Insulin finrensningsfabrik, bygning HB,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Insulin finrensningsfabrik, bygning HB,"

Transkript

1 Forslag til miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune

2 Indhold Miljøgodkendelsen... # Vilkår Indretning og drift Luftforurening... # 3. Støj... # 4. Spildevand og overfladevand... # 5. Ressourceanvendelse... # 6. Affald... # 7. Risiko... # 8. Uheld... # 9. Tilsyn... # 10. Rapportering... # Miljøteknisk beskrivelse... # 1. Præsentation af virksomheden... # 2. Beskrivelse af produktionen... # Processer... # Produktionsudstyr... # 3. Miljøtekniske forhold... # Luftforurening... # Støj... # Spildevand og overfladevand... # Ressourceanvendelse... # Affald... # Bedste tilgængelige teknik... # Risiko... # Driftsforstyrelser og uheld... # Sikkerhedsforanstaltninger... # Beskyttelses af jord og grundvand... # Til- og frakørsel... # Amtets vurdering... # Generelt... # Luftforurening... # Støj... # Spildevand... # Ressourceanvendelse... # Affald... # Bedste tilgængelige teknik... # Sikkerhedsforanstaltninger... # 2

3 Bilag Bilag A, Kort over fabrikker og anlæg på Fabriksområdet. Miljøteknisk beskrivelse af ny fabrik til finoprensning af Insulin, Insulinanaloger og glucagonlignende produkter, Bygning HB i Kalundborg, version 2, august 2001, Novo Nordisk A/S. Kan rekvireres ved henvendelse til amtet, tlf

4 Vestsjællands Amt J.nr Den: Kirsten Grahn Nielsen/PHV/JAK/ERJ/VLA Miljøgodkendelse til Finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Amtsrådet meddeler hermed miljøgodkendelse til finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S. Godkendelsen omfatter opførelsen af to moduler. Virksomhedens adresse er Hallas Allé, 4400 Kalundborg, Mtr. nr. 3a m.fl. Rynkevang Gårde, Årby. Virksomhedens CVR-nummer er Miljøgodkendelsen meddeles efter 33 i miljøbeskyttelsesloven (p.t. Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001). Virksomheden er omfattet af punkt D4a og J2 på listen over godkendelsespligtig virksomhed, jf. bilag 1 til Godkendelsesbekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001 om godkendelse af listevirksomhed, og er således omfattet af miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Bekendtgørelsens punkt D4a omfatter virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller lægemidler. (i) (a). Amtet har sideløbende med udfærdigelsen af denne godkendelse udarbejdet forslag til regionplantilæg nr. 2 til forslag til regionplan Tillægget indeholder en VVM redegørelse for Novo gruppens fabriksområde. Tillægget muliggør en udbygning af arealet med fire nye fabrikker. Amtet har i samme periode udarbejdet samlede miljøgodkendelser for Novo Nordisk A/S henholdsvis en for Novozymes A/S. Denne godkendelse er et supplement til den samlede godkendelse af Novo Nordisk A/S. Miljøgodkendelsen meddeles på vilkår, som fremgår af siderne #. Amtets vurdering af de miljømæssige konsekvenser fremgår af siderne #. Miljøteknisk beskrivelse fremgår af siderne #. 4

5 I miljøgodkendelsen bruges en række betegnelser, der skal præcisere ejerforhold og arealafgrænsninger. Der er derfor angivet en nærmere definition af de respektive betegnelser i den miljøteknisk beskrivelse på siderne #. Indtil den # april 2010 kan denne godkendelse ikke ændres ved påbud eller forbud, medmindre forholdene i miljøbeskyttelseslovens 41a, stk. 2, er opfyldt. Ifølge miljøbeskyttelseslovens 41b kan tilsynsmyndigheden, når der er forløbet mere end 8 år efter meddelelse af godkendelsen, ændre vilkårene heri ved påbud eller forbud. Virksomheden må efter miljøbeskyttelseslovens 33 ikke udvide produktionen eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som kan føre til forøget forurening i forhold til det tilladte, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. Godkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Kalundborg Nyt tirsdag den # april Denne godkendelse omfatter alene forholdet til miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Der er med denne godkendelse således ikke taget stilling til andre relevante tilladelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven eller anden lovgivning. Godkendelsen til etablering af modul 1 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden udgangen af år Godkendelsen af modul 2 bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden år Klagevejledning Klageberettigede kan klage til Miljøstyrelsen over afgørelsen vedr. miljøgodkendelsen inden klagefristens udløb #dag den # maj 2002 enten med morgenposten eller personligt inden kl. 12. Eventuel klage over afgørelsen vedr. miljøgodkendelsen skal sendes til amtsrådet og stiles til Miljøstyrelsen. Amtet videresender klage og sagsakter til Miljøstyrelsen. Miljøgodkendelsen kan udnyttes straks, men afgørelsen kan ændres ved en eventuel klagesagsbehandling i Miljøstyrelsen. Klageberettigede er ansøgeren, kommunalbestyrelsen, embedslægeinstitutionen, enhver der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt visse landsdækkende organisationer og lokalforeninger, der har beskyttelse af miljøet som hovedformål, jf. nedenstående adresseliste. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter offentliggørelsen, jf. 101 i miljøbeskyttelsesloven. Hvis klage indgives, vil ansøger og kommunalbestyrelse blive underrettet herom. Forudsætninger 1. Miljøteknisk beskrivelse af ny fabrik til finoprensning af insulin, insulinanaloger og glucagonlignende produkter, Bygning HB i Kalundborg, 7. august 2001, Novo Nordisk A/S. 2. Opdateret redegørelse vedrørende oplag af risiko-stoffer, jf. risikobekendtgørelsen, ref. ILK\Ka\HB-2\01\ bilag 9, 31. marts 2001, Novo Nordisk A/S. 3. Samlet miljøgodkendelse, Novo Nordisk A/S i Kalundborg, Natur & Miljø, Vestsjællands Amt, # april

6 4. Tillæg nr. 2 til forslag til regionplan , VVM-redegørelse for Novo Gruppens fabriksområde i Kalundborg # Kirsten Grahn Nielsen teknikumingeniør Godkendelsen er sendt til Novo Nordisk A/S, att. Inge-Lise Kjærsig, Miljøafdelingen, Krogshøjvej 49, bygning 9G, 2860 Bagsværd. Kopi af denne godkendelse er sendt til: 1. Kalundborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg 2. Arbejdstilsynet, Kastanievej 10, 4200 Slagelse. 3. Embedslægeinstitutionen for Vestsjællands Amt, Rolighed 7, 4180 Sorø. 4. Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. 5. Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. 6. Novozymes A/S, Environmental Services, bygning 8x, Krogshøjvej 36, 2880 Bagsværd. 6

7 Den J.nr Vilkår Vilkår markeret med * foreslås flyttet til den samlede miljøgodkendelse. Ved normal drift i vilkår 4.1, 5,1 og 9.2a forstås egentlig produktion i bygning HB, der igangsættes, når indkøringsperioden dvs. validering og afprøvning af anlæg er afsluttet. 1.0 Indretning og drift Generelt 1.1 Godkendelsen omfatter hele bygning HB med tilhørende hjælpefaciliteter i form af tankanlæg, køletårne, genvindingsanlæg for ethanol og en bygning til transformerstationer, køleanlæg og kompressorer. 1.2 Bygning HB skal drives og indrettes i overensstemmelse med det i sagen oplyste, jf. forudsætningerne for afgørelsen, medmindre andet fremgår af nedenstående vilkår. 1.3 Et eksemplar af denne godkendelse og den samlede miljøgodkendelse af Novo Nordisk skal findes hos den miljøansvarlige for bygning HB. Vilkårene i den samlede miljøgodkendelse gælder også for bygning HB. Indretning 1.4* Alle kloakafløb på Novo Nordisks fabriksområde skal afmærkes med tydelig farvekode, som angiver, hvor de fører hen, jf. plan for afvanding af belægninger. Mærkningen aftales nærmere med amtet. 1.5 Luftafkast skal føres mindst 1 meter frit over tag og være rettet opad. 1.6 Genvindingsanlægget for ethanol skal placeres på en betonplade med opkant. Der skal være mulighed for at opsamle spild. Drift 1.7 Produktion i bygning HB kan finde sted døgnet rundt, hele året. 2.0 Luftforurening Organiske opløsningsmidler 2.1* Emissionen af ethanol må ikke give anledning til immissionsbidrag, opgjort som maksimale 99%-fraktiler pr. måned af timemiddelværdier, der uden for fabriksområdet er større end 5 mg/m 3. 7

8 2.2* Emissionen af opløsningsmidler skal begrænses ved en effektiv daglig styring og optimering af driften. Novo Nordisk skal for nye fabrikker indføre og vedligeholde procedurer, som sikrer dette, senest 6 måneder efter produktionsstart. Partikler/Støv 2.3 Støv med insulin, insulinanaloger og glucagonlignende produkter Samtlige afkast fra produktionsafsnit, hvor der håndteres insulin, insulinanaloger og glucagonlignendeprodukter eller forstadier til disse i pulverform, skal absolutfiltreres gennem HEPA-filtre med en udskillelsesgrad på mindst 99,97% for partikler af størrelsen 0,3 x 10-6 m bestemt ved DOP-test eller tilsvarende. 2.4* Inert støv Emissionen af inert støv fra råvarepåfyldning i nye anlæg skal begrænses ved hjælp af filtre, som sikrer en emission mindre end 10 mg/nm * Støv fra diffuse kilder og fra almindelig rumventilation skal begrænses bedst muligt bl.a. ved effektiv renholdelse af udendørs arealer og produktionslokaler. Lugt 2.6 Aktiviteterne i bygning HB må ikke give anledning til, at de lugtgrænser, der er fastsat i den samlede miljøgodkendelse for Novo Nordisk, overskrides. 3.0 Støj 3.1 Støj fra produktionsanlæg i og ved bygning HB må ikke give anledning til, at det samlede støjbidrag i omgivelserne for Novo Nordisk overstiger de støjgrænser, der er fastsat i den samlede miljøgodkendelse af Novo Nordisk. Støjgrænserne skal overholdes i de otte referencepunkter, der indgår i den støjkortlægning, der er udført i forbindelse med projekteringen af bygning HB. Referencepunkterne fremgår af den miljøtekniske beskrivelse. 3.2 Støjkilderne i og ved bygning HB skal indarbejdes i det overordnede støjkildekatalog for fabriksområdet. 3.3* Etablering af nye støjkilder, eller ændringer i eksisterende, skal meddeles den støjansvarlige for Novo Nordisk. 4.0 Spildevand og overfladevand Processpildevand 4.1 Driften af anlæggene til genvinding af opløsningsmidler skal optimeres, således at spildevand fra anlæggene har et så lavt indhold af opløsningsmidler som muligt. Novo Nordisk skal indføre og vedligeholde procedurer, som sikrer dette, senest 6 måneder efter påbegyndelse af normal drift. 4.2* Processpildevand skal tilledes Novozymes rensningsanlæg og forrenses, således at den samlede udledning kan overholde kravene for tilledning til Kalundborg Kommunes Centralrenseanlæg. 8

9 4.3 Afledning af processpildevand skal begrænses mest muligt og må ikke overstige de m 3 /år, der ligger til grund for godkendelsen, med mere end 10 %. 4.4* Inden ibrugtagning af nye hjælpestoffer skal disse anmeldes til amtet. Anmeldelsen skal indeholde en økotoksikologisk vurdering. 4.5* Spildstrømme med et væsentlig indhold af affaldssprit og myresyre skal opsamles og transporteres til genbrug eller bortskaffes efter Kalundborg Kommunes anvisning. Remanensen fra genvindingsanlæg for ethanol skal ledes til processpildevandskloak. 4.6 Med spildevandet må kun udledes nye stoffer, som forinden er godkendt af amtet efter en økotoksikologisk vurdering. Sanitært spildevand 4.7* Sanitært spildevand skal ledes direkte til Kalundborg Kommunes Centralrenseanlæg. 5.0 Ressourceanvendelse 5.1* Anvendelse af råvarer, hjælpestoffer, energi og vand skal begrænses til det mindst mulige under hensyntagen til den godkendte produktion. Hvert 3. år skal der redegøres for hver enkelt fabriks energi- og vandforbrug og mulige besparelser. Redegørelsen skal beskrive vandforbruget (af henholdsvis grund- og overfladevand) til rengøring og proces. For nye fabrikker/anlæg skal første redegørelse foreligge senest 1 år efter påbegyndelsen af normal drift. Redegørelsen vedlægges årsrapporten jf. vilkår i den samlede miljøgodkendelse. Redegørelserne kan efter aftale med amtet erstattes af rapporter, der udarbejdes i forbindelse med miljøledelse, energiledelse eller som følge af energieffektiviserings- *aftaler med Energistyrelsen. 5.2 Forbrug af råvarer og hjælpestoffer, jf. den fortrolige råvareliste i miljøteknisk beskrivelse, bilag 8 ENV af 7. august 2001, kan for et enkelt kalenderår øges 10 %, uden at dette udløser krav om anmeldelse eller godkendelse. Øget forbrug herudover eller ændringer i øvrigt skal forinden anmeldes til amtet, som vil tage stilling til, om der skal meddeles godkendelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven. 5.3 Der skal gennemføres en kortlægning af alle hjælpestoffer, der anvendes i produktionen, samt til rengøring og vedligehold i bygning HB. Resultatet af kortlægningen skal bruges til at udarbejde en plan, der skal begrænse brugen af miljøskadelige stoffer med særlig vægt lagt på de stoffer, der står på Miljøstyrelsens Effektliste, Orientering nr. 6 fra Miljøstyrelsen, 2000 eller den senest reviderede udgave af Effektlisten. Planen skal fremsendes til amtet senest et år efter, at bygning HB, modul 1 er taget i brug med normal drift. 6.0 Affald 6.1* Mængden af affald til forbrænding og deponering skal minimeres. 9

10 6.2 Der skal én gang om året udarbejdes en oversigt over samtlige affaldsstrømme fra hver fabrik/anlæg. I oversigten skal indgå: Art og mængde pr. år* Oprindelse Opbevaringssted og måde indtil bortskaffelse Bortskaffelse. *omfatter ikke spildevand Oversigten skal indgå i Novo Nordisks affaldshåndteringsplan og årsrapport 6.3* Affaldet skal håndteres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende kommunale affaldsregulativer. 7.0 Risiko Farligt affald skal opbevares, transporteres og afleveres efter de til enhver tid gældende bestemmelser herom. Der henvises p.t. til bekendtgørelse nr. 619 af om affald som ændret ved bekendtgørelse nr af Virksomheden skal sende anmeldelse og en eventuel ansøgning om dispensation for aflevering til Kalundborg Kommunes byråd med kopi til amtet. 7.1 De i ansøgningen beskrevne sikkerhedsforanstaltninger mod uheld i anlæg mv., hvor der håndteres ethanol, skal effektivt vedligeholdes, og der skal ske rutinemæssige check af alarmsystemer, således at det sikres, at disse altid fungerer efter hensigten. Se også under egenkontrol. 7.2* Ved spild af råvarer, hjælpestoffer eller lignende - udendørs såvel som inde i bygningen - skal Novo Nordisks almindelige interne regler om aktivering af nødstop ved regnvandsudløb og/eller ved rensningsanlæg samt om opsamling af spild, bringes i anvendelse, så spildet opsamles i nødtank og ikke forårsager skader i miljø eller rensningsanlæg. Tankanlæg 7.3* Alle udendørs tanke skal placeres på befæstede arealer og være sikret mod påkørsel. Nedgravede tanke skal være underlagt egenkontrol og eftersyn. Opbevaring af olie og kemikalier 7.4* Olie og kemikalier skal opbevares med mulighed for opsamling af evt. spild. 8.0 Uheld 8.1 Bygning HB, herunder tilhørende tankanlæg og hjælpefaciliteter, skal indrettes og drives sådan, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forebygges, og sådan at skadens omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. 8.2* Novo Nordisk skal straks meddele akut forurening som følge af driftsuheld eller andet over Alarmcentralen på telefon 112. Inden for normal arbejdstid orienteres Vestsjællands Amt, Natur & Miljø, telefon 10

11 9.0 Tilsyn Amtets miljøvagt kan uden for normal arbejdstid tilkaldes via alarmcentralen på telefon 112. Den telefoniske henvendelse skal efterfølges af en skriftlig redegørelse for uheldsforløbet (årsag, virkning, konsekvenser), medmindre andet aftales med amtet. 9.1* Tilsynsmyndigheden er Vestsjællands Amt. Førstegangskontrol 9.2 a Luft Der skal senest 6 måneder efter påbegyndelse af normal drift udføres førstegangskontrol af emissionen og immissionen af ethanol til luft til dokumentation af, at vilkår # i den samlede miljøgodkendelse er overholdt. Målingerne af emissionen skal som minimum foretages over en time, hvis ikke andet er aftalt med amtet. Der skal måles under normale betingelser, og hvor emissionen antages at være maksimal. Egenkontrol 9.3* Al egenkontrol, herunder kontrol af hvorledes godkendelsens vilkår efterleves, skal beskrives i form af procedurer. For nye fabrikker skal beskrivelserne foreligge senest 3 måneder efter, at produktionen er startet. De skal være tilgængelige for amtet. Udførelse af kontrol 9.4* Ved en måling forstås det måleprogram, som er nødvendigt for at fastslå, om et vilkår er overholdt. Målesteder, antallet af målinger, målingernes varighed og tilhørende analyseprogram fastlægges efter aftale med amtet. 9.5* Alle målinger skal udføres efter standardiserede metoder af autoriseret/akkrediteret laboratorium eller andet laboratorium efter aftale med amtet. 9.6* Støj: Der skal foretages audiovisuel kontrol med jævne mellemrum af alle støjkilder. Støjkildekataloget skal opdateres hvert andet år. Nye og ændrede støjkilder skal måles efter ibrugtagningen og senest forud for den første opdatering efter ibrugtagningen af den nye/ændrede støjkilde. 9.7* Luft: Der skal foretages løbende kontrol af filtre, herunder overvågning af tryktabet over filteret, som indikator for lækage eller tilstopning. 9.8* Nedgravede tanke: - inspektionsbrønde skal visuelt og ved undersøgelse af lugtafgivelsen kontrolleres én gang om måneden 11

12 - der skal udtages en prøve til analyse for indhold af ethanol i pumpebrønde én gang om året - tankene skal tømmes, renses og inspiceres for utætheder eller tæring mindst én gang hvert 10. år - niveaumålere og kontaktfølere for højt niveau i tankene skal kontrolleres én gang om året - AGA (Automatisk Gas Alarm) i pumpebrønde skal efterprøves én gang hvert halve år. 9.9* Alarmsystemer for ethanol: Alarmsystemer skal efterprøves og kalibreres én gang hvert halve år. Kontrol efter krav fra amtet 9.10* Når vilkår i øvrigt er overholdt, skal Novo Nordisk efter konkret anmodning fra amtet maksimalt én gang årligt lade udføre og bekoste målinger og analyser af luftafkast, spildevand og affald. Måleprogram skal forud aftales med amtet. Journal 9.11 Novo Nordisk skal for hele fabrikken føre journal over råvareforbrug, forbrug af hjælpestoffer, forbrug af energi og vand, producerede færdigvarer, biprodukter, affaldsmængder samt for håndteringen af disse (herunder affald til hhv. genanvendelse, forbrænding, deponering og Modtagestationen i Sorø) samt oplysninger om spildevandsmængder og emissioner til luft og vand, som virksomheden er i besiddelse af Rapportering 10.1 Resultatet af førstegangsmålinger og målinger/beregninger fremsendes kommenteret til amtet straks de foreligger, og senest 2 måneder efter måledagen. Driftsforholdene og andre relevante forhold i relation til målingerne skal beskrives ved førstegangskontrollen og øvrige målinger og beregninger. Der fremsendes endvidere en redegørelse ved eventuelle vilkårsoverskridelser Rapporteringsprogram for egenkontrol aftales ved førstegangstilsynet. 12

13 10.3* Årsrapport Novo Nordisk A/S skal for hver fabrik hvert år senest den 1. april tilsende amtet en årsrapport, der redegør for forbrug af energi og vand, spildevandsmængder, eventuelle spild og resultater af egenkontrollen i fabrikken. Energi- og vandforbrug skal efter de første to års produktion desuden angives som indekstal i forhold til mængden af færdigt produkt. Der kan ikke skiftes indekstal, uden at det er aftalt med amtet forinden. Årsrapporten skal redegøre for forbruget af råvarer og hjælpestoffer i forhold til den godkendte ramme. Eventuelle mængdemæssige væsentlige afvigelser fra tidligere års forbrug (mere ende +/- 10 %) af vand, energi og råvarer/hjælpestoffer skal begrundes. Årsrapporten skal indeholde en samlet konklusion på fabrikkernes miljømæssige standard og redegøre for det kommende års miljøforbedrende tiltag. For nye fabrikker skal rapporten fremsendes, når fabrikken har været i drift i et helt kalenderår. 13

14 Den J.nr Miljøteknisk beskrivelse 1. Præsentation af virksomheden Novo Gruppen har to selskaber med produktion på fabriksområdet i Kalundborg, Novo Nordisk A/S, der producerer lægemidler og Novozymes, A/S der producerer enzymer. Bygning HB I bygning HB skal finrenses insulin, insulinanaloger og glucagonlignende produkter. Fabrikken ejes og vil blive drevet af Novo Nordisk A/S. Insulin, insulinanaloger og glucagonlignende stoffer er medicin til behandling af sukkersyge. Insulinanaloger har samme grundlæggende egenskaber som human insulin, men med modificeret virkning. Der er ikke forskel på miljøpåvirkningerne ved fremstilling af insulin, insulinanaloger og glucagonlignende stoffer. I det følgende anvendes ordet insulin derfor som fællesbetegnelse for insulin, insulinanaloger og glucagonlignende stoffer, samt for forstadier til disse, hvis der ikke er en særlig grund til at fremhæve, hvilket stof der omtales. Bygning HB vil bestå af to moduler, hvor hvert modul vil indeholde en til to rensningslinier. Dette svarer til en kapacitet som i bygning HC. Miljøgodkendelsen omfatter begge moduler. Opførelse af modul 1 ønskes påbegyndt hurtigst muligt, med planlagt etablering af kloak- og funderingsarbejde senest 1. maj Desuden opføres en eller to bygninger til hjælpeanlæg. Andet modul forventes produktionsklar i år Bygning HB s produktionsudstyr, den dertil hørende produktion og de miljømæssige forhold, som denne forventes at medføre, er beskrevet i bilag B: Miljøteknisk beskrivelse af ny fabrik til finoprensning af insulin, insulinanaloger og glucagonlignende produkter, Bygning HB i Kalundborg, Version 2, Novo Nordisk A/S, august Nedenfor beskrives de forhold vedrørende indretning, drift og forureningsmæssige forhold, som amtet har fundet væsentlige. Bygning HB vil blive placeret nord for bygning HC og således, at det sydøstlige hjørne af bygningen har UTM koordinater PG i zone 32U. Fabriksgrunden er placeret i byzone. Den er omfattet af Kalundborg Kommunes lokalplan nr af 14. september 1993 samt tillæg for Novo Nordisk. I kommuneplan 6.2 E 1 er området udlagt til Erhvervsformål, såsom større industri, lager- og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed og enkelte boliger i tilknytning til den pågældende virksomhed. 14

15 Afstanden fra bygning HB til nærmeste bolig er ca. 600 m. Bygningens grundareal bliver ca m 2. Den højeste del af bygningen bliver 18 m over terræn, inkl. teknik etage på taget. Færdig udbygget vil bygning HB bestå af to ens bygninger. Bygningen af første modul forventes startet senest 1. maj Produktion forventes at starte i sommeren Der arbejdes i døgndrift året rundt. Fuldt udbygget, med begge moduler, vil der være beskæftiget ca. 300 personer i bygningen. Definitioner I denne miljøgodkendelse benyttes følgende betegnelser: Betegnelse Novo Gruppen Novo Gruppens areal Novo Nordisk Novozymes Novo Nordisks fabriksområde Bygning HB (begge moduler) Bygning HC Definition Består bl.a. af selskaberne Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S Synonym med fabriksområdet. Det fabriksområde i Kalundborg, der ejes af Novo Nordisk og Novozymes. Synonym med med Novo Nordisk A/S. Selvstændig virksomhed, forretningsområde: lægemidler Synonym med Novozymes A/S. Selvstændig virksomhed, forretningsområde: enzymer De grundarealer, der ejes af Novo Nordisk A/S inden for Novo gruppens areal Ny fabrik til finrensning af insulin, insulin analoger og glucagonlignennde stoffer Eksisterende fabrik til finrensning Grundejerforening Grundejerforening Hallas Park af 14. november 2000, der varetager driften og vedligeholdelsen af fællesarealer. Det fremgår af kortbilag A, hvor fabrikker og anlæg ligger. 2. Beskrivelse af produktionen I bygning HB skal der finrenses insulin, insulinanaloger og glucagonlignende produkter. 15

16 Processer Produktionen af produkterne foregår i tre procestrin: Gæring, grovrensning og finrensning. Bygning HB skal kun varetage det tredje procestrin, finrensningen. Produktet fra grovrensningen er et fældet/krystalliseret halvfabrikata, der skal renses yderligere. Halvfabrikata indeholder et forstadium til produktet, men ingen levende GMO er (Gen Modificerede Organismer). Finrensning: Ved finrensningen omdannes forstadiet til aktivt produkt, og de resterende urenheder fjernes. Processerne består af flere trin, hvoraf følgende er de væsentligste: Spaltning, koblinger, kromatografi, hydrolyse, acylering, krystallisation, fældning, centrifugering og tørring. Ved finrensningen anvendes vand og organiske opløsningsmidler, hovedsageligt ethanol. Slutproduktet fra finrensningen er et krystallinsk pulver, det nedfryses og lagres i mindre beholdere. Disse overføres til andre af Novo Nordisks fabrikker, hvor præparaterne formuleres og fyldes på slutemballage. Finrensningsprocesserne foregår hovedsagelig i væskeholdige miljøer under anvendelse af vand eller organiske opløsningsmidler (ethanol og NMP). Ethanolen opsamles i tanklagre og genvindes ved rektifikation. Produktionsudstyr Finrensning: Udstyret består af lukkede beholdere og anlæg til koblinger, hydrolyse, krystallisation og centrifugering, af lukkede kolonner til jonbytning og af et lukket anlæg til tørring. Udstyr til øvrige processer: I en selvstændig bygning installeres to destillationskolonner til oparbejdning af brugt ethanol. Der installeres desuden tanke til opbevaring af brugt og genvunden ethanol. Genvindingsanlæg for ethanol Til genvinding af brugt ethanol etableres en to-trins destillationskolonne til hvert modul. Kapaciteten pr. kolonne er ca. 120 m 3 pr. døgn. Desuden etableres et nedgravet tanklager til opbevaring af den rene og genvundne ethanol. Til første modul nedlægges otte m 3 tanke Til andet modul nedlægges yderligere 6-8 tanke. Tankene er cylindriske, vandret liggende og fremstillet i syrefast stål, med en godstykkelse på 6 mm. Under tankene lægges en lossepladsmembran. Membranen skal sikre at evt. spild bliver ledt til inspektionsbrønde. Over brøndene lægges fliser, for at sikre at nedsivningen af regnvand til inspektionsbrøndene bliver minimal. Væske fra inspektionsbrøndene bliver via en punpebrønd (AGA overvåget) ledt til afløbssystemet for processpildevand, og videre til Novozymes rensesanlæg. I tilfælde af uheld stoppes pumpen. Tankene bliver overvåget af niveautransmitter samt niveauswitches. Lagerfaciliteter: Indendørslagre 16

17 I bygning HB indrettes lager til såvel råvarer som hjælpestoffer. Der bliver et rum med reoler til faste råvarer (bl.a. salte i bigbags) og et syre-baserum med tanke. Saltene opløses og pumpes til de indvendige tanklagre. De benyttes til rensning i søjlerne. Udendørslagre Ved fabrikken opstilles et anlæg til kvælstof bestående af en kryotank med fordamper. Opfyldning af tanken sker af leverandøren. Der opstilles et tanke til HNO 3 og NaOH, som skal bruges i bygningens CIP anlæg. Tankene placeres i en sikkerhedskumme for at beskytte dem mod påkørsel. Diverse hjælpeanlæg: Hjælpeanlæggene er fælles for både første og andet modul. Brine anlæg Der etableres en gradérvandskølet kølekompressor til fremstilling af 5 o C brine og isvand. I kølekompressoren anvendes ammoniak. Brinen frostsikres med propylenglycol. Hver kompressor indeholder ca. 100 kg ammoniak. Køletårnsanlæg Der opstilles et køletårnsanlæg ved siden af fabriksbygningen til fremstilling af gradérvand. Gradérvandet vil blive tilsat additiver bl.a. for at undgå algevækst. Vandet vil være Tissøvand. Trykluftcentral I bygningen med hjælpeanlæg indrettes trykluftcentral. Der anvendes vandkølede kompressorer. CIP-anlæg Til forsyning af CIP-anlæggene (Cleaning in Place) installeres udvendige tanke til syrer og baser. Fortynding og blanding til ønsket styrke og ph sker ved de enkelte anlæg. AGA-anlæg Der installeres AGA-anlæg (Automatisk Gas Alarm) i produktionslokaler, hvor der anvendes ethanol, og i pumpebrønde ved genvindingsanlæg for ethanol. Fryseanlæg Der installeres flere mindre frostrum med egne køleanlæg til nedfrysning af mellem- og slutprodukter. WFI-vand Der installeres WFI-anlæg (Water For Injektion). Det består af et ionbytningsanlæg. Rendampanlæg Der installeres en rendampgenerator, der forsynes med WFI-vand. Der anvendes rådamp fra Asnæsværket til fordampning af vandet. Laboratorium Der indrettes laboratorier til mikrobiel og kemisk driftskontrol. Kemikalieaffaldet (NaCl, Na 2 SO 4, HCL, NaOH, eddikesyre, acetonitril, ethanol etc.) sendes til destruktion hos Kommunekemi. 17

18 3. Miljøtekniske forhold Luftforurening Fra bygning HB vil der blive emitteret støv, aktivt stof, uorganiske syrer og baser, organiske stoffer.. Der forventes afkastet i alt ca m 3 procesluft i timen fra bygning HB. Luften afkastes gennem afkast, der er ført 1 m over tag. Støv: Det støv, der bliver emitteret, vil hovedsageligt være inert støv fra håndtering af råvarer og hjælpestoffer. Støvholdig luft filtreres gennem posefiltre eller filtre af anden type med udskilningsgrad på mindst 80%, før den afkastes over tag. Erfaringsmæssigt bliver emissionskoncentrationen mindre end 0,05 mg/m 3. Punktudsugningen fra værkstedet forsynes med en cyklon til støvudskillelse. Aktivt stof Afkastluft fra produktionsafsnitet, hvor der håndteres aktivt stof i pulverform bliver renset i et HEPA-filtre (EU klasse 12). Der forventes ikke udledning af aktivt stof i miljømæssigt væsentlige mængder. Uorganiske syrer og baser: Emissionen af uorganiske syrer og baser bliver meget lille, da syrer og baser næsten udelukkende anvendes i lukkede systemer. Organiske stoffer: Der bliver emitteret organiske stoffer som myresyre, eddikesyre og ethanol. Emissionen af myresyre og eddikesyre er lille, da disse råvarer anvendes i lukkede systemer. Emissionen af ethanol kommer fra oprensningsprocesserne og fra destillationskolonnerne. Erfaringer fra lignende fabrikker (HC) viser, at emissionskoncentrationerne ikke vil overstige 40 mg/m 3. Den samlede emitterede mængde ethanol fra bygning HB og de tilhørende genvindingsanlæg forventes at blive ca. 50 tons/år, svarende til ca. 5,3 kg/h. Novo Nordisk har udført en immissionsberegning (OML-beregning) der viser, at det maksimale immissionsbidrag for ethanol uden for fabriksområdet, vil blive 0,3 mg/m 3. Miljøstyrelsens vejledende immissionsgrænseværdi (B-værdi) er 5 mg/m 3. Støj I den hidtil gældende samlede godkendelse af fabriksområdet er grænseværdierne for fabriksområdet fastsat til 50 db(a) i dagtimerne på hverdage og til 45 db(a) i øvrige perioder. Produktionen finder sted hele året og døgnet rundt alle ugens dage. Ved indkøb af støjende udstyr til bygning HB forventes det, at der kan indkøbes udstyr, der er så støjsvagt, at det ikke vil bidrage væsentligt til den samlede støjbelastning. 18

19 Novo Nordisk Engineering har i forbindelse med projekteringen af Novo Nordisk nye fabrikker udført beregninger, der viser, hvilken indflydelse støj fra støjkilder, der vedrører driften af bygning HB, vil få for Novo Nordisks og fabriksområdets samlede støjbidrag i otte referencepunkter. Beregningerne viser, at den mest kritiske periode i forhold til støjgrænserne bliver den halve time mellem kl. 23 og kl Dette skyldes bl.a., at der, når både 1. og andet 2. modul er opført og sat i drift, forventes at ankomme 25 personbiler til bygning HB i denne halve time. Resultatet af beregningerne er vist i skemaet. Referencepunkt Novo Gruppens bidrag om natten sept db(a) Beregnet bidrag om natten fra bygn. HB db(a) Novo Nordisks bidrag om natten sept db(a) Novo Nordisks bidrag om natten efter udbygningen db(a) A, Slagelsevej ,3 25,5 44,5 44,5 B, Knuds Allé 12 41,0 16,4 39,5 39,5 C, H/F Rynkevang 43,4 20,7 42,2 42,2 D, Nord for bygning JC 36,6 20,5 35,6 35,6 E, Rendsborggård 37,7 20,3 35,9 35,9 F, Rynkevang 43,6 28,8 41,7 41,7 G, H/F Stejlhøj 44,6 24,4 43,2 43,2 K1, Valmuevej 40,5 19,7 38,6 38,6 Bygning HB vil højest give anledning til en forøgelse af fabriksområdets og Novo Nordisks samlede støjbidrag med 0,1 db(a). Denne forøgelse vil ske i positionerne D, E og F og vil ikke give anledning til, at de gældende støjgrænser overskrides. Spildevand og overfladevand Området omkring bygning HB bliver separat kloakeret. Der opstår 3 slags spildevand fra bygning HB: processpildevand, sanitært spildevand og regnvand. Processpildevand: Fra den fuldt udbyggede bygning HB udledes ca m 3 processpildevand om året. Spildevandets gennemsnitlige indhold forventes at være ca mg/l COD, ca. 650 mg/l kvælstof og ca.110 mg/l fosfor. Med spildevandet forventes udledt ca. 400 kg zink om året, da et par af hjælpestofferne indeholder zink. Processpildevandet ledes til Novozymes biologiske renseanlæg, bygning CC. Novozymes vil udbygge renseanlægget i takt med at Novo Nordisk tager nye fabrikker i brug. Udvidelsen af rensningsanlægget vil tidligst blive nødvendig i Fra renseanlægget ledes det forrensede spildevand til Kalundborg Kommunes Centralrenseanlæg, der udleder til Jammerland Bugt. Kvælstoffet stammer fra ammoniumsalte og vil derfor være relativt let at fjerne i renseanlægget. 19

20 Sanitært spildevand Det sanitære spildevand ledes direkte til kommunens renseanlæg uden om Novozymes renseanlæg. Mængden af sanitært spildevand er få m 3 pr døgn. Overfladevand Fra befæstede arealer, hvor der ikke sker omlastning af råvarer, og fra tage ledes regnvand, dels via en pumpebrønd ved det sydøstlige hjørne af bygning HC og dels via gravitationsledning til den eksisterende regnvandsledning i Haraldsvej. Denne ledning fører regnvandet via et eksisterende forsinkelsesbassin til Kærby Å. Fra de områder, hvor der er risiko for spild, ledes regnvand til processpildevandskloakken. Ressourceanvendelse Råvarer og hjælpestoffer: De forventede forbrug til såvel første som andet moduls produktion fremgår af fortroligt bilag 8 til den miljøtekniske beskrivelse. Til produktionen skal anvendes en mindre mængde phenol. Phenol er klassificeret som giftigt stof ( T-mærket). Der skal anvendes et stof, som endnu ikke er vurderet økotoksikologisk. Spildstrømme, der indeholder dette stof, vil blive opsamlet og sendt til Kommunekemi. De andre stoffer anvendes alle i andre fabrikker i Kalundborg. Vand og energi: Det forventede årlige forbrug af vand, el, varme og damp fremgår af nedenstående tabel. Første modul Andet modul Vandforbrug (m 3 ) Elforbrug (MWh) Fjernvarme (MWh) Damp (tons) Tissøvand (m 3 ) Vand Da der er tale om farmaceutisk produktion, vil der kun blive anvendt vand af drikkevandskvalitet eller renere i processerne. Det årlige vandforbrug på m 3 (begge moduler) af vand af drikkevandskvalitet svarer til ca. 5 % af fabriksområdets fremtidige vandforbrug. I køletårnene vil der blive anvendt ca m 3 Tissøvand om året. Det meste fordamper i køletårnene. Kun en meget lille del ender som spildevand. Energi Bygning HB forsynes med energi i form af damp, elektricitet og fjernvarme fra Asnæsværket. Ved projekteringen af anlægget er der lagt vægt på at spare energi. Flere tiltag er beskrevet i bilag B, Miljøteknisk beskrivelse af ny fabrik til finoprensning af insulin, insulin analoger og glucagonlignende produkter. 20

21 Affald Sortering af affald sker dels i henhold til Kalundborg Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ af 12. januar 1999 med senere tillæg og dels i henhold til Novo Nordisks affaldshåndbog. Hovedprincippet er, at affaldet opdeles i de 4 grupper: - Genanvendeligt affald. - Affald til specialbehandling. - Affald til forbrænding. - Affald til deponering. Affaldshåndteringen for bygning HB tilrettelægges, så den svarer til håndteringen på resten af fabriksområdet. Fra bygning HB forventes ca. 30 tons affald pr. år, baseret på erfaringer fra bygning HC. De 30 tons forventes fordelt på følgende affaldstyper: Affaldstype Ca. tons/år Affald til forbrænding 20 Affald til genbrug 4 Olie og kemikalie affald 2 Værkstedsaffald 2 Søjle materiale 1 Andet 0,1 I alt 29,1 Desuden fremkommer affaldsstrømme med uren ethanol og brugt myresyre. Begge typer vil blive opsamlet. Affaldssprit vil blive sendt til biogasanlæg eller til andre rensningsanlæg, der har behov for en ekstra kulstofkilde. Brugt myresyre er en blanding af vand, ethanol, myresyre og salte. Denne affaldsstrøm ledes til regenereringsanlægget via mellemlagertanke. Efter regenerering af ethanol vil remanensen blive ledt til processpildevandskloak og videre til renseanlægget. Bedste tilgængelige teknik De forbedringer, der er udført i bygning HC, udføres også i bygning HB. Novo Nordisk tilstræber at anvende færrest mulige hjælpestoffer, der kan betegnes som giftige eller meget giftige. Etableringen af et kolonneanlæg til regenerering af ethanol reducerer forbruget med 95 %. Med den valgte oprensningsproces opnås en reduktion pr. produceret enhed i mængden af COD og zink, der udledes med spildevandet. Generelt er oparbejdning af kemikalier til genbrug ikke mulig på grund af renhedskrav og kompleksiteten af de anvendte blandinger. Genbrug af vand: 21

22 Vand til proces En decideret rensning af visse spildevandsstrømme med det formål at genbruge vandet i processerne er urealistisk, da processerne kræver specielt renset vand. Spildevandet bliver derfor ledt til Novozymes biologiske rensningsanlæg. Der vil i projekteringsfasen blive gjort et stort arbejde for at minimere vandforbruget. Bl.a. er processerne optimeret, således at loadstørrelsen pr. chromatografisøjle bliver så stor som mulig, hvilket reducerer vandforbruget pr. produceret enhed. Det undersøges om vandbehandlingsanlægget kan udformes efter samme princip som i bygning JC. Energi: I genvindingsanlægget for ethanol anvendes overskudsdamp fra Asnæsværket. Genvindingsanlæggets regenerative varmeveksling er energibesparende. Der installeres frekvensomformere på elmotorer de steder, hvor det er praktisk muligt og relevant, og desuden tilstræber Novo Nordisk at anvende elsparemotorer ved alle nyanlæg. Der vil blive etableret flere mindre køleanlæg for ikke at nedkøle unødvendigt. Derved reduceres energiforbruget. Alle ventilationsanlæg vil blive udstyret med varmegenvinding. Risiko I bygning HB vil der blive anvendt 3 stoffer, der i risikobekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr.106 af 1. februar 2000 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer) er defineret som farlige stoffer. De tre stoffer, der anvendes i bygning HB er ethanol, ammoniak og phenol. Novo Nordisk har derfor opdateret den beregning, der skal vise, om Novo Nordisk bliver omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen. Beregningen viser, at Novo Nordisk ikke bliver omfattet af reglerne. Driftsforstyrrelser og uheld Der kan ske driftsforstyrrelser og uheld som følge af: - brand i anlægget - overfyldning af tanke - brud på tanke og rørsystemer. - kemikalie-/ethanoludslip Sikkerhedsforanstaltninger Produktionslokalerne: Driften af anlægget vil være computerstyret, og gå i kontrolleret tilstand ved unormal drift. Gulvene etableres med fald og gulvafløb eller afløbsrender, som leder evt. spild direkte til en pumpebrønd. Fra pumpebrønden ledes processpildevandet til et biologisk rensningsanlæg. I tilfælde af uheld kan pumpen standses, og spildet opsamles. Tanklager: Tankenes indhold overvåges ved hjælp af niveautransmitter og niveauafbryder. Computerstyring af anlægget reducerer sandsynligheden for, at tanke overfyldes. Det udendørs lager for syrer og baser har afløb til processpildevandskloakken. 22

23 Brud på tanke og rørsystemer: De krav, der i henhold til produktion af lægemidler under GMP-betingelser, stilles til vedligeholdelse af anlægget, minimerer risikoen for brud på udstyret. Det udendørs lager for syrer og baser placeres i en sikkerhedskumme med afløb til proceskloak. Genvindingsanlæg: Genvindingsanlægget bliver computerstyret og vil ved unormale driftstilstande automatisk gå i kontrolleret tilstand, således at destillationen standses, og der ikke tages ny ethanol ind i anlægget. Kemikalie-/ethanoludslip: Bygning HB indrettes, så ethanoludslip begrænses, detekteres og medfører alarm. Spild inde i bygningen med indhold af ethanol vil hurtigt blive opdaget af AGAovervågningen. Brand: Følgerne af en eventuel brand reduceres ved, at der installeres ABA-anlæg (automatisk brand alarmering) i store dele af bygningen. Beskyttelse af jord og grundvand Der etableres en lossepladsmembran under de nedgravede tanke til sprit. Over tankene etableres en flisebelægning. Membranen sikrer, at evt. spild fra tankene ledes til inspektionsbrønde og fliserne minimerer mængden af regnvand til de nævnte brønde. Fra inspektionsbrøndene ledes vandet til en pumpebrønd, der er overvåget af en automatisk gasalarm (AGA). I tilfælde af uheld kan pumpen stoppes, og spildet opsamles. Pumpebrønden får afløb til processpildevandssystemet. Rørledningerne fra fabrikken til tanklageret bliver af rustfrit stål. Rørledningerne placeres på en rørbro, således at det altid er muligt at foretage en inspektion, og således at en eventuel utæthed i rørene hurtigt vil blive opdaget. Til- og frakørsel I forbindelse med den fulde udbygning af bygning HB (begge moduler) vil der forekomme lastbiltransporter 20 gange ugentligt. Der vil i forbindelse med opførelsen af fabrikken blive ansat nyt personale. I alt forventes der at blive etableret ca. 300 arbejdspladser i bygning HB. Støjmæssigt vil natperioden være mest kritisk. Den værste halve time vil blive fra kl , hvor der er vagtskifte på såvel denne fabrik som de øvrige døgnbemandede anlæg på fabriksområdet. Det forventes, at 25 medarbejdere på natskiftet kører i egen personbil. 23

24 Den J.nr Amtets vurdering Generelt Bygning HB er en ny fabrik, der skal finrense insulin, insulinanaloger og glucagonlignende stoffer. I den nye fabrik anvendes samme produktionsforløb til finrensning, som i den eksisterende bygning HC. Bygning HB er fra starten dimensioneret til at bestå af to moduler, hver indeholdende 1-2 rensningslinier. Godkendelsen omfatter begge moduler. Opførelsen af første modul forventes startet 1. maj Modulet forventes produktionsklart medio år Andet modul forventes produktionsklart i år Denne godkendelse er et supplement til den samlede miljøgodkendelse af Novo Nordisk. Den samlede godkendelse meddeles samtidig med denne godkendelse. Den samlede godkendelse indeholder vilkår, som skal overholdes af alle Novo Nordisk anlæg, hver for sig og i fællesskab. Vilkårene i denne godkendelse er derfor et supplement til vilkårene i den samlede godkendelse. Amtet forudsætter, at alle fabrikker er i besiddelse af både den samlede godkendelse og den supplerende godkendelse for anlægget. Amtet forudsætter endvidere, at Novo Nordisk internt udarbejder procedurer, der foreskriver, hvilke miljøpåvirkninger der maksimalt må komme fra hvert anlæg, og søger for kontrol med overholdelsen heraf. Luftforurening Emission og immission af flygtige stoffer Novo Nordisk har anslået, at emissionskoncentrationen af ethanol ikke vil overstige 40 mg/m 3 på baggrund af erfaringer fra bygning HC. Emissionskoncentrationen vil derfor blive mindre end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 300 mg/m 3. Der er derfor ikke grundlag for at pålægge Novo Nordisk at gennemføre rensning for ethanol. Erfaringerne fra bygning HC viser, at det maksimale immissionsbidrag fra bygning HB for ethanol vil blive ca. 0,2 mg/m 3 ved den forudsatte emission, og at Novo Nordisks samlede bidrag efter fuld udbygning bliver ca. 0,3 mg/m 3. Miljøstyrelsens vejledende bidragsværdi (Bværdi) for ethanol er 5 mg/m 3. Denne vil fortsat kunne overholdes med meget god margin. De øvrige luftformige emissioner vil erfaringsmæssigt være så små, at de ikke vil medføre overskridelse af hverken emissionsgrænser eller B-værdier, anført i Miljøstyrelsens luftvejledning, vejledning nr. 2,

25 Der stilles i den samlede miljøgodkendelse vilkår om overholdelse af den vejledende B-værdi for ethanol. I denne godkendelse stilles vilkår om førstegangskontrol af emissionen af ethanol, når produktionsanlægget er sat i drift, jf. vilkår 9.2a. Amtet finder ikke, at der er behov for førstegangskontrol af de øvrige emissioner til luften. Er der efter ibrugtagning af fabrikken tegn på, at disse emissioner er større end antaget, har amtet mulighed for at forlange emissionerne målt, jf. vilkår # i den samlede miljøgodkendelse. Støv På afkast fra lokaler, hvor der håndteres pulverformigt aktivt stof i form af insulin, glucagonlignende proteiner eller forstadier til disse i pulverform, vil der blive anvendt HEPAfiltre. Øvrige støvende afkast forsynes med posefiltre. Amtet vurderer, at emissionen af støv bliver betydeligt mindre end Miljøstyrelsens vejledende grænser, samt at emissionen af aktive stoffer ved det i vilkår 2.5 fastsatte krav til udskillelsesgrad reduceres effektivt. Lugt Det er amtets vurdering, at lugtemissionen fra den nye fabrik ikke vil være til gene for omgivelserne. Dette er baseret på erfaringer fra lignende fabrikker. Støj Novo Nordisk udfører løbende støjmålinger som en del af egenkontrollen. Måleresultaterne indgår i beregninger af det samlede støjbidrag fra hele fabriksområdet. De af Novo Nordisk Engineering udførte beregninger viser, at de hidtil gældende støjgrænser kan overholdes, også efter udvidelsen. Dette sker bl.a. ved indkøb af støjsvagt udstyr og ved udskiftning af eksisterende støjende udstyr med mindre støjende udstyr. Amtet finder, at Novo Nordisk har sandsynliggjort, at driften af den nye fabrik ikke vil medføre, at de hidtil gældende støjgrænser for fabriksområdet overskrides. Der stilles vilkår om, at de støjgrænser, der fastsættes i den samlede godkendelse, skal overholdes. Spildevand Processpildevand Processpildevand fra bygning HB vil blive ledt til Novozymes biologiske renseanlæg, bygning CC før udledning til Jammerland Bugt via Kalundborg Kommunes Centralrenseanlæg. Spildevandsmængden fra bygning HB vil ved fuld udnyttelse udgøre ca m 3 /år og vil inden rensning indeholde organisk materiale svarende til et iltforbrug på ca. 4,1 tons O 2 /døgn målt som kemisk iltforbrug. Dette svarer til ca tons O 2 /år. Det organiske materiale er overvejende biologisk letnedbrydeligt. 25

26 Brugt ethanol opsamles og regenereres i genvindingsanlægget og genanvendes i produktionen. Spildevandet fra bygning HB indeholder derfor kun små mængder ethanol. Spildevandet vil også indeholde myresyre og andre organiske syrer og salte. Disse stoffer udgør en del af det iltforbrugende organiske materiale. Alle er biologisk letnedbrydelige, og vil derfor blive nedbrudt i rensningsanlægget. Spildevandets indhold af kvælstof, hovedsageligt i form af NH 4 +, vil være ca. 220 kg/døgn, svarende til ca. 80 tons/år. Fosforindholdet vil være ca. 15 tons/år. For tiden er udledningen af spildevand fra fabriksområdet reguleret ved Miljøklagenævnets afgørelse af 5. marts 1995, amtets supplerende vilkår af 10. januar 1995, samt en forsøgsaftale mellem Novo Nordisk og Kalundborg Kommune. Spildevandet skal også fremover udledes via Kalundborg Kommunes Centralrenseanlæg. Kalundborg Kommune har den # meddelt tilslutningstilladelse for tilledningen til Centralrenseanlægget fra Novozymes renseanlæg. Tilladelsen indeholder vilkår for tilladelsen. Sanitært spildevand Udover processpildevand, vil der være sanitært spildevand fra toiletter og baderum fra ca. 300 personer. Sanitært spildevand bliver ledt til Kalundborg Kommunes Centralrenseanlæg via det offentlige kloaknet. Amtet har ingen bemærkninger hertil. Regnvand Amtet finder det hensigtsmæssigt, at det befæstede areal opdeles i områder, hvor regnvandet er rent, og i områder, hvor evt. forurenet regnvand kan ledes til proceskloak. I den samlede miljøgodkendelse stiller amtet krav om, at kloakristene markeres med farvekode, som angiver, hvor vandet ledes hen. Ressourceanvendelse Vand Efter amtets vurdering er der tilstrækkelige vandressourcer i den vestlige del af amtet til at dække Novo Nordisks vandforbrug. For til stadighed at fastholde fokus på vandforbruget skal Novo Nordisk hvert 3. år redegøre for bygning HB s vandforbrug, herunder for mulighederne for at iværksætte vandbesparende foranstaltninger. Redegørelsen indgår som en del af årsrapporten. 1. redegørelse skal foreligge, når 1. modul har været i normal drift i et helt kalenderår. Hvis der udarbejdes en tilsvarende redegørelse for vandbruget i forbindelse med det lovpligtige grønne regnskab eller eventuel indførelse af et miljøstyringssystem, kan denne benyttes efter aftale med amtet. Det er amtets vurdering, at den nye fabrik, for så vidt angår begrænsning af vandforbrug, lever op til miljøbeskyttelseslovens intentioner om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. 26

27 Energi Det er amtets vurdering, at den nye fabrik med hensyn til energiforbrug lever op til miljøbeskyttelseslovens intentioner om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Affald Fra processen kommer affald af flere forskellige slags. Affaldet vil blive sorteret med henblik på størst mulig genanvendelse. Amtet vurderer, at håndteringen af affald vil ske på en hensigtsmæssig måde. For håndtering og bortskaffelse af affald vil gælde de vilkår, som fremgår af den samlede godkendelse. Bedste tilgængelige teknik Amtet vurderer, at den nye fabrik vil leve op til miljøbeskyttelseslovens krav om anvendelse af renere teknologi. Novo Nordisk har på tilfredsstillende måde redegjort for bestræbelserne på at spare vand, energi og råvarer. Sikkerhedsforanstaltninger Produktionslokalerne Amtet vurderer, at den beskrevne mulighed for at opsamle spild på gulve i produktionslokalerne er tilstrækkelig til at hindre ukontrolleret udledning af kemikaliespild. Tanklager Amtet vurderer, at de beskrevne sikkerhedsforanstaltninger giver god mulighed for en løbende overvågning af tankene. Skulle der ske brud på tankene, sikrer membran og dræn, at der ikke ledes ethanol til jord og grundvand. Genvindingsanlæg Amtet vurderer, at anlægget, som de øvrige nye genvindingsanlæg bør placeres på en betonplade til afgrænsning af et eventuelt ethanolspild. Der skal være mulighed for opsamling af forurenet regnvand og spild. Kemikalie-/ethanoludslip Amtet vurderer, at de beskrevne sikkerhedsforanstaltninger sikrer mod såvel udledning af flydende kemikalier som forøgede emissioner til luften. Efter amtets vurdering er de foranstaltninger, der gennemføres for at minimere driftsforstyrrelser og risiko for uheld, tilstrækkelige som sikring mod periodevis forøgelse af forureningen. 27

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD,

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Forslag til miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... # Vilkår... 1. Indretning og drift... 2. Luftforurening...

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer 24256790

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 24. oktober 2014 modtaget en ansøgning fra Novo Nordisk A/S om etablering af 24L, short term lab. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01384 Ref. gukha/majli Den 31. oktober 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Novo Nordisk, Hillerød bygning 24L short term

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Bilag 15. Vilkårsændring i miljøgodkendelse af 8. maj 2003, til RGS 90 A/S PVC-Recycling. RGS 90 Selinevej København S. Att. Sandie S.

Bilag 15. Vilkårsændring i miljøgodkendelse af 8. maj 2003, til RGS 90 A/S PVC-Recycling. RGS 90 Selinevej København S. Att. Sandie S. RGS 90 Selinevej 4 2300 København S. Att. Sandie S. Andersen Bilag 15 Vilkårsændring i miljøgodkendelse af 8. maj 2003, til RGS 90 A/S PVC-Recycling Vestsjællands Amt ændrer hermed vilkår 1.11 og tilføjer

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22.

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. oktober 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for 80 MW elkedelanlæg

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. CMC BIOLOGICS A/S Vandtårnsvej 83B 2860 Søborg Att.: Jens Gram, e-post JG@cmcbio.com Virksomheder J.nr. MST-1270-02084 Ref. SOJEN/maljs/sujuh Den 30. september 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Vilkårsændring/tilføjelse

Vilkårsændring/tilføjelse Sydvest-Sjællands Kloakservice Stenstrupvej 3 4180 Sorø Vilkårsændring/tilføjelse Miljøgodkendelse af Sydvestsjællands Kloakservice Dato 21-07-2005 Journalnr. 8-76-11-335-1034-2004 Vestsjællands Amt tilføjer

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Supplement til miljøgodkendelse af 3. januar 2014

Supplement til miljøgodkendelse af 3. januar 2014 Novo Nordisk A/S Hagedornsvej 1 2820 Gentofte Sendt til: Global EHS, Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd Att. johe@novonordisk.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01600 Ref. suand/majli Den 15. juli 2015 MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Virksomheden har etableret centralstøvsugeranlæggene i afdelingerne F og P3 og taget dem i brug i uge 12, Dette lovliggøres hermed.

Virksomheden har etableret centralstøvsugeranlæggene i afdelingerne F og P3 og taget dem i brug i uge 12, Dette lovliggøres hermed. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01105 Ref. bebha/gukha Den 24. juni 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for centralstøvsugere i F og P3 Miljøstyrelsen

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg

Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg Sendes til: Varde Kommune Teknik og Miljø Toften 2 6818 Årre Ansøgning om tilslutning af spildevand til offentligt spildevandsanlæg 1. Oplysninger om ansøger og ejerforhold Virksomhedens navn Telefonnummer

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af produktion af gél i lille skala FeF Chemicals A/S Februar 2009 Revurdering af Miljøgodkendelse Nyt laboratorium For: FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 4600 Køge Matr.nr. 27b, Ølsemagle

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2. Dong Energy Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01026 Ref. zuyuk/vba Den 17. september 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere

Tapning af flygtige væsker med flammepunkt under 60 C til lukkede beholdere Nordcoll A/S Egeskovvej 12 3490 Kvistgård Steen Seier Karlsen Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 02.12.2016 Sagsnr. 16/ Sagsbehandler Malene

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 17-09-2015 CVR-nummer 30726014 P-nummer 1013479387 Virksomhed P. S. Industrilakering A/S Adresse Industrivej 22

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen Århus Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 05.11.2015 CVR-nummer 20219785 P-nummer 1016981334 e-doc journal nr. 13/029262 Virksomhed Lakspecialisten Syd

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Spildevand fra virksomheder

Spildevand fra virksomheder 1 Spildevand fra virksomheder Retningslinier for tilslutning til det offentlige kloaknet Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Spildevand fra virksomheder Spildevand fra en virksomhed kan bestå

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00071 Ref. metho/hemhe Dato: 23. Juni 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33372116 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern

Midlertidig tilslutningstilladelse til tilslutning af oppumpet olieforurenet grundvand fra matr. nr. 595a Skjern Bygrunde, Bækkevangen, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing TH. LYNGE PETERSEN A/S Engtoften 18 6900 Skjern Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01587 Ref. lonha/jamul Dato: 11. marts 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 15248912 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.03.2016 CVR-nummer 27507395 P-nummer 1002956532 Virksomhed Ødum Smede & Maskinfabrik A/S Adresse Sønderskovvej

Læs mere

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion.

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion. Returadresse: Teknik og Miljø - Team Natur og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg BRENNTAG NORDIC A/S Borupvang 5 B 2750 Ballerup DATO 1. april 2014 SAGS NR. 326-2014-3955 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.07.2015 CVR-nummer 82876219 P-nummer 1002657768 Virksomhed Jørn Glad A/S Adresse Høgemosevænget 13 Postnummer

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 21.06.2016 CVR-nummer 32149383 P-nummer 1015260609 Virksomhed Hallum Teknik ApS Adresse Møgelhøj 3 Postnummer

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00443 Ref. HASKR Dato: 19. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 27036635 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud.

Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud. Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud. Natur og Miljø 26. juni 2015 Returadresse: Køge kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Pacca ApS Østre Havnevej

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE GLK 2011-06-15 1 1 4 A. Nøgledata Ansøger om miljøgodkendelse er: Navn: Adresse: Telefon nr.: E-mail: Lagerfacilitetens adresse: DENEX A/S Ammunitionsarsenalet Tuenvej 120, 9900 Frederikshavn. 96 21 34

Læs mere

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup

Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej Slangerup Tilslutningstilladelse For Kosakgårdens Slagteri Månevej 7 3550 Slangerup Captia: 018944-2013 Udarbejdet af: MFJEL Kontrolleret af: AHJEN Godkendt af: MFJEL Tilslutningstilladelse for Kosakgårdens Slagteri,

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Arla Foods Bislev Mejeri Hvalpsundvej 3B 9240 Nibe Fremsendes kun pr e-mail til Steen Hansen: sten.gadegaard.hansen@arlafoods.com Mette Kvist: meqvi@arlafoods.com Birgitte Koch: Birgitte.koch@arlafoods.com

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere