AN VR DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling"

Transkript

1 RESUMÉ: AN VR DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR DANSK KRISEKORPS <w>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke VR DANSK KRISEKORPS <w> er forveksleligt med indsigers ældre varemærke VR NORDISK KRISEKORPS <fig>. Indsiger gjorde endvidere gældende, at mærket manglede særpræg, samt at det indsendte dokumentationsmateriale i sagen ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere, at mærket er indarbejdet. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. KENDELSE: År 2015, den 19. maj afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Jens Schovsbo og Eva K. Borgen) følgende kendelse i sagen AN Klage fra over Nordisk Krisekorps v/advokaterne Nupark Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. november 2014 vedr. VR DANSK KRISEKORPS <w>. Indehavet af: Dansk Krisekorps A/S v/chas. Hude A/S Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Ankenævnet finder af de af Patent- og Varemærkestyrelsen anførte grunde i afgørelsen af 14. november 2014 og udtalelsen til ankenævnet af 16. februar 2015, at der i sagen er fremlagt dokumentation for, at DANSK KRISEKORPS <w> har opnået det til registrering som varemærke fornødne særpræg gennem brug siden Dette må anses for godtgjort, selv hvis man ikke lægger vægt på erklæringen fra Dansk Psykologforening.

2 Af de grunde, som er nævnt i styrelsens afgørelse af 14. november 2014, finder ankenævnet i øvrigt, at der heller ikke er risiko for forveksling mellem klagers figurmærke KRISEKORPS og det omtvistede mærke. Ankenævnet kan endelig tiltræde styrelsens synspunkt om, at den herved opnåede varemærkeret alene omfatter den erhvervsmæssige brug af varemærket DANSK KRISEKORPS i sin helhed og ikke den isolerede anvendelse af mærkets enkelte bestanddele (hhv. dansk og krisekorps ), jf. de almindelige regler i varemærkeloven om beskyttelsens omfang og udstrækning. Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Med brev af 1. juni 2012 indleverede Chas. Hude A/S på vegne af Dansk Krisekorps A/S ansøgning om registrering af ordmærket DANSK KRISEKORPS for: Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; materialer til bogbinding; fotografier; papirhandlervarer (skriveredskaber og papirvarer); klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer; undervisningsmateriale og tryksager vedrørende psykologiske emner. Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; undervisning inden for krisepsykologi og håndtering af kriser og konflikter; undervisning inden for psykologi. Klasse 44: Skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed; psykologivirksomhed i form af samtaleterapi og akut krisehjælp. Varemærket blev registreret den 6. marts 2013 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 13. marts Fra Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsessag citeres følgende: Den 19. april 2013 gjorde Advokaterne Nupark indsigelse på vegne af AfklaringVest/Nordisk Krisekorps mod gyldigheden af det registrerede varemærke Dansk Krisekorps <w>. Indsiger henviste 2/12

3 til varemærkelovens 23 i lovbekendtgørelse nr. 109 af 24. januar Indsigelsen blev fremsat under henvisning til varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 1 og 2 samt 13, stk. 2, nr. 1, idet det blev gjort gældende, at der er risiko for forveksling mellem det foreløbigt registrerede varemærke og indsigers ældre registrering i form af VR NORDISK KRISEKORPS <fig>. Det blev endvidere gjort gældende, at mærket mangler særpræg og at det indsendte dokumentationsmateriale i sagen ikke er tilstrækkeligt til at dokumentere, at mærket er indarbejdet. Der er særligt henvist til, at materialet er af intern karakter samt at den indhentede brancheerklæring er blevet trukket tilbage. Indehaver meddelte ved brev af 24. april 2013, at man finder det underligt, at Dansk Psykolog Forening den ene dag kan afgive en erklæring og den næste dag trække den tilbage. Erklæringen må stå ved magt. Indehaver vedlagde endvidere korrespondance mellem indehaver og Dansk Psykolog Forening som bilag. Dansk Psykolog Forening meddelte ved brev af 24. april 2013, at man pr. 12. marts 2012 har trukket sin brancheerklæring af 23. februar 2012 tilbage. Indehaver imødegik ved brev af 3. juli 2013 indsigelsen. Indehaver gjorde gældende, at Dansk Krisekorps I/S blev stiftet i 1996 og er senere blevet ændret til et aktieselskab samt at varemærket DANSK KRISEKORPS er blevet anvendt af indehaver siden 1994 inden for psykologbranchen, hvorfor mærket må anses for at være velindarbejdet. Indehaver gjorde endvidere gældende, at til trods for at Dansk Psykolog Forening har trukket sin brancheerklæring tilbage, fordi foreningen vil forholde sig neutral i sager mellem sine medlemmer, kan der ikke ses bort fra det indholdsmæssige faktum af erklæringen. Indehaver gjorde endvidere gældende, at mærkerne ikke kan anses for at være forvekslelige, henset til at indsigers mærke er et figurmærke, og at indsiger tidligere har fået det tilsvarende ordmærke afvist på grund af manglende særpræg. Indehavers mærke er derfor alene registreret på baggrund af den figurlige udformning. Endelig gjorde indehaver gældende, at indehaver har en tidligere stiftet ret, idet indehavers mærke er taget i brug i Indehaver henviste i den forbindelse til dokumentationen i rettighedssagen samt fremsendt yderligere dokumentation for brugen og indarbejdelsen af mærket i form af en skrivelse til en kunde af 30. august 1996, et nyhedsbrev fra 1997, en kontrakt med en kunde fra 1997 samt bruchurer fra Indsiger gjorde ved brev af 24. oktober 2013 opmærksom på, at man dels har nedlagt indsigelsen, da man frygter, at indehaver vil monopolisere almindelig anvendte gloser i det danske sprog, som er beskrivende og uden særpræg og registreret på baggrund af en tvivlsom dokumentation for indarbejdelse. Indehaver meddelte ved brev af 5. februar 2014, at man ikke ønsker at udtale sig yderligere i sagen 3/12

4 Den 14. november 2014 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Styrelsen fremførte følgende: 2. Lovgrundlaget I varemærkelovens 13, stk. 2 står der, at følgende varemærker ikke kan registreres: "1) Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelser, eller andre egenskaber ved disse. 2) Varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, som i daglig sprogbrug eller efter almindelig markedsføringsskik udgør en sædvanlig betegnelse for varen eller tjenesteydelsen." I varemærkelovens 15, stk. 1 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis "1) det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet, eller 2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art." I varemærkelovens 16, stk. 1står der: En varemærkeret, der er opnået ved registrering, omfatter ikke sådanne dele af varemærket, som ikke særskilt kan registreres. 3. Vurdering og konklusion Indehavers mærke: DANSK KRISEKORPS <W> Registreret for: Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; materialer til bogbinding; fotografier; papirhandlervarer (skriveredskaber og papirvarer); klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); tryktyper; klichéer; undervisningsmateriale og tryksager vedrørende psykologiske emner. Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; undervisning inden for krisepsykologi og håndtering af kriser og konflikter; undervisning inden for psykologi. Klasse 44: Skønhedspleje af mennesker og dyr; landbrugs-, havebrugsog skovbrugsvirksomhed; psykologivirksomhed i form af samtaleterapi og akut krisehjælp. Mærket er registeret på baggrund af dokumenteret indarbejdelse for de varer og tjenesteydelser, som er markeret med kursiv. 4/12

5 Indsigers mærke: VR Registreret for: Klasse 41: Undervisning indenfor psykologi, herunder undervisning i udvikling af akutte krisepsykologiske og terapeutiske modeller for, akut krisehjælp, konflikt håndtering, psykologisk rådgivning, stress samtaler og konflikthåndtering. Undervisning af hold og enkeltpersoner i akutkrisehjælp, konflikthåndtering, stresshåndtering og debriefing samt afklaring af arbejdsevnen efter kriser. Undervisning af modeller procedurer for masse afskedigelser og enkeltfyringer. Klasse 44: Psykologvirksomhed og konsulentvirksomhed vedrørende psykologi og sundhedspleje af mennesker, herunder døgnbemandet psykologisk beredskab og krisekorps i Danmark og norden. Udvikling af psykologiske ydelser herunder, akut krisepsykologisk hjælp, debriefing, konflikt håndtering, psykologisk rådgivning, stress samtaler, udviklingsorienterende organisationspsykologiske opgaver, coaching og afviklingsaftaler ved afskedigelser, for kommuner, offentlige myndigheder, større virksomheder og forsikringsselskaber. Indarbejdelse af indehavers mærke Indsiger har bestridt, at det materiale, som indehaver har fremlagt i rettighedssagen, er tilstrækkeligt til at dokumentere, at indehavers mærke DANSK KRISEKORPS er indarbejdet som varemærke. Der henvises i særdeleshed til, at Dansk Psykologforbund har trukket deres brancheerklæring af 12. marts 2012 tilbage. Dokumentationsmaterialet er vurderet på ny. Der er tale om omfattende fakturamateriale på forskellige former for psykologbistand og undervisningsvirksomhed rundt i hele landet siden 2002 samt udgivelse af diverse pjecer i samme periode. Styrelsen finder, at materialet er tilstrækkeligt til at dokumentere, at DANSK KRISEKORPS er indarbejdet som varemærke for følgende varer og tjenesteydelser: Klasse 16: undervisningsmateriale og tryksager vedrørende psykologiske emner. Klasse 41: undervisning inden for krisepsykologi og håndtering af kriser og konflikter; undervisning inden for psykologi. Klasse 44: psykologivirksomhed i form af samtaleterapi og akut krisehjælp. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det er almindelig praksis at antage, at undervisningsmateriale i klasse 16 er dokumenteret indarbejdet, når et mærke er dokumenteret indarbejdet for undervisning i klasse 41, idet det anses som sædvanligt, at der udarbejdes undervisningsmateriale til den undervisning, man udøver. Styrelsen har noteret, at Dansk Psykolog Forening har trukket deres brancheerklæring af 23. februar 2012 vedrørende DANSK KRISEKORPS tilbage, idet Dansk Psykolog Forening finder, at erklæringen er afgivet på urigtige forudsætninger. Endvidere har Dansk Psykolog Forening oplyst, at de ikke ønsker at udtale sig i stridigheder mellem to medlemmer samt at de efterfølgende er blevet opmærksomme på, at der i Danmark findes mindst to yderligere psykologvirksomheder, som anvender betegnelsen krisekorps samt at der også findes offentlige institutioner, som anvender betegnelsen. 5/12

6 Desuagtet ovenstående finder styrelsen, at det indholdsmæssige faktum i erklæringen, nemlig at Dansk Psykolog Forbund har kendt til og anser DANSK KRISEKORPS som varemærke for Dansk Krisekorps A/S i forbindelse med psykologitjenesteydelser siden 1994, ikke kan tilsidesættes. Sammenligning af varer og tjenesteydelser Det kan konstateres, at der er sammenfald af tjenesteydelser for så vidt angår: Klasse 41: Undervisning inden for krisepsykologi og håndtering af kriser og konflikter samt undervisning inden for psykologi. Klasse 44: Psykologivirksomhed i form af samtaleterapi og akut krisehjælp. I det disse tjenesteydelser også er omfattet af indsigers tidligere registrering i form af undervisning indenfor psykologi i klasse 41 og psykologivirksomhed i klasse 44. De øvrige varer og tjenesteydelser, som er omfattet af indehavers registrering, er hverken identiske eller lige-artede med de tjenesteydelser, som er omfattet af indsigers registrering. Sammenligning af mærkerne Indehavers mærke består af ordene dansk krisekorps. Indsigers mærke består af figurmærket NORDISK KRISEKORPS. Hvor nordisk er skrevet med blåt og krisekorps er skrevet med sort. Der er endvidere tilført en udsmykning i form af to rektangler med rundede hjørner, hvor det ene er mindre end det andet. Det lille rektangel er placeret inden i det store rektangel. Rektanglerne er placeret henover den sidste del af ordet krisekorps begyndende ved ORPS. Indehavers varemærke er for de tjenesteydelser, hvor der er sammenfald af tjenesteydelserne, alene registreret på baggrund af dokumenteret indarbejdelse. Mærket blev i første omgang afvist fra registrering, idet mærket mangler fornødent særpræg. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at dansk kan angive, at tjenesteydelserne enten ydes af en dansk virksomhed eller i Danmark og at krisekorps er en almindeligt anvendt betegnelse for et korps, der håndterer kriser. Mærket er således beskrivende for bl.a. undervisningsydelser og psykologihjælp. Der er således tale om et yderst svagt varemærke, som ydes et meget begrænset beskyttelsesomfang grænsende til det identiske mærke for identiske tjenesteydelser. Indsigers mærke er et figurmærke, hvor den dominerende del består af ordelementet nordisk krisekorps. Ordelement må anses for at mangle særpræg for de omfattede tjenesteydelser, idet det kan angive en egenskab ved de ansøgte tjenesteydelser. Der er lagt vægt på, at korps er betegnelsen for en gruppe af personer, som er fælles om noget jf. sproget.dk. Mærket vil derfor af den, der læser mærket opfatte det som en angivelse af, at der er tale om en gruppe af personer, der fx yder rådgivning og hjælp, når der opstår en krise et sted i Norden. Mærket er registreret på baggrund af den figurlige udformning, og beskyttelsesomfanget for mærket begrænser sig derfor til den figurlige udformning af mærket. Der skal endvidere gøres opmærksom på, at det fremgår af varemærkeloven 16, stk. 1, at en varemærkeret, der er opnået ved registrering, ikke omfatter sådanne dele af varemærket, som ikke særskilt kan registreres. Det er styrelsens vurdering, at orddelen krisekorps, som er omfattet af begge mærker, for de ansøgte tjenesteydelser, er af en sådan begrebsmæssig beskaffenhed, at ingen kan opnå eneretten til at anvende dette. Der er i den forbindelse endvidere lagt vægt på, at Dansk Psykolog Forbund har gjort opmærksom på, at der er flere psykologvirksomheder, som anvender krisekorps, som varemærke eller virksomhedsnavn. 6/12

7 Vurdering af risiko for forveksling Ved vurderingen af risikoen for forveksling, skal der tages hensyn til, at mærkerne består af svage, henholdsvis særprægede mærkeelementer. Til trods for at der er sammenfald for så vidt angår visse af tjenesteydelserne og en vis lighed mellem mærkerne, idet de har mærkedelen KRISEKORPS til fælles, er det styrelsens vurdering, at der ikke er risiko for forveksling af mærkerne, herunder at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne, da fælleselementet mangler særpræg for de relevante tjenesteydelser. På baggrund af ovenstående tager vi således ikke indsigelsen til følge og registreringen er fortsat gyldig. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 samt 16, stk. 1 Denne afgørelse blev med brev, dateret 12. december og modtaget den 18. december 2014 fra Advokaterne Nupark på vegne klager, Nordisk Krisekorps indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand: På vegne min klient Nordisk Krisekorps anker jeg herved ovennævnte afgørelse. Baggrunden for anken er, at der ikke findes at være dokumentation for indarbejdelse af navnet Dansk Krisekorps, ligesom en registreringen til dels er foregået på baggrund af en brancheerklæring, som blev trukket tilbage af Dansk Psykologforening, før ansøgningen om registrering blev indgivet, uden at Dansk Krisekorps fandt anledning til at oplyse dette overfor Patent- og Varemærkestyrelsen. Varemærket strider ligeledes mod min klients rettigheder til navnet og varemærket Nordisk Krisekorps (VR ). Min klients figurmærke er registreret i klasse 41 og 44. Min klients virksomhed har anvendt navnet siden 2011 og brugt store ressourcer på at indarbejde dette som varemærke. Navnet Dansk Krisekorps har ikke fornødent særpræg og kan derfor ikke registreres som varemærke, jf. tidligere afgørelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen, herunder i sagerne VA og VA Det er desuden min opfattelse, at der ikke foreligger tilstrækkelig dokumentation for indarbejdelse af navnet til at det kan begrunde registrering. Hovedparten af det med ansøgningen fremlagte materiale er af intern karakter og har ikke haft nogen effekt med hensyn til indarbejdelse og markedsføring af navnet Dansk Krisekorps. Endelig er jeg bekendt med, at brancheerklæringen vedrørende Dansk Krisekorps er tilbagekaldt af Dansk Psykolog Forening, da erklæringen var indhentet på baggrund af forkerte oplysninger. Der foreligger således ingen brancheerklæring, hvilket er af afgørende betydning for, om et navn kan anses for så indarbejdet, at det kan registreres som varemærke trods manglende særpræg, jf. varemærkelovens 3, stk. 3. Min klient har gjort indsigelse mod registreringen af Dansk Kriskorps som varemærke på baggrund af indarbejdelse, da min klient frygter, at registreringen igen vil medføre, at Dansk Krisekorps ved retsforfølgning vil forsøge at forhindre ham i at drive liberal virksomhed under navnet Nordisk Krisekorps. Formålet med min klients indsigelse er ikke at forhindre brugen af navnet Dansk Krisekorps, men at forebygge en monopolisering af almindeligt anvendte gloser i det danske sprog, som er beskrivende og 7/12

8 uden særpræg, ved at navnet registreres som varemærke på baggrund af en tvivlsom indarbejdelse af dette. Intet af det materiale, som Dansk Krisekorps har fremlagt i sagen er efter min opfattelse udtryk for reel markedsføring og systematisk indarbejdelse af navnet, men alene udtryk for tilfældig praktisk brug af dette. Det er dog klart, at min klient vil gøre en krænkelse af sit firmanavn og figurmærke gældende, hvis Dansk Krisekorps af rettens vej forsøger at hindre eller besværliggøre min klients anvendelse af navnet Nordisk Krisekorps. Dansk Krisekorps kan ikke få registreret et varemærke som alene angiver, hvem leverandøren af ydelsen er, nemlig i dette tilfælde et korps af krisepsykologer. Der kan ikke ved registreringen af et varemærke ske monopolisering af almindeligt anvendte gloser i det danske sprog i forskellige sammensætninger. For eksempel findes der talrige korps, herunder brandkorps, tamburkorps, FN/UN krisekorps som oprettes når der skal ydes hjælp til verdens brandpunkter og ikke mindst Krisekorps Syddanmark, Herning Kommunes Krisekorps m.fl. På samme måde kan der ikke ske monopolisering af ordet bank, som anvendes i næsten samtlige bankers navne, ved at lade et varemærke, hvor ordet indgår registrere på baggrund af indarbejdelse. I perioden efter at min klient påbegyndte sin virksomhed i sommeren 2011, har Dansk Krisekorps forsøgt at chikanere min klient på forskellig vis, blandt andet ved at registrere web-domænet Nordiskkriskorps.com, samt ved at registrere Nordisk Krisekorps A/S som binavn til Dansk Krisekorps A/S, vel vidende at min klient har rettighederne til at anvende navnet Nordisk Krisekorps. Dansk Krisekorps handlinger bunder ene og alene i, at man ikke bryder sig om konkurrence på et marked, hvor Dansk Krisekorps i en periode har været næsten enerådende. Kopi af skrivelsen er ligeledes sendt til Dansk psykologforening som har udtrykt ønske om at følge sagens gang, da Psykologforeningen fortsat fastholder at Dansk Krisekorps brancheerklæring ikke må anvendes af Dansk Krisekorps i et forsøg på at skade andre medlemmers virksomhed, ligesom erklæringen er annulleret af Dansk Psykologforening, da den er opnået på et fejlagtigt grundlag. Der henvises i det hel til de i forbindelse med indsigelsen overfor Patent- og Varemærkestyrelsen fremlagte bilag. På baggrund af ovenstående nedlægges påstand om, at varemærkeregistreringen af Dansk Kriskorps på grundlag af indarbejdelse ophæves Med brev af 9. februar 2015 kommenterede Chas. Hude A/S på vegne indklagede, Dansk Krisekorps A/S klagen således: Vi henviser til Patent- og Varemærkestyrelsens skrivelse af den 19. december 2014 vedrørende Afklaring Vest/Nordisk Krisekorps anke af indsigelsesafgørelse mod vores klient Dansk Krisekorps A/S, CVR-nr , varemærkeregistrering af DANSK KRISEKORPS (VR ). Den klagende gør gældende, at der ikke forefindes dokumentation for indarbejdelse af varemærket DANSK KRISEKORPS og at den anvendte brancheerklæring ikke kan anvendes til at registrere varemærket. Ligeledes gør klagende gældende at varemærket DANSK KRISEKORPS strider imod klagers varemærke NORDISK KRISEKORPS, samt at DANSK KRISEKORPS ikke har det fornødne særpræg. DANSK KRISEKORPS er dokumenteret indarbejdet jf. det tidligere indsendte materiale til Patent- og Varemærkestyrelsen i form af brancheerklæringen fra Dansk Psykologforening samt bilagene 1-63 indsendt i forbindelse med varemærkeansøgningen og indsigelse VR Bilagene viser vores 8/12

9 klients brug af varemærket i forskellige sammenhænge både internt og udadtil. Brancheerklæringen viser jf. ovenstående, at Dansk Psykologforening mener, at DANSK KRISEKORPS er indarbejdet i branchen som et særligt kendetegn for Dansk Krisekorps A/S. Ligeledes er indarbejdelsen blevet bekræftet i Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. november 2014 vedr. indsigelse mod varemærket DANSK KRISEKORPS VR Ved Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsesafgørelse den 14. november 2014, blev dokumentationsmaterialet vurderet på ny og varemærket DANSK KRISEKORPS blev her igen bekræftet som værende indarbejdet. Der blev ligeledes indsendt yderligere dokumentationsmateriale som indeholdt brochurer, diverse pjecer/nyhedsbreve og et eksempel på indgået kontrakt. Denne yderligere dokumentation skal således ses samlet sammen med det oprindelige dokumentationsmateriale, som indeholdt store mængder fakturamateriale på forskellige former for psykologbistand og undervisningsvirksomhed samt årsrapporter mm. Klagende gør gældende at i og med at den anvendte brancheerklæring er trukket tilbage, foreligger der slet ikke nogen brancheerklæring. Brancheerklæringen er udelukkende trukket tilbage, fordi Dansk Psykologforening vil være neutral i sagen. At Dansk Psykologforening skifter mening fra en dag til en anden beror udelukkende på, at de ikke vil tilgodese ét medlem frem for et andet. Det er således ikke oplysningerne i brancheerklæringen, som er forkerte. Der kan ikke være sket så store ændringer i forholdene vedrørende Dansk Krisekorps A/S, at varemærket DANSK KRISEKORPS på 3 uger ikke længere er kendetegnet for Dansk Krisekorps A/S i branchen. Brancheerklæringen blev udstedt uden nogen form for forbehold. Ud fra de oplysninger vores klient modtog fra Dansk Psykologforening ved tilbagetrækningen, vedrører tilbagetrækningen kun betegnelsen af virksomheden som KRISEKORPSET. Da Dansk Psykologforening efter udstedelsen er blevet bekendt med, at flere psykologvirksomheder benytter betegnelsen krisekorps. Oplysningerne omkring indarbejdelsen af varemærket er ikke påvirket heraf. Som Patent- og Varemærkestyrelsen ligeledes påpeger i deres afgørelse den 14. november 2014 vedrørende indsigelse mod varemærket DANSK KRISEKORPS VR , så kan det indholdsmæssige faktum i erklæringen ikke ignorereres. Dette faktum er, at Dansk Psykologforening har kendt til og anser DANSK KRISEKORPS som varemærke for Dansk Krisekorps A/S i forbindelse med psykologtjenester siden Ud fra ovenstående må det kunne konkluderes, at oplysningerne i brancheerklæringen vedrørende varemærket DANSK KRISEKORPS ikke ved tilbagekaldelsen var forkerte. Det er således vores opfattelse, at brancheerklæringen fortsat kan benyttes til at understøtte, at varemærket DANSK KRISEKORPS er kendt og indarbejdet i Danmark som et særligt kendetegn og varemærke for Dansk Krisekorps A/S i forbindelse med psykologydelser. Selv hvis brancheerklæringen i det hele må anses som tilbagetrukket, må Dansk Psykologforenings tilkendegivelse af, at DANSK KRISEKORPS er indarbejdet i Danmark for Dansk Krisekorps A/S i forbindelse med psykologydelser, dokumentere, at DANSK KRISEKORPS er indarbejdet i branchen og derfor kan registreres. De i forbindelse med ansøgningen og svar på indsigelsen (VR ) indsendte bilag, må tilsammen statuere, at DANSK KRISEKORPS er indarbejdet i branchen for Dansk Krisekorps A/S. Klagende påstår yderligere, at varemærket DANSK KRISEKORPS strider mod deres rettigheder til varemærket NORDISK KRISEKORPS <fig> (VR ). Varemærket fremgår af klagers bilag 4 i indsigelse VR /V1, men det er kun en ringe kopi af Indsigers registrerede figurmærke. Figurmærket består af en lyseblå tekst NORDISK efterfulgt af en sort tekst KRISEKORPS. Teksten ORPS omkranses af to lyseblå cirkler; 9/12

10 Det registrerede varemærke er således et figurmærke med flere elementer, som tilsammen giver varemærket særpræg. Teksten NORDISK KRISEKORPS kan ikke i sig selv registreres, hvilket Indsiger også gør gældende ved at henvise til Styrelsens afslag på registreringen af ordmærket NORDISK KRISEKORPS i Da teksten NORDISK KRISEKORPS i sig selv ikke giver indsigers varemærke særpræg, må dette medføre, at varemærket DANSK KRISEKORPS ikke krænker figurmærket, da varemærket NORDISK KRISEKORPS alene er registreret på grund af de figurlige elementer. Der foreligger ikke forvekslingsrisiko mellem det samlede indtryk af figurmærket NORDISK KRISEKORPS og det samlede indtryk af varemærket DANSK KRISEKORPS. Der skal ligeledes henvises til Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsesafgørelse VR /V1, hvor styrelsen vurderer, at der ikke er risiko for forveksling af mærkerne. Det skal understreges ud fra klagers påstand om at varemærket DANSK KRISEKORPS ikke har det fornødne særpræg, at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke i første omgang fandt, at teksten DANSK KRISEKORPS havde tilstrækkeligt særpræg til at kunne beskyttes. Det er på grund af den omfattende indarbejdelse, at varemærket DANSK KRISEKORPS blev godkendt til registrering. Såfremt Ankenævnet alligevel måtte finde, at varemærkerne ud fra en helhedsvurdering er forvekslelige, skal det påpeges, at varemærket DANSK KRISEKORPS har været brugt siden 1994 og derfor statuerer den ældste ret, da klager kun har anvendt NORDISK KRISEKORPS siden Varemærket var indarbejdet i branchen allerede før klagers ansøgning om NORDISK KRISEKORPS <fig> varemærket. På baggrund af ovenstående skal vi anmode Ankenævnet om at afvise anken af Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 14. november 2014 vedrørende indsigelse mod registrering af varemærket DANSK KRISEKORPS (VR ). I øvrigt henvises til al den dokumentation og argumentation, der er indsendt i forbindelse med indsigelsessagen Patent- og Varemærkestyrelsen afgav med brev af 16. februar 2015 følgende udtalelse i sagen: Som svar på Ankenævnets brev af 9. februar 2015 skal styrelsen udtale følgende: Klager har henvist til, at formålet med klagers indsigelse mod registreringen af varemærket DANSK KRISEKORPS ikke er at forhindre brugen af navnet Dansk Krisekorps, men at forebygge en monopolisering af almindeligt anvendte gloser i det danske sprog. Endvidere har klager henvist til, at klager er uenig med styrelsen i, at DANSK KRISEKORPS skal anses for indarbejdet som varemærke for indklagede, idet klager særligt henviser til, at styrelsens vurdering heraf dels er foregået på baggrund af en brancheerklæring, som blev trukket tilbage af Dansk Psykologforening. Det skal indledningsvist bemærkes, at klager oprindeligt fremsatte indsigelsen under henvisning til, at det angrebne mærke DANSK KRISEKORPS krænkede klagers rettigheder til navnet og varemærket NORDISK KRISEKORPS, samt at klager ikke fandt det dokumenteret, at det angrebne mærke var dokumenteret indarbejdet. 10/12

11 Som klagers brev af 12. december 2014 til Ankenævnet er formuleret må styrelsen imidlertid forstå den fremsatte klage således, at denne alene vedrører styrelsens vurdering af, om indklagede på tilstrækkelig vis har dokumenteret, at varemærket DANSK KRISEKORPS er indarbejdet. Det fremgår af styrelsens afgørelse af 14. november 2014, at styrelen i indsigelsessagen foretog en fornyet vurdering af det af indklagede indsendte dokumentationsmateriale. Styrelsen anfører i den forbindelse følgende: Der er tale om omfattende fakturamateriale på forskellige former for psykologbistand og undervisningsvirksomhed rundt i hele landet siden 2002 samt udgivelse af diverse pjecer i samme periode. Styrelsen finder, at materialet er tilstrækkeligt til at dokumentere, at DANSK KRISEKORPS er indarbejdet som varemærke [ ] Som det tydeligt fremgår heraf, har brancheerklæringen fra Dansk Psykologforening ikke spillet nogen videre rolle i styrelsens vurdering af, om det angrebne varemærke skal anses for indarbejdet eller ej, idet det omfangsrige øvrige materiale i sig selv kan dokumentere en sådan indarbejdelse. Styrelsen har i den indklagede afgørelse endvidere bemærket, at det indholdsmæssige faktum i erklæringen, nemlig at Dansk Psykolog Forbund har kendt til og anser DANSK KRISEKORPS som varemærke for Dansk Krisekorps A/S i forbindelse med psykologitjenesteydelser siden 1994, ikke kan tilsidesættes. Dette skal ses i lyset af, at Dansk Psykologforening i mail af 14. marts 2012 til indklagede angiver som begrundelse for tilbagetrækningen af erklæringen, at brancheerklæringen anvendes i stridigheder mellem to medlemsvirksomheder, og at der er flere krisekorps i landet, hvorfor Dansk Psykologforening ikke så sig i stand til at afgøre, hvem der har anvendt betegnelsen Krisekorps længst og ej heller hvilket korps, der er kendt som krisekorpset. Ligeledes har Dansk Psykologforening i en mail til styrelsen af 24. april 2013 bl.a. anført, at foreningen har konstateret, at den af os fremsendte og tilbagekaldte brancheerklæring vedr. ordmærket Krisekorps er anvendt i forbindelse med ansøgning om registrering af ordmærket Krisekorps. Det er således tydeligt, at Dansk Psykologforening er i en vildfarelse om, at den her omhandlede tvist vedrører en eneret til at bruge betegnelsen krisekorps, og at brancheerklæringen kan anvendes til at fastlægge en sådan eneret. Dette er selvfølgelig ingenlunde tilfældet, idet denne sag og brancheerklæringen ene og alene vedrører den sammensatte betegnelse DANSK KRISEKORPS, og ikke spørgsmålet om, hvorvidt enten klager, indklagede eller tredjemand har stiftet en varemærkeret til ordet krisekorps. Styrelsen har i den forbindelse i afgørelsen af 14. november 2014 henvist til, at det fremgår af varemærkelovens 16, stk. 1, at en varemærkeret, der er opnået ved registrering, ikke omfatter sådanne dele af varemærket, som ikke særskilt kan registreres, og at det er styrelsens vurdering, at orddelen krisekorps, som er omfattet af begge mærker, for de ansøgte tjenesteydelser, er af en sådan begrebsmæssig beskaffenhed, at ingen kan opnå eneretten til at anvende dette. Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at det klart fremgår af styrelsens afgørelse af 14. november 2014, at styrelsen allerede på baggrund af det omfattende fakturamateriale på forskellige former for psykologbistand og undervisningsvirksomhed rundt i hele landet siden 2002 samt udgivelse af diverse pjecer i samme periode kunne konkludere, at indklagedes varemærke DANSK KRISEKORPS er indarbejdet, og at den indsendte brancheerklæring følgelig ikke har haft nogen betydning for denne vurdering. Endvidere fremgår det også med al ønskelig tydelighed af afgørelsen, at der med registreringen af varemærket DANSK KRISEKORPS ikke er opnået en eneret til ordet krisekorps, men alene til mærket i sin helhed, idet styrelsen i vurderingen af ligheden mellem mærkerne har henvist til vare- 11/12

12 mærkelovens 16, stk. 1, og i den forbindelse gjort det klart, at der med registreringen af varemærket DANSK KRISEKORPS ikke er opnået en eneret til ordet krisekorps. Endeligt skal styrelsen bemærke, at klager ikke har nedlagt påstand om indsættelse af en disclaimer i overensstemmelse med varemærkelovens 16, stk. 2. Styrelsen har heller ikke fundet det relevant at indsætte en sådan disclaimer i forbindelse med behandlingen af indsigelsen, idet styrelsen finder det hævet over enhver tvivl, at den foretagne registrering ikke giver en eneret til ordet krisekorps. Følgelig skal styrelsen fastholde afgørelsen af 14. november 2014 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes Med brev af 23. februar 2015 kommenterede Advokaterne Nupark på vegne klager, Nordisk Krisekorps A/S, styrelsens udtalelse med følgende: Jeg har modtaget kopi af Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar af Svaret giver alene anledning til at understrege, at der ikke ved klagen er sket en begrænsning af klagers påstande og anbringender i forhold til det, som er behandlet af Patent- og Varemærkestyrelsen i den påklagede afgørelse. Yderligere skal det anføres, at hvis varemærkelovens 16, stk. 1, udelukker varemærkeret for dele af et mærke, som ikke ville kunne registreres særskilt, må dette medføre, at hverken Dansk eller Krisekorps er omfattet af registreringen, da begge ord har en sådan beskaffenhed, at ingen kan opnå eneret til at benytte disse. Dermed giver registreringen af Dansk Krisekorps ingen beskyttelse, da begge mærkets bestanddele er omfattet af Varemærkelovens 16, stk. 1, jf. Patent- og Varemærkestyrelsens egen fortolkning af bestemmelsen. Jeg ser herefter frem til at modtage Ankenævnets afgørelse i sagen I mail af 26. februar 2015 meddelte Chas. Hude A/S på vegne indklagede, Dansk Krisekorps A/S, følgende: Vi henviser til jeres brev af 16. februar 2015 i ovennævnte sag. Vi ønsker ikke at komme med kommentarer til Styrelsens udtalelse af 16. februar 2015 og vi ønsker heller ikke en mundtlig forhandling af sagen Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 19. maj /12

AN VR WEST WIND - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00003 VA 2012 01199 KISS-kost - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00003 VA 2012 01199 KISS-kost <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00003 VA 2012 01199 KISS-kost - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog delvis at registrere varemærket VA 2012 01199 KISS-kost med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. marts 2011 (J.nr. 2010-0022580)

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2010 03096 STORM . Begæringen blev begrundet

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0093 Klager: Samsung Electronics Co. Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742 Korea v/advokat Frank Jørgensen Indklagede: Phone-Rep IVS Kalvebod

Læs mere

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden - Indsigelse - Forveksling

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 00599 EKKOfonden . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

AN VR BINGO SPIN - Administrativ ophævelse Forveksling

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00014 - VR 2012 02683 BINGO SPIN - Administriv ophævelse Forveksling Der blev frems begæring om administriv ophævelse af varemærket VR 2012 02683 BINGO SPIN med henvisning til

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

AN VR TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug RESUMÉ: AN 2015 00034 VR 1992 02201 TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN med henvisning til manglende opfyldelse

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S RESUMÉ: AN 2013 00029 MP 1008000 ZINALFAT - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af MP 1008000 ZINALFAT med henvisning til risiko for forvekslelighed med

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0255, 2014-0024, 2014-0043 og 2014-0044 Klager: Dansk Supermarked A/S Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg v/advokat Louise Mühlbach Indklagede: Jan Jacobsen Kongevej

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2010 00903 1:1 . Indsiger gjorde gældende, at der gennem tidligere

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 252, 253, 254 og 255 Klager: Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København K v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 439 Klager: PSI Group ASA P.B. 134 2011 Strømmen Norge v/advokat Jens Jakob Bugge Indklagede: Jeppe Søe Houstrupvej 144 6830 Nr. Nebel v/ advokat Tom Friis-Mikkelsen Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt RESUMÉ: AN 2016 00004 PA 2014 00665 Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at meddele patent på PA 2014 00665 Tane til taning af

Læs mere

AN 2006 00045 VR 2005 00058 cykelexperten.dk - Forvekslelighed

AN 2006 00045 VR 2005 00058 cykelexperten.dk <fig> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2006 00045 VR 2005 00058 cykelexperten.dk - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket CYKELEXPERTEN fremsatte indsigelse mod registrering af varemærket cykelexperten . Patent-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC - Manglende særpræg - Indarbejdelse

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse RESUMÉ: AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC - Manglende særpræg - Indarbejdelse Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC i klasse 33 med den begrundelse,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE - Manglende særpræg

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2013 01753 REGENERATE med den begrundelse, at det ansøgte mærke

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S RESUMÉ: AN 2007 00046 MP 885476 IPRAXA - Forvekslelighed Indehaveren af EU - varemærket nr. 003249182 PRADAXA fremsatte indsigelse mod ordmærket IPRAXA, MP 885476 med henvisning til varemærkelovens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. november 2014 (J.nr. 2014-0037118) Lukning af adgang

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY - Indsigelse - Forveksling Indehaveren af den ældre varemærkeregistrering VR 2013 01325 BIO BABY nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Varemærker og virksomhedsnavne

Varemærker og virksomhedsnavne Varemærker og virksomhedsnavne En dansk synsvinkel Knud Wallberg XXIX NIR møde Stockholm, 26. august 2008 Virksomhedsnavne er ofte varemærker og omvendt A/S? Men de danske lovbestemmelser er kun i et vist,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1604 Klager: Bodyrepair I/S Ro's Torv, 1. sal, butik 49 Københavnsvej 29 4000 Roskilde Indklagede: Body Repair v/ Shirley Nicole Lausen Norgesvej 10b 6100 Haderslev v/advokat Stephan Ravn Berg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere