Dernæst beskrives de enkelte prøveforberedende fag, hvorledes vi i forhold til disse står mål med,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dernæst beskrives de enkelte prøveforberedende fag, hvorledes vi i forhold til disse står mål med,"

Transkript

1 Indledning Nærværende indholdsplan beskriver det samlede kursustilbud (undervisning og samvær) i forbindelse med skoleåret 2014/2015 på Tirstrup Idrætsefterskole. I det indledende afsnit beskrives det grundlæggende for skolearbejdet; skolens værdigrundlag, hovedsigtet med opholdet samt skolens pædagogiske linje. Dernæst beskrives elevgruppen samt de opgaver og forventninger, der stilles til lærergruppen. I det følgende beskrives undervisningen. I dette afsnit beskrives fællesfagene, som er fællesskabsbærende og almendannende fag, der i sig selv bærer en stor del af forpligtelsen på det livs - og folkeoplysende samt det demokratisk dannende element i kurset. Dernæst beskrives de enkelte prøveforberedende fag, hvorledes vi i forhold til disse står mål med, hvad der kræves i folkeskolen, samt hvad vi særligt i vores tilrettelæggelse af undervisningen lægger vægt på. Dernæst beskrives linjefag og valgfag (x-fag), og endeligt beskrives den øvrige undervisning, herunder vores tilbud til 2-sprogede elever. De anderledes forløb er også en del af undervisningen på Tirstrup Idrætsefterskole. Anderledes forløb og dage afvikles i andre holdmæssige konstellationer end den daglige undervisning. De anderledes forløb skal bryde hverdagens rutiner og bringe fagligheden fra såvel idræt som de boglige fag i spil på andre måder end i hverdagen. Køkkenpraktikken på Tirstrup Idrætsefterskole er tillige en del af det samlede undervisningstilbud. Eleverne lærer i den forbindelse om bl.a. kost og hygiejne, og de får tillige erfaring med en praktisk arbejdsmæssig hverdag. Dette element sammen med oplevelsen af at løse en konkret opgave i forhold til efterskolehverdagen ses som en del af skolen almendannende formål. Et væsentligt element i det samlede tilbud på Tirstrup Idrætsefterskole er skolevejledning. Vi ser det som en væsentlig opgave at kvalificere de unge til videre uddannelse. Et meget afgørende element i dette er at arbejde med elevernes afklaring i forhold til uddannelse. I det efterfølgende afsnit beskrives kostskolearbejdet, altså den del af samværet, der har til formål at løse den opgave, der er defineret i loven som almen opdragelse, - og som tillige ved sin konkrete praksis bidrager til den demokratiske dannelse. Her beskrives vores forståelse af dette formål samt vores konkrete strukturering af dette arbejde. Dokumentation for den konkrete ansvars-, opgave- og fagfordeling fremgår af vedlagte opgaveoversigt. For den konkrete placering af timer mv. henvises til vedlagte ugeskema, årsplan samt tjenesteplaner. Jesper Ø. Pedersen

2 Tirstrup Idrætsefterskole Indholdsplan 2014/ Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet... 4 Undervisningen... 5 Almen opdragelse... 5 Elevgruppen... 6 Lærerne... 6 Skolens øvrige personale... 7 Undervisningen... 7 Fagenes strukturering og organisering... 7 Fællesfag... 7 Prøveforberedende undervisning... 7 Linjefag... 7 Valgfag (X-fag)... 7 Øvrige fag... 8 Anderledes forløb... 8 Fællesfag... 8 Prøveforberedende fag... 9 Dansk... 9 Matematik... 9 Engelsk Fysik Tysk Biologi Geografi Samfundsfag Historie Idræt Linjefag Fodbold Fitness Håndbold... 16

3 Adventure Golf Valgfag Øvrige fag Opvisningstræning/grundtræning Projektopgaven Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) Dansk som andetsprog Anderledes forløb Formål for Introugerne Lejrskole Musical / Teater-ugen Terminsprøver Afslutningsugen Uddannelses og erhvervsvejledning Praktisk undervisning Køkkenpraktik Kostskolearbejdet Husorden for Tirstrup Idrætsefterskole Praktiske regler Kontaktgrupper Tilsyn Måltider Rengøring... 25

4 Tirstrup Idrætsefterskole Indholdsplan 2014/2015 Det overordnede Skolens værdigrundlag og formål: Skolen skal være et sted, hvor medbestemmelse og forpligtende fællesskab er i højsædet for at danne de unge mennesker til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Vi sætter den enkelte elev højt, og ønsker gennem samarbejde og gensidig respekt at udvikle eleverne til hele mennesker, idet eleverne skal føle sig værdifulde på Tirstrup Idrætsefterskole! Vi tror på, at vi med en grundig og afvekslende undervisning på et højt fagligt niveau kan bidrage til den enkeltes personlige udvikling og planlægning af egen uddannelse og fremtid. Vi tror på, at vi med udgangspunkt i idræt kan bibringe vores elever succesoplevelser og udfordringer og dermed udvikle deres alsidighed. Vi tror på, at den enkeltes kost og fysiske aktiviteter er af væsentlig betydning for den enkeltes sundhed og fremtidige liv. Hovedsigtet Lovens hovedsigte: Af formålsparagraffen i Lov om frie kostskoler fremgår det, at hovedsigtet for et efterskolekursus er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Livsoplysning: Livsoplysningen rummer universelle og almenmenneskelige såvel som eksistentielle perspektiver. I forlængelse af skolens værdigrundlag søges denne opgave løst gennem både undervisning og samvær således, at morgensamlinger, undervisningen i både idræt og den boglige undervisning i øvrigt tilrettelægges således, at der lægges vægt på de elementer i undervisningen, der kan skabe resonans for elevernes personlige søgeprocesser i retning mening og identitet. Folkelig oplysning: Folkelig oplysning rummer oplysning om store og små fællesskaber samt forholdet til det individuelle. I forlængelse af skolens værdigrundlag søges denne opgave løst gennem både undervisning og samvær således, at der i undervisningen oplyses om såvel det helt nære samvær på skolen, det danske og det internationale, ligesom der i samværet arbejdes med den konkrete erfaring med de forskellige fællesskaber på skolen. Demokratisk dannelse: Den demokratiske dannelse understreger den opgave det er, at danne eleverne som engagerede medborgere med lyst og evne til at være aktive i et moderne demokratisk samfund. I forlængelse af skolens værdigrundlag søges denne opgave løst gennem både undervisning og samvær således, at der i tilrettelæggelsen af undervisningen inddrages temaer, som relaterer sig til den vidensmæssige basis, der skal til for at virke i et moderne demokrati. Der arbejdes tillige konkret gennem tilrettelæggelsen af morgensamlinger og fællesmøder med at etablere en hverdag, der baserer sig på demokratiske værdier. Skolens pædagogiske linje: Undervisning og samvær i ovenstående er skolens værdigrundlag og hovedsigtet med efterskolekurset beskrevet. Alt dette søges virkeliggjort gennem undervisning og samvær. I loven følges begrebsparret undervisning og samvær af begrebsparret almen opdragelse og uddannelse. Der

5 peges altså i loven på, at der i undervisningen finder uddannelse sted og på, at der i samværet finder opdragelse sted. Begge dele af almen karakter. Tilsammen kan opdragelsen og uddannelsen blive til det dannelsesprojekt, der er det centrale i både skolens værdigrundlag og i lovens formålsparagraf; dannelsen til et aktivt demokratisk medborgerskab. Et sådan aktivt demokratisk medborgerskab kræver på det individuelle niveau selvforvaltning. Samtidig kræver det respekt for andre mennesker, kulturer mv. samt forståelse for de fællesskabsmæssige sammenhænge, som man indgår i. Forståelsen og respekten for det mangfoldige fællesskab bliver på det fællesskabsmæssige niveau dannelsesmålet. Endelig kræver et aktivt demokratisk medborgerskab også viden om og forståelse for en demokratisk livsform, demokratiske samværsformer og værdier. Undervisningen Undervisningen løser i sin helhed den opgave, der omhandler det at kvalificere eleverne i deres videre vej i uddannelses- og arbejdsliv. I lyset af dette ønske skal også skolens valg af at tilbyde folkeskolens prøver ses. Tilgangen til undervisningen sker ud fra et moderne, komplekst syn på læring, hvor læring er en kompleks aktivitet, der kan anskues fra forskellige perspektiver. Undervisning er på den ene side en målrettet faglig aktivitet, der har til formål at skabe konkret læring hos eleverne. Læring har dog også altid psyko-dynamiske perspektiver ved sig, således at elevens foruden den formelle læring har et følelsesmæssigt forhold til det lærte og til situationen, hvori læringen er foregået. Endelig foregår undervisningen i en social-dynamisk sammenhæng, som har afgørende betydning for den læring, der finder sted i klasserummet. Dette komplekse syn på læring fordrer en stor didaktisk dygtighed hos lærerne, der skal kunne håndtere den enkelte elevs læreproces samt forstå og håndtere både de psykodynamiske og de socialdynamiske processer i læringsrummet. Der gives en meget høj grad af metodefrihed for lærerne i forhold til at løse denne opgave. Vigtigt er, at der pågår en løbende didaktisk refleksion i lærer-kollegiet. Det nære kostskolemiljø bidrager her tillige til den forståelse for eleverne og holdet, der skal til for at kunne reflektere over det psyko-dynamiske aspekt for den enkelte elev og de social-dynamiske processer på de forskellige hold. Almen opdragelse Den almene opdragelse er den aktivitet igennem hvilken, vi som skole forsøger at hjælpe de unge i deres personlige dannelsesproces. Målet med opdragelsen er elevens selvforvaltning. Vores opdragelse kan således aldrig handle om at få eleverne til blot at gøre, hvad vi vil have dem til. Målet er ikke disciplinering. Vores opdragelse har derimod som formål at hjælpe eleverne til, hvad man kunne kalde en indre disciplinering, hvor eleven i respekt for fællesskabet handler i overensstemmelse, med de aftaler, der er indgået. Når eleverne kommer på skolen, siger de ja til de rammer (herunder husordenen), skolen stiler op. Denne aftale holder vi eleverne fast på undervejs i skoleopholdet. Husordenen er formuleret som en række fordringer til eleverne; f.eks. Vis hensyn og vær dig selv bekendt. Forståelsen af, hvad dette vil sige sker i en dialog med eleverne, men fordringen står fast.

6 Tilgangen til eleverne bliver derfor en dialogisk, mulighedsorienteret og anerkendende tilgang. Med mellemrum kan det ske, at elever overskrider nogle af de rammer, som vi som skole stiller op. I denne sammenhæng er det vigtigt, at vi opfatter dette som en afprøvning af rammerne, som bør mødes med dialog. Straf, herunder bortvisning, er principielt af det onde og bruges kun i yderste konsekvens og altid på baggrund af en individuel vurdering. Bortvisning finder kun sted, når det vurderes, at der ikke længere kan etableres tillid til, at vi kan komme videre. Det frie rum Det frie rum er der, hvor eleverne har mulighed for at gøre selvstændige søgebevægelser i retning af mening og identitet. Det er afgørende, at eleverne får mulighed for selvstændigt at afprøve de normer og værdier skolen stiller op. Det frie rum skal give eleverne mulighed for selvstændigt at afprøve relationerne til kammerater og lærere for der igennem at nå til en selvstændig personlighedsdannelse. Vi skal støtte eleverne i deres egne søgeprocesser i retning af identitet og mening. Vi skal være troværdige sparringspartnere i forhold til samtaler om moralske eller personlige emner og være vejledere i forhold til elevernes afklaring af egne muligheder fagligt, socialt og personligt. Elevgruppen Skolen har plads til 120 elever mellem 14 og 18 år. Der tilstræbes en så ligelig fordeling mellem kønnene som muligt. Der optages elever i 9. og 10. klasse. Elever optages på Tirstrup Idrætsefterskole efter at have deltaget i en besøgssamtale, der afholdes i hverdage eller i weekender på ønskede dage fra de besøgende. En besøgssamtale indeholder en rundvisning (af elever) og en samtale med forstander, viceforstander eller en lærer. Rundvisningen, der som nævnt, foretages af elever, og giver muligheder for at høre om skolens undervisning og hverdag anskuet fra elevsynspunkt. Samtalen er oplysninger om skolen, strukturer, rammer, linjefagstilbud, skolefag, fritid og samvær. Der udarbejdes altid en besøgssamtaleseddel. Formålet med denne optagelsesprocedure er så vidt som muligt at sikre, at eleven og dennes forældre har gjort sig klart, hvad et ophold på Tirstrup Idrætsefterskole indebærer. For skolen er det vigtigt at opleve, at eleven selv ønsker et efterskoleophold og har gjort sig overvejelser om, hvorfor det netop skal være Tirstrup Idrætsefterskole. Hvis ikke disse forhold gør sig gældende, føler skolens sig forpligtet på at rådgive elev og forældre om at genoverveje ansøgningen om optagelse på Tirstrup Idrætsefterskole. Lærerne Det er en målsætning for skolen at ansætte lærerpersonale, der kan indgå i alle skolens virkeområder, altså både undervisning og samvær. I undervisningsdelen er det ønskeligt, at de læreransatte kan bidrage både i forhold til de boglige/prøveforberedende fag og idræt, linje eller andre kreative fag (X-fag). Det er en målsætning at ansætte lærerpersonale, som tilsammen favner bredt uddannelsesmæssigt og fagligt. Det er således ønskeligt at ansætte såvel læreruddannede som andet personale, der magter at klare den pædagogiske vinkel på hverdagen. Som lærer på Tirstrup Idrætsefterskole forventes det, at man er bekendt med skolens værdigrundlag og pædagogiske linje, som det er beskrevet i indholdsplanen. Det forventes, at man arbejder loyalt på dette grundlag og endvidere bidrager til skolens fortsatte udvikling på baggrund af dette grundlag.

7 Skolen forpligter sig til løbende sammen med de læreransatte at sikre den nødvendige opkvalificering gennem kursusdeltagelse og lign. Skolens øvrige personale Skolens øvrige personale er en del af den samlede pædagogiske virkelighed på skolen. Det forventes således, at skolens øvrige personale på samme måde udviser loyalitet overfor skolens værdigrundlag og pædagogiske linje. Det er skolens forpligtelse, at også det øvrige personale bliver inddraget i den løbende pædagogiske debat på skolen. Undervisningen Fagenes strukturering og organisering Fagopdeling Fagene på Tirstrup Idrætsefterskole opdeles i fem grupper: Fællesfag Prøveforberedende fag Linjefag Valgfag Øvrige fag Hertil kommer Anderledes forløb Fællesfag Fællesfagene omfatter: Morgensamling, middagssamling, Sang og Go weekend. Fællesfag er obligatoriske for alle og afvikles i fællesskab for hele holdet. Som oftest afholdes timerne i Foredragssalen. Prøveforberedende undervisning Vi tilbyder en boglig undervisning, der svarer til den, man kan få i folkeskolen, ligesom vi tilbyder de samme prøver, som man kan få i folkeskolen. Vi har fem klasser. En 9. klasse og fire 10.klasser. I en klasse bestræber vi os på, at der skal være mellem 20 og 25 elever. I 10.klasse har man obligatorisk dansk, engelsk og matematik. Fysik/kemi samt tysk er valgfrit. I 9.klasse har man de obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik, tysk, fysik/kemi, biologi, geografi samt samfundsfag og historie. Fravigelser herfra bør kun overvejes i helt specielle tilfælde og først efter nøje overvejelse og samtale mellem forældre og skolevejleder. Forældrene skal skriftligt bekræfte, hvis en elev ønsker at framelde sig de obligatoriske fag. Linjefag Linjefaget vælges i forbindelse med indmeldelsen på skolen. Der vælges mellem Fodbold, Fitness, Badminton, Håndbold, Golf eller Adventure. Linjefaget har man hele året. Valgfag (X-fag) Der udbydes valgfag for en periode på omkring 10 uger af gangen. Ca. 3 perioder på et år.

8 Øvrige fag For alle elever gælder, at de endvidere deltager i den obligatoriske grundtræning / opvisningstræning og undervisning. For 9.klasserne er der tilrettelagt et obligatorisk projektopgaveforløb, med forberedelse af en projektuge, gennemførelse og fremlæggelse. For 10.klasserne er der tilrettelagt et forløb med obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) i faget dansk, med mulighed for fremlæggelse. Dette forløb hænger nøje sammen med den obligatoriske brobygning, der planlægges i en af de 42 uger. For skolens 2-sprogede elever tilrettelægges der et eventuelt særligt forløb i dansk som andetsprog. Anderledes forløb Anderledes forløb omfatter: Introugerne, Lejrskole, Linjedage, Temadage, Brobygning, Musical (drama eller medieuge), Terminsprøver, Skiskole, Projektopgave/OSO, Opvisninger, Afslutningsugen. Fællesfag Overordnet: På Tirstrup Idrætsefterskole er der en række fag og aktiviteter, der ligger udenfor skolefagene. Disse fag har deres rod i skolens værdigrundlag, samt i De frie Skolers tradition og værdier. Formålene med fagene er overordnet set livsoplysning, folkelig oplysning samt den demokratiske dannelse. Formålet er endvidere det fællesskabskonstituerende. Bemærk at fællesmødet i denne sammenhæng defineres som undervisning på linje med morgensamlinger og Go weekend, da der i disse aktiviteter indgår den direkte undervisning i demokratiske samværsformer, der må være en del af den demokratiske dannelse. Følgende er overordnede formålsbeskrivelser for de enkelte fællesfag: Morgensamling Formål: Formålet med morgensamlingerne er dobbelt. Formen skal ved sin gentagelse og kontinuerlighed skabe ro og sammenhæng. Indholdsmæssigt skal morgensamlingerne skabe rammen for at give eleverne en oplevelse af fortællingen (forstået meget bredt) som formidling af livsoplysning og folkelig oplysning. Gennem morgensamlingerne skal eleverne møde fortælling om såvel historiske som aktuelle emner. I morgensamlingerne skal eleverne endvidere møde holdninger og synspunkter, som de i frihed kan tage stilling til og derved danne deres egne holdninger. Derved opnås en større forståelse af sig selv og sin egen tilværelse. Organisation: Der holdes morgensamling fire ud af fem dage i 20 min. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenesteplanen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen.

9 Temadage: Formål: på tema dage skal eleverne arbejde med forskellige temaer. Det er meningen at der bliver tale om tværfaglig undervisningen med emner/temaer der udbygger og relateres til den daglige boglige og idrætslige udvisning. Go weekend Formål: Formålet med Go weekend er bl.a. at runde ugen af i fællesskab. Indholdsmæssigt har timen samme karakter som formiddagssamling. Der vil ofte være tale om fællessang ved Go weekend. Organisation: Der holdes Go weekend som det sidste om fredagen inden weekend. Forstander / viceforstander og fredagsvagten deltager. Prøveforberedende fag Overordnet: På Tirstrup Idrætsefterskole undervises der i en lang række prøveforberedende fag. I disse fag tilrettelægges undervisningen, så den står mål med det, der almindeligvis kræves i folkeskolen. Der tilbydes folkeskolens prøver i disse fag. Følgende er overordnede formålsbeskrivelser for de enkelte prøveforberedende fag. Dansk Formål: Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: Stk. 1: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab. Desuden lægger vi vægt på: - at der arbejdes med fagets discipliner og områder også udenfor dansktimerne eksempelvis i musicalprojekter, videoprojekter, morgen- og fredagssamlinger og i forbindelse med projektopgaven og den obligatoriske selvvalgte opgave Organisering: Undervisningen sker på fem stamhold: En 9.klasse og fire 10.klasseshold. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Matematik Formål: Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.:

10 Stk. 1: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øge indflydelse i et demokratisk fællesskab skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. Desuden lægger vi vægt på: - at eleverne styrker deres selvtillid, mod og tro på sig selv - at eleverne får mulighed for at starte på en frisk uanset udgangspunktet - at afleveringsmængden og sværhedsgraden differentieres efter elevernes evner for faget - at der udarbejdes særskilt plan for meget svage elever - at højne elevernes arbejdsmoral og arbejdsvaner - at styrke elevernes evne til og glæde ved at aflevere et gennemarbejdet stykke arbejde, som også ordensmæssigt er godt. Organisering: Undervisningen sker på fem stamhold: En 9.klasse og fire 10.klasseshold. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Engelsk Formål: Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: Stk. 1. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

11 Organisering: Undervisningen sker på fem stamhold: En 9.klasse og fire 10.klasseshold. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Fysik Formål: Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: Stk. 1. Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Stk. 2. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed overfor naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vores kultur og vort verdensbillede. Udover ovenstående arbejder vi på: - at mindske fremmedgørelsen i forhold til teknologi - at styrke den skriftlige side af faget med rapportskrivning - at arbejde med emner som er relevante for netop Tirstrup Idrætsefterskole Organisering: Undervisningen sker på fire hold: En 9.klasse og tre 10.klasseshold. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Tysk Formål: Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: Stk. 1. Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Desuden lægger vi vægt på:

12 - at arbejde med en stor grad af differentiering i såvel valg af undervisningsmetode som materiale - at der arbejdes med grammatik ud fra læste og skrevne tekster - at emnevalget indeholder tysk historie, kultur og traditioner. Desuden læses der tekster, som har forbindelse med andre projekter på skolen og elevernes liv udenfor og på skolen - at materialevalget er varieret: der arbejdes med sagprosa, billeder, lyrik, eventyr, nyhedsstof, film, lytteøvelser, internetmateriale, reklamer osv. Organisering: Undervisningen sker på tre hold: En 9.klasse og to 10.klasseshold. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Biologi Formål: Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: Stk. 1. Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge. Stk. 2. Undervisningen skal i videst mulig omfang tage sit udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og opfattelser samt søge at fremme deres glæde ved naturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger. Stk. 3. Elevernes ansvarlighed over for natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen. Organisering: Undervisningen sker i 9.klasse. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Geografi Formål: Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: Stk. 1. Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Stk. 2. Undervisningen skal bygge på elevernes egne iagttagelser, oplevelser og undersøgelser og på geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen. Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår.

13 Organisering: Undervisningen sker i 9.klasse. Faget samarbejder med Biologi og ligger i to fælles dobbeltlektioner. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Samfundsfag Formål Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: Stk. 1. Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie og samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter. Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag deltager aktivt i samfundsudviklingen. Den enkelte elev skal udvikle ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og erhverve viden om samfundet og dets historiske forudsætninger. Organisering: Undervisningen sker i 9.klasse. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Historie Formål Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: Stk. 1. Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende. Stk. 2. Ved at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid skal eleverne udvikle deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse i vedkommende historiske kundskabsområder og fremme deres indsigt i kontinuitet og forandring. Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. Organisering: Undervisningen sker i 9.klasse. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Idræt Formål: Vi følger formålet fra folkeskolen for faget idræt, som er flg.: Stk. 1. Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling.

14 Stk. 2. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. Organisering: Undervisningen sker på linieholdene. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Linjefag Overordnet: På Tirstrup Idrætsefterskole udbydes seks linjefag: Fodbold, Fitness, Badminton, Golf, Håndbold eller Adventure. Valg af linjefag sker ved indmeldelse på skolen. Linjefagene tegner skolens profil. Det er ønsket, at idræt står klart som en del af det, skolen er kendt for. Det er ønsket, at de elever, der kommer på skolen, vælger skolen fordi de ønsker at være en del af hele efterskoleprojektet herunder, at de på forhånd har en interesse og evt. en erfaring med de linjefag de vælger. Følgende er overordnede beskrivelser for hvert af de fem linjefag. Fodbold På Tirstrup Idrætsefterskoles fodboldlinjen er der plads til alle. BÅDE PIGER OG DRENGE. Vi giver eleverne alletiders mulighed for unikke fodbold oplevelser og udvikling af følgende områder: Taktiske færdigheder : Vi spiller kampe mod andre efterskoler og forbereder os naturligvis på alle spillets faser. (Kendskab til spilsystem, ageren i organisationen og placeringsevne). Tirstrup Idrætsefterskole har stolte traditioner for at nå langt i de forskellige turneringer. Tekniske færdigheder: Vi sætter den individuelle udvikling meget højt og i den tekniske træning for du mulighed for, at udvikle og forbedre dine kompetencer bl.a. indenfor (pasningsspillet, 1. berøringen og afslutningsmomentet). Fysiske færdigheder : Fodbold er et hårdt fysisk spil og vi bruger tid på instruktion og udøvelse af fysisk og skadesforbyggende træning. I vinterperioden udskiftes en af de ugentlige boldtræningspas med løb eller styrketræning. Psykiske færdigheder: Vi arbejder med mentaltræning i forhold til at optimere den daglige træning - lær at træne! - og forberedelse til kampsituationen - tænk dig selv stærk!

15 OPDELING EFTER NIVEAU OG KØN Vi opdeler som oftest vores træning i pige og drenge træning, ligesom vi inddeler efter niveau og positioner. Mulighed for individuel sparring og coaching af skolens dygtige trænere. Sammen sætter vi fokus og målsætninger for elevens fodbold år på TIE. Fitness På Tirstrup Idrætsefterskoles fitness linje er der plads til alle. Vi gir eleven alletiders mulighed for unikke Fitness oplevelser og personlig udvikling- Mulighed for individuel sparring og coaching af skolens dygtige instruktører. Sammen sætter vi fokus og målsætninger for dit fitness år på TIE. Vi sætter skarpt på din individuel udvikling og dine individuelle mål. Med et alsidigt og varieret træningsprogram giver vi dig mulighed at prøve flere og måske nye genre indenfor fitness. Et udsnit af fagområderne : Spininng/bike Yoga Step Styrketræning Crossfit Sekvenser m. inspiration fra funk, ballet, hip-hop mm. Svømning TRX Kampsport Smidighedstræning MBL Afspænding Dine erfaringer og oplevelser fra træningslokalet vil blive kombineret med foredrag og teori omkring sund livsstil, kost, kropsbevidsthed, træningsplanlægning, fysiologi og anatomi. Elevens mentale færdigheder : Vi arbejder med mentaltræning i forhold til at optimere den daglige træning - lær at træne! - og evt. forberedelse til konkurrence situationen - tænk dig selv stærk!

16 Badminton På Tirstrup Idrætsefterskoles badmintonlinje er der plads til alle. Vi giver eleven alletiders mulighed for unikke badminton oplevelser og udvikling af følgende områder: Taktiske færdigheder: Vi spiller kampe mod andre efterskoler og deltager i turneringer og forbereder os naturligvis på alle spillets faser. Tekniske færdigheder: Vi sætter den individuelle udvikling meget højt og i den tekniske træning for du mulighed for, at udvikle og forbedre dine kompetencer. Fysiske færdigheder: Badminton kan være et belastende spil og vi bruger tid på instruktion og udøvelse af fysisk og skadesforbyggende træning. Psykiske færdigheder: Vi arbejder med mentaltræning i forhold til at optimere den daglige træning - lær at træne! - og forberedelse til kampsituationen - tænk dig selv stærk! Mulighed for individuel sparring og coaching af skolens dygtige trænere. Sammen sætter vi fokus og målsætninger for elevens badminton år på TIE. Håndbold På Tirstrup Idrætsefterskoles håndboldlinje er der plads til alle. Vi giver eleven alletiders mulighed for unikke håndbold oplevelser og udvikling af følgende områder: Taktiske færdigheder: Vi spiller kampe mod andre efterskoler og forbereder os naturligvis på alle spillets faser. (Kontra, forsvar og angrebspillet). Tekniske færdigheder: Vi sætter den individuelle udvikling meget højt og i den tekniske træning får du mulighed for, at udvikle og forbedre dine kompetencer bl.a. indenfor (skudvarianter, finter og afleveringsformer). Fysiske færdigheder: Håndbold er et hårdt fysisk spil og vi bruger tid på instruktion og udøvelse af fysisk og skadesforbyggende træning

17 Psykiske færdigheder : Vi arbejder med mentaltræning i forhold til at optimere den daglige træning - lær at træne! - og forberedelse til kampsituationen - tænk dig selv stærk! Mulighed for individuel sparring og coaching af skolens dygtige trænere. Sammen sætter vi fokus og målsætninger for elevens håndbold år på TIE. OPDELING EFTER NIVEAU OG KØN Vi opdeler som oftest vores træning i pige og drenge træning, ligesom vi inddeler efter niveau og positioner. Adventure På Tirstrup Idrætsefterskoles adventure er der plads til alle. Vi giver eleven alletiders mulighed for unikke Adventure oplevelser og personlig udvikling. Linje henvender sig både til piger og drenge. Med 2 lærer på i de fleste sammenhænge er der mulighed for at tilpasse de fleste aktiviteter til dig! Med vores beliggenhed på Djursland har vi alle mulighederne for at lave de fede outdoor-aktiviteter. Vi har Mols Bjerge som er perfekt til at køre på mountainbikes. Her er mulighed for at få et sus i maven, når man drøner ned af bakkerne på de smalle stier med stejle skrænter selvfølgelig under forsvarlige forhold. Med tov og hjelm udfordrer vi træer, skrænter og klatrevægge når vi klatrer og rappeller. Vi har Ebeltoft Vig, hvor vi skal udfordre os selv både i kajakker og i sejlbåde. Vi har gode lange åer med strøm, hvor vi bare kan drive med strømmen. Vi har skove tæt på, som er gode til alle former for outdooraktiviteter. Vi har langrendsskiene stående, så vi venter bare på sneen. :0) På vores adventure linje forventer vi motiverede og engagerede elever, der er indstillede på hårdt og udfordrende arbejde og intensiv træning. Vi lægger stor vægt på teambuilding. Vi skulle gerne i løbet af året opnå en bedre styrke og kondition og større mod. Med en alsidig og varieret årsplan / kalender giver vi dig mulighed at prøve flere og måske nye genre indenfor adventure. Et udsnit af fagområderne: Vandaktiviteter Prøve forskellige former for hav- og turkajakker Sejlads på Ebeltoft Vig i joller eller Ynglinge Kano sejlads på å, sø og i havet. Svømning i havet og svømmehal. Dykning i svømmehal og hav. Snorkling på undervandsbane

18 Klatring / rappelling Prøve forskellige klatrevægge og teknik Træklatring Rappelling fra væg Rappelling fra skrænt. Fysisk træning og teambuilding Mountainbikes Adventure races Challenge sport Løbetræning med pulsure Forhindringsbane O-løb Rulleskøjter Minitriatlon Idrætscross Teambuildings øvelser Fægtning Vores nøgleord er samarbejde, udfordring, udholdenhed, grænseoverskridende På Adventure linje går linjefagsturen til det Tjekkiske paradis med fuld kald på action. Adventure har desuden flere outdoor ture med overnatning, bl.a. en tur til Bornholm og en tur på Gudenåen. Adventure linje deltager naturligvis i skolens fællesskitur til Østrig med skiløb og instruktører på forskellige niveauer. Mulighed for individuel sparring og coaching af skolens dygtige instruktører. Sammen sætter vi fokus og målsætninger for elevens Adventure år på TIE. Vi sætter skarpt på din individuel udvikling og dine individuelle mål Dine erfaringer og oplevelser fra træningslokalet vil blive kombineret med foredrag og teori omkring adrenalinsuset, kost, kropsbevidsthed, hvordan man flytter grænser, målsætning.

19 Vi arbejder med mentaltræning i forhold til at optimere den daglige træning - lær at træne! - og evt. forberedelse til konkurrence situationen - tænk dig selv stærk! Golf På Tirstrup Idrætsefterskoles golf linje er der plads til alle. Vi giver eleven alletiders mulighed for unikke golf oplevelser og udvikling af dit golfspil På golflinjen kan du finde udfordringer både som begynder, øvet eller elitespiller. Vi sætter skarpt på din Individuel udvikling og dine individuelle mål I samarbejde med Kalø golfklub og Lübker Golf 2 meget fine baner der ligger i skolens lokalområde, vil vi afprøve både træningsområder, par 3 baner og 18 huls banerne. Elever på Golf linjen opnår et medlemskab af Kalø golfklub. Er du begynder kan du tage dit golfbevis. Med et alsidigt og varieret træningsprogram giver vi dig mulighed at prøve og udvikle flere side af golfspillet. Et udsnit af fagområderne: Slagtræning Shotgame Thomas Bjørn test Putting Videoanalyse Koordinationstræning Styrketræning Mentaltræning Statistik Kost og motion Afspænding Fysiske færdigheder: Selvom golf ikke er et specielt hårdt fysisk spil, vil vi bruger tid på instruktion og udøvelse af fysisk og skadesforbyggende træning med fokus på belastningsskader Psykiske færdigheder: Vi arbejder med mentaltræning i forhold til at optimere den daglige træning - lær at træne! - og forberedelse til kampsituationen - tænk dig selv stærk! Mulighed for individuel sparring og coaching af skolens dygtige træner. Sammen sætter vi fokus og målsætninger for elevens golf år på TIE.

20 Valgfag Overordnet: På Tirstrup Idrætsefterskole undervises der i en lang række valgfag idet daglige kaldet X-fag. Følgende er den overordnede formålsbeskrivelse for valgfagene. Fælles formål: Formålet med valgfagene på Tirstrup Idrætsefterskole er at give eleverne mulighed for på et mere alment niveau end i forbindelse med linjefagene at stifte bekendtskab med emner og fagområder, der primært vil være knyttet til området omkring idræt, men også fag indenfor det kreative område vil være repræsenteret. Undervisningens primære indhold er indføringen i faget eller udøvelsen af aktiviteten. For så vidt angår de aktivitetsbetonede fag er den primære metode learning by doing. For så vidt angår de mere teoretiske fag er metoden introduktion og debat/samtale med udgangspunkt i elevernes erfaringer og livsverden. Det er ønsket, at de forskellige valgfag skal give eleverne mulighed for at tone sit eget skema i den retning, interessen går. Hvad angår x-fagene, er det ønsket, at eleverne gennem deres egne valg får styrket deres generelle udvikling samt deres almene faglige og personlige udvikling. Organisering: Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Øvrige fag Overordnet: På Tirstrup Idrætsefterskole undervises der foruden i de prøveforberedende fag i en række fag, der ikke leder frem til nogen prøve. Hvad angår Projektopgave og OSO er skolen forpligtet på at tilbyde disse for samlet set at kunne stå mål med det, der almindeligvis kræves i folkeskolen. Hvad angår Dansk som andetsprog, vælger skolen at tilbyde dette til de af skolens elever, som har en grønlandsk baggrund, eller som har en anden etnisk baggrund end dansk. Følgende er overordnede formålsbeskrivelser for de enkelte fag. Opvisningstræning/grundtræning I løbet af året vil du med grundtræning/opvisningstræning opleve høj fysisk aktivitet, fællesskab og glæde. Alle elever deltager i vores opvisningstræning, der munder ud i ca. 6 opvisninger om året. Eleverne møder selvfølgelig ind med mange forskellige baggrunde og forudsætninger en stor del har måske aldrig dyrket gymnastik før. Vi arbejder derfor med den folkelige gymnastiks mange muligheder, hvor grundlæggende gymnastikfærdigheder, musikforståelse, leg og bevægelsesglæde bliver de centrale ord. Gymnastiklærerne sørger for at tilrettelægge en undervisning, så alle kan være med. Projektopgaven På Tirstrup Idrætsefterskole gennemfører vi arbejdet med den obligatoriske projektopgave i 9. klasse efter bestemmelserne, som de fremgår af folkeskolelovens 13, stk. 7., stk. 8. og stk. 9. og Bekendtgørelse nr. 558 af 07/06/2006. Formål: Arbejdet med projektopgaven har det formål, at give eleverne mulighed for at opøve deres evner for: - at arbejde undersøgende og systematisk

21 - gennem fordybelse i arbejdet at danne sig overblik og indse sammenhænge - at tilrettelægge et længere arbejdsforløb og vælge passende og varierede udtryksformer - at handle selvstændigt - at skabe samarbejdsrelationer med andre i og udenfor skolen - at opleve ansvar for egen læring og medansvar for fælles løsninger. Projektopgaven er ikke en prøve, men en del af undervisningen. I løbet af fem sammenhængende skoledage modtager eleven således undervisning i at arbejde med et projekt. De lærer, hvordan de vinkler opgaven ved at opbygge en problemstilling i form af et sæt af spørgsmål, og de lærer at arbejde med et projekt, som kan de kan fremlægge for andre. Opgaven vurderes med en udtalelse og en karakter. Eleven kan vælge at få udtalelsen og/eller karakteren påført sit afgangsbevis. Organisering: Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) Sammenhæng! På Tirstrup Idrætsefterskole gennemfører vi arbejdet med den Obligatoriske selvvalgte Opgave efter bestemmelserne, som de fremgår af Bekendtgørelse om den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse. (Nr. 497 af 31. maj 2000) Formål: Formålet med arbejdet med den Obligatoriske selvvalgte Opgave er, at eleverne får mulighed for at arbejde med indholdet i sin uddannelsesplan, herunder opnå konkret viden om den ønskede uddannelse, samt at arbejde med et emne i forlængelse af denne for her igennem at opnå større afklaring i forhold til uddannelsesvalg. Organisering: Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen for dansk. Dansk som andetsprog Formål: Vi følger formålet fra folkeskolen for faget dansk som andetsprog, som er flg.: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog er, at tosprogede elever på baggrund af deres sproglige og kulturelle forudsætninger tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge dansk, og den skal udvikle deres bevidsthed om dansk kultur, sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Stk. 2. Undervisningen skal fremme den enkelte elevs personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund. Undervisningen skal herved bidrage til, at eleven udvikler forudsætninger for en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og samfund.

22 Organisering: Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Anderledes forløb Overordnet: De anderledes forløb er en del af undervisningen på Tirstrup Idrætsefterskole. Anderledes forløb afvikles i andre holdmæssige konstellationer end den daglige undervisning. De anderledes forløb skal bryde hverdagens rutiner og bringe fagligheden fra såvel idræts- og linjefag som de boglige fag i spil på andre måder end i hverdagen. Følgende er overordnede formålsbeskrivelser for de enkelte anderledes forløb. Formål for Introugerne Formål: Formålet er, at eleverne får det fornødne kendskab til skolen, til hinanden, til personalet og til vores intentioner med efterskoleopholdet som helhed, så et optimalt udbytte af skoleåret er muligt. Der lægges vægt på at få præciseret rammerne for et godt fællesskab og eleverne introduceres til måder at håndtere samvær på. Regler og normer i forhold til skolehverdagen introduceres og intentionerne bag disse præciseres og diskuteres. Undervisningen såvel den boglige som den idrætslige introduceres og målene klargøres. Organisationen af eleverne veksler mellem værelset, kontaktgruppen, fagholdet, linjeholdet og hele elevholdet. Ansvarsfordelingen fremgår af planen for introugerne. Lejrskole Formål: Formålet med lejrskolen er at eleverne skal opleve at være sammen i en helt anden kontekst. Eleverne skal opleve at være sammen på en anden måde. Organisering: Organisationen og ansvarsfordelingen fremgår af planen for Lejrskolen. Musical / Teater-ugen Formål: Formålet med ugen er at eleverne får brugt deres færdigheder i musik, dans og teater. Gennem seriøst og ambitiøst arbejde med musik, dans og teater producerer eleverne en levende og dynamisk musical / teateropsætning et godt produkt som andre kan have glæde af. Samarbejde, selvdisciplin, ansvarlighed er vigtige mål for den enkelte elev og hele elevholdet. Det er vigtigt at fremhæve elevernes kreative medvirken i denne proces. Projektet afsluttes med en række forestillinger for andre skoler og forældre. Organisering: Organisationen og ansvarsfordelingen fremgår af planen for Musicalforløbet. Terminsprøver Formål: Formålet med terminsprøveugen er dels at give eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med prøveformerne, som de gælder for folkeskolens prøver, så de derved bliver trygge ved disse, og dels at give mulighed for at få et midtvejsstandpunkt i forhold til det faglige arbejde på skolen. Terminsprøverne afvikles under former, der ligner afgangsprøverne. I den resterende tid tilrettelægges undervisning i skolefag, linjefag eller andet. Organisering: Organisationen og ansvarsfordelingen fremgår af planen for terminsprøverne.

23 Afslutningsugen Formål: Formålet er at få afsluttet skoleåret, så det af elever og personale opleves som et afsluttet hele. Aktivitetsmæssigt er der fokus på fællesskabet og de kreative/idrætslige elementer. Desuden indeholder ugen evalueringer af skoleåret. Organisationen af eleverne veksler mellem værelset, mindre grupper, kontaktgruppen, fagholdet, linjeholdet og hele elevholdet. Organisering: Organisationen og ansvarsfordelingen fremgår af planen for afslutningsugen. Uddannelses og erhvervsvejledning Formål Vi følger formålet fra folkeskolen for uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering som er flg.: Stk. 1. Formålet med undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse. Stk. 2. Gennem undervisningen skal eleven opnå mulighed for at forberede sit uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget som en række beslutninger, der må træffes ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og de samfundsmæssige muligheder. Ved at inddrage det omgivende samfund får eleven kendskab til forhold og vilkår, der er knyttet til uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmarked, samt kendskab til levevilkår og livsformer på og uden for arbejdsmarkedet. Stk. 3. Personlig rådgivning og vejledning skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger og bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan og handlingsplan. Praktisk undervisning Overordnet: På Tirstrup Idrætsefterskole indgår det praktiske arbejde i både undervisning og samvær. Skolen fungerer som hjem for eleverne mens de går på skolen, og det er vigtigt at eleverne får en oplevelse af at deltage i alle hjemmets funktioner. Hermed får eleverne mulighed for at opbygge en ansvarlighed i forhold til det fælles og en respekt for de arbejdsopgaver, som løses af skolens praktiske personale. På Tirstrup Idrætsefterskole definerer vi køkkenpraktikken som undervisning, hvor imod den daglige og ugentlige rengøring er en del af kostskolearbejdet. Køkkenpraktik Formål: Formålet med køkkenpraktikken er at eleverne får kendskab til Ernæringsrådets 8 kostråd bl.a. ved at deltage i kostplanlægningen. De får muligheden for større viden om hygiejne gennem deltagelse i produktionen af mad samt rengøring i køkkenet og opvask. Eleverne får mulighed for indsigt i madlavningens forskellige tilberedningsmetoder ved at deltage i produktionen af mad. Endelig ønsker vi at give eleverne mulighed for at deltage i egentligt arbejde på en egentlig arbejdsplads med de regler og omgangstoner, der hersker et sådant sted. Kostskolearbejdet Overordnet I det indledende afsnit om det overordnede samt skolens pædagogiske linje kan man læse om samværets rolle i skolens dannelsesprojekt. I det følgende kan man læse om en række konkrete udmøntninger af dette i skolens praktiske kostskolearbejde.

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2015/2016

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2015/2016 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2015/2016 Indhold 2015/2016... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 4 Skolens pædagogiske linje:... 5 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014.

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Ahi Internationale Skole 7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Formål: Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske

Læs mere

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole Idrætslinjen Gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling. Mulighed for at opleve

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv Linjens formål: At eleven får indsigt i og gør sig erfaringer med naturens muligheder for oplevelser. At give eleven forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)

Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) I medfør af 10, stk. 1, og 9, stk. 8, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv.

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv. Dansk Formålet med faget er at sætte vores elever i stand til at møde det omkringliggende samfund og dettes krav til, at man som nutidig borger skal kunne læse, skrive og udtrykke sig. Vores elever skal

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Indholdsplan Skoleåret 2015-2016 Godkendt af bestyrelsen den 15. september 2015

Indholdsplan Skoleåret 2015-2016 Godkendt af bestyrelsen den 15. september 2015 Indholdsplan Skoleåret 2015-2016 Godkendt af bestyrelsen den 15. september 2015 Formand Jens Aaby 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 4 Det overordnede: Skolens værdigrundlag og formål side 5 Forklarelsesblad

Læs mere

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer.

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer. Idræt B 1. Fagets rolle Faget idræt tager udgangspunkt i den fysiske aktivitet og inddrager viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Faget

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

Profillinje katalog fra Arresø Skole

Profillinje katalog fra Arresø Skole Arresø Skole, Magleblik afdeling 10. november 2014 Profillinje katalog fra Arresø Skole Arresø skole vil arbejde for: Alle linjer lever fuldt ud op til den obligatoriske læseplan for klassetrinene 7. 9.

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv Linjens formål: At eleven får indsigt i og gør sig erfaringer med naturens muligheder for oplevelser. At give eleven forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Samfundsfag på Århus Friskole

Samfundsfag på Århus Friskole Samfundsfag på Århus Friskole Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Hvordan udfordrer man og reflekterer over en fremtidig praksis, hvor historien og forforståelsen. mulighed for at se det vi ikke ved hvad er?

Hvordan udfordrer man og reflekterer over en fremtidig praksis, hvor historien og forforståelsen. mulighed for at se det vi ikke ved hvad er? Hvordan udfordrer man og reflekterer over en fremtidig praksis, hvor historien og forforståelsen binder vores mulighed for at se det vi ikke ved hvad er? Oplæg Målet og opgaven, hvad er det? Begreber der

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Indhold i SFO Indholdsovervejelser over virksomheden i SFO og samarbejdet mellem SFO og skole FOA Fag og Arbejde

Indhold i SFO Indholdsovervejelser over virksomheden i SFO og samarbejdet mellem SFO og skole FOA Fag og Arbejde Indhold i SFO Indholdsovervejelser over virksomheden i SFO og samarbejdet mellem SFO og skole FOA Fag og Arbejde Jan Simon Petersen - FOA 1 Indhold OECDs definition på individuelle nøglekompetencer der

Læs mere

Indholdsplaner for matematik 2017/18

Indholdsplaner for matematik 2017/18 Indholdsplaner for matematik 2017/18 MATEMATIK I A-KLASSEN: Formål: Formålet med matematik i A klassen er at eleverne bliver i stad til at anvende matematik i sammenhæng, der vedrøre dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Hvad er forholdet mellem Naturfaghæfternes fagsyn og PISA s fagsyn? Hvad er det, der testes i PISA s naturfagsprøver? Følgeforskning til PISA-København 2008 (LEKS

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Indhold Andre fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Fortælling... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Valgfag:... 4 Beskrivelse...

Indhold Andre fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Fortælling... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Valgfag:... 4 Beskrivelse... Indhold Andre fag... 2 Definition... 2 Formål... 2 Fortælling... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Valgfag:... 4 Beskrivelse... 4 Temaundervisning:... 5 Drama:... 6 Beskrivelse... 6 Del- og slutmål...

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

Årsplan for idræt 8. klasse

Årsplan for idræt 8. klasse Årsplan for idræt 8. klasse 2016-17 Fagformål Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Frihed og folkestyre. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Frihed og folkestyre Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens arbejde med frihed og folkestyre. Kapitel 5. Mulige indfaldsvinkler

Læs mere