jesper løffler nielsen metaproblemer Med retsplejen som praktisk studie jurist- og økonomforbundets forlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "jesper løffler nielsen metaproblemer Med retsplejen som praktisk studie jurist- og økonomforbundets forlag"

Transkript

1 jesper løffler nielsen IT-retlige metaproblemer Med retsplejen som praktisk studie jurist- og økonomforbundets forlag

2 IT-retlige metaproblemer med retsplejen som praktisk studie

3 Jesper Løffler Nielsen IT-retlige metaproblemer med retsplejen som praktisk studie Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017

4 Jesper Løffler Nielsen IT-retlige metaproblemer 1. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag:Marianne Tingkov Tryk: Ecograf, Højbjerg Printed in Denmark 2016 ISBN e-bog ISBN Udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord DEL I. Emne og teoretisk grundlag Kapitel 1. Introduktion Fremstillingens emne Relevansen af et IT-retligt perspektiv Retsplejeloven som praktisk studie IT-retlige problemer inden for retsplejen og fællestræk med andre retsområder Fra papir til digital kommunikation Fysisk betonede reglers anvendelse på data Geografisk afgrænsning på internettet Problemformulering Fremstillingens struktur og form Behovet for metodiske overvejelser Præsentation af fremstillingens struktur Form og stil Fremskaffelse af materiale Kapitel 2. IT-retten Introduktion IT-rettens genstandsfelt Kort om IT-rettens udvikling Overordnet afgrænsning Begrebsafklaring Retsinformatik Informationsret Internetret Teknologiret Opsamling

6 Indholdsfortegnelse 3. IT-rettens metodiske udfordringer Generelt»Beskrivelsesproblematikken« Teknologiens kompleksitet Gamle regler og ny teknologi Internationale problemer i en national kontekst Risikoen for ufuldstændighed IT-rettens metaproblemer Identificering af fællestræk på tværs af forskellige regler »IT-retlige metaproblemer« Konkretisering af begrebet Metaproblemernes relevans ved fastlæggelse af gældende ret Opsamling Kapitel 3. Analysemodel, afgrænsning og metode Introduktion Analysemodel IT-retlige metaproblemer som omdrejningspunkt Opbygningen af de enkelte analysekapitler Afgrænsning Metodeovervejelser Forholdet til IT-rettens metodiske udfordringer Retskildemæssige overvejelser Særligt om begrebsanalyser på tværs af forskellige regler Retsdogmatik, retspolitik og friere overvejelser DEL II. Udvalgte metaproblemer Kapitel 4. Fra papir til digital kommunikation Introduktion Hvad er problemet? Eksempel: Elektroniske processkrifter Kapitlets struktur Teknologien Terminologi Digital kommunikation Digital signatur Teknologiens særlige egenskaber Væsentlige fortolkningsbidrag Dansk ret

7 Indholdsfortegnelse 3.2. Internationalt UNCITRAL Kort om retsstillingen i andre lande Identificering af relevante principper og hensyn Diskriminationsforbud Ækvivalensprincippet Introduktion Generelle formål som skal ækvivaleres Anvendelse af princippet i retspraksis Øvrige generelle hensyn Introduktion Tekniske forudsætninger Særlige forvaltningsretlige hensyn Typetilfælde Skriftlighedskrav Varigt medium Underskriftskrav Signaturloven, OCES-standarden og eidasforordningen Formål bag underskriftskrav Formodningsregel for digitale signaturer? Bevisførelse for digitale signaturer Original Opsamling Kapitel 5. Fysisk betonede reglers anvendelse på data Introduktion Hvad er problemet? Eksempel: Købeloven Kapitlets struktur Teknologien Terminologi Data Hjemmesider og domænenavne Servere, hosting og cloud computing Teknologiens særlige egenskaber Væsentlige fortolkningsbidrag Dansk ret Betænkninger om IT-kriminalitet mv

8 Indholdsfortegnelse Højesterets praksis om den ejendomsretlige beskyttelse af domænenavne EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft-sagen Internationalt CISG SOU 1992:110 (svensk betænkning) Identificering af relevante principper og hensyn Data er kvasi-materielt Komplekse rettighedsforhold Introduktion Hvem ejer data? Typetilfælde Fysisk betonede begreber Introduktion »Ting«,»gods«,»løsøre«,»genstande«mv »Rørligt gods«,»rørlig ting«mv »Vare«,»produkt«mv. (afgrænsning over for tjenesteydelser) »Dokument«,»brev«,»meddelelse«mv Besiddelse af data og ophør heraf Introduktion Hvem har dataene? (besiddelse, rådighed osv.) Hvordan overdrager og fratager man data? (overdragelse, tilbagelevering, rådighedsberøvelse mv.) Rumlig afgrænsning privatsfæren Introduktion Hvornår kan en server sidestilles med et privat område? Hvornår kan data sidestilles med et lukket brev? Skader på data Introduktion Skade på data eller på det fysiske medium? Hvor slettet er slettet? Opsamling Kapitel 6. Geografisk afgrænsning på internettet Introduktion Hvad er problemet? Offentligretlige sager

9 Indholdsfortegnelse Privatretlige sager Eksempel: Markedsføringsloven Kapitlets struktur Teknologien Terminologi Internettet »Afsender«og»modtager« Teknologiens særlige egenskaber Væsentlige fortolkningsbidrag Dansk ret Forarbejderne til straffelovens jurisdiktionsregler Praksis fra EU-Domstolen Introduktion Sager vedrørende Bruxelles-forordningen Øvrige sager Opsamling Internationalt Internationale aftaler mv Amerikansk praksis vedrørende»personal jurisdiction« Identificering af relevante principper og hensyn Folkeretlige jurisdiktionsprincipper (hensynet til andre stater) Forudsigelighed (hensynet til udenlandske borgere) Opsamling: Skærpet krav om tilknytning på internettet? Typetilfælde Introduktion Handlingssted Introduktion Mulige kriterier Konklusion Virkningssted Introduktion: Et kvalificeret virkningsprincip? Dokumenteret virkning International beskaffenhed Sprog og valuta Top-level-domæne Kontaktoplysninger Leveringsmuligheder

10 Indholdsfortegnelse Omtale af bestemte personer, persongrupper, virksomheder mv Andre markedsføringstiltag mv Afsenderens mulighed for at begrænse målgruppen Særligt om aktive/opsøgende handlinger på internettet Den økonomiske realitet Placering Introduktion Kort om persondatareglerne: Fra placering til et kvalificeret virkningsprincip Udøvende myndighed på internettet Introduktion U H Må vi, hvis vi kan? Mere kompliceret end som så Mulige kriterier Konklusion Opsamling DEL III. Praktisk studie Retsplejeloven Kapitel 7. Analyse af udvalgte bestemmelser i retsplejeloven Introduktion Formkravsregler Introduktion Reguleringstiltag mv Introduktion Redegørelsen om digital kommunikation med domstolene Konkrete ændringer Tilbageværende formkrav Underskriftskrav Særligt om fuldbyrdelsesfundamenter Særligt om tvangsauktioner Opsamling Regler om straffeprocessuelle tvangsindgreb (kapitel 71, 73 og 74) Introduktion Indgreb i meddelelseshemmeligheden ( 780 ff.) Kort introduktion til reglerne

11 Indholdsfortegnelse Reglernes anvendelse i en digital verden Dataaflæsning ( 791 b) Kort introduktion til reglerne Reglernes anvendelse i en digital verden Ransagning ( 793 ff.) Kort introduktion til reglerne Reglernes anvendelse i en digital verden Beslaglæggelse ( ) Kort introduktion til reglerne Reglernes anvendelse i en digital verden Edition ( 804) Kort introduktion til reglerne Reglernes anvendelse i en digital verden Grænseoverskridende aspekter Opsamling Regler om civilretlig bevissikring, foreløbige retsmidler og fuldbyrdelse (28, 40 samt a) Introduktion Edition (kapitel 28) Kort introduktion til reglerne Reglernes anvendelse i en digital verden Bevissikring ved krænkelse af immaterielle rettigheder mv. (kapitel 57 a) Kort introduktion til reglerne Reglernes anvendelse i en digital verden Foreløbige forbud (kapitel 40 og 57) Kort introduktion til reglerne Reglernes anvendelse i en digital verden Fuldbyrdelsesreglerne (kapitel 45-55) Kort introduktion til reglerne Reglernes anvendelse i en digital verden Kapitel 46 ( 498) Kapitel 47 ( 508 og 523) Kapitel 48 ( 528 og 529) Kapitel 55 ( 596) Kapitel 56 ( 633) Grænseoverskridende aspekter Opsamling Regler om værneting (kapitel 22 og 63) Introduktion

12 Indholdsfortegnelse 5.2. Strafferetligt værneting ( 696 og 698, stk. 3) Kort introduktion til reglerne Reglernes anvendelse i en digital verden Filialværneting ( 238, stk. 2) Kort introduktion til reglerne Reglernes anvendelse i en digital verden Deliktværneting ( 243) Kort introduktion til reglerne Reglernes anvendelse i en digital verden Generelt Handlingssted og virkningssted Er KBET 1985/1052 udtryk for et vidtgående virkningsprincip? Dansk retspraksis Relevansen af EU-Domstolens praksis Konklusion Forbrugerværneting ( 246, stk. 1, 2. led) Kort introduktion til reglerne Reglernes anvendelse i en digital verden Godsværneting ( 246, stk. 3) Kort introduktion til reglerne Reglernes anvendelse i en digital verden Opsamling Kapitel 8. Behov for tilpasning til den digitale verden? Introduktion Generelle overvejelser Hidtidige reguleringstiltag i relation til IT Tiltag i de øvrige nordiske lande Fortolkning fremfor regulering? Konkrete udfordringer efter gældende regler Opsamling på konklusioner fra kapitel Generelt Særligt om proportionalitet Digital bevissikring Introduktion Forskellige former for digitale beviser Hvilke regler kan anvendes? Straffesager Civile sager Bevissikringens omfang

13 Indholdsfortegnelse Data på udenlandske servere Opsamling Lukning af en hjemmeside Introduktion Hvordan lukkes en hjemmeside? Hvilke regler kan anvendes? Hvem skal indgrebet rettes mod? Hvilke hensyn er relevante ved lukning af en hjemmeside? Særligt om udenlandske hjemmesider Opsamling Afrunding DEL IV. Afrunding Kapitel 9. Konklusion og perspektivering Introduktion Opsamling på de tre metaproblemer Kapitel 4 Fra papir til digital kommunikation Kapitel 5 Fysisk betonede reglers anvendelse på data Kapitel 6 Geografisk afgrænsning på internettet Opsamling på tesen Litteratur Love og forarbejder Doms- og afgørelsesregister Stikordsregister

14

15 Forord Forord Forord Om afhandlingen Det vil formentlig skinne igennem for læsere af denne afhandling, at den udspringer af en stor passion for IT-retten. For andre med samme tilbøjeligheder vil det forhåbentlig være en styrke, men undervejs i skriveprocessen stod det også klart, at passionen og de valg, der er fulgt med den, åbner op for, at afhandlingen kan kritiseres i forskellige henseender. Som ét af flere eksempler kan nævnes afhandlingens behandling af emner på tværs af forskellige regler. Jeg valgte at holde fast i min tilgang og har samtidig forsøgt så vidt muligt at imødekomme kritikken relevante steder i afhandlingen. Mange forord i udgivne Ph.d.-afhandlinger indeholder en bemærkning om, at der kun er foretaget ganske få ændringer i forhold til det indleverede manuskript. Dette er ikke tilfældet for denne afhandling. Jeg har under skriveprocessen haft store udfordringer med at finde den mest velegnede struktur, og ved en gennemlæsning af afhandlingen umiddelbart op til forsvaret stod det klart, at målet ikke var nået i den indleverede form. Den væsentligste ændring relaterer sig til den måde, hvorpå afhandlingens praktiske studie af retsplejen er struktureret: I det indleverede manuskript var behandlingen heraf spredt ud over i alt fem kapitler ud fra den tanke, at man herved opnåede en løbende vekselvirkning mellem det generelle/abstrakte og det konkrete. Jeg indså dog efter indleveringen, at ulemperne herved var større end fordelene, og i den udgivne form er behandlingen af retsplejen således samlet i to kapitler, nemlig kapitel 7 og 8. Fremstillingen er primært skrevet i perioden til , idet der dog så vidt muligt er taget højde for retskilder fremkommet frem til Tak! Til sidst skylder jeg også en stor tak til en lang række mennesker. Først og fremmest vil jeg takke mine to vejledere, professor Hans Viggo Godsk Pedersen og professor, dr.jur. Henrik Udsen: Hans Viggo med sin nådesløse røde kuglepen kombineret med en jordnær tilgang til juraen, og Henrik med sin dybe indsigt i IT-retten kombineret med skarpe analytiske input. 15

16 Forord Jeg skylder også en tak til en række forskere, som har bidraget med værdifuld sparring under skriveprocessen. Fra SDU har jeg fået hjælp og sparring fra flere, end jeg har plads til at nævne, og jeg vil derfor nøjes med at fremhæve dr.jur. Kristina Siig og professor MSO Jakob Juul Sandberg, som begge har ydet et ekstraordinært stort bidrag til mit arbejde. Fra andre universiteter vil jeg gerne sende en særlig tak til professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen fra KU og postdoc. Maria Astrup Hjort fra Universitetet i Oslo. Jeg har under arbejdet med min afhandling opsøgt sparring fra en lang række mennesker, som arbejder med IT-relaterede retssager i praksis, og som der derfor også skal lyde en stor tak til: Senioranklager, ph.d. Dorte Frandsen og specialkonsulent Henrik Vestergaard fra SØIK, Kate Jacquerot og Jesper Hagen fra Rigspolitiets Cybercrime Center/NC3, Erling Vestergaard fra European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights samt direktør for RettighedsAlliancen, Maria Fredenlund. Også mine kolleger hos Focus Advokater skylder jeg en tak, herunder ikke mindst Michael, Christian, Mads og Jesper, som alle har gennemlæst og kommenteret på dele af afhandlingen. En særlig tak skal også lyde til Henrik Spang-Hanssen for at have gjort mit fantastiske ophold ved Santa Clara University muligt. Ligesom de fleste andre forfattere vil jeg slutte forordet af med at sende den største tak til min bedre halvdel og hustru, Helle. Jeg vil dog alligevel påstå, at netop min bedre halvdel har ydet et større bidrag til min afhandling, end tilfældet er for de fleste andre bedre halvdele: Hun har utallige gange holdt mig ved selskab ved aften- og weekendseancer ude på universitetet, hun har gennemlæst alle kapitler i min afhandling mindst én gang, og endelig stod hun under opholdet i Silicon Valley til rådighed som min helt egen personlige forskningsassistent. Tusind tak for alt dette og meget mere! 16

17 DEL I Emne og teoretisk grundlag

18

19 KAPITEL 1 Introduktion Kapitel 1. Introduktion»The development of information technology causes major social challenges. As the cause is identical, the legal problems should be viewed as related, even when appearing in separate disciplines of law«jon Bing, Fremstillingens emne 1. Fremstillingens emne 1.1. Relevansen af et IT-retligt perspektiv Ovenstående citat fra den nu afdøde Jon Bing afspejler et budskab, som nærværende fremstilling har til formål at belyse og bekræfte: Informationsteknologien (IT) har haft enorme konsekvenser for vores samfund, og de juridiske problemer, som opstår i kølvandet på den teknologiske udvikling, har en række fællestræk, som gør det relevant at anskue de juridiske problemer på tværs af forskellige regler. Dette budskab er på mange måder kontroversielt og har været debatteret igennem snart 50 år. Til belysning af den debat, der igennem tiden har været om emnet, kan der passende tages udgangspunkt i to værker fra IT-rettens spæde begyndelse: Allerede i 1968 skrev Mogens Koktvedgaard en artikel med overskriften»bidrag til elektronrettens almindelige del«. 2 Begrebet»elektronretten«dækkede ifølge forfatteren over»... den del af retssystemet, herunder den del af den juridiske metode, der har forbindelse med elektronisk databehandling (EDB)«. I artiklen belyses således en række forskellige regler, som alene har det til fælles, at de omhandler»edb«. På trods af den ambitiøse titel dækkede udtrykket»almindelige del«ifølge forfatteren alene over, at området på daværende tidspunkt var så uopdyrket, at forfatteren kun så sig i 1. Jon Bing: Information law?, ComPlex, nr. 1 (1988): s. 215 ff. 2. Mogens Koktvedgaard: Bidrag til elektronrettens almindelige del, Juristen, 50 (1968): s

20 Kapitel 1. Introduktion stand til»at bidrage med almindeligheder«. 3 Koktvedgaard har efterfølgende udtalt, at titlen var»bevidst provokatorisk«, og beskriver, hvordan han efterfølgende afholdt en række foredrag, herunder for»københavns ærværdige Juridisk Forening... og jeg erindrer endnu tilhørernes betydelige reservation (læs: isnende kulde) overfor emnet«. 4 Nogle år efter udgivelsen af Koktvedgaards artikel, blev faget»edb-jura«oprettet på Handelshøjskolen i Aarhus. Paul Krüger Andersen fik den utaknemmelige opgave at udarbejde undervisningsmateriale til faget, hvori han blandt andet fremkom med følgende bemærkninger: 5»De emner, der tages op til behandling, er af forskellig karakter. Bindeleddet er den omstændighed, at problemerne er forårsaget af og knyttet til ét bestemt fysisk fænomen datamaskinen. Set fra et praktisk synspunkt kan der være god mening i en samlet fremstilling af disse forskellige problemer. Fra en teoretisk synsvinkel er det derimod tvivlsomt, om en samlet fremstilling er hensigtsmæssig. Koktvedgaards ovenfor nævnte artikel i Jur.1968 p. 157 f. benævnes»bidrag til elektronrettens almindelige del«og»elektronretten«defineres som»den del af retssystemet, herunder den del af den juridiske metode, der har forbindelse med elektronisk databehandling (EDB)«. Koktvedgaard går således tilsyneladende ud fra, at der kan påvises nogle fællestræk ved de problemer, som EDB giver anledning til, som kan begrunde skabelsen af en ny retlig disciplin. Hvilken forbindelse er der imidlertid mellem den retlige bedømmelse og det ansvar et EDB-servicebureau måtte ifalde i anledning af en kodningsfejl, som bevirker en fejlberegning af en vejbros belastningsevne, Kildeskattedirektoratets fejlagtige EDB beregning og følgende udbetaling af et overskydende skattebeløb, en offentlig myndigheds misbrug af muligheden for at trække på et centralt register indeholdende personlige oplysninger og følgende usaglige afgørelser og privates misbrug af registre til politisk eller kriminel afpresning? Det er vanskeligt at se nogen indre juridisk begrebsmæssig eller strukturel sammenhæng, som logisk kan begrunde problemernes udsondring i en særlig retlig disciplin. Efter traditionel juridisk systematik ville de nævnte problemer henhøre under erstatningsretten, under den almindelige obligationsret, under forvaltningsretten og under strafferetten. Disciplinen ville med andre ord gå på tværs af de gængse inddelinger herunder den stadig fundamentale sondring mellem offentlig og privat ret. Selvom det samme kan siges om andre juridiske discipliner, især visse af de nye specialdiscipliner (note 1), forekommer det dog, at forskellene på det her behandlede område er så store, at ulemperne ved en fælles behandling er større end fordelene.«(egne fremhævninger) På trods af at IT-retten på dette tidspunkt var på sit absolut tidligste stadie, afspejler både Koktvedgaards og Krüger Andersens overvejelser på impone- 3. Ibid., afsnit I. 4. Lov & data: tidsskrift for rettsinformatikk, årgang 1988, nr Paul Krüger Andersen: Nogle retlige aspekter i forbindelse med indførelsen af elektronisk databehandling, Det Erhvervsretlige Institut, 1972, s. 3 ff. 20

IT-retlige metaproblemer

IT-retlige metaproblemer Jesper Løffler Nielsen IT-retlige metaproblemer med retsplejen som praktisk studie Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Jesper Løffler Nielsen IT-retlige metaproblemer 1. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist-

Læs mere

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar HANS HENRIK EDLUND RASMUS MEHL Erhvervsmægleres opgaver og ansvar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Erhvervsmægleres opgaver og ansvar Håndbog for erhvervsmæglere Hans Henrik Edlund og Rasmus Mehl Erhvervsmægleres

Læs mere

FOR JURIDISK RÅDGIVNING

FOR JURIDISK RÅDGIVNING M A R I E J U L L S Ø R EN S EN GOD SKIK FOR JURIDISK RÅDGIVNING En retlig standard JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG God skik for juridisk rådgivning en retlig standard Marie Jull Sørensen God skik for

Læs mere

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning

Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning This page intentionally left blank Julie Skat Rørdam Ægtefælleskiftet i civilprocessuel belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ægtefælleskiftet i

Læs mere

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ANDERS NØRGAARD LAURSEN FAST DRIFTSSTED JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fast driftssted Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Anders Nørgaard Laursen Fast driftssted

Læs mere

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73

Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Beskyttelse af juridiske personer efter grundlovens 73 Denne afhandling er af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet antaget til forsvar for den juridiske doktorgrad. Aarhus, den 7.

Læs mere

SEBASTIAN HOUE - BESKATNING CO 2 I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

SEBASTIAN HOUE - BESKATNING CO 2 I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG SEBASTIAN HOUE CO 2 - BESKATNING I ET EU-RETLIGT OG NATIONALT PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG CO 2 -beskatning i et EU-retligt og nationalt perspektiv Sebastian Houe CO 2 -beskatning i et

Læs mere

Anders Henriksen. Krigens. og international væbnet terrorbekæmpelse. Folkeret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Anders Henriksen. Krigens. og international væbnet terrorbekæmpelse. Folkeret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Anders Henriksen Krigens Folkeret og international væbnet terrorbekæmpelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Anders Henriksen Krigens Folkeret og væbnet international terrorbekæmpelse Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Jens Evald. Juridisk teori, metode og videnskab

Jens Evald. Juridisk teori, metode og videnskab Jens Evald Juridisk teori, metode og videnskab Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Jens Evald Juridisk teori, metode og videnskab 1. udgave, 1. oplag 2016 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode 2. Udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JØRGEN DALBERG-LARSEN Retssociologiske og retsteoretiske artikler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen Perspektiver på ret og retsvidenskab Retssociologiske og retsteoretiske artikler

Læs mere

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT

OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT KARSTEN NAUNDRUP OLESEN OFFENTLIG OPGAVE PÅ KONTRAKT JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Offentlig opgave på kontrakt Karsten Naundrup Olesen Offentlig opgave på kontrakt Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN

REGELSTATEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK. Væksten i danske love 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN STUDIER I OFFENTLIG POLITIK REGELSTATEN Væksten i danske love og bekendtgørel ser 1989-2011 MADS LETH FELSAGER JAKOBSEN PETER BJERRE MORTENSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Studier i offentlig politik

Læs mere

PETER LAMBERT IBEN GJESSING KILDE BESKYTTELSE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

PETER LAMBERT IBEN GJESSING KILDE BESKYTTELSE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG PETER LAMBERT IBEN GJESSING KILDE BESKYTTELSE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG KILDEBESKYTTELSE Peter Lambert & Iben Gjessing KILDEBESKYTTELSE Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Peter Lambert &

Læs mere

Janne Rothmar Herrmann. Retten om de døde

Janne Rothmar Herrmann. Retten om de døde Janne Rothmar Herrmann Retten om de døde Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Janne Rothmar Herrmann Retten om de døde 1. udgave, 1. oplag 2016 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder

Læs mere

immaterialretsaftaler

immaterialretsaftaler Birgit Liin MISLIGHOLDELSE AF immaterialretsaftaler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Misligholdelse af immaterialretsaftaler Birgit Liin Misligholdelse af immaterialretsaftaler Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ADAM GOLDSCHMIDT søfart & pengevæsen Om en af tredjemand stillet sikkerhed til sikring af opfyldelsen af aftaler, som angår tilvejebringelsen af et skib JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søfart & Pengevæsen

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Domstolens blinde øje

Domstolens blinde øje Jesper Ryberg Domstolens blinde øje Om betydningen af ubevidste biases i retssystemet Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Jesper Ryberg Domstolens blinde øje Om betydningen af ubevidste biases i retssystemet

Læs mere

Karina Kim Egholm Elgaard. Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Karina Kim Egholm Elgaard. Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten Karina Kim Egholm Elgaard Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Karina Kim Egholm Elgaard Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten

Læs mere

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER Jeppe Brinck-Jensen Morten Rosenmeier Jens Schovsbo Tine Sommer Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ansattes immaterielle rettigheder Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier,

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Passageransvaret ved international luftbefordring

Passageransvaret ved international luftbefordring K e n n e t h M e l a n c to n N i e l s e n Passageransvaret ved international luftbefordring Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kenneth Melancton Nielsen Passageransvaret ved international luftbefordring

Læs mere

H ELLE B ØDKER M ADSEN. Privatisering. og patientrettigheder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

H ELLE B ØDKER M ADSEN. Privatisering. og patientrettigheder. Jurist- og Økonomforbundets Forlag H ELLE B ØDKER M ADSEN Privatisering og patientrettigheder Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Bødker Madsen Privatisering og patientrettigheder Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Privatisering

Læs mere

Værkslæren i ophavsretten

Værkslæren i ophavsretten Morten Rosenmeier Værkslæren i ophavsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Denne bog vedrører værkslæren i ophavsretten, dvs. de grundlæggende betingelser, der skal være opfyldt, før et værk nyder

Læs mere

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen

Om retsprincipper. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Jørgen Dalberg-Larsen (red.) Bettina Lemann Kristiansen Per Andersen Jens Evald Pia Justesen Ole Bruun Nielsen Sten Schaumburg-Müller (red.) Om retsprincipper Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bogens

Læs mere

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE

KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE KASPER ULLERUP BACH KONKURRENCERÅDETS KONTROL MED ULOVLIG EU-STATSSTØTTE Samspillet mellem EU s statsstøtteregler og konkurrencelovens 11 a JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkurrencerådets kontrol

Læs mere

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JAKOB JUUL-SANDBERG. Forbedringer. - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JAKOB JUUL-SANDBERG Forbedringer - energibesparende foranstaltninger i lejeretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jakob Juul-Sandberg Forbedringer energibesparende foranstaltninger i lejeretlig

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Peter

Læs mere

De informationsretlige grundsætninger

De informationsretlige grundsætninger De informationsretlige grundsætninger 1 This page intentionally left blank 2 Henrik Udsen De informationsretlige grundsætninger Studier i informationsretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 3 De

Læs mere

Køb og salg af virksomheder og aktier

Køb og salg af virksomheder og aktier PER VESTERGAARD ANDERSEN Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser, værdiskabelse og værdioptimering JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Køb og salg af virksomheder og aktier Værdiansættelser,

Læs mere

Martine Stagelund Hvidt. Danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning

Martine Stagelund Hvidt. Danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning Martine Stagelund Hvidt Danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig belysning Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Martine Stagelund Hvidt Danske sociale pensioner i EU-retlig og ligestillingsretlig

Læs mere

KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN STUDIER I DANSK POLITIK

KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN STUDIER I DANSK POLITIK STUDIER I DANSK POLITIK RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Krisevalg Økonomien og folketingsvalget 2011

Læs mere

RET OG DIGITAL FORVALTNING

RET OG DIGITAL FORVALTNING Peter Blume & Hans Christian Spies RET OG DIGITAL FORVALTNING MED LOV SKAL MAN DIGITAL FORVALTNING BYGGE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kan et forvaltningsområde i det hele taget digitaliseres? Kan

Læs mere

Sociale medier i ansættelsesretten

Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Christoffer Lambert-Züberlein Sociale medier i ansættelsesretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Sociale medier i ansættelsesretten

Læs mere

Den juridiske metode

Den juridiske metode Lone L. Hansen & Erik Werlauff Den juridiske metode en introduktion 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Lone L. Hansen & Erik Werlauff Den juridiske metode en introduktion 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

ERHVERVS STRAFFE RETTEN

ERHVERVS STRAFFE RETTEN Hovedlinjer i VAGN GREVE & LARS BO LANGSTED ERHVERVS STRAFFE RETTEN 7. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten Vagn Greve & Lars Bo Langsted Hovedlinjer i erhvervsstrafferetten

Læs mere

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager grad selv kan behandle deres tvister ved domstolene. Det seneste skud på stammen er reglerne om behandling af småsager. Småsager beskriver de nye regler om retssager i småsagsprocessen og redegør for,

Læs mere

Nordisk retssociologi

Nordisk retssociologi Bettina Lemann Kristiansen (red.) Anette Storgaard (red.) Nordisk retssociologi Status aktuelle udfordringer visioner Jurist- og Økonomforbundets Forlag Nordisk retssociologi Bettina Lemann Kristiansen

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d.

BØRSRETTEN I. Regulering, markedsaktører og tilsyn. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. o p. c Co ns F. r a. e p. e Co. a n. b d. s BØRSRETTEN I Regulering, markedsaktører og tilsyn h g a n e n e p Paul Krüger Andersen Nis Jul Clausen A N ø b d e Co rs Fon g O SD vns han AQ c MX nha OMX c Ex Køben e i d Køb OMX The Nor N o h r a

Læs mere

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Erik Werlauff. Kontrakter. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erik Werlauff Kontrakter Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kontrakter Erik Werlauff Kontrakter 3. reviderede udgave af Bjørn Saltorps»Kontrakter«Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Erik Werlauff Kontrakter

Læs mere

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling Jørgen Da lberg -L a r sen MæglINg, Ret og samfund Perspektiver på mægling JuRISt- og økonomforbundets forlag Jørgen Dalberg-Larsen Mægling, ret og samfund Perspektiver på mægling Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

ENTREPRISERETLIGE MELLEMFORMER

ENTREPRISERETLIGE MELLEMFORMER OLE HANSEN ENTREPRISERETLIGE MELLEMFORMER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Entrepriseretlige mellemformer Ole Hansen Entrepriseretlige mellemformer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Ole Hansen

Læs mere

Juridisk metodelære. 5. udgave

Juridisk metodelære. 5. udgave Juridisk metodelære 5. udgave This page intentionally left blank Peter Blume Juridisk metodelære 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Juridisk metodelære 5. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist-

Læs mere

immaterialret 5. udgave

immaterialret 5. udgave Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

BEHANDLING AF PERSONDATA

BEHANDLING AF PERSONDATA PETER BLUME BEHANDLING AF PERSONDATA en kritisk kommentar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG BEHANDLING AF PERSONDATA en kritisk kommentar I Behandling af persondata sættes lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Birgit Jæger Kommuner på nettet Roller i den digitale forvaltning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Hvordan spiller mennesker og teknologi sammen i udviklingen af den offentlige sektor? Der er i de seneste

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Morten Rosenmeier Introduktion

Læs mere

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Om retspolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jens Evald Sten Schaumburg-Müller Jørgen Dalberg-Larsen Ole Fenger Marianne Holdgaard Bettina Lemann Kristiansen Ole Bruun Nielsen Jens Vedsted-Hansen Om retspolitik Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen (RED.) Frit Valg VELFÆRD I DEN EUROPÆISKE UNION Jurist- og Økonomforbundets Forlag Frit valg Velfærd i Den Europæiske Union Sune Troels Poulsen & Stine Jørgensen red.

Læs mere

Mediation ret og rammer

Mediation ret og rammer Lars Økjær Jørgensen & Martin Lavesen Mediation ret og rammer 2. udgave Lars Økjær Jørgensen & Martin Lavesen Mediation ret og rammer 2. udgave/1. oplag C Karnov Group, København, 2016 ISBN: 978-87-619-3788-9

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

HANS GAMMELTOFT-HANSEN. Strafferetspleje I. Grundbegreber Bevis Domstolene Påtalen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

HANS GAMMELTOFT-HANSEN. Strafferetspleje I. Grundbegreber Bevis Domstolene Påtalen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG ISBN 87-574-9039-2 HANS GAMMELTOFT-HANSEN Strafferetspleje I Grundbegreber Bevis Domstolene Påtalen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Strafferetspleje bd. I 2. udgave. 2. oplag 1998 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE

NELL RASMUSSEN. lærebog i. familie ret. Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE NELL RASMUSSEN lærebog i familie ret Nyt Juridisk Forlag 2. UDGAVE Lærebog i Familieret 1 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret Nyt Juridisk Forlag 2012 3 Nell Rasmussen Lærebog i Familieret 2. udgave, 2.

Læs mere

Konneksitet. forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret

Konneksitet. forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret Konneksitet forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret This page intentionally left blank Pia Moltke Jensen Konneksitet forskellige aspekter af modregning og tilbageholdsret Konneksitet forskellige

Læs mere

JETTE THYGESEN. Emballage afgift. i miljø- og afgiftsretlig belysning. JuriST- og ØkoNomforbuNdETS

JETTE THYGESEN. Emballage afgift. i miljø- og afgiftsretlig belysning. JuriST- og ØkoNomforbuNdETS JETTE THYGESEN Emballage afgift i miljø- og afgiftsretlig belysning JuriST- og ØkoNomforbuNdETS forlag Emballageafgift i miljø- og afgiftsretlig belysning 1 2 Jette Thygesen Emballageafgift i miljø- og

Læs mere

Kommunal miljøforvaltning

Kommunal miljøforvaltning Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning This page intentionally left blank Helle Tegner Anker Birgitte Egelund Olsen Bent Ole Gram Mortensen (red.) Kommunal miljøforvaltning i retlig belysning Jurist-

Læs mere

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Praktisk voldgiftsret

Praktisk voldgiftsret Praktisk voldgiftsret MED FOKUS PÅ VOLDGIFTSINSTITUTTET Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen Håkun Djurhuus Praktisk voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad,

Læs mere

Børnevenlig retspleje

Børnevenlig retspleje Børnevenlig retspleje Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard Børnevenlig retspleje. Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark

Læs mere

NIKOLAJ NIELSEN RETTEN TIL ET HJEM. Ejendomsret, privatliv og forsørgelse JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

NIKOLAJ NIELSEN RETTEN TIL ET HJEM. Ejendomsret, privatliv og forsørgelse JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG NIKOLAJ NIELSEN RETTEN TIL ET HJEM Ejendomsret, privatliv og forsørgelse JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retten til et hjem Ejendomsret, privatliv og forsørgelse Nikolaj Nielsen Retten til et hjem Ejendomsret,

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank Kontrakter This page intentionally left blank Bjørn Saltorp & Erik Werlauff Kontrakter 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Kontrakter 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE Politiloven 2. UDGAVE Med kommentarer af Ib Henricson Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ib Henricson Politiloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Politiloven med kommentarer 2.

Læs mere

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag

Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE. Den danske models rækkevidde. Jurist- og. Økonomforbundets Forlag Trine P. Larsen (red.) INSIDEREOG OUTSIDERE Den danske models rækkevidde Jurist- og Økonomforbundets Forlag Insidere og outsidere den danske models rækkevidde Trine P. Larsen (red.) Insidere og outsidere

Læs mere

Retssager. Civilprocessens grundbegreber

Retssager. Civilprocessens grundbegreber Retssager Civilprocessens grundbegreber Erik Werlauff Retssager Civilprocessens grundbegreber Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Retssager Civilprocessens grundbegreber 1. udgave, 1.

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

Menneskerettigheder, demokratisering og good governance i dansk udviklingspolitik

Menneskerettigheder, demokratisering og good governance i dansk udviklingspolitik Menneskerettigheder, demokratisering og good governance i dansk udviklingspolitik Til Trine og Gustav Klavs Duus Kinnerup Hede Menneskerettigheder, demokratisering og good governance i dansk udviklingspolitik

Læs mere

Retskilder og juridisk metode

Retskilder og juridisk metode Retskilder og juridisk metode Jura for kortere videregående uddannelser 2. udgave Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Retskilder og juridisk metode Jura for kortere og videregående uddannelser 2. udgave

Læs mere

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

Peter Scharff Smith og Janne Jakobsen. Varetægtsfængsling. Danmarks hårdeste straf?

Peter Scharff Smith og Janne Jakobsen. Varetægtsfængsling. Danmarks hårdeste straf? Peter Scharff Smith og Janne Jakobsen Varetægtsfængsling Danmarks hårdeste straf? Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Peter Scharff Smith og Janne Jakobsen Varetægtsfængsling Danmarks hårdeste straf?

Læs mere

KONKURRENCE I ELSEKTOREN?

KONKURRENCE I ELSEKTOREN? Ole Jess Olsen Peter Fristrup Jesper Munksgaard Klaus Skytte KONKURRENCE I ELSEKTOREN? Jurist- og Økonomforbundets Forlag I bogen analyseres en række vigtige problemstillinger for elliberaliseringen i

Læs mere

Erstatningsretlige grænseområder

Erstatningsretlige grænseområder Vibe Ulfbeck Erstatningsretlige grænseområder Professionsansvar, produktansvar og offentlige myndigheders erstatningsansvar 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Erstatningsretlige grænseområder

Læs mere

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI Jurist- og Økonomforbundets Forlag Pragmatisme er en amerikansk tankeretning vendt mod vanetænkning og virkelighedsfjerne teorier fra omkring år 1900, der i de

Læs mere

OLE WINCKLER ANDERSEN

OLE WINCKLER ANDERSEN STUDIER I GLOBA L POLITIK OG SIKK ER HED HJÆLPER VI? EN INTRODUKTION TIL OLE WINCKLER ANDERSEN EVALUERING AF EVA BROEGAARD UDVIKLINGSBISTAND JENS KOVSTED J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T

Læs mere

Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken

Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken Australien, Holland og Danmark This page intentionally left blank Thomas Bredgaard & Flemming Larsen Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken Australien, Holland

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Fra forsørgelse til omstilling

Fra forsørgelse til omstilling SVEND DANIELSEN LENNART LYNGE ANDERSEN Fra forsørgelse til omstilling UNDERHOLDSBIDRAG TIL ÆGTEFÆLLE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fra forsørgelse til omstilling underholdsbidrag til ægtefælle Svend

Læs mere

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller FINANS SELSKABSRET Samspillet mellem SELSKABSRET og KAPITALMARKEdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller

Læs mere

Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling

Læs mere

Bernhard Gomard. Obligationsret. 4. del. 2. udgave ved Torsten Iversen

Bernhard Gomard. Obligationsret. 4. del. 2. udgave ved Torsten Iversen Bernhard Gomard Obligationsret 4. del 2. udgave ved Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Bernhard Gomard ved Torsten Iversen Obligationsret 4. del 2. udgave, 1. oplag 2017 by Jurist-

Læs mere

Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse

Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse Gitte Meldgaard Abrahamsen Pensionsudlignende regler ved separation og skilsmisse Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Gitte Meldgaard Abrahamsen

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE

DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE DEN GRØNLANDSKE KRIMINALRETSPLEJE Thomas Trier Hansen JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Den Grønlandske kriminalretspleje Thomas Trier Hansen Den Grønlandske kriminalretspleje Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling

Mindreåriges retsstilling i relation til behandling CAROLINE ADOLPHSEN Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Jurist- og Økonomforbundets Forlag Mindreåriges retsstilling i relation til behandling Caroline Adolphsen Mindreåriges retsstilling

Læs mere

Medarbejdernes retsstilling ved grænseoverskridende overtagelse og fusion

Medarbejdernes retsstilling ved grænseoverskridende overtagelse og fusion LONE L. HANSEN Medarbejdernes retsstilling ved grænseoverskridende overtagelse og fusion Jurist- og Økonomforbundets Forlag Medarbejdernes retsstilling ved grænseoverskridende overtagelse og fusion Lone

Læs mere

Udskillelse og sammenlægning af kommunale aktiviteter

Udskillelse og sammenlægning af kommunale aktiviteter LINE MARKERT, KLAVS V. GRAVESEN PER TIMMERMANN & MERETE PILEGAARD MELIN Udskillelse og sammenlægning af kommunale aktiviteter JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Udskillelse og sammenlægning af kommunale

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE. Nyt Juridisk Forlag

REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE. Nyt Juridisk Forlag REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE Nyt Juridisk Forlag Menneskerettigheder i socialt arbejde Nell Rasmussen Menneskerettigheder i socialt arbejde Nyt Juridisk Forlag 2013

Læs mere

Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder. Arbejdsmarked, seksualitet og uddannelse

Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder. Arbejdsmarked, seksualitet og uddannelse Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder Arbejdsmarked, seksualitet og uddannelse This page intentionally left blank Stine Jørgensen Etniske minoritetskvinders sociale rettigheder Arbejdsmarked,

Læs mere

Retssystemet og juridisk metode

Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Peter Blume Retssystemet og juridisk metode 3. udgave 2016 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder

Læs mere

Karsten Revsbech KOMMUNERNES OPGAVER. Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Karsten Revsbech KOMMUNERNES OPGAVER. Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Karsten Revsbech KOMMUNERNES OPGAVER Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Karsten Revsbech Kommunernes opgaver Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

FRONTLINJER MED MEDIERNE OG MILITÆRET I KRIG

FRONTLINJER MED MEDIERNE OG MILITÆRET I KRIG STUDIER I GLOBAL POLITIK OG SIKKERHED FRONTLINJER MED MEDIERNE OG MILITÆRET I KRIG CHARLOTTE AAGAARD H.-C. MATHIESEN JENS RINGSMOSE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Studier i global politik og sikkerhed

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

EMIL BOCK GREVE POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE EN RETLIG BELYSNING AF TJENESTENS VIRKSOMHED OG DET SAMLEDE KONTROLSYSTEM

EMIL BOCK GREVE POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE EN RETLIG BELYSNING AF TJENESTENS VIRKSOMHED OG DET SAMLEDE KONTROLSYSTEM EMIL BOCK GREVE POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTE EN RETLIG BELYSNING AF TJENESTENS VIRKSOMHED OG DET SAMLEDE KONTROLSYSTEM JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Politiets Efterretningstjeneste En retlig belysning

Læs mere

Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret 2.UDGAVE

Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret 2.UDGAVE CAROLINE HEIDE-JØRGENSEN Lærebog i konkurrence- og markedsføringsret 2.UDGAVE Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i Konkurrence- og Markedsføringsret Caroline Heide-Jørgensen Lærebog i Konkurrence-

Læs mere

Politi- og domstolsreformen

Politi- og domstolsreformen Politi- og domstolsreformen This page intentionally left blank Jens Røn Politi- og domstolsreformen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Politi- og domstolsreformen 1. udgave, 1. oplag 2007 by Jurist-

Læs mere

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER

VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff VEDTÆGTER OG EJERAFTALER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Vedtægter og ejeraftaler Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Vedtægter og ejeraftaler med tjeklister

Læs mere

Håndtering af konflikter i IT-projekter

Håndtering af konflikter i IT-projekter Samtidig er IT-projekter ofte komplekse, under tidspres og med deltagere som kun har begrænset overskud, så der er risiko for konflikter, som i værste fald kan betyde at projektet mislykkes. Bogen er skrevet,

Læs mere

HANS JØRGEN ENGBO PETER SCHARFF SMITH FÆNGSLER. og menneskerettigheder JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

HANS JØRGEN ENGBO PETER SCHARFF SMITH FÆNGSLER. og menneskerettigheder JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG HANS JØRGEN ENGBO PETER SCHARFF SMITH FÆNGSLER og menneskerettigheder JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Fængsler og menneskerettigheder Hans Jørgen Engbo og Peter Scharff Smith Fængsler og menneskerettigheder

Læs mere