INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014"

Transkript

1 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

2 Indhold 2013/ Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:... 8 Undervisningen... 9 Fagenes strukturering og organisering... 9 Fællesfag Morgensamling Fællestime Kor Prøveforberedende fag Dansk Matematik Engelsk Fysik Tysk Fransk Biologi Geografi Medborgerskab Linjefag Musiklinjen Teaterlinjen Øvrige fag Idræt Bevægelse Projektopgaven Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) Dansk som andetsprog Anderledes forløb Introugen Forældreforestillinger oktober og december Terminsprøver Projektopgave/OSO-uge Turnéforløb Afslutningsugen Uddannelses og erhvervsvejledning Praktisk undervisning Køkkenpraktik Kostskolearbejdet Husorden for Femmøller Efterskole Kontaktgrupper Tilsyn Måltider

3 Rengøring

4 Indledning Nærværende indholdsplan beskriver det samlede kursustilbud (undervisning og samvær) i forbindelse med skoleåret 2013/2014 på Femmøller Efterskole. I det indledende afsnit beskrives det grundlæggende for skolearbejdet; skolens værdigrundlag, hovedsigtet med opholdet samt skolens pædagogiske linje. Dernæst beskrives elevgruppen samt de opgaver og forventninger, der stilles til lærergruppen. I det følgende beskrives undervisningen. I dette afsnit beskrives fællesfagene, som er fællesskabsbærende og almendannende fag, der i sig bærer en stor del af forpligtelsen på det liv- og folkeoplysende samt det demokratisk dannende element i kurset. Dernæst beskrives de enkelte prøveforberedende fag, hvorledes vi i forhold til disse står mål med, hvad der almindeligvist kræves i folkeskolen, samt hvad vi særligt i vores tilrettelæggelse af undervisningen lægger vægt på. Dernæst beskrives linjefag og valgfag. Og endeligt beskrives den øvrige undervisning, herunder skolens forpligtelse på idrætsundervisning samt vores tilbud til 2-sprogede elever. De anderledes forløb er også en del af undervisningen på Femmøller efterskole. Anderledes forløb afvikles i andre holdmæssige konstellationer end den daglige undervisning. De anderledes forløb skal bryde hverdagens rutiner og bringe fagligheden fra såvel teater og musik som de boglige fag i spil på andre måder end i hverdagen. Køkkenpraktikken på Femmøller Efterskole er tillige en del af det samlede undervisningstilbud. Eleverne lærer i den forbindelse om bl.a. kost og hygiejne, og de får tillige erfaring med en praktisk arbejdsmæssig hverdag. Dette element sammen med oplevelsen af at løse en konkret opgave i forhold til efterskolehverdagen ses som en del af skolen almendannende formål. Et væsentligt element i det samlede tilbud på Femmøller Efterskole er skolevejledning. Vi ser det som en væsentlig opgave et kvalificere de unge til videre uddannelse. Et meget afgørende element i dette er at arbejde med elevernes afklaring i forhold til uddannelse. I det efterfølgende afsnit beskrives kostskolearbejdet, altså den del af samværet, der har til formål at løse den opgave, der er defineret i loven som almen opdragelse, - og som tillige ved sin konkrete praksis bidrager til den demokratiske dannelse. Her beskrives vores forståelse af dette formål samt vores konkrete strukturering af dette arbejde. Dokumentation for den konkrete ansvars-, opgave- og fagfordeling fremgår af vedlagte tjenestetidsaftale. For den konkrete placering af timer mv. henvises til vedlagte ugeskema, årsplan samt tjenesteplaner. Det overordnede Skolens værdigrundlag og formål: Værdigrundlag: I Femmøller Efterskoles vedtægter er formål og værdigrundlag formuleret således: 4

5 Skolens værdigrundlag peger således på forskellige væsentlige elementer i skolens virkelighed. Skolen skal forberede til samfundslivet og forberede de unge på at blive interesserede, aktive og samfundsnyttige mennesker. Skolen skal således forestå en dannelse i retning af et aktivt demokratisk medborgerskab, hvor de unge lærer at begå sig i et moderne demokrati præget af mangfoldighed. Skolen skal være arbejdsmarkedsrettet, dvs. kvalificere eleverne i deres videre vej i uddannelses- og arbejdsliv. Dette sker ved en solid boglig undervisning og ved et bevidst arbejde med uddannelses- og erhvervsvejledning. Skolen skal sikre en folkelig oplysning. Dvs. at der skal oplyses i retning de forskellige folkelige fællesskaber og der peges her på, at der både skal tages udgangspunkt i dansk kultur og arbejdes med den mellemfolkelige forståelse. Skolen skal arbejde med elevernes faglige og kreative udvikling gennem undervisningen i teater og musik. Hovedsigtet: Lovens hovedsigte: Livsoplysning: Folkelig oplysning: Demokratisk dannelse: Af formålsparagraffen i Lov om frie kostskolers fremgår det, at hovedsigtet for et efterskolekursus er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Livsoplysningen rummer universelle og almenmenneskelige såvel som eksistentielle perspektiver. I forlængelse af skolens værdigrundlag søges denne opgave løst gennem både undervisning og samvær således, at morgensamlinger, undervisningen i både musik/teater og den boglige undervisning i øvrigt tilrettelægges således, at der lægges vægt på de elementer i undervisningen, der kan skabe resonans for elevernes personlige søgeprocesser i retning mening og identitet. Folkelig oplysning rummer oplysning om store og små fællesskaber samt forholdet til det individuelle. I forlængelse af skolens værdigrundlag søges denne opgave løst gennem både undervisning og samvær således, at der i undervisningen oplyses om såvel det helt nære samvær på skolen, det danske og det internationale, ligesom der i samværet arbejdes med den konkrete erfaring med de forskellige fællesskaber på skolen. Den demokratiske dannelse understreger den opgave det er, at danne eleverne som engagerede medborgere med lyst og evne til at være aktive i et moderne demokratisk samfund. I forlængelse af skolens værdigrundlag søges denne opgave løst gennem både undervisning og samvær således, at der i tilrettelæggelsen af undervisningen inddrages temaer, som relaterer sig til 5

6 den vidensmæssige basis, der skal til for at virke i et moderne demokrati. Der arbejdes tillige konkret gennem tilrettelæggelsen af morgensamlinger og fællesmøder med at etablere en hverdag, der baserer sig på demokratiske værdier. Skolens pædagogiske linje: Undervisning og samvær I ovenstående er skolens værdigrundlag og hovedsigtet med efterskolekurset beskrevet. Alt dette søges virkeliggjort gennem undervisning og samvær. I loven følges begrebsparret undervisning og samvær af begrebsparret almen opdragelse og uddannelse. Der peges altså i loven på, at der i undervisningen finder uddannelse sted og på, at der i samværet finder opdragelse sted. Begge dele af almen karakter. Tilsammen kan opdragelsen og uddannelsen blive til det dannelsesprojekt, der er det centrale i både skolens værdigrundlag og i lovens formålsparagraf; dannelsen til et aktivt demokratisk medborgerskab. Et sådan aktivt demokratisk medborgerskab kræver på det individuelle niveau selvforvaltning. Samtidig kræver det respekt for andre mennesker, kulturer mv. samt forståelse for de fællesskabsmæssige sammenhænge, som man indgår i. Forståelsen og respekten for det mangfoldige fællesskab bliver på det fællesskabsmæssige niveau dannelsesmålet. Endelig kræver et aktivt demokratisk medborgerskab også viden om og forståelse for en demokratisk livsform, demokratiske samværsformer og værdier. Undervisningen Undervisningen løser i sin helhed den opgave, der omhandler det at kvalificere eleverne i deres videre vej i uddannelses- og arbejdsliv. I lyset af dette ønske skal også skolens valg af at tilbyde folkeskolens prøver ses. Tilgangen til undervisningen sker ud fra et moderne, komplekst syn på læring, hvor læring er en kompleks aktivitet, der kan anskues fra forskellige perspektiver. Undervisning er på den ene side en målrettet faglig aktivitet, der har til formål at skabe konkret læring hos eleverne. Læring har dog altid også psyko-dynamiske perspektiver ved sig, således al elevens foruden den formelle læring har et følelsesmæssigt forhold til det lærte og til situationen, hvori læringen er foregået. Endelig foregår undervisningen i en social-dynamisk sammenhæng, som har afgørende betydning for den læring, der finder sted i klasserummet. Dette komplekse syn på læring fordrer en stor didaktisk dygtighed hos lærerne, der skal kunne håndtere den enkelte elevs læreproces samt forstå og håndtere både de psyko-dynamiske og de socialdynamiske processer i læringsrummet. Der gives en meget høj grad af metodefrihed for lærerne i forhold til at løse denne opgave. Vigtigt er, at der pågår en løbende didaktisk refleksion i lærer-kollegiet. Det nære kostskolemiljø bidrager her tillige til den forståelse for eleverne og holdet, der skal til for at kunne reflektere over det psyko-dynamiske aspekt for den enkelte elev og de social-dynamiske processer på de forskellige hold. 6

7 Almen opdragelse Den almene opdragelse er den aktivitet igennem hvilken, vi som skole forsøger at hjælpe de unge i deres personlige dannelsesproces. Målet med opdragelsen er elevens selvforvaltning. Vores opdragelse kan således aldrig handle om at få eleverne til blot at gøre, hvad vi vil have dem til. Målet er ikke disciplinering. Vores opdragelse har derimod som formål at hjælpe eleverne til, hvad man kunne kalde en indre disciplinering, hvor eleven i respekt for fællesskabet handler i overensstemmelse, med de aftaler, der er indgået. Når eleverne kommer på skolen, siger de ja til de rammer (herunder husordenen), skolen stiler op. Denne aftale holder vi eleverne fast på undervejs i skoleopholdet. Husordenen er formuleret som en række fordringer til eleverne; f.eks. Du skal være en god kammerat. Forståelsen af, hvad dette vil sige sker i en dialog med eleverne, men fordringen står fast. Tilgangen til eleverne bliver derfor en dialogisk, mulighedsorienteret og anerkendende tilgang. Med mellemrum kan det ske, at elever overskrider nogle af de rammer, som vi som skole stiller op. I denne sammenhæng er det vigtigt, at vi opfatter dette som en afprøvning af rammerne, som må mødes med dialog. Straf, herunder bortvisning, er principielt af det onde og bruges kun, når det vurderes, at argumentet ikke længere slår til. Bortvisning finder kun sted, når det vurderes, at der ikke længere kan etableres tillid til, at vi kan komme videre. Det frie rum Det frie rum er der, hvor eleverne har mulighed for at gøre selvstændige søgebevægelser i retning af mening og identitet. Det er afgørende, at eleverne får mulighed for selvstændigt at afprøve de normer og værdier skolen stiller op. Det frie rum skal give eleverne mulighed for selvstændigt at afprøve relationerne til kammerater og lærere for derigennem at nå til en selvstændig personlighedsdannelse. Vi skal støtte eleverne i deres egne søgeprocesser i retning af identitet og mening. Vi skal være troværdige sparringspartnere i forhold til samtaler om moralske eller personlige emner og være vejledere i forhold til elevernes afklaring af egne muligheder fagligt, socialt og personligt. Dannelsen Elevgruppen: Balancen eller måske snarere vekselvirkningen mellem opdragelsen og uddannelsen er afgørende for at et menneske kan blive selvforvaltende. At være selvforvaltende fordrer, at man ved noget om verden, at man har taget stilling og har mod til at handle på baggrund af denne stillingtagen. Det dannede menneske er endvidere det menneske, der i en moderne virkelighed erkender, at denne stillingtagen ofte har karakter af at være foreløbig, og at man som selvforvaltende og dannet menneske må fastholde åbenheden og muligheden for at blive klogere. Skolen har plads til 100 elever mellem 14 og 18 år. Der tilstræbes en så ligelig fordeling mellem kønnene som muligt. Der optages elever i 9. og 10. klasse. Interesserede unge har forud for ansøgning om optagelse mulighed for at komme på skolen til en uforpligtende rundvisning. 7

8 Når skolen har modtaget ansøgningsblanket i udfyldt og underskrevet stand og har registreret betaling af indmeldelsesgebyr, bekræfter skolen modtagelsen og melder tilbage, om der er reserveret en plads til eleven på det ønskede kursus, eller om der henvises til ventelisten. Alle elever, der har fået reserveret en plads til et kursus, inviteres til et obligatorisk informationsmøde i løbet af efteråret året før det skoleår, eleven ønsker at gå på skolen. Ved dette møde vil vi informere om skolen samt tale med hver enkelt elev. Herefter er det den enkelte elev, der må vurdere om dette er den rigtige skole for ham/hende. Efter informationsmødet udfærdiges en skolekontrakt, og når denne er underskrevet af begge parter, er eleven endeligt optaget på det ønskede kursus. et med denne optagelsesprocedure er så vidt som muligt at sikre, at eleven og dennes forældre har gjort sig klart, hvad et ophold på Femmøller Efterskole indebærer. For skolen er det vigtigt at opleve, at eleven selv ønsker et efterskoleophold og har gjort sig overvejelser om, hvorfor det netop skal være Femmøller Efterskole. Hvis ikke disse forhold gør sig gældende, føler skolens sig forpligtet på at rådgive elev og forældre om at genoverveje ansøgningen om optagelse på Femmøller Efterskole. Lærerne: Det er en målsætning for skolen at ansætte lærerpersonale, der kan indgå i alle skolens virkeområder, altså både undervisning og samvær. I undervisningsdelen er det ønskeligt, at de læreransatte kan bidrage både i forhold til de boglige/prøveforberedende fag og teater/musik eller andre kreative fag. Det er en målsætning at ansætte lærerpersonale, som tilsammen favner bredt uddannelsesmæssigt og fagligt. Det er således ønskeligt at ansætte såvel læreruddannede som konservatorieuddannede og universitetsuddannede lærere. Som lærer på Femmøller Efterskole forventes det, at man er bekendt med skolens værdigrundlag og pædagogiske linje, som det er beskrevet i Indholdplanen. Det forventes, at man arbejder loyalt på dette grundlag og endvidere bidrager til skolens fortsatte udvikling på baggrund af dette grundlag. Skolen forpligter sig til løbende sammen med de læreransatte at sikre den nødvendige opkvalificering gennem kursusdeltagelse og lign. Skolens øvrige personale Skolens øvrige personale er en del af den samlede pædagogiske virkelighed på skolen. Det forventes således, at skolens øvrige personale på samme måde udviser loyalitet overfor skolens værdigrundlag og pædagogiske linje. Det er skolens forpligtelse, at også det øvrige personale bliver inddraget i den løbende pædagogiske debat på skolen. 8

9 Undervisningen Fagenes strukturering og organisering Fagopdeling Fællesfag Prøveforb. undervisning Linjefag Specialiceringsfag Øvrige fag Anderledes forløb Teamsamarbejde Fagene på Femmøller Efterskole opdeles i fem grupper: Fællesfag Prøveforberedende fag Linjefag Valgfag Øvrige fag Hertil kommer Anderledes forløb Fællesfagene omfatter: Morgensamling, Fællestime, Go weekend, Kor. Fællesfag er obligatoriske for alle og afvikles i fællesskab for hele holdet. Som oftest afholdes timerne i Aulaen. Vi tilbyder en boglig undervisning, der svarer til den, man kan få i folkeskolen, ligesom vi tilbyder de samme prøver, som man kan få i folkeskolen. Vi har 4 stamhold. To 9. klasse og to 10.klasser. På et stamhold er der mellem 20 og 28 elever. I 10.klasse har man dansk, engelsk, matematik og medborgerskab på sit stamhold. Fysik/kemi samt tysk eller fransk er valgfrit. I 9.klasse har man foruden dansk, engelsk, matematik og medborgerskab på stamholdet tillige fysik/kemi, biologi og geografi. Faget medborgerskab varetager forpligtelserne i forhold til slutmålene i samfundsfag, historie og kristendomskundskab. I 9.klasse kan man vælge at have tysk eller fransk. Dette bør dog kun fravælges efter nøje overvejelse og samtale med forældre og skolevejleder. Linjefaget vælges i forbindelse med indmeldelsen på skolen. Der vælges enten musiklinje, danse linje eller teaterlinje. Linjefaget har man fra sommerferie til vinterferie herefter arbejdes der med turné. Der tilbydes en række mindre specialiceringsfag. Der kan frit vælges mellem alle fagene, hvad enten man er musik- eller teaterelev. For alle elever gælder, at de endvidere deltager i den obligatoriske idrætsundervisning og bevægelsesundervisning. For 9.klasserne er der tilrettelagt et obligatorisk Projektopgaveforløb, med forberedelse af en projektuge, gennemførelse og fremlæggelse. For 10.klasserne er der tilrettelagt et forløb med obligatorisk selvvalgt opgave, med forberedelse, en uges arbejde og fremlæggelse samt Brobygningsforløb. For skolens 2-sprogede elever tilrettelægges der et særligt forløb i dansk som andetsprog. Anderledes forløb omfatter: Introuge, Forældreforestilling september, Terminsprøver for 9.klasse. Projektopgave/OSO, Turnéforløb, Afslutningsuge. Der samarbejde i fire fag-teams: Dansk/Medborgerskab, Matematik/Naturfag, Sprog og Teater/Musik. 9

10 Fællesfag Overordnet: Morgensamling : et med morgensamlingerne dobbelt. Formen skal ved sin gentagelse og kontinuerlighed skabe ro og sammenhæng. Indholdsmæssigt skal morgensamlingerne skabe rammen for at give eleverne en oplevelse af fortællingen (forstået meget bredt) som formidling af livsoplysning og folkelig oplysning. Gennem morgensamlingerne skal eleverne møde fortælling om såvel historiske som aktuelle emner. I morgensamlingerne skal eleverne endvidere møde holdninger og synspunkter, som de i frihed kan tage stilling til og derved danne deres egne holdninger. Derved opnås en større forståelse af sig selv og sin egen tilværelse. Endelig skal morgensamlingerne skabe mulighed for et løbende arbejde med de temaer, som introduceres i forbindelse med fællestimerne, og som omhandler den demokratiske virkelighed på skolen. Der vil ofte blive gjort brug af fællessang ved morgensamlingerne. Organisation: Der holdes morgensamling en eller flere dage om ugen afhængigt af ugeskemaet. Morgensamlingens varighed er 25 min. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenesteplanen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Fællestime : et er at styrke elevernes fællesskabsfølelse og opøve dem i demokratiske processer og evnen til at forholde sig kritisk og konstruktivt til sin hverdag. 10

11 Eleverne får mulighed for at tilrettelægge og styre et diskussionforløb, ligesom de får erfaring med at tilrettelægge, prioritere og gennemføre et forløb med vekslende indhold for et helt elevhold i tre kvarter. Eleverne får på skift muligheden for at være ordstyrer. Undervisningen foregår som en vekslen mellem planlagte indslag fra eleverne og planlagte diskussioner om emner, der vedrører skolens hverdag eller emner, eleverne er optagede af. Organisation: Der holdes fællestime når der skønnes behov. Alle lærere deltager. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. : Organisation: et med Go weekend er bl.a. at runde ugen af i fællesskab. Indholdsmæssigt har timen samme karakter som morgensamling. Der vil ofte være tale om megen fællessang ved Go weekend. Der holdes Go weekend som det sidste om fredagen inden weekend. Forstander og fredagsvagten deltager. Kor : : et er at synge, at fremme holdfølelsen og udvikle elevernes viden om og færdigheder i nuancerne i korsang. Undervisningen består af basal stemmetræning, flerstemmighed, rytmebevidsthed og tonalbevidsthed. Der undervises i kor en gang om ugen i to lektioner. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenesteplanen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Prøveforberedende fag Overordnet: Dansk Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: 11

12 et med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab. Desuden lægger vi vægt på: at der er et udvidet samarbejde med skolens to linjefag: teater og musik at der arbejdes med fagets discipliner og områder også udenfor dansktimerne eksempelvis i musicalprojekter, videoprojekter, værklæsning, morgen- og fredagssamlinger og i forbindelse med projektopgaven og den obligatoriske selvvalgte opgave Undervisningen sker på tre stamhold: En 9.klasse og to 10.klasseshold. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Matematik Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: et med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øge indflydelse i et demokratisk fællesskab skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. Udover ovenstående arbejder vi på: at eleverne styrker deres selvtillid, mod og tro på sig selv at eleverne får mulighed for at starte på en frisk uanset udgangspunktet at afleveringsmængden og sværhedsgraden differentieres efter elevernes evner for faget at der udarbejdes særskilt plan for meget svage elever at højne elevernes arbejdsmoral og arbejdsvaner 12

13 at styrke elevernes evne til og glæde ved at aflevere et gennemarbejdet stykke arbejde, som også ordensmæssigt er godt. Undervisningen sker på tre stamhold: En 9.klasse og to 10.klasseshold. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Engelsk Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: et med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Undervisningen sker på tre stamhold: En 9.klasse og to 10.klasseshold. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Fysik Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: et med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Stk. 2. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed overofr naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabligt og teknologisk indhold af betydningfor den enkelte og samfundet. Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede. Udover ovenstående arbejder vi på: mindske fremmedgørelsen i forhold til teknologi 13

14 at styrke den skriftlige side af faget med rapportskrivning at arbejde med emner som er relevante for netop Femmøller Efterskole, nemlig madkemi og lyd/musik Undervisningen sker på to hold: En 9.klasse og et 10.klasseshold. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Tysk Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: et med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Derudover lægger vi vægt på: at arbejde med en stor grad af differentiering i såvel valg af undervisningsmetode som materiale at grammatikken hænger sammen med dansk og engelskundervisningen via grammatikdage. Endvidere arbejdes der med grammatik udfra læste og skrevne tekster at emnevalget indeholder tysk historie, kultur og traditioner. Desuden læses der tekster, som har forbindelse med andre projekter på skolen og elevernes liv udenfor og på skolen at materialevalget er varieret: der arbejdes med sagprosa, billeder, lyrik, eventyr, nyhedsstof, film, lytteøvelser, internetmateriale, reklamer osv. at vende stemningen i forhold til faget, så tysk ikke er et hadefag Undervisningen sker på fire hold: Et 9.klasse- og et 10.klasseshold. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Fransk Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: et med undervisningen i fransk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet fransk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen 14

15 skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om fransk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i fransktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Undervisningen sker på et hold: En 9.klasse og en 10.klasse er på fælleshold. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Biologi Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: et med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge. Stk. 2. Undervisningen skal i videst mulig omfang tage sit udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og opfattelser samt søge at fremme deres glæde ved naturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger. Stk. 3. Elevernes ansvarlighed over for natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen. Undervisningen sker i 9.klasse. Faget samarbejder med Geografi. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Geografi Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: et med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Stk. 2. Undervisningen skal bygge på elevernes egne iagttagelser, oplevelser og undersøgelser og på geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen. Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår. 15

16 Undervisningen sker i 9.klasse. Faget samarbejder med Biologi. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Medborgerskab Faget er obligatorisk i både 9. og 10.klasse. Kun i 9.klasse er faget prøveforberedende og forbereder til prøverne i fagene Kristendomskundskab, samfundsfag og historie. Faget løfter en væsentlig del af den opgave, som den demokratiske dannelse er i skoleformens hovedsigte og Femmøller Efterskoles værdigrundlag. Vi arbejder tværfagligt og med udgangspunkt i problemstillinger, der rejser sig globalt, nationalt og lokalt når vinklen er et aktivt demokratisk medborgerskab. Faget står mål med formålet og slutmål for folkeskolen, hvor det blandt andet hedder: et med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre. Stk. 2. Undervisningen tager sit udgangspunkt i kristendommen, som denne fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng. Stk. 3. Eleverne skal opnå kendskab til bibelske fortællinger og forståelse af kristendommens betydning for værdigrundlaget i vor kulturkreds. Derudover indgår ikke-kristne religioner og livsanskuelser med henblik på, at eleverne får forståelse af andre livsformer og holdninger. Stk. 4. Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling over for medmennesket og naturen. et med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historieog samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter. Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag deltager aktivt i samfundsudviklingen. Den enkelte elev skal udvikle ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og erhverve viden om samfundet og dets historiske forudsætninger. et med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende. Stk. 2. Ved at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid skal eleverne udvikle deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår 16

17 gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse i vedkommende historiske kundskabsområder og fremme deres indsigt i kontinuitet og forandring. Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. Undervisningen sker under et udvidet samarbejde mellem de ansvarlige lærere og i samarbejde med faget dansk. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Linjefag Overordnet: Musiklinjen et med musiklinie er at give eleverne et bredt musikalsk fundament samt at udvide og udvikle den enkelte elevs musikalske identitet. Undervisningen indeholder: sang, herunder flerstemmighed og stemmetræning rytmetræning og stomp motorik og kropsbevidsthed teori og hørelære kultur- og musikhistorie genrekendskab sammenspil og rotationssammenspil komposition arrangement tekstarbejde ofte i samarbejde med dansklærerne Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. 17

18 Teaterlinjen et med teaterlinjen er at introducere eleverne til skuespillerens forskellige metoder og teaterets historie samt give dem en fornemmelse for, hvordan arbejdet med teater kan gøre dem klogere på deres egen livshistorie og gøre dem i stand til at udtrykke sig kreativt omkring den. Undervisningen indeholder: arbejdet med alle dele af en teaterproduktion fra manuskriptskrivning til scenografi. arbejdet med erindringsmonologer efter den danske instruktør Jens Arentzens metode arbejdet med masketeater efter den franske mimer og skuespilpædagog Jaque Lecoqs metode. produktion af tre forestillinger som skal vises i forbindelse med vores teaterfestival. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Lære, træne og udforske forskellige typer af dans. Afprøve hvilke muligheder der i dansen - hvad man kan med dans. Udfordre den enkelte elevs syn på hvad dans er og hvad dans kan. Bruge dansen i forskellige sammenhænge. Have det sjovt med dans Indhold: Hovedfokus er indenfor ekspressiv dans, der samtidig med at eleverne kan udforske forskellige stilarter giver dem mulighed for at dyrke deres egen genre samt inddrage både teatermæssige og/eller musikalske elementer. Ekspressiv dans er en tilpas bred genre der både inddrager elever med forskellige niveauer og genreopfattelser. Den kan favne bredt og samtidig gå i dybden med en bestemt stilart eller et bestemt udtryk. Udover hovedfokus er det vigtigt at eleverne lærer at det at danse både er sjovt og fængende, men at det også kræver disciplin og hårdt arbejde hvis man vil videre indenfor danseverdenen. Derfor skal linjen have tid og plads til at eleverne kan forbedre sig gennem specifik dansetræning men også anden træning som kondition, smidighed og koordination. Her kan der være mulighed udover de egentlige linjetimer såsom i idræt, morgenbevægelse og andet hvor der evt. også vil kunne stilles specielle krav til deres deltagelse og indsats. 18

19 I punktform: Grundtræning (baseret i danseteknikker) Forskellige stilarter: o Moderne dans (ekspressiv dans), modern Jazz, showdance, ballet, street, funk, musical, afro, step, latin/standard mv Improvisation Koreografi Forestillingsarbejde på linjen eller på tværs af linjer Evt teori: (fx fysiologi, kost, dansefilm og forestillinger) Timeplan: Linjetimer Morgentræning ved bevægelse Idrætstimer Workshops i weekender/aftener (Kunne måske inddrage andre elever) Øvrige fag Overordnet: Idræt Vi følger formålet fra folkeskolen for faget Idræt, som er flg.: et med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. Stk. 2. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. 19

20 Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. Desuden lægger vi vægt på: at der inddrages emner, der ligger i forlængelse af skolens profil som teater- og musikefterskole, hvilket vil siges, at rytmik, dans mv. vægtes højt i undervisningen at idræt ses i sammenhæng med skolens andre fag og aktiviteter, således, at fysik/kemi/biologi bidrage med forståelse af kroppen, at køkkenpraktikken bidrager med forståelse af sundhed og kost, at historie/samfundsfag bidrager med forståelse for de folkelige bevægelser herunder idrætten. Undervisningen sker på to lige store hold. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Bevægelse Som supplement til den idrætsundervisning, der foregår ugentligt er der indlagt to ekstra bevægelsestimer af en halv times varighed i ugeskemaet. et er at højne eleverne fysiske form og velvære og herigennem styrke elevernes indlæring. Der lægges vægt på at bevægelsesundervisningen er alsidig og kan rumme elementer som dans, rytmetræning, boldspil, leg, gåture mv. Undervisningen sker om morgenen to dage i de almindelige uger. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Projektopgaven Sammenhæng På Femmøller Efterskole gennemfører vi arbejdet med den obligatoriske projektopgave efter bestemmelserne, som de fremgår af folkeskolelovens 13, stk. 7., stk. 8. og stk. 9. og Bekendtgørelse nr. 558 af 07/06/2006. Arbejdet med projektopgaven har det formål, at give eleverne mulighed for at opøve deres evner for: at arbejde undersøgende og systematisk gennem fordybelse i arbejdet at danne sig overblik og indse sammenhænge at tilrettelægge et længere arbejdsforløb og vælge passende og varierede udtryksformer at handle selvstændigt at skabe samarbejdsrelationer med andre i og udenfor skolen at opleve ansvar for egen læring og medansvar for fælles løsninger. Projektopgaven er ikke en prøve, men en del af undervisningen. I løbet af fem sammenhængende skoledage modtager eleven således undervisning i at arbejde med et projekt. De lærer, hvordan de 20

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Dernæst beskrives de enkelte prøveforberedende fag, hvorledes vi i forhold til disse står mål med,

Dernæst beskrives de enkelte prøveforberedende fag, hvorledes vi i forhold til disse står mål med, Indledning Nærværende indholdsplan beskriver det samlede kursustilbud (undervisning og samvær) i forbindelse med skoleåret 2014/2015 på Tirstrup Idrætsefterskole. I det indledende afsnit beskrives det

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Indholdsplan Skoleåret 2015-2016 Godkendt af bestyrelsen den 15. september 2015

Indholdsplan Skoleåret 2015-2016 Godkendt af bestyrelsen den 15. september 2015 Indholdsplan Skoleåret 2015-2016 Godkendt af bestyrelsen den 15. september 2015 Formand Jens Aaby 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 4 Det overordnede: Skolens værdigrundlag og formål side 5 Forklarelsesblad

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Hvor skal folkeskolen evalueres hen?

Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm Larsen Intern evaluering hvad og hvorfor? Nyt om evaluering i folkeskoleloven Fra høringsforslag af 17.10.05: 13,

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler

Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler Indledning På folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal der, inden et kursus begynder, foreligge en indholdsplan.

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil

Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.2 For deltagere i organisationens læringstilbud Spørgeskemaundersøgelse til beskrivelse af deltagernes

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen

VELKOMMEN. til A10 10. klasse - Engholmskolen VELKOMMEN til A10 10. klasse - Engholmskolen 10. KLASSE HVAD ER DET? Et uddannelsestilbud til unge, som efter 9. klasse har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Undervisning Indhold Historie... 4 Skolens formål... 4 Skolens elevgruppe... 4 Skolens fag... 5 Obligatoriske fag... 7 Gymnastik... 7 Folkedans... 9 Sang...

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Ollerup. Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN

Ollerup. Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN Efterskole Ollerup Sang&Musik EN LEVENDE EFTERSKOLE PÅ DET SMUKKE SYDFYN Skolen Skolen er startet i 1997 af en kreds af lokale borgere. Den har til huse i den tidligere håndværkerskole fra 1932. Den bygger

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Formål: I henhold til skolens vedtægter er det BALLEs formål at drive skole indenfor gældende lovgivning. Værdigrundlag:

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00

Informationsaftener: Torsdag d. 8. januar Mandag d. 19. januar Begge aftener kl. 19.00 Ølstykke 10. klasse Center Ølstykke 10. klasse Center blev indrettet i 2001 i den gamle Jørlunde Sogneskole. Her har der siden været en skole udelukkende for elever på 10. årgang. Den ligger ved hovedvejen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere