AN VR Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed."

Transkript

1 1 RESUMÉ: AN VR Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. Indehaveren af VR FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR FISHER samt VR FISHERMINTOL fremsatte indsigelse mod registrering af ordmærket NORDCAP FISHERMENT VR Indsiger begrundede indsigelsen med, at mærkerne var forvekslelige. Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen. Denne afgørelse blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker som stadfæstede afgørelsen under henvisning til Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse. KENDELSE: År 2006, den 20. februar 2006 afsagde Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Michael Dorn, Hans Chr. Thomsen, Steffen Gulmann og Finn Mikkelsen) følgende kendelse i sagen AN Klage fra over NORTLANDER A/S Danmark v/ Lett Advokatfirma Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 10. marts 2005 vedrørende VR Nordcap Fishermint <w> for STRANDGÅRDENS VINHANDEL A/S v/ Gorrissen Federspiel Kierkegaard Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt. Ankenævnet udtaler: Af de af Patent- og Varemærkestyrelsen i afgørelsen af 10. marts 2005 anførte grunde stadfæster ankenævnet den påklagede afgørelse.

2 2 Herefter bestemmes: Den påklagede afgørelse stadfæstes. Sagens baggrund: Den 9. juli 2003 indleverede Internationalt Patent-Bureau A/S på vegne af Strandgårdens Vinhandel A/S en ansøgning om registrering af ordmærket NORDCAP FISHERMINT <w> for Klasse 33: Vin og spiritus. Varemærket blev registreret den 17. juli 2003 og efterfølgende offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 30. juli I brev af 29. september 2003 fremsatte Lett, Vilstrup & Partnere indsigelse mod nævnte registrerings gyldighed. Indsigelsen er fremsat med henvisning til varemærkelovens 23 i lovbekendtgørelse nr. 782 af 30. august Indsigelsen er fremsat på vegne Nortlander A/S. Indsigelsen bliver begrundet med, at indehavers mærke VR NORDCAP FISHERMINT er forveksleligt med indsigers ældre varemærker VR FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR FISHER samt VR FISHERMINTOL. Indsiger henviser i den forbindelse til varemærkelovens 15, stk.1, nr. 2 samt 15, stk. 4, nr. 2. Herefter har parterne og styrelsen korresponderet adskillige gange om, hvorvidt indsigelsen burde stilles i bero, fordi der verserede en retssag, der vedrørte et af indsigers mærker.

3 3 Styrelsen meddelte den 4. august 2004, at man ikke ville stille behandlingen af indsigelsessagen i bero, og man meddelte samtidig indehavers fuldmægtig, at man heller ikke ville stille sagen i bero på en anmodning fra indehaver om administrativ ophævelse af et af indsigers mærker, da det pågældende mærke selv var under indsigelsesbehandling. I brev af 29. september 2004 argumenterer indehaver for, at mærkerne ikke ligner hinanden. Der indsendes desuden dokumentation for, at indehaver har opnået en varemærkeret, der er baseret på brug, og er ældre end indsigers varemærke FISHERMINTOL. Styrelsen meddeler den 19. oktober 2004, at styrelsen ikke under nærværende indsigelsessag kunne tage stilling til indehavers påstand om forudgående brug og henviser i den forbindelse til Højesterets dom i sagen U H. (HERCULES). I brev af 22. november 2004 argumenterer indsiger yderligere for, at mærkerne er forvekslelige og i brev af 15. december 2004 imødegår indehaver disse argumenter. Sagen optages den 21. december 2004 til afgørelse. Styrelsen traf den 10. marts 2005 afgørelse i sagen og tog med følgende begrundelse ikke indsigelsen til følge: 2. Lovgrundlaget Ifølge varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis der er risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art." 3. Vurdering og konklusion Indehavers mærke VR : NORDCAP FISHERMINT (ordmærke)

4 4 Registreret for varer i klasse 33 Indsigers mærker: VR Registreret for varer i klasse 33. VR FISHER (ordmærke) Registreret for varer i klasse 33. VR FISHERMINTOL (ordmærke) Registreret for varer i klasse 33. Ibrugtaget varemærke FISHERMAN VODKA SHOT Sammenligning af mærkerne: Det er styrelsens opfattelse, at indehavers mærke ikke ligner indsigers mærker. Indehavers mærke består af to ord: Nordcap Fishermint. Det første ord leder tankerne hen på det geografiske område Nordkapp, der er en klippe i Nordnorge, som anses som Europas nordligste punkt. Uanset om Nordcap kan anses som en uvæsentlig ændring af ordet Nordkapp, er det styrelsens opfattelse, at denne stedsangivelse har selvstændigt varemærkeretligt

5 5 særpræg, da stedet ikke er kendt for produktion af alkoholholdige drikke. Der henvises i den forbindelse bl.a. til Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse i sagen Holland House, AN Fishermint er et konstrueret ord, der består af det engelske ord for fisker - fisher - samt betegnelsen mint, der bl.a. betyder mynte og anvendes som en angivelse af, at en vare har mynte- eller pebermyntesmag. I forhold til VR ORIGINAL FISHERMAN VODKA SHOT er det dominerende og særprægede element i mærket ordet Fisherman, der betyder fisker. Mærkedelen Fisher i ordet Fisherman indgår i Nordcap Fishermint. Da indehavers mærke imidlertid består af to særprægede ord og den dominerende del af indsigers mærke kun indgår delvist og som en del af indsigers mærke og i øvrigt i det sidste af de to ord i indehavers mærke, er det styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden. De samme argumenter gør sig gældende i forhold til mærket FISHERMAN VODKA SHOT, som indsiger påberåber sig som ibrugtaget varemærke. Styrelsen finder derfor heller ikke, at dette mærke ligner indehavers mærke. I forhold til indsigers mærke VR FISHER indgår dette ord som en bestanddel i NORDCAP FISHERMINT. Nordcap har som nævnt selvstændigt særpræg og det fælles element fisher er placeret i det sidste ord i indehavers mærke. Da styrelsen desuden finder, at der ikke ved sammenligningen af mærkerne helt kan bortses fra den usærprægede mærkebestanddel mint er det styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke ligner i deres helhed. Endelig har indsiger påberåbt sig VR FISHERMINTOL. Det er styrelsens opfattelse, at bestanddelen MINTOL vil give associationer til mentol, i modsætning til mint i indehavers mærke, der vil blive forbundet med mynte. Indehavers mærke indledes som tidligere nævnt af den særprægede bestanddel Nordcap. Skønt FISHERMINT er indeholdt fuldstændigt i FISHERMINTOL, er disse bestanddele ikke identiske. Det er derfor styrelsens opfattelse, at mærkerne ikke ligner hinanden i helhed. Styrelsen har ikke som anført af indsiger tillagt det vægt, at NORDCAP efter indsigers opfattelse bliver brugt som et housemark, og at der efter indsigers opfattelse er risiko for, at bestanddelen NORDCAP med tiden vil bortfalde. Styrelsen har i nærværende sag bedømt forveksleligheden i forhold til den udformning, hvori mærket er ansøgt. Sammenfald af varer: Der er sammenfald af varer i klasse 33.

6 6 Konklusion: Styrelsen finder derfor, at der er sammenfald af varer, men at der ikke er mærkelighed. Mærkerne er derfor ikke forvekslelige, og der vil ikke kunne antages en forbindelse mellem dem. Ved brev af 9. maj 2005 indbragte Lett Advokatfirma, på vegne af Nortlander A/S (med binavnet Spiritus Destillers A/S ) afgørelsen for Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Klager begrundede påstanden som følger: Påstand: Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 10. marts 2005 i sag VR ankes, således at varemærket "Nordcap Fishermint" nægtes godkendt til endelig registrering. Begrundelse for indsigelsen: Til støtte for påstanden gøres det gældende, at mærket "Nordcap Fishermint" er udelukket fra registrering i henhold til varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2, og 15, stk. 4, nr. 2, idet der består en væsentlig risiko for forveksling mellem Nortlander A/S' (Spiritus Destillers A/S') varemærker: "Fisher", "Fishermintol", og "Fisherman Vodka Shot" og indklagedes varemærke "Nordcap Fishermint". Mærkelighed Til støtte for, at de ovennævnte mærker skal anses for forvekslelige, gøres det gældende, at det i modsætning til styrelsens afgørelse skal tillægges vægt, at "Nordcap" alene udgør en samlebetegnelse for en række af indklagedes produkter. Det er dokumenteret i sagens bilag 11, at "Nordcap" anvendes som en samlebetegnelse for indklagedes vodkaprodukter med forskellig smag. Endvidere vedlægges en præsentation af indklagedes "Fishermint" vodkaprodukt i Nordcap-serien. Der bør ved forvekslelighedsbedømmelsen lægges vægt på, at en tredjemands varemærker ikke frit kan anvendes, blot man sætter en samlebetegnelse eller "house mark" foran varemærket. Konsekvensen af styrelsens afgørelse kan blive, at indehavere af stærke eller velkendte mærker blot kan sætte mærket foran en betegnelse, som en konkurrent har brugt betydelige omkostninger på at indarbejde som varemærke. Hertil kommer, at der består en risiko for, at forbrugere kan antage, at produkter, som er mærket "Fisher", "Fishermintol" og "Fisherman Vodka Shot" er forbundet med Nordcap.

7 7 Der er endvidere en nærliggende fare for, at "house marks" - eller i dette tilfælde samlebetegnelsen for forskellige vodkaprodukter - med tiden falder bort, således at det alene er den endelige identifikation af produktet som anvendes af såvel mærkeindehaveren som kundekredsen. Der er dermed en stor risiko for, at alene mærket "Fishermint" vil blive anvendt som betegnelse for produktet, og det er derfor dette mærke, som ved forvekslelighedsbedømmelsen skal ses over for klagers varemærker "Fisher" og "Fishermintol". Det gøres således gældende, at det dominerende element i "Nordcap Fishermint" er anden del, dvs. "Fishermint". Denne del af mærket bør derfor danne grundlag for en sammenligning af mærkerne. Fishermint, der består af tre stavelser, indgår helt i klagers varemærke Fishermintol indeholdende fire stavelser, og der er således visuelt fuldstændigt sammenfald bortset fra endelsen -ol. Den stærke del af mærket Fishermint er Fisher, da den andel del af betegnelsen alene refererer til smagen i det vodkaprodukt, som mærket anvendes for. Hvis et mærke indeholdende to stavelser bedømmes over for et mærke indeholdende tre stavelser, anses de i praksis som forvekslelige, såfremt mærket med to stavelser er fuldstændigt indeholdt i mærket med tre stavelser. Det er tilfældet her, hvor tostavelsesordet Fisher er indeholdt fuldstændigt i Fishermint. Særpræget i varemærket Fisherman Vodka Shot består af delbetegnelsen Fisherman, idet ordene Vodka Shot refererer til det produkt, varemærket anvendes som betegnelse for. Foretages en sammenligning af de dominerende elementer, Fisherman og Fishermint, i varemærkerne Nordcap Fishermint og Fisherman Vodka Shot, kan det konstateres, at de tre stavelser er næsten identiske. Der består således et fuldstændigt sammenfald i den stærkeste del af mærkerne, stavelserne Fisher, mens såvel m og n er sammenfaldende i den sidste del af mærkerne. Hvis et mærke indeholdende tre stavelser bedømmes over for et mærke ligeledes indeholdende tre stavelser, anses de i praksis som forvekslelige, når flere af bogstaverne i mærkerne er identiske og optræder i samme rækkefølge, hvilket er tilfældet her. Rent visuelt består der således en betragtelig lighed mellem Nortlander A/S varemærker Fisher, Fishermintol og Fisherman Vodka Shot og Strandgården Vinhandel A/S mærke Nordcap Fishermint. Derudover består der en betydelig auditiv lighed, både med hensyn til dansk og engelsk udtale af mærkerne. Det bestrides, at den omstændighed, at klagerens mærke alene indgår delvist i mærket "Nordcap Fishermint" medfører, at mærkerne ikke ligner hinanden. For så vidt angår anvendelsen af betegnelserne "Fisher" og "Fisherman", gøres det gældende,

8 8 at der er tale om særprægede betegnelser for vodkaprodukter, som klageren via omfattende markedsføring har udbredt kendskabet til. Der er således i kundekredsen opnået en associationsforbindelse mellem "Fisher"/"Fisherman" og klagerens vodkaprodukt. Endvidere skal det anføres, at hvis indklagede alene ønskede at beskrive smagen af deres vodka på lige fod med deres øvrige produkter som "Currant" og "Karamel", ville det være nærliggende at bruge betegnelsen "Mint" eller "Mintol" og ikke betegnelsen "Fishermint". Endelig bestrides det anførte af styrelsen om, at der skulle være forskel på bestanddelen "mintol", der skulle give associationer til mentol i modsætning til "mint", der vil blive forbundet med mynte. Denne fortolkning synes noget misvisende, idet "mintol" betyder mentol, der er en kamferart, som forekommer i pebermynteolie, og "mint" betyder mynte/pebermynte, jf. vedlagte kopi af Nudansk Ordbog. Endvidere er "Nordcap Fishermint" et vodkaprodukt med lakrids-/mentholsmag præcis som klagerens "Fisherman Vodka Shot". Der er således ikke afgørende forskel på indholdet af mentol/ mynte i de to produkter. Sammenfattende gøres det på baggrund af ovennævnte gældende, at registreringen af "Nordcap Fishermint" bør ophæves, idet varemærket er forveksleligt med de tre ældre varemærker "Fisher", "Fisher Mintol" og "Fisherman Vodka Shot". Varelighed: Indklagede har ikke bestridt, at der foreligger varelighed. Ved brev af 8. juli 2005 har indklagede kommenteret klagers bemærkninger. Indklagede fremkom med følgende: Patent- og Varemærkestyrelsen tog ikke indsigelsen, nedlagt på vegne af Nortlander A/S imod registreringen af NORDCAP FISHERMINT, til følge. Begrundelsen for afgørelsen var, at mærkeindehavers mærke ikke fandtes at ligne de af indsiger påberåbte varemærker, og at der ikke ville kunne antages en forbindelse imellem dem. Klager har nedlagt påstand om, at styrelsens indsigelsesafgørelse omgøres, sådan at varemærket NORDCAP FISHERMINT nægtes godkendt til endelig registrering. På vegne af indklagede nedlægges hermed påstand om, at Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse om opretholdelse af registreringen af mærket NORDCAP FISHERMINT stadfæstes. Da der ikke er uenighed mellem parterne for så vidt angår spørgsmålet om varelighed i klasse 33, vil nærværende skrivelse alene vedrøre spørgsmålet, om der foreligger mærkelighed.

9 9 --oo0oo-- Klager har gjort gældende, at mærket NORDCAP FISHERMINT bør udelukkes fra registrering i henhold til varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 og 15, stk. 4, nr. 2, idet der består en væsentlig risiko for forveksling mellem mærket NORDCAP FISHERMINT og klagers ældre varemærker: FISHER - (ordmærke), VR FISHERMINTOL - (ordmærke), VR (alene foreløbigt registreret) FISHERMINT VODKASHOT - (figurmærke), VR (alene foreløbigt registreret) samt det ibrugtagne varemærke FISHERMINT VODKA SHOT (ordmærke) Det gøres fra indklagedes side gældende, at mærket NORDCAP FISHERMINT ikke er forveksleligt med nogen af de mærker, som klager har påberåbt sig, jf. varemærkelovens 15, stk. 1, nr. 2 og 15, stk. 4. nr. 2. Som anført under indsigelsessagen, og som fundet af styrelsen, bør ordet NORDCAP anses for det stærke element i indklagedes varemærke NORDCAP FISHERMINT. Det bestrides således, at mærkebestanddelen FISHERMINT, som påstået af klager, udgør den dominerende del af mærket NORDCAP FISHERMINT. NORDCAP er det første ord i mærket NORDCAP FISHERMINT, hvilket sædvanligvis må tillægges størst vægt i en mærkelighedsvurdering. Om de almindelige principper for forvekslelighedsvurdering af mærker, der består af flere ord, fremgår det endvidere af styrelsens Varemærkehåndbog, at: Mærker, der består af to eller flere ord, skal ligne hinanden i deres helhed for at være forvekslelige. Særligt for lange mærker vil begyndelsen af mærkerne typisk have større betydning end den sidste del af mærkerne, medmindre en dominerende og stærk mærkebestanddel forekommer i slutningen af begge mærker. Derudover er det en meget konkret vurdering, om sådanne mærker er forvekslelige. Som eksempel nævnes afgørelsen STONE CREEK # CREEKS (VR , V 82/95). Det er min opfattelse, at ingen af de af klager påberåbte mærker, efter de almindelige principper for forvekslelighed, vil blive anset forvekslelige med mærket NORDCAP FISHERMINT. I den konkrete vurdering bør størst vægt som nævnt lægges på begyndelsen af mærket NORDCAP, og dette ord indgår på ingen måde i klagers mærker. Begrebsmæssigt er der med ordet NORDCAP tale om Europas nordligste punkt. Ordet kan muligvis, som påstået af klager under indsigelsessagen, siges at give associationer til noget koldt, men på trods heraf, må ordet NORDCAP anses for at besidde høj grad af særpræg for varerne omfattet af klasse 33. Det synes f.eks. ikke sandsynligt, at forbrugere vil tro, at et spiritusprodukt er produceret dér. Ordet giver således ingen associationer til varer i klasse 33 og må derfor betragtes som en stærk og meget særpræget del af mærket.

10 10 Ordmærket NORDCAP er i øvrigt registreret af indklagede tilbage i 1995 (VR ) for varer i klasse 33. I det danske varemærkeregister findes ingen andre mærker, der indeholder ordet NORDCAP heller ikke i andre klasser. Ordet FISHER kan muligvis i sig selv - anses for svagt for spiritusprodukter. I CTM-registret findes ganske mange eksempler på mærker, der indeholder FISHER, og som er ansøgt eller registreret for spiselige eller drikkelige produkter (foruden fiskeprodukter) af en række forskellige indehavere, jf. Bilag G, der viser udskrift fra CTM-online. FISHER synes således ikke at være et usædvanligt varemærke i relation til fødevarer, herunder drikkevarer. Som nævnt under indsigelsessagen verserer der en sag mellem selskabet Lofthouse of Fleetwood Limited, der er indehaver af de immaterielle rettigheder til halspastillerne Fisherman s Friend og klager, idet Lofthouse har fundet, at klager med sit vodkaprodukt FISHERMAN VODKA SHOT er gået for tæt på Lofthouse s rettigheder med hensyn til valg af varemærke, logo m.v. Sagen verserer for Højesteret og er endnu ikke berammet. Dommen fra Sø- & Handelsretten af 2. juni 2004 vedlægges som Bilag H. Det fremgår også af Sø- & Handelsrettens dom i sagen mellem klager og Lofthouse, at der findes andre eksempler på brug af ordet FISHER i forbindelse med alkoholiske drikkevarer, jf. dommens side 8. Det skal desuden bemærkes, at Lofthouse har nedlagt indsigelse imod klagers varemærker FISHERMINTOL og FISHERMAN VODKA SHOT, som klager har påberåbt sig i nærværende sag. Disse sager er stillet i bero på udfaldet af retssagen mellem Lofthouse og klager. Som tidligere anført under indsigelsessagen af indklagede, er der fra klagers side under den verserende retssag fremsat en række betragtninger, der synes at stå i modstrid med de argumenter, der fremføres fra klager i nærværende sag. Således er det af klager i retssagen blevet anført, at ordene FISHER og FISHERMAN er nærmest deskriptive i relation til vodkaprodukter med mentolsmag, hvorimod klager i nærværende sag har argumenteret for, at FISHER skal anses for det mest særprægede element i indklagedes mærke NORDCAP FISHERMINT. Det fremgår således af den nævnte dom af 2. juni 2004 fra Sø- & Handelsretten, at Thomas Anthon, direktør og daglig leder i Nortlander A/S (klagers virksomhed) forklarede, at han selv fandt på navnet FISHERMAN, og at dette navn blev valgt til Nortlanders vodkaprodukt med mentolsmag, fordi det gav associationer til et produkt, der havde rod hos de gamle fiskere (dommens side 11). Endvidere forklarede Thomas Anthon, at der er tradition for, at maritime udtryk indgår i spiritusmærker, f.eks. Linie Akvavit, Cutty Shark Whisky, Navy s Rum etc., og at der på etiketten til Nordsøolie ses et olieboretårn (dommens side 12). Forklaringen fra Nortlander i retssagen vedrørende det, at ordet FISHERMAN hører sammen med smagen i vodka harmonerer således ikke med klagers påstand om, at

11 11 ordet FISHERMINT skal anses for det mest særprægede og dominerende ord i indklagedes mærke. Tværtimod støtter Nortlanders egen forklaring i retssagen det forhold, at ord som FISHERMAN og FISHERMINT har ganske ringe grad af særpræg i relation til spiritusprodukter med en stærk mentolsmag. Ordene MINT og MINTOL, der optræder i henholdsvis indklagedes og klagers mærke FISHERMINTOL, må i endnu højere grad end ordet FISHER anses for varemærkeretligt svage. MINT og MINTOL må ligefrem anses for at savne særpræg for drikkevarer, der smager af mentol. Hvorvidt Ankenævnet deler styrelsens opfattelse af, at der bør sondres mellem den begrebsmæssige betydning af ordene MINT og MINTOL findes ikke at være afgørende for udfaldet af sagen. Der er med begge udtryk tale om en smagsangivelse og dermed en svag mærkebestanddel, og som der derfor ikke skal lægges afgørende vægt på i vurderingen af, om der foreligger mærkelighed. Ordet FISHERMINT må imidlertid også anses for at udgøre en svag bestanddel af mærket NORDCAP FISHERMINT. Dette skyldes, at FISHERMINT for de omfattede varer, som nævnt, skaber associationer til en bestemt smag, og ikke mindst at FISHERMINT rent faktisk anvendes som en smagsangivelse. Som anført af indklagede viser det fremlagte materiale vedrørende indklagedes produkter, at indklagede anvender ordet FISHERMINT som en smagsangivelse på lige fod med CARAMEL og CURANT. Der henvises til materialet, der tidligere er fremlagt af indsiger som bilag 11 og som med denne skrivelse er fremlagt på ny i en farveudgave som Bilag I. Klager har gjort gældende, at det ville være nærliggende for indklagede at bruge betegnelsen MINT eller MINTOL og ikke betegnelsen FISHERMINT. Hertil skal det bemærkes, at FISHER både i relation til klagers og indklagedes produkter må anses for at skabe associationer til smagen af den kendte halspastil ved navn Fisherman s Friend. Et vodkaprodukt med fishermint-smag er således et af mange eksempler på alkoholprodukter på markedet, der er tilsat smag af diverse konfekturevarer. Det gøres i den forbindelse gældende, at de fleste forbrugere vil tænke på en særlig smag, når de ser et vodkaprodukt med et navn, hvori ordet FISHER, FISHERMAN, FISHERMINT eller FISHERMINTOL indgår. Af samme grund må de sammensatte ord FISHERMINT og FISHERMINTOL anses for at være ganske svage for vodka med mentolsmag. --oo0oo-- Klager har gjort gældende, at det skal tillægges vægt, at ordet NORDCAP i handlen udgør en samlebetegnelse for en række af indklagedes produkter, og at NORDCAP derfor skal anses for en svag mærkebestanddel. At indklagede har en serie af produkter, der markedsføres under navnet NORDCAP har ingen betydning for, om der er tale om et ord med meget eller lidt særpræg. Hvis

12 12 dette skulle anses for tilfældet, ville dette jo svare til, at anvendelsen af et house mark som en del af et varemærke ville blive anset for at være uden betydning i en mærkesammenligning. House marks er ofte netop stærke og særprægede mærker. Klager har herunder gjort gældende, at der med tiden er risiko for, at alene ordet FISHERMINT vil blive anvendt som betegnelse for produktet, og at det derfor er dette mærke som ved forvekslelighedsbedømmelsen skal vurderes i forhold til klagers varemærker. At forbrugerne med tiden skulle gå over til alene at anvende ordet FISHERMINT for indklagedes vodkaprodukt og dermed udelade ordet NORDCAP ved omtale af produktet er udtryk for en rent hypotetisk tanke fra klagers advokat. Klagers argument kan ikke tillægges betydning i denne sag, hvor det søgte mærke objektivt set - fremstår som et ordmærke bestående af kombinationen af ordene NORDCAP og FISHERMINT. I den forbindelse henvises i øvrigt til styrelsens indstilling om at bedømme forveksleligheden i forhold til den udformning, hvori mærket NORDCAP FISHERMINT er ansøgt. Den brug, der konkret gøres på markedet taler i øvrigt imod den formodning, som klager giver udtryk for. Som det fremgår af bilagene A og I, der viser indklagedes produkter, har ordet NORDCAP netop en fremtrædende plads, mens ordet FISHERMINT meget tydeligt fremstår og markedsføres af indklagede som en smagsangivelse. Som nævnt under indsigelsessagen i mit brev af 15. december 2004 er der på etiketten for indklagedes vodkaprodukt anført: Vodka of highest quality with fishermint flavour (på forsiden af flasken), jf. bilag A, og Spriritus vodka tilsat fishermint aroma (på bagsiden af flasken). At ordet FISHERMINT på denne måde anvendes til at beskrive smagen indebærer, som nævnt, at dette ord ikke bør anses at indeholde høj grad af varemærkeretligt særpræg. Igen må det derfor understreges, at NORDCAP i ordmærket NORDCAP FISHERMINT - bør anses for at udgøre den bærende og mest dominerende bestanddel. Da ordet NORDCAP blandt andet på grund af placeringen først i mærket - må anses for det mest særprægede element i indklagedes mærke, og da dette ord adskiller sig fuldstændigt fra klagers mærker samt under henvisning til de øvrige betragtninger om mærkernes bestanddele nævnt ovenfor, bør mærket NORDCAP FISHERMINT ikke blive anset forveksleligt med klagers mærker FISHERMINTOL, FISHER og FISHERMAN VODKA SHOT. Afslutningsvis kan det nævnes, at en yderligere indikator, for at indklagedes mærke ikke bør anses forveksleligt med de tre varemærker påberåbt af klager, er, at styrelsen ikke modholdt nogen af disse mærker under ansøgningsproceduren vedrørende registreringen af mærket NORDCAP FISHERMINT.

13 13 --oo0oo-- Som nævnt over for styrelsen ved mit brev af 2. juli 2004, anvendte indklagede varemærket NORDCAP FISHERMINT, inden klager den 18. juni 2003 indgav ansøgning om registrering af mærket FISHERMINTOL. Der foreligger således skriftlig dokumentation for indklagedes forudgående udsendelse af tilbud til diverse forhandlere/supermarkeder, og det gjordes over for styrelsen gældende, at indklagede havde opnået en varemærkeret til NORDCAP FISHERMINT baseret på brug, der var ældre end klagers varemærke FISHERMINTOL. Styrelsen tog dog ikke stilling til påstanden om forudgående brug under indsigelsessagen. Det bemærkes, at det er indklagedes opfattelse, at klager kendte til indklagedes produkt NORDCAP FISHERMINT på tidspunktet for indleveringen af ansøgningen om registrering af FISHERMINTOL. Det er således indklagedes opfattelse, at indklagedes kendskab til produktet kan have været årsag til, at klager indleverede ansøgning om registrering af mærket FISHERMINTOL, før indklagede nåede at indlevere sin ansøgning om registrering af NORDCAP FISHERMINT. Såfremt Ankenævnet mod forventning skulle finde, at mærkerne NORDCAP FISHERMINT og FISHERMINTOL er forvekslelige, gøres dette derfor gældende. Ved brev af 22. juli 2005 udtalte Patent- og Varemærkestyrelsen følgende: Vedrørende Nordcap Fishermint Som svar på Ankenævnets brev af 21. juli 2005 skal styrelsen udtale følgende: Styrelsen finder ikke, at der under ankesagen er fremkommet nye oplysninger af betydning for sagens udfald. Styrelsen skal dog fremhæve, at styrelsens vurdering er foretaget i forhold til det foreløbigt registrerede mærke NORDCAP FISHERMINT som ordmærke, og styrelsen har ikke hjemmel til at foretage en vurdering overfor andre udformninger af dette mærke, herunder potentielle fremtidige udformninger. Desuden skal styrelsen henlede Ankenævnets opmærksomhed på, at to af de mærker indsigelsen var baseret på, nemlig FISHERMINTOL, VR , og ORIGINAL FISHERMAN VODKA SHOT, VR , fortsat ikke er endeligt registreret. Styrelsen skal i øvrigt henholde sig til indsigelsesafgørelsen af 10. marts 2005 og skal henstille til Ankenævnet, at den trufne afgørelse stadfæstes. Gorrissen Federspiel Kierkegaard kommenterede på vegne af indklagede ved brev af 10. august 2005 styrelsens udtalelse.

14 14 Indholdet af Patent- og Varemærkestyrelsens høringssvar giver ikke indklagede anledning til at fremkomme med yderligere indlæg i sagen Ved brev af 25. august 2005 kommenterede Lett Advokatfirma på vegne af klager sagen yderligere og fremkom med følgende: Indklagedes svar af 8. juli 2005 i ovennævnte sag giver mig anledning til at bemærke følgende: I svaret side 2, 3. afsnit henviser indklagede til følgende varemærker: FISHERMINT VODKASHOT (figurmærke), VR (alene foreløbigt registreret) samt det ibrugtagne varemærke FISHERMINT VODKA SHOT (ordmærke). Dette støtter, at der består en væsentlig risiko for, at indklagedes varemærker forveksles med klagerens varemærker, idet klagerens varemærke rettelig er Fisherman Vodka Shot og ikke Fishermint Vodka Shot. Indklagede angiver på side 3, at ordet FISHER kan muligvis i sig selv anses for svagt for spiritusprodukter. Dette bestrides. Bortset fra indklagedes mærke Nordcap Fishermint er det kun klageren, som i Danmark har ansøgt/registreret mærker i klasse 33, der indeholder ordet Fisher. Med hensyn til udskriften fra CTM-online (bilag G) fremgår det, at i klasse 33 findes der kun få registreringer, hvor Fisher indgår som en del af mærket. Kingfisher og KINGFISHER 1997 Kingfisher CHARDONNAY SOUTH EASTERN AUSTRALIA omfatter kun wine. Vedrørende gengivelsen af Thomas Anthons vidneforklaring, skal jeg gentage det tidligere anførte ved sagens behandling i Patent- og Varemærkestyrelsen. Det fremgår af dommen af 2. juni 2004, at Nortlander A/S med betegnelsen Fisherman ønskede at associere deres vodka med de gamle fiskere på niveau med tidligere spiritusprodukter udviklet af Thomas Anthon, som f.eks. Nordsøolie.

15 15 At Nortlander A/S ønskede at forbinde deres vodka med de gamle fiskere gør ikke ordene Fisher eller Fisherman til svage mærker eller bestanddele af et varemærke. Tværtimod har Nortlander A/S gennem omfattende markedsføring som beskrevet i dommen - udbredt kendskabet til deres vodkaprodukt med lakrids- og mentolsmag under mærket Fisherman Vodka Shot. Derved er der i kundekredsen opnået en associationsforbindelse mellem Fisherman / Fisher og klagerens vodkaprodukter. Dette betyder imidlertid ikke, at betegnelserne frit kan anvendes til konkurrerende produkter. Fisher er endvidere ikke beskrivende for vodka- eller spiritusprodukter i øvrigt. Det er almindelig kendt, at ord, der anvendes som varemærke for et produkt, men som ikke har nogen tilknytning til ordets betydning, har særpræg. Som eksempel kan nævnes varemærket Apple for computere. Hvad angår den omstændighed, at det ville være mere nærliggende at anvende betegnelsen Mint eller Mentol og ikke betegnelsen FISHERMINT anfører indklagede, at Fisher både i relation til klagers og indklagedes produkter må anses for at skabe associationer til smagen af den kendte halspastil ved navn Fisherman s Friend. Et vodkaprodukt med Fishermint-smag er således et af mange eksempler på alkoholprodukter på markedet, der er tilsat smag af diverse konfekturevarer. Klageren bestrider, at FISHER skaber associationer til smagen af en halspastil ved navn Fisherman s Friend. Endvidere anføres det, at de fleste forbrugere vil tænke på en særlig smag, når de ser et vodkaprodukt med et navn, hvori ordet Fisher, Fisherman, Fishermint eller Fishermentol indgår. Af samme grund må de sammensatte ord Fishermint og Fishermentol anses for at være ganske svage for vodkamentolsmag. Dette bestrides. Når forbrugere tænker på et vodkaprodukt skyldes det klagerens omfattende markedsføring, jf. ovenfor. At indklagede selv fremhæver Fishermint som den særprægede del af mærket ses af vedlagte bilag 12. Det er netop denne del af mærket, som identificerer det konkrete produkt fra indklagedes øvrige produkter. Med hensyn til brugen af NORDCAP som housemark fastholdes det tidligere anførte. I den forbindelse henvises til Ankenævnets afgørelse i sag AN VR (Grøn Harboe Guld), hvor brugen af det stærke mærke Harboe ikke medførte, at Harboe kunne anvende Carlsbergs varemærke Grøn som en del af et mærke, der indeholdt housemarket Harboe.

16 16 I svaret side 6 nederst henviser indklagede til, at det over for Styrelsen blev gjort gældende, at indklagede havde opnået en varemærkeret til NORDCAP FISHERMINT baseret på brug, der var ældre end klagerens varemærke FISHERMENTOL. Som det fremgår af vedlagte brev af 19. oktober 2004 fra Styrelsen til indklagede (bilag 13), har Styrelsen ikke hjemmel til at tage stilling til en brugsbaseret varemærkerettighed under en indsigelsessag mellem registrerede varemærker. Hvis indklagede ønsker en selvstændig stillingtagen til dette spørgsmål, er indklagede henvist til at anlægge en selvstændig sag om administrativ ophævelse. Dermed kan Ankenævnet heller ikke tage stilling til dette spørgsmål. I øvrigt bestrides det, at bilagene dokumenterer, at der er opnået en varemærkeret til NORDCAP FISHERMINT inden den 18. juni 2003, hvor klageren indgav ansøgning om registrering af mærket Fishermentol. De pågældende bilag er tilsyneladende dateret henholdsvis 11. juni 2003, 16. juni 2003 og 24. juni I princippet kan en varemærkeret opstå på dag ét, hvor de mærkede varer findes i butikkerne, og der samtidig annonceres i dagspressen, jf. Mogens Kokvedgaard, Lærebog i Immaterialret (7. udgave), side 350. Dette var ikke sket på det tidspunkt, hvor klagerens ansøgning blev indleveret. Klageren havde dermed heller ikke kendskab til indklagedes mærke på ansøgningstidspunktet. Hertil kommer, at det fremgår af UfR /2 H, at udstedelse af tre fakturaer for leverede sportsrekvisitter for i alt kr. ikke var tilstrækkeligt til, at statuere, at et selskab havde erhvervet ret til varemærket Torro ved ibrugtagning her i landet. Endvidere viser UfR H, at der i retspraksis lægges vægt på, at offentliggørelse af et varemærke sker på en sådan måde, at den er egnet til at skabe bevis for varemærkerettens eksistens og omfang og til at fastslå tidspunktet for rettens stiftelse, uden at der er risiko for antedatering eller proforma, på samme måde som ved en registrering af retten. Disse krav er ikke opfyldt i nærværende sag. I øvrigt fastholdes det tidligere anførte i sin helhed. Indklagede henviste i brev af 9. september 2005 til klagers brev af 25. august 2005 og fremførte følgende: Jeg henviser til klagers indlæg af 25. august 2005 i ovennævnte sag. Hermed skal jeg meddele, at klagers indlæg ikke giver indklagede anledning til at begære mundtlig forhandling af sagen inden for den dertil givne frist til den 26. september 2005.

17 17 Dog tillader jeg mig at fremkomme med følgende enkelte bemærkninger til indholdet af klagers indlæg. Det anføres af klager, at en skrivefejl på side 2, 3. afsnit i mit indlæg af 8. juli 2005 understøtter, at der består en væsentlig risiko for forveksling mellem de omhandlede mærker. Dertil bemærkes, at min skrivefejl i form af angivelsen af FISHERMINT VODKASHOT i stedet for FISHERMAN VODKASHOT på ingen måde understøtter eller kan tages til indtægt for, at mærket NORDCAP FISHERMINT er forveksleligt med klagers mærker, der indeholder ordet FISHERMAN. Skrivefejlen kan alene siges at understøtte, at ordene FISHERMINT og FISHERMAN er forvekslelige. Som anført i mit indlæg af 8. juli 2005 har ordene FISHERMINT og FISHERMAN ganske ringe grad af særpræg i relation til spiritusprodukter med en stærk mentolsmag, ligesom FISHERMINT anvendes af indklagede som en smagsbeskrivelse. Det medgives derfor allerede i indlægget af 8. juli 2005, at ordene FISHERMINT og FISHERMAN minder om hinanden. Det relevante angrebne mærke består imidlertid af den særprægede og dominerende mærkebestanddel NORDCAP og den mindre særprægede del FISHERMINT. Mærket NORDCAP FISHERMINT er ikke forveksleligt med klagers mærker bestående af FISHERMAN. Dertil adskiller mærkerne sig i betydelig grad på grund af det stærkt særprægede ord NORDCAP i indklagedes mærke, jf. mine tidligere bemærkninger i sagen. Klager har henvist til sagen AN , i hvilken mærket GRØN HARBOE GULD blev anset for at være forveksleligt med mærket GRØN. Afgørelsen i den nævnte sag kan imidlertid ikke overføres til nærværende sag, ligesom den ikke kan tages til indtægt for, at et house mark nyder begrænset beskyttelse. I den konkrete sag blev ordet GRØN anset for velkendt, og ordet HARBOE var lidet fremtrædende i figurmærket GRØN HARBOE GULD. Udskriftens og fotokopiens rigtighed bekræftes. Ankenævnet for Patenter og Varemærker den 20. februar 2006.

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling

AN VR WEST WIND <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00026 VR 2014 00362 WEST WIND - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2014 00362 WEST WIND . Indsigelsen blev begrundet med, at varemærket

Læs mere

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt

AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL <w> - Administrativ ophævelse - Brugspligt 1 RESUMÉ: AN 2005 00003 VR 1991 00002 SMIL - Administrativ ophævelse - Brugspligt Indehaveren af figurmærket SMILEY begærede figurmærket SMIL administrativt ophævet under henvisning til varemærkelovens

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG. Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V002000A - LBH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-20-04 1) Spirits International N.V. (Advokat Christian Akhøj) 2) Spirits Product International Intellectual

Læs mere

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00023 MP 967683 Best in Town - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af VR 1989 02704 IN TOWN gjorde indsigelse mod endelig designering af MP 967683 Best in Town med henvisning

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 10. oktober 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02147, AMANI BY KAPUKA COPENHAGEN mellem: Indsiger: v/ fuldmægtig: Chas. Hude A/S GIORGIO ARMANI

Læs mere

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S

Klage fra Hypred (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), Frankrig v/patrade A/S RESUMÉ: AN 2013 00031 MP 1068629 VIR - Indsigelse Forveksling Indehaveren af det ældre EU-varemærke CTM 5029236 HM VIR nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1068629 VIR med henvisning

Læs mere

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed

AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN <w> - Forvekslelighed 1 RESUMÉ: AN 2007 00005 VR 2005 02476 DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN - Forvekslelighed Indehaveren af varemærket DREAMS begærede ordmærket DREAMS BY ISABELL KRISTENSEN administrativt ophævet under

Læs mere

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling

AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO <w> Administrativ ophævelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00040 VR 2013 01549 PAJO Administrativ ophævelse - Forveksling Der blev fremsat anmodning om administrativ ophævelse af registreringen VR 2013 01549 PAJO . Anmodningen blev begrundet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00032 VR 2013 02332 Ultimate - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 02332 Ultimate . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg

Peter Tholstrup Danmark v/sandel, Løje & Wallberg AN 2007 00033 MP730124 PASTA PASTA Forvekslelighed Indehaveren af det registrerede mærke PASTA BASTA fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket PASTA PASTA. Anmodningen blev begrundet

Læs mere

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed

RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 <fig> - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2005 00021 - VR 2002 03364 - Forvekslelighed Indehaveren af figurmærket Patrafee fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket Patrade A/S. Indsiger begrundede indsigelsen med,

Læs mere

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed.

AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia <w> - Mærkelighed Artslighed. RESUMÉ: AN 2006 00014 VR 2005 01382 Olivia - Mærkelighed Artslighed. Indehaveren af EU-varemærkerne Olivia og Olivia Newton-John fremste indsigelse mod registreringen af ordmærket Olivia med henvisning

Læs mere

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed

AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra <fig> - Indsigelse - Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00019 VR 2012 01655 MacXtra - Indsigelse - Forvekslelighed Indehaver af EU-varemærkeregistreringen 05112354 MAC samt VR 1992 09306 og VR 1995 08598 fremsatte indsigelse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00044 VR 2005 02453 ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK - Forvekslelighed. Der blev fremsat indsigelse mod registreringen af figurmærket ORIENTEXPRESSEN HAWAII WOK, VR 2005 02453, klasse

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere,

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, - JEN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 22. oktober 2009 af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige dommere, direktør Torben Svanberg og direktør Per Sjøqvist

Læs mere

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed.

AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER <fig> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00018 VR 2002 04358 HJÆLP UDEN GRÆNSER - Forvekslelighed. Indehaveren af figurmærket VR 1993 04175 MSF MEDECINS SANS FRONTIERES DOCTORS WITHOUT BORDERS LÆGER UDEN GRÆNSER fremsatte

Læs mere

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg

RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 <fig> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00022 VA 2012 02978 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 02978 med den begrundelse, at det ansøgte mærke ikke har det for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg

AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA <w> - Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2013 00002 VA 2011 02831 CAFFE VERONA - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2011 02831 CAFFE VERONA med den begrundelse, at det ansøgte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed

AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI <fig> - Indsigelse Forvekslelighed RESUMÉ: AN 2013 00028 MP 1089949 DEERE MARCHI - Indsigelse Forvekslelighed Indehaveren af det ældre CTM-ordmærke 332874 JOHN DEERE nedlagde indsigelse mod endelig registrering af MP 1089949 DEERE

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed.

AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. RESUMÉ: AN 2004 00035 VR 2000 00510 JobTeamDanmark Forvekslelighed - Velkendthed. Indehaveren af figurmærket TEAM DANMARK fremsatte indsigelse mod registrering af figurmærket JobTeamDanmark. Indsiger begrundede

Læs mere

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling.

Ankenævnet har behandlet sagen skriftligt, da der ikke blev fundet anledning til at imødekomme anmodningen om mundtlig forhandling. RESUMÉ: AN 2013 00030 VA 2012 00915-77 - Manglende særpræg Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere varemærket VA 2012 00915-77 med den begrundelse, at det ansøgte varemærke ikke har

Læs mere

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tyskland v/ Internationalt Patent-Bureau A/S RESUMÉ: AN 2007 00046 MP 885476 IPRAXA - Forvekslelighed Indehaveren af EU - varemærket nr. 003249182 PRADAXA fremsatte indsigelse mod ordmærket IPRAXA, MP 885476 med henvisning til varemærkelovens

Læs mere

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker

Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker MFR den 23. februar 2009 08/1743 Orientering om ændringer af styrelsens praksis og procedurer i forhold til varemærker Vi ændrer praksis og procedurer på en række områder, herunder i forhold til varemærker,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling

RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00005 VR 2012 02817 PLYZELBA - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2012 02817 PLYZELBA . Indsigelsen blev begrundet med, at indehavers

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00041 VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00460 DANSK KRISEKORPS . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

Afgørelse i indsigelse

Afgørelse i indsigelse Den 2. november 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse i indsigelse i sagen VR 2011 02900, mellem: Indsiger: Markant Handels und Service GmbH v/ fuldmægtig: Sandel, Løje & Partnere

Læs mere

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S

Klage fra Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Société anonyme, Frankrig v/awapatent A/S RESUMÉ: AN 2013 00029 MP 1008000 ZINALFAT - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af MP 1008000 ZINALFAT med henvisning til risiko for forvekslelighed med

Læs mere

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM <w> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00039 VR 2010 03096 STORM - Administrativ ophævelse Forveksling Der blev fremsat begæring om administrativ ophævelse af registreringen VR 2010 03096 STORM . Begæringen blev begrundet

Læs mere

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg

AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK <w> Indsigelse Manglende særpræg RESUMÉ: AN 2012 00022 VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL FASHION WEEK Indsigelse Manglende særpræg Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2011 00102 COPENHAGEN INTERNATIONAL

Læs mere

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug

AN VR TITAN <w> - Administrativ ophævelse Manglende brug RESUMÉ: AN 2015 00034 VR 1992 02201 TITAN - Administrativ ophævelse Manglende brug Der blev begæret administrativ ophævelse af varemærket VR 1992 02201 TITAN med henvisning til manglende opfyldelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

Lisa Lærke Petersen (PVS)

Lisa Lærke Petersen (PVS) Lisa Lærke Petersen (PVS) Fra: - PVS Patent- og Varemærkestyrelsens officielle postkasse Sendt: 3. april 2012 14:05 Til: 3 - PVS Vjournalen Emne: VS: Vedr.: Deres reference VR 2011 02147/VB1/BIA- Gauguin

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse

AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC <w> - Manglende særpræg - Indarbejdelse RESUMÉ: AN 2012 00014 MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC - Manglende særpræg - Indarbejdelse Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at registrere MP 1034440 CHATEAU DE FIGEAC i klasse 33 med den begrundelse,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling

AN VR BINGO SPIN <fig> - Administrativ ophævelse Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00014 - VR 2012 02683 BINGO SPIN - Administriv ophævelse Forveksling Der blev frems begæring om administriv ophævelse af varemærket VR 2012 02683 BINGO SPIN med henvisning til

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

Afgørelse om administrativ ophævelse

Afgørelse om administrativ ophævelse Den 17. december 2012 traf Patent- og Varemærkestyrelsen følgende Afgørelse om administrativ ophævelse I sagen MP1026334, DOMUS mellem: Anmoder: VKR Holding A/S v/ fuldmægtig: Maqs Law Firm Advokataktieselskab

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V0163000 - KRE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7.april 2006 blev af retten i sagen V-163-04 Lidl Stiftung & Co. KG (Advokat Susie P. Arnesen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( Kammeradvokaten

Læs mere

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling

AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter <w> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2014 00009 VR 2013 00501 M3 arkitekter - Indsigelse - Forveksling Der blev frems indsigelse mod endelig registrering af VR 2013 00501 M3 arkitekter . Indsigelsen blev begrundet med, indehavers

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret

RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 <w> - Indsigelse - Brugsret RESUMÉ: AN 2012 00010 VR 2010 00903 1:1 - Indsigelse - Brugsret Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2010 00903 1:1 . Indsiger gjorde gældende, at der gennem tidligere

Læs mere

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling

AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink <fig> - Indsigelse Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00002 VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink - Indsigelse Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2013 02024 BULLDOG Energy Drink . Indsigelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt

AN PA Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt RESUMÉ: AN 2016 00004 PA 2014 00665 Tane til taning af skind, specielt skind fra mink Afslag - opfindelse kendt Patent- og Varemærkestyrelsen afslog at meddele patent på PA 2014 00665 Tane til taning af

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0139 Klager: Kvik Trafik v//claus Verner Nielsen Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/advokat Torben Krath Indklagede: Kvik Trafikskole v/masood Ahmad Blegdamsvej 42 2200

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 9. marts 2007 afsagde retten i sagen V 20/06 Kraft Foods AS (Advokat Jeppe Brinck-Jensen) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten ved

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 3. december 2012. V-72-11 Kraft Foods AS (Advokat Thomas Mølsgaard) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Kammeradvokaten v/ Advokat Søren

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed videnskabelig uredelighed [Til Indklagede] Klage indbragt for I har på vegne af [KLAGER] ved brev af 16. april 2012 indgivet klage mod [FORSKNINGSINSTITUTION] og [INDKLAGEDE] til (UVVU). I klagen anfører

Læs mere

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling

AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden <fig> - Indsigelse - Forveksling RESUMÉ: AN 2015 00018 VR 2014 00599 EKKOfonden - Indsigelse - Forveksling Der blev fremsat indsigelse mod endelig registrering af varemærket VR 2014 00599 EKKOfonden . Indsigelsen blev begrundet

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere