Dernæst beskrives de enkelte prøveforberedende fag, hvorledes vi i forhold til disse står mål med,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dernæst beskrives de enkelte prøveforberedende fag, hvorledes vi i forhold til disse står mål med,"

Transkript

1 Indledning Nærværende indholdsplan beskriver det samlede kursustilbud (undervisning og samvær) i forbindelse med skoleåret 2014/2015 på Tirstrup Idrætsefterskole. I det indledende afsnit beskrives det grundlæggende for skolearbejdet; skolens værdigrundlag, hovedsigtet med opholdet samt skolens pædagogiske linje. Dernæst beskrives elevgruppen samt de opgaver og forventninger, der stilles til lærergruppen. I det følgende beskrives undervisningen. I dette afsnit beskrives fællesfagene, som er fællesskabsbærende og almendannende fag, der i sig selv bærer en stor del af forpligtelsen på det livs - og folkeoplysende samt det demokratisk dannende element i kurset. Dernæst beskrives de enkelte prøveforberedende fag, hvorledes vi i forhold til disse står mål med, hvad der kræves i folkeskolen, samt hvad vi særligt i vores tilrettelæggelse af undervisningen lægger vægt på. Dernæst beskrives linjefag og valgfag (x-fag), og endeligt beskrives den øvrige undervisning, herunder vores tilbud til 2-sprogede elever. De anderledes forløb er også en del af undervisningen på Tirstrup Idrætsefterskole. Anderledes forløb og dage afvikles i andre holdmæssige konstellationer end den daglige undervisning. De anderledes forløb skal bryde hverdagens rutiner og bringe fagligheden fra såvel idræt som de boglige fag i spil på andre måder end i hverdagen. Køkkenpraktikken på Tirstrup Idrætsefterskole er tillige en del af det samlede undervisningstilbud. Eleverne lærer i den forbindelse om bl.a. kost og hygiejne, og de får tillige erfaring med en praktisk arbejdsmæssig hverdag. Dette element sammen med oplevelsen af at løse en konkret opgave i forhold til efterskolehverdagen ses som en del af skolen almendannende formål. Et væsentligt element i det samlede tilbud på Tirstrup Idrætsefterskole er skolevejledning. Vi ser det som en væsentlig opgave at kvalificere de unge til videre uddannelse. Et meget afgørende element i dette er at arbejde med elevernes afklaring i forhold til uddannelse. I det efterfølgende afsnit beskrives kostskolearbejdet, altså den del af samværet, der har til formål at løse den opgave, der er defineret i loven som almen opdragelse, - og som tillige ved sin konkrete praksis bidrager til den demokratiske dannelse. Her beskrives vores forståelse af dette formål samt vores konkrete strukturering af dette arbejde. Dokumentation for den konkrete ansvars-, opgave- og fagfordeling fremgår af vedlagte opgaveoversigt. For den konkrete placering af timer mv. henvises til vedlagte ugeskema, årsplan samt tjenesteplaner. Jesper Ø. Pedersen

2 Tirstrup Idrætsefterskole Indholdsplan 2014/ Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet... 4 Undervisningen... 5 Almen opdragelse... 5 Elevgruppen... 6 Lærerne... 6 Skolens øvrige personale... 7 Undervisningen... 7 Fagenes strukturering og organisering... 7 Fællesfag... 7 Prøveforberedende undervisning... 7 Linjefag... 7 Valgfag (X-fag)... 7 Øvrige fag... 8 Anderledes forløb... 8 Fællesfag... 8 Prøveforberedende fag... 9 Dansk... 9 Matematik... 9 Engelsk Fysik Tysk Biologi Geografi Samfundsfag Historie Idræt Linjefag Fodbold Fitness Håndbold... 16

3 Adventure Golf Valgfag Øvrige fag Opvisningstræning/grundtræning Projektopgaven Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) Dansk som andetsprog Anderledes forløb Formål for Introugerne Lejrskole Musical / Teater-ugen Terminsprøver Afslutningsugen Uddannelses og erhvervsvejledning Praktisk undervisning Køkkenpraktik Kostskolearbejdet Husorden for Tirstrup Idrætsefterskole Praktiske regler Kontaktgrupper Tilsyn Måltider Rengøring... 25

4 Tirstrup Idrætsefterskole Indholdsplan 2014/2015 Det overordnede Skolens værdigrundlag og formål: Skolen skal være et sted, hvor medbestemmelse og forpligtende fællesskab er i højsædet for at danne de unge mennesker til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Vi sætter den enkelte elev højt, og ønsker gennem samarbejde og gensidig respekt at udvikle eleverne til hele mennesker, idet eleverne skal føle sig værdifulde på Tirstrup Idrætsefterskole! Vi tror på, at vi med en grundig og afvekslende undervisning på et højt fagligt niveau kan bidrage til den enkeltes personlige udvikling og planlægning af egen uddannelse og fremtid. Vi tror på, at vi med udgangspunkt i idræt kan bibringe vores elever succesoplevelser og udfordringer og dermed udvikle deres alsidighed. Vi tror på, at den enkeltes kost og fysiske aktiviteter er af væsentlig betydning for den enkeltes sundhed og fremtidige liv. Hovedsigtet Lovens hovedsigte: Af formålsparagraffen i Lov om frie kostskoler fremgår det, at hovedsigtet for et efterskolekursus er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Livsoplysning: Livsoplysningen rummer universelle og almenmenneskelige såvel som eksistentielle perspektiver. I forlængelse af skolens værdigrundlag søges denne opgave løst gennem både undervisning og samvær således, at morgensamlinger, undervisningen i både idræt og den boglige undervisning i øvrigt tilrettelægges således, at der lægges vægt på de elementer i undervisningen, der kan skabe resonans for elevernes personlige søgeprocesser i retning mening og identitet. Folkelig oplysning: Folkelig oplysning rummer oplysning om store og små fællesskaber samt forholdet til det individuelle. I forlængelse af skolens værdigrundlag søges denne opgave løst gennem både undervisning og samvær således, at der i undervisningen oplyses om såvel det helt nære samvær på skolen, det danske og det internationale, ligesom der i samværet arbejdes med den konkrete erfaring med de forskellige fællesskaber på skolen. Demokratisk dannelse: Den demokratiske dannelse understreger den opgave det er, at danne eleverne som engagerede medborgere med lyst og evne til at være aktive i et moderne demokratisk samfund. I forlængelse af skolens værdigrundlag søges denne opgave løst gennem både undervisning og samvær således, at der i tilrettelæggelsen af undervisningen inddrages temaer, som relaterer sig til den vidensmæssige basis, der skal til for at virke i et moderne demokrati. Der arbejdes tillige konkret gennem tilrettelæggelsen af morgensamlinger og fællesmøder med at etablere en hverdag, der baserer sig på demokratiske værdier. Skolens pædagogiske linje: Undervisning og samvær i ovenstående er skolens værdigrundlag og hovedsigtet med efterskolekurset beskrevet. Alt dette søges virkeliggjort gennem undervisning og samvær. I loven følges begrebsparret undervisning og samvær af begrebsparret almen opdragelse og uddannelse. Der

5 peges altså i loven på, at der i undervisningen finder uddannelse sted og på, at der i samværet finder opdragelse sted. Begge dele af almen karakter. Tilsammen kan opdragelsen og uddannelsen blive til det dannelsesprojekt, der er det centrale i både skolens værdigrundlag og i lovens formålsparagraf; dannelsen til et aktivt demokratisk medborgerskab. Et sådan aktivt demokratisk medborgerskab kræver på det individuelle niveau selvforvaltning. Samtidig kræver det respekt for andre mennesker, kulturer mv. samt forståelse for de fællesskabsmæssige sammenhænge, som man indgår i. Forståelsen og respekten for det mangfoldige fællesskab bliver på det fællesskabsmæssige niveau dannelsesmålet. Endelig kræver et aktivt demokratisk medborgerskab også viden om og forståelse for en demokratisk livsform, demokratiske samværsformer og værdier. Undervisningen Undervisningen løser i sin helhed den opgave, der omhandler det at kvalificere eleverne i deres videre vej i uddannelses- og arbejdsliv. I lyset af dette ønske skal også skolens valg af at tilbyde folkeskolens prøver ses. Tilgangen til undervisningen sker ud fra et moderne, komplekst syn på læring, hvor læring er en kompleks aktivitet, der kan anskues fra forskellige perspektiver. Undervisning er på den ene side en målrettet faglig aktivitet, der har til formål at skabe konkret læring hos eleverne. Læring har dog også altid psyko-dynamiske perspektiver ved sig, således at elevens foruden den formelle læring har et følelsesmæssigt forhold til det lærte og til situationen, hvori læringen er foregået. Endelig foregår undervisningen i en social-dynamisk sammenhæng, som har afgørende betydning for den læring, der finder sted i klasserummet. Dette komplekse syn på læring fordrer en stor didaktisk dygtighed hos lærerne, der skal kunne håndtere den enkelte elevs læreproces samt forstå og håndtere både de psykodynamiske og de socialdynamiske processer i læringsrummet. Der gives en meget høj grad af metodefrihed for lærerne i forhold til at løse denne opgave. Vigtigt er, at der pågår en løbende didaktisk refleksion i lærer-kollegiet. Det nære kostskolemiljø bidrager her tillige til den forståelse for eleverne og holdet, der skal til for at kunne reflektere over det psyko-dynamiske aspekt for den enkelte elev og de social-dynamiske processer på de forskellige hold. Almen opdragelse Den almene opdragelse er den aktivitet igennem hvilken, vi som skole forsøger at hjælpe de unge i deres personlige dannelsesproces. Målet med opdragelsen er elevens selvforvaltning. Vores opdragelse kan således aldrig handle om at få eleverne til blot at gøre, hvad vi vil have dem til. Målet er ikke disciplinering. Vores opdragelse har derimod som formål at hjælpe eleverne til, hvad man kunne kalde en indre disciplinering, hvor eleven i respekt for fællesskabet handler i overensstemmelse, med de aftaler, der er indgået. Når eleverne kommer på skolen, siger de ja til de rammer (herunder husordenen), skolen stiler op. Denne aftale holder vi eleverne fast på undervejs i skoleopholdet. Husordenen er formuleret som en række fordringer til eleverne; f.eks. Vis hensyn og vær dig selv bekendt. Forståelsen af, hvad dette vil sige sker i en dialog med eleverne, men fordringen står fast.

6 Tilgangen til eleverne bliver derfor en dialogisk, mulighedsorienteret og anerkendende tilgang. Med mellemrum kan det ske, at elever overskrider nogle af de rammer, som vi som skole stiller op. I denne sammenhæng er det vigtigt, at vi opfatter dette som en afprøvning af rammerne, som bør mødes med dialog. Straf, herunder bortvisning, er principielt af det onde og bruges kun i yderste konsekvens og altid på baggrund af en individuel vurdering. Bortvisning finder kun sted, når det vurderes, at der ikke længere kan etableres tillid til, at vi kan komme videre. Det frie rum Det frie rum er der, hvor eleverne har mulighed for at gøre selvstændige søgebevægelser i retning af mening og identitet. Det er afgørende, at eleverne får mulighed for selvstændigt at afprøve de normer og værdier skolen stiller op. Det frie rum skal give eleverne mulighed for selvstændigt at afprøve relationerne til kammerater og lærere for der igennem at nå til en selvstændig personlighedsdannelse. Vi skal støtte eleverne i deres egne søgeprocesser i retning af identitet og mening. Vi skal være troværdige sparringspartnere i forhold til samtaler om moralske eller personlige emner og være vejledere i forhold til elevernes afklaring af egne muligheder fagligt, socialt og personligt. Elevgruppen Skolen har plads til 120 elever mellem 14 og 18 år. Der tilstræbes en så ligelig fordeling mellem kønnene som muligt. Der optages elever i 9. og 10. klasse. Elever optages på Tirstrup Idrætsefterskole efter at have deltaget i en besøgssamtale, der afholdes i hverdage eller i weekender på ønskede dage fra de besøgende. En besøgssamtale indeholder en rundvisning (af elever) og en samtale med forstander, viceforstander eller en lærer. Rundvisningen, der som nævnt, foretages af elever, og giver muligheder for at høre om skolens undervisning og hverdag anskuet fra elevsynspunkt. Samtalen er oplysninger om skolen, strukturer, rammer, linjefagstilbud, skolefag, fritid og samvær. Der udarbejdes altid en besøgssamtaleseddel. Formålet med denne optagelsesprocedure er så vidt som muligt at sikre, at eleven og dennes forældre har gjort sig klart, hvad et ophold på Tirstrup Idrætsefterskole indebærer. For skolen er det vigtigt at opleve, at eleven selv ønsker et efterskoleophold og har gjort sig overvejelser om, hvorfor det netop skal være Tirstrup Idrætsefterskole. Hvis ikke disse forhold gør sig gældende, føler skolens sig forpligtet på at rådgive elev og forældre om at genoverveje ansøgningen om optagelse på Tirstrup Idrætsefterskole. Lærerne Det er en målsætning for skolen at ansætte lærerpersonale, der kan indgå i alle skolens virkeområder, altså både undervisning og samvær. I undervisningsdelen er det ønskeligt, at de læreransatte kan bidrage både i forhold til de boglige/prøveforberedende fag og idræt, linje eller andre kreative fag (X-fag). Det er en målsætning at ansætte lærerpersonale, som tilsammen favner bredt uddannelsesmæssigt og fagligt. Det er således ønskeligt at ansætte såvel læreruddannede som andet personale, der magter at klare den pædagogiske vinkel på hverdagen. Som lærer på Tirstrup Idrætsefterskole forventes det, at man er bekendt med skolens værdigrundlag og pædagogiske linje, som det er beskrevet i indholdsplanen. Det forventes, at man arbejder loyalt på dette grundlag og endvidere bidrager til skolens fortsatte udvikling på baggrund af dette grundlag.

7 Skolen forpligter sig til løbende sammen med de læreransatte at sikre den nødvendige opkvalificering gennem kursusdeltagelse og lign. Skolens øvrige personale Skolens øvrige personale er en del af den samlede pædagogiske virkelighed på skolen. Det forventes således, at skolens øvrige personale på samme måde udviser loyalitet overfor skolens værdigrundlag og pædagogiske linje. Det er skolens forpligtelse, at også det øvrige personale bliver inddraget i den løbende pædagogiske debat på skolen. Undervisningen Fagenes strukturering og organisering Fagopdeling Fagene på Tirstrup Idrætsefterskole opdeles i fem grupper: Fællesfag Prøveforberedende fag Linjefag Valgfag Øvrige fag Hertil kommer Anderledes forløb Fællesfag Fællesfagene omfatter: Morgensamling, middagssamling, Sang og Go weekend. Fællesfag er obligatoriske for alle og afvikles i fællesskab for hele holdet. Som oftest afholdes timerne i Foredragssalen. Prøveforberedende undervisning Vi tilbyder en boglig undervisning, der svarer til den, man kan få i folkeskolen, ligesom vi tilbyder de samme prøver, som man kan få i folkeskolen. Vi har fem klasser. En 9. klasse og fire 10.klasser. I en klasse bestræber vi os på, at der skal være mellem 20 og 25 elever. I 10.klasse har man obligatorisk dansk, engelsk og matematik. Fysik/kemi samt tysk er valgfrit. I 9.klasse har man de obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik, tysk, fysik/kemi, biologi, geografi samt samfundsfag og historie. Fravigelser herfra bør kun overvejes i helt specielle tilfælde og først efter nøje overvejelse og samtale mellem forældre og skolevejleder. Forældrene skal skriftligt bekræfte, hvis en elev ønsker at framelde sig de obligatoriske fag. Linjefag Linjefaget vælges i forbindelse med indmeldelsen på skolen. Der vælges mellem Fodbold, Fitness, Badminton, Håndbold, Golf eller Adventure. Linjefaget har man hele året. Valgfag (X-fag) Der udbydes valgfag for en periode på omkring 10 uger af gangen. Ca. 3 perioder på et år.

8 Øvrige fag For alle elever gælder, at de endvidere deltager i den obligatoriske grundtræning / opvisningstræning og undervisning. For 9.klasserne er der tilrettelagt et obligatorisk projektopgaveforløb, med forberedelse af en projektuge, gennemførelse og fremlæggelse. For 10.klasserne er der tilrettelagt et forløb med obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) i faget dansk, med mulighed for fremlæggelse. Dette forløb hænger nøje sammen med den obligatoriske brobygning, der planlægges i en af de 42 uger. For skolens 2-sprogede elever tilrettelægges der et eventuelt særligt forløb i dansk som andetsprog. Anderledes forløb Anderledes forløb omfatter: Introugerne, Lejrskole, Linjedage, Temadage, Brobygning, Musical (drama eller medieuge), Terminsprøver, Skiskole, Projektopgave/OSO, Opvisninger, Afslutningsugen. Fællesfag Overordnet: På Tirstrup Idrætsefterskole er der en række fag og aktiviteter, der ligger udenfor skolefagene. Disse fag har deres rod i skolens værdigrundlag, samt i De frie Skolers tradition og værdier. Formålene med fagene er overordnet set livsoplysning, folkelig oplysning samt den demokratiske dannelse. Formålet er endvidere det fællesskabskonstituerende. Bemærk at fællesmødet i denne sammenhæng defineres som undervisning på linje med morgensamlinger og Go weekend, da der i disse aktiviteter indgår den direkte undervisning i demokratiske samværsformer, der må være en del af den demokratiske dannelse. Følgende er overordnede formålsbeskrivelser for de enkelte fællesfag: Morgensamling Formål: Formålet med morgensamlingerne er dobbelt. Formen skal ved sin gentagelse og kontinuerlighed skabe ro og sammenhæng. Indholdsmæssigt skal morgensamlingerne skabe rammen for at give eleverne en oplevelse af fortællingen (forstået meget bredt) som formidling af livsoplysning og folkelig oplysning. Gennem morgensamlingerne skal eleverne møde fortælling om såvel historiske som aktuelle emner. I morgensamlingerne skal eleverne endvidere møde holdninger og synspunkter, som de i frihed kan tage stilling til og derved danne deres egne holdninger. Derved opnås en større forståelse af sig selv og sin egen tilværelse. Organisation: Der holdes morgensamling fire ud af fem dage i 20 min. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenesteplanen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen.

9 Temadage: Formål: på tema dage skal eleverne arbejde med forskellige temaer. Det er meningen at der bliver tale om tværfaglig undervisningen med emner/temaer der udbygger og relateres til den daglige boglige og idrætslige udvisning. Go weekend Formål: Formålet med Go weekend er bl.a. at runde ugen af i fællesskab. Indholdsmæssigt har timen samme karakter som formiddagssamling. Der vil ofte være tale om fællessang ved Go weekend. Organisation: Der holdes Go weekend som det sidste om fredagen inden weekend. Forstander / viceforstander og fredagsvagten deltager. Prøveforberedende fag Overordnet: På Tirstrup Idrætsefterskole undervises der i en lang række prøveforberedende fag. I disse fag tilrettelægges undervisningen, så den står mål med det, der almindeligvis kræves i folkeskolen. Der tilbydes folkeskolens prøver i disse fag. Følgende er overordnede formålsbeskrivelser for de enkelte prøveforberedende fag. Dansk Formål: Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: Stk. 1: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab. Desuden lægger vi vægt på: - at der arbejdes med fagets discipliner og områder også udenfor dansktimerne eksempelvis i musicalprojekter, videoprojekter, morgen- og fredagssamlinger og i forbindelse med projektopgaven og den obligatoriske selvvalgte opgave Organisering: Undervisningen sker på fem stamhold: En 9.klasse og fire 10.klasseshold. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Matematik Formål: Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.:

10 Stk. 1: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øge indflydelse i et demokratisk fællesskab skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. Desuden lægger vi vægt på: - at eleverne styrker deres selvtillid, mod og tro på sig selv - at eleverne får mulighed for at starte på en frisk uanset udgangspunktet - at afleveringsmængden og sværhedsgraden differentieres efter elevernes evner for faget - at der udarbejdes særskilt plan for meget svage elever - at højne elevernes arbejdsmoral og arbejdsvaner - at styrke elevernes evne til og glæde ved at aflevere et gennemarbejdet stykke arbejde, som også ordensmæssigt er godt. Organisering: Undervisningen sker på fem stamhold: En 9.klasse og fire 10.klasseshold. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Engelsk Formål: Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: Stk. 1. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur.

11 Organisering: Undervisningen sker på fem stamhold: En 9.klasse og fire 10.klasseshold. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Fysik Formål: Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: Stk. 1. Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Stk. 2. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed overfor naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vores kultur og vort verdensbillede. Udover ovenstående arbejder vi på: - at mindske fremmedgørelsen i forhold til teknologi - at styrke den skriftlige side af faget med rapportskrivning - at arbejde med emner som er relevante for netop Tirstrup Idrætsefterskole Organisering: Undervisningen sker på fire hold: En 9.klasse og tre 10.klasseshold. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Tysk Formål: Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: Stk. 1. Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Desuden lægger vi vægt på:

12 - at arbejde med en stor grad af differentiering i såvel valg af undervisningsmetode som materiale - at der arbejdes med grammatik ud fra læste og skrevne tekster - at emnevalget indeholder tysk historie, kultur og traditioner. Desuden læses der tekster, som har forbindelse med andre projekter på skolen og elevernes liv udenfor og på skolen - at materialevalget er varieret: der arbejdes med sagprosa, billeder, lyrik, eventyr, nyhedsstof, film, lytteøvelser, internetmateriale, reklamer osv. Organisering: Undervisningen sker på tre hold: En 9.klasse og to 10.klasseshold. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Biologi Formål: Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: Stk. 1. Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge. Stk. 2. Undervisningen skal i videst mulig omfang tage sit udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og opfattelser samt søge at fremme deres glæde ved naturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger. Stk. 3. Elevernes ansvarlighed over for natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen. Organisering: Undervisningen sker i 9.klasse. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Geografi Formål: Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: Stk. 1. Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Stk. 2. Undervisningen skal bygge på elevernes egne iagttagelser, oplevelser og undersøgelser og på geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen. Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår.

13 Organisering: Undervisningen sker i 9.klasse. Faget samarbejder med Biologi og ligger i to fælles dobbeltlektioner. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Samfundsfag Formål Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: Stk. 1. Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk samfund. Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler historie og samfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysere og vurdere nationale og internationale samfundsforhold og konflikter. Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag deltager aktivt i samfundsudviklingen. Den enkelte elev skal udvikle ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og erhverve viden om samfundet og dets historiske forudsætninger. Organisering: Undervisningen sker i 9.klasse. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Historie Formål Vi følger formålet fra folkeskolen, som er flg.: Stk. 1. Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende. Stk. 2. Ved at arbejde med samspillet mellem fortid, nutid og fremtid skal eleverne udvikle deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskers samspil med naturen. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse i vedkommende historiske kundskabsområder og fremme deres indsigt i kontinuitet og forandring. Undervisningen skal bygge på og stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. Organisering: Undervisningen sker i 9.klasse. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Idræt Formål: Vi følger formålet fra folkeskolen for faget idræt, som er flg.: Stk. 1. Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling.

14 Stk. 2. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. Organisering: Undervisningen sker på linieholdene. Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Linjefag Overordnet: På Tirstrup Idrætsefterskole udbydes seks linjefag: Fodbold, Fitness, Badminton, Golf, Håndbold eller Adventure. Valg af linjefag sker ved indmeldelse på skolen. Linjefagene tegner skolens profil. Det er ønsket, at idræt står klart som en del af det, skolen er kendt for. Det er ønsket, at de elever, der kommer på skolen, vælger skolen fordi de ønsker at være en del af hele efterskoleprojektet herunder, at de på forhånd har en interesse og evt. en erfaring med de linjefag de vælger. Følgende er overordnede beskrivelser for hvert af de fem linjefag. Fodbold På Tirstrup Idrætsefterskoles fodboldlinjen er der plads til alle. BÅDE PIGER OG DRENGE. Vi giver eleverne alletiders mulighed for unikke fodbold oplevelser og udvikling af følgende områder: Taktiske færdigheder : Vi spiller kampe mod andre efterskoler og forbereder os naturligvis på alle spillets faser. (Kendskab til spilsystem, ageren i organisationen og placeringsevne). Tirstrup Idrætsefterskole har stolte traditioner for at nå langt i de forskellige turneringer. Tekniske færdigheder: Vi sætter den individuelle udvikling meget højt og i den tekniske træning for du mulighed for, at udvikle og forbedre dine kompetencer bl.a. indenfor (pasningsspillet, 1. berøringen og afslutningsmomentet). Fysiske færdigheder : Fodbold er et hårdt fysisk spil og vi bruger tid på instruktion og udøvelse af fysisk og skadesforbyggende træning. I vinterperioden udskiftes en af de ugentlige boldtræningspas med løb eller styrketræning. Psykiske færdigheder: Vi arbejder med mentaltræning i forhold til at optimere den daglige træning - lær at træne! - og forberedelse til kampsituationen - tænk dig selv stærk!

15 OPDELING EFTER NIVEAU OG KØN Vi opdeler som oftest vores træning i pige og drenge træning, ligesom vi inddeler efter niveau og positioner. Mulighed for individuel sparring og coaching af skolens dygtige trænere. Sammen sætter vi fokus og målsætninger for elevens fodbold år på TIE. Fitness På Tirstrup Idrætsefterskoles fitness linje er der plads til alle. Vi gir eleven alletiders mulighed for unikke Fitness oplevelser og personlig udvikling- Mulighed for individuel sparring og coaching af skolens dygtige instruktører. Sammen sætter vi fokus og målsætninger for dit fitness år på TIE. Vi sætter skarpt på din individuel udvikling og dine individuelle mål. Med et alsidigt og varieret træningsprogram giver vi dig mulighed at prøve flere og måske nye genre indenfor fitness. Et udsnit af fagområderne : Spininng/bike Yoga Step Styrketræning Crossfit Sekvenser m. inspiration fra funk, ballet, hip-hop mm. Svømning TRX Kampsport Smidighedstræning MBL Afspænding Dine erfaringer og oplevelser fra træningslokalet vil blive kombineret med foredrag og teori omkring sund livsstil, kost, kropsbevidsthed, træningsplanlægning, fysiologi og anatomi. Elevens mentale færdigheder : Vi arbejder med mentaltræning i forhold til at optimere den daglige træning - lær at træne! - og evt. forberedelse til konkurrence situationen - tænk dig selv stærk!

16 Badminton På Tirstrup Idrætsefterskoles badmintonlinje er der plads til alle. Vi giver eleven alletiders mulighed for unikke badminton oplevelser og udvikling af følgende områder: Taktiske færdigheder: Vi spiller kampe mod andre efterskoler og deltager i turneringer og forbereder os naturligvis på alle spillets faser. Tekniske færdigheder: Vi sætter den individuelle udvikling meget højt og i den tekniske træning for du mulighed for, at udvikle og forbedre dine kompetencer. Fysiske færdigheder: Badminton kan være et belastende spil og vi bruger tid på instruktion og udøvelse af fysisk og skadesforbyggende træning. Psykiske færdigheder: Vi arbejder med mentaltræning i forhold til at optimere den daglige træning - lær at træne! - og forberedelse til kampsituationen - tænk dig selv stærk! Mulighed for individuel sparring og coaching af skolens dygtige trænere. Sammen sætter vi fokus og målsætninger for elevens badminton år på TIE. Håndbold På Tirstrup Idrætsefterskoles håndboldlinje er der plads til alle. Vi giver eleven alletiders mulighed for unikke håndbold oplevelser og udvikling af følgende områder: Taktiske færdigheder: Vi spiller kampe mod andre efterskoler og forbereder os naturligvis på alle spillets faser. (Kontra, forsvar og angrebspillet). Tekniske færdigheder: Vi sætter den individuelle udvikling meget højt og i den tekniske træning får du mulighed for, at udvikle og forbedre dine kompetencer bl.a. indenfor (skudvarianter, finter og afleveringsformer). Fysiske færdigheder: Håndbold er et hårdt fysisk spil og vi bruger tid på instruktion og udøvelse af fysisk og skadesforbyggende træning

17 Psykiske færdigheder : Vi arbejder med mentaltræning i forhold til at optimere den daglige træning - lær at træne! - og forberedelse til kampsituationen - tænk dig selv stærk! Mulighed for individuel sparring og coaching af skolens dygtige trænere. Sammen sætter vi fokus og målsætninger for elevens håndbold år på TIE. OPDELING EFTER NIVEAU OG KØN Vi opdeler som oftest vores træning i pige og drenge træning, ligesom vi inddeler efter niveau og positioner. Adventure På Tirstrup Idrætsefterskoles adventure er der plads til alle. Vi giver eleven alletiders mulighed for unikke Adventure oplevelser og personlig udvikling. Linje henvender sig både til piger og drenge. Med 2 lærer på i de fleste sammenhænge er der mulighed for at tilpasse de fleste aktiviteter til dig! Med vores beliggenhed på Djursland har vi alle mulighederne for at lave de fede outdoor-aktiviteter. Vi har Mols Bjerge som er perfekt til at køre på mountainbikes. Her er mulighed for at få et sus i maven, når man drøner ned af bakkerne på de smalle stier med stejle skrænter selvfølgelig under forsvarlige forhold. Med tov og hjelm udfordrer vi træer, skrænter og klatrevægge når vi klatrer og rappeller. Vi har Ebeltoft Vig, hvor vi skal udfordre os selv både i kajakker og i sejlbåde. Vi har gode lange åer med strøm, hvor vi bare kan drive med strømmen. Vi har skove tæt på, som er gode til alle former for outdooraktiviteter. Vi har langrendsskiene stående, så vi venter bare på sneen. :0) På vores adventure linje forventer vi motiverede og engagerede elever, der er indstillede på hårdt og udfordrende arbejde og intensiv træning. Vi lægger stor vægt på teambuilding. Vi skulle gerne i løbet af året opnå en bedre styrke og kondition og større mod. Med en alsidig og varieret årsplan / kalender giver vi dig mulighed at prøve flere og måske nye genre indenfor adventure. Et udsnit af fagområderne: Vandaktiviteter Prøve forskellige former for hav- og turkajakker Sejlads på Ebeltoft Vig i joller eller Ynglinge Kano sejlads på å, sø og i havet. Svømning i havet og svømmehal. Dykning i svømmehal og hav. Snorkling på undervandsbane

18 Klatring / rappelling Prøve forskellige klatrevægge og teknik Træklatring Rappelling fra væg Rappelling fra skrænt. Fysisk træning og teambuilding Mountainbikes Adventure races Challenge sport Løbetræning med pulsure Forhindringsbane O-løb Rulleskøjter Minitriatlon Idrætscross Teambuildings øvelser Fægtning Vores nøgleord er samarbejde, udfordring, udholdenhed, grænseoverskridende På Adventure linje går linjefagsturen til det Tjekkiske paradis med fuld kald på action. Adventure har desuden flere outdoor ture med overnatning, bl.a. en tur til Bornholm og en tur på Gudenåen. Adventure linje deltager naturligvis i skolens fællesskitur til Østrig med skiløb og instruktører på forskellige niveauer. Mulighed for individuel sparring og coaching af skolens dygtige instruktører. Sammen sætter vi fokus og målsætninger for elevens Adventure år på TIE. Vi sætter skarpt på din individuel udvikling og dine individuelle mål Dine erfaringer og oplevelser fra træningslokalet vil blive kombineret med foredrag og teori omkring adrenalinsuset, kost, kropsbevidsthed, hvordan man flytter grænser, målsætning.

19 Vi arbejder med mentaltræning i forhold til at optimere den daglige træning - lær at træne! - og evt. forberedelse til konkurrence situationen - tænk dig selv stærk! Golf På Tirstrup Idrætsefterskoles golf linje er der plads til alle. Vi giver eleven alletiders mulighed for unikke golf oplevelser og udvikling af dit golfspil På golflinjen kan du finde udfordringer både som begynder, øvet eller elitespiller. Vi sætter skarpt på din Individuel udvikling og dine individuelle mål I samarbejde med Kalø golfklub og Lübker Golf 2 meget fine baner der ligger i skolens lokalområde, vil vi afprøve både træningsområder, par 3 baner og 18 huls banerne. Elever på Golf linjen opnår et medlemskab af Kalø golfklub. Er du begynder kan du tage dit golfbevis. Med et alsidigt og varieret træningsprogram giver vi dig mulighed at prøve og udvikle flere side af golfspillet. Et udsnit af fagområderne: Slagtræning Shotgame Thomas Bjørn test Putting Videoanalyse Koordinationstræning Styrketræning Mentaltræning Statistik Kost og motion Afspænding Fysiske færdigheder: Selvom golf ikke er et specielt hårdt fysisk spil, vil vi bruger tid på instruktion og udøvelse af fysisk og skadesforbyggende træning med fokus på belastningsskader Psykiske færdigheder: Vi arbejder med mentaltræning i forhold til at optimere den daglige træning - lær at træne! - og forberedelse til kampsituationen - tænk dig selv stærk! Mulighed for individuel sparring og coaching af skolens dygtige træner. Sammen sætter vi fokus og målsætninger for elevens golf år på TIE.

20 Valgfag Overordnet: På Tirstrup Idrætsefterskole undervises der i en lang række valgfag idet daglige kaldet X-fag. Følgende er den overordnede formålsbeskrivelse for valgfagene. Fælles formål: Formålet med valgfagene på Tirstrup Idrætsefterskole er at give eleverne mulighed for på et mere alment niveau end i forbindelse med linjefagene at stifte bekendtskab med emner og fagområder, der primært vil være knyttet til området omkring idræt, men også fag indenfor det kreative område vil være repræsenteret. Undervisningens primære indhold er indføringen i faget eller udøvelsen af aktiviteten. For så vidt angår de aktivitetsbetonede fag er den primære metode learning by doing. For så vidt angår de mere teoretiske fag er metoden introduktion og debat/samtale med udgangspunkt i elevernes erfaringer og livsverden. Det er ønsket, at de forskellige valgfag skal give eleverne mulighed for at tone sit eget skema i den retning, interessen går. Hvad angår x-fagene, er det ønsket, at eleverne gennem deres egne valg får styrket deres generelle udvikling samt deres almene faglige og personlige udvikling. Organisering: Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Øvrige fag Overordnet: På Tirstrup Idrætsefterskole undervises der foruden i de prøveforberedende fag i en række fag, der ikke leder frem til nogen prøve. Hvad angår Projektopgave og OSO er skolen forpligtet på at tilbyde disse for samlet set at kunne stå mål med det, der almindeligvis kræves i folkeskolen. Hvad angår Dansk som andetsprog, vælger skolen at tilbyde dette til de af skolens elever, som har en grønlandsk baggrund, eller som har en anden etnisk baggrund end dansk. Følgende er overordnede formålsbeskrivelser for de enkelte fag. Opvisningstræning/grundtræning I løbet af året vil du med grundtræning/opvisningstræning opleve høj fysisk aktivitet, fællesskab og glæde. Alle elever deltager i vores opvisningstræning, der munder ud i ca. 6 opvisninger om året. Eleverne møder selvfølgelig ind med mange forskellige baggrunde og forudsætninger en stor del har måske aldrig dyrket gymnastik før. Vi arbejder derfor med den folkelige gymnastiks mange muligheder, hvor grundlæggende gymnastikfærdigheder, musikforståelse, leg og bevægelsesglæde bliver de centrale ord. Gymnastiklærerne sørger for at tilrettelægge en undervisning, så alle kan være med. Projektopgaven På Tirstrup Idrætsefterskole gennemfører vi arbejdet med den obligatoriske projektopgave i 9. klasse efter bestemmelserne, som de fremgår af folkeskolelovens 13, stk. 7., stk. 8. og stk. 9. og Bekendtgørelse nr. 558 af 07/06/2006. Formål: Arbejdet med projektopgaven har det formål, at give eleverne mulighed for at opøve deres evner for: - at arbejde undersøgende og systematisk

21 - gennem fordybelse i arbejdet at danne sig overblik og indse sammenhænge - at tilrettelægge et længere arbejdsforløb og vælge passende og varierede udtryksformer - at handle selvstændigt - at skabe samarbejdsrelationer med andre i og udenfor skolen - at opleve ansvar for egen læring og medansvar for fælles løsninger. Projektopgaven er ikke en prøve, men en del af undervisningen. I løbet af fem sammenhængende skoledage modtager eleven således undervisning i at arbejde med et projekt. De lærer, hvordan de vinkler opgaven ved at opbygge en problemstilling i form af et sæt af spørgsmål, og de lærer at arbejde med et projekt, som kan de kan fremlægge for andre. Opgaven vurderes med en udtalelse og en karakter. Eleven kan vælge at få udtalelsen og/eller karakteren påført sit afgangsbevis. Organisering: Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) Sammenhæng! På Tirstrup Idrætsefterskole gennemfører vi arbejdet med den Obligatoriske selvvalgte Opgave efter bestemmelserne, som de fremgår af Bekendtgørelse om den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse. (Nr. 497 af 31. maj 2000) Formål: Formålet med arbejdet med den Obligatoriske selvvalgte Opgave er, at eleverne får mulighed for at arbejde med indholdet i sin uddannelsesplan, herunder opnå konkret viden om den ønskede uddannelse, samt at arbejde med et emne i forlængelse af denne for her igennem at opnå større afklaring i forhold til uddannelsesvalg. Organisering: Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen for dansk. Dansk som andetsprog Formål: Vi følger formålet fra folkeskolen for faget dansk som andetsprog, som er flg.: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk som andetsprog er, at tosprogede elever på baggrund af deres sproglige og kulturelle forudsætninger tilegner sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge dansk, og den skal udvikle deres bevidsthed om dansk kultur, sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Stk. 2. Undervisningen skal fremme den enkelte elevs personlige og sproglige udvikling og forståelse af samspillet mellem dansk sprog og kultur og elevens modersmål og kulturbaggrund. Undervisningen skal herved bidrage til, at eleven udvikler forudsætninger for en aktiv og ligeværdig deltagelse i skole, uddannelse og samfund.

22 Organisering: Ansvarsfordelingen fremgår af tjenestetidsaftalen. Den konkrete placering af timer fremgår af det faste ugeskema og årsplanen. Anderledes forløb Overordnet: De anderledes forløb er en del af undervisningen på Tirstrup Idrætsefterskole. Anderledes forløb afvikles i andre holdmæssige konstellationer end den daglige undervisning. De anderledes forløb skal bryde hverdagens rutiner og bringe fagligheden fra såvel idræts- og linjefag som de boglige fag i spil på andre måder end i hverdagen. Følgende er overordnede formålsbeskrivelser for de enkelte anderledes forløb. Formål for Introugerne Formål: Formålet er, at eleverne får det fornødne kendskab til skolen, til hinanden, til personalet og til vores intentioner med efterskoleopholdet som helhed, så et optimalt udbytte af skoleåret er muligt. Der lægges vægt på at få præciseret rammerne for et godt fællesskab og eleverne introduceres til måder at håndtere samvær på. Regler og normer i forhold til skolehverdagen introduceres og intentionerne bag disse præciseres og diskuteres. Undervisningen såvel den boglige som den idrætslige introduceres og målene klargøres. Organisationen af eleverne veksler mellem værelset, kontaktgruppen, fagholdet, linjeholdet og hele elevholdet. Ansvarsfordelingen fremgår af planen for introugerne. Lejrskole Formål: Formålet med lejrskolen er at eleverne skal opleve at være sammen i en helt anden kontekst. Eleverne skal opleve at være sammen på en anden måde. Organisering: Organisationen og ansvarsfordelingen fremgår af planen for Lejrskolen. Musical / Teater-ugen Formål: Formålet med ugen er at eleverne får brugt deres færdigheder i musik, dans og teater. Gennem seriøst og ambitiøst arbejde med musik, dans og teater producerer eleverne en levende og dynamisk musical / teateropsætning et godt produkt som andre kan have glæde af. Samarbejde, selvdisciplin, ansvarlighed er vigtige mål for den enkelte elev og hele elevholdet. Det er vigtigt at fremhæve elevernes kreative medvirken i denne proces. Projektet afsluttes med en række forestillinger for andre skoler og forældre. Organisering: Organisationen og ansvarsfordelingen fremgår af planen for Musicalforløbet. Terminsprøver Formål: Formålet med terminsprøveugen er dels at give eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med prøveformerne, som de gælder for folkeskolens prøver, så de derved bliver trygge ved disse, og dels at give mulighed for at få et midtvejsstandpunkt i forhold til det faglige arbejde på skolen. Terminsprøverne afvikles under former, der ligner afgangsprøverne. I den resterende tid tilrettelægges undervisning i skolefag, linjefag eller andet. Organisering: Organisationen og ansvarsfordelingen fremgår af planen for terminsprøverne.

23 Afslutningsugen Formål: Formålet er at få afsluttet skoleåret, så det af elever og personale opleves som et afsluttet hele. Aktivitetsmæssigt er der fokus på fællesskabet og de kreative/idrætslige elementer. Desuden indeholder ugen evalueringer af skoleåret. Organisationen af eleverne veksler mellem værelset, mindre grupper, kontaktgruppen, fagholdet, linjeholdet og hele elevholdet. Organisering: Organisationen og ansvarsfordelingen fremgår af planen for afslutningsugen. Uddannelses og erhvervsvejledning Formål Vi følger formålet fra folkeskolen for uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering som er flg.: Stk. 1. Formålet med undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse. Stk. 2. Gennem undervisningen skal eleven opnå mulighed for at forberede sit uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget som en række beslutninger, der må træffes ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og de samfundsmæssige muligheder. Ved at inddrage det omgivende samfund får eleven kendskab til forhold og vilkår, der er knyttet til uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmarked, samt kendskab til levevilkår og livsformer på og uden for arbejdsmarkedet. Stk. 3. Personlig rådgivning og vejledning skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger og bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan og handlingsplan. Praktisk undervisning Overordnet: På Tirstrup Idrætsefterskole indgår det praktiske arbejde i både undervisning og samvær. Skolen fungerer som hjem for eleverne mens de går på skolen, og det er vigtigt at eleverne får en oplevelse af at deltage i alle hjemmets funktioner. Hermed får eleverne mulighed for at opbygge en ansvarlighed i forhold til det fælles og en respekt for de arbejdsopgaver, som løses af skolens praktiske personale. På Tirstrup Idrætsefterskole definerer vi køkkenpraktikken som undervisning, hvor imod den daglige og ugentlige rengøring er en del af kostskolearbejdet. Køkkenpraktik Formål: Formålet med køkkenpraktikken er at eleverne får kendskab til Ernæringsrådets 8 kostråd bl.a. ved at deltage i kostplanlægningen. De får muligheden for større viden om hygiejne gennem deltagelse i produktionen af mad samt rengøring i køkkenet og opvask. Eleverne får mulighed for indsigt i madlavningens forskellige tilberedningsmetoder ved at deltage i produktionen af mad. Endelig ønsker vi at give eleverne mulighed for at deltage i egentligt arbejde på en egentlig arbejdsplads med de regler og omgangstoner, der hersker et sådant sted. Kostskolearbejdet Overordnet I det indledende afsnit om det overordnede samt skolens pædagogiske linje kan man læse om samværets rolle i skolens dannelsesprojekt. I det følgende kan man læse om en række konkrete udmøntninger af dette i skolens praktiske kostskolearbejde.

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Undervisning Indhold Historie... 4 Skolens formål... 4 Skolens elevgruppe... 4 Skolens fag... 5 Obligatoriske fag... 7 Gymnastik... 7 Folkedans... 9 Sang...

Læs mere

Indholdsplan 2007 / 2008 1

Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indholdsplan 2007 / 2008 1 Indhold Historie:... 4 Skolens formål og værdigrundlag:... 5 Skolens elevgruppe... 6 Skolens fag:... 7 Obligatoriske fag... 9 Gymnastik... 9 Obligatorisk svømning... 10 Folkedans...

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016)

Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016) Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016) [1] Indholdsplaner Gylling Efterskole 2015-2016 Gylling Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens værdigrundlag hviler på et positivt menneskesyn og

Læs mere

Indholdsplan for Vesterlund Efterskole

Indholdsplan for Vesterlund Efterskole August 2013 Indledning Skoleåret 2013-14 består af 42 uger med start den 11. august 2013 og afslutning den 27. juni 2014. Der er til starten af skoleåret optaget 188 elever, fordelt på 106 piger og 82

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2012/2013 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014)

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014) Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole skoleåret 2013 2014 1 Indholdsfortegnelse: Galtrup Musik og Idrætsefterskole i forhold til Bekendtgørelse af lov om Musik og Idrætsefterskoler, nr. 822

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2009/2010

INDHOLDSPLAN 2009/2010 INDHOLDSPLAN 2009/2010-1 - 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE - 4-1.1 VÆRDIGRUNDLAG - 4-1.2 HISTORIE - 4-1.3 HOVEDSIGTE - 5-2 EFTERSKOLELIVET - 6-2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET - 6-2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN

Læs mere

2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE

2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE 2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE Indhold Loven... 4 Skolens hovedsigte... 4 Skolens formål... 5 Grundtvigs skoletanker... 5 Moderne skolekultur og pædagogik... 5 Kvalificeret undervisning

Læs mere

Indholdsplan for Ryslinge Efterskole

Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1 Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet 3.1. Kontaktgrupper

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

ERIKSMINDE EFTERSKOLE

ERIKSMINDE EFTERSKOLE ERIKSMINDE EFTERSKOLE Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder. 2012/2013 Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder 1 af 25 INDHOLDSFORTEGNELSE: Skolens

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2015-16

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2015-16 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2015-16 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 6 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Formål: I henhold til skolens vedtægter er det BALLEs formål at drive skole indenfor gældende lovgivning. Værdigrundlag:

Læs mere

Indholdsplan. Vrigsted Efterskole skoleåret 2013-2014

Indholdsplan. Vrigsted Efterskole skoleåret 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsplan. Vrigsted Efterskole skoleåret 2013-2014 1. Forord side 3 2. Værdigrundlag side 4 3. Undervisning. side 5 4. IT i undervisningen. Side 6 5. Fagene. Boglige fag 8. klasse

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14

INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSPLAN BREJNING EFTERSKOLE SKOLEÅRET 2013-14 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE GRUNDLAG FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE MÅL SUNDHEDSTILTAG/SUNDHEDSOPFATTELSE: PSYKISK SUNDHED

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Efterskolen Epos -fortællinger for livet Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 15/8 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere