KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE"

Transkript

1 J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet detnyfamilieteater.dk til klager, subsidiært at slette registreringen af domænenavnet. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 23. november 2006 med 12 bilag (1-12), svarskrift af 28. december 2006 med 5 bilag (A-E), replik af 16. januar 2007 og duplik af 31. januar Registreringsdato: Domænenavnet detnyfamilieteater.dk er registreret den 25. juli Sagsfremstilling: Det Ny Teater har siden 19. september 1908 drevet teatervirksomhed fra adressen Gl. Kongevej 29, bortset fra i perioden , hvor teatret var lukket i forbindelse med en gennemgribende restaurering. Det Ny teater har mere end pladser og der er årligt ca , som overværer teatrets forestillinger. Teatret er dermed et af Danmarks største og mest besøgte teatre. Klager har oplyst, at Det Ny Teater er det teater i København, hvis publikum har den største aldersmæssige og geografiske spredning, og at teatret er svenskernes foretrukne danske teater. Derudover er Det Ny Teater det teater i København, som sælger flest ungdomsbilletter. Klager har som bilag 5-7 fremlagt udskrifter af diverse hjemmesider med omtale af Det Ny teater. 1

2 Det Ny Teater har siden 1998 været indehaver af domænenavnet detnyteater.dk, jf. bilag 8, som siden registreringen har været anvendt til markedsføring af teaterets virksomhed. Teateret har derudover været markedsført i aviser, blade og andre medier. Klager har anført, at klager er indehaver af alle rettighederne til betegnelsen Det Ny Teater, og at man har gjort en betydelig indsats for at hindre andre teatre i at markedsføre sig under et navn, der kan forveksles med Det Ny Teater. Klager har i denne forbindelse oplyst, at man ved dialog har opnået enighed med Horsens Ny Teater A/S om, at dette selskabs teatervirksomhed skulle markedsføres under navnet Horsens Ny Teater i stedet for Det Ny Teater Horsens. Klager blev i september 2006 opmærksom på, at indklagedes teater, som hidtil havde drevet teatervirksomhed under navnet Familieteateret, herunder via domænenavnet familieteateret, per 1. maj 2006 havde registreret foreningsnavnet Det Ny Familie Teater hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. bilag 3, og at indklagede var begyndt at markedsføre teateret under navnet Det Ny Familie Teater. Klager meddelte indklagede ved brev af 21. september 2006, jf. bilag 11, at man havde konstateret, at indklagede havde stiftet en forening ved navn Det Ny Familie Teater med den hensigt at drive teatervirksomhed under dette navn. Klager påpegede i denne forbindelse, at en sådan brug ville indebære en krænkelse af klagers rettigheder, og anmodede på denne baggrund indklagede om at ophøre med brugen af navnet og ændre navn. Da indklagede ikke reagerede på klagers brev, meddelte klager ved brev af 9. november 2006, jf. bilag 12, at man havde konstateret, at indklagede nu var påbegyndt markedsføring under betegnelsen Det Ny Familie Teater, herunder på hjemmesiden Klager indskærpede herefter de tidligere fremsatte krav over for indklagede, ligesom klager anmodede indklagede om at slette registreringen af domænenavnet detnyfamilieteater.dk. Da indklagede heller ikke besvarede dette brev, valgte klager at indbringe sagen for klagenævnet. Indklagede har i svarskriftet bl.a. oplyst følgende: Susanne Theil var i 25 år leder af Familie Teateret. Et turnéteater der producerer store familieforestillinger for børn og voksne i hele Danmark 1 produktion årligt. Hun solgte forestillingerne til størstedelen af teaterforeningerne i Danmark, som i den grad genkender navnet Familie Teatret. I juni d.å. døde Susanne Theil. Hun efterlod sig over 40 allerede solgte forestillinger af Astrid Lindgrens dramatisering af Karlsson på Taget, som var planlagt til turné i okt-nov d.å. Det var Susanne Theils ønske, at jeg engang skulle videreføre FamilieTeatret, og den tid kom med hendes død meget pludseligt. FamilieTeatret havde ikke den bedste økonomi et teater kunne ønske sig, og bl.a. derfor valgte jeg at takke nej til at overtage ledelsen af FamilieTeatret. I stedet etableredes foreningen Det Ny Familie Teater, som jeg er kunstnerisk og administrativ leder af, jfr. bilag A Til orientering er FamilieTeateret så vidt jeg ved nu lukket af dets bestyrelse. Det Ny Familie Teater gennemførte den planlagte turné i eget regi. 2

3 [ ] Jeg understreger, at jeg aldrig har drevet teatervirksomhed under navnet Familie Teatret eller under andre navne for den sags skyld. Det var ene og alene Susanne Theil, der i hele teatrets levetid var Familie Teatrets leder. Jeg har været ansat freelance som skuespiller på Familie Teatret Familie Teatret har gennem 25 har opbygget et stort renommé blandt teatergængere i hele Danmark med navnet Familie Teatret. Men Familie Teatret eksisterer som tidligere nævn ikke mere. Til gengæld er et nyt teater på banen, og for at bevare det publikum, der besøgte Familie Teatret, og for at synliggøre, at det er et nyt teater, var det nærliggende at tilføje ordet ny til det gamle. Som det kan ses på Det Ny Familie Teaters logo, jf. bilag D, er det ordene Familie Teater der lægges vægt på, og logoet minder på ingen måde om Det Ny Teaters, jf. bilag E. Indklagede har som bilag B fremlagt kopi af registrering af foreningen Det Ny Familie Teater hos SKAT. Foreningen er registreret med startdato den 1. maj Sekretariatet har ved opslag den 24. november 2006 på domænenavnet detnyfamilieteater.dk taget følgende kopi: Ved opslag den 6. april 2007 indeholdt hjemmesiden følgende tekst: Siden er ved at blive opdateret. På gensyn efter påske! 3

4 Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at betegnelsen Det Ny Teater har opnået særpræg for teatervirksomhed i Danmark gennem indarbejdelse, jf. varemærkelovens 3, stk. 3, at der i kraft af meget langvarig og vedvarende brug er erhvervet og opretholdt eneret til varemærket Det ny Teater for teatervirksomhed i Danmark, jf. varemærkelovens 3, stk. 1, nr. 2, at varemærket Det Ny Teater er velkendt i Danmark, idet teateret er landets mest besøgte, og idet teaterets publikum kommer fra hele landet, at klager har eneret til brug af betegnelsen Det Ny Teater og lignende navne, som er egnede til at fremkalde forveksling med navnet Det Ny Teater, som forretningskendetegn for teatervirksomhed i Danmark, at indklagedes brug af navnet Det Ny Familie Teater for teatervirksomhed er forveksleligt med klagers virksomhedsnavn og varemærke Det Ny Teater, idet alle tre ord i klagers varemærke indgår i samme rækkefølge i Det Ny Familie Teater, således at den eneste forskel er ordet Familie, der er beskrivende og uden selvstændigt særpræg og ikke i sig selv er nok til at hindre forvekslelighed, at indklagede har mange muligheder for at vælge et nyt navn og domænenavn, der indeholder betegnelserne familieteater, ny eller nyt uden at krænke klagerens rettigheder, at indklagede ikke har nogen legitim interesse i at benytte netop ordene det, ny og teater i sit navn, at indklagedes navneændring til Det Ny Familie Teater i stedet for Familieteateret samt registrering og brug af domænenavnet detnyfamilieteater.dk i stedet for familieteateret.dk - indebærer en utilbørlig udnyttelse af den goodwill, som gennem næsten 100 år er knyttet til varemærket og forretningskendetegnet Det Ny Teater, og skader dette kendetegns særpræg og renommé, at indklagedes brug af navnet Det Ny Familie Teater og domænenavnet detnyfamilieteater.dk" indebærer en betydelig risiko for, at der blandt forbrugerne skabes det fejlagtige indtryk, at der er en forbindelse mellem klager og indklagede, og at indklagedes registrering og brug af domænenavnet detnyfamilieteater.dk er i strid med såvel markedsføringslovens 18, varemærkelovens 4 som domænelovens 12. Indklagede har gjort gældende: at domænenavnet detnyfamilieteater.dk er registreret til brug for teatret Det Ny Familie Teater, som er registreret hos SKAT, at indklagede qua registreringen hos SKAT har adkomst til navnet Det Ny Familie Teater og dermed til domænenavnet detnyfamilieteater.dk, at indklagede benytter navnet Det Ny Familie Teater for at gøre opmærksom på, at indklagedes teater løfter arven fra Familie Teatret, men at der er tale om et nyt teater, at indklagede ikke har haft til hensigt at skabe en forvekslingsrisiko med klagers kendetegn, og at der heller ikke er nogen risiko for forveksling, idet indklagede driver et turnéteater, som spiller familieteater, mens klager driver et stationært teater, som spiller store musicals. Nævnets bemærkninger: 4

5 Klager har i knap 100 år benyttet navnet Det Ny Teater som betegnelse for sin virksomhed og har i alle årene markedsført sig under dette navn, som i dag må anses som en indarbejdet betegnelse for klager. Nævnet finder, at klager som følge af denne langvarige indarbejdelse er beskyttet imod, at andre erhvervsdrivende gør brug af navnet Det Ny Teater eller lignende betegnelser på en måde, som er egnet til at skabe forveksling med klagerens virksomhed, jf. markedsføringslovens 18, som er sålydende: 18. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lignende, som ikke tilkommer dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andres. Betegnelsen Det Ny Teater består imidlertid af almindelige ord, som både enkeltvis og i sammenstillingen er af rent beskrivende karakter. Den beskyttelse, som klagers forretningskendetegn nyder, må på denne baggrund afgrænses snævert. Domænenavnet detnyfamilieteater.dk adskiller sig fra klagers forretningskendetegn gennem tilføjelsen af ordet familie, som karakteriserer indklagedes virksomhed som et decideret familieteater og dermed udgør den dominerende del af domænenavnet. Indklagedes virksomhed adskiller sig endvidere væsentligt fra klagerens virksomhed, idet indklagede driver et turnéteater, mens klagers virksomhed drives fra faste lokaler. Nævnet finder på denne baggrund ikke, at indklagedes brug af domænenavnet detnyfamilieteater.dk indebærer en sådan forvekslingsrisiko, at brugen indebærer en overtrædelse af markedsføringslovens 18. Der er da heller ikke under sagen fremkommet oplysninger om, at indklagedes brug konkret skulle have givet anledning til forveksling med klagers forretningskendetegn. Indklagedes brug af domænenavnet detnyfamilieteater.dk forudsætter dog tillige overholdelse af god domænenavnsskik, jf. 12, stk. 1, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (domæneloven). Indklagede har oplyst, at man driver sin virksomhed som arvtager efter Familie Teatret, og at man har valgt navnet Det Ny Familie Teater for at signalere dette og for samtidig at signalere, at der er tale om et nyt teater. Nævnet finder ikke anledning til at betvivle indklagedes oplysninger herom, og indklagedes valg af navn og domænenavn forekommer på baggrund af disse oplysninger naturlig. Da der ikke i øvrigt under sagen er fremkommet oplysninger, som giver anledning til at antage, at indklagede skulle have valgt at registrere domænenavnet detnyfamilieteater.dk for at lukrere på den goodwill, der er knyttet til klagers forretningskendetegn, eller at indklagedes registrering og brug af domænenavnet på anden måde skulle være uretmæssig i forhold til klager, træffer nævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E: Der kan ikke gives klageren, Ida Løfbergs Fond, medhold i, at indklagede, Det Ny Familie Teater v/maria Garde, skal slette registreringen af domænenavnet detnyfamilieteater.dk. Dato: 24. april

6 Knud Wallberg Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo 6

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0194 Klager: Christina Nielsen Kenny Drews Vej 85, 1. tv. 2450 København SV v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Digitoy Interactive (Smyks.dk) v/martin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen 35 3480 Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., -102 8000 Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE Klager: Advoksamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Adv. Janne Glæsel Indklagede: SØG A/S (tidligere Maccess A/S) Hestemøllestræde 3, 3. 1464 København K Adv. Thomas Hansen J.nr.: 2000-184, 185,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 19. april 2013 V-79-11 Foreningen af Fodbold Divisionsklubber i Danmark (Divisionsforeningen) (Advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0206

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0206 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0206 Klager: M.U.D. Trading ApS Østerbrogade 51 2100 København Ø Indklagede: Søren P. Skou Tjørnebakken 7 3540 Lynge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. januar 2012 Sag 288/2009 (2. afdeling) Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. (advokat Lars Karnøe) mod Danske Spil A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere