RESUMÉ: AN VR Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling"

Transkript

1 RESUMÉ: AN VR Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR Ultimate <fig>. Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers mærke Ultimate <fig> er forveksleligt med indsigers ældre CTM-registrering ULTIMA <w>. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker, som stadfæstede den påklagede afgørelse. KENDELSE: År 2015, den 16. juni afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Hans Chr. Thomsen, Hanne Kirk, Jens Schovsbo og Eva K. Borgen) følgende kendelse i sagen AN Klage fra Affinity Petcare S.A. v/patrade A/S over Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 12. august 2014 vedr. VR Ultimate <fig>. Indehavet af: Ultimate Petfood Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Ankenævnet for Patenter og Varemærker kan tiltræde Patent- og Varemærkestyrelsens vurdering, hvorefter ordet ultimate i den foreliggende sag må anses som en beskrivende betegnelse. Under henvisning hertil og af de grunde, som er anført af styrelsen i afgørelsen af 12. august 2014 og udtalelsen til ankenævnet af 3. marts 2015, og da det af klager anførte ikke kan føre til et andet resultat, stadfæster ankenævnet den påklagede afgørelse.

2 Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Den 30. september 2013 indleverede Ultimate Petfood en ansøgning om registrering af varemærket Ultimate <fig> for: Klasse 31: Korn og landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. Klasse 35: Online engros- og detailhandel med dyrefoder og dyreartikler; eksportvirksomhed med dyrefoder og dyreartikler. Varemærket blev registreret den 11. oktober 2013 og efterfølgende publiceret i Dansk Varemærketidende den 16. oktober Fra Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsessag citeres følgende: Den 12. december 2013 gjorde PATRADE A/S indsigelse på vegne af AFFINITY PETCARE, S.A. mod gyldigheden af det registrerede mærke Ultimate. Indsiger henviste til varemærkelovens 23. Indsiger gjorde gældende, at indsigers mærke ULTIMA <fig> CTM er forveksleligt med indehavers mærke ULTIMATE jf. varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2. Udover at begrænse varefortegnelsen i klasse 31, har indehaver ikke svaret i sagen Den 12. august 2014 traf Patent- og Varemærkestyrelsen afgørelse i sagen. Styrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen i sin helhed med følgende begrundelse: 2. Lovgrundlaget I varemærkelovens 15, stk. 1 nr. 2 står der, at et varemærke ikke kan registreres, hvis 2) der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art." 2/12

3 3. Vurdering og konklusion Indehavers mærke:, VR Registreret for: Klasse 31: Korn og landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsprodukter (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; frø og såsæd; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. Klasse 35: Indsigers mærke: Registreret for: Online engros- og detailhandel med dyrefoder og dyreartikler; eksportvirksomhed med dyrefoder og dyreartikler. ULTIMA, CTM Klasse 05 Veterinærmedicinske præparater; tilsætningsstoffer til foder til medicinske formål. Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser); levende dyr; friske frugter og grøntsager; frø og såsæd, planter og blomster, næringsmidler til dyr; strøelse til dyr; malt; præparater til anvendelse som tilsætningsstoffer til dyrefoder;drikke til kæledyr;foder. Klasse 44: Veterinærvirksomhed;sundheds- og skønhedspleje af dyr; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. Der er direkte sammenfald af varer mellem indehavers og indsigers registrering i 31. Endvidere kan visse af de tjenesteydelser, der er omfattet af indehavers klasse 35, være ligeartede med de varer, der er omfattet af indsigers registrering i klasse 31. I denne situation er der lagt vægt på, at det ikke er ualmindeligt, at producenter markedsfører deres produkter gennem egne salgskanaler, dvs. gennem egne butikker, ligesom det heller ikke er ualmindeligt, at man i en detailhandel får produceret varer, der påføres detailhandelens eget varemærke. Derudover er ydelsen og varen i denne situation også indbyrdes afhængige, hvorfor de i nogen grad må siges at supplere hinanden. Indsigers mærke består af ordet ULTIMA og indehavers mærke består af ordet ULTIMATE. Indehavers mærke består af 8 bogstaver fordelt på 4 stavelser UL-TI-MA-TE. Indehavers mærke ULTIMATE kan oversættes fra engelsk til dansk til ultimativ, og det kan angive, at noget er sidst, endeligt eller bedst. Indsigers mærke består af 6 bogstaver fordelt på tre stavelser UL-TI-MA. Mærket har ikke nogen umiddelbar kendt betydning på dansk eller engelsk. Visuelt adskiller mærkerne sig udelukkende ved de to slutbogstaver TE i indehavers mærke, idet indsigers mærke således er helt indeholdt fuldstændigt i indehavers mærke. Lydligt er det styrelsens opfattelse, at mærkerne distancerer sig fra hinanden. Indsigers mærke ULTIMA vil blive udtalt med dansk sprogtone og tydeligt U. I modsætning hertil vil indehavers mærke ULTIMATE naturligt blive udtalt med engelsk sprogtone, [ˈʌltɪmɪt]. Under henvisning til den ovenfor anførte betydning af indehavers mærke ULTIMATE er det styrelsens opfattelse, at indehavers mærke er et særdeles svagt mærke med et ganske begrænset 3/12

4 beskyttelsesomfang, der udelukkende kan udstrækkes til næsten identiske mærker. Dette betyder omvendt også, at det derfor også kun er næsten identiske mærker, der vil blive betragtet som forvekslelige med indehavers mærke. Det er på ovenstående baggrund styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden. Den visuelle lighed, der måtte være mellem mærkerne, bliver til fulde opvejet af den tydelige lydlige forskel mellem mærkerne, i hvilken forbindelse forskellen mellem dansk og engelsk udtale bør tillægges vægt, samt den væsentlige omstændighed, at indehavers mærke er særdeles svagt. Ud fra en helhedsvurdering af ligheden mellem mærkerne og vareligheden, samt af mærkernes distinktivitet, er det styrelsens vurdering, at mærkerne ikke er forvekslelige, herunder at der er risiko for, at der kan antages en forbindelse mellem mærkerne. Vi henviser i øvrigt til Patent- og Varemærkestyrelsens indsigelsesafgørelse af 25. maj 2012, hvor ULTIMATE ikke fandtes at være forveksleligt med ULTIMA. Vi tager ikke indsigelsen til følge, og registreringen er fortsat gyldig. Vi har afgjort sagen efter varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 Denne afgørelse blev med brev af 9. oktober 2014 fra Patrade A/S på vegne klager, Affinity Petcare S.A., indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker med følgende påstand: Med henvisning til varemærkelovens 46 ankes hermed Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 12. august 2014 i indsigelsessagen ULTIMA <w> (CTM ) vs. med følgende: Ultimate <fig> (VR ) PÅSTAND: Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 12. august 2014 i indsigelsessagen imod VR Ultimate <fig> omgøres i overensstemmelse med indsigers oprindelige indsigelsespåstande. Til støtte for ovenstående påstand fremsættes følgende: ANBRINGENDER: Det gøres gældende at at varemærkerne er identiske jf. varemærkelovens 15, stk. 1 nr. 1, fsva. varerne i klasser 31; varemærkerne er forvekslelige, herunder at det antages, at der er en forbindelse mellem varemærkerne, jf. varemærkelovens 15, stk. 1 nr. 2, fsva. mærkernes visuelle, fonetiske og konceptuelle fremtoning samt tjenesteydelserne i klasse 35, og identiske fsva. varerne i klasse 31 4/12

5 Med brev af 9. december 2014 fremsendte Patrade A/S på vegne klager, Affinity Petcare S.A., supplerende klage som følger: I forlængelse af Styrelsens afgørelse i indsigelsessagen ULTIMA (CTM ) vs. ULTIMATE <fig> (VR ) og den efterfølgende anke af 9. oktober 2014, skal appellanten hermed fremkomme med følgende bemærkninger. Generelle kommentarer: Når det af varemærkelovens 2 fremgår, at et varemærke kan bestå af alle tegn, der er eget til at adskille én virksomheds varer fra en anden virksomheds varer, må forvekslelighedsvurderingen i indsigelsestilfælde fokusere på, om netop dette grundlæggende adskillelseskriterie er opfyldt for det ansøgte varemærke. Forvekslelighedsvurderingen skal derfor, med udgangspunkt i ovenstående, foretages ud fra en helhedsbedømmelse, hvor alle relevante faktorer kan indgå, men hvor specielt mærkernes visuelle, fonetiske og konceptuelle lighed, samt de varer varemærkerne er ansøgt for, spiller den betydeligste rolle. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på, at forvekslelighedsvurderingen ikke skal foretages ved direkte sammenligning af varemærkerne, men under hensyntagen til, at forbrugerne ofte ikke har mulighed for at se varemærkerne ved siden af hinanden, men blot har det udviskede erindringsbillede af de respektive varemærker, og må basere deres køb herpå. Idet Styrelsen i sin afgørelse af 12. august 2014 allerede har tiltrådt appellantens påstand om vareidentitet i klasse 31, og sammenfald mellem varerne i appellantens klasse 31 og ansøgers tjenesteydelser i klasse 35, skal forvekslelighedsvurderingen derfor udelukkende tage stilling til, om der er risiko for, at forbrugerne kan tage fejl af varemærkerne eller tro, at der er en kommerciel forbindelse mellem dem. Fonetisk: Af Styrelsens afgørelse fremgår det, at appellantens varemærke består af 6 bogstaver fordelt på 3 stavelser, og varemærket har efter Styrelsens opfattelse ikke nogen kendt betydning på dansk. Ansøgers varemærke består af 8 bogstaver fordelt på 4 stavelser og kan oversættes fra engelsk til dansk til ultimativ, og kan angive, at noget er sidst, endeligt eller bedst. Appellantens varemærker er fuldstændigt indeholdt i ansøgers varemærke, som kun adskiller sig med tilføjelsen af endelsen TE. Ovenstående til trods, er det Styrelsens opfattelse, at varemærkerne rent faktisk adskiller sig fonetisk, idet appellantens varemærke vil blive udtalt med dansk tone og tydeligt U, mens ansøgers varemærke vil blive udtalt med engelsk tone. Dette er der imidlertid ikke belæg for at antage, og faktisk taler en række forhold for det stik modsatte resultat. 5/12

6 For det første afslører et opslag på henholdsvis og at appellantens varemærke kun har en betydning på engelsk, mens ansøgers varemærke har en betydning på både dansk og engelsk, samt at begge varemærker udtales som trestavelsesord. 6/12

7 Dansk ULTIMA ULTIMATE Engelsk Med udgangspunkt i ovenstående, må det således være nærliggende at antage, at fordi appellantens varemærke ikke har nogen betydning på dansk, så vil forbrugerne bruge den engelske (kendte) udtale. Det fremgår ligeledes både af Styrelsens afgørelse og ovenstående tabel, at ansøgers varemærke har samme udtale og betydning på både dansk og engelsk. Dette indebærer, at den korrekte fonetiske sammenligning mellem varemærkerne må være: [uhl-tuh-muh] vs. [uhl-tuh-mit] Der er således fonetisk fuldstædigt sammenfald mellem de første 2 stavelser i henholdsvis ULTIMA og ULTIMATE. Hertil kommer, at der er en vis fonetisk lighed mellem [muh] og mate, som anhængig af udtalen, bliver mere eller mindre tydelig. Af Styrelsens guidelines fremgår det, at varemærker på fire stavelser ofte ligner varemærker på tre stavelser, når de to første stavelser er identiske og samtidig udgør mindst halvdelen af varemærkerne, eller tre-stavelsesordet er indeholdt i fire-stavelsesord, og der blot er føjet en ekstra stavelse ind. Denne praksis har desuden ført til følgende afgørelser: LARAFYRO = LARAMI MEDILANA = MEDILAV ANSATIPIN = ANTIPIN Sammenfattende er det appellantens opfattelse, at mærkerne klart er fonetisk forvekslelige endog identiske afhængig af udtalen hvorfor varemærkerne også af denne grund må antages at bibringe forbrugerne en opfattelse af kommerciel sammenhæng. Konceptuelt/visuelt. Det er svært at forestille sig, at den visuelle og konceptuelle lighed/identitet mellem varemærkerne i praksis spiller så lille en rolle, som Styrelsens afgørelse giver udtryk for, og der er næppe tvivl om, at dette skyldes, at der ikke findes valide argumenter for at antage, at varemærkerne ikke forvekslelige. Henset til den konceptuelle og visuelle identitet, er der ingen tvivl om, at varemærkerne klart vil associere forbrugerne samme sted hen, når forvekslelighedsvurderingen fortages under hensyntagen til det udviskede erindringsbillede. Dette er særligt klart, når varerne ovenikøbet er identiske. 7/12

8 Varemærkernes særpræg: Slutteligt begrunder Styrelsen sin afvisning af indsigelse med, at ansøgers varemærke er særdeles svagt og med et ganske begrænset beskyttelsesomfang, der udelukkende kan udstrækkes til næsten identiske varemærker Dette skulle således betyde, at det derfor også kun er næsten identiske varemærker, der vil blive betragtet som forvekslelige med ansøgers varemærke. Dette er simpelthen ikke korrekt. Hvis praksis skulle være således som Styrelsen skitserer ovenfor, ville dette betyde, at en ansøgning om et svagt fonetisk varemærke, automatisk ville opnående den særlige fordel, at kun næsten identiske varemærker succesfuldt ville kunne nedlægge indsigelser herimod. Situationen er imidlertid den, at et svagt fonetisk varemærke, i angrebssituationen er begrænset af det manglende særpræg, men naturligvis ikke omvendt. Hvis man tillod tredjemand at inkorporere særprægede varemærker i almindelige ord, og registrere disse som figurvaremærker, ville man komplet udvande adskillelseskriteriet og varemærkets funktion. Konklusion: Når appellantens argumenter omkring forvekslelighed sammenholdes med funktionen af et varemærke, og når denne vurdering fortages under hensyntagen til de almindelige principper, som det udviskede erindringsbillede og helhedsindtrykket, må appellantens indsigelser føre til, at det ansøgte varemærke nægtes registrering. Det er ikke grundt til at tro, og Styrelsen har ej heller fremlangt argumenter for at antage andet end at forbrugerne, når disse konfronteres med henholdsvis ULTIMATE og ULTIMA på præcis de samme varer, vil få den opfattelse, at varerne stammer fra samme kommercielle oprindelse og i værste scenario forveksle disse og købe det forkerte produkt. Af de af appellanten fremførte grunde, skal ULTIMATE <fig> (VR ) nægtes registrering. Appellanten beder således Ankenævnet for Patenter og Varemærker om at omgøre Styrelsens afgørelse i indsigelsessagen Med brev af 3. marts 2015 afgav Patent- og Varemærkestyrelsen følgende udtalelse: Som svar på Ankenævnets brev af 18. februar 2015 skal styrelsen udtale følgende: Det fremgår af styrelsens afgørelse af 12. august 2014, at der i vurderingen af risikoen for forveksling mellem mærkerne er lagt endog betydelig vægt på, at ordet ULTIMATE har en anprisende betydning på engelsk. Styrelsen kan i den forbindelse oplyse, at det engelske ord ultimate, der er indeholdt i det angrebne mærke, både af styrelsen og OHIM ved adskillige lejligheder er blevet anset for at være et rent beskrivende ord. Således har styrelsen tidligere afslået registrering af mærkerne ULTIMATE BAIN DOUCHE for varer i klasse 11 (MP863343), The ultimate method to fluent Danish (VA ) for tjenesteydelser i klasse 41 og ULTIMATE (VA ) for varer i klasse 10 og 28. 8/12

9 Tilsvarende har OHIM bl.a. afslået EU Ultimate for varer i klasse 29, 30 og 31, EU Ultimate for varer i klasse 28, EU ULTIMATE for varer i klasse 12, EU ULTIMATE for varer i klasse 9 og 15, og EU ULTIMATE for varer og tjenesteydelser i klasse 18, 28 og 41. De nævnte afslag fra OHIM er blot eksempler og en oversigt over samtlige fremkomne mærker fundet ved søgning i OHIM s afgørelsesdatabase efter mærker, der indeholder ordet ULTIMATE og er afslået efter varemærkeforordningens artikel 7, stk. 1, litra b eller litra c, vedlægges som bilag A. Styrelsen skal dog også bemærke, at styrelsens praksis i forhold til ordet ultimate har ændret sig over tid. Således har styrelsen tidligere accepteret følgende mærker til registrering: Ansøgningsnr Registreringsnr Mærketekst Klasser Status VA VR ULTIMATE <w> 9 Udløbet registrering VA VR ULTIMATE <w> 10 Udløbet registrering VA VR NORDENS ULTIMATE LIGHT <w> 33 Udløbet registrering VA VR ULTIMATE <w> 18, 20, Udløbet registrering 22 VA VR ULTIMATE <w> 12 Endelig registreret VA VR ULTIMATE NUTRITION <w> 5 Endelig registreret Det kan i den forbindelse endvidere oplyses, at indehaveren af registreringen VR , ULTIMATE <w>, den 16. september 2011 fremsatte indsigelse mod registreringen VR , ULTIMA <w>. I denne indsigelsessag traf styrelsen den 25. maj 2012 afgørelse om, at mærkerne ikke var forvekslelige, idet styrelsen bl.a. henviste til, at ordet ULTIMATE kan oversættes fra engelsk til dansk til ultimativ, som igen kan angive, at noget er sidst, endeligt eller bedst, hvorfor styrelsen fandt, at indsigers mærke er et særdeles svagt mærke med et ganske begrænset beskyttelsesomfang, der udelukkende kan udstrækkes til helt identiske mærker. På trods af de nævnte tidligere registreringer finder styrelsen det mest rigtigt at anse ordet ultimate som et for danske forbrugere kendt engelsk ord, der i relation til de i denne sag omhandlede varer og tjenesteydelser i klasse 31 og 35 blot vil blive betragtet som en almindelig anprisende betegnelse, og følgelig må anses for at være beskrivende og uden særpræg. Såfremt Ankenævnet er enigt med styrelsen i, at ordet ultimate må anses for beskrivende, er det herefter spørgsmålet, i hvilket omfang en sådan konklusion skal påvirke vurderingen af risikoen for forveksling mellem mærkerne. Efter styrelsens opfattelse skal den beskyttelse et registreret varemærke tildeles ses i lyset af varemærkelovens 16, stk. 1 og 5, nr. 2. Af disse bestemmelser fremgår klart, at en varemærkeret ikke omfatter sådanne dele af varemærket, der ikke selvstændigt kan registreres, og at varemærkeindehaveren følgelig heller ikke kan hindre tredjemands brug af beskrivende betegnelser, så længe denne brug sker i overensstemmelse med god markedsføringsskik. De nævnte bestemmelser vedrører begrænsninger i varemærkeindehaverens rettigheder. I nærværende sag er det imidlertid ikke det ældre varemærke, der indeholder en beskrivende betegnelse, men derimod det angrebne mærke. Dette forhold bør imidlertid efter styrelsens opfattelse ikke ændre på, at tilstedeværelsen af et beskrivende ord i et varemærke ikke i sig selv kan føre til, at mærket skal anses for at være forveksleligt med et andet mærke, der indeholder det samme eller et lignende ord. Tværtimod må der også i denne situation tages skyldigt hensyn til, at beskrivende betegnelser som det klare 9/12

10 udgangspunkt frit skal kunne benyttes af alle erhvervsdrivende, og at øvrige elementer i mærkerne, herunder figurlige elementer, skal tillægges en større vægt i vurderingen af risikoen for forveksling. En sådan konklusion synes også at være i overensstemmelse med flere af Ankenævnets tidligere afgørelser og dansk retspraksis i øvrigt. Således skal bl.a. henvises til Ankenævnets afgørelse i sagen AN , VR , FAMILY <fig>, i hvilken sag Ankenævnet fandt, at de nedenfor viste mærker ikke var forvekslelige: Endvidere kan henvises til Ankenævnets afgørelse i sagen AN , VR , ACTIVE <fig>, i hvilken afgørelse Ankenævnet fandt, at det nedenfor viste figurmærke ikke var forveksleligt med ordmærket AXA ACTIVE, idet ACTIVE er svagt i forbindelse med morgenmadsprodukter, og at særpræget i indsigers varemærke AXA ACTIVE fremkommer ved AXA. Tilsvarende fandt Ankenævnet i sagen AN (V 4/98), VR , NEUTRALIA <fig>, at de nedenfor viste ikke var forvekslelige: Det skal i den forbindelse bemærkes, at både styrelsen og Ankenævnet i denne sag fandt, at selvom indsiger havde dokumenteret, at ordet NEUTRAL var indarbejdet som indsigers varemærke, og der forelå varesammenfald, så ansås ordmærket NEUTRAL for at have et ganske snævert beskyttelsesområde, hvorfor de begrænsede forskelle mellem ordene NEUTRAL og NEUTRALIA ansås for tilstrækkelige til at fastslå, at der ikke forelå en risiko for forveksling. På tilsvarende vis fandt Ankenævnet i sagen AN , MP441833, Seven7 <fig>, at de nedenfor viste mærker ikke var forvekslelige: 10/12

11 Ankenævnet anførte i den forbindelse følgende: Ankenævnet finder, at tallet syv hvad enten det er skrevet som tal eller med bogstaver ikke i selv, dvs. løsrevet fra en figurlig udformning, har fornødent særpræg, jf. VML 13, stk. 1. Angivelsen syv i sig selv uden nogen særlig figurlig udformning eller uden særpræg opnået ved brug bør anses for at være til rådighed for alle erhvervsdrivende og er derfor principielt ikke egnet til at kunne forbeholdes enkelte mærkeindehavere. Ankenævnet kan tilslutte sig det synspunkt, som PVS har lagt til grund, at de bærende elementer i både det angrebne mærke og i indsigermærket er de figurlige udformninger, og at disse udformninger adskiller sig betydeligt fra hinanden. Der findes således ikke at være risiko for forveksling, jf. VML 15, stk. 1, nr. 2. Endeligt skal henvises til Højesterets afgørelse af 17. december 2008 i sag 103/2008, i hvilken Højesteret erklærede sig enig i Ankenævnets afgørelse om, at mærkerne minimal <fig> og MINIMAX <w> ikke er forvekslelige. I denne sag fandt såvel Ankenævnet og Højesteret bl.a., at det i det angrebne figurmærke indeholdte ord minimal var uden særpræg, hvilken konklusion må antages at have haft en ikke ubetydelig indflydelse på vurderingen af risikoen for forveksling mellem mærkerne. På tilsvarende vis finder styrelsen, at det forhold, at ordet ultimate må betragtes som en anprisende, usærpræget og beskrivende betegnelse for de i denne sag omhandlede varer og tjenesteydelser, bør have en ikke ubetydelig indflydelse på vurderingen af risikoen for forveksling mellem mærkerne. Således bør det efter styrelsens opfattelse tages i betragtning, at særpræget i det angrebne mærke fremkommer ved de figurlige elementer i dette mærke, hvorimod særpræget i indsigers mærke er knyttet til det forhold, at ordet ULTIMA alene er suggestivt og ikke direkte beskrivende. Begge mærker må således anses for at være særdeles svage, hvortil kommer, at de særprægede elementer i mærkerne adskiller sig fra hinanden. Hertil kommer endvidere, som dette tillige er anført i styrelsens afgørelse af 12. august 2014, at ordene ULTIMA og ULTIMATE adskiller sig ved deres udtale. Således må det engelske ord ultimate, som må forventes at være kendt af den relevante omsætningskreds, mest naturligt blive udtalt med engelsk sprogtone, hvorimod ULTIMA, der udgør de første tre stavelser af det danske ord ultimativ, må forventes at blive udtalt dansk sprogtone. Med disse yderligere bemærkninger fastholder styrelsen således afgørelsen af 12. august 2014 og den under behandlingen fremførte argumentation og vurdering. Styrelsen skal således henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes Med brev af 7. april 2015 fremsendte Patrade A/S på vegne klager, Affinity Petcare S.A., følgende kommentarer til styrelsens udtalelse: 11/12

12 Idet der henvises til Styrelsens høringssvar af 3. marts 2015, skal appellanten blot meddele, at det fortsat er dennes opfattelse, at Styrelsens vurdering af forveksleligheden bygger på forkert grundlag. Det må kunne lægges til grund, at såfremt et varemærke kan registreres som ordmærke, så indebærer den opnåede beskyttelse, at der succesfuldt kan nedlægges indsigelse imod ansøgninger, som indeholder ord, som klart må anses som forvekslelige hermed. Nærværende sag er ingen undtagelse. Samtlige af Styrelsens fremdragne eksempler vedrører figurmærker indeholdende generiske ord, og at disse skal tages til indtægt for, at indehaveren af et ordvaremærker, som i øvrigt opfylder kravene til registrering for så vidt angår særpræg, ikke efterfølgende kan nedlægge indsigelse imod et næsten identisk varemærke for identiske varer, er naturligvis et skråplan uden juridisk begrundelse. Ud over ovenstående har appellanten ikke yderligere kommentarer Indklagede har ikke udtalt sig i sagen. Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, den 16. juni /12

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 00599 EKKOfonden . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00014 - VR 2012 02683 BINGO SPIN - Administriv ophævelse Forveksling Der blev frems begæring om administriv ophævelse af varemærket VR 2012 02683 BINGO SPIN med henvisning til

Læs mere

AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER <w> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00031 VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 02756 COUTURE BY KRANZ & ZIEGLER .

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S RESUMÉ: AN 2013 00029 MP 1008000 ZINALFAT - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af MP 1008000 ZINALFAT med henvisning til risiko for forvekslelighed med

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S RESUMÉ: AN 2007 00046 MP 885476 IPRAXA - Forvekslelighed Indehaveren af EU - varemærket nr. 003249182 PRADAXA fremsatte indsigelse mod ordmærket IPRAXA, MP 885476 med henvisning til varemærkelovens

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY <fig> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00033 MP 1130970 BIO BABBY - Indsigelse - Forveksling Indehaveren af den ældre varemærkeregistrering VR 2013 01325 BIO BABY nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere

Lisa Lærke Petersen (PVS)

Lisa Lærke Petersen (PVS) Lisa Lærke Petersen (PVS) Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse Sendt: 3. april 2012 14:05 Til: 3 - PVS Vjournalen Emne: VS: Vedr.: Deres reference VR 2011 02147/VB1/BIA- Gauguin

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart?

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart? Administrativ omprøvning Er patentet holdbart? 1 Siden 1993 har det i Danmark været muligt at få omprøvet et patent administrativt. Dvs. få Patent- og Varemærkestyrelsen til at undersøge, om patentet er

Læs mere

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009

KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) Appelkamrene AFGØRELSE truffet af Tredje Appelkammer den 15. juni 2009 I sag R 1713/2007-3 Top-Line Møbelproduktion Møldrup A/S Vestergade

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2010 03096 STORM . Begæringen blev begrundet

Læs mere

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende den fælles praksis, version 2 CP4 Omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid

Konvergens. Ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende den fælles praksis, version 2 CP4 Omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid EN DA Konvergens Ofte stillede spørgsmål (FAQ) vedrørende den fælles praksis, version 2 CP4 Omfanget af beskyttelsen af varemærker i sort/hvid 1. Er den fælles praksis forskellig fra den tidligere praksis?

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

Hul ved syning på handsker var ikke slitage, men en mangel

Hul ved syning på handsker var ikke slitage, men en mangel Hul ved syning på handsker var ikke slitage, men en mangel Et hul ved syningen på handskens pegefinger var en mangel. Forbrugeren kunne derfor ophæve købet af handskerne. Den erhvervsdrivende var berettiget

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX <w> - Forvekslelighed

AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX <w> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2006 00016 VR 2004 03611 MITIZAX - Forvekslelighed Indehaveren af ordmærket MINIMAX fremsatte indsigelse mod registrering af ordmærket MITIZAX. Indsiger begrundede indsigelsen med, at mærkerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 Sag 227/2009 (1. afdeling) Hermès International S.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv)

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Klagenævnet for Udbud (Deleuran, Bundesen, Lethan) 1:714-15 den 18. november 1994 K E N D E L S E Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Den 12. januar 1994 udbød indklagede, Aalborg

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. november 2009 V 121 08 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG (advokat Christian Akhøj) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0038238 (Katja Høegh, Mette Langborg) 26. september 2014 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum, København) mod Region Syddanmark (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. juli 2014 (J.nr. 2014-0036519) Ændring af vedtægter

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 831 Klager: Jens Frank Parking Vintoften 48, Sengeløse 2630 Taastrup Indklagede: Parkering København Gammeltoftsgade 17, stuen 1001 København K Parternes påstande: Klagerens påstand: Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0262 og 2012-0263 Klager: Børnebiksen A/S Ole Rømers Vej 18 8670 Låsby Indklagede: Benny Bo Kiel Kærsangervej 61 B 4300 Holbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?...

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 IMMATERIALRET Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen... 1 Skal vi til at klippe kuponer?... 4 Højesteret anvender ækvivalens for første gang i Guldager-dommen

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 188/2015 FlowCon International ApS (advokat Preben Kønig) mod Frese A/S (advokat Eigil Lego Andersen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø-

Læs mere

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg

AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE <W> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2014 00016 VA 2013 001753 REGENERATE - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2013 01753 REGENERATE med den begrundelse, at det ansøgte mærke

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PEJ UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 14. januar 2013 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Lisbet Friis og Poul Hartvig

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 11. marts 2013 Sagsnr.: 2012-011019 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

K E N D E L S E Berigtiget udgave

K E N D E L S E Berigtiget udgave K E N D E L S E Berigtiget udgave afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8/10 2013 og berigtiget den 21. oktober 2013 i sag nr. VFL-3-2012 (2013-016) Hørsholm Vand ApS mod Forsyningssekretariatet Resume af

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1014 Klager: Gorm Lokdam Store Restrup Herregaard Restrup Kærvej 10 9240 Nibe Indklagede: Lars Lisberg Laursen Tostrupvej 186 9240 Nibe Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 69/2011 Anklagemyndigheden (statsadvokaten for Nordsjælland og København) mod Christoffer

Læs mere

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR - 1 Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/3 2012, at SKAT s anmodning til en dansker bosat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 16. oktober 2006 NKN-33-00327 Mje Afgørelse i sagen om

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 3. december 2012. V-72-11 Kraft Foods AS (Advokat Thomas Mølsgaard) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/ Advokat Søren

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00027 VA 2011 00774 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 00774 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

NYE GENERISKE TOP-LEVEL-DOMÆNENAVNE

NYE GENERISKE TOP-LEVEL-DOMÆNENAVNE 20. december 2011 NYE GENERISKE TOP-LEVEL-DOMÆNENAVNE Indledning ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) organisationen, der er ansvarlig for administration og distribution af domænenavne,

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring.

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring. Til Sundheds- og Ældreministeriet Center for psykiatri og lægemiddelpolitik Holbergsgade 6, 1057 København K psykmed@sum.dk med kopi til hbj@sum.dk og jjo@sum.dk Holbergsgade 6 1057 København K Tel + 45

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere