BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv."

Transkript

1 SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil BILAG 1 1 & 2 Fabrikationsnummer 01, 02, osv. Ciffer 1 og 2 identificerer tankfabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet for første ansøgning til PUFO eller Boligministeriets godkendelsesudvalg 3 Tanken udvendigt 4 Tankkonstruktion 5 Tanken indvendigt 0 Ståltank med polyester (bilag I) 1 Ståltank med polyester, udvendige afstivningsringe 2 Ståltank med polyester, indvendige skot Tank af nylon 8 Tank af polyethylen 9 Tank af glasfiberarmeret polyester 0 Cylindrisk ståltank (bilag I) 1 Cylindrisk plasttank (bilag II 2 Kugleformet plasttank (bilag II) 3 Ellipsoidisk plasttank Ståltank: ubehandlet indvendigt 1 Ståltank: behandlet efter bilag III 2 Ståltank: behandlet efter bilag IV 3 Ståltank: beskyttet med magnesiumanoder 4 Ståltank: beskyttet med uorganisk zinkstøvmaling 5 Ståltank: beskyttet med metalsprøjtning med zink Anden tank, ubehandlet indvendig

2 BILAG 2 System for PUFO godkendelsesnumre Opdateret september 2004 Anvendes for godkendelser til bek. 829 fra 2000 og fremefter Der anvendes 6 cifre (tal) AB-CDEF A & B Fabrikantnr. 01, 02,... C Placering 1 Nedgravet AB identificerer fabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet for første ansøgning. Numrene videreføres kontinuert fra den første anvendelse af G-numre i boligministeriets godkendelsesudvalg. 2 Overjordisk generelt 3 Overjordisk lodret cylinder 4 Villatank u. mandehul, nedgravet 5 Villatank u. mandehul, overjordisk D Konstruktion 0 Cylindrisk ståltank, evt m. indvendige afstivningsringe 1 Cylindrisk ståltank med indvendige skot 2 Cylindrisk ståltank med udvendige afstivningsringe 3 Oval ståltank 4 Kasseformet ståltank 5 Dobbeltvægget cylindrisk ståltank 6 Dobbletvægget tank af anden konstruktion 7 Tank af Nylon 8 Tank af poluethylen 9 Tank af GUP E Udv. 0 GUP Korrosions 1 Indendørs opstilling beskyttelse 2 Udendørs opstilling F Indv. 0 Ubehandlet Korrosions 1 Epoxy beskyttelse 2 GUP 3 Endoprene (kun for dobbeltvæggede nedgravede) Offeranoder 4 Uorganisk Zn-støvmaling 5 Metalsprøjtning med Zn 6 Bundkar med belægning 7 8 9

3 Jord & Affald J.nr. M Ref. PBR Den 24. februar 2006 BILAG 3 Aldersdatering af olietanke Miljøstyrelsen har erfaret, at der er behov for uddybning af metoder, til at fastlægge alderen på olietanke under 6000 liter, med henblik på at fastlægge sløjfningsterminer. Derfor har Miljøstyrelsen sammenfattet nedenstående retningslinier. Følgende kan indgå i en fastlæggelse af sløjfningsterminen for en olietank: A. Oprindeligt skilt på påfyldningsstuds eller tank. På nedgravede tanke skal skiltet være påført typegodkendelses-nr. På overjordiske tanke gælder dette kun for tanke produceret efter 1999 B. Tankattest, hvoraf det fremgår, at der er tale om en typegodkendt tank C. Anden tankattest (en attest, som oplyser om fabrikationsår og andre specifikationer, men som ikke er tilknyttet en typegodkendelse) D. Individuelt godkendelsesbrev fra tilsynsmyndigheden (f.eks. glasfiberbelagte ståltanke fra før 1970) E. Visuel konstatering af tanktype (relevant i forhold til om ståltank er glasfiberbelagt eller ej) F. Anmeldelse til tilsynsmyndigheden G. Faktura, kvittering eller lign. H. Husets alder, fysiske forhold ved installationen Det kan ikke udelukkes, at der findes mere eller mindre tilfældige indicier, der med en vis sikkerhed inddirekte vil kunne angive en tanks alder. Dette kan også medtages i vurderingen. Nedenfor er anført Miljøstyrelsens vurdering af, hvad der er tilstrækkeligt til fastlæggelse af produktionsåret eller - sekundært sløjfningsterminen for en olietank, se dog de efterfølgende bemærkninger. Nedgravede tanke Dokumentationsgru ndlag Tilstrækkelig dokumentation? A Ja B Ja, hvis sammenhæng med tank er sandsynlig C Forekommer ikke D Ja, i forhold til termin 2010 E Ja, i forhold til termin 2010 og evt. også til fastlæggelse af senere termin F Ja, i forhold til termin 2010 G Evt. ja, hvis sammenhæng med tank er sandsynlig H Kun i kombination med andre forhold

4 Overjordiske tanke Dokumentationsgru ndlag A B C D E F G H Tilstrækkelig dokumentation? Ja Ja, hvis sammenhæng med tank er sandsynlig Ja, hvis sammenhæng med tank er sandsynlig Forekommer ikke Nej Evt. ja, hvis anden indikation af alder kan tilføjes Evt. ja, hvis anden indikation af alder kan tilføjes. Kun i kombination med andre forhold I de nævnte tilfælde med et svagt dokumentationsgrundlag, kan det være rimeligt at kræve en kombination med andre indikationer, før dokumentationen kan anses for at være tilstrækkelig. Miljøstyrelsen skal knytte nedenstående bemærkninger til skemaerne. Nedgravede tanke A+B (skilt + tankattest) har været krav siden den første olietankbekendtgørelse i 1970 og bør derfor være tingenes rette tilstand. Dette er imidlertid ikke altid tilfældet. A (skilt alene) vil optræde en gang imellem. Et skilt udformet som krævet i olietankbekendtgørelsen (1970 eller senere) vil være tilstrækkelig som dokumentation. Ofte har montøren ikke sat skiltet op på påfyldningsstudsen. Det findes som regel på selve tanken, som imidlertid i sagens natur ikke er umiddelbart synlig. B (tankattest alene) vil nok optræde forholdsvis ofte. Med mindre der er noget åbenlyst besynderligt bør denne situation dog være acceptabel. Tankattesten haves muligvis af ejeren og bør også findes hos kommunen. C (anden form for attest) bør ikke forekomme for nedgravede tanke, fordi attester på nedgravede tanke har været reguleret siden D (individuelt godkendelsesbrev) optræder en gang imellem. Fremsynede tankfabrikanter lavede polyester/glasfiber belagte tanke allerede fra ca. 1967, og der blev udstedt godkendelsesskrivelser til disse fabrikanter. Men systemet med egentlig tankattest, skilt og godkendelsesnr. var ikke etableret. Disse tanke er helt magen til de, der blev normen efter 1970, bortset fra at polyesteren ofte er farvet (hver fabrikant lavede sin egen farve). Disse tanke har ifølge 1980-bekendtgørelsen kunnet godkendes individuelt af tilsynsmyndigheden. E (visuel konstatering af tankens art) består i at der graves ned til tanken. Hvis mærkeskiltet på tanken kan findes, svarer situationen til A - ellers vil tanktypen som regel kunne konstateres ved besigtigelse af fagmand. F (anmeldelse til tilsynsmyndigheden). Tilsynsmyndigheden bør have registreret/arkiveret anmeldelsen med anmeldelsesdato og andre oplysninger. Hvis kopi af tankattest er arkiveret, svarer situationen til B. G (faktura, kvittering el. lign.) er en tvivlsom dokumentation, som under alle omstændigheder vil afhænge af, hvor specifikke oplysninger der er anført. H (husets alder, andre fysiske forhold) kan f.eks. i forbindelse med nyudstykninger give en maksimumsalder på tanken.

5 Overjordiske tanke A (skilt) og B (tankattest) nævnes først i bekendtgørelsen fra Her stilles krav om: At installationen af et overjordisk anlæg skal anmeldes til tilsynsmyndigheden, tanken skal forsynes med skilt og der skal udstedes en tankattest. Men der står ikke i bekendtgørelsen, at den skal indsendes til tilsynsmyndigheden eller at ejeren skal opbevare et eksemplar. Kommunen kan kun i forbindelse med en anmeldelse stille krav til tankens konstruktion, men dette er næppe sket i noget væsentligt omfang. Det er fortsat frit for enhver at fremstille overjordiske tanke, og der er ingen tekniske krav til dem.bekendtgørelsen kan læses således, at etablering af indendørs tanke ikke kræver anmeldelse, mærkeskilt eller tankattest. Nogen gange er der anmeldt, nogen gange findes skilt eller attest, men det er meget varierende. Overjordiske tanke fra før 1980 kan i princippet være OK frem til 2010, med mindre mangel på dokumentation fælder dem i Først i 1999-bekendtgørelsen sidestilles overjordiske og nedgravede tanke med hensyn til krav om typegodkendelse, skiltning, attester m.v. C (anden form for attest) vil i et vist omfang optræde for overjordiske tanke fra før Før 1980 stiller bekendtgørelserne ingen tekniske krav til overjordiske tanke, det er frit for enhver at lave dem. Opstilling af en overjordisk tank skal ikke anmeldes til tilsynsmyndigheden. Der findes en vejledning om fremstilling af overjordiske tanke, som daterer sig tilbage til 1955, og i 1985 udsendes en opdateret udgave i miljøstyrelsens regi. Men der er ingen pligt til at rette sig efter den. D (individuelt godkendelsesbrev) bør ikke forekomme, da dette er knyttet til nedgravede tanke. E (visuel konstatering af tankens art) er kun relevant for nedgravede tanke, primært med henblik på at konstatere om tanken er glasfiberbelagt eller ej. F (anmeldelse til kommunen) se nedgravede tanke. G (faktura, kvittering el. lign.) se nedgravede tanke. H (husets alder, andre fysiske forhold) - se nedgravede tanke.

6 OVERJORDISKE OLIETANKE (OT = olietankbekendtgørelsen) Overjordiske tanke på listevirksomheder BILAG 4 Overjordiske tanke på listevirksomheder omfattet af C 103 og C 201 Hvis tanken er etableret før se 3, stk. 4 Hvis tanken etableres efter se 3, stk. 3 Reguleres ikke af OT Hvis der ikke er vilkår om tanke i godkendelsen, reguleres tanken direkte af OT Hvis der er vilkår om tanke i godkendelsen, reguleres tanken af godkendelsen og OT 5 (se dog note) Tankene reguleres i kap. 5-godk. Kap. 5-godk. skal omfatte alle tankanlæg > l l < l Vilkår om tanke fastsættes i godkendelsen se 3, stk. 3, nr. 1. (se dog note) Vilkår om tanke fastsættes i godkendelsen se 3, stk. 3, nr. 2. Vilkår om tanke fastsættes i godkendelsen se 3, stk. 3, nr. 3. Note: Tanke > l foreslås undtaget fra inspektionskravene i 34, (se mere herom i vejledningsskrivelsen)

7 UNDERJORDISKE OLIETANKE Nedgravede tanke på listevirksomheder Nedgravede tanke på listevirksomheder omfattet af C 103 og C201 Reguleres direkte af OT Ikke omfattet af OT > l l < l Reguleres af kap. 5- godkendelsen Kræver særlig tilladelse 6 OT 14 Anmeldelse 6 OT 16 Anmeldelse 6 OT 16

8 BILAG 5 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk. 3 i olietankbekendtgørelsen, skal der fremover stilles krav til olietanke direkte i en miljøgodkendelse, når en myndighed meddeler godkendelse til en listevirksomhed, der etablerer en eller flere olietanke. TANKE STØRRE END l: Hvis tanken er større end l, skal der som minimum stilles følgende vilkår (vilkår nr er dog kun et forslag, tilsynsmyndigheden kan godkende andre former for overvågning): 1. Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af et anlæg skal tidspunktet og fremgangsmåden for sløjfningen meddeles tilsynsmyndigheden senest 4 uger, før arbejdet påbegyndes. Meddelelse om de trufne foranstaltninger skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen. ( 15, stk. 1 og 2) 2. Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. ( 18, stk. 1, nr. 1) 3. Anlæg må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan fjernes. ( 18, stk. 1, nr. 3) 4. Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. ( 18, stk. 1, nr. 4) 5. Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider. ( 18, stk. 1, nr. 5) 6. Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald mod tanken og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal være ført mindst 50 cm over terræn. ( 18, stk. 1, nr. 6) 7. Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankudløbet. ( 18, stk. 3, nr. 1) 8. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. ( 18, stk. 3, nr. 2) 9. Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. ( 18, stk. 3, nr. 3) 10. Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. ( 18, stk. 3, nr. 5) 11. Virksomheden skal kontrollere, at anlægget er tæt. ( 27, stk. 1)

9 12. Tætheden af dobbeltvæggede tanke eller rør skal kontrolleres ved overvågning af trykforholdet (gas- eller væsketryk) i rummet mellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan være automatisk ved tilslutning til alarm eller manuel ved aflæsning af manometer eller lignende måleudstyr. Automatisk overvågningsanlæg skal funktionsafprøves mindst en gang årligt. Manuel overvågning skal ske mindst en gang ugentligt. ( 27, stk. 2) 13. I anlæg med enkeltvæggede tanke kan kontrol af tætheden ske med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, såfremt der er tilknyttet et elektronisk system, der holder regnskab med påfyldte og aftappede mængder. Der skal mindst en gang om måneden føres et beholdningsregnskab ud fra målinger med det elektroniske pejleudstyr. På baggrund af beholdningsregnskabet og regnskabet over tilførte og aftappede mængder skal differensen mellem de to regnskaber beregnes. ( 27, stk. 3) 14. Såfremt der i enkeltvæggede tanke ikke er installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, skal der føres et regnskab over beholdning, påfyldte mængder og aftappede mængder eller forventet forbrug. Beholdningen opgøres på baggrund af pejling eller anden måling, og skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab, dog mindst en gang om ugen. ( 27, stk. 4) 15. Målinger, afprøvningsresultater og regnskab skal journalføres. I forbindelse med journalføringen skal foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet, skal tilsynsmyndigheden informeres, og årsagen skal findes. ( 27, stk. 5) 16. Journaler og dokumentation for funktionsafprøvning skal opbevares mindst 5 år og skal forelægges tilsynsmyndigheden på forlangende. ( 27, stk. 6) 17. Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget eller pipelinen er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget. ( 29, stk. 1) 18. Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden. ( 29, stk. 2) 19. Virksomheden skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke. ( 30) 20. Reparation af en tank skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer eller bruger. ( 31) 21. Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt dokumentation for udførte reparationer og ændringer. ( 32) 22. Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes. ( 33)

10 TANKE PÅ MELLEM og l Hvis tanken er på l l skal der som minimum stilles følgende vilkår (vilkår nr er dog kun et forslag, tilsynsmyndigheden kan godkende andre former for overvågning): 1. Virksomheden skal fremsende kopi af tankattest for anlæggets tæthed til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter etableringens færdiggørelse. Tankattesten skal indeholde de oplysninger, der fremgår af 11 i bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. ( 16, stk. 3) 2. Virksomheden skal sikre, at tanken og tilhørende rørsystemer er typegodkendt. ( 17, stk. 1) 3. Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. ( 18, stk. 1. nr.1) 4. Anlæg må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan fjernes. ( 18, stk. 1, nr. 3) 5. Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. ( 18, stk. 1, nr. 4) 6. Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider. ( 18, stk. 1, nr. 5) 7. Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald mod tanken og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal være ført mindst 50 cm over terræn. ( 18, stk. 1, nr. 6) 8. Virksomheden skal overholde de krav til etablering, som er anført på tankattesten. ( 18, stk. 1, nr. 7) 9. Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankudløbet. ( 18, stk. 3, nr. 1) 10. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. ( 18, stk. 3, nr. 2) 11. Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. ( 18, stk. 3, nr. 3) 12. Ståltanke skal på en konstruktion være hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan foretages. ( 18, stk. 3, nr. 4) 13. Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. ( 18, stk. 3, nr. 5) 14. Plasttanke, der er godkendt til placering direkte på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. ( 18, stk. 3, nr. 6) 15. Tanke, som er udvendigt korrosionsbeskyttet med bitumen, må ikke flyttes. ( 21) 16. Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af et anlæg skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør

11 afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen. ( 22, stk. 1 og 2) 17. Virksomheden skal kontrollere, at anlægget er tæt. ( 27, stk. 1) 18. Tætheden af dobbeltvæggede tanke eller rør skal kontrolleres ved overvågning af trykforholdet (gas- eller væsketryk) i rummet mellem de dobbelte vægge. Overvågningen kan være automatisk ved tilslutning til alarm eller manuel ved aflæsning af manometer eller lignende måleudstyr. Automatisk overvågningsanlæg skal funktionsafprøves mindst en gang årligt. Manuel overvågning skal ske mindst en gang ugentligt. ( 27, stk. 2) 19. I anlæg med enkeltvæggede tanke kan kontrol af tætheden ske med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, såfremt der er tilknyttet et elektronisk system, der holder regnskab med påfyldte og aftappede mængder. Der skal mindst en gang om måneden føres et beholdningsregnskab ud fra målinger med det elektroniske pejleudstyr. På baggrund af beholdningsregnskabet og regnskabet over tilførte og aftappede mængder skal differensen mellem de to regnskaber beregnes. ( 27, stk. 3) 20. Såfremt der i enkeltvæggede tanke ikke er installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, skal der føres et regnskab over beholdning, påfyldte mængder og aftappede mængder eller forventet forbrug. Beholdningen opgøres på baggrund af pejling eller anden måling, og skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab, dog mindst en gang om ugen. ( 27, stk. 4) 21. Målinger, afprøvningsresultater og regnskab skal journalføres. I forbindelse med journalføringen skal foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet, skal tilsynsmyndigheden informeres, og årsagen skal findes. ( 27, stk. 5) 22. Journaler og dokumentation for funktionsafprøvning skal opbevares mindst 5 år og skal forelægges tilsynsmyndigheden på forlangende. ( 27, stk. 6) 23. Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget eller pipelinen er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget. ( 29, stk. 1) 24. Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden. ( 29, stk. 2) 25. Virksomheden skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke. ( 30) 26. Reparation af en tank skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer eller bruger. ( 31) 27. Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt dokumentation for udførte reparationer og ændringer. ( 32)

12 28. Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes. ( 33) 29. Virksomheden skal sikre, at anlægget tæthedsprøves og inspiceres af en særlig sagkyndig med følgende intervaller: ( 34, stk. 1) 1) Tanke, som er indvendigt korrosionsbeskyttede med offeranoder eller indvendig organisk belægning: mindst hvert 10. år. 2) Tanke, som ikke er beskyttede mod indvendig korrosion som angivet i nr. 1: mindst hvert 5. år. Hvis tankens eller rørsystemets tilstand tilsiger dette, skal inspektion udføres oftere end angivet i nr. 1 og På anlæg, som har installeret elektronisk overvågning med lækagealarm, skal der ikke udføres tæthedsprøvning. ( 34, stk. 2) 31. På tanke, der er udrustet med et dobbeltvægssystem, som er tilsluttet et overvågningssystem, skal der ikke udføres tæthedsprøvning eller inspektion. ( 34, stk. 3) 32. Rørsystemer, som ikke er dobbeltvæggede og tilsluttet et overvågningssystem, skal tæthedsprøves ved samme lejlighed som de tilknyttede tanke. I forbindelse med dobbeltvæggede, overvågede tanke skal rørsystemer, der ikke indgår i overvågningen, tæthedsprøves mindst hvert 10. år. ( 34, stk. 4) 33. Tanke skal inspiceres på både inder- og yderside. ( 34, stk. 6) 34. Inspektion, udarbejdelse af tilstandsrapport m.v. skal udføres efter retningslinierne i bilag 9 i i bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. ( 34, stk. 7)

13 TANKE MINDRE END l Hvis tanken er under l, skal der som minimum stilles følgende vilkår: 1. Virksomheden skal fremsende kopi af tankattest til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter etableringens færdiggørelse. Tankattesten skal indeholde de oplysninger, der fremgår af 11 i bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. ( 16, stk. 3) 2. Virksomheden skal sikre, at tanken og tilhørende rørsystemer er typegodkendt. ( 17, stk. 1 og 2) 3. Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. ( 18, stk. 1, nr. 1) 4. Anlæg må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan fjernes. ( 18, stk. 1, nr. 3) 5. Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. ( 18, stk. 1, nr. 4) 6. Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle sider. ( 18, stk. 1, nr. 5) 7. Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald mod tanken og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal være ført mindst 50 cm over terræn. ( 18, stk. 1, nr. 6) 8. Virksomheden skal overholde de krav til etablering, som er anført på tankattesten. ( 18, stk. 1, nr. 7) 9. Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankudløbet. ( 18, stk. 3, nr. 1) 10. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. ( 18, stk. 3, nr. 2) 11. Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. ( 18, stk. 3, nr. 3) 12. Ståltanke skal på en konstruktion være hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan foretages. ( 18, stk. 3, nr. 4) 13. Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. ( 18, stk. 3, nr. 5) 14. Plasttanke, der er godkendt til placering direkte på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. ( 18, stk. 3, nr. 6) 15. Tanke, som er udvendigt korrosionsbeskyttet med bitumen, må ikke flyttes. ( 21) 16. Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af et anlæg skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. Meddelelse

14 om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen. ( 22, stk. 1 og 2) 17. Hvis et anlæg under l er tilsluttet fyringsanlæg til bygningsmæssig opvarmning med en indfyret effekt på højest 120 KW gælder desuden: ( 24, stk. 1) 1) Rørforbindelsen (sugerøret) mellem tanken og forbrugssted skal være enstrenget. 2) Sugerøret skal udføres i overensstemmelse med bilag 2, nr. 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 3) Sugerøret skal afsluttes ved oliefyret med en smeltesikringsventil. 4) Sugerør, som fremføres overjordisk og som ikke er indstøbt, skal være forsvarligt understøttet med rørbærere. Olieafluftere, filtre og lignende komponenter skal være forsvarligt fastmonteret. 5) Påfyldningsrør og udluftningsrør skal være fremført med fald mod tanken, afsluttet med henholdsvis aflåseligt standardpåfyldningsdæksel og standardudluftningshætte. ( 24) 6) Anlægget skal være forsynet med overfyldningsalarm. ( 28, stk. 1) 18. På anlæg under l tilsluttet fyringsanlæg til bygningsmæssig opvarmning med en indfyret effekt på højst 120 KW skal der være installeret enstrenget rørsystem. ( 28, stk. 2) 19. Følgende tanke under l må ikke tages i brug til opbevaring af olieprodukter: ( 25, stk. 1) 1) Tanke, der har været anvendt til opbevaring eller opsamling af andet end olieprodukter, eksempelvis husspildevand og ajle. 2) Tanke, der har været anvendt til opbevaring af olieprodukter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres, og som skal anvendes til opbevaring af lettere olieprodukter. 3) Tanke, der er sløjfet. 20. Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlægget eller pipelinen er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget. ( 29, stk. 1) 21. Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden. ( 29, stk. 2) 22. Virksomheden skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke. ( 30)

15 23. Reparation af en tank skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens ejer eller bruger. ( 31) 24. Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt dokumentation for udførte reparationer og ændringer. ( 32) 25. Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes. ( 33)

Regler for villaolietanke

Regler for villaolietanke Regler for villaolietanke Denne pjece er rettet mod dig, der skal have ny olietank eller skal sløjfe din gamle olietank og til din vvs-installatør, der foretager arbejdet. Indledning Denne pjece er udarbejdet

Læs mere

Tjek din olietank. Nye regler 2005

Tjek din olietank. Nye regler 2005 Tjek din olietank Nye regler 2005 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6000 liter? Kender du de nye regler, der er vedtaget i sommeren 2005? Er du i tvivl Så

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Tjek din olietank 11

Tjek din olietank 11 Tjek din olietank 11 Har du tjek på olietanken? Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Er du i tvivl? Så bør du læse denne pjece med de vigtigste

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet.

Bemærk tilladelsen må først benyttes når klagefrist for dispensation fra naturbeskyttelseslovens 18 er udløbet. Linda Poulsen Vigvejen 6 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 27. marts 2013 dmikk 002863-2013 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på adressen: Strandvej 89, 3630 Jægerspris, matr. nr. 3ax Bakkegårde,

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Velkommen til Skrot oliefyret!

Velkommen til Skrot oliefyret! Velkommen til Skrot oliefyret! 19. marts 2015 Program 19.00 Velkomst 19.10 ProjectZero og fokus på boligejerne 19.20 Skift af olie og gasfyr - overvejelser ved konvertering v/energivejleder Charlie Lemtorp

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag Oplag af olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Indhold FORORD 5 1 VEJLEDNINGENS INDHOLD OG ANVENDELSE 7 1.1 VEJLEDNINGENS INDHOLD 7 1.1.1 Hvilke

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere