De rekommanderede lægemidler er indlæst i landets to EPJ systemer: Æskulap GL og COSMIC.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De rekommanderede lægemidler er indlæst i landets to EPJ systemer: Æskulap GL og COSMIC."

Transkript

1 Forord ved cheflæge Anne-Marie Ulrik, formand for Lægemiddelkomiteen. Det er med glæde, jeg atter knytter nogle kommentarer til udgivelsen af rekommandationsbogen for medicin i Grønland. Rekommandationerne skal tjene som Sundhedsvæsenets fælles vejledning ved lægemiddelordination. Det er af største betydning for opretholdelsen af rationel farmakoterapi i Grønland, at alle ordinerende læger respekterer og følger rekommandationerne. Det foreliggende sortiment skal opfattes som det sortiment, der er til rådighed for patientbehandlingen med mindre væsentlige sundhedsfaglige argumenter taler for et andet valg. Et homogent lægemiddelforbrug giver større sikkerhed og kvalitet i lægemiddelhåndtering og patientbehandling. Et faktum, der får sin helt egen betydning i et sundhedsvæsen præget af skiftende sundhedsfagligt personale. Borgerne har desuden brug for den betydelige økonomisk gevinst, der ligger i rationel farmakoterapi, så de derved frigivne ressourcer kan medvirke til at sikre mest mulig sundhed inden for de givne rammer. Udgangspunktet for rekommandationerne er at opstille et basissortiment for patientbehandlingen. Lokale afvigelser til særlige patienter og specielle præparater på DIH medtages ikke. De rekommanderede lægemidler er valgt ved vægtning af nedenstående kriterier. Det er tilstræbt at begrænse antallet af synonym- og analoge skift fra år til år, så vidt det er muligt under hensyntagen til de årlige lægemiddellicitationer. Præparatets kvalitet Færrest mulige præparatskift Økonomi Sigende/velkendte præparatnavne Ens produkter ved forskellige dispenseringsformer Lang holdbarhed 1

2 Brug af rekommandationsbogen Præparaterne er ordnet efter ATC-koder. De refererer ikke nødvendigvis til hovedindikationen, hvorfor dette ikke strengt er overholdt. Af samme grund optræder flere præparater flere steder i bogen. Der er lagt vægt på den praktiske anvendelse af bogen. Indekset fungerer ligeledes som synonym- og analogliste i forhold til tidligere rekommandationer, endvidere optræder en del almindeligt forekommende analog- og synonymnavne. Analoge ændringer er markeret med A. Analogpræparater har ikke nødvendigvis samme dosering, og skift skal derfor foretages i samråd med ordinerende læge, med mindre andet er aftalt lokalt. Øvrige skift er synonym- eller parallelprodukter, og præparaterne er dermed terapeutisk identiske. De er markeret med S. I rekommandationsbogen er medtaget pakningsstørrelser. Det er praktisk i den daglige anvendelse af bogen og ved bestilling af lægemidler. Pakningerne er valgt, så de er brugervenlige både for patienterne og sundhedspersonalet. Indkøbsaftalen med vores grossist og Amgros lægemiddellicitationerne betyder, at de fleste præparater kun skaffes i én pakningsstørrelse; der er om muligt medtaget flere pakningsstørrelser, hvor det er praktisk og økonomisk rimeligt. De rekommanderede lægemidler er indlæst i landets to EPJ systemer: Æskulap GL og COSMIC. D4 Rekommandationsbogen og Præparatskiftelisten med begrundelser for de enkelte skift, samt Akutlisten findes elektronisk under Lægemiddelfunktionen på D4. 2

3 Akutsortiment I bogen er afmærket, hvilke præparater, der skal lagerholdes og være til rådighed for den akutte situation uden for Nuuk. Listen er udarbejdet af Lægemiddelfunktionen i samråd med overlægerne fra Medicinsk afd. Folmer Lynggård og Allan Gelvan, overlæge Torben Groth, Intensiv, overlæge Peder Kern, Gyn-Obs afd og overlæge Jacob Lindholm, Psykiatrisk afd. Baggrunden for udarbejdelsen er erfaring fra specielt Medicinsk afdeling, som har været tvunget til at iværksætte evakuering, hvor rette lægemidler ikke var på lager lokalt. En samlet liste over akutmidler med angivelse af lagermængde i forhold til enhedernes bemanding ses på D4. Tandlægesortiment I samråd med cheftandlæge Olina Hansen er sortimentet på tandområdet revideret og opdateret. Der gøres opmærksom på, at sortimentet er bindende for landets tandlæger. Oversigten ses i bogen på s og på D4. Håndkøbslægemidler Lovgivningen fastlægger et lille sortiment af lægemidler, som borgerne selv skal købe i dagligvarebutikkerne. Endvidere fastlægger lovgivningen, at: Håndkøbslægemidler til akutte, forbigående tilstande skal købes som håndkøb i butikker Alders- og førtidspensionister er undtaget regel om selvkøb Der kan udleveres en håndkøbsrecept med forslag til lægemiddel og dosering Håndkøbslægemidler har grønlandsk indlægsseddel For at lette overblikket over lægemidler, som borgerne selv skal købe, er de enkelte håndkøbslægemidler i bogen markeret med 3

4 sætningen købes i håndkøb efter præparatnavnet evt. med tilføjet synonymnavn på håndkøbslægemidlet ex: Acivir - købes som Zovir i håndkøb. Oversigt over alle håndkøbslægemidler ses på side 74 ff. På listen ses i øvrigt, hvilke lægemidler, som butikkerne har pligt til at lagerholde (understregede). Øvrige lægemidler kan butikkerne frit vælge at lagerholde. Følgende afmærkninger og forkortelser anvendes i bogen Præparatnavn med # angiver lægemiddel, som skal lagerholdes til akut brug Perinatale Retningslinjer under et præparat angiver, at lægemidlets brug er beskrevet i Perinatale Retningslinjer og skal lagerholdes Teksten Landslægeembedets Vejledninger under et præparat angiver, at lægemidlet er beskrevet i Landslægeembedets Vejledniger og bør lagerholdes RAP RN S A (ls) Regions Apoteket i Herlev Indkøbskontoret i Region Nordjylland Synonymt præparat Analogt præparat Lægemiddel med udleveringstilladelse Kontakt vedrørende Lægemidler i Grønland Den praktiske udformning af Lægemidler Grønland er på vegne af Lægemiddelkomiteen foretaget af farmaceuterne Kamilla Bjørnskov, Tina Holst Nielsen og Inge Mortensen, Lægemiddelfunktionen, hvortil henvendelser om fejl og mangler kan rettes. 4

5 Indholdsfortegnelse A Fordøjelsesorganer og stofskifte A 01 Mundhule og tænder A 02 Midler mod ulcussygdomme mm A 03 Spasmolytika og antikolinergika A 04 Antiemetika A 06 Laksantia A 07 A Midler mod gastrointestinale infektioner A 07 B Andre midler mod diarre A 07 E Tarmantiinflammatorika A 09 Enzymer A 10 A Antidiabetika, insulin A 10 B Antidiabetika, perorale A 11 Vitaminer A 12 Mineral præparater B Blod og bloddannende organer B 01 Antitrombotiske midler B 02 Hæmostatika B 03 Midler mod anæmi B 05 Infusions- og injektionsvæsker C Hjerte og kredsløb C 01 A Hjerteglykosider C 01 B Antiarytmika (se endvidere beta-blokkere mv.) C 01 C Hjertestimulerende midler C 01 D Midler mod angina pectoris C 01 E Andre midler til hjerteterapi C 02 Antiadrenerge midler C 03 Diuretika C 05 Hæmoridemidler og kapilærstabliserende midler C 07 A Beta-receptorblokerende midler C 07 A Alfa- og beta-receptorblokerende midler C 08 C Calciumantagonister

6 C 09 A ACE-hæmmere C 09 C Angiotensin II antagonister C 10 Lipidsænkende midler D Dermatologiske midler D 01 A Fungicider til dermatologisk brug, lokal D 01 B Fungicider til dermatologisk brug, systemisk D 02 Hudbeskyttende midler D 05 Midler til psoriasis D 06 Antibiotika og kemoterapeutika til udvortes brug D 07 A Kortikosteroider til dermatologisk brug D 07 B Kortikosteroider med antibiotika D 07 X Kortikosteroider andre kombinationer D 08 Antiseptika og desinfektionsmidler D 10 Midler mod akne D 11 Andre dermatologiske midler G Urogenitialsystem og kønshormoner G 01 A Antibiotika og antiseptika til gynækologisk brug G 02 Andre gynækologiske midler G 02 B Kontraception lokale midler G 03 A Hormonal kontraception G 03 H Antiandrogen og østrogen G 03 Østrogen og gestagen G 04 Andre urologiske præparater H Hormoner til systemisk brug H 01 Hypofysehormoner H 02 Kortikosteroider til systemisk brug H 03 Thyreoideahormoner og antithyreoidepræparater H 04 Pancreashormoner J Infektionssygdomme J 01 A Tetracycliner J 01 C Penicilliner J 01 DD Cefalosporiner

7 J 01 E B Sulfonamider J 01 F Makrolider J 01 M Fluorquinoloner J 01 XD Metronidazol J 01 Diverse midler til urinvejsinfektion J 02 Antimykotika til systemisk brug J 04 Midler mod tuberkulose J 05 A Midler mod herpes virus infektioner Rejsevacciner og malaria profylakse Børnevaccinationer Øvrige vacciner L Antineoplastiske og immunmodulerende midler L 01 Antineoplastiske stoffer L 04 Udvalgte Immunsuppressive midler M Muskler, led og knogler M 01 Antiinflammatoriske- og antireumatiske midler M 03 Muskelrelakserende midler M 04 Midler mod arthritis urica M 05 Midler mod knoglesygdomme N Centralnervesystemet N 01 A Anæstesi N 01 B Lokalanæstetika N 02 A Analgetika narkotiske N 02 B Andre analgetika N 02 C Migrænemidler N 03 Antiepileptika Neurogene smerter N 05 A Antipsykotika N 05 B/C Anxiolytika og hypnotika N 06 A Antideprissiva N 06 B Psykostimulantia N 06 D Midler mod demens N07 Andre midler til CNS

8 P Parasitologi P 02 Anthelmintika P 03 Ektoparasitmidler R Respirationsorganerne R 01 Midler mod sygdomme i næsehulen R 03 Midler mod astma og KOL R 03 D Astmamidler til systemisk anvendelse R 05 Hoste og forkølelsesmidler R 06 Antihistaminer til systemisk brug S Sanseorganer S 01 A Øjenmidler S 01 B/C Kortikosteroider mv S 01 E Glaukommidler S 01 F Mydriatika og cykloplegika S 01 G Antiallergiske øjenmidler S 01 H Lokalanæstetika S 01 J Andre øjenmidler S 01 X Kunstig tårevæske S 02 Øremidler V Varia terapeutiske præparater V 03 Midler mod forgiftninger V 06 Diæt præparater V 06 C/D Modermælkserstatning V 06 Sondeernæring V 06 Andre kostilskud til patienter med lavt energiindtag.. 73 V x Andre apoteksprodukter ikke lægemidler Håndkøbsmedicin i Grønland Opbevaringstid for sterile lægemidler efter anbrud Indkøb af medicin på RAP Indkøb og rekvirering af medicin fra Landsapoteket

9 Tandlægesortiment i Grønland A Fordøjelsesorganer og stofskifte B Blod og bloddannende organer C Hjerte og kredsløb D Dermatologiske midler N Centralnervesystemet R Respirationsorganerne S Sanseorganer V Varia terapeutiske præparater Indeks: Synonym og analogliste

10 A Fordøjelsesorganer og stofskifte A 01 Mundhule og tænder klorhexidin miconazol Klorhexidin - købes i håndkøb mundskyllevæske 0,1 %, 100 ml Brentan mundhulegel 2 %, 40 g A 02 Midler mod ulcussygdomme mm. magnesiumoxid Magnesia - købes i håndkøb tabl. 500 mg, 100 stk misoprostol Cytotec - se under G 02 aluminiumaminiac etat magnesium-oxid pantoprazol Alminox - købes som Balancid i håndkøb tyggetabl., 30 stk (blister) til gravide øvrige henvises til Balancid i håndkøb eller evt. punktbehandling med Pantoprazol Pantoprazol enterotabl. 20 mg, 100 stk (blister) enterotabl. 40 mg, 28 stk (blister) enterotabl. 40 mg, 100 stk (blister) profylaktisk langtidsbehandling: 20 mg bør ikke anvendes til gravide pantoprazol Pantoprazol # pulver til inj. 40 mg, 5 htgl kan også anvendes til infusion A 03 Spasmolytika og antikolinergika mebeverin Duspatalin Retard depottabl. 200 mg, 30 stk (blister) 10

11 atropin Atropin SAD # inj. 1 mg/ml, 10 x 1 ml se endvidere V 03 antidot metoclopramid domperidon Emperal tabl. 10 mg, 100 stk Primperan inj. 5 mg/ml, 12 x 2 ml Motilium supp. 30 mg, 6 stk A 04 Antiemetika ondansetron Ondansetron tabl. 8 mg, 50 stk (blister) Zofran frysetørret tabl. 8 mg, 10 stk (blister) frysetørret tabl ~smeltetablet kun hvis patienten ikke kan sluge almindelig tablet (pga pris), undgå så vidt muligt brug af supp (pga pris) A 06 Laksantia Volumenforøgende og osmotisk virkende lactulose macrogol elektrolytter Medilax - købes i håndkøb oral opløsning 667 mg/ml, 500 ml 1. valg mod opstipation Movicol pulver til oral opløsning, 20 stk Movicol Junior pulver til oral opløsning, 30 stk 2. valg: kun ved svær opstipation 11

12 loppefrøskaller Husk pulver, 200 g Peristaltikfremmende bisacodyl natriumpicosulfat Toilax enterotabl. 5 mg, 200 stk Laxoberal dråber 7,5 mg/ml, 30 ml Klystermidler fosfat docusatnatrium, glycerol Fosfat SAD klysma, 150 ml Glyoktyl klysma 7,5 ml, 15 stk A 07 A Midler mod gastrointestinale infektioner nystatin loperamid Mycostatin oral suspension IE/ml, 2 x 60 ml Imodium - købes i håndkøb tabl. 2 mg, 20 stk vancomycin Vancocin # kaps. 125 mg, 30 stk (blister) A 07 B Andre midler mod diarre aktivt kul Norit Carbomix # granulat, 10 x 50 g se endvidere V 03 antidot 12

13 A 07 E Tarmantiinflammatorika mesalazin prednisolon Asacol enterotabl. 800 mg, 60 stk (blister) Mesasal supp. 500 mg, 60 stk (blister) Pentasa rektalvæske1 g, 7 x 100 ml 1. valg akutfase Predisolon Glostrup rektalvæske, 0,25 mg/ml, 6 x 125 ml 2. valg akutfase Prednisolon supp. 10 mg, 10 stk (køl) A 09 Enzymer protease, lipase, amylase Kreon enterokaps EP, 100 stk A 10 A Antidiabetika, insulin isophan insulin, humant bifasisk insulin aspart, analog insulin aspart, analog insulin detemir, analog Insulatard Flexpen inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml (køl) middellangt virkende NovoMix 30 Flexpen inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml (køl) kombination NovoRapid Flexpen # inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml (køl) hurtigtvirkende Levemir Flexpen inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml (køl) langtidsvirkende 13

14 liraglotid Victoza Pen inj. 6 mg/ml, 5 penne a 3 ml (køl) 3. valg til type 2 diabetes A 10 B Antidiabetika, perorale metformin glimepirid Metformin tabl. 500 mg, 100 stk (blister) tabl mg, 60 stk (blister) Glimipirid tabl. 1 mg, 90 stk (blister) tabl. 2 mg, 90 stk (blister) tabl. 3 mg, 90 stk (blister) tabl. 4 mg, 90 stk (blister) A 11 Vitaminer vitamin komb. vitamin komb. acd-vitamin Apovit Multivitaminmineral - købes i håndkøb tabl., 200 stk Livol Multi til børn tyggetabl., 100 stk 1-10 år ACD dråber dråber, 10 ml (køl) Holdbar 1 måned efter åbning. ELI-vejledning om vitamin- og jerntilskud til børn, 15. september 2009 b1-vitamin Tiamin inj. 100 mg/ml, 10 x 2 ml tabl. 300 mg, 100 stk 14

15 b-vitamin komb. ascorbinsyre d3-vitamin pyridoxinhydrochlorid B-Combin Stærk SAD inj. 10 x 2 ml Apovit B-combin stærk tabl. 100 stk Apovit C-vitamin - købes i håndkøb tabl. 500 mg, 100 stk Apovit D-vitamin tabl. 35 mikg, 200 stk Pyridoxin Hydrochlorid # inj. 150 mg/ml, 10 x 50 ml se endvidere V 03 antidot tabl. 20 mg, 100 stk b-vitamin mod isoniazid bivirkninger A 12 Mineral præparater calcium, D-vitamin UniKalk Forte m/ ekstra D-vitamin tabl. 400 mg + 19 mikg, 180 stk kalium calciumacetat Kaleorid depottabl. 750 mg, 100 stk depottabl. 750 mg, 250 stk Østersskal kaps. 500 mg, 90 stk til nyrepatienter 15

16 B Blod og bloddannende organer B 01 Antitrombotiske midler acetylsalicylsyre Hjertemagnyl # tabl. 75 mg, 100 stk 1. valg clopidogrel warfarin Clopidogrel tabl. 75 mg, 100 stk (blister) Marevan tabl. 2,5 mg, 100 stk 1. valgmulighed; valg af andet lægemiddel skal begrundes alteplase Actilyse # pulv. til inf. 50 mg, 1 htgl medicinske vejledninger DIH enoxaparin B 02 Hæmostatika Klexane inj. 100 mg/ml, 10 spr a 0,4 ml inj. 100 mg/ml, 10 spr a 0,8 ml # ved behov for andre styrker anvendes 0,8 ml sprøjten pga. inddeling på 0,1 ml tranexamsyre Tranexamsyre # inj. 100 mg/ml, 10 x 5 ml Cyklonova tabl. 500 mg, 100 stk phytomenadion Konakion Novum inj. 10 mg/ml, 5 x 0,2 ml inj. 10 mg/ml, 5 x 1 ml # se endvidere V 03 antidot 16

17 B 03 Midler mod anæmi jern jern, c-vitamin jern hydroxocobalamin, vitamin B12 cyanocobalamin vitamin B12 folsyre erythropoietin Multitabs GraviJern tabl. 40 mg, 120 stk perinatale retningslinjer Jern C - købes i håndkøb tabl. 100 mg, 100 stk Jerndråber dråber 20 mg/g, 25 ml ELI-vejledning om vitamin- og jerntilskud til børn, 15. september 2009 fås i håndkøb Vibeden inj. 1 mg/ml, 3 x 1 ml (køl) Betolvex tabl. 1 mg, 100 stk Apovit Folsyre tabl. 0,4 mg, 100 stk anvendes dagligt fra planlagt konception til 3 måneder efter. Perinatale retningslinjer Folinsyre SAD tabl. 5 mg, 100 stk profylakse ved folsyreantagonister NeoRecormon kun NeoRecormon kan anvendes i Grønland, da andre præparater er meget temperaturfølsomme ved transport 17

18 B 05 Infusions- og injektionsvæsker Sterilt vand inj. ampul Natriumklorid inj. 9 mg/ml ampul Darrow-Glukose inf. # Glukose inf. 50 mg/ml Glukose inf. 50 mg/ml Glukose inf. 100 mg/ml # Natriumklorid inf. 9 mg/ml Natriumklorid inf. 9 mg/ml Natriumklorid inf. 9 mg/ml # Kalium-Natrium-Glucose inf. Kaliumklorid SAD inf. konc. 1 mmol/ml # Magnesiumsulfat inf. 0,2 mmol/ml # Calciumgluconat inj. 10 % # Mannitol inf. 150 mg/ml (kun Nuuk#) Natriumhydrogencarbonat inf. 14 g/l, isotonisk # se endvidere V 03 antidot Voluven inf. 60 mg/ml # Skyllevæsker Glycin skyllevæske 1,5 % Natriumklorid skyllevæske 0,9 % Natriumklorid skyllevæske 0,9 % (flasker) Sterilt vand skyllevæske (flasker) Natriumklorid 0,9 % skyllevæske Sterilt vand til mikstur Hospitalssprit 70 % 20 x 20 ml 20 x 20 ml 10 x 250 ml 20 x 500 ml 10 x 1000 ml 10 x 1000 ml 50 x 100 ml 20 x 500 ml 10 x 1000 ml 10 x 1000 ml 10 x 20 ml 10 x 100 ml 20 x 10 ml 20 x 500 ml 10 x 500 ml 20 x 500 ml 4 x 3000 ml 4 x 3000 ml 9 x 1000 ml 9 x 1000 ml 10 x 120 ml 10 x 120 ml 5000 ml 18

19 Ernæring SmofKabiven inf. (4x1100 kcal) SmofKabiven inf. (4x2200 kcal) SmofKabiven Perifer inf. (4x1300 kcal) Addiphos konc. t.inf. Soluvit inf. subst Tracel inf. konc Vitalipid Adult konc. t.inf. 4 x 986 ml 4 x 1970 ml 3 x 1904 ml 10 x 20 ml 10 x 1 htgl 20 x 10 ml 10 x 10 ml 19

20 C Hjerte og kredsløb C 01 A Hjerteglykosider digoxin Digoxin inj. 250 mikg/ml, 10 x 1ml # tabl. 62,5 mikg, 100 stk tabl. 250 mikg, 100 stk C 01 B Antiarytmika (se endvidere beta-blokkere mv.) amiodaron Amiodaronhydrochlor # inj. 50 mg/ml, 10 x 3 ml Cordarone tabl. 200 mg, 30 stk (blister) C 01 C Hjertestimulerende midler adrenalin Adrenalin SAD # inj. 1 mg/ml, 10 x 1 ml Jext # inj. pen 150 mikg/dosis, 1 stk inj. pen 300 mikg/dosis, 1 stk ephedrin Efedrin SAD # inj. 50 mg/ml, 10 x 1 ml atropin Atropin SAD # inj. 1 mg/ml, 10 x 1 ml dopamin Dopmin # inf. 40 mg/ml, 5 x 5 ml isoprenalin Isoprenalin SAD # inf. konc. 1 mg/ml, 10 x 5 ml 20

21 C 01 D Midler mod angina pectoris glycerylnitrat Glycerylnitrat SAD # inf. konc. 5 mg/ml, 10 x 10 ml Glytrin # sublingualspray 0,4 mg/dosis, 200 doser Nitroglycerin resoriblet 0,25 mg, 25 stk resoriblet 0,50 mg, 25 stk isosorbiddinitrat Cardopax tabl. 5 mg, 250 stk Cardopax Retard depottabl. 40 mg, 60 stk C 01 E Andre midler til hjerteterapi adenosin Adenocor # inj. 3 mg/ml, 6 x 2 ml C 02 Antiadrenerge midler metyldopa Methyldopa (ls) # tabl. 250 mg, 100 stk (blister) Perinatale retningslinier C 03 Diuretika bendroflumethiazid furosemid Centyl Mite m. KCl tabl. komb., 100 stk Centyl m. KCl tabl. komb., 100 stk Furix inj. 10 mg/ml, 5 x 4 ml tabl. 40 mg, 100 stk inj. væske må ikke opbevares på køl pga. krystaldannelse 21

22 spironolacton Spirix tabl. 25 mg, 100 stk C 05 Hæmoridemidler og kapilærstabliserende midler cinchocain, esculosid, framycetin, hydrocortison fluocortolon 21- pivalat, lidocainhydrochlor id quinine Proctosedyl rektalsalve komb., 30 g Doloproct supp. komb, 10 stk Kinin tabl. 100 mg, 100 stk se endvidere P 01 B C 07 A Beta-receptorblokerende midler metoprolol Seloken # inj. 1 mg/ml, 5 x 5 ml Metoprololsuccinat depottabl. 25 mg, 100 stk (blister) depottabl. 50 mg, 100 stk (blister) depottabl. 100 mg, 100 stk (blister) 1. valg ved hjerteinsufficiens, takyarytmier m.v. propranolol sotalol Propranolol tabl. 10 mg, 250 stk tabl. 40 mg, 100 stk Sotalol tabl. 80 mg, 100 stk 22

23 C 07 A Alfa- og beta-receptorblokerende midler labetalol Trandate # inj. 5 mg/mg, 5 x 20 ml tabl. 100 mg, 50 stk Perinatale retningslinier carvedilol C 08 C Calciumantagonister Carvedilol tabl. 6,25 mg, 100 stk (blister) tabl. 12,5 mg, 100 stk (blister) tabl. 25 mg, 100 stk (blister) Selektive calciumantagonister med overvejende vaskulær effekt amlodipin Amlodipin tabl. 5 mg, 100 stk (blister) tabl. 10 mg, 100 stk (blister) nimodipin Nimotop # tabl. 30 mg, 100 stk (blister) Selektive calciumantagonister med direkte kardial effekt verapamil C 09 A ACE-hæmmere enalapril Veraloc inj. 2,5 mg/ml, 5 x 2 ml # tabl. 40 mg, 100 stk tabl. 80 mg, 100 stk Veraloc Retard depottabl. 200 mg, 100 stk Enalapril tabl. 5 mg, 100 stk tabl. 10 mg, 100 stk tabl. 20 mg, 100 stk 23

24 C 09 C Angiotensin II antagonister losartan C 10 Lipidsænkende midler simvastatin atorvastatin Losartankalium tabl. 50 mg, 100 stk (blister) Simvastatin tabl. 40 mg, 100 stk (blister) 1. valg statin Atorvastatin tabl. 10 mg, 90 stk (blister) tabl. 20 mg, 90 stk (blister) tabl. 40 mg, 90 stk (blister) tabl. 80 mg, 90 stk (blister) 2. valg statin 10 mg atorvastatin svarer til 40 mg simvastatin 24

25 D Dermatologiske midler D 01 A Fungicider til dermatologisk brug, lokal Miconazol hydrocortison, miconazol terbinafin ketoconazol amorolfin Brentan creme 2 %, 15 g 1. valg til hud- og vaginalsvamp Brentacort creme komb., 15 g (køl) Finigen - købes i håndkøb creme 1 %, 15 g 1. valg til fodsvamp Nizoral creme 2 %, 30 g Ketoconazole - købes som Nizoral i håndkøb shampoo 2 %, 120 ml Loceryl medicinsk neglelak 5 %, 5 ml D 01 B Fungicider til dermatologisk brug, systemisk terbinafin itraconazol D 02 Hudbeskyttende midler fedtstoffer, div. Terbinafin tabl. 250 mg, 14 stk (blister) 1. valg Niddazol kaps. 100 mg, 15 stk (blister) 2. valg se endvidere J 02 A Archiv - købes i håndkøb creme, 100 ml 25

26 fedtstoffer, div. paraffinolie mv. b-vitamin mv. vaselin salicylsyre zinkoxid Locobase - købes i håndkøb fedtcreme, 100 g Apotekets Baby Jojoba Olie - købes i håndkøb olie, 250 ml Pantothenol salve, 30 ml overbelastet hud Vaselin salve, 55 ml Salicyl vaselin salve 10 %, 30 g Zink SAD kutan opløsning 12,5 %, 100 ml blød pasta 30 %, 30 g fysisk solblokker Vichy Capital Soleil SPH 50 stift (SPH 50), 9 g D 05 Midler til psoriasis calcipotriol calcipotriol, betamethason Daivonex creme 50 mikg/g, 30 g Daivobet salve komb., 120 g Xamiol gel komb., 30 g ordineres af dermatolog D 06 Antibiotika og kemoterapeutika til udvortes brug oxytetracyclin, polymyxin B Terramycin-Polymyxin B salve komb., 15 g 26

27 mupirocin sølvsulfadiazin Flamazine # creme 1 %, 50 g aciclovir imiquimod podophyllotoxin metronidazol Bactroban Nasal næsesalve 2 %, 3 g Må kun anvendes til MRSA infektion og sammen med Medi-skrub jvf: ELIvejledning om MRSA, 12. december 2008 Acivir - købes i håndkøb creme 5 %, 2 g Aldara creme 5 %, 12 stk til gravide veneriavejledning januar 2009 Condyline liniment 5 mg/ml, 3,5 ml kvinder til hjemmebehandling Podofyllinsprit liniment 20 %, 10 ml mænd til behandling i klinik Metronidazol creme 1 %, 25 g D 07 A Kortikosteroider til dermatologisk brug Gruppe 1 svagt virkende hydrocortison Mildison Lipid - købes i håndkøb creme 10 mg/g, 15 g 27

28 Gruppe 2 middelstærkt virkende hydrocortisonbutyrat Gruppe 3 stærkt virkende betamethason Gruppe 4 ekstra stærkt virkende clobetasol Locoid salve 0,1 %, 30 g lipid creme 0,1 %, 30 g lipid creme 0,1 %, 100 g Diproderm salve 0,05 %, 30 g x 3 creme 0,05 %, 30 g x 3 kutan opløsning 0,05 %, 60 ml Dermovat salve 0,05 %, 25 g salve 0,05 %, 100 g D 07 B Kortikosteroider med antibiotika betamethason, chinoform fusidinsyre, hydrocortison Betnovat m. Chinoform salve komb., 30 g creme komb., 30 g Fusidinsyre-Hydrocortison creme komb., 30 g D 07 X Kortikosteroider andre kombinationer betamethason, salicylsyre Diprosalic salve komb., 60 g D 08 Antiseptika og desinfektionsmidler klorhexidin Klorhexidin sprit farvet kutan opløsning 0,5 %, 500 ml 28

29 klorhexidin klorhexidin klorhexidincetrimid kaliumpermanganat ethanol Klorhexidin creme creme 1 %, 25 ml til impetigo (børnesår) Medi-skrub kutan opløsning 4 %, 250 ml 1) til impetigo (børnesår) 2) til kropsvask ved MRSA-infektion jvf.: ELI-vejledning om MRSA, 15. december 2008 Klorhexidin-Cetrimid opløsning 2+1 mg/ml, 10 x 100 ml perinatale retningslinier Kaliumpermanganat SAD pulver 1 g, 100 stk Hospitalssprit sterilfiltreret opløsning 70 %, 5 L D 10 Midler mod akne adapalen, benzoylperoxid benzoylperoxid isotretinoin Epiduo gel, 30 g 1. valg til acne OBS: ikke gravide eller børn under 12 år Basiron gel 10 %, 60 g kan anvendes til gravide Isotretinoin kaps. 20 mg, 50 stk (blister) ordineres af dermatolog 29

30 D 11 Andre dermatologiske midler ichthammol Meditar shampoo 2 %, 100 ml kobberacteat mm. Verucid liniment komb., 10 ml (køl) 30

31 G Urogenitialsystem og kønshormoner G 01 A Antibiotika og antiseptika til gynækologisk brug mælkesyrebakterier metronidazol clotrimazol clindamycin miconazol G 02 Andre gynækologiske midler misoprostol methylergometrin Vivag Female - købes i håndkøb vagitorier, 12 stk (blister) Flagyl vagitorier 500 mg, 10 stk (blister) Metronidazol tabl. 500 mg, 8 stk tabl. 500 mg, 14 stk venereavejledning januar 2009 se endvidere P 01 A og J 01 XD Canesten - købes i håndkøb vaginaltabl. 500 mg, 1 stk venereavejledning januar 2009 Dalacin vaginalcreme 2 %, 40 g kun ammende hvis metronidazol giver afsmag i mælken Brentan - købes som Canesten i håndkøb creme 2 %, 15 g Cytotec tabl. 0,2 mg, 60 stk (blister) perinatale retningslinjer se endvidere A 02 Methergin inj. 0, 2 mg/ml, 10 x 1 ml (køl) # tabl. 0,125 mg, 30 stk (blister) 31

32 carboprost Prostinfenem # inj. 0,25 mg/ml, 1 x 1 ml (køl) postpartum blødning perinatale retningslinier terbutalin Bricanyl Retard # depottabl. 7,5 mg, 100 stk Bricanyl # inj. 0,5 mg/ml, 10 x 1 ml perinatale retningslinier se endvidere R 03 C cabergolin Dostinex tabl. 0,5 mg, 8 stk perinatale retningslinier G 02 B Kontraception lokale midler Cu+ Nova T 380 spiral med kobber, 1 stk 1. valg levonorgestrel etonogestrel, ethinylestradiol Flexi T 300 kort spiral med kobber, 1 stk 1. valg til kvinder, der ikke har født Mirena spiral med hormon, 1 stk 2. valg kan anvendes ved blødningsproblemer NuvaRing vaginalring, 3 stk (køl) 32

33 G 03 A Hormonal kontraception levonorgestrel medroxyprogesteron etonogestrel Kombinationspræparater levonorgestrel, ethinylestradiol NorLevo tabl. 1,5 mg, 1 stk (blister) postcoital antikonception Depo-Provera inj. 50 mg/ml, 3 ml kan anvendes inden Nexplanon for erkendelse af evt. bivirkninger Nexplanon implantat 68 mg, 1 stk (blister) Rigevidon tabl. 0,15 + 0,03 mg, 3 x 21 stk (blister) 1. valg Mini piller norethisteron Mini-Pe tabl. 0,35 mg, 3 x 28 stk (blister) G 03 H Antiandrogen og østrogen cyproteronacetat, ethinylestradiol G 03 Østrogen og gestagen estradiol Feminil Mite tabl. 2,0 + 0,035 mg, 3 x 21 stk (blister) ved svær acne Estrofem tabl. 1 mg, 3 x 28 stk (blister) tabl. 2 mg, 3 x 28 stk (blister) ren østrogen til kvinder uden livmoder samt for klimakterielle gener 33

34 estradiol medroxyprogesteron estradiol norethisteron estradiol norethisteron Vagifem vaginaltabl. 10 mikg, 15 stk (blister) lokalbehandling i skeden Provera tabl. 5 mg, 40 stk (blister) Femanor tabl. 1+2 mg, 3 x 28 stk (blister) kontinuerlig behandling uden månedlig blødning Trisekvens tabl. komb., 3 x 28 stk sekvens-behandling med månedlig blødning G 04 Andre urologiske præparater sildenafil Sildenafil tabl. 50 mg, 4 stk (blister) tabl. 50 mg, 12 stk (blister) tabl. 100 mg, 12 stk (blister) ordineres på streng indikation kun til: - patienter med pulmonal hypertension - patienter, hvis grund-sygdom forårsager erektil dysfuntion (bl.a. ved neurologiske eller vaskulære lidelser, følger af operation eller strålebehandling, diabetes med senkomplikationer) 34

35 alfuzosin Xatral tabl. 2,5 mg, 90 stk (blister) Alfuzosin depottabl. 10 mg, 90 stk (blister) 35

36 H Hormoner til systemisk brug H 01 Hypofysehormoner desmopressin Desmopressin tabl. 0,1 mg, 30 stk (blister) tabl. 0,2 mg, 30 stk (blister) 0,1 mg tablet svarer til 60 mikrog frysetørret tablet (~smeltetablet) oxytocin Syntocinon # inj. 10 IE/ml, 5 x 1 ml (køl) perinatale retningslinier H 02 Kortikosteroider til systemisk brug betamethason Betapred (ls) # inj. 4 mg/ml, 5 x 1 ml perinatale retningslinier OBS: dosering forskellig fra til Celeston methylprednisolon Solu-Medrol # pulver og solv. til inj. 40 mg, 1 htgl antiinflammatorisk behandling, bl.a. ved meningit prednisolon triamcinolon Prednisolon supp. 10 mg, 10 stk (køl) tabl. 5 mg, 100 stk tabl. 25 mg, 100 stk Triamcinolonacetonid inj. 40 mg/ml, 1 x 1 ml glukokortikoid til lokal injektion i led mv. hydrocortison Solu-Cortef # pulver og solv. til inj. opl. 100 mg, 1 htgl 36

37 H 03 Thyreoideahormoner og antithyreoidepræparater levothyroxin propylthiouraci l thiamazol H 04 Pancreashormoner Eltroxin tabl. 50 mikg, 100 stk tabl. 100 mikg, 100 stk Propylthiouracil tabl. 100 mg, 100 stk Thycapzol tabl. 5 mg, 100 stk glucagon GlucaGen # pulver og solv. til inj. opl. 1 mg, 1 hypokit (køl) se endvidere V 03 antidot 37

38 J Infektionssygdomme Måleflaske +1 anvendes til blanding af mikstur Bestilles hos Region Hovedstadens Apotek i kasser á 24 stk J 01 A Tetracycliner doxycyclin Doxycyklin tabl. 100 mg, 10 stk (blister) kun til spækfinger og venerea, jvf. venereavejledning januar 2009 J 01 C Penicilliner Penicilliner benzylpenicillin phenoxymethylpenicillin Benzylpenicillin inj. 0,6 g (1 mill. IE), 10 htgl inj. 1,2 g (2 mill. IE), 10 htgl # inj. 3,0 g (5 mill. IE), 10 htgl Pancillin tabl IE, 20 stk (blister) tabl. 1 mill. IE, 30 stk (blister) Primcillin oral suspension 50 mg/ml = IE/ml, 100 ml Penicillinasestabile penicilliner dicloxacillin Diclocil # inj. og inf. 1 g, 5 htgl Dicillin kaps. 250 mg, 30 stk (blister) kaps. 500 mg, 30 stk (blister) 38

39 Penicilliner med udvidet spektrum ampicillin Ampicillin # inj. og inf. 1 g, 1 htgl inj. og inf. 2 g, 1 htgl pivampicillin amoxicillin amoxicillin, clavulansyre piperacillin og enzym-hæmmer pivmecillinam Pondocillin tabl. 500 mg, 30 stk (blister) Imadrax tabl. 500 mg, 20 stk (blister) tabl. 750 mg, 14 stk (blister) tabl mg, 14 stk (blister) clamydia i 1. trimester; helicobacter eradikation Imacillin oral suspension 50 mg/ml, 100 ml Bioclavid # tabl mg, 30 stk (blister) Amoxicillin/Clavulansyre oral suspension 50+12,5 mg/ml, 100 ml opblusende kronisk bronkit Piperacil/ Tacobactam# pulv. til inf. 4 g+0,5 g, 10 htgl Selexid tabl. 400 mg, 30 stk (blister) benzatinpenicillin Benzetazil (ls) # inj. 1,2 mill. IE, 1 stk venereavejledning januar 2009 J 01 DD Cefalosporiner ceftriaxon Ceftriaxon pulver til inj. 1 g, 10x50 ml pulver til inf. 2 g, 10x50 ml # 39

Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark

Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark Rekvisition af lægemidler til brug i praksis og under vagttjeneste til gruppe 1- og 2-sikrede i henhold til overenskomstens 40. Listen er

Læs mere

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11 Revideret 23. november 2016 Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger Regel nr. 11 Positivlisten er en liste over lægemidler, som praktiserende læger og vagtlæger

Læs mere

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11 Revideret 20. november 2017 Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger Regel nr. 11 Positivlisten er en liste over lægemidler, som praktiserende læger og vagtlæger

Læs mere

Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark

Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark Rekvisition af lægemidler til brug i praksis og under vagttjeneste til gruppe 1- og 2-sikrede i henhold til overenskomstens 35. Listen er

Læs mere

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11 Revideret 11. oktober 2017 Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger Regel nr. 11 Positivlisten er en liste over lægemidler, som praktiserende læger og vagtlæger

Læs mere

Rekommandationsbogen og Præparatskiftelisten med begrundelser for de enkelte skift findes elektronisk under Lægemiddelfunktionen på D4.

Rekommandationsbogen og Præparatskiftelisten med begrundelser for de enkelte skift findes elektronisk under Lægemiddelfunktionen på D4. Forord v/ Cheflæge Anne Marie Ulrik, Formand for Lægemiddelkomiteen. Et homogent lægemiddelforbrug giver større sikkerhed og kvalitet i lægemiddelhåndtering og patientbehandling i et sundhedsvæsen præget

Læs mere

Positivliste Region Sjælland

Positivliste Region Sjælland Positivliste 2015 - Region Sjælland Version 1 MIDLER MOD INFEKTIONER - PENICILLINER Benzylpenicillin Benzylpenicillin injektion # 0,6 g (1 mill. IE) 10 htgl, 'Panpharma' 1,2 g (2 mill. IE) 10 htgl. 3 g

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Maj 2013 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen

Læs mere

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin Udfyldt blanket sendes til på mail til sortiment@rn.dk *Afdeling KARD *Dato 24.05.2012 *Lægemiddel Benzylpenicillin Pamol Nitrolingual Generisk navn Benzylpenicillin Paracetamol Glycerylnitrat *Lægemiddelform

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen praksis 40. Apotekerne skal substituere

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Marts 2012 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. April 2016 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Maj 2017 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen

Læs mere

Positivliste for rekvisition af lægemidler til Alment praktiserende læger og vagtlæger

Positivliste for rekvisition af lægemidler til Alment praktiserende læger og vagtlæger December 2017 Positivliste for rekvisition af lægemidler til Alment praktiserende læger og vagtlæger Positivlisten er en oversigt over lægemidler, der kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland

Læs mere

Rekommandatiónslisti 2013

Rekommandatiónslisti 2013 Rekommandatiónslisti 2013 - fyri heilivág á Landssjúkrahúsinum Heilivágsnevndin á LS J.C. Svabosgøta 41-49 100 Tórshavn Tel. (298) 304500 fax 314253 www.ls.fo ls@ls.fo Indholdsfortegnelse A Fordøjelsesorganer

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. September 2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Maj 2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen

Læs mere

Forord v/ Jens Otto Veje, Formand for Lægemiddelkomiteen

Forord v/ Jens Otto Veje, Formand for Lægemiddelkomiteen Forord v/ Jens Otto Veje, Formand for Lægemiddelkomiteen Et homogent lægemiddelforbrug giver større sikkerhed og kvalitet i lægemiddelhåndteringen og patientbehandlingen. Der opnås tillige en betydelig

Læs mere

TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark

TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark TVÆRSEKTIONELT SAMARBEJDE Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital v. Afdelingslæge Lene Høimark Glostrup sagen Begreber Begreb Definition Hvornår Dokumentation Medicingennemgang kritisk

Læs mere

Rekommandationsbog JANUAR 2016. Version 1Januar 2016

Rekommandationsbog JANUAR 2016. Version 1Januar 2016 Tradolan... 37 tramadol... 37 Tramadol... 37 Tramadol Retard... 37 Trimethoprim... 34 Trimopan... 34 UniKalk Forte... 19 Valaciclovir... 35 Valproat... 39 Vancomycin... 35 Vancomycin... 35 Vand... 51 Vaselin/Paraffinolie...

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket

Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket LÆGEMIDDEL NYT Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket Nr 2 - Indhold Nyt fra sygehusapoteket Amgros Metronidazol infusionsvæske, leverandørskifte Penomax skifter til Selexid Obs styrkeskift! Mundstykker til Nicorette

Læs mere

Rekommandationsbog Oktober 2014

Rekommandationsbog Oktober 2014 Trimopan... 41 UniKalk Forte... 21 Valaciclovir... 42 Valproat... 46 Vancomycin... 42 Vancomycin... 42 Vand... 58 Vaselin/Paraffinolie... 52 Verapamil... 33 Vibeden... 24 Viscotears... 52 Viskøse øjendråber

Læs mere

Risikosituationslægemidler almen praksis

Risikosituationslægemidler almen praksis Risikosituationslægemidler almen praksis Introduktion Risikosituationslægemidler er af Styrelsen for Patentsikkerhed defineret som lægemidler, der er involveret i rapporterede alvorlige eller dødelige

Læs mere

Øget koncentration af lithium. Nedsat virkning af ACE-hæmmere

Øget koncentration af lithium. Nedsat virkning af ACE-hæmmere Bilag 1 Lægemiddel 1 Lægemiddel 2 Virkning af kombination Forholdsregler ACE-hæmmere Lithium Øget koncentration af lithium Nedsat virkning af ACE-hæmmere Kontrol af S-lithium og evt. dosisjustering Kombination

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

TABEL OVER RISIKOSITUATIONSLÆGEMIDDELGRUPPER

TABEL OVER RISIKOSITUATIONSLÆGEMIDDELGRUPPER 2016 TABEL OVER RISIKOSITUATIONSLÆGEMIDDELGRUPPER Alle lægemidler kan indgå i en utilsigtet hændelse, men nogle lægemidler ses hyppigere i utilsigtet hændelser, med alvorlige konsekvenser for patienten.

Læs mere

Oplysninger om Den Regionale Lægemiddelkomite og Specialistgrupper kan ses her: Lægemiddelkomiteen

Oplysninger om Den Regionale Lægemiddelkomite og Specialistgrupper kan ses her: Lægemiddelkomiteen Forord Rekommandationslisten for Hospitalerne er udarbejdet af specialister udpeget af specialerådene i Region Midt og praksisudvalget indenfor de pågældende diagnoser samt kliniske farmakologer, hospitalsfarmaceuter

Læs mere

Beskrivelse. 440215 Allopurinol 100 mg tablet Hvid med delekærv 131 Ja Aktiv

Beskrivelse. 440215 Allopurinol 100 mg tablet Hvid med delekærv 131 Ja Aktiv 148452 Akineton 2 mg tablet Hvid med krydsdelekærv 153 Ja 111496 Alendronat 70 mg tablet Rund hvid mrk T 48 Ja 065715 Alfacalcidol 0,25 mikg kapsel Oval hvid 266 Ja 440215 Allopurinol 100 mg tablet Hvid

Læs mere

Oplysninger om Den Regionale Lægemiddelkomite og Specialistgrupper kan ses her: Lægemiddelkomiteen

Oplysninger om Den Regionale Lægemiddelkomite og Specialistgrupper kan ses her: Lægemiddelkomiteen Forord Rekommandationslisten for Hospitalerne er udarbejdet i efteråret 2013 af specialister udpeget af specialerådene i Region Midt og praksisudvalget indenfor de pågældende ATC- grupper samt kliniske

Læs mere

Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal. Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling

Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal. Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling Data Apotekernes salg af medicin indberettes til: Sundhedsstyrelsen:

Læs mere

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma Antidoter Kramper Naloxon (naloxon) Stesolid (diazepam) Injektionsvæske 0,4 mg/ml Overdosering med opiater Injektionsvæske 5 mg/ml, 2 ml Klysma 4 mg/ml 2,5 ml Sedation, abstinens, kramper 1 2 ml, kan evt.

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00. Hold S07S

Intern prøve farmakologi den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00. Hold S07S den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig mand henvender sig til egen læge på grund af anstrengelsesudløste smerter i brystet samt åndenød. Lægen ordinerer, på mistanke om angina

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Fru Andersen på 61 år skal have fjernet et 10 cm stort hernia incisionalis via en åben abdominal operation. Hun får postoperativ

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

Indhold. Introduktion... 9

Indhold. Introduktion... 9 Indhold Introduktion... 9 100 receptpligtige lægemidler...13 Statiner...14 ACE-hæmmere...16 Acetylsalicylsyre...17 Beta-blokkere...19 Ca-kanal-blokkere (Gruppe 2)...21 AT2-receptor-blokkere...22 Thiazider...23

Læs mere

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Danmarks Apotekerforening Analyse 31. maj 2017 Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Borgerne fik i 2016 udleveret medicin på apotekerne for godt 11 mia. kroner. Det var en procent

Læs mere

Angreb på medicinlister

Angreb på medicinlister Angreb på medicinlister Farmaceut Dorte Glintborg Institut for Rationel Farmakoterapi Type 2-diabetes = polyfarmaci Medisam projekt 2008: 10,1 (4-24) lægemidler per patient 67 år (47-84) 1 Medicingennemgang:

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: Christina på 30 år indlægges på det psykiatriske hospital. Her observerer psykiatrilægen, at Christina lider af kontaktproblemer

Læs mere

Forord til rekommandationslisten.

Forord til rekommandationslisten. Forord til slisten. Formålet med slisten er at fremme rationel farmakoterapi. Lægemidlerne på listen er således udvalgt under hensyntagen til dokumenteret effekt, bivirkninger og økonomi. Listen indeholder

Læs mere

Forord til rekommandationslisten.

Forord til rekommandationslisten. Forord til slisten. Formålet med slisten er at fremme rationel farmakoterapi. Lægemidlerne på listen er således udvalgt under hensyntagen til dokumenteret effekt, bivirkninger og økonomi. Listen indeholder

Læs mere

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud A02BC01 OMEPRAZOL Omeprazol "Actavis" enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "Bluefish" enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "Sandoz" enterokapsler, hårde PSGRS

Læs mere

Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 444 Offentligt

Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 444 Offentligt Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 444 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 24. april 2009 Sagsnr.: 0903758 Sagsbeh.: SUMTSP / Lægemiddelkontoret Dok nr: 37754

Læs mere

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00 Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl. 9.00 til 11.00 1 Case: En 66-årig mand henvender sig til praktiserende læge p.g.a. meget stærke smerter i højre storetå. Smerterne er opstået akut samme

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Repetition af formler & opgaveregning 1 Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Agenda Enheder Styrke Dosering Infusionshastighed Fortynding 2 HUSK Vær

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Lægemiddelregning Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Typer af fejl i medicineringsprocessen 4356 rapporter om medicineringsfejl indsendt til Sundhedsstyrelsen (2007) 29% Ordinationsfejl

Læs mere

Nyhedsbrev. Tema: Risikomedicin. Nyt udvalg skal rådgive om potentielt farlig. medicin. Se listen over risikosituationslægemidler. side!

Nyhedsbrev. Tema: Risikomedicin. Nyt udvalg skal rådgive om potentielt farlig. medicin. Se listen over risikosituationslægemidler. side! 4 Nyhedsbrev Tema: Risiko oktober 2012, årgang 2 Indhold: Nyt udvalg skal rådgive om potentielt farlig Risikosituationslægemidler Hvad bør sundhedspersoner gøre? OBS-meddelelse om stort stomioutput Utilsigtede

Læs mere

Forord til rekommandationslisten.

Forord til rekommandationslisten. Forord til slisten. Formålet med slisten er at fremme rationel farmakoterapi. Lægemidlerne på listen er således udvalgt under hensyntagen til dokumenteret effekt, bivirkninger og økonomi. Listen indeholder

Læs mere

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning. Centyl tabletter 5 mg Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 time (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde er i

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

Tilberedning Indløb Holdbarhed Andet

Tilberedning Indløb Holdbarhed Andet Ampicillin 500 mg (Pentrexyl) 500 mg opløses i 5 ml sterilt Gives langsomt over 5-10 holdbar 1 time i køleskab 500 mg opløses direkte i 100 ml Infusionsopløsningen skal anvendes inden 8 timer ved infusion

Læs mere

Beskrivelse. 045127 Ancozan Comp 50/12,5mg lysegul rund tablet 52 Ja Aktiv. 454454 Aricept tabl.5mg Hvid rund tablet.mrk.aricept5 81 Ja Aktiv

Beskrivelse. 045127 Ancozan Comp 50/12,5mg lysegul rund tablet 52 Ja Aktiv. 454454 Aricept tabl.5mg Hvid rund tablet.mrk.aricept5 81 Ja Aktiv 095443 Abilify 10 mg tabl oval lyserød tablet A-008 247 Ja 043870 Abilify tabl. 15 mg rund lysegul, mrkt. A 009 296 Ja 148452 Akineton 2 mg tabl Hvid rund tabl. m. kry.k.trekant 344 Ja 022524 Alendronat

Læs mere

Tabel over risikosituationslægemiddelgrupper

Tabel over risikosituationslægemiddelgrupper 2017 Tabel over risikosituationslægemiddelgrupper Alle lægemidler kan indgå i en utilsigtet hændelse, men nogle lægemidler ses hyppigere i utilsigtet hændelser, med alvorlige konsekvenser for patienten.

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 1. kvartal 2014 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Beskrivelse. 576346 allopurinol 300 mg rund hvid kærv 99 Ja Aktiv. 070066 alprox 0,25 mg oval hvid kærv ORN 51 36 Ja Aktiv

Beskrivelse. 576346 allopurinol 300 mg rund hvid kærv 99 Ja Aktiv. 070066 alprox 0,25 mg oval hvid kærv ORN 51 36 Ja Aktiv 148452 akineton 2 mg rund hvid krydskærv 153 Ja 028851 alendronat 10 mg aflang hvid AN10 0 Ja 111496 alendronat 70 mg rund hvid T 242 Ja 462009 alfuzosin depot 10 mg rund hvid 145 Ja 440215 allopurinol

Læs mere

Beskrivelse. 576346 allopurinol 300 mg rund hvid kærv 99 Ja Aktiv. 070066 alprox 0,25 mg oval hvid kærv ORN 51 36 Ja Aktiv

Beskrivelse. 576346 allopurinol 300 mg rund hvid kærv 99 Ja Aktiv. 070066 alprox 0,25 mg oval hvid kærv ORN 51 36 Ja Aktiv 148452 akineton 2 mg rund hvid krydskærv 153 Ja 028851 alendronat 10 mg aflang hvid AN10 0 Ja 111496 alendronat 70 mg rund hvid T 242 Ja 462009 alfuzosin depot 10 mg rund hvid 145 Ja 440215 allopurinol

Læs mere

Ordningen omfatter udelukkende de i skemaet nævnte patientgrupper og ATC-koder. Herudover skal én eller flere af følgende betingelser være opfyldt:

Ordningen omfatter udelukkende de i skemaet nævnte patientgrupper og ATC-koder. Herudover skal én eller flere af følgende betingelser være opfyldt: Vederlagsfri udlevering af medicin til særlige ikke-indlagte patientgrupper, der er i fortsat sygehusbehandling Listen er tiltrådt på interamtsmødet den 19. maj 2006 med virkning fra 1. juli 2006 Ordningen

Læs mere

Forord til rekommandationslisten.

Forord til rekommandationslisten. Forord til slisten. Formålet med slisten er at fremme rationel farmakoterapi. Lægemidlerne på listen er således udvalgt under hensyntagen til dokumenteret effekt, bivirkninger og økonomi. Listen indeholder

Læs mere

Ældres brug af lægemidler

Ældres brug af lægemidler Ældres brug af lægemidler Notat af. februar 003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale Resultater Antal medicinbrugere Salget i kroner og definerede døgndoser Anvendelsen af forskellige lægemiddelstoffer

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket

Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket LÆGEMIDDEL NYT Nyhedsbrev fra Sygehusapoteket Nr. 3-2014 Indhold Specialistgruppemøder 1. kvartal 2014 B05 Skifte af NaCl infusionsvæsker C03 Furix 40 mg upload af diurese J01 Keflex ændring af rekommandation

Læs mere

Fordøjelse og stofskifte Hovedgruppe A Mavesyre Mavesår Kvalme Forstoppelse Diarré Hæmorroide Diabetes

Fordøjelse og stofskifte Hovedgruppe A Mavesyre Mavesår Kvalme Forstoppelse Diarré Hæmorroide Diabetes Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Fordøjelse og stofskifte

Læs mere

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol.

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol. Enheder - opgave 1 Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol x 1000 mg ml mmol x 1000 / 1000 / 1000 µg µl µmol 1 1 g x 1000 1000 mg Enheder

Læs mere

Frutin. tyggetabletter Dolomitkalk

Frutin. tyggetabletter Dolomitkalk Frutin tyggetabletter Dolomitkalk Frutin tyggetabletter Dolomitkalk Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen Frutin er et naturlægemiddel, som du kan få uden recept. For at

Læs mere

Hvad er betingelserne for, at et håndkøbslægemiddel kan få generelt tilskud? Nævn mindst 4 ting, der gælder i forbindelse med receptskrivning af afhængighedsskabende lægemidler (A 4) Beskriv hvad en fase

Læs mere

Beskrivelse. 016479 Alprazolam tabl. 0,5 mg Lyserød,kærv,"UPJOHN 55" 0 Ja Aktiv. 208229 Apovit B-combin stærk tabl rund, stærk gul 10 Ja Aktiv

Beskrivelse. 016479 Alprazolam tabl. 0,5 mg Lyserød,kærv,UPJOHN 55 0 Ja Aktiv. 208229 Apovit B-combin stærk tabl rund, stærk gul 10 Ja Aktiv 448125 Adalat 10 mg tablet Rund, lyserød, "A10/BAYER" 0 Ja 192806 Adalat LA 20 mg tabl. Rund,lyserød,"ADALAT 20" 0 Ja 148452 Akineton tabl. 2 mg rund, hvid, krydskærv 116 Ja 111496 Alendronat tab. 70mg

Læs mere

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler 1. RET OG PLIGT 2. FMK (FÆLLES MEDICIN KORT) 3. INDBERETNING AF BIVIRKNINGER 4. ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER 5. SMERTEBEHANDLING A. PARACETAMOL B. NSAID C. OPIOIDER D. BENZODIAZEPINER

Læs mere

Medicingennemgang Region Hovedstaden

Medicingennemgang Region Hovedstaden Baggrund Antallet af lægemiddelrelaterede problemer stiger med stigende alder og antal lægemidler Region Hovedstaden Bente Kirkeby Forårsmøde, IRF, 14. maj 2011 Embedslægerapporter har vist at der kun

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 82 (Alm. del), som Miljøog Planlægningsudvalget har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16.

Besvarelse af spørgsmål nr. 82 (Alm. del), som Miljøog Planlægningsudvalget har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 82 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 24. januar 2006 Kontor: 4.s.kt. J.nr.: 2005-13009-299 Sagsbeh.: KFC Fil-navn: Besvarelse

Læs mere

69 018 68.03. Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.

69 018 68.03. Gem informationen, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek. Novaluzid, oral suspension 69 018 68.03 Læs denne information godt igennem, før du begynder at tage medicinen. Du kan få denne medicin uden recept. For at få den bedste virkning, skal du altid følge vejledningerne

Læs mere

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015:

Denne udgave viser, at omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler er næsten uændret fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015: På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum institut løbende salget af medicin på det danske marked. MedicinForbrug - Overblik bliver offentliggjort hvert kvartal og giver

Læs mere

Patientsikkerhed på pro.medicin.dk. Christianna Marinakis, cand.pharm

Patientsikkerhed på pro.medicin.dk. Christianna Marinakis, cand.pharm Patientsikkerhed på pro.medicin.dk Christianna Marinakis, cand.pharm 10/2/2014 Beslutningsstøtte ved lægemiddelrelaterede utilsigtede hændelser (UTH) Lidt baggrund Patientsikkerhed i tal Risikosituationslægemidler

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af kvalme og opkastninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VII Kvalme og opkastninger forekommer hos mange palliative

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Sortimentsliste. Pakkeapotek: Adresse: Dosispakkeriet Virum Apotek Frederiksdalsvej 73 2830 Virum 4546 9892. Varetype: Status:

Sortimentsliste. Pakkeapotek: Adresse: Dosispakkeriet Virum Apotek Frederiksdalsvej 73 2830 Virum 4546 9892. Varetype: Status: 028032 Abilify 10 mg tabl lyserød, aflang "A 008 10" 270 Ja 118574 Abilify 5 mg tablet aflang,blå,"a-007","5" 216 Ja 028051 Abilify tablet 15 mg Lille gul rund "A-009 15" 278 Ja 057547 Aciclodan 400 mg

Læs mere

Marevan 2,5 mg tabletter warfarinnatrium

Marevan 2,5 mg tabletter warfarinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Marevan 2,5 mg tabletter warfarinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN SYGEPRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN SYGEPRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN SYGEPRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde har

Læs mere

Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml

Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml Opgave 2: Hvor mange mg/ml indeholder en 0,7 % opløsning af adrenalin? Svar: mg/ml Opgave

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Hjerte-kar-sygdom. for praksis personale. Underviser: Louise Rindel Gudbergsen Kursusleder: Jørgen Steen Andersen

Hjerte-kar-sygdom. for praksis personale. Underviser: Louise Rindel Gudbergsen Kursusleder: Jørgen Steen Andersen Hjerte-kar-sygdom for praksis personale Underviser: Louise Rindel Gudbergsen Kursusleder: Jørgen Steen Andersen EKG ets elementer http://fadlforlag.dk/wp/wp-content/uploads/klinisk-elektrokardiologi.pdf

Læs mere

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud A02BC01 OMEPRAZOL Losec enterotabletter PSGRS Omeprazol "Actavis" enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "Aurobindo" enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "Bluefish"

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

Sortimentsliste. Pakkeapotek: Adresse: Dosispakkeriet Virum Apotek Frederiksdalsvej 73 2830 Virum 4546 9892. Varetype: Status:

Sortimentsliste. Pakkeapotek: Adresse: Dosispakkeriet Virum Apotek Frederiksdalsvej 73 2830 Virum 4546 9892. Varetype: Status: 016620 Abilify 5 mg tabl Aflang, blå, "A-007 5" 0 Ja 103013 Aciclovir 200 mg tablet hvid,rund,kærv 0 Ja 448125 Adalat 10 mg tablet Rund, lyserød, "A10/BAYER" 0 Ja 192806 Adalat LA 20 mg tabl. Rund,lyserød,"ADALAT

Læs mere

MMU Maksimal medicinsk uræmibehandling Nefrologisk afdeling Herlev Hospital

MMU Maksimal medicinsk uræmibehandling Nefrologisk afdeling Herlev Hospital MMU Maksimal medicinsk uræmibehandling Nefrologisk afdeling Herlev Hospital MAKSIMAL MEDICINSK URÆMIBEHANDLING Ikke alle nyresvigtspatienter afslutter livet i dialysebehandling: Nogle patienter vil ikke

Læs mere

Ordningen omfatter udelukkende de i skemaet nævnte patientgrupper og ATC-koder. Herudover skal én eller flere af følgende betingelser være opfyldt:

Ordningen omfatter udelukkende de i skemaet nævnte patientgrupper og ATC-koder. Herudover skal én eller flere af følgende betingelser være opfyldt: Vederlagsfri udlevering af medicin til særlige ikke-indlagte patientgrupper, der er i fortsat sygehusbehandling Listen har virkning fra den 1. juni 2012 Ordningen omfatter udelukkende de i skemaet nævnte

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

RIGTIG GOD SOMMERFERIE TIL ALLE JER DER STARTER FERIE OG VELKOMMEN TILBAGE TIL JER DER ER KOMMET FRA FERIE

RIGTIG GOD SOMMERFERIE TIL ALLE JER DER STARTER FERIE OG VELKOMMEN TILBAGE TIL JER DER ER KOMMET FRA FERIE NYHEDSBREV UGE 28. 2006 RADIOER Vi har nu fået 5 radioer. De kommer i uge 30. Der er 2 til ZOA3 og 3 til ZOA1 Bliver vi glade for dem må vi søge til resten af stuerne. Uge 28 er gået stille og roligt,

Læs mere

Rekommandationsbog. April Version 2: April 2017

Rekommandationsbog. April Version 2: April 2017 Tiamin SAD... 19; 42 Tinzaparin... 20 tiotropium... 44 Toilax... 17 Tracel... 25 Tradolan... 37 tramadol... 37 Tramadol... 37 Tramadol Retard... 37 Trimethoprim... 35 Trimopan... 35 UniKalk Forte... 19

Læs mere

17-08-2014. Gruppe A Fordøjelse og stofskifte. Tyndtarmen

17-08-2014. Gruppe A Fordøjelse og stofskifte. Tyndtarmen Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe A Fordøjelse og stofskifte

Læs mere

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tak :l: Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale Sundhedsprofil 2010 Tager De noget medicin? Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale

Læs mere

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2011

Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen i 2. kvartal 2011 Trends i salget af apoteksforbeholdt medicin Udviklingen Statistikken for salget af apoteksforbeholdt medicin 2. kvartal fokuserer på de lægemidler eller lægemiddelgrupper, hvor der har været de største

Læs mere

Y-site infusion (sidedrop via 3-vejshane) af lægemidler til trekammerposer fra Fresenius Kabi (Kabiven, SmofKabiven)

Y-site infusion (sidedrop via 3-vejshane) af lægemidler til trekammerposer fra Fresenius Kabi (Kabiven, SmofKabiven) Information til afdelingerne Y-site infusion (sidedrop via 3-vejshane) af lægemidler til trekammerposer fra Fresenius Kabi (Kabiven, ) Pr. november 2014 foreligger der data på, at nedenstående lægemidler

Læs mere

Medicingennemgang. Store Praksisdag 25. Januar Overlæge, Lene Reuther 1

Medicingennemgang. Store Praksisdag 25. Januar Overlæge, Lene Reuther 1 Medicingennemgang Store Praksisdag 25. Januar 2018 26-01-2018 Overlæge, Lene Reuther 1 Medicingennemgang Hvor kan jeg få hjælp? https://www.sst.dk/da/rationelfarmakoterapi/medicingennemgang/~/media/2015de3c71d2460e9590a14b078742

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Hr. Kristensen er 50 år gammel og har i flere år haft ledsmerter, især i fingrene. Han har fået stillet diagnosen rheumatoid

Læs mere

Rekommandationsbog. Oktober 2017

Rekommandationsbog. Oktober 2017 Rekommandationsbog Oktober 2017 Version 3: Oktober 2017 1 Indhold: Forord.... 3 Medlemmer af Den Regionale Lægemiddelkomité. 5 Sygehusapoteket... 6 Oprettelse og ændring af standardsortiment... 7 Nyttige

Læs mere

Rekommandationsbog JULI Version 1..0 Juli 2015

Rekommandationsbog JULI Version 1..0 Juli 2015 Rekommandationsbog JULI 2015 Version 1..0 Juli 2015 1 Indhold: Forord.... 3 Medlemmer af Den Regionale Lægemiddelkomité. 5 Sygehusapoteket... 6 Oprettelse og ændring af standardsortiment... 7 Nyttige webadresser...

Læs mere