter i de enkelte afkast: Afkast nr. Bygning Afd. Emission % 11 Y 681 og C6 826 og C6 302 og C G og 6 G2 G og 8 G3 G og 10 BL2, Pakkeri og 14 Æ, Tablet Æ, Steril Virksomheden skal have en opdateret oversigt over samtlige HEPA-filtre og deres testintervaller. 80. Der skal udføres regelmæssig totallækagetest af HEPA-filtre: Højt belastede procesfiltre testes hvert halve år, resten mindst en gang årligt. Testen skal være i overensstemmelse med virksomhedens procedure SOP_05871 totallækagetest af HEPA-ULPA-filtre. 81. Inden et HEPA-filter tages i brug efter montering, skal der foretages totallækagetest på filteret/installationen. 82. Der skal føres journal over test og vedligeholdelse af alle HEPA-filtre. Af journalerne skal fremgå - datoer for totallækagetest - dato for test - datoer for afmontering, justering og reparation - datoer for filterskift - kontrol af nye filter ved totallækagetest efter udskiftning - evt. driftsuregelmæssigheder, afhjælpende foranstaltninger og reparationer Denne journal skal være tilgængelig for Center for Miljø. 83. Virksomheden skal på myndighedens forlangende, dog højst én gang årligt, lade udføre målinger af emissionen af solventer, uorganiske komponenter eller støv. Egenkontrol - Støj 84. Virksomheden skal vedligeholde en oversigt over støjkilder. Oversigten skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 85. Virksomheden skal hvert fjerde år lade udarbejde en støjkortlægning for at vise om virksomheden opfylder vilkår 52 og 53. Støjkortlægningen skal udarbejdes af en virksomhed, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre Miljømålinger ekstern støj. Den udarbejdede rapport indsendes til Center for Miljø så snart den foreligger, dog inden 14 dage fra virksomheden modtager den. 86. Center for Miljø kan, dog højst 1 gang årligt, forlange, at virksomheden lader et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre Miljømålinger ekstern støj, dokumentere, at vilkår 52 og 53 er overholdt. Den udarbejdede støjmålerapport indsendes til Center for Miljø så snart den foreligger. Side 11

12 Egenkontrol - Spildevand 87. Center for Miljø kan forlange, dog højst 1 gang årligt, at virksomheden dokumenterer, at vilkår 56 til 57 er overholdt. Prøvetagning og analyse skal foretages af et firma der er akkrediteret hertil. Analyserapporten skal indsendes til Center for Miljø så snart den foreligger. Egenkontrol Tanke til olie og til kemikalieaffald 88. Alle tanke til olieprodukter og flydende kemikalieaffald skal inspiceres hvert 5. år. Inspektionsrapporten skal som minimum følge retningslinjerne i olietankbekendtgørelsens bilag 9. Kopi af inspektionsrapporten skal opbevares på H. Lundbeck A/S og være tilgængelig for myndigheden i mindst 5 år efter inspektionen. 89. Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer på tankene. Eftersyn og funktionsafprøvning skal dokumenteres i driftsjournal. Egenkontrol - Kedelcentralen 90. Der skal føres en kedelservicebog, der skal være tilgængelig for myndigheden. 91. Tilsynsmyndigheden kan forlange måling af kedelcentralens udsendelse af NOx, SOx, CO og sod, dog højst en gang årligt. Målingerne skal gennemføres af et firma akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller andet tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Måling skal foretages under normaldrift. Målerapport skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en måned efter prøvetagning. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hver enkelt stof er under 60 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for de pågældende stoffer. 92. Hvis kedelcentralen omstilles til naturgas, skal der foretages to enkeltmålinger til præstationskontrol af kedelanlægget. Dette skal ske senest seks måneder efter ibrugtagning. Hver måling skal være af en varighed på 45 minutter for at dokumentere at grænseværdierne i vilkår 39 er overholdt. Målingerne skal gennemføres af et firma akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller andet tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Måling skal foretages under normaldrift. Målerapport skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en måned efter prøvetagning. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hver enkelt stof er under 85 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for de pågældende stoffer. Egenkontrol - Opskaleringslaboratoriet 93. Virksomheden skal føre en driftsjournal for arbejdet i synteserummene. Driftsjournalen kan føres som arbejdsforskrifter med tilhørende afvigelsesrapporter. Journalføringen skal omfatte: - Eventuelle uheld der har forårsaget spild af farlige stoffer til det fri, fx via ventilation eller spildevand, herunder hvilke spildbegrænsende foranstaltninger Side 12

13 der er foretaget i forbindelse med uheldet, og hvad der vil blive gjort for at undgå et lignende uheld i fremtiden. Driftsjournalen skal være tilgængelig for Center for Miljø. 94. Virksomheden skal hvert år fremsende en opgørelse til Center for Miljø over, hvor mange forsøgsserier/syntesetrin der er udført i opskaleringslaboratoriet, og som har krævet en risikoanalyse. Det skal derudover fremgå om risikoanalysen har givet anledning til, at et forsøg ikke har kunnet blive udført eller er blevet nedskaleret grundet risiko for omgivelserne. Opgørelsen skal være fremsendt til Center for Miljø senest den 31. marts for hvert kalenderår. Center for Miljø kan til enhver tid ændre proceduren for fremsendelse af opgørelsen. 95. Rapporterne for risikovurderingerne skal opbevares så længe de har relevans for virksomheden, men skal dog opbevares i mindst 5 år og være tilgængelige på virksomheden for Center for Miljø. 96. Virksomheden skal føre journal over funktionskontrol og vedligeholdelse af udstyr, herunder synteseudstyr med hjælpeudstyr, ventilationsanlæg, single-fluid anlæg samt køle-anlæg. Journalerne skal være tilgængelige for Center for Miljø. 97. Center for Miljø kan forlange dokumentation af scrubberens effekt f.eks. ved målinger af sure og basiske gasser og dampe fra luftafkastet, dog højst en gang årligt. Egenkontrol Renere teknologi 98. Virksomheden skal en gang årligt indsende status om virksomhedens energiforhold. Redegørelsen skal omhandle energiforbrug og planer til besparelse af energi. Talstørrelser for forbrug, indsats og besparelsespotentialer kan evt. indekseres. Redegørelsen skal indsendes senest 1. juni. Klagevejledning m.v. Afgørelsen om miljøgodkendelse vil blive offentliggjort ved annoncering i Valby Bladet i uge 13, Afgørelsen kan inden 4 uger skriftligt påklages til Miljøstyrelsen, og eventuel klage skal senest ved klagefristens udløb den 29. april 2011 være modtaget i Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S, Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens Virksomheden vil blive underrettet, hvis der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden side. Søgsmål Opmærksomheden henledes på miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1, vedrørende søgsmål. Heraf fremgår det, at såfremt det ønskes at prøve afgørelsen ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. Fristen for at anlægge søgsmål udløber således 29. september Side 13

14 Retsbeskyttelse Nærværende miljøgodkendelse er meddelt ved påbud, jf. miljøbeskyttelseslovens 41b, bortset fra følgende vilkår, for hvilke der den otteårige retsbeskyttelse ikke er udløbet: Følgende vilkår er meddelt i tidligere afgørelse og har forsat retsbeskyttelse: Vilkår og vedr. opskaleringslaboratoriet har retsbeskyttelse til og med 31. maj Vilkår vedr. tank 38 og 39 har retsbeskyttelse til og med 19. juli Vilkår vedr. tank 42 og 44 har retsbeskyttelse til og med 16. maj Vilkår 53 vedr. Carl Jacobsensvej har 8 års retsbeskyttelse fra miljøgodkendelsens dato. Vilkår 54 vedr. Gl. Køge Landevej er gældende til 31. dec og skal revurderes. Vilkår 56 til 58 er fastsat i medfør af 27 i miljøbeskyttelsesloven og kan derfor ændres ved påbud. Kortlagt areal Virksomheden ligger på et areal, der er kortlagt på vidensniveau 2, jf. lov om jordforurening nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord. Arealet er ikke fastlagt som offentligt indsatsområde. Dette betyder, at virksomheden skal anmelde bygge/anlægsarbejdet til Center for Miljøs jordkontor. Opstår der overskudsjord fra bygge- og anlægsaktiviteter, skal dette håndteres efter aftale med Center for Miljø. Ændringer og udvidelser Virksomheden må ikke udvides, ændres anlægsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og eventuelt godkendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33. Affaldshåndtering Virksomheden skal håndtere alt erhvervsaffald i overensstemmelse med gældende regulativer for Københavns Kommune, herunder benytte en transportør og et modtageanlæg, der indgår i den kommunale indsamlingsordning for det pågældende affald. Affaldsregulativet findes på I indsamlingsordningen for farligt affald har virksomheden ligeledes pligt til at benytte transportører og modtageanlæg, der indgår i den kommunale ordning. Derudover skal Center for Miljø altid underrettes, såfremt virksomheden ønsker at importere eller eksportere affald. Øvrige forhold Der er med denne miljøgodkendelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Med venlig hilsen Johan Galster /David Ramati Side 14

15 Miljøteknisk beskrivelse H. Lundbeck A/S har d. 15. november 2007 fremsendt oplæg til revideret miljøgodkendelse. Den miljøtekniske beskrivelse omfatter de enkelte afdelinger og deres væsentligste miljøforhold. 1 Beliggenhed og planforhold Beliggenhed H. Lundbeck A/S er beliggende i et industriområde i det sydlige Valby. H. Lundbeck A/S ejer matriklerne 1289, 1474, 1475, 1476, 1843 samt 1851 og lejer 473B, i alt knapt m 2. Arealet på Carl Jacobsensvej syd for H. Lundbeck A/S er udlagt til byomdannelse, hvorfor der er ved at blive lavet en lokalplan for området. Bygningerne skal anvendes til boligformål og serviceerhverv. Mod øst grænser H. Lundbeck A/S op til Trekronergade og sidegader, som overvejende indeholder boliger med åben og lav bebyggelse. Mod nord grænser H. Lundbeck A/S op til en et antal bygninger, der anvendes til kontorformål. Mod vest grænser H. Lundbeck A/S op til Gl. Køge Landevej og vest herfor skal der bygges til bolig og serviceerhverv. H. Lundbeck A/S oplyser at man i skrivende stund ikke har planer om udvidelse af arealet. Kommuneplan Ifølge Københavns Kommuneplan 2005 er Prøvestenen og opfyldning sydøst for Prøvestenen udlagt til havneområde (H1*-område), hvor der må udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening stilles særlige beliggenhedskrav. Lokalplan Området er omfattet af følgende lokalplaner: Nr. 21 Ottiliavej/Gerdasgade af 12. februar 1981: Tillader brug af arealet til erhvervsformål, herunder lettere industri. Området indgår i H. Lundbeck A/S. Nr. 73 Carl Jacobsensvej af 6. december Tillader brug af arealet til erhvervsformål, herunder lettere industri. Nr. 78 Ottiliavej af 7. februar 1985: Areal afgrænset af Ottiliavej, Gerdasgade og Gammel Koge Landevej. Tillader brug af arealet til erhvervsformål, herunder lettere industri. Nr. 263 Ottiliavej Syd af 7. december 1995: Tillader brug af arealet til erhvervsformål, herunder industri. Inden for 50 m afstand fra beboelse må der ikke udøves forurenende virksomhed. Nr. 391 F.L. Smidth II med tillæg nr. 1 af 25. januar 2007: Et areal vest for Gl. Køge Landevej. Tillader opførelse af et område med blandet bolig og erhverv. Lokalplan for Ny Ellebjerg erstatter lokalplan 169: Mod syd afgrænses H. Lundbeck A/S af Carl Jacobsensvej og et industri/erhvervsområde (lokalplan nr. 169). Området syd for H. Lundbeck A/S er udlagt til byomdannelse. På sydsiden af Carl Jacobsens- Side 15

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse Godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og færdigvarelager på Baggeskærvej 12 Baggeskærvej 15, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-18-15

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris

Miljøgodkendelse For KOATEK A/S. Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse For KOATEK A/S Håndværkervej 32 3630 Jægerspris Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) LBK nr. 1757

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Tillægsgodkendelse. For: Lundbeck A/S Oddenvej 182, Lumsås, Odsherred Kommune

Tillægsgodkendelse. For: Lundbeck A/S Oddenvej 182, Lumsås, Odsherred Kommune Tillægsgodkendelse For: Lundbeck A/S Oddenvej 182, Lumsås, Odsherred Kommune Matrikel nr.: 70 Lumsås By, Højby CVR-nummer: 56759913 P-nummer: 1004013458 Listepunkt nummer: 4.5: Fremstilling af farmaceutiske

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Dako Denmark A/S. Maj 2014

Dako Denmark A/S. Maj 2014 Miljøgodkendelse Etablering af pakkeri og køle/fryselager Tillæg til miljøgodkendelse af 6. oktober 2004 Maj 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01199 Ref. anskr/zaakh Den 22. maj 2014 MILJØGODKENDELSE til

Læs mere

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup

VVM-screeningsafgørelse. Miljøgodkendelse. MFC A/S Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup TEKNIK OG MILJØ Dato: 5. december 2013 Sagsnr.: 09.02.00-P19-16-13 VVM-screeningsafgørelse Miljøgodkendelse Karupvej 30, Fårbæk, 7470 Karup Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Danish Car Service Viborgvej 792 12. sept. 2012 1 Sagsnr.: MIL/11/1554 Sagsbeh.: UR K.S.: HK Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyrværkerioplag

Miljøgodkendelse. Fyrværkerioplag Miljøgodkendelse Af Fyrværkerioplag Ilbjergvej 6, 7870 Roslev Meddelt i medfør af miljøbeskyttelsesloven til: Fyrværker Kjeld N. Jørgensen Ilbjergvej 6 7870 Roslev Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere