HAVNE- OG MILJØPLAN FOR BØNNERUP LYSTBÅDEHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVNE- OG MILJØPLAN FOR BØNNERUP LYSTBÅDEHAVN"

Transkript

1 HAVNE- OG MILJØPLAN FOR BØNNERUP LYSTBÅDEHAVN

2 Planer beskrivelser oversigtskort Dette er udarbejdet for at optimere forholdene for havnens brugere, gæstesejlere samt besøgende til havnens område, hvor der tages størst mulig hensyn til nuværende og fremtidige miljøforhold. 1. Modtagelse og håndtering af affald på havnen 2. Målsætninger på affaldsområdet 3. Nye initiativer og opfølgning 4. Affaldsbehandling og -kapacitet Herunder holdninger og ønsker fra havnens brugere til havnens affaldsordninger 5. Information om havnens affaldsordninger med mulighed for diskussion om fremtidig affaldshåndtering 6. Miljø- og velfærdsforanstaltninger 7. Mulighed for klager over havnens miljøordninger og affaldshåndtering 8. Oversigtskort 9. Klageformular Udarbejdet: Revideret: Revideret: Bestyrelsen

3 1. Modtagelse og håndtering af affald på havnen På oversigtskortet over havnen og havneområdet er angivet ved punkthenvisning placeringerne af de enkelte typer affaldscontainere og modtagestationer. Havnekontoret er altid behjælpelig med rigtig placering af affald. Der må under ingen omstændigheder efterlades affald udenfor de anviste affaldspladser på havnen eller havneområder uden forudgående aftale med havnekontoret.

4 2. Målsætninger på affaldsområdet Det er s ønske og krav at havnen og havneområdet til enhver tid fremstår ren og velholdt at havnen under ingen omstændigheder forsætlig må forurenes at havnen ved etablering af effektive modtageordninger medvirker til, at der kan opnås en positiv, miljømæssig effekt, som motiverer skibe, der anløber havnen til at aflevere alt deres affald i stedet for at dumpe/udlede det i havet at havnekontoret straks underrettes, såfremt sådanne forhold skulle forekomme at der tages størst muligt hensyn til alle miljøforhold at havnens henvisninger og regler overholdes Afgift for aflevering af alle former for driftsaffald er omfattet af No-Special-Fee princippet (NSF), hvilket betyder, at alle udgifter for affaldsbortskaffelse samt udgifter til etablering og drift af modtagefaciliteterne er inkluderet i havnens normale havnetakster

5 3. Nye initiativer og opfølgning På s bestyrelsesmøder optages der som fast punkt på alle bestyrelsesmøder et punkt med MILJØ / AFFALDSHÅNDTERING, hvor opfølgning og nye initiativer diskuteres og besluttes. Opfølgning på tiltag samt nye tiltag År 2004 Ny fast promenadebro (bro E) med borde, bænke samt grillpladser. I forbindelse hermed krabbefangebassiner for børn. Fortøjning til broen vil i højsæsonen være forbeholdt gæstesejlere med en længde over 12 m. Legeplads for børn på havnearealets sydside (punkt 16 på oversigtskort) Hundetoilet placeret på havnearealets sydside (punkt 18 på oversigtskort) 12 grejhuse i byggestil med de nybyggede skipperhuse. Skurene er placeret på vestsiden af vinteropbevaringspladsen. (punkt 19 på oversigtskort) Opsat informationstavle ved affaldsdeponering på Ny Havnevej. (punkt 10 på oversigtskort) Der er opført hus til brug for Bønnerup Strand Sejlklub delvis som klubhus og delvis som grejopbevaring og som depot til havnens materiel. Bygningen er kombineret med offentlige toiletter til brug for de mange gæster, som besøger stranden vest for havnen, der er her også mulighed for tømning af kemiske toiletter. Byggeriet er afsluttet, alle gamle containere m.m. er fjernet. Parkeringsarealet er reetableret. Der er i forbindelse med byggeriet lavet en afskærmet affaldsplads for at undgå efterladenskaber fra strandens mange gæster. Affaldspladsen er i 2009 flyttet hen i forbindelse med den nye fiskerenseplads (punkt 17 på oversigtskort) År De resterende gamle flydebroer er udskiftet med nye tidssvarende broer. Der er i den forbindelse trukket ny vandtilførsel og ny el, samt opsat nye el-standere med 220 V udtag med separate HFI-afbrydere. Der er etableret redningsstiger på yderkant af alle broer fra havnens bassiner. Redningsudstyr er monteret i hver ende af alle broer. Havnekontoret er udstyret med brandslukningsudstyr og nødhjælpsforbindingskasser. Der er etableret en vejrstation på havnen ved havnekontoret. Den giver information om vindhastighed, vindretning og lufttemperatur. Den kan tilgås via SMS vejr med info om aktuel vejr i Bønnerup. Denne vejrstation er nedtaget i Der er etableret internetforbindelse til havnens brugere og gæstesejlere. Det er hensigten at lave en ny bådebro ved de nye Skipperhuse i år 2007, idet havnen mangler pladser til mindre både, samt at dette kan passes miljø- og synsmæssigt godt ind i havnens naturlige miljø.

6 2007 Der er lavet 2 nye faste broer i Den ene (Bro W) (punkt 3W i oversigtskortet) er etableret langs vestmolen og er til store både. Pladserne er på 15 m og der fortøjes langskibs. Den er bygget i forlængelse af havnens reparationskaj (punkt 5 i oversigtskortet). Der er trukket el og vand på broen, samt opsat kombineret lys- og elstandere med eludtag 90 cm. over bro, for at imødegå eventuelle oversvømmelser ved højvande i forbindelse med stormflod. Reparationskajen (punkt 5 i oversigtskortet) er renoveret og forstærket, og der er opsat en ny mastekran med elektrisk spil (punkt 6 i oversigtskortet). Kranen har en løftekapacitet på 500 kg. Broen er forsynet med lys- og elstander med eludtag som på bro W, der er desuden kraftudtag på standeren. Langs med slæbestedet (punkt 5 i oversigtskortet) er der lavet gangbroer til brug for dagturister, der bruger slæbestedet til at isætte/optage fiskejoller. Flydebroen ved Sejlklubben er udskiftet med ny tidsvarende til brug for ungdomssejlere. I forlængelse af flydebroen ved sejlklubben er den anden fast bro (Bro S) etableret (punkt 3S i oversigtskortet). Pladserne er forbeholdt småbåde. I alle faste broers yderbeklædning er redningstrin i passende afstand Alle gamle elinstallationer er renoveret. På en del af flydebroerne er der skiftet til kombineret lys- og elstandere med egne HFI-relæ. På den faste del af bro D samt på den faste bro E er der opsat samme type kombinerede lys- og elstandere som de på bro W. Der er opsat brandslukningsudstyr ved alle broer. Udskiftning af el- og lysstandere på Bro B resterer og forventes udført i Der er med tilskud af LAG-midler etableret en nybygning (punkt 17 i oversigtskortet) umiddelbar øst for slæbestedet. Nybygningen er udført i samme stil og materialer som øvrige bygninger på havneområdet. Bygningen indeholder På sydsiden fiskerenseplads med stålborde og vaske, samt rindende vand. Her er også installeret en kummefryser til fiskeaffald, for at undgå lugtgener. Affaldet fjernes af havnens personale til godkendte affaldscontainere forud for tømning af disse. På nordsiden 2 offentlige toiletrum hver med vandbesparende toilet, håndvask og brusefacilitet. Disse er tænkt til brug for badegæster på veststranden. Toiletrummene er lukkede i vinterhalvåret. På østsiden af bygningen er der etableret tømningsmulighed af kemitoiletter fra autocampere direkte til offentlig kloak. Der er endvidere gjort klar til at en fremtidig toiletpumpestation kan tilsluttes. Der er opstillet en 600 l restaffaldscontainer ved fiskerensepladsen.

7 2010 På havnekontoret er opsat en 32 skærm, som oplyser sejlere om det lokale vejr. Den afløser det udstyr, der blev nedtaget i Havnen har indkøbt en transportabel pumpestation med 100 l beholder. Den kan lånes af sejlere til at tømme deres holdingtank. Efter endt tømning af holdingtanken kan pumpestationen tilsluttes og tømmes til offentlige kloak på østsiden af fiskerensepladsen. Lån af pumpestationen er vederlagsfri. Ved alle broer er opsat transportable redningsstiger Der er etableret 2 strømsøjler og 2 vandaftapningssteder til autocampere på vestsiden af P-arealet syd for slæbestedet. (punkt 24 i oversigtskortet) Der er opsat henvisningsskilte til de forskellige faciliteter ved samtlige broer og i info-tavlerne. Havnen har indkøbt flydespærrere til brug ved olieuheld. Havnekontoret skal straks underrettes ved olieuheld. Udstyret opbevares i havnens depotrum. Havnen udlægger, ved uheld, omgående de nødvendige afspærringer. Havnen underretter Beredsskabsstyrelsen i Norddjurs Kommune om uheldet, og Beredskabsstyrelsen tager stilling til, hvad der efterfølgende skal foretages. Havnen har etableret modtageområde til modtagelse af olieholdigt vand fra bundvand i form af en 1000 l tank. Havnen bortskaffer olierester til genbrugsstation. Modtageområdet (punkt 7 i oversigtskortet) er etableret ved siden af de 2 blå 3m³ brændbart affald -containere ved Grejhusene (punkt 19 i oversigtskortet). Spildolie, kemikalier, olieaffald, flydende affald afleveres fortsat på industrihavnens miljøplads (punkt 7 Fiskerihavnen i oversigtskortet). Den af havnen i samarbejde med Djursnet drevne HotSpot Internet adgang er pr driftsmæssigt helt overgået til Primanet (tidligere Djursnet), idet havnen ikke har mulighed for at opfylde kravene i Anti-Terror loven til drift af HotSpot. Havnen har indkøbt en Davis vejrstation, hvorfra vejret i Bønnerup downloades til havnens hjemmeside og til skærmen på havnekontoret. Vejret kan ligeledes hentes ned på mobiltelefonen. Havnen er i en lang årrække tildelt Friluftrådets Blå Flag. Det er havnens intentioner også at leve op til kravene for også at modtage dette i fremtiden. Der afholdes 1 årligt møde med havnens brugere, specificeret som Bønnerup Strand Bådelaug Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup Strand Jagt- og Fiskeriforening Ejerforeningen Agterspejlet, Bønnerup Strand Ejerforeningen Skipperhusene, Bønnerup Strand

8 4. Affaldsbehandling og -kapacitet Herunder holdninger og ønsker fra havnens brugere til havnens affaldsordninger Der er på havnen lavet områder indeholdende affalds- og flaskecontainere til anbringelse af affald, glas og flasker fra besøgende på havneområdet. Der er opsat skilte, som henviser til affaldsområderne. Områderne er ligeledes afmærket på oversigtsplanen for havneområdet (punkt 10 i oversigtskortet). Affaldshåndtering heraf varetages af havnen. Der er afskærmede og aflåste affalds- og opbevaringspladser for henholdsvis feriehusene Agterspejlet og feriehusene Skipperhusene på havnens arealer. Affaldshåndtering vedrørende disse områder varetages af henholdsvis Ejerforeningen Agterspejlet og Ejerforeningen Skipperhusene. Havnen råder over 9 stk. 600 ltr. containere til restaffald, 2 stk. 770 ltr. containere til glas og flasker samt 2 stk. 3m³ containere til brændbart affald. Havnen råder desuden over en del 90 ltr. trådaffaldsstativer, som kan indsættes efter behov. Der er indgået tømningsaftale med firmaet Marius Pedersen A/S, samt med firmaet Reno Djurs A/S om afhentning og bortskaffelse af renovationen fra havnens område. Olieholdigt bundvand samt bådbatterier afleveres fra 2011 på den nyindrettede modtageplads (punkt 7 Lystbådehavnen i oversigtskortet). Olieudskilning fra bundvandet foretages af havnen og olien afleveres i dunke på den kommunale genbrugsplads i Glesborg. Batterier afleveres sammen med andet affald ligeledes af havnen på den kommunale genbrugsplads i Glesborg. Afvaskning og rengøring af både foretages på industrihavnens miljø- og vaskeplads. (punkt 21 i oversigtskortet). Pladsen administreres af fiskerihavnen. Tømning af holdingtanke kan ske ved reparationskajen (punkt 5 i oversigtskortet) ved hjælp af den i 2010 indkøbte transportable toiletpumpestation. Toiletpumpestationens tank tømmes til offentlig kloak ved tømningspladsen på østsiden af Fiskerensepladsen (punkt 17 i oversigtskortet). Lån af pumpe samt reparationsfortøjning til reparationskajen skal aftales med havnekontoret. På havnefrontens gangarealer er opsat hundeaffaldsposer. Der har hidtil kun været udtrykt tilfredshed med havnens affalds- og miljøtiltag af havnens brugere og gæster. Havnens brugere og gæster kan henvende sig til havnekontoret med ønsker og forslag til forbedringer, som efterfølgende vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde.

9 5. Information om havnens affaldsordninger med mulighed for diskussion om fremtidig affaldshåndtering Havnens affaldsordning og miljøplaner er tilgængelig for alle ved henvendelse på havnekontoret. Disse er ligeledes tilgængelige på havnens hjemmeside. Henvendelser om forbedringer eller diskussion om fremtidig affalds- og miljøhåndtering kan ske ved henvendelse til havnekontoret eller til havnens officielle repræsentanter, som kan viderebringe dette til behandling på havnens førstkommende bestyrelsesmøde.

10 6. Miljø- og velfærdsforanstaltninger Toilet bad vaskerum Den gamle toiletbygning er i 2002 renoveret og tilbygget med nye og moderne faciliteter. Bygningens sydlige del indeholder Med direkte indgang 2 separate familierum hver med vandbesparende toilet, 2 håndvaske, spejle, elstik, håndlufttørrer, 1 voksenbruseniche og 1 børnebruseniche samt bænk. Med fællesindgang er der til venstre rum med 4 dametoiletter hver med vandbesparende toilet, håndvask, håndlufttørrer samt spejle. Disse toiletter er offentligt tilgængelige. til højre er damebaderum med 4 badekabiner med vandbesparende brusere. Baderummet er udstyret med 3 håndvaske, spejle og div. elstik. Bygningens vestlige del indeholder handicaprum med vandbesparende handicaptoilet, håndvask, håndlufttørreapparat, spejl, elstik samt babypuslebord. Handicaprummet er offentlig tilgængelig og åbent hele året. Bygningens nordlige del indeholder Med direkte indgang vaskerum med 2 vaskemaskiner og 2 tørretumbler. Nyinstalleret i Med direkte indgang herreurinalrum med 4 kemiske voksen urinaler og 1 kemisk barne urinal, 1 håndvask, håndlufttørrer og spejl. Med fællesindgang er der til højre 3 herretoiletter hver med vandbesparende toilet, håndvask, lufthåndtørrer, spejle og elstik. Urinalrum og toiletter er offentlig tilgængelig. depotrum for havnens rengøringspersonale og adgang til den på nordsiden af bygning siddende kortautomat til brug for bade- og vaske faciliteter samt bom ved slæbestedet og elstandere ved autocamperparkeringen. Til venstre er herrebaderum med 4 badekabiner med vandbesparende brusere. Baderummet er udstyret med 3 håndvaske, spejle og div. elstik. Bygningen er et fælles projekt mellem Norddjurs Kommune, Bønnerup Fiskerihavn og Bønnerup Lystbådehavn. Projektet administreres siden af Bønnerup Lystbådehavn.

11 Velfærdsbygning også kaldet Fælleshuset Bygningen indeholder Havnekontor for Lystbådehavnen, Turistinformation og til fælles brug for havnens brugere og gæstesejlere er i underetagen en skipperstue med køkkenfaciliteter og 2 toiletrum hver med vandbesparende toilet samt spejl og elstik. Der er babypuslebord i det ene toiletrum. På 1.salen en stor opholdsstue med TV, Musikanlæg samt Video og DVD-afspiller. Der er desuden et stort mødelokale. Redskabs- og opbevaringshuset. På husets sydside er 2 toiletrum hver med vandbesparende toilet, håndvask og spejl samt el-stik, samt håndlufttørrer. Toiletterne er offentlig tilgængelige. Et af disse toiletter er åbent hele året. Fiskerensepladsen På husets nordside er 2 toiletrum hver med vandbesparende toilet, håndvask og koldtvandsbruser, primært til brug for strandgæster på veststranden. Toiletterne er offentlig tilgængelige, dog er disse toiletter lukket i vinterhalvåret.

12 7. Mulighed for klager over havnens miljøordninger og affaldshåndtering Såfremt der er utilfredshed eller klager over havnens miljøordninger eller affaldshåndtering skal henvendelse ske til havnekontoret. Klager skal altid være skriftlige med angivelse af klagerens navn og adresse for at kunne behandles af havnens bestyrelse. Der sendes en kopi af klagen til Miljøstyrelsen. Klageren vil blive skriftlig underrettet af resultatet af bestyrelsens beslutninger. Klager over årsager, som er klart defineret i havnens planer, skal forsøges afhjulpet hurtigst muligt af havnekontoret. Sådanne klager indføres i havnens logbog til orientering for bestyrelsen for at imødegå gentagelsestilfælde.

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. 10.10..2012 1/11 Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Forord Bestyrelsen lægger

Læs mere

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn.

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indholdsfortegnelse til bilagsmappe: 1. Referat fra borgermødet på Feriehotel Kattegat den 17. januar 2009 2. Afrapportering fra de

Læs mere

Strategiplan 2 0 2 0

Strategiplan 2 0 2 0 Strategiplan 2020 2 Indholdsfortegnelse n Forord... 3 Etableringen af Grenaa Lystbådehavn... 3 Grenaa Marina i dag... 3 n Om strategiplanen... 4 n Mission for Grenaa Marina... 5 n Vision for Grenaa Marina...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008

Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008 Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008 Spørgsmålene 1, 4 og 37 (bro nummer, år man fik plads i Lynæs, samlet tilfredshed på en skala fra 1-5) er ikke taget med i denne frekvens, da det er en

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog

SKIVE SØSPORTS HAVN. Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN Hvor skal vi hen? / Idèkatalog SKIVE SØSPORTS HAVN - er det godt sted at være som sejler, som bådejer, som medlem, som bestyrelse fordi: Vi har en god beliggendehed Vi har bygning og

Læs mere

KRITERIER OG VEJLEDNING

KRITERIER OG VEJLEDNING KRITERIER OG VEJLEDNING FOR BLÅ FLAG STRANDE 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KRITERIE EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 2 Baggrund og definition 3/4 Om Blå Flag og forpligtelser 5 Kriterium oversigt 6/7 1 Badevand

Læs mere

Pladshavermøde i Marselisborg Havn I/S onsdag d. 30. marts 2011 kl. 19.00

Pladshavermøde i Marselisborg Havn I/S onsdag d. 30. marts 2011 kl. 19.00 Pladshavermøde i Marselisborg Havn I/S onsdag d. 30. marts 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om fondens virke, 2010 4. Orientering om økonomi, budget og

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget Ordensreglement for Boligforeningen Møllevænget Vedtaget på repræsentantskabsmødet 2011 Boligforeningen Møllevænget skiller sig ud fra andre bebyggelser Vi vil fremhæve, at man kommer langt med et godt

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold

Beboervejledning. Lærkebo, 2014. Indhold Beboervejledning Lærkebo, 2014 Tilhører Skelagervej nr.: Indhold Kort om Lærkebo 2 Regler for udendørs tilbygninger 23 Boligforening og organisation 3 Regler for råderet 23 Kort over Lærkebo 4 Aconto forbrugsafregning

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

SØPARKENS BEBOERMAPPE

SØPARKENS BEBOERMAPPE SØPARKENS BEBOERMAPPE Beboermappen skal blive i lejligheden ved fraflytning www.ef-soeparken.dk Indholdsfortegnelse Indledning 2 Adresse- og telefonliste 3 Søparkens bestyrelse 3 Kort om Søparken 4 Trivselsgrundlag

Læs mere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere er udgivet af Ejerforeningen Ellevej 2-14 Hørsholm, januar 2000 3. udgave, revideret maj 2005 Ellebogen Håndbog for Elleboere Velkommen til Ellebo. Denne håndbog er tænk som en hjælp for alle nytilflyttere

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S Miljøledelse, forside side 1 Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S 20. september 2013 Ver 1.03 Bemærk: Udskrevne eksemplarer af dette miljøledelsessystem er ikke gyldige, og kan kun bruges til orientering.

Læs mere

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge.

Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. VELKOMMEN Velkommen til andelsboligforeningen Kongens Vænge. Ejendommen vi bor i, blev opført i 1939, og var i perioden fra 1946 til 1999 ejet af Carlsbergfondet, som primært anviste boliger til folk med

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2012

VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2012 VIBORG GOLFKLUB GRØNT REGNSKAB FOR 2012 VIBORG GOLFKLUB FOR 2012 Revision 01 Dato 2013-05-18 Udarbejdet af Ole Riger-Kusk Kontrolleret af Egon Christensen Godkendt af Bestyrelsen FOR 2012 INDHOLD 1. Basisoplysninger

Læs mere

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg

11 miljøgodkendelse. Lille Hvidbjerg Skabelonnavn: DTO afgørelse, version 1 11 miljøgodkendelse af minkproduktion på Lille Hvidbjerg Sønder Hjermvej 3, 7560 Hjerm 8. juni 2015 Miljøgodkendelse i henhold til 11 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort.

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort. Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn Sport & Fritid Vestergade 55 Postboks 619 8100 Aarhus C Havnens område Havnen afgrænses som vist på vedlagte

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

Praktiske oplysninger alfabetisk

Praktiske oplysninger alfabetisk Praktiske oplysninger alfabetisk Affald Husholdningsaffald skal nedkastes indpakket - i affaldsskakterne eller lægges indpakket i containerne i skralderummene. Skralderummene skal holdes aflåst for at

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere