AN VR DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling"

Transkript

1 RESUMÉ: AN VR DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR DANSK KRISEKORPS <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR DANSK KRISEKORPS <w> er forveksleligt med indsigers ældre varemærke VR NORDISK KRISEKORPS <fig>. Indsiger gjorde endvidere gældende, at mærket manglede særpræg, samt at det indsendte dokumentationsmateriale i sagen ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere, at mærket er indarbejdet. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. KENDELSE: År 2015, den 19. maj afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Jens Schovsbo og Eva K. Borgen) følgende kendelse i sagen AN Klage fra over Nordisk Krisekorps v/advokaterne Nupark Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. november 2014 vedr. VR DANSK KRISEKORPS <w>. Indehavet af: Dansk Krisekorps A/S v/chas. Hude A/S Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Ankenævnet finder af de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte grunde i afgørelsen af 14. november 2014 og udtalelsen til ankenævnet af 16. februar 2015, at der i sagen er fremlagt dokumentation for, at DANSK KRISEKORPS <w> har opnået det til registrering som varemærke fornødne særpræg gennem brug siden Dette må anses for godtgjort, selv hvis man ikke lægger vægt på erklæringen fra Dansk Psykologforening.

2 Af de grunde, som er nævnt i styrelsens afgørelse af 14. november 2014, finder ankenævnet i øvrigt, at der heller ikke er risiko for forveksling mellem klagers figurmærke KRISEKORPS og det omtvistede mærke. Ankenævnet kan endelig tiltræde styrelsens synspunkt om, at den herved opnåede varemærkeret alene omfatter den erhvervsmæssige brug af varemærket DANSK KRISEKORPS i sin helhed og ikke den isolerede anvendelse af mærkets enkelte bestanddele (hhv. dansk og krisekorps ), jf. de almindelige regler i varemærkeloven om beskyttelsens omfang og udstrækning. Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Med brev af 1. juni 2012 indleverede Chas. Hude A/S på vegne af Dansk Krisekorps A/S ansøgning om registrering af ordmærket DANSK KRISEKORPS for: Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; materialer til bogbinding; fotografier; papirhandlervarer (skriveredskaber og papirvarer); klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer; undervisningsmateriale og tryksager vedrørende psykologiske emner. Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; undervisning inden for krisepsykologi og håndtering af kriser og konflikter; undervisning inden for psykologi. Klasse 44: Skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed; psykologivirksomhed i form af samtaleterapi og akut krisehjælp. Varemærket blev registreret den 6. marts 2013 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 13. marts Fra Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsessag citeres følgende: Den 19. april 2013 gjorde Advokaterne Nupark indsigelse på vegne af AfklaringVest/Nordisk Krisekorps mod gyldigheden af det registrerede varemærke Dansk Krisekorps <w>. Indsiger henviste 2/12

3 til varemærkelovens 23 i lovbekendtgørelse nr. 109 af 24. januar Indsigelsen blev fremsat under henvisning til varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 1 og 2 samt 13, stk. 2, nr. 1, idet det blev gjort gældende, at der er risiko for forveksling mellem det foreløbigt registrerede varemærke og indsigers ældre registrering i form af VR NORDISK KRISEKORPS <fig>. Det blev endvidere gjort gældende, at mærket mangler særpræg og at det indsendte dokumentationsmateriale i sagen ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere, at mærket er indarbejdet. Der er særligt henvist til, at materialet er af intern karakter samt at den indhentede brancheerklæring er blevet trukket tilbage. Indehaver meddelte ved brev af 24. april 2013, at man finder det underligt, at Dansk Psykolog Forening den ene dag kan afgive en erklæring og den næste dag trække den tilbage. Erklæringen må stå ved magt. Indehaver vedlagde endvidere korrespondance mellem indehaver og Dansk Psykolog Forening som bilag. Dansk Psykolog Forening meddelte ved brev af 24. april 2013, at man pr. 12. marts 2012 har trukket sin brancheerklæring af 23. februar 2012 tilbage. Indehaver imødegik ved brev af 3. juli 2013 indsigelsen. Indehaver gjorde gældende, at Dansk Krisekorps I/S blev stiftet i 1996 og er senere blevet ændret til et aktieselskab samt at varemærket DANSK KRISEKORPS er blevet anvendt af indehaver siden 1994 inden for psykologbranchen, hvorfor mærket må anses for at være velindarbejdet. Indehaver gjorde endvidere gældende, at til trods for at Dansk Psykolog Forening har trukket sin brancheerklæring tilbage, fordi foreningen vil forholde sig neutral i sager mellem sine medlemmer, kan der ikke ses bort fra det indholdsmæssige faktum af erklæringen. Indehaver gjorde endvidere gældende, at mærkerne ikke kan anses for at være forvekslelige, henset til at indsigers mærke er et figurmærke, og at indsiger tidligere har fået det tilsvarende ordmærke afvist på grund af manglende særpræg. Indehavers mærke er derfor alene registreret på baggrund af den figurlige udformning. Endelig gjorde indehaver gældende, at indehaver har en tidligere stiftet ret, idet indehavers mærke er taget i brug i Indehaver henviste i den forbindelse til dokumentationen i rettighedssagen samt fremsendt yderligere dokumentation for brugen og indarbejdelsen af mærket i form af en skrivelse til en kunde af 30. august 1996, et nyhedsbrev fra 1997, en kontrakt med en kunde fra 1997 samt bruchurer fra Indsiger gjorde ved brev af 24. oktober 2013 opmærksom på, at man dels har nedlagt indsigelsen, da man frygter, at indehaver vil monopolisere almindelig anvendte gloser i det danske sprog, som er beskrivende og uden særpræg og registreret på baggrund af en tvivlsom dokumentation for indarbejdelse. Indehaver meddelte ved brev af 5. februar 2014, at man ikke ønsker at udtale sig yderligere i sagen 3/12

4 Den 14. november 2014 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Styrelsen fremførte følgende: 2. Lovgrundlaget I varemærkelovens 13, stk. 2 står der, at følgende varemærker ikke kan registreres: "1) Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelser, eller andre egenskaber ved disse. 2) Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller efter almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen." I varemærkelovens 15, stk. 1 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis "1) det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet, eller 2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art." I varemærkelovens 16, stk. 1står der: En varemærkeret, der er opnået ved registrering, omfatter ikke sådanne dele af varemærket, som ikke særskilt kan registreres. 3. Vurdering og konklusion Indehavers mærke: DANSK KRISEKORPS <W> Registreret for: Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; materialer til bogbinding; fotografier; papirhandlervarer (skriveredskaber og papirvarer); klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer; undervisningsmateriale og tryksager vedrørende psykologiske emner. Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; undervisning inden for krisepsykologi og håndtering af kriser og konflikter; undervisning inden for psykologi. Klasse 44: Skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugsog skovbrugsvirksomhed; psykologivirksomhed i form af samtaleterapi og akut krisehjælp. Mærket er registeret på baggrund af dokumenteret indarbejdelse for de varer og tjenesteydelser, som er markeret med kursiv. 4/12

5 Indsigers mærke: VR Registreret for: Klasse 41: Undervisning indenfor psykologi, herunder undervisning i udvikling af akutte krisepsykologiske og terapeutiske modeller for, akut krisehjælp, konflikt håndtering, psykologisk rådgivning, stress samtaler og konflikthåndtering. Undervisning af hold og enkeltpersoner i akutkrisehjælp, konflikthåndtering, stresshåndtering og debriefing samt afklaring af arbejdsevnen efter kriser. Undervisning af modeller procedurer for masse afskedigelser og enkeltfyringer. Klasse 44: Psykologvirksomhed og konsulentvirksomhed vedrørende psykologi og sundhedspleje af mennesker, herunder døgnbemandet psykologisk beredskab og krisekorps i Danmark og norden. Udvikling af psykologiske ydelser herunder, akut krisepsykologisk hjælp, debriefing, konflikt håndtering, psykologisk rådgivning, stress samtaler, udviklingsorienterende organisationspsykologiske opgaver, coaching og afviklingsaftaler ved afskedigelser, for kommuner, offentlige myndigheder, større virksomheder og forsikringsselskaber. Indarbejdelse af indehavers mærke Indsiger har bestridt, at det materiale, som indehaver har fremlagt i rettighedssagen, er tilstrækkeligt til at dokumentere, at indehavers mærke DANSK KRISEKORPS er indarbejdet som varemærke. Der henvises i særdeleshed til, at Dansk Psykologforbund har trukket deres brancheerklæring af 12. marts 2012 tilbage. Dokumentationsmaterialet er vurderet på ny. Der er tale om omfattende fakturamateriale på forskellige former for psykologbistand og undervisningsvirksomhed rundt i hele landet siden 2002 samt udgivelse af diverse pjecer i samme periode. Styrelsen finder, at materialet er tilstrækkeligt til at dokumentere, at DANSK KRISEKORPS er indarbejdet som varemærke for følgende varer og tjenesteydelser: Klasse 16: undervisningsmateriale og tryksager vedrørende psykologiske emner. Klasse 41: undervisning inden for krisepsykologi og håndtering af kriser og konflikter; undervisning inden for psykologi. Klasse 44: psykologivirksomhed i form af samtaleterapi og akut krisehjælp. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er almindelig praksis at antage, at undervisningsmateriale i klasse 16 er dokumenteret indarbejdet, når et mærke er dokumenteret indarbejdet for undervisning i klasse 41, idet det anses som sædvanligt, at der udarbejdes undervisningsmateriale til den undervisning, man udøver. Styrelsen har noteret, at Dansk Psykolog Forening har trukket deres brancheerklæring af 23. februar 2012 vedrørende DANSK KRISEKORPS tilbage, idet Dansk Psykolog Forening finder, at erklæringen er afgivet på urigtige forudsætninger. Endvidere har Dansk Psykolog Forening oplyst, at de ikke ønsker at udtale sig i stridigheder mellem to medlemmer samt at de efterfølgende er blevet opmærksomme på, at der i Danmark findes mindst to yderligere psykologvirksomheder, som anvender betegnelsen krisekorps samt at der også findes offentlige institutioner, som anvender betegnelsen. 5/12

6 Desuagtet ovenstående finder styrelsen, at det indholdsmæssige faktum i erklæringen, nemlig at Dansk Psykolog Forbund har kendt til og anser DANSK KRISEKORPS som varemærke for Dansk Krisekorps A/S i forbindelse med psykologitjenesteydelser siden 1994, ikke kan tilsidesættes. Sammenligning af varer og tjenesteydelser Det kan konstateres, at der er sammenfald af tjenesteydelser for så vidt angår: Klasse 41: Undervisning inden for krisepsykologi og håndtering af kriser og konflikter samt undervisning inden for psykologi. Klasse 44: Psykologivirksomhed i form af samtaleterapi og akut krisehjælp. I det disse tjenesteydelser også er omfattet af indsigers tidligere registrering i form af undervisning indenfor psykologi i klasse 41 og psykologivirksomhed i klasse 44. De øvrige varer og tjenesteydelser, som er omfattet af indehavers registrering, er hverken identiske eller lige-artede med de tjenesteydelser, som er omfattet af indsigers registrering. Sammenligning af mærkerne Indehavers mærke består af ordene dansk krisekorps. Indsigers mærke består af figurmærket NORDISK KRISEKORPS. Hvor nordisk er skrevet med blåt og krisekorps er skrevet med sort. Der er endvidere tilført en udsmykning i form af to rektangler med rundede hjørner, hvor det ene er mindre end det andet. Det lille rektangel er placeret inden i det store rektangel. Rektanglerne er placeret henover den sidste del af ordet krisekorps begyndende ved ORPS. Indehavers varemærke er for de tjenesteydelser, hvor der er sammenfald af tjenesteydelserne, alene registreret på baggrund af dokumenteret indarbejdelse. Mærket blev i første omgang afvist fra registrering, idet mærket mangler fornødent særpræg. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at dansk kan angive, at tjenesteydelserne enten ydes af en dansk virksomhed eller i Danmark og at krisekorps er en almindeligt anvendt betegnelse for et korps, der håndterer kriser. Mærket er således beskrivende for bl.a. undervisningsydelser og psykologihjælp. Der er således tale om et yderst svagt varemærke, som ydes et meget begrænset beskyttelsesomfang grænsende til det identiske mærke for identiske tjenesteydelser. Indsigers mærke er et figurmærke, hvor den dominerende del består af ordelementet nordisk krisekorps. Ordelement må anses for at mangle særpræg for de omfattede tjenesteydelser, idet det kan angive en egenskab ved de ansøgte tjenesteydelser. Der er lagt vægt på, at korps er betegnelsen for en gruppe af personer, som er fælles om noget jf. sproget.dk. Mærket vil derfor af den, der læser mærket opfatte det som en angivelse af, at der er tale om en gruppe af personer, der fx yder rådgivning og hjælp, når der opstår en krise et sted i Norden. Mærket er registreret på baggrund af den figurlige udformning, og beskyttelsesomfanget for mærket begrænser sig derfor til den figurlige udformning af mærket. Der skal endvidere gøres opmærksom på, at det fremgår af varemærkeloven 16, stk. 1, at en varemærkeret, der er opnået ved registrering, ikke omfatter sådanne dele af varemærket, som ikke særskilt kan registreres. Det er styrelsens vurdering, at orddelen krisekorps, som er omfattet af begge mærker, for de ansøgte tjenesteydelser, er af en sådan begrebsmæssig beskaffenhed, at ingen kan opnå eneretten til at anvende dette. Der er i den forbindelse endvidere lagt vægt på, at Dansk Psykolog Forbund har gjort opmærksom på, at der er flere psykologvirksomheder, som anvender krisekorps, som varemærke eller virksomhedsnavn. 6/12

7 Vurdering af risiko for forveksling Ved vurderingen af risikoen for forveksling, skal der tages hensyn til, at mærkerne består af svage, henholdsvis særprægede mærkeelementer. Til trods for at der er sammenfald for så vidt angår visse af tjenesteydelserne og en vis lighed mellem mærkerne, idet de har mærkedelen KRISEKORPS til fælles, er det styrelsens vurdering, at der ikke er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne, da fælleselementet mangler særpræg for de relevante tjenesteydelser. På baggrund af ovenstående tager vi således ikke indsigelsen til følge og registreringen er fortsat gyldig. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 samt 16, stk. 1 Denne afgørelse blev med brev, dateret 12. december og modtaget den 18. december 2014 fra Advokaterne Nupark på vegne klager, Nordisk Krisekorps indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand: På vegne min klient Nordisk Krisekorps anker jeg herved ovennævnte afgørelse. Baggrunden for anken er, at der ikke findes at være dokumentation for indarbejdelse af navnet Dansk Krisekorps, ligesom en registreringen til dels er foregået på baggrund af en brancheerklæring, som blev trukket tilbage af Dansk Psykologforening, før ansøgningen om registrering blev indgivet, uden at Dansk Krisekorps fandt anledning til at oplyse dette overfor Patent- og Varemærkestyrelsen. Varemærket strider ligeledes mod min klients rettigheder til navnet og varemærket Nordisk Krisekorps (VR ). Min klients figurmærke er registreret i klasse 41 og 44. Min klients virksomhed har anvendt navnet siden 2011 og brugt store ressourcer på at indarbejde dette som varemærke. Navnet Dansk Krisekorps har ikke fornødent særpræg og kan derfor ikke registreres som varemærke, jf. tidligere afgørelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen, herunder i sagerne VA og VA Det er desuden min opfattelse, at der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for indarbejdelse af navnet til at det kan begrunde registrering. Hovedparten af det med ansøgningen fremlagte materiale er af intern karakter og har ikke haft nogen effekt med hensyn til indarbejdelse og markedsføring af navnet Dansk Krisekorps. Endelig er jeg bekendt med, at brancheerklæringen vedrørende Dansk Krisekorps er tilbagekaldt af Dansk Psykolog Forening, da erklæringen var indhentet på baggrund af forkerte oplysninger. Der foreligger således ingen brancheerklæring, hvilket er af afgørende betydning for, om et navn kan anses for så indarbejdet, at det kan registreres som varemærke trods manglende særpræg, jf. varemærkelovens 3, stk. 3. Min klient har gjort indsigelse mod registreringen af Dansk Kriskorps som varemærke på baggrund af indarbejdelse, da min klient frygter, at registreringen igen vil medføre, at Dansk Krisekorps ved retsforfølgning vil forsøge at forhindre ham i at drive liberal virksomhed under navnet Nordisk Krisekorps. Formålet med min klients indsigelse er ikke at forhindre brugen af navnet Dansk Krisekorps, men at forebygge en monopolisering af almindeligt anvendte gloser i det danske sprog, som er beskrivende og 7/12

8 uden særpræg, ved at navnet registreres som varemærke på baggrund af en tvivlsom indarbejdelse af dette. Intet af det materiale, som Dansk Krisekorps har fremlagt i sagen er efter min opfattelse udtryk for reel markedsføring og systematisk indarbejdelse af navnet, men alene udtryk for tilfældig praktisk brug af dette. Det er dog klart, at min klient vil gøre en krænkelse af sit firmanavn og figurmærke gældende, hvis Dansk Krisekorps af rettens vej forsøger at hindre eller besværliggøre min klients anvendelse af navnet Nordisk Krisekorps. Dansk Krisekorps kan ikke få registreret et varemærke som alene angiver, hvem leverandøren af ydelsen er, nemlig i dette tilfælde et korps af krisepsykologer. Der kan ikke ved registreringen af et varemærke ske monopolisering af almindeligt anvendte gloser i det danske sprog i forskellige sammensætninger. For eksempel findes der talrige korps, herunder brandkorps, tamburkorps, FN/UN krisekorps som oprettes når der skal ydes hjælp til verdens brandpunkter og ikke mindst Krisekorps Syddanmark, Herning Kommunes Krisekorps m.fl. På samme måde kan der ikke ske monopolisering af ordet bank, som anvendes i næsten samtlige bankers navne, ved at lade et varemærke, hvor ordet indgår registrere på baggrund af indarbejdelse. I perioden efter at min klient påbegyndte sin virksomhed i sommeren 2011, har Dansk Krisekorps forsøgt at chikanere min klient på forskellig vis, blandt andet ved at registrere web-domænet Nordiskkriskorps.com, samt ved at registrere Nordisk Krisekorps A/S som binavn til Dansk Krisekorps A/S, vel vidende at min klient har rettighederne til at anvende navnet Nordisk Krisekorps. Dansk Krisekorps handlinger bunder ene og alene i, at man ikke bryder sig om konkurrence på et marked, hvor Dansk Krisekorps i en periode har været næsten enerådende. Kopi af skrivelsen er ligeledes sendt til Dansk psykologforening som har udtrykt ønske om at følge sagens gang, da Psykologforeningen fortsat fastholder at Dansk Krisekorps brancheerklæring ikke må anvendes af Dansk Krisekorps i et forsøg på at skade andre medlemmers virksomhed, ligesom erklæringen er annulleret af Dansk Psykologforening, da den er opnået på et fejlagtigt grundlag. Der henvises i det hel til de i forbindelse med indsigelsen overfor Patent- og Varemærkestyrelsen fremlagte bilag. På baggrund af ovenstående nedlægges påstand om, at varemærkeregistreringen af Dansk Kriskorps på grundlag af indarbejdelse ophæves Med brev af 9. februar 2015 kommenterede Chas. Hude A/S på vegne indklagede, Dansk Krisekorps A/S klagen således: Vi henviser til Patent- og Varemærkestyrelsens skrivelse af den 19. december 2014 vedrørende Afklaring Vest/Nordisk Krisekorps anke af indsigelsesafgørelse mod vores klient Dansk Krisekorps A/S, CVR-nr , varemærkeregistrering af DANSK KRISEKORPS (VR ). Den klagende gør gældende, at der ikke forefindes dokumentation for indarbejdelse af varemærket DANSK KRISEKORPS og at den anvendte brancheerklæring ikke kan anvendes til at registrere varemærket. Ligeledes gør klagende gældende at varemærket DANSK KRISEKORPS strider imod klagers varemærke NORDISK KRISEKORPS, samt at DANSK KRISEKORPS ikke har det fornødne særpræg. DANSK KRISEKORPS er dokumenteret indarbejdet jf. det tidligere indsendte materiale til Patent- og Varemærkestyrelsen i form af brancheerklæringen fra Dansk Psykologforening samt bilagene 1-63 indsendt i forbindelse med varemærkeansøgningen og indsigelse VR Bilagene viser vores 8/12

9 klients brug af varemærket i forskellige sammenhænge både internt og udadtil. Brancheerklæringen viser jf. ovenstående, at Dansk Psykologforening mener, at DANSK KRISEKORPS er indarbejdet i branchen som et særligt kendetegn for Dansk Krisekorps A/S. Ligeledes er indarbejdelsen blevet bekræftet i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. november 2014 vedr. indsigelse mod varemærket DANSK KRISEKORPS VR Ved Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsesafgørelse den 14. november 2014, blev dokumentationsmaterialet vurderet på ny og varemærket DANSK KRISEKORPS blev her igen bekræftet som værende indarbejdet. Der blev ligeledes indsendt yderligere dokumentationsmateriale som indeholdt brochurer, diverse pjecer/nyhedsbreve og et eksempel på indgået kontrakt. Denne yderligere dokumentation skal således ses samlet sammen med det oprindelige dokumentationsmateriale, som indeholdt store mængder fakturamateriale på forskellige former for psykologbistand og undervisningsvirksomhed samt årsrapporter mm. Klagende gør gældende at i og med at den anvendte brancheerklæring er trukket tilbage, foreligger der slet ikke nogen brancheerklæring. Brancheerklæringen er udelukkende trukket tilbage, fordi Dansk Psykologforening vil være neutral i sagen. At Dansk Psykologforening skifter mening fra en dag til en anden beror udelukkende på, at de ikke vil tilgodese ét medlem frem for et andet. Det er således ikke oplysningerne i brancheerklæringen, som er forkerte. Der kan ikke være sket så store ændringer i forholdene vedrørende Dansk Krisekorps A/S, at varemærket DANSK KRISEKORPS på 3 uger ikke længere er kendetegnet for Dansk Krisekorps A/S i branchen. Brancheerklæringen blev udstedt uden nogen form for forbehold. Ud fra de oplysninger vores klient modtog fra Dansk Psykologforening ved tilbagetrækningen, vedrører tilbagetrækningen kun betegnelsen af virksomheden som KRISEKORPSET. Da Dansk Psykologforening efter udstedelsen er blevet bekendt med, at flere psykologvirksomheder benytter betegnelsen krisekorps. Oplysningerne omkring indarbejdelsen af varemærket er ikke påvirket heraf. Som Patent- og Varemærkestyrelsen ligeledes påpeger i deres afgørelse den 14. november 2014 vedrørende indsigelse mod varemærket DANSK KRISEKORPS VR , så kan det indholdsmæssige faktum i erklæringen ikke ignorereres. Dette faktum er, at Dansk Psykologforening har kendt til og anser DANSK KRISEKORPS som varemærke for Dansk Krisekorps A/S i forbindelse med psykologtjenester siden Ud fra ovenstående må det kunne konkluderes, at oplysningerne i brancheerklæringen vedrørende varemærket DANSK KRISEKORPS ikke ved tilbagekaldelsen var forkerte. Det er således vores opfattelse, at brancheerklæringen fortsat kan benyttes til at understøtte, at varemærket DANSK KRISEKORPS er kendt og indarbejdet i Danmark som et særligt kendetegn og varemærke for Dansk Krisekorps A/S i forbindelse med psykologydelser. Selv hvis brancheerklæringen i det hele må anses som tilbagetrukket, må Dansk Psykologforenings tilkendegivelse af, at DANSK KRISEKORPS er indarbejdet i Danmark for Dansk Krisekorps A/S i forbindelse med psykologydelser, dokumentere, at DANSK KRISEKORPS er indarbejdet i branchen og derfor kan registreres. De i forbindelse med ansøgningen og svar på indsigelsen (VR ) indsendte bilag, må tilsammen statuere, at DANSK KRISEKORPS er indarbejdet i branchen for Dansk Krisekorps A/S. Klagende påstår yderligere, at varemærket DANSK KRISEKORPS strider mod deres rettigheder til varemærket NORDISK KRISEKORPS <fig> (VR ). Varemærket fremgår af klagers bilag 4 i indsigelse VR /V1, men det er kun en ringe kopi af Indsigers registrerede figurmærke. Figurmærket består af en lyseblå tekst NORDISK efterfulgt af en sort tekst KRISEKORPS. Teksten ORPS omkranses af to lyseblå cirkler; 9/12

10 Det registrerede varemærke er således et figurmærke med flere elementer, som tilsammen giver varemærket særpræg. Teksten NORDISK KRISEKORPS kan ikke i sig selv registreres, hvilket Indsiger også gør gældende ved at henvise til Styrelsens afslag på registreringen af ordmærket NORDISK KRISEKORPS i Da teksten NORDISK KRISEKORPS i sig selv ikke giver indsigers varemærke særpræg, må dette medføre, at varemærket DANSK KRISEKORPS ikke krænker figurmærket, da varemærket NORDISK KRISEKORPS alene er registreret på grund af de figurlige elementer. Der foreligger ikke forvekslingsrisiko mellem det samlede indtryk af figurmærket NORDISK KRISEKORPS og det samlede indtryk af varemærket DANSK KRISEKORPS. Der skal ligeledes henvises til Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsesafgørelse VR /V1, hvor styrelsen vurderer, at der ikke er risiko for forveksling af mærkerne. Det skal understreges ud fra klagers påstand om at varemærket DANSK KRISEKORPS ikke har det fornødne særpræg, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke i første omgang fandt, at teksten DANSK KRISEKORPS havde tilstrækkeligt særpræg til at kunne beskyttes. Det er på grund af den omfattende indarbejdelse, at varemærket DANSK KRISEKORPS blev godkendt til registrering. Såfremt Ankenævnet alligevel måtte finde, at varemærkerne ud fra en helhedsvurdering er forvekslelige, skal det påpeges, at varemærket DANSK KRISEKORPS har været brugt siden 1994 og derfor statuerer den ældste ret, da klager kun har anvendt NORDISK KRISEKORPS siden Varemærket var indarbejdet i branchen allerede før klagers ansøgning om NORDISK KRISEKORPS <fig> varemærket. På baggrund af ovenstående skal vi anmode Ankenævnet om at afvise anken af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. november 2014 vedrørende indsigelse mod registrering af varemærket DANSK KRISEKORPS (VR ). I øvrigt henvises til al den dokumentation og argumentation, der er indsendt i forbindelse med indsigelsessagen Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 16. februar 2015 følgende udtalelse i sagen: Som svar på Ankenævnets brev af 9. februar 2015 skal styrelsen udtale følgende: Klager har henvist til, at formålet med klagers indsigelse mod registreringen af varemærket DANSK KRISEKORPS ikke er at forhindre brugen af navnet Dansk Krisekorps, men at forebygge en monopolisering af almindeligt anvendte gloser i det danske sprog. Endvidere har klager henvist til, at klager er uenig med styrelsen i, at DANSK KRISEKORPS skal anses for indarbejdet som varemærke for indklagede, idet klager særligt henviser til, at styrelsens vurdering heraf dels er foregået på baggrund af en brancheerklæring, som blev trukket tilbage af Dansk Psykologforening. Det skal indledningsvist bemærkes, at klager oprindeligt fremsatte indsigelsen under henvisning til, at det angrebne mærke DANSK KRISEKORPS krænkede klagers rettigheder til navnet og varemærket NORDISK KRISEKORPS, samt at klager ikke fandt det dokumenteret, at det angrebne mærke var dokumenteret indarbejdet. 10/12

11 Som klagers brev af 12. december 2014 til Ankenævnet er formuleret må styrelsen imidlertid forstå den fremsatte klage således, at denne alene vedrører styrelsens vurdering af, om indklagede på tilstrækkelig vis har dokumenteret, at varemærket DANSK KRISEKORPS er indarbejdet. Det fremgår af styrelsens afgørelse af 14. november 2014, at styrelen i indsigelsessagen foretog en fornyet vurdering af det af indklagede indsendte dokumentationsmateriale. Styrelsen anfører i den forbindelse følgende: Der er tale om omfattende fakturamateriale på forskellige former for psykologbistand og undervisningsvirksomhed rundt i hele landet siden 2002 samt udgivelse af diverse pjecer i samme periode. Styrelsen finder, at materialet er tilstrækkeligt til at dokumentere, at DANSK KRISEKORPS er indarbejdet som varemærke [ ] Som det tydeligt fremgår heraf, har brancheerklæringen fra Dansk Psykologforening ikke spillet nogen videre rolle i styrelsens vurdering af, om det angrebne varemærke skal anses for indarbejdet eller ej, idet det omfangsrige øvrige materiale i sig selv kan dokumentere en sådan indarbejdelse. Styrelsen har i den indklagede afgørelse endvidere bemærket, at det indholdsmæssige faktum i erklæringen, nemlig at Dansk Psykolog Forbund har kendt til og anser DANSK KRISEKORPS som varemærke for Dansk Krisekorps A/S i forbindelse med psykologitjenesteydelser siden 1994, ikke kan tilsidesættes. Dette skal ses i lyset af, at Dansk Psykologforening i mail af 14. marts 2012 til indklagede angiver som begrundelse for tilbagetrækningen af erklæringen, at brancheerklæringen anvendes i stridigheder mellem to medlemsvirksomheder, og at der er flere krisekorps i landet, hvorfor Dansk Psykologforening ikke så sig i stand til at afgøre, hvem der har anvendt betegnelsen Krisekorps længst og ej heller hvilket korps, der er kendt som krisekorpset. Ligeledes har Dansk Psykologforening i en mail til styrelsen af 24. april 2013 bl.a. anført, at foreningen har konstateret, at den af os fremsendte og tilbagekaldte brancheerklæring vedr. ordmærket Krisekorps er anvendt i forbindelse med ansøgning om registrering af ordmærket Krisekorps. Det er således tydeligt, at Dansk Psykologforening er i en vildfarelse om, at den her omhandlede tvist vedrører en eneret til at bruge betegnelsen krisekorps, og at brancheerklæringen kan anvendes til at fastlægge en sådan eneret. Dette er selvfølgelig ingenlunde tilfældet, idet denne sag og brancheerklæringen ene og alene vedrører den sammensatte betegnelse DANSK KRISEKORPS, og ikke spørgsmålet om, hvorvidt enten klager, indklagede eller tredjemand har stiftet en varemærkeret til ordet krisekorps. Styrelsen har i den forbindelse i afgørelsen af 14. november 2014 henvist til, at det fremgår af varemærkelovens 16, stk. 1, at en varemærkeret, der er opnået ved registrering, ikke omfatter sådanne dele af varemærket, som ikke særskilt kan registreres, og at det er styrelsens vurdering, at orddelen krisekorps, som er omfattet af begge mærker, for de ansøgte tjenesteydelser, er af en sådan begrebsmæssig beskaffenhed, at ingen kan opnå eneretten til at anvende dette. Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at det klart fremgår af styrelsens afgørelse af 14. november 2014, at styrelsen allerede på baggrund af det omfattende fakturamateriale på forskellige former for psykologbistand og undervisningsvirksomhed rundt i hele landet siden 2002 samt udgivelse af diverse pjecer i samme periode kunne konkludere, at indklagedes varemærke DANSK KRISEKORPS er indarbejdet, og at den indsendte brancheerklæring følgelig ikke har haft nogen betydning for denne vurdering. Endvidere fremgår det også med al ønskelig tydelighed af afgørelsen, at der med registreringen af varemærket DANSK KRISEKORPS ikke er opnået en eneret til ordet krisekorps, men alene til mærket i sin helhed, idet styrelsen i vurderingen af ligheden mellem mærkerne har henvist til vare- 11/12

12 mærkelovens 16, stk. 1, og i den forbindelse gjort det klart, at der med registreringen af varemærket DANSK KRISEKORPS ikke er opnået en eneret til ordet krisekorps. Endeligt skal styrelsen bemærke, at klager ikke har nedlagt påstand om indsættelse af en disclaimer i overensstemmelse med varemærkelovens 16, stk. 2. Styrelsen har heller ikke fundet det relevant at indsætte en sådan disclaimer i forbindelse med behandlingen af indsigelsen, idet styrelsen finder det hævet over enhver tvivl, at den foretagne registrering ikke giver en eneret til ordet krisekorps. Følgelig skal styrelsen fastholde afgørelsen af 14. november 2014 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes Med brev af 23. februar 2015 kommenterede Advokaterne Nupark på vegne klager, Nordisk Krisekorps A/S, styrelsens udtalelse med følgende: Jeg har modtaget kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af Svaret giver alene anledning til at understrege, at der ikke ved klagen er sket en begrænsning af klagers påstande og anbringender i forhold til det, som er behandlet af Patent- og Varemærkestyrelsen i den påklagede afgørelse. Yderligere skal det anføres, at hvis varemærkelovens 16, stk. 1, udelukker varemærkeret for dele af et mærke, som ikke ville kunne registreres særskilt, må dette medføre, at hverken Dansk eller Krisekorps er omfattet af registreringen, da begge ord har en sådan beskaffenhed, at ingen kan opnå eneret til at benytte disse. Dermed giver registreringen af Dansk Krisekorps ingen beskyttelse, da begge mærkets bestanddele er omfattet af Varemærkelovens 16, stk. 1, jf. Patent- og Varemærkestyrelsens egen fortolkning af bestemmelsen. Jeg ser herefter frem til at modtage Ankenævnets afgørelse i sagen I mail af 26. februar 2015 meddelte Chas. Hude A/S på vegne indklagede, Dansk Krisekorps A/S, følgende: Vi henviser til jeres brev af 16. februar 2015 i ovennævnte sag. Vi ønsker ikke at komme med kommentarer til Styrelsens udtalelse af 16. februar 2015 og vi ønsker heller ikke en mundtlig forhandling af sagen Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 19. maj /12

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00003 VA 2012 01199 KISS-kost <w> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00003 VA 2012 01199 KISS-kost <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00003 VA 2012 01199 KISS-kost - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog delvis at registrere varemærket VA 2012 01199 KISS-kost med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2010 03096 STORM . Begæringen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0093 Klager: Samsung Electronics Co. Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742 Korea v/advokat Frank Jørgensen Indklagede: Phone-Rep IVS Kalvebod

Læs mere

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 00599 EKKOfonden . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00014 - VR 2012 02683 BINGO SPIN - Administriv ophævelse Forveksling Der blev frems begæring om administriv ophævelse af varemærket VR 2012 02683 BINGO SPIN med henvisning til

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug RESUMÉ: AN 2015 00034 VR 1992 02201 TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN med henvisning til manglende opfyldelse

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S RESUMÉ: AN 2013 00029 MP 1008000 ZINALFAT - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af MP 1008000 ZINALFAT med henvisning til risiko for forvekslelighed med

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2010 00903 1:1 . Indsiger gjorde gældende, at der gennem tidligere

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-280 Klager: Unite2help Holding A/S Svanemøllevej 11 2100 København Ø v/advokat Lone Prehn, Zacco Danmark A/S Indklagede: Daniel Andersen Kochsgade 117, 1. tv., 5000

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

Vor reference: VA /V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS

Vor reference: VA /V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS GAUGUIN TRADING ApS Henningsens Alle 33 2900 Hellerup Vor reference: VA 2011 01401/V1/HSF 5. juli 2011 Din reference: -- Indehaver: GAUGUIN TRADING ApS CVR-/P-nummer: 30346491 Frist: 5. september 2011

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0041 og 2017-0083 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Per Schjervig Industrivej 27, st. th. 2640

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0212 Klager: SPAMfighter ApS Nattergalevej 6, 2 sal 2400 København NV Indklagede: Download Central ApS Wichmandsgade 11, 1 sal 5000 Odense C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 439 Klager: PSI Group ASA P.B. 134 2011 Strømmen Norge v/advokat Jens Jakob Bugge Indklagede: Jeppe Søe Houstrupvej 144 6830 Nr. Nebel v/ advokat Tom Friis-Mikkelsen Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt RESUMÉ: AN 2016 00004 PA 2014 00665 Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at meddele patent på PA 2014 00665 Tane til taning af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0123 og 2017-0124 Klager: N.S. Høm Fritidshuse A/S Skovbrynet 17 9900 Frederikshavn Indklagede: Alexander Norquist Præstholm Graae Fossgårdsvej 14 2720 Vanløse Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-077 Klager: DiskontoBanken A/S Axeltorv 4 4700 Næstved v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Din Bank A/S Krumtappen 2 2500 Valby v/advokat Johan Løje Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

AN 2006 00045 VR 2005 00058 cykelexperten.dk <fig> - Forvekslelighed

AN 2006 00045 VR 2005 00058 cykelexperten.dk <fig> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2006 00045 VR 2005 00058 cykelexperten.dk - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket CYKELEXPERTEN fremsatte indsigelse mod registrering af varemærket cykelexperten . Patent-

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere