DSS BI 526 Bulk Sort / Hvid 1 I I II I 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSS BI 526 Bulk Sort / Hvid 1 I I II I 1"

Transkript

1 DSS BI 526 Bulk Sort / Hvid I I II I 1

2 Mtr. nr., ejerlav, sogn krart--s--9,-f--- Stempel : 251 kr. 00 øre (i København kvarter) 798 Horsens eller (i de sønderjydske lands. dele) bd. og bl. i tingbogen, købstads markj o rder. art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Bygholm Parkvej. Købers ~to Anmelder: Akt: Skab nr. (udfyldes af dommer ontoret) I bopæl: Horse s. LANDB OSPAREKASSEN I HORSENS s- formular C BETINGET SKØD E. I henhold til vedtagelse i Horsens Byråds møde den 25. januar 1966 og med Indenrigsministeriets samtykke af 15. februar 1966 sælger og overdrager Horsens Byråd herved til den selvejende institution Børnehaven Bygholm Parkvej Horsens, under Dansk Røde Kors' Afdeling for Horsens og Omegn og Dansk Kvindesamfunds Horsens Kreds,, en endnu ikle udstykket, ubebygget parcel af Horsens kommunes ejendom matr. nr. 798 a, Horsens købstads Markjorder, beliggende mellem Bygholm Parkvej og Bygholm å, således som parcellen, der af landinspektøren er opmålt til m 2, er køberen påvist og er afsat i marken. Overdragelsen sker på * følgende nærmere 1. Parcellen er overtaget af køberen den 1. maj 1966, hvilken dag skal være skæringsdag parterne imellem med hensyn til skatter og afgifter af parcellen. 2. Købesummen er fastsat til kr. 25.loo,00 skriver femogtyve tusende ét hundrede kroner, svarende til en pris af lo. kr. pr. m 2. Købe *summen er betalt kontant i forbindelse med udstedelsen af nærværende skøde. 3. Endeligt skøde gives og tages snarest muligt efter at p arcellens udstykning er approberet af Landbrugsministeriet. 4. Køberen forpligter sig til snarest gørligt på parcellen at opføre og drive en børnehave. 5. Køberen underkaster sig og efterfølgende ejere af parcellen at bygninger af enhver art på denne kun må opføres efter tegninger og planer, som forud er godkendt 'af byrådet såvel' med hensyn til bygningernes højde, tagform og udseende løvrigt som med hensyn til deres plagering på grundm. Denne bestemmelse vil,være at tinglyse som servitutbehæftende parcellen med prioritet forud for pantegæld og således, at påtaleretten tilkommer Horsens Byråd. Jensen & Kjeldskov A/S, København

3 '6. Omkostningerne ved parcellens udstykning dragelsesdokumenternes stempling og lysning udredes.:,i,i Oren.irig Med halvdelen hver, medens parterne hver udgifterne ved sin juridiske assistance i anledning samt ved overaf parterne især afholder af handelen. Medunderskrevne bestyrelse for børnehaven Bygholm Parkvej erkender herved, at institutionen har købt den omhandlede parcel på de foran anførte vilkår,, samt institutionen er forpligtet til nøje at overholde. Parterne erklærer på tro og love, at værdien af parcellen, som ikke er særskilt vurderet til ejendomsskyld, ikke overstiger købesummen. Til bekræftelse med underskrifter: Som sælger: Som køber: HORSENS BYRÅD; den 29. juni Horsens,den 16/6 P. b. v Robert Holm/ Edith Pedersen 'Svend Wøhlk-Lund Olga Kjær Marie Helene Jacobsen Ove Jensen H. Georgsen Endeligt skød e. I henhold til bestemmelserne i foranstående betingede skøde meddeles der herved køberen Børnehaven Bygholm Parkvej, Horsens, under Dansk Røde Kors' Afdeling for Horsens og Omegn og Dansk Kvindesamfunds Horsens Kreds, endeligt skøde på den solgte parcel, som ved landbrugsministerietsrivelse af 24. august 1966 er udstykket under matr. nr. 798 c, Horsens købstads markjorder, md areal 2510 m 2. Den på parcellen den 18. maj 1966 tinglyste deklaration vedrørende spildevandsledning er pålagt parcellen i henhold til 61, stk. 1, i lov nr. 246 af lo. juni 196o som følge af køberens byggeri på parcellen. HORSENS BYRÅD, den 28. november P. b. v. Ove Jensen fg. / Svend Wølhk Lund

4 Skødet begæres tinglst særskilt som, servitutstiftende overensstemmende med indholdet af det betingede skødes post 5. Horsens Borgmesterkontor, den 28. november E. o. Svend Wølhk Lund Den i foranstående betingede skøde anførte parcel af ejendommen matr. nr. 798 a,, Horsens købstads markjorder, er ikke særskilt vuderet. Parcellen er ikke landejendom eller del af en sådan ejendom. HORSENS SKATTEKONTOR, den. 4/ E. o. Vuer. Indført i dagbogen for rets 4 nr. Lks$ g Horsens Byret, den LYST Tingb'og,4. // bi: 6..,A) > kr. ør43 p 5oli» 2, 0» 14 1 V» =» 14",-,...--» 6((kr. 2 to ø A. a. Laugesen Qenpartens rigtighed bekrcefte,

5

6 ... Akt: Skab nr. (udfyldes af onnerkontoret) Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter)' eller (i de sønderjydske landsdele) bd.. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. 798.gilorzer4115Sb.444if Gade og hus nr.: lb. nr. 6&690 lån nr. 6. SERIE 45 år Wzr.\e )" Undertegnede Kreditors bopæl: Fredericiagade København K Anmelder: Spare- og Laanekassen for Horsens By og Omegn P Fartvej,R v Børnehaven g olm orsen.s,, k >40/Ç, WdA IgI4fif#t ge~tt3 'atdelltvg øg ~4 Kvindesitmtunds, Horsens ittdelina / erkender herved af BYGGERIETS REALKREDITFOND at have modtaget et lån på kr. 7f o a Lånets restgæld til enhver tid forrentes med % p. a. Rente betales halvårsvis sammen med et risikoog administrationsbidrag på Lånet afvikles med en fast halvårlig ydelse på i% halvårligt af restgælden.,% af hovedstolen. Af ydelsen dækkes først halvårsrenter og risiko- og administrationsbidrag, hvorefter resten benyttes til nedskrivning af gælden. Den restgæld, som måtte være tilbage i den 90. termin, indbetales sammen med den sidste halvårlige ydelse. Betalingsterminer er 1. marts og 1. september, jfr. løvrigt næste side. Til sikkerhed for alle betalinger efter dette pantebrev giver debitor herved BYGGERIETS REAL- KREDITFOND_oprykkende panteret i den debitor tilhørende ejendom matr.nr ».~ k44a/z14.11/ø7k~ efter nedenstående hæftelser: 94, Ny 444eRj»Stti4,4-~M e4 4>" 1,*.poo. Øbzt041yt f 2r , ø. lafti±f Pantebrevet respekterer de før tinglyste servitutter og andre byrder med og uden pant med undtagelse af dem, 'der efter deres indhold respekterer fondens lån. Bestillings. formular x Jensen & Kjeldskov A/S, København

7 Lånet er udbetalt i kasseobligationer af fondens 6. serie med samme rentefod som lånet. De halvårlige ydelser beregnes for halvårene til 1. april og 1. oktober og forfalder til betaling, bagud henholdsvis den 1. marts og 1. september, første gang ned, i hvirien.:fånet berigtiges. Lånet er, bortset fra de i pantebrevsformularens punkt 8 nævnte tilfælde, uopsigeligt fra fondens side. Derimod står det debitor frit for uden forudgående varsel at indfri lånet helt eller delvist med fondens kasseobligationer af samme serie og rentefod som de, hvori lånet er udbetalt. Kasseobligationerne skal være uopsagte og uudtrukne. De modtages til deres pålydende værdi.' Hel eller delvis kontant indfrielse kan først finde sted 10 år efter lånets berigtigelse og kan kun ske med 6 måneders varsel til en betalingstermin. 'øvrigt underkaster debitor sig omstående trykte bestemmelser (Justitsministeriets pantebrevsformular LII). Indført i dagbogen for retskreds Akt:i nr. 55 Horsens Byret, den it 0E.' LYST Wingbog {at', 90).> 14 1» = 141,1' (29kr., A. Q, Laugesen. Genpartens Riqtighcd Horsens, den 28. nov Som debitor: Børnehaven Bygholm Parkvej Tiltrædes af debitors ægtefælle: H. Georgsen Edith Pedersen (Ægtefællens samtykke er fornødent ved pantsætning af en ejendom, der hører til ægtefællernes fælleseje, såfremt den tjener til familiens bolig, eller hvis ægtefællernes eller den anden ægtefælles erhvervsvirksomhed er knyttet til dep);- =,==t,?,==, Til vitterlighed om underskriftens (emes) ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens (nes) myndighed: Navn: 0. Mortensen Navn: Lyse Hansen Stilling: underdirektør Stilling: kontorchef Bopæl: Løven.ørn.sgade 2o Bopæl: Tordenskjoldsgade 13 Horsens Horsens

8 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 798 c Horsen tem pel: 5/kr.--' øre (i København kvaiter), eller (i de sønderjydske landskøbstads mark dele) bd. og bl. i tingbogen, jorder. art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Bygholm Parkvej. <r-" Akt: Skab (udfyldes af dom er 0 } i ikontore Køb= Kreditors bopæl: Hor stens.. Anmelder: IA NDBOSPARFXASSEN l HORSENS E k s't r a k t. BETINGE2 SKØDE. I henhold til vedtagelse i Horsens Byråds møde den 25. januar 1966 og med inderigsministeriets samtykke af 15. februar 1966 sælger og overdrager Horsens Byråd herved til den selvejende institution Børnehaven BygfiolmParkvej, Horsens, under Dansk Røde kors/ Afdeling for Horsens og Omegn og Dansk Kvindesamfunds Horsens Kreds, en endnu ikke udstykket, ubebygget parcel af Horsens Kommunes ejendom matr. nr. 798 a Horsens købstads markjorder, beliggende mellem Bygholm Parkvej og Bygholm. å, således som parcellen, der af landinspektøren er opmålt til, m 2 er køberen påvist og er afsat i mar en. / 5. Køberen underkaster sig og efterfølgende ejere af parcellen, at bygninger af enhver art på denne måde kun må opføres efter tegninger og planer,, som forud er godkendt af byrådet såvel med hensyn til bygningernes højde, tagform og udseende i øvrigt som med hensyn til deres placering på grunde,qy» Denne bestemmelse vil være at tinglyse som servitutbehæftende parcellen med prioritet forud for pantegæld og således, at påtaleretten tilkommer Horsens Byråd. Som sælger: Som. køber: HORSENS BYRÅD,, den 29. juni Horsens,den 16/ P.b.v. Edith Pedersen Olga Kjær Robert Holm Marie Helene Jacobsen Ove Jensen Svend Wølhk Lund H. Georgsen. Skødet begæres tinglyst. særskilt som servitutstiftende overensstemmende med indholdet af det betingede skødes post 5. Horsens Borgmesterkontor,den 28.november E.G. Svend Wølhk Lund. Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København

9 Endeligt st ød e. henhold til bestemmelserne i foranstående betingede skøde meddeles der herved køberen Børnehaven Bygholm Parkvej, Horsens,_ Under Dansk Røde Kors' Afdeling for Horsens og Omegn og Dansk Kvindesamfunds Horsens Kreds, endeligt skøde på den solgte parcel, som ved Landbrugsministeriets skrivelse af 24. august 1966 er udstykket u#4. der matr. nr. 798 c, Horsens købstads markjorder, med areal m2. Den på parcellen den 18. maj 1966 tinglyste deklaration vedrørende spildevandsledning er pålagt parcellen i henhold til 61, stk. 1, i lov nr. 2+6 af lo. juni 196o som følge af køberens byggeri på parcellen,' Horsens Byråd, den 28. november 1966 P.b.v. Ove i- ensen/ Svend Wøhlk-Luna../ f Indført i dagbogen for retskreds nr. 55 I g. 4,I Horsens Byret, den 1'. 0o tø l»p LYST q)p n -3 4< TingbogLii bi: -.5 g kr..24 øre A. G. Laugesen Ȫenpartens rigfighed rce /,5 Skødet begæres ti g y særskilt som servitutsti t etide overensstemmende med indholdet af det betingede skødes post 5. Horsens Borgmesterkontor, d. 28. november 1966 E.O. Svend Whlk-Lund.

10 *** * *** * * * * * *** * * * Retten i Horsens * *** *** Tinglysningsafdelingen Side: 6 Akt.nr.: BI 526 Påtegning på Pantebrev. Dkk Vedrørende matr.nr. 798 C, Horsens Markjorder Ejendomsejer: Børnehaven Bygholm Parkvej Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Aflyst af Tingbogen den Retten i Horsens den Karin Bjørn

11 Afgift: kr. 0 Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) a g Ejerlav: Horsens Markjorder Matr. nr.: 798c Ejerlejlighedsnr.: Gade og husnr.: Anmelder: Tlf.nr.: le Y5 Navn: Adr.: rz,r Y Påtegning på pantebrev DKK ,00, til BRFkredit Nærværende pantebrev kvitteres herved som fuldt indfriet til aflysning af tingbogen. Pantebrevet består af 3 sider. BRFkredit, den 3. juli Louise Pedersen

12 *** * *** Side: 8 * * * * * *** * * * Retten i Horsens Akt.nr.: *** *** Tinglysningsafdelingen BI 526 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 798 C, Horsens Markjorder Ejendomsejer: Horsens Kommune Lyst første gang den: under nr Senest ændret den : under nr Skødet er endeligt Legitimation forevist. Dokumentation for navn Børnehaven Bygholm Parkvej til Børnehaven forevist Retten i Horsens den Lone Kleis, tlf

13 HORSENS KOMMUNE SKØDE Sagsnr G01/ /ms "Blumersgade3Åkanden" Tinglysningsafgifter: 0,6 % registreringsafgift til skøde Fast afgift til skøde I alt GENPART kr kr kr TA p00 K Matr.nr.: Anmelder: 798 c, Horsens Kommune Horsens Markjorder Byrådsforvaltningen Rådhustorvet 4 Beliggende: 8700 Horsens Blumersgade 3, Horsens Michael Stobberup Areal: m2 Købers bopæl: Horsens Endeligt skøde Undertegnede Den Selvejende Institution "Børnehaven Åkanden", Blumersgade 3-5, Horsens, sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede Horsens Kommune CVR.nr Rådhustorvet Horsens den institutionen i følge tinglyst adkomst tilhørende m 2 store ejendom med bygninger, benævnt matr. nr. 798 c, Horsens Markjorder, beliggende Blumersgade 3, Horsens. I henhold til BBR-ejermeddelelse den har bygningerne tilsammen et bebygget grundareal på 345 m2 og et samlet erhvervsareal i bygningerne på 345 m2. Ejendomsværdien pr er kr. heraf grundværdi kr. Overdragelsen sker på følgende vilkår : Arealet og bygningerne overtages som de er og forefindes, og som beset af køber. Det er mellem parterne aftalt, at der ikke skal udfærdiges tilstandsrapport og energimærkning eller udstedes energiattest eller indhentes tilbud på ejerskifteforsikring. Side 1 af 5

14 Køber fraskriver sig således retten til at rejse krav imod sælger i anledning af skjulte fejl ell mangler ved den overdragne ejendom (eventuelle ulovlige installationer og indretning m.v. i.h.t. lovgivningen er undtaget) være sig i form af krav om ophævelse af handlen, krav om erstatning eller krav om forholdsmæssigt afslag i købesummen. Køber har haft driftsoverens komst med Den Selvejende institution Åkanden om at drive børnehave på ejendommen. Ejendommen overdrages med alle på grunden værende bygninger med grund-, mur- og nage fast tilbehør, herunder alle slags ledninger og installationer, hegn, træer, plantninger og alle ejendommens øvrige rette tilliggende og tilhørende samt løsøre. Sælger oplyser, at der sælger bekendt - ikke er sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrørende ejendommen, - ikke påhviler ejendommen utinglyste rettigheder eller forpligtelser ud over de, som er nævnt i dette skøde. Kommende gæld vedrørende vand, vej, fortov, rensningsanlæg og ledninger af enhver art o tages af køber uden for købesummen. Sælger oplyser, at der ikke påhviler ejendommen såd gæld på overtagelsesdagen, ligesom sælger oplyser, at der ikke sælger bekendt er udført arb der eller afsagt kendelser vedrørende ovennævnte, for hvilke udgifterne senere måtte blive p lagt ejendommen, men hvad der fremover- bliver pålignet er sælger uvedkommende. 2. Overtagelsen finder sted den 1. januar 2007, fra hvilken dato ejendommen med alt dens tilb henligger for købers regning og risiko i enhver henseende. 3. I tilfælde af forsikringsdækket skade er risikoen dog overgået til køber allerede fra købsaftalens dato med ret til at oppebære forsikringssummen til anordningsmæssig anvendelse mod forin en at opfylde nærværende skødes bestemmelser. Sælger oplyser, at ejendommen er bygningsforsikret under police nr i fo sikringsselskabet Tryg. Sælger oplyser, at der ikke betales ejendomsskat eller dækningsafgift af den solgte ejendom. Sælger udfærdiger sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant på anfordrin Sælger sørger for på overtagelsesdagen at aflæse samtlige af ejendommens forbrugsmålere. Sælger sørger for at meddele ejerskiftet med overtagelsesdatoen som skæringsdag til Horsen Kommune og til relevante forsyningsselskaber og afregner selv forbrug med forsyningsselsk berne. 4. Side 2 f 5

15 Købesummen er aftalt til kr., skriver to millionertohundredetotisekstusinde ethundredeettisyv kroner. Købesummen berigtiges således: 5. Køber betaler kontant kr ,00 ved deponering på en spærret konto i Nordea, Horsens, reg.nr. konto nr. Den kontante købesum deponeres den 1. januar 2007 dog tidligst ved parternes underskrift af dette skøde. Når køber har modtaget det underskrevne skøde retur, må sælger benytte det deponerede beløb til indfrielse af pantehæftelser og anden gæld i ejendommen. Et eventuelt restbeløb af det deponerede beløb med fradrag af købers evt. modregningsrettigheder frigives til sælger, når Horsens Kommune har modtaget endeligt og anmærkningsfrit tinglyst skøde på den gældfri ejendom. Sælger erklærer, at køber har fuld modregningsret i købesummen for så vidt angår uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedr. ejendommen, herunder eventuel skyld i henhold til refusionsopgørelse. Sælger udleverer til køber: Kopi af forsikringspolice på ejendommen og løsøreforsikringspolice Vedtægter for "Børnehaven Bygholm Parkvej" Bestyrelsens beslutning om navneændring til "Børnehaven Åkanden" Reviderede vedtægter, dateret 1. juli 2003 Bestyrelsens beslutning om salg af ejendommen Legitimation for tegningsberettigede Den solgte ejendom overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den har tilhørt sælger. Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og andre byrder henvises til tingbogen, idet bemærkes, at der er tinglyst følgende servitutter: Dok. om forsynings- og afløbsledninger Dok. om bebyggelse og benyttelse Parterne afholder hver især udgifterne ved sin juridiske assistance i anledning af handelen. Der har ikke medvirket ejendomsmægler Skødets tinglysnings- og registreringsafgift deles mellem køber og sælger med halvdelen til hver. Side 3 af 5

16 Udgifterne til det solgte areals frigørelse for pantehæftelser, herunder gebyrer og relaksatio s- udgifter afholdes af sælger. Med henvisning til 3, stk. 1, i lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og pante ettigheder m.v. erklæres i afgiftsmæssig henseende herved, at udgifter, som køber skal afhol uden for købesummen, ikke er forfaldent til betaling på ejerskiftetidspunktet. Til bekræftelse med underskrifter: 9. Som køber: Horsens Byråd, den 21 FEB P.b.v. P d Den Selvejende Som sælger: Horsens, den 8 FEB Bestyrelsen for Institution "Børnehaven Åkanden": Lis Christiansen Dansk Røde Kors' repræsentant Lissi Sørensen Dansk Kvindesamfunds repræsentant '4( a').-)2.~? Tove Asmussen Horsens Byråds' repræsentant Side 4 af 5

17 Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed for så vidt angår sælger: Navn :, Stilling : Adresse : By : Underskrift : la,, A4deg7a,-/ /15C% ef. tii,~ Xylddifii /29 /#,W5 j.96y2.,e /".~2e'"1,-1 Navn : Stilling : Adresse : By : Underskrift : Fl r, )- 1 Cs.--1 SP,, ca 3<z'S T., -. I re- L 1,.._ d (..)/' 30 i Li_10t.L.Lry, n r) ne C,? L)--,^b-loic 'NO f-) 5.r. Side 5 af 5

18 Forannævnte ejendom matr. nr. 798 c Horsens Markjorder er under løbenr pr. 01/ vurderet til: Ejendomsværdi heraf grundværdi kr kr. 1' Ejendommen, der hverken udgør en landejendom eller omfatter nogen del af en sådan, er ikke i matriklen noteret som en del af en samlet ejendom. HORSENS KOMMUNE, den <5 (Si( C V O' C;5-t? Eva Skovgård Tekn. Ass.

19 io fi *** * *** * * * * * *** * * Retten i Horsens * *** *** Tinglysningsafdelingen Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 798 C, Horsens Markjorder Dagbogsdato: Dagbogsnr. : Afvist fra tingbogen den da ejendommen iflg tingbogen ejes af Børnehaven Bygholm Parkvej Retten i Horsens den Side: 7 Bente S. Petersen ANMELDER: HORSENS KOMMUNE JURIDISK KONTOR Michael Stobberup iddhustomet 4, 8700 Horsens TM

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse

Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Købsaftale Bymidten 114, 3500 Værløse Matr.nr.1DI, Lille Værløse, Værløse til salg. Dato: Indholdsfortegnelse Parter side 2 Grunden side 2 Servitutter side 3 Overtagelse side 3 Øvrige forhold side 4 Miljø

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne

BETINGET SKØDE. sælger, skøder og overdrager herved - betinget som nedenfor anført - til medunderskrevne Mr. nr. Anmelder: 4 dg og 4 eg, begge Struer Smith Knudsen Advokfirma Store Torv 6 Gade og hus nr.: 7500 Holstebro Park Alle 4, 7600 Struer Tlf. nr. 9742 6333 J.nr. 21008658 /gj Værdi- og registreringsafgift:

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Købsaftale ubebygget grund

Købsaftale ubebygget grund Købsaftale ubebygget grund Vedrørende ejendommen beliggende Skibelundvej 1, 6500 Vojens. Dok. 13/101748-2 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Del af matr. nr. 62 aø Frederiksværk Markjorder, Rådhuspladsen, 3300 Frederiksværk Ca. 750 m 2 1 Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup K Ø B S A F T A L E Hadsundvej 2B, 9575 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 17c Terndrup By, Lyngby af areal ifølge tingbogen

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J

Udbudsmateriale. For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J Udbudsmateriale For salg af ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J Brønderslev Kommune udbyder herved ejendommen Baunevej 2 og 4, 9740 Jerslev J til salg. Baunevej 2 er en tidligere Børnehave og Baunehøj

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200

SALGSBETINGELSER: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev. 843 m 2 95 m 2. Kr. 960.000. Kr. 312.200 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr.nr.: Ejsbølvænge 3, 6100 Haderslev 3534 Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal 843 m 2 95 m 2 Ejendomsværdi: 2010 Grundværdi: Kr. 960.000

Læs mere

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne:

Købstilbud. Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg. Underskrevne: Købstilbud Udlejningsejendom Forskerparken Kullinggade 31E, stuen 5700 Svendborg Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E

B E T I N G E T K Ø B S A F T A L E Matr.nr.: 28a og 28d Fræer By, Fræer Sagsnr. 152-197999 BRA/KJ-H Beliggenhed: Fræervej 8 9530 Støvring Værdiafgift kr. 5.000,00 Fast afgift kr. 1.660,00 I alt kr. 6.660,00 B E T I N G E T K Ø B S A F T

Læs mere

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG

KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG KØBSAFTALE BJERREBY MØLLEBAKKE 1, TÅSINGE, 5700 SVENDBORG Svendborg Kommune sælger matr. nr. 32f, Bjerreby by, Bjerreby. Adresse: BJERREBY MØLLEBAKKE 1, 5700 SVENDBORG Areal: 1.050 m 2 Køber betaler alle

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

Købsaftale. Ca. 800 m 2

Købsaftale. Ca. 800 m 2 Købsaftale Del af matr. nr. 1 dn Ullerup by, Torup Bogbinderivej 15, 3390 Hundested Ca. 800 m 2 Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl

Udbudsmateriale. Salg af Kærager 1 i Spjald. Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl Udbudsmateriale Salg af Kærager 1 i Spjald Tilbud skal være Ringkøbing-Skjern Kommune i hænde senest mandag den 3. marts 2017, kl. 12.00. Hermed udbydes følgende areal til salg: Kærager 1 i Spjald 1. Oplysninger

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til Parcel af matr.nr. 63 Skovlunde by, Skovlunde på ca. 3.281 m² Beliggenhed: Malmparken 17 2740 Skovlunde K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm

Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm HADERSLEV KOMMUNE Ejendomsudvikling Juni 2014 Acadre 14/15381 Salgsvilkår for Erhvervsområde erhvervspark 3, Bredholm Området er beliggende indenfor lokalplan 12.56.1-1. Der må i henhold til lokalplanen

Læs mere

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation.

TIL SALG. Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. TIL SALG J. nr. 15 7042 TBJ Et ca 12 ha stort areal beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft, udbydes til salg ved licitation. Jorden sælges fra ejendommen beliggende Skårupvej 5, 8400 Ebeltoft. Jorden udbydes

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Piledamsvej 7, 6000 Kolding Undertegnede Navn: CPR nr. /CVR nr.: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe Købmand I.C. Sørensen Fribolig tilhørende ejendom

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Industriparken 28 Terndrup

K Ø B S A F T A L E. Industriparken 28 Terndrup 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Industriparken 28 Terndrup Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret på vedhæftede

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Langebyende 21, 5471 Søndersø 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Langebyende 21, 5471 Søndersø Sagsnunmmer: 480-2015-332722 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-84593 Afdeling: Strategi

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE. Sælger og overdrager herved til medundertegnede (i det følgende benævnt køber )

BETINGET KØBSAFTALE. Sælger og overdrager herved til medundertegnede (i det følgende benævnt køber ) BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede (i det følgende benævnt sælger ) Vejle Kommune CVR nr. 29189900 Skolegade 1 7100 Vejle Sælger og overdrager herved til medundertegnede (i det følgende benævnt køber ) Navn:

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Matr. nr. 12 e Ejby by, Ejby Anmelder: Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 21 København Ø 3927 2 Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Undertegnede Poul Andersen

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud. Erhvervsejendom Lunde Kursuscenter Højevej Stenstrup. Underskrevne:

Købstilbud. Erhvervsejendom Lunde Kursuscenter Højevej Stenstrup. Underskrevne: Købstilbud Erhvervsejendom Lunde Kursuscenter Højevej 29 5771 Stenstrup Underskrevne: Sælger: Svendborg Kommune, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge. Sælger,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse

Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse august 2016 Udbyder hermed sokkelgrunden matr.nr.1di, Lille Værløse, beliggende Bymidten 114, 3500 Værløse til salg. UDBUDSVILKÅR Grunden udbydes til salg i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Købsaftale Vindmølle på egen grund

Købsaftale Vindmølle på egen grund Købsaftale Vindmølle på egen grund Vedrørende ejendommen beliggende mr.nr. 155 Mellerup, Agerskov beliggende Bovvej, 6534 Agerskov. Dok. 14/20307-3 1/8 Mellem Energinet.dk CVR.nr. 28980671 Tonne Kjærsvej

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere