IMPULS. NR.3 NOVEMBER 1gg4 23. ÅRGANG SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. INDHOLD: [:]'":iit]l*1*iiifllllltlil,å

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMPULS. NR.3 NOVEMBER 1gg4 23. ÅRGANG SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. INDHOLD: [:]'":iit]l*1*iiifllllltlil,å"

Transkript

1 IMPULS NR.3 NOVEMBER 1gg4 23. ÅRGANG SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK INDHOLD: [:]'":iit]l*1*iiifllllltlil,å

2 Hvor går gildet hen? - går gildet? l)ette var temaet for gruppearbejdet på årets gildemesterstævne i Esbjerg. Ved afslutningen på temaet lovede LGM Niels Rosenbom, at de spændende resultater af det virkeligt gode gruppearbejde ville blive bragt i IMPULS. De følger så her - skrevet af fra indleverede referater fra gruppeledere og fra de mange vægavissider. Et kort sammendrag og de tre tidligere landsgildemestres konklusion på arbejdet kan ses i Sct. Georg nr, 7, 1994, siderne oplltg ril rcnaet blcv givct al Lise Lu.d Jens.n. (Brgheen), GM i 2. Ballcrlpl (Vedlagle oplæg medt.ges i luld ordlyd) Stor-esnral udleverer til gruppcrnel Gildebe!æEeken eren dodsikl om ioje ir. hvis viikke lordltr at tilirækkcnye (og yngl) Hlille iaktoer ider ru!ærende gilde.r UDSACN] Fonnil lar gildeb.væcelscn:. r dcn.nkexe lildcb.or ibrpli-eter si8 til!r cli.ric!. giid.lo! og -!ildclolic. ltl \idxrn.r.i so.irlr o! mdncnnc\kc lisl n.1!r.r1, lbr hnrrndcn. xi Sore rog.r dkriu fol ur (otlc spcjdcf..r \ idriu lbrsog.r ar p(ugc dct onrei OPCAVE: x) Tig nillinglil olcn{llcnde udsrgn os ril tol m.gd sernc nnd,. n»mil. som I mcncr bor!d. med plli\ren b) Forer.S c. p )rn$ing rt dc cnkcltc for nr:lli tbrhokl ril hndnn.n for r rilgdngen blivcr sore? II) Hlill'c Druligheder hxr!i sclv for ar miidsllt/ljerrc dc hæmdende fa[t(re Spøresmåll: Al nytænkni.g dor i s.mmc ojcblik.!i be, gyndcr.l \ige 'VI PLEJER. Lad tam!\ien sprudl. hv sll ei j(4) mån.ders -qildep.o. grinr med vinviuigc. uprovede. spdndendc Clem 'vi plelerl Km lantasicn sæfier grænser. os hcr cr som bekendr alt nruligr. Gl.!r ikl,r hunxne. dcr Dll Sodr væ.c sjovl at være Sildebror. IIlr vimon gleml dcil Dcr er mod ger relerat ta 3 it bejd!

3 Disse gcngives i si. helhed heretter: A) Spørgsmål 1: Megelhurtigt kom viigmg med ar diskurere gildernes relarioner il spejderbevægehen. Flerc af gruppemedlefroeme kom med cgnc opleveher disse!d faktisk meger forskelli8eda!i fik "sef på dem. Nogle sleder lrnskn spejderne økonomisk srøte - andrc steder ikke pen-qe er ikle problemet - men direkre hjælp spejderløb - vedligeholdelsc af hytlen foredrag om gil Vi enedes oft. at der skal være er,m.r bejdc ikle specieh støte. Der skal værc både på spejdemes ob gildebrødrenes præ- Punkt I + 2 slmlede vi og henviste ril gildelov oe 'løfte - dog med den bemærk ni.g, ar "forpligtel' er mcre, end der loves i gildeloven. Vilog deue som en selvflolgc. Der med ar præge samlundet licger i det enkelte Sildebror aldindelige "opiøsel' i Vi ønsker ikke al prioriere punkleme. men sæte. dem sideordner d, dei en. ift*n - ge. af det næste - bonset fra der om spejder- Spørgsmå 2: En delsnakom alderpågildebrodre ' sl,al de være under 30 år måske skuue de!ære 40 å. Erfeing for at'unge er udfreldt - den tomfrel igen rcncrc o8 selv eiver udtryk lor. at det nu er det rigligc tidspunkt. Vi vil ikl,e - ønsker ilke - al sælgc arve soh,ct altså indhold og råmmer i gildehallenmegct geme ordene km ændres - ellers kan man ændre på indholder og mådcr lil lndre åkdvneter tx fdniliedroder med børn og mad. Vi skal bevare os sel! og onskerarbeholde en delaflore rilualer vi skal rro på os selv aue km ikke gores tjlpas. E del snak on aktivileter i enkelr gilder - og måde ar udbrcdc dexe på. Spørgsmå13: vi lavedc en dcciderer bråinsro.ning, dene savca. l0 lorslag til aklivirelerpåmegetkon rid. Vi vr enige om. ar disse vnkeligt kunnc sætie flnlasien i3an3. Ged.: Fordagene indgtu i del samlede indhold af vægavjserne B) Spørgsmål 2a: Vi lonstaterede hurligt.!t virepiæsenterede 20 ioskelligeeilder- med hvert sit syn,hver sin ionoltning algildehallcns ritualcr, hver sin måde ar 1øserildets opsaver Då, hver sin kontakt (positiv/negariv) il spejderbevægel- Del er iiemmcdd..r være puar, når prattiskeopgå!erskallr,ses isilderegi,isocialt' Samarbejdet mcd spejderne er meset for' skellisr i Eilderne. Måske har spejderbevæ gelse. mere brug for gildebevægclscd cdd de nrdser (løbhrore iejre). P)ofilerinr ertistig. Åbcnhcd cr vigiier. Gildehrllen er lukket for itke gildeb4rdre ÅBN DEN. Gode progrmmer - udviklcddc og inle ressanre for fl ef taller. Sporgsmål2b: Mæglende molivarion hos ældre eilde- Den slive og rnuellc gildchal kan virke Cruppen diskuterede 1ænge od rnualer cr hemmcnde. Mdee Mralre dl.iruller er kcndt at spcjdcrc. Erfaringermedåben gildehal diverse stcder liscrlr rnurienre ikke hæmmer Vigtigere e. godc programmcr de intereserer o8rå dc unge. Rirualerne bør dos loroles. 4

4 Gildebevægelse er for 1id1 kendt vi oriente Onptioritating aj sildenes lbrnål. rer for lidt - vie.jlike synlige nok -mangler Der er fuld enighed om at ompriorirere gilidender oe profil. Fotu.lti gtfornle s? nønslet: Viskalspcjle, ar vi er er lbengiuppe. Vi er ikke en bedrevidende flok. AutoriEr lirke. dernes fomålril føl8ende;. ar udbrede spejder ocgildcidealeme i. at gørc lilværelsen glade.e og lyserc for. atdanneet socialt ob medmenneskcligt.,11l1.,: Aldersfo6kel erncgalivt i nogle gilder, men posiri og udviklende i and.e. Sprjder hd så mdge rilbud. at gildebevægelsen ikke interessere.. at viakivt ibrsoger arprægederoogi vende samfu.d nationalt og inremarionalt. at tnle spejdcrne cfter behov (på deres Spørgsmål 2. muligheder: Gode engagcrcnde og udviklende program Der erligrigt xt vivedhvilkcn aldcrsgrup SynligCorelse. Rer blihket dod andre end spcjderne. Lad gilderne være synlise også Smid lrinene ud vi gø alle er lælles dbejde (ikke erighed igruppen). \edlæg gildct opret er nyr (Mindretah PR. Gor bru8 al dive6e mcdicr Dår der skrlforegino8eri gilderegi. Bruguvis.radio. TV der lykkes fornorle. I der følgende er dgivet indholdet irå væga, viserne. Hvor det smde indhold er forekommcl flere 8ing, er det kun næ!n1an gang. Der er dedbr irrge. Bruppeinddeling bibc- I. Idegrundlag: Lov oc løtte irlernalional forslåelse C) Spørgsmål 1: Udtagnct atden enkclre -qildebrorforpli-eter si! til atelierle!e gildclovog gi1delofte" blev irsxglil dl t.ler.tli.. hurisl blc! ovcrtegnct hos ordsryreren. Det git siividl!r en cnket rrucde at udiordrc a1le ridderne ril rvekrmp pågrund alnoglc afriddernes nrcget baslanre nrenineer. Alle enedcs do8 orn!t begrænse \tridsokserne og se fiemad. II.... lorpligter... slræbe ener/enerlevc. il,ke slulsligt sprog/gerne symboler. lildelotie/spcjdcrloie... holde lolcn. ikkc ibmllsparacraf... Sildeloven. sociall = menneslelisl?. Ar srotre rpc.iderbevæ8ehen på spejdcr. priorite.g som udsagn. inremational samcksistens, lenslab oe

5 III. at den enkelle Bbr rr'aå./ efter al er.r-. at!i Cennem lorc holdningetfotsorler rt præge det omgilende smfund/nadonall. ar dmne et socialtog mednenneskeligt netværk for hinanden. at slolte spejderbe!ægelsen på dens egne SporgsmåI2:. Vær pdat når dcr skal løse5 pratriske op. Gildes ståsred i samlundet. synliggørelse overfor spetdefle, lokal. Lav evt. unce erupper. God svendelorbcrcdelse. grundig orienre ring og information on ritualer. Få cn cruppe unge ind på in Bm-r,o8 sætetparældre i gruppen så skerd.r. Find deml Vind dem! Bevar demi. Kvaliret i -rildearbejdet. Fællestrbet mellem M/K. L,ge*illing. Akrivr gruppea.hjde. Erik. Try8hed i gilder. samarbejde ned spejden'e. NuværcDde gildehul. Hjclpi \ir cgel -silde. Åbenhed: Gildehal profilcring. Tone rem flag (hvad sf&!ilb,. Mrnsfoldig socialaktivil.r udcn g.ænscr. Få lands-lilders PR nand 'ned hlordctcr. God kommuril,drion

6 Hæmmende faktorer:. Sriv og traditionsbunder. Månglende kav til nye Ciidebrødre. Ubemærkethed for ofcntlighedcn C syn-. TrindelinC li8gørehe). For lav,trøj aktivitel. For dyrt ål delrage når nan hår soå bøm. For lidt PR. vær ikke såbedrevidende. Manglende gruppeskifl. Spc.ideme hdt tilbudl ook selv. Kedeligrindholdsløst. Alder. Manglende slyring. Passivitet. Mmglende opfølgnins. Lukkethed. Forfladicelse. (liker. ' Sælge ud af ajvesølvel'. Beskedenhed. Mlrer(Loge). Det harvi provet'. ForkldinCsvmskeligheder. Selvhøjlidelighed. Lillclilgang= selvfobtærkende. Cildehal lbrhøjlidelig. Fo. noglei.idderlofte. Ritulleme. IDeme forhold ikke ok Muligheder:. Spændendeprogrm. Vi måtænkenyr ' lyue ril vore omcilel-. Bedre definerer program ser være mere fleksible. Find ud al- Hvem vilvihavemed (al'. Posiri!.ytænknin8 Dde, forfladigelse derslruppe). ftessekontak (åben informalion). Find Gamle Spejdere. Disfikaprosram. Rei bliklel mod åndre end spejdere. Meteri.g åfgildet. Alrsåmå vi sear tå Sennemsnnsalderen. Overholde lanbegrænsning brågr ned. Humor. vimåvære mere udtdende. Bedre klalnet. Vi må dbejde for øger PR. Kønsopdelre eilder Spørgsmå 3:. Rød rråd over en periodc. Follow,up møde igildel omking gruppe.gildebalmedeierakriverins.dialosom dbejdel. Gildeseminar eildemenenalcn. lnlernaliooalgildchal. AtskafCildehalle.. Tudslgildehal. Alderspredning Sct- Ceorgs lob lor spej-. Cildehal fonsæl ('Nytås ta6æt ) Sem' derne med åbne gildehauer mes - konfronlation årel efte Gildernes forhold dlkorlsene og. T.aditioner slgl udlikles. Trådidoner FDFÆPF rltaber kvalilet i gildetubejde Censidis respons på landsmøderleire

7 . BrobygninC m/enkle malerialer. Prnni spejdenurc t voksne (GB). Diskussionsalten m/ spejderc. Intemational adlærd. Venskabsgilde. nadonalt - intehåtionalr med konkrete bejdsopgaver (husk de. Am.esty inemational. Konrakre fllgrninge - der omknngliggen-. Asfållbal for hele byen. Natrergalelur (Ben.emfores også hln de1. Drågeskydning m/ nokoslkur!. Bål på clmpincpladsen (spejder ' iricrna. En nygming forlæller os fteger mere. Fremmed U-lmdsmand (Ove tud dl U-. Egne foredragsholdere'. BruC gildets. Rapelling (ned al rov fra store hojdeo. B.ler8besrigning. Elastikspring. Fisketrre (ingen fi\k = inge! måd). Sl,ydninS. Hundeslædellrb on $mmeren. weeltendarangement (lob) ibil - spejder-. Promenadekoncencr. RaflnrC. BridCe. Dans (Squde.lmbada, lmcie,. Fmsk aften med mmdlice CdCd pigea. F.nelavn (M.skerÆøndeslagninS). DraCebySninC. UdstillinC. c-holdel (Tag rundt tildiverse institutioner o8 museer i dagdmerne). Vis din arbejdsphds. RejselnuS m/ undebpgel\e o!pldlæs' ning. Træfplanle-qning Distitr. omrldem m. 8

8 Iorskellige foelag lil smlede i I. Rejse til Polen (h!ad iåj!i tbr vores pen- 8e). Rejse lillondon (BP + Lady BPmuse'. Vinbrygning/drikniDg A) Gildepmgråm Opsrart af socialprcjekr Tandem for ældre og handicappede Bylob ned spejdefgildebrød.e-borgerc (eks. Byråd) medbra$ madkurv. Gadenalnenes betydning Fæ11e$pisning m/ eg.sspeciilitet. Møde prtsen bag kulissefte Kreativ aften mcd revy eadeteatefnuskeby8ning-diagebygnine I. Projektolle Kolle. BioCrrnure lor ældre. Tande,nctkel m/ ældrealinde. Misbrug hvodor,4rvordan. Kommunepld - OBS og DISK. Gavelon irildet (rjene penec) B) Gildeprognm med "Rød lråd" ledta. get på gild tinget Behandles på gruppemøder. gildcmøder, gil dehaller(gm laleros 5 nir. Sct. Ceory) vi.ksomhedsbesøg. foredrrrsvi*sodhed, ernæring. altcmariv behandlin8. mentll undhed. Psykisk dbcjdsmiljø. Iysik. Moti- Det e. sundt at væresildebror C) Id til august nånedl Gildchal iv.lhalla Gildehal os ctiergildehal blandes Dcltugcre: gildebrodre os lpeidencdere Idccr: Spidsegt grivlam I.dshg fra gildeledelse. gildebrodrc og spej Derkxn arbejdes ljde.c medlikingeriden og den nordiske mylologi i de kommende må-

9 D) Emner Arkirerins åf spejd rløb Indsamleog katalogisere løb ira ddre Silder Disrriburion af lob il irrereserede E) Enne: Skibsprojekt Er gammell skib kobes og repderes Formål: Beskæfiieehe og sæi.ll s.,nkvem i Udlån tjl social! proiekr Fisketure lor gildcbrddrc l. mode oplæg til forestilling Mrkler slutter med midnarsgildehal mcd et G) Emne: DraseaJvning l. mnde oplæg ved tb.edrac ([inesisk m.d. historie) 2. mode foredråb om pdaglidning 3. modebyg8emode innrukrion praktik H) Gildehal: Rcspektere andres værdi r! Mdde/aktivitet: Besøg hos andre trosam Andre els.r tu.gsle. - Chrisriania - herb ry Mill: inlolvere sildebrodre i overen*ten! delse med von eriske grundlag. I) mdr. pmgram - Iena-kyårtal Gildehal: Intematjonal tb.ståelse. indlæg el GM. GK. GS Moder: Gruppe: emnet (Gambia) GildeDode: emnet (besøg udeiia eller ude Aktivilcter: Bymode. vindlcsudstilling fx i Mål: altiver - inspire. - resuha$kabende - For 4 åi sider. da je8 stadig vd aliv i DDS, provokerede venner i Sydslesvig mig lil al melde nrig ind iscl. GeorSsgildeme. 'Hvofor melder du di8 ikkeind og under sogcr. om det virkelig s1år såsle il. som du frene. Hvn du hd ret, så h& du jo kun muli8hed for al ændre på ringene indefra'. Jeg blc! gildcbror og målte konstalerc, at noget ikke varhell så slemt, sod jeg troede. mens andet vtr so,n je-q havde frygtet no8er For el parmineder siden udtalre en grup peslyrclscsfo.mand i DDS i et interview i 'Broen. at hun ikke mentc at hun vitle 1ilslutre si8 Sct. Georgsgildeme, lordi der i gildebevæbelser som sådd liggerno8le tra' dnioner og holdnirger, som efter hendes me ning ikkc længcrc hører tide lil. vor landsgildemener focr omgående i blækhuset og strev bl.a.: Jcg stcjlcr lidt ovcr dinmening om gildebe!ægelsen Hvaderdet forradirioner og holdninger i gildebevægelsen, de. ikke Iængerehdrcr tiden ril?" Je.r ville onske. Niels. at duhavde sroiipet her. for sii h.vde!i han en mulighed lor at få elsvar, der kunne gore os klogere. Dct e.jorde du ikkc isreder for valgte du relv at lorknte, hladhun mcntc, som fblgcr: ''Jeg skal beslemt ilike atuise. ar du entelte sreder km få bekæfier din opfrnehe af Bil debevæselscn som densrns je-s var spejder anakronisme. men det er ikle Sct. Georgs Gildernes officielle holdning.' Jeg rror ikke er ojebllk på. ar dennegrup pesllrehcsfomand tænkle si meget pi gam l. forhcnværcndc lbstokkcde spcjdcrc. der leler på mindehc om. hvordan det var eng!ng. Der er ikke dem, der e. der srore ptublen. selvom de kan være ttulsc xt danse med. Nej, proble,ner er langt rllorligere. Jeg er reroverbevistonr,!ldenedrejersisomno8er grnskc andet, - ncmlig de midl.rog mctoder Midlcr og oetodcr, der sron sct ikkc har 10

10 ændre1 sig væsendigt, side. gildebevægelsen så dåsens lys for 60 år siden. Gildehaller med riualer der relarere. sig ril riddeniden ' ' og med en retorik, som er umlendeli_q i Den er hah emt. ufor ståelig og kunstig - så kunslig, ai nran som gildemester ha. svæn vcd at mvcnde denne gammeldrgs sprogbrug. Jee er glad for al hore. al der nu a.bejdes på en revision alriiualeme. Vi htr en 'klaseinddellng' med svende, vi h.r el hi.r,rki hv.r knn riddc.e har muli8hed for at gore 'karhre" i fosimling er. udvalg og ledelser, derligger over lokalt plan ogforat sikc dcrte. erderovcn ikdbct Jeg skalaldrig glemme der chok,jeg tik, dajegtilen friluflseildehal fælles lor 3 gild* høne den -sildemester, der halde påla8el sig a11ede gildehalien - og altsåbrugt blod, svcd og tårcr - tbr at give sine eildcbrødre en gc{ oplevclsc - anede med attilbyde den til\redeværcnde provincillmestcr,!l han kunne.leg ble! heh pafl jeg hode dereier PGNIS sval son enei rirualeme Jbenban sl(nlle Hvodor i alvcrdcn denne fornr Ib' lom relorik? Hlorfor dcnn. holdning, dcrtjllcndcgilcr. aten PGM (euerdcm) skulle'vtre tuerc'end en "al indclig G\'l'. I årerdel MIN rurdl al!ære dcn ansvrr lige for triluft\gildehallen, og jeg kd Bodr betro dig, JprgcD, (min DGM). ar jcg ikkc dromme. od.t sporse dig. LGL hxr hver 2 emmer så de hd kunrcr lxl. PGM fed h!i\.le (k lle hlile.lr lor lisionære. l et under vi hrr hafi rå nrcgcl srruklunrovl. Scl. Geolgs Gildcme er lo. bådc 'hanner'og hunner'. Alligelel er!i alle lildebro.lre det fir!ære. nen ar dllevi 'hunnef deail skal lele ded en srngbog, \.m \r.fl \er kun flnnmer {,np. dty Lrh.r liger drenge og nænd, der synes jeg er lige srærtr nok. Jeg syne. viskuue skyndeos ar få lavet en ny sångbog, hlor begge kon lige Jeg nævnede problemel lor allerede 10 år sidcn, dajes som vicespejderchef vd i.vne'!e1 tjl at tale om "modeme spejderub jde' i Vanløsegildet - og havdc den fornojelse, ar GM, fik prcblemer med al findc cn sang, der vr "passende' foren rokonnel oreanisatiod. Menjeg kan se,.l inrel er sket i de mellemliggende år Mc.scr afdet vi foretager os, minde.mig megel om DDS før 1970, hvor!i indlorre demokrali og li8eværdi8hed, således å1 respeklen gik påperonen og ikke på,hvilten charge vedkommende havde og he. Formig alseer vi alle lige!ærdige. uansct hlilker job vi besdder Vi udøve.hvervo.es funktiod på fonkellige pladser i or8milationen. hen INGEN er ovc. cller und r hinin den. vi er alle liee. vi har blol hler vores Udo!ernogle koneklioncr i lbrmåi, lov og lotre - er der skel dn fomyelse. Vi cr blevet idgrnatioiåle. nen hvis jeg itke llger lelt lejl. såer d.r me8er få gildebrodre, der enga gcrer si3 ider inleoationile rbejde. For lxngl <lc flcsrc er dene noeer td rtut I.cse oh i Sct. Ccorg. når særliet udlalgre ' pin-rer ' har været ;Åted 1or ar rcpræsenrere De Danske S.t. Georgs Gilder - ellcr hvis særliet i.tereserede(med penaepunsen i orden) har værer.isred til inlernarionale sræv- Af ennring ved je8. hvor inspireret man bliver ntu nra. hr vær.l ude og tå direktc konrlkt Desvene ved je-q obsi, arjeg itlt. liin vidcrcsivc 'nin enlusiasme ril.ndre.der iiil,ehf lignendeoplevelsei Rcvarcs,vi har rellowshirddy en!xn! irlisr - o! vi lan engagere os i hjælpearbejde i Caobia, Polen H!ad. i.-s slvner. er. atder.søres mere for. 'tl

11 at vi moderellerfårkontakl med gildebrodre i ddre lande. som det er skel i Århus. hvor l{r. gilde. der vil gøre dct inrernitionale til nogel hell prinrfi. Hcld og le8 synes, atvoresallcrslorste problem er, ar viikke i vort p.ogram harnogel, som kan liltekke nye og ynge medlemoer Vi bliver oite anl,hgel for. at vi er Iogcag lige- Det synes.!i ikkc sclv. men m.nge eilder km vel iklte sige sis fri lbr at dc lilsyneladende har el slosan. der hedder "os Dok" og it derre udadtil komder til at virkc som om vier en lukket loge. vod slorslc prcblem er nok. at nreget ii er parate ril al laveom på det besrående, selvom vi lever i hell nye og andcrledcs tider end i So'n Bildcmeser i er "rlmmell" gildc ved.jeg. hvor svæn del er at ænde på ringene. Jcg havde min8e ideer, dajeg slartede. men jeg blev bclært o,n. at der vilta-se liee sålang tid.rt ændrc på gamle gildebrødres holdningcr. som det vi1 ra8e at vende cn supeaanker - og at icg må IæB!r gd frem med sml biue skridt, sod Lisbclh DahlslnSer ien!ise. Etter kun 2 ir som "llmnrdclig gildebror blev.ieg lalgr \on lildenestel og jcg vir fuld afentusiasme. Nu slullederandre holler på \uppcn. Jee blev klosere. I Eildeloven harvincmligcn parigral der sigea r jeg skal respektcredct,dcrhlrvæ,di lor andrc - og når tlclndrc"eriflenal, sner det et iiemragcnde argudenl at shhinanden Jee Lunnc.avne mldgc lndrc foftold. der skræmmer nyc potentielie mcdlcnrmcr væk. nrcn jeg sy.er i[k. d.l lir. udrrylike\ bcdrc cnd de tadker Erling Fo$un har udlrykldel ilil indlægliaoklober og \om jcggil.udti!.!l I.llc h lest. Ener min mening kan dcr ikke siges bcdre I Nogle lil tui\ke spdrgc. hvo,tbr i ancr denjeg ergild.bror, n:i.jc8er\iik tisk os Det spørgsmål hr jeg også stillet mig selv i de seneste Dåneder og mil ærlige svd er, Al JEG ER DER FOR MIN EGEN SKYLDI JeS loler mig tryg og glad i samværet med nine Aildebrødre. JeE hd fåcl cl socialt nel værk og er fælle$kab med me.neskerj der er p are ril at give mig nogle kærlige knus og nogle kærliee spark, når dei beh,rles- Ah andet kommcr i.nde. række- Md kan sige. arjes er sildebror PÅ TRODS åt atjeg må underlogge mig ritualer og tradirio.er, som siger mig mcgct lidl her i 1994 ' ikke FORDI Jeg ved godl, at dcl også forle.les, atjeg nofler spejderbevæselscn. Dcr vil je_s oeså gerne være med dl, så længe det drejer sig om ar stoxe de,n okonomisk, Hvad ångår dcl akrivc sfjdcerbejde n'å jeg dlsti, at jeg rtiller mig tvivlende, Det gør lederne meget bedre sel! - og mcd vore dages ledenræni!8. derer såprolessionel. at cndog e rvcrlsliver geme vil!æe med på vogncn, kan vi godt holde op med at r.o. ar vi har Deget ar byde pl. Jeg ved, d nrange gor cn masc for ar suble lob og tumerinscr på bcncnc. og har haii succes med del. Fint nok! Til Scngcld ved jeg ossl, ar dglig mdnge ledcrc helst vil kl!rc der.krive arbej.le uden Under alle om(rndigheder menerjeg, at vores noxe skal foregå pl \peidemes egne prænriser Detervore\ otgale dt inlbnncrc on. hvrd vi han lilbyde i ibm at h.jælp oe sroue, sll spejderne!ed.!t de nygl lan hcn vende sis. hvis de mangler assi(dnce alden cnc.ll.r dcn anden an.inirixtiver skall,om- N 1ia dcnr - ik\c fra os. Helr ærligt menerjcg. ar deterpå hoje rid. nl!iholderop med at lænc os op ad spcjder bevc{elsen oe linder vore egnc ben. M ercn orsrnisarion, der bc*1. nf voksne. sod hlr der rilfæu.s, at vihar rod 1 lpejdcrbcvægelscn. Dct sk.l bruses til noger i vores volsenliv 12

12 Hvis ikke vi sadler om nu, så rorjeg, al vi Medmindre man km kalde mårch på sre måse i ojnene, at gildeme i løbet al l0-20år del for en bevægelset? kd lukke buikken - eflerhånden så, medlehmeme stille og roli8t dør ud. vi kdlder o\ rn\r oe fteidi8r E\ BrvÆ- CELSEI Det hd ies svært ved at se, at vi er Lise LDndJensen (Baghæra) CM 2. BlllerDp 13

13 AKTUELLE ADRESSEB: LANDSGILDELEDELSEN: Landsg rdemeqer N es Rosenboh. Ha umvadvej 6, 6351 Janderlp Landss dekansler Sør n Ade rolr Tulksvet6A, Landsq deskame er Per Chrslenson Gormsv 14,4200Saqelse V ce andso ld mosler Hanne Monberg, lbsensvel 47,2630Taaslrup vce andsg ldekans roo Kogsgaard, L seda sve r3,9200aarborosv Vce andsg ldeskalmesier Karn Bods n, HavneveJ2S. Jegindo,TTsoThyhom ! Sydsiælland og Lolland-Falsler: Biame B.øqqer Arsrrup skovvel Nøre A slev la Hanne V'be, Vodroilsvej 22, 1900 F,ederksberg C S KUBSUSUDVALGETS FOBMAND: Oe Krogsqaad, Lsedasvejr3,9200 Aarborq SV tlodiy,land: O e Krogsqåard, L seda svejr3, 9200 Aa boro SV... p S / ll Midliyll.nd: N als Fammer, Sko eparken 3r Beder Sydjylland: Lis Mø erjensen K *egad 2.4 Nordjylland: Kireten Bethe Tho.modsvol HurupThy A4 Sikeborgvel Them... Sydiylland: HanneAndersen Fiskeive r3 Norå. Fyn: Swnd Crrrsroll re n, sauqsled und 40, 5600Faabo.o Nord. og No.dvesrsjall.nd: Moqens wilri, Kalundboevej 50,,1300 Ho bæk Storkøbenhav. & Bornholm: O e O sen Fodvej15r,2610 Fodovre Sydslælland & Lolland'Falsre.: N'e s Jorcen Hansen Sakshol2s 4300 Nykøbnq F_ 5435,1232 INTERNATIONAfT UDvaLG. Iormånd HånneMonbeq rbsensvel4t 2630Tasxup Noidjylland: Kss Messmann. Sonderqade Å borg a Midtiylland: Kirslen Gammeqaard U,bakkeve 14, Hammer Sydiynand: Pov ErkLundh FomeFarken rg 6000 l<od na Fyn: Bess e N eisen. Båqerqade Svendborq Nord- oq NordveslsiæIandi Jc,geiCybe Jensen Selrover 6. Vor Frue 400c Foskrde a6a4 SIorkøbe.havn og Bohhotm: Jefle Dyhrnq Peds6en Kæ anq 6,.4623 Lr e Nord- og Nordveslslættand: Arne Daht, Slorkgbenhavn oq Bornholm: Flanne Aoroslrom. B!skæ.l5 sl lv 2610Bødovre.. 3i Sydsjællandog Lo,lånd-F.ister: Leir Hjo h Jens Båggesensgade Korsør l<a Thyoesen, Seeslqårdve (odrig SCT, GEOBGS FONDEN: Ler Pede6en, RisvangeD 30, 4100Fngs1ed SCT, GEOFG. BEDAKTøF; BøroeJuu Jedsen AhornvelS. 3500cGnaa DET DANSKE SPEJDERXORPS: Lunds0ade6,2100KobenlravnO KFUM.SPEJDERNE I DAIIMABK: GammelVanovVelr6.2000Hel rup I(FUX.SPEJDER{E I DANMABK: Rosenbo gade3 1130KobanhavnK.33129s33 DANSKE BABTISTERS SPEJOERXORPS: G Gugvel Aa borg

14 l]rscir q jrll<!,te tuh?- 56åa F-YEFEFHtiliEr, 5 35DA FFEtrTFT iisslji't HUSK AT VIDEBEGIVE IMPULS TIL DIN EFTERFøLGEB IMPULS,-(. 4 )-. 7:!,'f:f,3;!i ;,:."#":f, #i,få! i;"ii"åi"*,",,'"'.^", iqupj ";:åi"i\:'å',;t'å;3;:i ffi s*owe1 zs æ,0 uørre '-Yav'- Atstev t t tb. Fa\ ehpr aftate

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde.

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde. juli - august 2014 København Hvidovre Kære alle gildebrødre i 4. gilde. En ny gildesæson begynder med nye grupper og dermed nye/gamle kammerater at være sammen med. Det er altid spændende at starte gildeåret

Læs mere

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 Stafetten Tale er sølv tavshed er guld. Sct. Georgs Gilderne I Danmark Et gammelt dansk ordsprog. 1. Gilde Gildemester

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel Skriv papirskarpe tekster Anders Witzel Hvad skal en god tekst kunne? - Fange opmærksomhed Oplyse/overbevise Forføre/sælge Skabe handling Skabe følelser Skabe billeder hos læseren Formål Hvad vil jeg med

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Bestyrelsesmøde 27. marts 2012

Bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Bestyrelsesmøde 27. marts 2012 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Mødedeltagere: Jørn, Jonna, Lone og Alan. Referent: Alan Mortensen. 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Godkendt. 2.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

DEN KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Marts DEN 2007 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 298 Side 1 Christian Petersen 1. Marts Anna Rasmussen 25. Marts Ingrid Petersen 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«.

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 1. Navn. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. 2. Idegrundlag og formål.»sct. Georgs Gildet i

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

ROS r ensklb og batanc Pr.31 aos $ 2m9 side I afc. Rorvig Sejlklub. Regnskab 2008/2009. Balance pr. 3l august 2009.

ROS r ensklb og batanc Pr.31 aos $ 2m9 side I afc. Rorvig Sejlklub. Regnskab 2008/2009. Balance pr. 3l august 2009. ROS r ensklb og batanc Pr.31 aos $ 2m9 side I afc ffi Rorvig Sejlklub Regnskab 2008/2009 Balance pr. 3l august 2009 Budget 2009/2010 Godkeldt pa forening ns gene.alforsamling detr Regnskabsar 01.09.2008

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000

2]AS. Arsregnskab 2006. Danmarks-Samfundet. De$ ersregnskab indcholder 6 sider 07-1001ASL DOKH 1843006002.doc. Teleton 38183000 2]AS st'tsrllon*d Rdbion.trr.r@m.t b AUOIT Teleton 38183 Danmarks-Samfundet Arsregnskab 26 De$ ersregnskab indcholder 6 sider 7-11ASL DOKH 184362.doc Donho.IssatuIundet ArsreErskab 26 Indhold Pitegninger

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

Distriktsforum 22.-23. Januar 2011

Distriktsforum 22.-23. Januar 2011 Distriktsforum 22.-23. Januar 2011 LGM Lone Erkman bød velkommen og orienterede om året 2010, som var et arbejdsomt år. Det er håbet at alle har fået læst de udsendte materialer. Lone håber, at alle vil

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur.

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. Udvikling

Læs mere

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 395 Side 1 Stafetten Inge Hallum Dagen i dag er en mærkelig dag - den er din! Dagen i går slap dig ud af hænderne;

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2015. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Maj DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39 Årgang Nr. 380 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke En smilende Ingrid får besøg

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

lonner skal læses isoleret dvs. de forskellige deler falder ikke tidsmæssigt på samme tid, selvom de står

lonner skal læses isoleret dvs. de forskellige deler falder ikke tidsmæssigt på samme tid, selvom de står hird Ear lonner skal læses isoleret dvs. de forskellige deler lder ikke tidsmæssigt på samme tid, selvom de står er er jeg-fortællerens opklaring af rrs to liv, som anvender flashbacks i. situationer med

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

DEN KNU April. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side

DEN KNU April. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side KNU April DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 339 Side Lisbet HovgårdJensen Benny Larsen Kaj Frandsen Poul Kaltoft Inge Hallum 7. April 10. April 18. April

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

En gang spejder - altid spejder! Hvad er. Sct. Georqs. Gilderrfe. Sct. Georgs Gilderne - en dansk idd - en international bevagelse

En gang spejder - altid spejder! Hvad er. Sct. Georqs. Gilderrfe. Sct. Georgs Gilderne - en dansk idd - en international bevagelse En gang spejder - altid spejder! Hvad er Sct. Georqs Gilderrfe Sct. Georgs Gilderne - en dansk idd - en international bevagelse Det glader os meget, at du har lyst til at hsre noget mere om Sct. Georgs

Læs mere

Start med at fordele jer således:

Start med at fordele jer således: Start med at fordele jer således: Gruppe 1 ved Roberts bord: Anette, Mogens, Lars, borger 1, borger 2. Konsulent: Svend. Gruppe 2 ved Lissys bord: Simon, Susanne, Christina A.L, borger 3. Konsulent: Kristina

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Nr. 3 juli august - september årg.

Nr. 3 juli august - september årg. Nr. 3 juli august - september 2009 57. årg. GOD SOMMER G God sommer til alle, vi har jo alle en opfattelse af hvad der er en god sommer. Nogle vil helst til sydens sol og ligge ved stranden andre vil helst

Læs mere

SCT. GEORGS GILDEHAL DEN 26. APRIL 2016

SCT. GEORGS GILDEHAL DEN 26. APRIL 2016 1 SCT. GEORGS GILDEHAL DEN 26. APRIL 2016 HE: Herold vil du bede gildebrødre om at tage plads i gildehallen. (Herolden åbner døren og slår et slag i gulvet med sin stav) Jeg anmoder vore gæster og gildebrødre

Læs mere

YEDTÆGTERFORFC GRENAA FORMÅL:

YEDTÆGTERFORFC GRENAA FORMÅL: \ YEDTÆGTERFORFC GRENAA $1 FORENINGENS NAVN: F'C Grenaa, som er stiftet den 5.11.19?3, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. $2 FORMÅL: Stlc l: FC Grenra har som fornål at fremme den almene interesse

Læs mere

DEN KNU Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Juni. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Juni DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 341 Side 1 Kaj Holdrup Lisbeth Christensen Lis Larsen Jens Moestrup Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul Erik

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele.

Effektmåling af EPM. Figur 1: EPM og diverse dele. Effktmåli f EPM Bil 4 Arbjdmdllr fr EPM I d fit bkrivr vi d dl f EPM, m bru im rrt. Vi hr mdllrt iti, diri dmiitrtircr i EPM. Kliikr rbjd md EPM r dlt md t lær ir rimært bkæftir i md itidl. Syljrkr øvrit

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE

VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE VEDTÆGTER FOR 15. SCT. GEORGS GILDE KØBENHAVN RØDOVRE 1 A. Gildets navn er 15. Sct. Georgs Gilde i København/Rødovre. B. Gildets hjemsted er Rødovre kommune. 2 A. Gildet arbejder efter de til enhver tid

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere