AN VR JURAKALK - Særpræg - Ibrugtagning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AN VR JURAKALK - Særpræg - Ibrugtagning"

Transkript

1 RESUMÉ: AN VR JURAKALK <w> - Særpræg - Ibrugtagning Der blev fremsat indsigelse mod VR JURAKALK <w> med henvisning til Varemærkelovens 13, stk. 2. med den begrundelse, at mærket mangler særpræg. Der henvises i den forbindelse til, at jurakalk er kalk, der er brudt ud i Jurabjergene. I murerfaget betragtes Jurakalk som en vare med bestemte egenskaber, ikke som en vare fra noget bestemt firma. Patent- og Varemærkestyrelsen tog delvist indsigelsen til følge. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. KENDELSE: År 2009, den 12. februar afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Michael Dorn, Hanne Kirk Deichmann og Steffen Gulmann) følgende kendelse i sagen AN Klage fra over Skandinavisk Jura-Kalk A/S v/ Chas. Hude A/S Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. september 2007 i indsigelsessagen mod registreringen af VR JURAKALK <w> For Skandinavian Calcium Oxide ApS v/ Advokatfirmaet Kragbak & Olesen Ankenævnet har behandlet sagen på et møde den 14. januar For klageren mødte cand.jur. Birgitte Waagepetersen og for indklagede advokat Tage Kragbak. Parterne procederede sagen i det væsentlige i overensstemmelse med fremlagte påstandsdokumenter. Ankenævnet udtaler: Af de grunde, der er anført af Patent- og Varemærkestyrelsen i afgørelsen af 18. september 2007 og i udtalelsen af 31. marts 2008 til Ankenævnet, stadfæster Ankenævnet den påklagede afgørelse. Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes.

2 Sagens baggrund: Den 20. juni 2005 indleverede Chas. Hude A/S på vegne af Skandinavisk Jura-Kalk A/S en ansøgning om registrering af varemærket JURAKALK <w> for: Klasse 1: Bindemidler, herunder hydraulisk kalk (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 19: Kalk til anvendelse som bindemidler til bygningsbrug, bygningsmaterialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. Varemærket blev registreret den 5. september 2005 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 14. september I brev af 26. oktober 2005 fremsatte Advokatfirmaet Kragbak & Olesen på vegne af Skandinavian Calcium Oxide ApS indsigelse mod registreringens gyldighed med den begrundelse at mærket mangler særpræg. Der henvises i den forbindelse til, at jurakalk er kalk, der er brudt ud i Jurabjergene. Dette betragtes som en vare med bestemte egenskaber i murerfaget. Indehaver har ved fax af 17. januar 2006 gjort gældende, at JURAKALK har fornødent særpræg, idet det ikke er en direkte beskrivende for de ansøgte varer og tjenesteydelser. Endvidere har indehaver ved fax af 22. marts 2006 gjort gældende, at JURAKALK er indarbejdet for varer i klasse 1 og 19. Der er fremsendt en brancheerklæring af 8. februar 2006 fra Kalk- og Teglværksforeningen. Klager har i brev af 7. juli 2006 anfægtet brancheerklæringens gyldighed. Patent- og Varemærkestyrelsen fremkom den 23. februar 2007 med en foreløbig vurdering af sagen, hvorefter indehaver fik mulighed for at begrænse varefortegnelse for så vidt angik Bygningsmaterialer (ikke af metal). Ved brev af 23. maj 2007 gjorde indehaver endnu en gang gældende, at mærket er indarbejdet for de ansøgte varer og til støtte herfor blev der fremsendt en brancheerklæring af 22. april 2007, to skrivelser fra kunder, fotografier af vejskilte, fakturaer samt en kopi af svensk varemærkeregistrering. Indsiger anfægtede i brev af 8. august 2007 brancheerklæringen validitet. 2/13

3 Den 18. september 2007 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen, og tog delvis indsigelsen til følge, således at den foreløbige registrering blev ophævet for: Klasse 1: Bindemidler, herunder hydraulisk kalk (ikke indeholdt i andre klasser) og Klasse 19 kalk til anvendelse som bindemidler til bygningsbrug, bygningsmaterialer (ikke af metal), asfalt, tjære. Styrelsen begrundede afgørelsen med følgende: Ifølge varemærkelovens 28, stk. 1 kan en varemærkeregistrering ophæves: Er et varemærke registreret i strid med bestemmelserne i denne lov, kan registreringen ophæves, jf. dog 8 og 9. Er registreringshindringen manglende særpræg og lignende, jf. 13, skal der ved bedømmelsen også tages hensyn til den brug, der er sket efter registreringen, jf. 13, stk. 3. Ifølge varemærkelovens 13, stk. 2, nr. 1 er følgende varemærker udelukket fra registrering: "Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelser, eller andre egenskaber ved disse. Ifølge varemærkelovens 14, stk. 1, nr. 2 er følgende varemærker udelukket fra registrering: Varemærker, som er egnet til at vildlede, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse. Ifølge varemærkelovens 13, stk. 3 er følgende varemærker udelukket fra registrering: Et varemærke kan uanset bestemmelserne i stk. 1 og 2 registreres, hvis det inden ansøgningens indlevering som følge af den brug, der er gjort heraf, har fået fornødent særpræg. 3. Vurdering af om JURAKALK har særpræg Indehavers mærke: Registreret for: JURAKALK Klasse 01: Bindemidler, herunder hydraulisk kalk (ikke indeholdt i andre klasser) Klasse 19: Kalk til anvendelse som bindemidler til bygningsbrug, bygningsmaterialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. Indsiger har blandt andet gjort gældende, at JURAKALK er kalk, der er brudt i jurabjergene, og at det betragtes som en vare med bestemte egenskaber i murerfaget. Indsiger har i den forbindelse henvist til Salmonsens konversationsleksikon, 2. udgave ( ) side 657, hvori er anført følgende: Causses: Kalk, kaldes nogle tyndt befolkede Plateauer i det midterste og sydvestlige Frankrig, især i Dept 3/13

4 Aveyron og Lozère. De er at betragte som sydvestlige Udløbere af Cevennerne og består mest af næsten horisontale Lag af Jurakalk. Det fremgår endvidere af den Store Danske Encyklopædi under opslagsordet causses; at JURAKALK er en kalksten fra et kalkplateau i den sydlige del af centralmassivet i Frankrig fra juratiden (for ca mio. år siden). Hertil kommer, at JURAKALK ses anvendt i en artikel på Gør De Selvs hjemmeside Heraf fremgår det, at hydraulisk kalk også kaldes jurakalk fra sin oprindelse i Jurabjergene. På en anden hjemmeside beskrives jurakalk som kalk, der fremstilles af lerholdige kridtsten fra juratiden, som brydes i alperne. Endvidere står der, at jurakalk bruges som tilsætning i andre kalkmaterialer, for at fremme hærdningen og øge styrken, samtidig med at diffusionsåbningen bevares. Det er styrelsens opfattelse, at de nævnte opslag og den fundne brug af JURAKALK i en klart beskrivende betydning dokumenterer, at JURAKALK er uden oprindeligt særpræg i relation til varer, der indeholder eller består af kalk. Således er det styrelsens vurdering, at JURAKALK i relation til visse varer i klasse 1 og visse varer i klasse 19 kan angive, at der er tale om varer, der indeholder eller består af en særlig art hydraulisk kalk fra jurabjergene eller juratiden. 4. Vurdering om JURAKALK er vildledende for visse varer Efter styrelsens praksis skal spørgsmålet om, hvorvidt et mærke er egnet til at vildlede bedømmes ud fra en konkret vurdering af markedsforholdene for de enkelte produkter, herunder særligt i relation til den måde hvorpå varerne præsenteres i handlen. Ved denne vurdering skal der lægges vægt på, om en risiko for vildledning er nærliggende. Asfalt og tjære i klasse 19 sælges typisk i et byggemarked ligesom kalk. De sælges endvidere i uigennemsigtige bøtter eller spande ligesom kalk og kan derfor af forbrugeren opfattes som jurakalk, hvis der udenpå emballagen angives JURAKALK. Det er derfor styrelsens vurdering, at JURAKALK er vildledende for asfalt og tjære. Konklusion for vurderingen af om JURAKALK har særpræg og er vildledende for visse varer Mærket JURAKALK er således uden oprindeligt særpræg for følgende varer: Klasse 1: Bindemidler, herunder hydraulisk kalk (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 19: Kalk til anvendelse som bindemidler til bygningsbrug, bygningsmaterialer (ikke af metal). Det er endvidere styrelsens vurdering, at JURAKALK er vildledende for asfalt og tjære. Der henvises i den forbindelse til varemærkelovens 13, stk. 2, nr. 1 og 14, stk. 1, nr. 2. Selv om JURAKALK er uden oprindeligt særpræg for varer i klasse 1 og visse varer i klasse 19 og vildledende for asfalt og tjære, kan registreringen af JURAKALK dog alligevel opretholdes, hvis mærket er indarbejdet. 4/13

5 5. Vurdering af om JURAKALK er indarbejdet Indehaver har 9. maj 2006 gjort gældende, at JURAKALK er indarbejdet for varer i klasse 1 og 19, og har til støtte vedlagt en brancheerklæring af 8. februar 2006 fra Kalk-og Telgværksforeningen. Indehaver har derudover ikke indsendt yderligere dokumentation for deres brug og indarbejdelse af mærket. Det fremgår af brancheerklæringen af 8. februar 2006, at betegnelsen Jura-Kalk er kendt i Danmark som varemærke for kalk- og mørtelprodukter fra firmaet Skandinavisk Jura-Kalk A/S, og at Skandinavisk Jura-Kalk har markedsført kalkbaserede produkter under navnet Jura-Kalk i de seneste ca år. Vi anførte i vores foreløbige vurdering af 23. februar 2007, at en søgning på Kalk-og Telgværksforeningens hjemmeside viser, at foreningen består af 8 medlemmer. En søgning på med ordene kalk, mørtel viste 82 resultater, heraf 38 mørtelværker. Styrelsen er derfor af den opfattelse, at Kalk-og Telgværksforeningen ikke repræsenterer en stor del af branchen. Det er derfor styrelsens vurdering, at brancheerklæringen kun kan tillægges begrænset vægt ved bedømmelsen af, om mærket JURAKALK er indarbejdet og ikke i sig selv kan dokumentere en sådan indarbejdelse. Indehaver har med henvisning til styrelsens foreløbige vurdering 23. maj 2007 gjort gældende, at JURAKALK er indarbejdet for de ansøgte varer og til støtte fremsendt en brancheerklæring af 22. april 2007, to skrivelser fra kunder, fotografier af vejskilte, fakturaer samt en kopi af svensk varemærkeregistrering. Af brancheerklæringen af 22. april 2007 fremgår bl.a., at foreningens medlemmer har en markedsandel på mellem %, afhængig af produkttype. Det fremgår dog ikke klart heraf, hvad medlemmernes markedsandel er i relation til de for denne sag relevante varer, nemlig produkter bestående af eller indeholdende jurakalk. Med hensyn til de indsendte fakturaer er det styrelsens opfattelse, at JURAKALK i fakturaerne ikke optræder som et varemærke men derimod som en vareart. Det er derfor vores opfattelse, at fakturaerne ikke kan dokumentere, at indehaver har anvendt jurakalk som varemærke. Det er styrelsens opfattelse, at de to skrivelser fra indehavers kunder ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere, at JURAKALK er indarbejdet som varemærke. Styrelsen har ved denne vurdering lagt vægt på, at disse to skrivelser kommer fra et beskedent antal kunder. Da der samtidig er tale om samhandelspartnere, kan erklæringerne ikke tillægges afgørende betydning. Efter en samlet vurdering af det indsendte materiale, og under hensyn til at betegnelsen jurakalk er en egentlig artsbetegnelse for en bestemt type kalk, er det styrelsens opfattelse, at materialet, der hovedsageligt består i brancheerklæringer, ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere mærkets indarbejdelse. Indehaver har således ikke dokumenteret at have indarbejdet JURAKALK. Der henvises i den forbindelse til varemærkelovens 13, stk. 3. Konklusion Det er styrelsens vurdering, at mærket JURAKALK mangler varemærkeretligt særpræg: Bindemidler, herunder hydraulisk kalk (ikke indeholdt i andre klasser) i klasse 1 og kalk til anvendelse som bindemidler til bygningsbrug, bygningsmaterialer (ikke af metal) i klasse 19, da mærket JURAKALK, for nogle varer, kan angive varens art og dens geografiske oprindelse samt deres beskaf- 5/13

6 fenhed, nemlig at der er tale om varer, der består af eller indeholder en særlig art hydraulisk kalk fra jurabjergene eller juratiden. Det er endvidere styrelsens vurdering, at JURAKALK er vildledende for asfalt og tjære. Styrelsen finder ikke, at risikoen for vildledning er nærliggende for de øvrige varer, der er omfattet af indehavers registrering. Vi tager indsigelsen til følge på visse punkter, og registreringen vil blive ophævet for: Klasse 1: Bindemidler, herunder hydraulisk kalk (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 19: Kalk til anvendelse som bindemidler til bygningsbrug, bygningsmaterialer (ikke af metal), asfalt, tjære. Registreringen vil herefter omfatte: Klasse 19: Stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug (ikke af metal), beg, bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 28, stk. 1, jf. 13, stk. 2, nr. 1, 14, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 3. Denne afgørelse indbragte Chas. Hude A/S på vegne af Skandinavisk Jura-Kalk A/S for Ankenævnet for Patenter og Varemærker ved brev af 19. november 2007 med påstand om, at styrelsens afgørelse ændres og mærket tillades registeret for de ansøgte vare og tjenesteydelser på nær asfalt og tjære i klasse 19. Klager begrundede klagen med følgende: Jeg mener, at mærket JURAKALK har det til registrering fornødne særpræg for ovennævnte varer, idet betegnelsen JURAKALK er suggestiv, og endvidere er der fremsendt omfattende materiale til dokumentation for, at mærket JURAKALK må anses for indarbejdet for varer i klasse 1 og 19 for Skandinavisk Jura-Kalk A/S. Det lægges derfor til grund, at mine klienters varemærke JURAKALK må anses for et velindarbejdet varemærke for varer i klasse 1 og 19 Klager har ved brev af 22. januar 2008 yderligere begrundet klagen, samt fremkommet med dokumentationsmateriale. Klager har fremført følgende: PÅSTAND Varemærket reg.nr JURAKALK opretholdes for følgende varer og tjenesteydelser: Klasse 1: Bindemidler, herunder hydraulisk kalk (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 19: Kalk til anvendelse som bindemidler til bygningsbrug, bygningsmaterialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug (ikke af metal), beg, bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. 6/13

7 Anken indleveres under henvisning til Varemærkelovens 13. Jeg henviser til og vedlægger som bilag følgende korrespondance: - Bilag 1: Brev til Patent- og Varemærkestyrelsen af 17. januar Bilag 2: Brev fra Patent- og Varemærkestyrelsen af 23. marts Bilag 3: Brev til Patent- og Varemærkestyrelsen af 9. maj 2006 vedlagt brancheerklæring fra Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 af 22. april Bilag 4: Brev til Patent- og Varemærkestyrelsen af 27. december Bilag 5: Kopi af brev af 23. maj Bilag 6: Kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 18. september Bilag 7: Erklæringer fra arkitekter og murermester, som dokumenterer, at mærket JURAKALK er et kendt og velindarbejdet varemærke for kalkprodukter, herunder hydraulisk kalk og kalk til anvendelse som bindemidler til bygningsbrug. - Bilag 8: Erklæring fra arkitekter og medlemmer af BYFO dokumenterende, at betegnelsen JURAKALK anvendes for kalk- og mørtelprodukter af firmaet Skandinavisk Jura-Kalk A/S. - Bilag 9: Brev af 7. december 2007 fra Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 vedrørende uddybning af den afgivne brancheerklæring af 22. april Bilag 10: Brancheerklæring fra Københavns Murerlaug af 14. januar SAGSFREMSTILLING På vegne mine klienter indleverede jeg en ansøgning for varemærket JURAKALK for varer og tjenesteydelser i klasserne 1, 19 og 37, som Patent- og Varemærkestyrelsen accepterede til registrering. Den 26. oktober 2005 nedlagde advokaten for Scandinavian Calcium Oxide APS, Advokatfirmaet Kragbak, Aalborg, indsigelse mod registreringen, idet varemærket JURAKALK ikke havde det til registrering fornødne særpræg for varer og tjenesteydelser i klasserne 1, 19 og 37. Under sagens forløb blev det anført, at varemærket JURAKALK er suggestiv, og samtidig blev der fremsendt materiale til dokumentation for, at varemærket JURAKALK er indarbejdet for varer i klasserne 1 og 19 i form af bl.a. en brancheerklæring fra Kalk- og Teglværksforeningen af Patent- og Varemærkestyrelsen fandt ikke det fremsendte materiale tilstrækkeligt til, at varemærket var indarbejdet. Erklæringen fra Kalk- og Teglværksforeningen fandtes heller ikke tilstrækkelig, idet styrelsen var af den opfattelse, at Kalk- og Teglværksforeningen ikke repræsenterer en stor del af branchen. Det var derfor styrelsens vurdering, at brancheerklæringen kun kan tillægges begrænset vægt ved bedømmelsen af, om varemærket JURAKALK er indarbejdet. Patent- og Varemærkestyrelsen traf herefter afgørelse i sagen, hvor det blev anført, at varemærket JURAKALK mangler varemærkeretligt særpræg for bindemidler, herunder hydraulisk kalk (ikke indeholdt i andre klasser) i klasse 1 og Kalk til anvendelse som bindemidler til bygningsbrug, bygningsmaterialer (ikke af metal) i klasse 19, og at varemærket er vildledende for varerne asfalt og tjære. I henhold til Varemærkelovens 13, stk. 1 skal et varemærke for at kunne registreres have det fornødne særpræg. I henhold til Varemærkelovens 13, stk. 3 kan et varemærke, uanset bestemmelsen i stk. 1, registreres, hvis det inden ansøgningens indlevering som følger af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Ifølge styrelsens praksis foreligger der pr. definition indarbejdelse, når et mærke inden for vedkommende omsætningskreds her i landet er almindelig kendt som kendetegn for indehaverens vare- eller tjenesteydelser. Dette bevis skal føres, og dokumentationen skal vise, at mærket har været anvendt af ansøger for den pågældende vare, samt at anvendelsen har haft et sådant omfang, at mærket utvivlsomt er blevet almindelig kendt inden for omsætningskredsen som kendetegn for ansøgeren. Sådan dokumentation kan være i form af erklæringer fra den relevante brancheorganisation, dokumentation for 7/13

8 markedsandele eller for mærkets bekendthedsgrad i omsætningskredsen, der ligeledes tillægges stor vægt. Jeg henviser til den tidligere fremsendte dokumentation og til yderligere dokumentation for at mærket JURAKALK har det til registrering fornødne særpræg for ovennævnte varer, skal jeg henvise til bilagene 7, 8, 9 og 10. Til dokumentation for at varemærket JURAKALK må anses for et særdeles velkendt og indarbejdet varemærke for kalk og hydraulisk kalk til anvendelse som bindemidler til bygningsbrug, henviser jeg til erklæringer fra murermestre og arkitekter. Navnlig vil jeg henvise til erklæring fra civ.ing. Eduard Troelsgård, der har et indgående kendskab til firmaet Skandinavisk Jura-Kalk A/S. Det fremgår bl.a. af erklæringen, at Michael Jørgensen oprettede firmaet Skandinavisk Jura-Kalk A/S, som har markedsført kalkprodukter med varemærket JURAKALK de sidste år. Det fremgår ligeledes, at det var Michael jørgensen, der begyndte at markedsføre produkterne under varemærket JURAKALK. Af de øvrige erklæringer fremgår ligeledes, at varemærket JURAKALK altid forbindes med kalkprodukter fra Skandinavisk Jura-Kalk A/S, og at disse har været markedsført i mange år. Endvidere henviser jeg til erklæringer fra arkitekter og medlemmer af BYFO (forkortelse for Bygnings- og Fredningsforeningen), der dokumenterer, at betegnelsen JURAKALK anvendes for kalk- og mørtelprodukter af Skandinavisk Jura-kalk A/S, jfr. bilag 8. Ydermere skal jeg henvise til erklæringerne fra Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 samt Københavns Murerlaug, jfr. bilag 9 og bilag 10. Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 er den eneste brancheforening i Danmark for danske produkter inden for kalk, tegl og mørtel, og ved erklæring af 7. december 2007 (bilag 9) har foreningen oplyst, at inden for de enkelte produktgrupper er markedsandelen i Danmark for foreningens medlemmer for kalkprodukter over 80 %, for teglprodukter over 95 % samt mørtelprodukter over 70 %. Brancheforeningens medlemmer er således dominerende, og det fremgår af denne erklæring, at betegnelsen JURAKALK er kendt i Danmark og store dele af Skandinavien som varemærke for kalk- og mørtelprodukter for firmaet Skandinavisk Jura-Kalk A/S, og at disse produkter har været markedsført af Skandinavisk Jura-Kalk A/S inden for de sidste år. Brancheerklæringen fra Københavns Murerlaug (bilag 10), der har tilknyttet 120 murervirksomheder af varierende størrelse, dokumenterer ligeledes, at JURAKALK er et varemærke for Skandinavisk Jura-Kalk A/S, og at disse produkter har været markedsført de sidste år. Omsætningskredsen for produkterne er en snæver kreds, idet disse produkter navnlig anvendes til restaurering af gamle huse og specielle bygningsværker, hvorfor omsætningskredsen for disse produkter er ingeniører, arkitekter og murere. Der er indsendt erklæringer fra Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 samt Købehavns Murerlaug og samtlige medlemmer af BYFO, der alle entydigt erklærer, at betegnelsen JURAKALK er kendt som varemærke for firmaet Skandinavisk Jura-Kalk A/S, der markedsfører disse produkter og har markedsført disse de sidste år. Derudover er der fremsendt erklæringer fra arkitekter, ingeniører og murermestre, der alle anvender produkterne og ikke er i tvivl om kendskabet til disse. Jeg mener, at der er fremsendt tilstrækkelig dokumentation for, at varemærket JURAKALK er kendt i omsætningskredsen. Jeg mener ligedes, at der ikke kan herske tvivl om, at varemærket JURAKALK må anses for indarbejdet for Skandinavisk Jura-Kalk A/S for kalk- og mørtelprodukter, idet varemærket har været anvendt i en lang årrække, således at mærkets bekendthedsgrad i omsætningskredsen er utvivlsom. 8/13

9 Endvidere skal jeg henvise til følgende tidligere afgørelser, hvor der er fremsendt dokumentation for, at varemærkerne var indarbejdet og dermed havde det til registrering fornødne særpræg: V 48/99 AN AN BLOMSTERSKOEN FLEXLÅN LOTTO 24 (figur) Ankenævnet fandt, at der var dokumenteret indarbejdelse for ovennævnte mærke, hvorfor mærkerne havde det til registrering fornødne særpræg. I den forbindelse skal jeg henvise navnlig til mærket LOTTO 24 (figur), hvor Ankenævnet, bl.a. på baggrund af en fremlagt erklæring fra Skatteministeriet fandt, at ordet LOTTO er indarbejdet som et almindeligt kendetegn for varer/tjenesteydelser fra Dansk Tipstjeneste og derfor kunne forhindre registrering af varemærket LOTTO 24. Jeg mener ligeledes, at den fremsendte dokumentation samt de 2 erklæringer fremsendt fra brancheforeninger dokumenterer, at varemærket JURAKALK må anses for indarbejdet og kendt for kalk og kalkprodukter for Skandinavisk Jura-Kalk A/S. Betegnelsen JURAKALK henviser klart til firmaet Skandinavisk Jura-Kalk A/S for kalk og mørtelprodukter, og såfremt andre anvender denne betegnelse som varemærke, vil forveksling kunne ske. Sammenfattende gøres det gældende, at 1) varemærket JURAKALK er kendt i omsætningskredsen 2) varemærket må anses for indarbejdet 3) varemærket har været anvendt mindst de sidste 20 år for kalkprodukter 4) varemærket er utvivlsomt kendt som tilhørende Skandinavisk Jura-Kalk A/S, hvorfor varemærket må have det til registrering fornødne særpræg. Jeg skal på denne baggrund henstille til Ankenævnet, at varemærket JURAKALK forbliver registreret for de ovennævnte varer og tjenesteydelser i klasserne 1, 19 og 37 Indklagedes fuldmægtig påstod i brev af 18. marts 2007 stadfæstelse af styrelsens afgørelse. Påstenden blev begrundet med følgende: Om sagens problemstillinger bemærker jeg: 1. Om JURAKALK har særpræg, og om JURAKALK er vildledende for visse varer. Jeg henviser her i det hele til styrelsens afgørelse og den argumentation fra min side som styrelsen har lagt til grund. 2. Om JURAKALK er indarbejdet som varemærke. Jeg henviser i det hele til styrelsens afgørelse på dette punkt, og de argumenter fra min side som styrelsen har lagt til grund. Overfor det der yderligere er anført og dokumenteret fra Skandinavisk Jura-Kalk A/S s side bemærker jeg dette: Chas Hude s bilag 7, fra Eduard Troelsgaard. Brevet fortæller egentlig blot at Jura-Kalk A/S på et tidspunkt begyndte at markedsføre jurakalk under navnet JURAKALK, ligesom man også markedsfører varen kulekalk under navnet kulekalk. Jeg anta- 9/13

10 ger at Skandinavisk Jura-Kalk A/S også markedsfører en række andre varer under deres rette varebetegnelse. Markedsføringen indebærer imidlertid ikke at den pågældende vares navn konverteres til et varemærke. Bilag 7 støtter derfor ikke klageren. En række unummererede bilag fra Niels Rasmussen A/S, Sigurd Brandt, Anders Alsløv, Thorkil Brodersen, Søren Bøgh, Jørgen Skaaning, Allan Hansen Dreyer, Jens Østergaard og Klaes Sigvald Madsen. Erklæringerne bærer tydeligt præg af at være indhentet af klageren hos personer der gerne vil stille klageren tilfreds. Imidlertid dokumenterer ingen af erklæringerne at de erklærende har opfattelsen af at JURAKALK er noget andet og mere end en blot og bart en betegnelse for varen jurakalk. Bilagene støtter derfor ikke klageren Chas Hude s bilag 8. Allerede fordi der på bilaget, som iøvrigt fremtræder som skrevet på computer, og med skivemaskine tilføjet ordene,der anvendes for kalk og mørtel, og fordi man ikke kan se om tilføjelsen er udført før eller efter papiret er forsynet med underskrift, er bilaget værdiløst som dokumentation for noget som helst. Yderligere taler sandsynligheden for at den citerede tilføjelse er påført dokumentet efter underskrifterne. I modsat fald ville koncipisten efter alt at dømme have skrevet den fulde tekst på computer inden han lod dokumentet cirkulere til underskrift. Endvidere foreligger der ingen oplysninger om hvornår, hvordan eller under hvilke omstændigheder underskrifterne er indhentet, eller oplysninger om hvilken relation de underskrivende hver for sig eller tilsammen har til klageren. Dette at underskriverne angiver at Det forbinder vi helt klart med Jura-Kalk A/S, kan blot være et udtryk for at det er hos klageren de pågældende plejer at købe de pågældende varer. Chas Hude s bilag 9. Der er tale om den tredje erklæring underskrevet af Tommy Bisgaard. Som de øvrige erklæringer fremtræder også denne erklæring som udstedt af Tommy Bisgaard som person. Som det fremgår af Tommy Bisgaards erklæring af 22. april 2007, er der tale om at Jeg (fremhævet af undertegnede) har tidligere afgivet erklæring, og som det fremgår af brevet, anfører Tommy Bisgaard at Denne erklæring bygger endvidere på mit (fremhævet af undertegnede) meget store kendskab til kalkbaserede produkter. Der foreligger ingen oplysninger om at der skulle være tale om at der er foretaget en undersøgelse om hvad Kalk- og Teglværksforeningens medlemmer mener. Endvidere afsvækkes erklæringen af at Kalk- og Teglværksforeningens direktør Tommy Bisgaard åbenlyst har ønsket at tilgodese interesser hos klageren, der er medlem af Kalk- og Teglværksforeningen, overfor indklagede, som ikke er medlem. Af de nævnte grunde bør bilaget ikke tillægges nogen særlig betydning. Chas. Hude s bilag 10. Bilagets tekst skal næppe tages ganske for pålydende. Erklæringens fjerde afsnit er sålydende: Navnet Jurakalk er et varemærke der indgår i mange beskrivelser for renoveringsarbejder og til dels i 10/13

11 beskrivelser for nybyggeri. Det forekommer helt usandsynligt at et varemærke skulle indgå i beskrivelser for renoveringsarbejder og i beskrivelser for nybyggeri. Derimod forekommer det overordentligt sandsynligt at varen jurakalk indgår i sådanne beskrivelser. Erklæringen støtter derfor ikke klagerens påstand om at have indarbejdet et varemærke. Chas. Hude henviser til registreringerne af varemærkerne BLOMSTERSKOEN, FLEXLÅN OG LOTTO 24 (figur). Henvisningerne har ingen betydning for nærværende sag, for ingen af disse varemærker kunne tillige have været varebetegnelser, sådan som JURAKALK er. Klageren har i øvrigt ikke dokumenteret at den hævdede anvendelse af varemærket JURAKALK har fundet sted, endsige at den har fundet sted i så lang tid at varemærket skulle være indarbejdet. Den manglende dokumentation for at navnet er anvendt på anden måde end blot som en varebetegnelse, må være et væsentligt punkt ved ankenævnets bedømmelse af sagen Patent- og Varemærkestyrelsen afgav ved brev af 31. marts 2008 følgende udtalelse til sagen: Klager har til understøtning af påstanden om, at jurakalk er indarbejdet som varemærke for klager, indsendt yderligere erklæringer, jf. klagers bilag Det syntes ubestridt af klager, at jura-kalk savner oprindeligt særpræg. Styrelsen skal derfor ikke knytte yderligere kommentarer til betegnelsens mangeårige kendte betydning som en artsbetegnelse for en bestemt type kalk, men blot henvise til vores bemærkninger herom i indsigelsesafgørelsen af den 18. september Med hensyn til mærkets indarbejdelse er det styrelsens opfattelse, at der ved vurderingen af det indsendte materiale skal tages hensyn til, at betegnelsen jurakalk er en artsbetegnelse, idet der er tale om en særlig art hydraulisk kalk. At der netop er tale om en artsbetegnelse bevirker efter styrelsens opfattelse, at der skal stilles større krav til indarbejdelsen, idet en eneret til netop artsbetegnelser i særlig grad skaber restriktioner for andre erhvervsdrivendes mulighed for at markedsføre den samme type produkter. Styrelsen vil ofte anse en brancheerklæring for tilstrækkelig dokumentation for, at et mærke er indarbejdelse. Dette gælder særligt når mærket kan angive f.eks. en egenskab ved en ansøgt vare, og tredjemand fortsat vil have mulighed for at anvende andre betegnelser (synonymer) i sin markedsføring for at henvise til, at produkterne har tilsvarende egenskaber. Samme mulighed for at anvende synonymer er der derimod kun sjældent, når mærket består af en artsbetegnelse, hvorfor der netop i disse situationer bør stilles større krav til mærkets indarbejdelse. Spørgsmålet om indarbejdelse må efter styrelsens opfattelse nemlig skulle ses i lyset af de hensyn, der ligger til grund for varemærkelovens 13, stk. 2, nr. 1, nemlig, at der af hensyn til andre erhvervsdrivende ikke skal kunne opnås eneret til rent beskrivende betegnelser, idet der for disse er et friholdelsesbehov. Kravene til graden af indarbejdelse må således afspejle dette behov, idet kravet bør matche det større eller mindre behov der er for at friholde et givet udtryk fra registrering. Der kan i den forbindelse henvises til, at også EF-domstolen anerkender, at der ved vurderingen af indarbejdelse skal tages hensyn til de beskrivende egenskaber et mærke måtte have. Således anføres følgende i Windsurfing Chiemsee-afgørelsen: 49. Ved afgørelsen af, om et varemærke har fået særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf, skal den kompetente myndighed foretage en samlet vurdering af de elementer, som kan 11/13

12 50. godtgøre, at varemærket er blevet egnet til at identificere den pågældende vare som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders. Der skal herved bl.a. tages hensyn til det pågældende geografiske navns særlige karakter. Såfremt et geografisk navn er meget kendt, kan det kun få særpræg i direktivets artikel 3, stk. 3's forstand, såfremt den virksomhed, der ansøger om registrering, vedvarende og intensivt har brugt varemærket. Hvad angår et navn, der allerede er kendt som angivelse af den geografiske oprindelse for en bestemt kategori af varer, er det så meget desto mere påkrævet, at den virksomhed, der ansøger om registrering af navnet for en vare i samme kategori, godtgør en brug af mærket, hvis varighed og intensitet skal være særligt velkendte. Det er følgelig styrelsens opfattelse, at da det ansøgte mærke JURAKALK er en egentlig artsbetegnelse, og en eneret til dette ord således i særlig grad vil medføre begrænsninger i andre erhvervsdrivendes muligheder for at markedsføre produkter, der består af eller indeholder jurakalk, skal der stilles større krav til klagers dokumentation for, at mærket er indarbejdet. Med hensyn til det af klager indsendte materiale til dokumentation for mærkets indarbejdelse skal bemærkes, at klager hovedsageligt har indsendt dokumentationsmateriale i form af erklæringer. Derudover har klager sendt billeder af et vejskilt og 10 fakturaer. Som anført i styrelsens indsigelsesafgørelse, har klager ikke indsendt dokumentationsmateriale, der viser, at klager har anvendt betegnelsen jurakalk som varemærke. Således fremtræder brugen af betegnelsen jurakalk i de indsendte fakturaer ikke som varemærkemæssig brug, men i stedet som en angivelse af varearten. Dette understreges bl.a. af, at klager ikke har anvendt betegnelsen jurakalk konsekvent, idet det af faktura nr af 20. oktober 2003 fremgår, at klager i denne faktura har anvendt produktbetegnelsen jura hydr. kalk. Derudover er ordet jurakalk i fakturaerne skrevet med minuskler, hvilket efter styrelsens opfattelse også bevirker, at betegnelsen blot fremstår som en artsbetegnelse. Intet af det indsendte materiale kan således underbygge påstanden om, at klager har anvendt betegnelsen jurakalk som andet end en artsbetegnelse. Idet klager ikke har været i stand til at dokumentere, at klager har anvendt betegnelsen jurakalk som et varemærke, finder styrelsen det irrelevant, at flere ingeniører, arkitekter og brancheorganisationer eller sammenslutninger forbinder jurakalk med klagers virksomhed. Efter styrelsens opfattelse kan en sådan forbindelse nemlig være udtryk for, at klager i en årrække har været den eneste eller blot den største udbyder af varearten jurakalk. Et sådan forhold kan efter styrelsens opfattelse ikke i sig selv bevirke, at en artsbetegnelse må anses for indarbejdet som varemærke, idet det yderligere må kræves, at betegnelsen også rent faktisk har været anvendt som varemærke, og at denne brug har været intensiv og over en længere årrække. Med disse yderligere bemærkninger skal styrelsen således fastholde afgørelsen af den 18. september 2007 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes Ved brev af 9. april 2008 meddelte indklagedes fuldmægtig, at man helt tilslutter sig styrelsens høringssvar. 12/13

13 Ved brev af 5. maj 2008 kommenterede klagers fuldmægtig på udtalelsen fra styrelsen. Klager fremkom med følgende: Af høringssvaret fremgår det, at det er Styrelsens opfattelse, at Styrelsen ikke finder at det fremsendte materiale er tilstrækkeligt til at dokumentere at varemærket JURAKALK er indarbejdet som varemærke for klager. Styrelsen har anført, at da der er tale om en artsbetegnelse, bevirker det efter Styrelsens opfattelse at der stilles større krav til indarbejdelsen. Styrelsen har anført, at de ofte vil anse en brancheerklæring for tilstrækkelig dokumentation for at et mærke er indarbejdet, men Styrelsen finder ikke det indsendte materiale tilstrækkeligt, selvom flere brancheorganisationer og sammenslutninger har anført at varemærket JURAKALK må anses for indarbejdet for klagers virksomhed Skandinavisk Jura-Kalk A/S for bindemidler og kalk til bygningsbrug. For at dokumentere at varemærket JURAKALK er indarbejdet, skal der dokumenteres en vedvarende og intensiv brug af varemærket, og dette skal være særlig kendt. Jeg finder, at de fremsendte brancheerklæringer jf. mit bilag 9 og 10 vedlagt mit indlæg af 22. januar 2008, hvor Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 samt Københavns Murerlaug dokumenterede at betegnelsen JURAKALK er kendt som varemærke for klager, og jeg mener, at der bør tages hensyn til netop disse erklæringer, idet foreningerne repræsenterer den omsætningskreds som køber disse produkter. Omsætningskredsen for produkterne "bindemidler og kalk til bygningsbrug" må anses for meget snæver, idet disse produkter anvendes til restaurering af gamle huse og specielle bygningsværker, hvorfor omsætningskredsen er snæver, og omsætningskredsen er ingeniører, arkitekter og murere. Disse personer anser varemærket JURAKALK for indarbejdet for Skandinavisk Jura-Kalk A/S for netop ovennævnte produkter. Endvidere er der fremsendt erklæringer fra arkitekter og muremestre, der ligeledes dokumenterer at varemærket JURAKALK er et kendt og velindarbejdet varemærke for kalkprodukter for klager, og jeg mener at det fremsendte materiale dokumenter at mærket er indarbejdet for klager. Sammenfattende gøres det gældende, at varemærket JURAKALK er kendt i omsætningskredsen, at varemærket må anses for indarbejdet for klager, at varemærket har været anvendt mindst de sidste 20 år for kalkprodukter, og dette mærke er utvivlsomt kendt som tilhørende Skandinavisk Jura-Kalk A/S. Jeg skal herefter anføre, at jeg finder at mærket har det til registrering fornødne særpræg, og jeg skal med denne baggrund henstille til Ankenævnet at varemærket JURAKALK forbliver registreret for varer og tjenesteydelser i klasserne 1, 19 og 37 Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 12. februar /13

AN VR WEST WIND - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC - Manglende særpræg - Indarbejdelse

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse RESUMÉ: AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC - Manglende særpræg - Indarbejdelse Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC i klasse 33 med den begrundelse,

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

AN VR TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug RESUMÉ: AN 2015 00034 VR 1992 02201 TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN med henvisning til manglende opfyldelse

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1358 Klager: Massageskolen i Århus v/ole Gottliebsen Herredsvej 75 8210 Århus V Indklagede: Dan Bak Weibel Smedebakken 9, Mygind 8544 Mørke/ Dansk Fysiurgisk Massageskole

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Vores reference: VR /V1/BIA 1. december 2011 Din reference: OT007697DK001

Vores reference: VR /V1/BIA 1. december 2011 Din reference: OT007697DK001 Chas. Hude A/S H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V Vores reference: VR 2011 02147/V1/BIA 1. december 2011 Din reference: OT007697DK001 Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer 30346491 Frist:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

Vores reference: VR /V1/BIA 1. december 2011 Din reference:

Vores reference: VR /V1/BIA 1. december 2011 Din reference: GAUGUIN TRADING ApS Henningsens Alle 33, 2900 Hellerup Vores reference: VR 2011 02147/V1/BIA 1. december 2011 Din reference: Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer 30346491 Indsigelse mod varemærket

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0144 og 2017-0145 Klager: Rasmus Serup Pedersen Peter Bangs Vej 177B 2500 Valby Indklagede: MBJ Invest ApS Langhøjvej 1 True 8381 Tilst Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

AN 2006 00045 VR 2005 00058 cykelexperten.dk - Forvekslelighed

AN 2006 00045 VR 2005 00058 cykelexperten.dk <fig> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2006 00045 VR 2005 00058 cykelexperten.dk - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket CYKELEXPERTEN fremsatte indsigelse mod registrering af varemærket cykelexperten . Patent-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

Vores reference: VR /V1/HSF 14. september 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer:

Vores reference: VR /V1/HSF 14. september 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer: GAUGUIN TRADING ApS Henningsens Alle 33 2900 Hellerup Vores reference: VR 2011 02147/V1/HSF 14. september 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer: 30346491 Bevis for registrering

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0139 Klager: Kvik Trafik v//claus Verner Nielsen Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/advokat Torben Krath Indklagede: Kvik Trafikskole v/masood Ahmad Blegdamsvej 42 2200

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0041 og 2017-0083 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Per Schjervig Industrivej 27, st. th. 2640

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -.

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -. Kendelse af 27. september 2006 (J.nr. 2005-0002979) Sletning af registreringer i styrelsens IT-system af, at vedkommende tidligere skulle have været bestyrelsesmedlem i en række selskaber nægtet. Aktieselskabslovens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0093 Klager: Samsung Electronics Co. Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742 Korea v/advokat Frank Jørgensen Indklagede: Phone-Rep IVS Kalvebod

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere