Vand og vækst: Udnyttelse og beskyttelse af vandressourcer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vand og vækst: Udnyttelse og beskyttelse af vandressourcer"

Transkript

1 Aktivitetsplaner Aktivitet Aktivitetsplan (titel): Resumé 1) Målgruppe og behov Forskning og udvikling Vand og vækst: Udnyttelse og beskyttelse af vandressourcer Aktivitetsplan nr.: En omkostningseffektiv og bæredygtig udnyttelse af Danmarks vandressourcer er nødvendig for at sikre og fremme vækst i landbrug, dambrug og industri. Aktivitetsplanen vil udvikle ny teknologi og værktøjer, der kan sikre en ressourceeffektiv produktion og vækst samt reducere omkostningerne til beskyttelse af vandressourcen mod overudnyttelse og forurening. Målgruppen for DHI s teknologiudvikling og nye serviceydelser omfatter store og små vandforsyninger, landbrugssektoren, dambrugssektoren, vand- og miljømyndigheder herunder særligt kommuner, regioner, Naturstyrelsen - rådgivende ingeniørvirksomheder samt en række små og mellemstore innovative virksomheder inden for vandsektoren. Målsætningen er at sikre en omkostningseffektiv beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af Danmarks grundvandsressourcer i primær produktion (drikkevand, industri, dambrug og landbrug). DHI har fokus på at skabe øget effektivisering og vækst inden for målgruppen gennem udvikling af nye metoder og beslutningsstøttesystemer. Der er bred opbakning til planens mål blandt de 39 svar fra vandressourcesektoren på Bedreinnovation.dk. Aktivitetsplanen indeholder udviklingen af følgende nye teknologiske services: 1. Nye teknologier til at understøtte langsigtet vandressourceplanlægning 2. Nye metoder og modeludviklinger til by-hydrologi (grønne og befæstede områder, Lokal Afledning af Regnvand (LAR)) i MIKE SHE 3. Ny viden og ydelser vedr. grundvandsmodellering i heterogen geologi 4. Nye modelbaserede metoder til målrettet og differentieret nitratforvaltning 5. Udvidelse af MIKE SHE til geokemisk modellering i grundvand og i udveksling med overfladevand samt økologi 6. Ny viden og værktøjer vedr. usikkerheder og klimaændringer i vandplaner 7. Nye ydelser ved brug af nye (satellit) datakilder i MIKE modeller og i et beslutningsstøttesystem for vandressourceforvaltning 8. Et kundetilpasset MIKE system til grundvandsforvaltning skræddersyet til danske slutbrugere (fx kildepladsstyring) 9. Ny viden og metoder til at indarbejde usikkerhed i grundvandsmodelbaserede prædiktioner og beslutninger. 10. Hurtige og effektive beregningsløsere for komplekse hydrologiske modeller Målgruppen for aktivitetsplanen er vandforsyninger, landbrugssektoren, dambrugssektoren, vand- og miljømyndigheder, rådgivende ingeniørvirksomheder samt en række små og mellemstore innovative virksomheder inden for vandsektoren. Fælles for målgruppen er, at udnyttelse af vandressourcer er vigtig rent økonomisk, enten fordi det påvirker primær produktion (drikkevand, industri, dambrugs- og landbrugsproduktion), eller fordi der er store omkostninger forbundet med at sikre vandressourcer. Den samfundsøkonomiske effekt er dokumenteret af formandskabet for Det Økonomiske Råd, der i 2015 har sat fokus på grundvand og overfladevand samt disses betydning for både den økonomiske vækst og miljøet (Økonomi og Miljø, 2015). Aktiviteterne adresserer væsentlige udfordringer i bæredygtig udnyttelse af vandressourcer og miljø under tre hovedtemaer 1) Bæredygtig udnyttelse af vandressourcer, 2) Samspil mellem vand, miljø og landbrug og 3) Effektive beslutningsprocesser i vandressource- og miljøforvaltningen. 4 DHI s modelleringsteknologi inden for vandressourcer anvendes af samtlige danske rådgivere inden for vandressourcer (Alectia, COWI, EnviDan, GEO, Grontmij, Kruger, NIRAS, Orbicon, Rambøll m.fl.) til deres danske kunder og er meget udbredt internationalt. I 2015 findes der knap brugere af DHI s vandressourcemodeller, hvoraf ca. 80 er danske. DHI s hydrologiske model MIKE SHE er desuden 1

2 grundlaget for Danmarks Nationale Vandressourcemodel, der anvendes af myndigheder, kommuner, rådgivere og forskningsinstitutioner. I Danmark betjener DHI kunder inden for markedet for vandressourcer, hvoraf ca. 30% er private virksomheder. DHI s teknologi og specialiserede rådgivning gør det muligt for mange af disse direkte kunder at levere vandressourceydelser til en meget større sekundær målgruppe. Denne sekundære målgruppe omfatter mange SMV'er i den primære produktion fra industri, vandforsyning (mere end privatejede) og landbrug (mere end bedrifter). DHI s kommercielle omsætning på området udgjorde ca. 65 mio. kr. i 2014, heraf ca. 2/3 på det danske marked. Med satsningen på udvikling af nye modelværktøjer og mere brugervenlige beslutningsstøtteværktøjer forventes denne omsætning øget med 20% frem imod Bæredygtig udnyttelse af vandressourcer Danmark er et af verdens førende lande inden for grundvandsforvaltning. Uagtet dette, er nye metoder til at sikre en bæredygtig vandforsyning meget efterspurgt af både store og små vandforsyningsselskaber på Bedreinnovation.dk. Værktøjer udviklet til sæsonbestemte klimaprognoser vil kunne bidrage til en bæredygtig og omkostningseffektiv vandforsyning, under hensyntagen til klimaændringer. Ifølge respons på Bedreinnovation.dk er der stort behov for ny teknologi til håndtering af kompleks geologi ift. udpegning af drikkevandsområder og sårbarhedskortlægning. I fremtiden skal arealanvendelse i byområder tilpasses til at håndtere de forventede større og mere varierende nedbørsmængder som resultat af klimaforandringer. Befæstede og grønne områder har en kraftig indvirkning på risikoen for oversvømmelser, belastning på kloaksystemer under ekstrem regn samt indvindingsog grundvandsdannende oplande. Muligheden for store miljømæssige og økonomiske gevinster (se INNO+ 2013) har på Bedreinnovation.dk udløst kraftig efterspørgsel fra flere sider, bl.a. vandforsyninger, NST, kommuner og deres rådgivere, for ny udvikling i MIKE SHE til håndtering af hele det hydrologiske kredsløb for en by. Samspil mellem vand, miljø og landbrug Landbrug er et af Danmarks mest værdiskabende erhverv, og ifølge Danmarks Statistik er der ca bedrifter i Danmark langt de fleste af disse er SMV er. Miljøregulering af landbrugsproduktion sker med udgangspunkt i EU s Nitratdirektiv og Vandrammedirektiv (VRD). VRD har blandt andet som mål, at samtlige vandløb, søer, fjorde m.v. opnår en god økologisk tilstand. Til dato er dette kun opfyldt for 28% af de danske vandløb. I Danmark implementeres VRD via vandplaner. Ifølge landbruget vil implementeringen af vandplanerne medføre driftstab svarende til 75 mia. kr., herunder driftstab som følge af forsumpning af hektar landbrugsjord. Yderligere reduktion af næringsstofudledning vil være dyrt for det danske samfund, så der er et stort økonomisk potentiale i at forbedre metoderne til vurdering af miljøeffekterne af ændret landbrugspraksis. Natur- og Landbrugskommissionen har som en af sine centrale anbefalinger, at der skal arbejdes hen imod en langt mere differentieret og målrettet regulering af landbrugsarealer. DHI s nye metoder og koncepter til stedspecifik behovstyret grundvandbeskyttelse vil bidrage til den ønskede vidensbaserede regulering af landbrugsarealer (INNO+ 2013), der bedst udnytter lokale forhold og dermed bidrager til forbedret konkurrenceevne for landbruget. Fx. vil der på områder med stor mulighed for at tilbageholde vand være mulighed for øget anvendelse af kvælstofgødning, uden at udvaskningen nødvendigvis øges. Den planlagte nyudvikling i MIKE SHE af effekten af dræn og nye virkemidler, som fx kontrollerede dræn og minivådområder, vil også gøre det muligt for miljømyndigheder, landbrug og deres rådgivere at kombinere virkemidler med andre forvaltningstiltag, der bedst udnytter lokale forhold. Disse nye metoder er kraftig efterspurgt på Bedreinnovation.dk. 2 DHI Resultatkontrakt

3 Aktivitetsplaner Vandforsyningen i Danmark er primært baseret på rent grundvand. Der er ca vandværker og vandforsyningsselskaber i Danmark. Ca. 75 af selskaberne er kommunale, mens resten er private og fortrinsvis ejet af forbrugerne, dvs. der er mange små selskaber. De største trusler mod vandforsyningen er for stor tilførsel af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer samt for store (ikke bæredygtige) indvindinger. Forurenede industrigrunde, lossepladser og lignende udgør en trussel mod mange vandforsyningsboringer. Der findes mere end af denne type punktkilder. De Danske Regioner har estimeret, at det vil koste den danske stat 9,6 mia. kr. over de næste 40 år at eliminere disse forureningskilder. Derfor efterlyses omkostningseffektive metoder til at sikre grundvandet. Forekomsten af pesticider er ofte årsag til lukning af vandforsyningsboringer. I 2012 blev der f.eks. fundet pesticidaktivstoffer i ca. 42% af de undersøgte boringsindtag. Eksisterende metoder til risiko- og konsekvensvurdering tager sjældent højde for den naturlige geokemiske nedbrydning og overvurderer dermed behovet for oprensning, lukning af boringer etc. med væsentligt øgede og unødvendige omkostninger til følge. DHI vil derfor udvikle forbedrede modelværktøjer og metoder til kortlægning af geokemiske processer i grundvand og i grundvandsbaserede økosystemer. Denne udvikling vil finde anvendelse hos kommuner, vandforsyningsselskaber (og deres rådgivere). Effektive beslutningsprocesser i vandressource- og miljøforvaltningen Modellering af vandressourcer anvendes i stor udstrækning som grundlag for vandplaner og langsigtet planlægning. Jf responsen på BedreInnovation.dk har alle interessenter landbruget, vandforsyninger, kommuner, miljømyndigheder og rådgivere - brug for bedre værktøjer, som tager højde for usikkerhed i modellering og relaterer usikkerheden til de risici, omkostninger og konsekvenser, det har for afledte beslutninger. Derfor er kvantificering af modelusikkerhed en væsentlig del af aktivitetsområdet. Ligeledes vil integration af nye observationsdata, modeldata og indikatorer sikre beslutningstagerne det bedst mulige beslutningsgrundlag. Udvikling af skræddersyede forvaltningsværktøjer blev identificeret af DHI s vandressource-dialogforum som havende stort markedspotentiale. Nye værktøjer beregnet på en bedre varetagelse af den daglige drift af kildepladserne er ligeledes efterlyst på Bedreinnovaton.dk, fordi de beslutninger, der træffes nu, vil have konsekvenser år frem. Udviklingen inden for dette område skal ske under hensyntagen til - og i tæt samarbejde med - vandselskaberne for at sikre, at udviklingen er målrettet behovet. Numeriske modeller er et udbredt værktøj i Danmark ved forvaltning af vandressourcen og benyttes bl.a. af statslige organisationer som GEUS og NST, af en lang række kommuner og vandforsyninger samt af rådgivere og små og mellemstore virksomheder. Modeller er nyttige værktøjer til at forbinde forskellige datatyper samt skabe et overblik over komplekse problemstillinger. En af barriererne ved brugen af modeller i forvaltningen er kompleksiteten i modellerne samt beregningstiden. Udbredelsen og brugen af modeller kan forøges ved fokus på nye metoder til optimering af beregningen, fx ved brug af grafikkort. Løsninger på dette område efterspørges af hele målgruppen. Vandressourcer er et strategisk område for DHI, men også generelt for Danmark og internationalt. Den samlede omsætning blandt private rådgivere i Danmark inden for vandsektoren anslås til mio. kr. årligt, hvoraf 30-50% hidrører fra eksport. Med udgangspunkt i Danmarks førerposition på videnbaseret vandforvaltning og beskyttelse af vandressourcer på det internationale marked fremhæver Uddannelsesog Forskningsministeriet at en målrettet strategisk forsknings- og innovationsinvestering inden for bæredygtig grundvandsbeskyttelse i forhold til både drikkevand, natur og miljø vil kunne give en platform for at Danmark kan udvikle en global styrkeposition. 3

4 2) Den nye teknologiske serviceydelse Målsætningen for de nye teknologiske serviceydelser er at: forbedre den teknologiske service til målgruppen og dermed sikre en mere ressourceeffektiv vandressource- og miljøforvaltning udvikle ydelser, der ikke udbydes af andre aktører på markedet, og dermed skabe en platform for vækst af målgruppen udvikle nye teknologiske ydelser, der vil kunne markedsmodnes inden for 1-5 år. A. Bæredygtig udnyttelse af vandressourcer 1. Nye teknologier til at understøtte langsigtet vandressourceplanlægning Vandplanlægning for tidshorisonter på måneder og år er traditionelt blevet gennemført baseret på historiske meteorologiske data. Inden for de senere år er sæsonbestemte klimaprognoser blevet væsentligt forbedret, hvilket muliggør mere pålidelige hydrologiske prognoser og dermed en mere effektiv vandressourceplanlægning. Der ses et behov for langsigtet vandplanlægning til landbruget og vandforsyninger, hvor målet er at sikre en omkostningseffektiv og bæredygtig anvendelse af vandressourcer til trods for klimaændringer og klimavariabilitet (fra år til år). DHI har under EU projektet EUPORIAS indhentet ny viden om klimaprognoser for planlægningshorisonter fra måneder til årtier. Denne viden udnyttes ved etableringen af denne ydelse. Ydelsen omfatter etablering af nye vandplanlægningsmetoder, der indarbejder sæsonbestemte klimaprognoser til adressering af vandknaphed og afvejning af forskellige interesser af relevans for landbrug og vandforsyninger. Der etableres en første prototype i 2015 og et demonstrationsprojekt i 2016, hvorefter de etablerede metoder vil blive inkorporeret i DHI s hydrologiske modeller. Forventet markedsmodning: 2-3 år. 2. Metode- og modeludvikling for grønne og befæstede arealer For klimasikring kan særligt grønne og befæstede områder have en stor, men modsatrettet effekt på oversvømmelser og grundvandsdannelse. Grønne områder kan gennem fordampning, opmagasinering og nedsivning til grundvand reducere oversvømmelser og dermed aflaste kloaknettet samt reducere behovet for øget kapacitet. Der kan opnås en stor økonomisk effekt ved implementering af mere omkostningseffektive klimasikringer, som også tager hensyn til grundvandsbeskyttelse og bæredygtighed af indvinding. Aktiviteterne vil i første omgang blive fokuseret på udvikling af et koncept for, hvorledes beskrivelsen af grønne og befæstede områder kan forbedres i de eksisterende modeller. Det forventes, at der vil være fokus på behovet for en mere fleksibel opløsning samt forbedrede numeriske løsningsmetoder. Værktøjet efterspørges af kommuner, vandforsyninger samt rådgivere, og det forventes at kunne benyttes straks efter udviklingen, hvorfor den forventede markedsmodning er 1-2 år. 3. Udvikling af metoder til opløsning af heterogene geologiske forhold i grundvandsmodeller MIKE SHE modelsystemet er det modelsystem, der typisk anvendes til grundvandskortlægning på Sjælland og Fyn, mens ModFlow er den primære modelkode i Jylland. I begge tilfælde er der begrænsninger ved beskrivelsen af heterogene geologiske forhold. Fleksible mesh grundvandsmodeller vil kunne beskrive grundvandsforholdene under komplekse geologiske forhold og understøtte planlægningen for de boringsnære beskyttelsesområder for kommunerne og deres rådgivere. Vandforsyninger vil få gavn af en bedre beskrivelse af samspillet mellem grundvand, strømning i nærheden af store kildepladser samt grundvandsstrømning i byer i forhold til både indvinding og forurening. Aktiviteterne indebærer både hjemtagning af viden og kompetenceopbygning inden for fleksibel mesh grundvandsmodellering og vurdering af modellernes anvendelse i en relevant dansk grundvandsproblemstilling. Forventet markedsmodning: 1-2 år. B. Samspil mellem vand, miljø og landbrug 1. Modelbaseret nitratforvaltning, som understøtter en målrettet og differentieret 4 DHI Resultatkontrakt

5 Aktivitetsplaner regulering af landbrugsarealer En målrettet og differentieret miljøindsats er et ufravigeligt krav i de kommende vandplaner. Dette forudsætter udvikling og evaluering af en ny forvaltningsstrategi, der indbygges i både DHI s vandmodeller og et beslutningsstøtteværktøj. Strategien baseres på et simpelt modelbaseret koncept til effektiv evaluering af forskellige virkemidler med hensyn til reduktionsmål og omkostninger. Dette kan benyttes til etablering af scenarier, der kan evalueres i mere komplekse oplandsmodeller. Metoden udvikles til at levere stedspecifik og behovstyret grundvandsbeskyttelse og sikrer dermed landbrugets konkurrenceevne og produktion, samtidig med at der opnås en bredere samfundsmæssig gevinst ved at kunne sikre vandressourcer. Forventet markedsmodning: 1-2 år. 2. Modellering af geokemi og punktkilde-vandkvalitetsprocesser til risikovurdering Forureningsrisiko for grundvand og grundvandsafhængige økosystemer fra fx pesticider, nitrat og opløsningsmidler er stærkt afhængig af grundvandets geokemi, hvilket kan være meget komplekst omkring industrigrunde og lossepladser. For at forbedre især vurdering af risikoen for punktkilder ift. drikkevandsinteresser indføres geokemisk modellering i MIKE SHE. Ydelsen vil kunne anvendes i forvaltningsstrategier og afværgemetoder af vandforsyninger og deres rådgivere. Forventet markedsmodning: 1-2 år. 3. Ny viden til inddragelse af usikkerhed og klimaændringer i vandplaner I RK perioden har DHI udviklet et virkemiddelværktøj til beregning af omkostninger, tabsreduktion af næringsstoffer og udledning af drivhusgasser samt effekten af virkemidler i klimatilpasning og afbødning af klimaændringer. En væsentlig forbedring af det nuværende værktøj som beslutningsgrundlag er kvantificering af usikkerhed i den beregnede effekt. Derfor videreudvikles værktøjet til at kunne kvantificere usikkerheden i omkostninger, tabsreduktion, udledning af drivhusgasser og klimatilpasning. Ydelsen skal bruges af kommuner, miljømyndigheder og landbruget i deres planlægning og implementering af vandplaner. Forventet markedsmodning: 1-2 år. C. Effektive beslutningsprocesser i vandressource- og miljøforvaltningen 1. Modelbaserede vandressourceydelse med nye datakilder Ydelser fokuseret på udvikling af DHI s beslutningsstøtteværktøj til en ny generation af modelbaserede vandressourceydelser, der udnytter nye datakilder (fx data fra ESA s Sentinel satellitter eller droner) til optimering af overvågning og vurdering af vandressourcer (sne, jordfugtighed), vandkvalitet og økosystemtilstand. Udviklingen tænkes understøttet af H2020 ansøgningen WATER EYE og et samarbejde med DTU under Smart UAV-projektet. Det vil gøre vores kunder bedre i stand til at udnytte disse nye datakilder med henblik på at forbedre hydrologisk modellering og monitorering. Forventet markedsmodning: 2-4 år. 2. Udvikling af skræddersyede forvaltningsværktøjer i samarbejde med interessenter inden for den danske vandsektor Vandforsyninger står over for en række udfordringer ift. sårbarhedskortlægning af ressourcen, kildepladsstyring og risikovurdering for miljøfarlige stoffer, og der er identificeret et behov for skræddersyede forvaltningsværktøjer til afhjælpning af disse problemstillinger. Denne ydelse indeholder en række aktiviteter startende med afdækning af behov og identificering af relevante problemstillinger gennem en workshop med vandforsyninger. Herefter udvælges en af problemstillingerne og et nyt skræddersyet forvaltningsværktøj udvikles. Forventet markedsmodning: 1-2 år. 3. Usikkerheder i modelprædiktioner og beslutningsgrundlag for grundvandsforvaltning Ved anvendelse af traditionelle metoder, forbliver usikkerheder ved kritiske grundvandsmodelforudsigelser uprøvede, og resultatet er et ufuldstændigt skøn snarere end en kvantitativ vurdering af risikoen. Et nyt paradigme, der tilknytter modelusikkerheder til den forvaltningsmæssige beslutningsproces, vil blive 5

6 undersøgt. Ligeledes er også en række nye metoder vedr. beslutningsprocessen, fx null space Monte Carlo metode, blevet udviklet. Disse metoder vil blive undersøgt og afprøvet. Værktøjer, som tager højde for usikkerhed i modellering og relaterer usikkerheden til de risici, omkostninger og konsekvenser, det har i beslutningsprocessen, vil danne et stærkere beslutningsgrundlag for grundvandsforvaltning i Danmark. Forventet markedsmodning: 1-2 år. 4. Effektiv udnyttelse af modeller gennem optimerede beregningsløsere Numeriske modeller benyttes til løsning af en lang række problemstillinger, hvor mængden af information samt en stigende kompleksitet i problemstillingerne medfører, at beregningstiden er en af de kritiske barrierer for en effektiv udnyttelse af modeller i vandforvaltningen. DHI vil evaluere og afprøve forskellige metoder, bl.a. brugen af grafikkort (GPU) til optimering af de eksisterende beregningsmetoder. Målsætningen er at kunne servicere målgruppen med modelværktøjer, der har væsentligt reduceret beregningstid ift. de eksisterende løsninger. Forventet markedsmodning: 1-2 år. 3) Aktiviteter A. Bæredygtig udnyttelse af vandressourcer 1. Nye teknologier til at understøtte langsigtet vandressourceplanlægning Et demonstrationssystem færdigøres i 2016 som EUPORIAS projektleverance sammen med en evaluering af usikkerheden i vandplanlægningsprognoser. Demonstrationssystemet vil inkludere nye metoder til at adressere vandknaphed og afvejning af forskellige interesser, herunder indikatorer til vandefterspørgsel og miljøsårbarhed. Efterfølgende vil den vigtige sæsonmæssige effekt af sneakkumulering og snesmeltning blive indbygget i vores hydrologiske modeller. 2. Metode- og modeludvikling for grønne og befæstede arealer Metodeudvikling foretages i samarbejde med interessenter (HOFOR, NST og rådgivere). Nye metoder for beregning af nedsivning, afstrømning og oversvømmelse ved grønne og befæstede arealer samt LAR løsninger vil blive udviklet i MIKE SHE. Ny viden vedr. effekterne på oversvømmelser, grundvandsdannelse og klimatilpasning skabes via en dansk case sammen med området Effektiv urban vandinfrastruktur. 3. Udvikling af metoder til opløsning af heterogene geologiske forhold i grundvandsmodeller Aktiviteterne består af videnhjemtagning og kompetenceopbygning inden for fleksibel mesh grundvandsmodellering og derefter anvendelse og evaluering af modellerne på en række danske grundvandsproblemstillinger. Anvendelsen vil fokusere enten på strømning i nærheden af store kildepladser eller simulering i kompleks geologi (fx begravede ådale). B. Samspil mellem vand, miljø og landbrug 1. Modelbaseret nitratforvaltning, som understøtter en målrettet og differentieret regulering af landbrugsarealer Hovedaktiviteterne består af 1) udvikling af en ny modelbaseret metode til kortlægning af kvælstofreduktion; 2) forbedret beskrivelse af effekten af især nye virkemidler; 3) et beslutningsstøtteværktøj til at definere virkemiddelscenarier i MIKE SHE og 4) anvendelse på et dansk opland. 2. Modellering af geokemisk og punktkilde-vandkvalitetsprocesser til risikovurdering Udviklingsaktiviteterne består af en integration af geokemisk modellering (PHREEQC) i MIKE SHE samt ny procesmodellering af pesticider og opløsningsmidler i EcoLAB, som inkluder geokemi. Derefter vil disse nyudviklinger blive afprøvet på en dansk case. 3. Ny viden til inddragelse af usikkerhed og klimaændring i vandplaner I virkemiddelværktøjet udvikles en beregningsmetode til at estimere usikkerheden i omkostninger, tabsreduktion, udledning af drivhusgasser og klimatilpasning. Konsekvenserne for vandplaner vurderes på et dansk opland. 6 DHI Resultatkontrakt

7 Aktivitetsplaner 4) Vidensamarbejde og - hjemtagning 5) Inddragelse og videnspredning C. Effektive beslutningsprocesser i vandressource- og miljøforvaltningen 1. Modelbaserede vandressourceydelser med nye datakilder Udvikling af DHI s beslutningsstøtteværktøj til en ny generation af modelbaserede vandressourceydelser, der udnytter nye datakilder (fx ESA s Sentinel satellitter og ubemandede luftfartøjer). En prototype på ydelsen udvikles og gøres operationel, såfremt finansiering fra H2020-projekt WATER EYE finder sted som forventet. Anvendelse af data fra droner til vandressourcemodellering og monitorering foretages i samarbejde med DTU. 2. Udvikling af skræddersyede forvaltningsværktøjer i samarbejde med interessenter inden for den danske vandsektor Katalog, der optegner brugerbehov og prioritering for beslutningsstøttesystemer inden for kildepladsstyring, sårbarhedskortlægning, risikovurdering af forurenende stoffer, værdiansættelse af økosystemer m.fl., foretages i samarbejde med interessenter. Ud fra behovsanalysen vil et operationelt beslutningsstøttesystem for grundvandsforvaltning blive udviklet for en af problemstillingerne. 3. Usikkerhed i modelprædiktioner og beslutningsgrundlag for grundvandsforvaltning Aktiviteterne består af videnhjemtagning og kompetenceopbygning vedrørende en række nye metoder til beregning af usikkerheder af grundvandsmodelprædiktioner samt nye tilgange til brug af modeller som beslutningsgrundlag. Derefter vil udvalgte metoder blive implementeret og afprøvet på relevante danske cases. 4. Effektiv udnyttelse af modeller gennem optimerede beregningsløsere Anvendelse af grafikkort (GPU) og multi-core løsning implementeret i MIKE SHE/MIKE 1D s overfladestrømningsprocesmoduler. Størrelsen af og fordele ved hastighedsforøgelse evalueres og publiceres for danske oplande. Samarbejdet med de danske forskningsinstitutter består af et generelt samarbejde til evaluering af DHI s nyudviklinger og forskningsresultater samt fælles M.Sc. og Ph.D.-studerende og inddragelse i de foreslåede aktiviteter. Der samarbejdes med DTU og Aarhus Universitet vedrørende både usikkerheder i grundvandsmodellering, fleksibel mesh modellering og modellering af økologiske og geokemiske processer. Der er også planlagt samarbejde med bl.a. Aarhus Universitet (tidligere DMU) og SEGES (tidligere Videncenter for Landbrug) vedr. nitrat, landbrug og virkemidler. Gennem nøglepartnerne University of Duisberg-Essen og Ecologic Institute fra EU FP7-projektet DESSIN ( ) er DHI i stand til at tilegne sig ny viden om måling og værdiansættelse af økosystemtjenester i vandsektoren. Som partner i EU FP7- projektet EUPORIAS ( ) har DHI desuden direkte adgang til de nyeste viden vedr. sæsonbestemte klimaprognoser. Til hjemtagning af ny viden inden for estimering af usikkerhed i modellering af grundvand og beslutningstagning vil der blive etableret nye samarbejdsprojekter med en eller flere førende forskere inden for området (bl.a. Prof John. Doherty, Flinders University, Australia). Der vil blive udarbejdet kurser og seminarer for interessenter (vandforsyninger, kommuner, landbrug, miljømyndigheder, rådgivende virksomheder, universiteter og forskningsinstitutter) inden for aktivitetsplanens forskellige delalaktiviteter under THE ACADEMY by DHI. Der forventes afholdt i alt 6 kurser/seminarer i med mindste 10 deltagere. Mindst 2 arrangeres i samarbejde med danske universiteter (RUC og DTU). DHI har etableret et vandressource-dialogforum bestående af 6 medlemmer, der repræsenterer vandselskaber, miljømyndigheder, rådgivende virksomheder, universiteter og forskningsinstitutter. Disse medlemmer har bidraget til dialogen på Bedreinnovation.dk og forventes fortsat at mødes en gang om året til præsentation og diskussion af aktiviteter og udviklingsbehov. Væsentlige dele af de nye teknologiudviklinger vil desuden blive stillet til rådighed gennem DHI s MIKE modelleringssoftware, som er en meget effektiv metode til spredning af aktivitetsplanens resultater. DHI s software nyhedsbrev udsendes en gang om måneden til ca. 750 modtagere i Danmark og mere end globalt. Formidlingsindsatsen understøttes yderligere af indlæg i Teknologiportalen, 7

8 6) Sammenhæng med institutstrategi fagblade, videnskabelige artikler og konferenceartikler samt præsentationer på konferencer og workshops. Dette vil inkludere temamøder, formidling under Innovationsnetværker for Miljøteknologi og Klimatilpasning. I resultatkontraktperioden forventes min. 15 indlæg ved danske konferencer/ fagtidsskrifter samt min. 9 peer-reviewed artikler i videnskabelige tidsskrifter. Under Effektive beslutningsprocesser i vandressource- og miljøforvaltningen vil vandforsyningerne (HOFOR, VandCenter Syd, m.fl.) blive inddraget i formuleringen af behov for mulige beslutningsstøttesystemer til brug i grundvandsforvaltningen samt prototypeudvikling. Vandforsyningen Aarhus Vand bruges som demonstrationscase under FP7-projektet DESSIN. Under Samspil mellem vand, miljø og landbrug vil SEGES blive inddraget i formulering og formidling af de nye værktøjer og viden vedr. målrettet regulering af landbrugsarealer. Danmark et foregangsland inden for videnbaseret vandforvaltning og beskyttelse af vandressourcer samt miljøteknologi. DHI er en væsentlig bidragsyder til at sikre denne førerposition. DHI har en unik position som teknologiformidler, softwareudvikler og specialistrådgiver for både offentlige institutioner og private virksomheder, og DHI s erklærede mål er at udbygge vores førerposition inden for vandressourceløsninger. I tråd med DHI s udviklingsstrategi sigter de fleste af de foreslåede forsknings- og udviklingsaktiviteter mod at indlejre ny viden i vores MIKE Powered by DHI modellerings- og beslutningsstøttesoftware. En central del af DHI s vækststrategi er udvikling af nye markeder, og målgruppens specifikke beslutningsstøttesystemer skal indgå som en del af DHI s kerneforretning. Siden 2009 har denne indsats udmøntet sig i 366 brugere af kundetilpassede MIKE systemer, heraf 19 i Danmark. For at skabe yderligere vækst vil DHI gøre modelbaseret beslutning nemmere, hurtigere og mere brugervenlig. 7) Milepæle år 1 Vidensamarbejde, - hjemtagning og kompetenceopbygning A. Bæredygtig udnyttelse af vandressourcer A.1.1 Ny viden vedr. usikkerheden og pålideligheden af nyeste sæsonbestemte klimaprognoser for vandresourceforvaltning publiceret. Udvikling af teknologisk service A. Bæredygtig udnyttelse af vandressourcer A.1.2 Et operationelt seasonal-to-decadal beslutningsstøttesystem for vandsektoren leveret og klart til evt. anvendelse i DHI s kommercielle projekter (delvist finansieret af EUPORIAS) A.2.1 Modelleringkoncept til grønne og befæstede arealer samt LAR-løsninger til MIKE SHE udviklet med interessenter og beskrevet i en design rapport B. Samspil mellem vand, miljø og landbrug B.1.1 En ny modelbaseret metode til kortlægning af kvælstofretentionen udviklet. B.3.1 Katalog udviklet, der kvantificer usikkerheden i tabsreduktion af næringsstoffer, omkostning og udledning af drivhusgasser for forskellige virkemidler C. Effektive beslutningsprocesser i vandressource- og miljøforvaltning C.2.2 En formaliseret metode til måling og værdiansættelse af ændringer i økosystemtjenester udviklet og afrapporteret (delvist finansieret af DESSIN) Inddragelse og videnspredning C. Effektive beslutningsprocesser i vandressource- og miljøforvaltning C.2.1 Behovsanalyserapport for beslutningsstøttesystemer til grundvandsforvaltning udviklet i samarbejde med interessenter (HOFOR, VandCenter Syd m.fl.) F. Formidling F.1 6 videnskabelige artikler, heraf 3 peer-reviewed publiceret F.2 3 nyhedsbreve på Teknologiportalen og DHI hjemmesider F.3 Seminar vedr. by-hydrologi i MIKE SHE. Målgruppe: vandselskaber, rådgiver, offentlig myndigheder (min. 10 deltagere) F.4 Seminar vedr. beslutningsstøttesystemer for grundvand. Målgruppe: rådgivere, vandselskaber, forskningsinstitutioner og kommuner (min. 10 deltagere). F.5 5 indlæg i danske fagtidsskrifter/på fagtekniske møder F.6 DHI dialog forum møde 8 DHI Resultatkontrakt

9 Aktivitetsplaner Milepæle år 2 Milepæle år 3 Vidensamarbejde, - hjemtagning og kompetenceopbygning A. Bæredygtig udnyttelse af vandressourcer A.3.1 Ny viden vedr. anvendelse af fleksible mesh modeller til beregning af strømning og stoftransport i kompleks geologi indsamlet og afrapporteret C. Effektive beslutningsprocesser i vandressource- og miljøforvaltning C.3.1 Nye viden vedr. metoder til kvantificering af usikkerhed forbundet med modelprædiktioner og grundvandforvaltning formuleret som guideline. Udvikling af teknologisk service A. Bæredygtig udvikling af vandressourcer A.2.1 Nye metoder for grønne og befæstede arealer og LAR udviklet i MIKE SHE B. Samspil mellem vand, miljø og landbrug B.1.1 Nyt beslutningsstøtteværktøj vedr. nitrat udviklet, hvor en række potentielle virkemiddelscenarier er identificeret og overført til en modelbaseret vurdering af tiltag, som bedst udnytter lokale forhold ved brug af MIKE SHE simulering B nye virkemidler implementeret i MIKE SHE B.2.1 Integration af geokemisk speciationssoftware (PHREEQC) i grundvandskomponenten af MIKE SHE udviklet. B.3.1 Usikkerhedsanalyser af tabsreduktionen af næringsstoffer, omkostning og udledning af drivhusgasser udført og rapporteret for et dansk opland C. Effektive beslutningsprocesser i vandressource- og miljøforvaltning C.1.1 Designdokument for en kommerciel platform, der leverer vandressourceforvaltningsydelser baseret på satellitdata. C.2.1 Metoder til måling og værdiansættelse i økosystemtjenester implementeret i MIKE CUSTOMISED og anvendt sammen med Aarhus Vand (delvist finansieret af DESSIN) C.2.2 Prototype af beslutningsstøttesystem til grundvandsforvaltning for en af de udvalgte problemstillinger udviklet C.4.1 Grafikkort (GPU) og multi-core løsninger til overfladestrømning i MIKE SHE/MIKE 1D udviklet Inddragelse og videnspredning F. Formidling F.1 6 videnskabelige artikler, heraf 3 peer-reviewed publiceret F.2 3 nyhedsbreve på Teknologiportalen og DHI hjemmesider F.3 Seminar vedr. nye datakilder og jordobservation. Målgruppe: offentlige institutioner, forskningsinstitutioner, rådgivere (min. 10 deltagere) F.4 Kursus vedr. VRD og nitrat-forvaltning. Målgrupper: offentlige myndigheder, landbrug og deres rådgivere, forskningsinstitutioner (min 10. deltagere) F.5 5 indlæg i danske fagtidsskrifter/på fagtekniske møder F.6 DHI dialogforum-møde Udvikling af teknologisk service A. Bæredygtig udvikling af vandressourcer A.1.1 Opdateringsmetode for sne ved brug af snedybdemålinger i MIKE 1D/NAM udviklet og effekten på sæsonbestemt vandforvaltning afprøvet. A.3.1 Anvendelse af fleksibel mesh beregning på et dansk grundvandsopland med enten heterogen geologi (f.eks. begravede ådale) eller en storkildeplads udført og afrapporteret. B. Samspil mellem vand, miljø og landbrug B.1.1 Nyt beslutningsstøtteværktøj vedr. nitrat afprøvet på et dansk opland, fx Odense Å, og resultaterne publiceret. B.2.1 Geokemisk modellering af grundvandskvalitet med MIKE SHE, anvendt på en dansk case og afrapporteret. C. Effektive beslutningsprocesser i vandressource- og miljøforvaltning C.1.1 Prototype af ny vandressourceforvaltningsydelse med satellitdata udviklet C.2.1 Tilpasning af prototype af beslutningsstøttesystem til grundvandsforvaltning i samarbejde med slutbrugerne og resultaterne publiceret 9

10 Titel ved præsentation på BedreInnovation.dk C.3.1 Nye metoder for kvantificering af usikkerhed af grundvandsmodelbaserede beslutninger udviklet og afprøvet på en dansk case C.4.1 Grafikkort (GPU) og multi-core løsninger til overfladestrømning i MIKE SHE/MIKE 1D afprøvet og publiceret Inddragelse og videnspredning F. Formidling F.1 6 videnskabelige artikler, heraf 3 peer-reviewed publiceret F.2 3 nyhedsbreve på Teknologiportalen og DHI hjemmesider F.3 Seminar vedr. modelbaseret usikkerhed og beslutninger i grundvand. Målgruppe: Vandselskaber, forskningsinstitutioner, rådgivere (10 deltagere) F.4 Kursus vedr. optimerede beregninger i MIKE. Målgrupper: rådgivere, vandselskaber, kommuner, forskningsinstitutioner (10 deltagere) F.5 5 indlæg i danske fagtidsskrifter/på fagtekniske møder F.6 DHI dialogforum-møde Vandressourcer: Benyttelse og beskyttelse for vækst 10 DHI Resultatkontrakt

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Ressourceeffektiv og bæredygtig udnyttelse af vandressourcer

Ressourceeffektiv og bæredygtig udnyttelse af vandressourcer Aktivitetsplan (navn): Vandressourcer, miljø og landbrug Aktivitetsplan nr. 5 Forsk 2020 referencer Aktiviteterne retter sig især imod 1.1 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter, 1.2 Fra

Læs mere

Aktivitet. Forskning og udvikling. Aktivitetsplan (titel): Resumé

Aktivitet. Forskning og udvikling. Aktivitetsplan (titel): Resumé Aktivitet Aktivitetsplan (titel): Resumé Klimatilpasning Forskning og udvikling Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplanen adresserer behov for etablering af nye, intelligente løsninger til håndtering af vand

Læs mere

Nitrat retentionskortlægningen

Nitrat retentionskortlægningen Natur & Miljø 2014, Odense kongrescenter 20.-21. maj 2014 Nitrat retentionskortlægningen Baggrund Metodik Særlige udfordringer Skala Produkter GEUS, Aarhus Universitet (DCE og DCA) og DHI Seniorforsker,

Læs mere

Fremtidens vandplanlægning vandets kredsløb. ATV Konference 28. maj 2015

Fremtidens vandplanlægning vandets kredsløb. ATV Konference 28. maj 2015 Fremtidens vandplanlægning vandets kredsløb ATV Konference 28. maj 2015 Fremtidens udfordringer -grundvandskortlægningen Unik kortlægning i ca. 40 af landet Fokus på beskyttelse af grundvandet Fokus på

Læs mere

Velkomst og introduktion til NiCA

Velkomst og introduktion til NiCA NiCA seminar, 9. oktober 2014, AU Velkomst og introduktion til NiCA Jens Christian Refsgaard Professor, leder af NiCA De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Formål og program

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Klimaændringer, punktkilder og grundvandets tilstand i fht. EU direktiver

Klimaændringer, punktkilder og grundvandets tilstand i fht. EU direktiver Region Midtjylland Klimaændringer, punktkilder og grundvandets tilstand i fht. EU direktiver ATV Vintermøde - temadag d. 4. marts 2013 Tom Birch Hansen Disposition EU direktiver Klimaforandringer og grundvandet

Læs mere

På vej mod en landsdækkende nitratmodel

På vej mod en landsdækkende nitratmodel NiCA Seminar, 9. oktober 2014, Aarhus Universitet På vej mod en landsdækkende nitratmodel Baggrund Metodik Særlige udfordringer Skala Konklusion GEUS og Aarhus Universitet (DCE og DCA) Seniorforsker, Anker

Læs mere

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN AARHUS UNI VERSITET NLK I KORTE TRÆK Del af regeringsgrundlaget oktober 2011 Udpeget af regeringen marts 2012 Statusrapport 26. september 2012 Endelig rapport 18. april 2013

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse »Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse Christian Thirup, agronom, chefkonsulent Tina Andersen, geolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S ATV Jord og Grundvand Beskyttelse og forvaltning af grundvand

Læs mere

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling

Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle. Lærke Thorling Vandplaner i Danmark. Grundvandets rolle., GEUS Vandrammedirektivet og Bæredygtig vandforvaltning Integrering af vandforvaltningsmæssige opgaver Miljømålsintegrering Integrering af alle vandressourcer

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Integreret Byvandsforvaltning projektrapport, resultater og anbefalinger. Palle Lindgaard Jørgensen og Miriam Feilberg

Integreret Byvandsforvaltning projektrapport, resultater og anbefalinger. Palle Lindgaard Jørgensen og Miriam Feilberg Integreret Byvandsforvaltning projektrapport, resultater og anbefalinger Palle Lindgaard Jørgensen og Miriam Feilberg Projektets formål At gennemføre af en analyse af metoder, som har været anvendt i integreret

Læs mere

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen »Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen Chefkonsulent agronom Christian Thirup Workshop 3: Indsatsplanlægning ATV Jord og Grundvand, Vintermøde Vingsted Centret 11. marts 2015

Læs mere

KLIMATILPASNING PÅ SILKEBORGMOTORVEJEN

KLIMATILPASNING PÅ SILKEBORGMOTORVEJEN KLIMATILPASNING PÅ SILKEBORGMOTORVEJEN KLIMASIKRING AF KOMMENDE MOTORVEJ VED SILKEBORG VIA GRUNDVANDSMODEL OG VEJRRADAR I SAMARBEJDE GEUS DEN 5. DECEMBER 2012 NYBORG AF MICHAEL QUIST VEJDIREKTORAT FUNDER-HÅRUP

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Brug af numeriske modeller mhp bæredygtig forvaltning af grundvandsressourcen og grundvand i øvrigt - de første erfaringer fra Helsingør Kommune

Brug af numeriske modeller mhp bæredygtig forvaltning af grundvandsressourcen og grundvand i øvrigt - de første erfaringer fra Helsingør Kommune Brug af numeriske modeller mhp bæredygtig forvaltning af grundvandsressourcen og grundvand i øvrigt - de første erfaringer fra Helsingør Kommune Allan Pratt, Hydrogeolog Dette indlæg: Processen frem mod-

Læs mere

Anvendelses- muligheder for GOI typologien

Anvendelses- muligheder for GOI typologien Anvendelses- muligheder for GOI typologien Igangværende projekt financieret af By- og Landskabsstyrelsen Mette Dahl, GEUS Klaus Hinsby, GEUS Jette Vindum, Kolding Kommune ATV møde om Grundvand/overfladevand-interaktion

Læs mere

1. Modelkomponent tilgængelighed 2. Data tilgængelighed 3. Hardware og software tilgængelighed

1. Modelkomponent tilgængelighed 2. Data tilgængelighed 3. Hardware og software tilgængelighed Aktivitetsplan (navn): Digitale muligheder og løsninger Aktivitetsplan nr. 0 Forsk 2020 referencer Aktiviteterne retter sig imod Et højteknologisk samfund med innovationskapacitet med hovedvægt på 3. Digitale

Læs mere

Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning. ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi

Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning. ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi Samfundsøkonomisk screening af klimatilpasning: - Kloakker og vandforsyning ved Camilla K. Damgaard, Chefkonsulent, NIRAS Analyse og Strategi Hvad er samfundsøkonomiske analyser og hvad skal vi med dem?

Læs mere

Velkomst og præsentation af projektets mål

Velkomst og præsentation af projektets mål Velkomst og præsentation af projektets mål 1. Hvorfor projektet? 2. Fastlæggelse af miljømål 3. Hvordan har vi nået frem til metoder til samarbejde? 4. Udvikling af strategier 5. Vurdering af effekter.

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

LAR SCENARIER OG GRUNDVAND - ANVENDELSE AF GIS-VÆRKTØJ TIL SCREENING AF MULIGHEDER FOR LAR FOR STORE OMRÅDER

LAR SCENARIER OG GRUNDVAND - ANVENDELSE AF GIS-VÆRKTØJ TIL SCREENING AF MULIGHEDER FOR LAR FOR STORE OMRÅDER LAR SCENARIER OG GRUNDVAND - ANVENDELSE AF GIS-VÆRKTØJ TIL SCREENING AF MULIGHEDER FOR LAR FOR STORE OMRÅDER Rørcenterdage 2013 Session B3 D. 13. juni 2013 Ph.d. Jan Jeppesen, ALECTIA LAR-mulighedsskort

Læs mere

Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand.

Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand. FORORD Den 18. september 2013 blev fremtidens forvaltning af grundvandet drøftet på et møde i Aarhus, arrangeret af ATV Jord og Grundvand. Forskere, kortlæggere, myndigheder og vandselskaber deltog. Mødet

Læs mere

Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler

Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler Miljø Samlet strategi for optimal placering af virkemidler Brian Kronvang, Gitte Blicher-Mathiesen, Hans E. Andersen og Jørgen Windolf Institut for Bioscience Aarhus Universitet Næringsstoffer fra land

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

WEBBASERET BESLUTNINGSSTØTTEVÆRKTØJ TIL VANDFORVALTNINGEN I DANMARK. Oluf Z. Jessen - DHI

WEBBASERET BESLUTNINGSSTØTTEVÆRKTØJ TIL VANDFORVALTNINGEN I DANMARK. Oluf Z. Jessen - DHI WEBBASERET BESLUTNINGSSTØTTEVÆRKTØJ TIL VANDFORVALTNINGEN I DANMARK Oluf Z. Jessen - DHI WEBBASERET BESLUTNINGSSTØTTEVÆRKTØJ TIL VANDFORVALTNINGEN I DANMARK Formål og baggrund Udfordringer og barrierer

Læs mere

November 2012. Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974

November 2012. Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974 Firma: HydroInform Navn: Nationalitet: JACOB GUDBJERG Dansk Fødselsår: 1974 Profession: Civilingeniør, Ph.D. SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER: Jacob Gudbjerg har over 10 års erfaring som softwareudvikler og softwarearkitekt

Læs mere

Regnvand som ressource (RSR), hvilke muligheder har vi?

Regnvand som ressource (RSR), hvilke muligheder har vi? DANVA temadag: Proaktiv klimatilpasning i vandsektoren Torsdag d. 28. januar 2010, Comwell, Kolding Regnvand som ressource (RSR), hvilke muligheder har vi? - med udgangspunkt i Københavnsområdet Jan Jeppesen

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen

Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen GEUS, DCE og DCA, Aarhus Universitet og DHI AARHUS UNIVERSITET Oplandsmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler landsdækkende oplandsmodel (nitrat

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Forhold af betydning for den til rådighed værende grundvandsressource Seniorrådgiver Susie Mielby Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen

Forhold af betydning for den til rådighed værende grundvandsressource Seniorrådgiver Susie Mielby Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen Forhold af betydning for den til rådighed værende grundvandsressource Seniorrådgiver Susie Mielby Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen Møde i GrundvandsERFAmidt Silkeborg den 19. marts 2014 Indhold 1.

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Landmanden som vandforvalter, som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Landmanden som vandforvalter, som er finansieret af: Landmanden som vandforvalter 2013 Det nedenstående materiale er del af projekt Landmanden som vandforvalter, som er finansieret af: Promilleafgiftsfonden for landbrug Dette projekt medfinansieres af Grønt

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

1) Målgruppe og behov

1) Målgruppe og behov Aktivitetsplaner Aktivitet Forskning og udvikling Resumé Aktivitetsplan (navn): Effektiv urban vandinfrastruktur Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplanen adresserer de store miljømæssige og økonomiske udfordringer,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen »Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen Chefkonsulent agronom Christian Thirup Dansk Vand Konference 2014 18. november 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus DANVA» Hvorfor

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 26. FEBRUAR 2015 KLOKKEN 12.00 Årets miljøøkonomiske vismandsrapport har tre kapitler: Kapitel I indeholder en gennemgang af målopfyldelsen i forhold

Læs mere

Integreret forvaltning af vand i byer - et projekt under Vand i Byer samarbejdet

Integreret forvaltning af vand i byer - et projekt under Vand i Byer samarbejdet Integreret forvaltning af vand i byer - et projekt under Vand i Byer samarbejdet Projektets rationale Det er organisering mere end teknik, der er udfordringen i forhold til optimal håndtering af oversvømmelser

Læs mere

Indstilling. Forslag til Vand Vision 2100 for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19.

Indstilling. Forslag til Vand Vision 2100 for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. november 2009 1. Resume Med denne indstilling præsenteres et forslag til Århus Kommunes vision om at kunne sikre rent og nok vand til

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

NOTAT. Erhverv J.nr. Ref. nilud / mlind Den 20. mats 2014 Revideret d. 13. juni 2014

NOTAT. Erhverv J.nr. Ref. nilud / mlind Den 20. mats 2014 Revideret d. 13. juni 2014 NOTAT Erhverv J.nr. Ref. nilud / mlind Den 20. mats 2014 Revideret d. 13. juni 2014 Pilotprojekt om fremtidig arealregulering afprøvning af reguleringsmekanismer Baggrund I forlængelse af Natur- og landbrugskommissionen

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

NITRATREDUKTION OG NATURGENOPRETNING I ÅKÆR Å OPLANDET BESKYTTELSE AF NATURA 2000 OMRÅDET LILLEBÆLT

NITRATREDUKTION OG NATURGENOPRETNING I ÅKÆR Å OPLANDET BESKYTTELSE AF NATURA 2000 OMRÅDET LILLEBÆLT NITRATREDUKTION OG NATURGENOPRETNING I ÅKÆR Å OPLANDET BESKYTTELSE AF NATURA 2000 OMRÅDET LILLEBÆLT Jette Vindum, Geolog, Mette List, Biolog, Hans-Martin Olsen, Biolog, Mette Dahl, Seniorhydrolog, Ph.d.

Læs mere

National Vandressourcemodel (Dk-model) Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS)

National Vandressourcemodel (Dk-model) Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) National Vandressourcemodel (Dk-model) Torben O. Sonnenborg Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) Indhold Baggrund og formål Opbygning af model Geologisk/hydrogeologisk model Numerisk setup

Læs mere

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City 1 NATIONAL KLYNGE Platform for dansk cleantech Styrke grøn omstilling, jobskabelse og internationalisering

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Introduktion. Hans Jørgen Henriksen, GEUS

Introduktion. Hans Jørgen Henriksen, GEUS CHAPTER 2 Sammenfatning Hans Jørgen Henriksen, GEUS Introduktion Anvendelighed af grafiske modeller (Bayesianske belief netværker BBNs) i vandressourceforvaltning i forbindelse med forebyggende grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan

Billund. grundvandskort for Billund. regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde billund. Regional Udviklingsplan Regional Udviklingsplan grundvandskort for Billund et værktøj til aktiv klimatilpasning Billund Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort:

Læs mere

Tillæg for 2007 til GEUS resultatkontrakt 2004-2007

Tillæg for 2007 til GEUS resultatkontrakt 2004-2007 Indhold: Baggrund Tillæg for 2007 til GEUS resultatkontrakt 2004-2007 I. Kommunalreformen II. Reorganisering af det danske forskningslandskab III. Nye initiativer på klimaområdet IV. Styrket vand og naturindsats

Læs mere

»Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA

»Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA »Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA »Disposition 1) Baggrund Naturstyrelsens grundvandskortlægning 2) Eksempler på anvendelse

Læs mere

Håndtering af. ved LAR

Håndtering af. ved LAR EVA temadag: Oversvømmelse eller gummistøvler Torsdag d. 27. maj 2010 Hotel Nyborg Strand Håndtering af store mængder regnvand i bymiljøer ved LAR Jan Jeppesen 1,2 Ph.d. studerende i 2BG projektet (www.2bg.dk)

Læs mere

Kvælstoftransport og beregningsmetoder. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø

Kvælstoftransport og beregningsmetoder. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø Kvælstoftransport og beregningsmetoder Kvælstoftransport Landscentret Kvælstoftransport - søer Nitratklasse kort: Som generel værdi for kvælstoffjernelsen i søer er anvendt 30 % af tilførslen, hvilket

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Danske planchefers årsmøde Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Regeringsgrundlaget Naturen Sikring og udvikling af en varieret og mangfoldig natur, der er tilgængelig og til glæde for alle i både

Læs mere

Eksempler på klimasikring baseret på arbejdet i tre oplande under vinterafstrømninger og sommer ekstremhændelser

Eksempler på klimasikring baseret på arbejdet i tre oplande under vinterafstrømninger og sommer ekstremhændelser Eksempler på klimasikring baseret på arbejdet i tre oplande under vinterafstrømninger og sommer ekstremhændelser Case Bygholm-Hansted å Seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen, GEUS Dette projekt medfinansieres

Læs mere

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune VAND I BYER Odense 5. april 2013 Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Arbejder på følgende retningslinier: Nedsivning af tagvand Nedsivning

Læs mere

Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret

Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015. v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Vandet fra landet Indlæg på møde den 11. juni 2015 v/ Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut, Rørcentret Vandet fra landet - Formål Partnerskabet Vandet fra landet blev udbudt af NST i december 2013 Partnerskabet

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Hvor fintmasket et net over Danmark har vi behov for, og hvor ser det slemt ud med grundvandet?

Hvor fintmasket et net over Danmark har vi behov for, og hvor ser det slemt ud med grundvandet? Målrettet regulering - hvor, hvordan, hvorfor? Mandag den 31. oktober, Frederiksberg Hvor fintmasket et net over Danmark har vi behov for, og hvor ser det slemt ud med grundvandet? Seniorforsker Anker

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

HELHEDSORIENTERET FORVALTNINGEN AF GRUNDVANDSRESSOURCEN MOD BÆREDYGTIG VANDINDVINDING

HELHEDSORIENTERET FORVALTNINGEN AF GRUNDVANDSRESSOURCEN MOD BÆREDYGTIG VANDINDVINDING HELHEDSORIENTERET FORVALTNINGEN AF GRUNDVANDSRESSOURCEN MOD BÆREDYGTIG VANDINDVINDING Jacob Birk Jensen og Morten Westergaard, NIRAS A/S ATV Vintermøde 2015 GRUNDVAND INTERESSENTER OG TRUSLER Grundvandskvantitet

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder Den lette løsning? Dansk Vandkonference 2010. Tirsdag den 12. oktober 2010 Ole Silkjær 1 Program BNBO Hvad er BNBO BNBO ved stigende grundvandsstand Tilsyn og overvågning

Læs mere

Dansk-asiatisk samarbejde om forvaltning af grundvand

Dansk-asiatisk samarbejde om forvaltning af grundvand Dansk-asiatisk samarbejde om forvaltning af grundvand Heidi Christiansen Barlebo GEUS Vintermøde, ATV Fonden for Jord og Grundvand, Vingsted, 4. - 6. marts 2013 Dansk-asiatisk samarbejde før 2000 Emner

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Perspektiver i anvendelse af hydrologisk data assimilation (HydroCast)

Perspektiver i anvendelse af hydrologisk data assimilation (HydroCast) Perspektiver i anvendelse af hydrologisk data assimilation (HydroCast) Jacob Kidmose (GEUS), Henrik Madsen (DHI), Jens Christian Refsgaard (GEUS) De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

VANDFORSYNING 3,5 OM VANDFORSYNING VANDFORSYNINGENS TILSTAND

VANDFORSYNING 3,5 OM VANDFORSYNING VANDFORSYNINGENS TILSTAND TILSTANDS- KARAKTER 3,5 TILSTANDS- TENDENS TREND 2012-2016 FREMTIDS- SIKRING OM VANDFORSYNING Vandforsyningen er baseret på en decentral forsyningsstruktur, der består af ca. 2.500 almene vandforsyninger

Læs mere

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats?

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Morten Sørensen ATV møde den 02. oktober 2014 Grundvandsbeskyttelse 2 principper:

Læs mere