De rekommanderede lægemidler er indlæst i landets to EPJ systemer: Æskulap GL og COSMIC.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De rekommanderede lægemidler er indlæst i landets to EPJ systemer: Æskulap GL og COSMIC."

Transkript

1 Forord ved cheflæge Anne-Marie Ulrik, formand for Lægemiddelkomiteen. Det er med glæde, jeg atter knytter nogle kommentarer til udgivelsen af rekommandationsbogen for medicin i Grønland. Rekommandationerne skal tjene som Sundhedsvæsenets fælles vejledning ved lægemiddelordination. Det er af største betydning for opretholdelsen af rationel farmakoterapi i Grønland, at alle ordinerende læger respekterer og følger rekommandationerne. Det foreliggende sortiment skal opfattes som det sortiment, der er til rådighed for patientbehandlingen med mindre væsentlige sundhedsfaglige argumenter taler for et andet valg. Et homogent lægemiddelforbrug giver større sikkerhed og kvalitet i lægemiddelhåndtering og patientbehandling. Et faktum, der får sin helt egen betydning i et sundhedsvæsen præget af skiftende sundhedsfagligt personale. Borgerne har desuden brug for den betydelige økonomisk gevinst, der ligger i rationel farmakoterapi, så de derved frigivne ressourcer kan medvirke til at sikre mest mulig sundhed inden for de givne rammer. Udgangspunktet for rekommandationerne er at opstille et basissortiment for patientbehandlingen. Lokale afvigelser til særlige patienter og specielle præparater på DIH medtages ikke. De rekommanderede lægemidler er valgt ved vægtning af nedenstående kriterier. Det er tilstræbt at begrænse antallet af synonym- og analoge skift fra år til år, så vidt det er muligt under hensyntagen til de årlige lægemiddellicitationer. Præparatets kvalitet Færrest mulige præparatskift Økonomi Sigende/velkendte præparatnavne Ens produkter ved forskellige dispenseringsformer Lang holdbarhed 1

2 Brug af rekommandationsbogen Præparaterne er ordnet efter ATC-koder. De refererer ikke nødvendigvis til hovedindikationen, hvorfor dette ikke strengt er overholdt. Af samme grund optræder flere præparater flere steder i bogen. Der er lagt vægt på den praktiske anvendelse af bogen. Indekset fungerer ligeledes som synonym- og analogliste i forhold til tidligere rekommandationer, endvidere optræder en del almindeligt forekommende analog- og synonymnavne. Analoge ændringer er markeret med A. Analogpræparater har ikke nødvendigvis samme dosering, og skift skal derfor foretages i samråd med ordinerende læge, med mindre andet er aftalt lokalt. Øvrige skift er synonym- eller parallelprodukter, og præparaterne er dermed terapeutisk identiske. De er markeret med S. I rekommandationsbogen er medtaget pakningsstørrelser. Det er praktisk i den daglige anvendelse af bogen og ved bestilling af lægemidler. Pakningerne er valgt, så de er brugervenlige både for patienterne og sundhedspersonalet. Indkøbsaftalen med vores grossist og Amgros lægemiddellicitationerne betyder, at de fleste præparater kun skaffes i én pakningsstørrelse; der er om muligt medtaget flere pakningsstørrelser, hvor det er praktisk og økonomisk rimeligt. De rekommanderede lægemidler er indlæst i landets to EPJ systemer: Æskulap GL og COSMIC. D4 Rekommandationsbogen og Præparatskiftelisten med begrundelser for de enkelte skift, samt Akutlisten findes elektronisk under Lægemiddelfunktionen på D4. 2

3 Akutsortiment I bogen er afmærket, hvilke præparater, der skal lagerholdes og være til rådighed for den akutte situation uden for Nuuk. Listen er udarbejdet af Lægemiddelfunktionen i samråd med overlægerne fra Medicinsk afd. Folmer Lynggård og Allan Gelvan, overlæge Torben Groth, Intensiv, overlæge Peder Kern, Gyn-Obs afd og overlæge Jacob Lindholm, Psykiatrisk afd. Baggrunden for udarbejdelsen er erfaring fra specielt Medicinsk afdeling, som har været tvunget til at iværksætte evakuering, hvor rette lægemidler ikke var på lager lokalt. En samlet liste over akutmidler med angivelse af lagermængde i forhold til enhedernes bemanding ses på D4. Tandlægesortiment I samråd med cheftandlæge Olina Hansen er sortimentet på tandområdet revideret og opdateret. Der gøres opmærksom på, at sortimentet er bindende for landets tandlæger. Oversigten ses i bogen på s og på D4. Håndkøbslægemidler Lovgivningen fastlægger et lille sortiment af lægemidler, som borgerne selv skal købe i dagligvarebutikkerne. Endvidere fastlægger lovgivningen, at: Håndkøbslægemidler til akutte, forbigående tilstande skal købes som håndkøb i butikker Alders- og førtidspensionister er undtaget regel om selvkøb Der kan udleveres en håndkøbsrecept med forslag til lægemiddel og dosering Håndkøbslægemidler har grønlandsk indlægsseddel For at lette overblikket over lægemidler, som borgerne selv skal købe, er de enkelte håndkøbslægemidler i bogen markeret med 3

4 sætningen købes i håndkøb efter præparatnavnet evt. med tilføjet synonymnavn på håndkøbslægemidlet ex: Acivir - købes som Zovir i håndkøb. Oversigt over alle håndkøbslægemidler ses på side 74 ff. På listen ses i øvrigt, hvilke lægemidler, som butikkerne har pligt til at lagerholde (understregede). Øvrige lægemidler kan butikkerne frit vælge at lagerholde. Følgende afmærkninger og forkortelser anvendes i bogen Præparatnavn med # angiver lægemiddel, som skal lagerholdes til akut brug Perinatale Retningslinjer under et præparat angiver, at lægemidlets brug er beskrevet i Perinatale Retningslinjer og skal lagerholdes Teksten Landslægeembedets Vejledninger under et præparat angiver, at lægemidlet er beskrevet i Landslægeembedets Vejledniger og bør lagerholdes RAP RN S A (ls) Regions Apoteket i Herlev Indkøbskontoret i Region Nordjylland Synonymt præparat Analogt præparat Lægemiddel med udleveringstilladelse Kontakt vedrørende Lægemidler i Grønland Den praktiske udformning af Lægemidler Grønland er på vegne af Lægemiddelkomiteen foretaget af farmaceuterne Kamilla Bjørnskov, Tina Holst Nielsen og Inge Mortensen, Lægemiddelfunktionen, hvortil henvendelser om fejl og mangler kan rettes. 4

5 Indholdsfortegnelse A Fordøjelsesorganer og stofskifte A 01 Mundhule og tænder A 02 Midler mod ulcussygdomme mm A 03 Spasmolytika og antikolinergika A 04 Antiemetika A 06 Laksantia A 07 A Midler mod gastrointestinale infektioner A 07 B Andre midler mod diarre A 07 E Tarmantiinflammatorika A 09 Enzymer A 10 A Antidiabetika, insulin A 10 B Antidiabetika, perorale A 11 Vitaminer A 12 Mineral præparater B Blod og bloddannende organer B 01 Antitrombotiske midler B 02 Hæmostatika B 03 Midler mod anæmi B 05 Infusions- og injektionsvæsker C Hjerte og kredsløb C 01 A Hjerteglykosider C 01 B Antiarytmika (se endvidere beta-blokkere mv.) C 01 C Hjertestimulerende midler C 01 D Midler mod angina pectoris C 01 E Andre midler til hjerteterapi C 02 Antiadrenerge midler C 03 Diuretika C 05 Hæmoridemidler og kapilærstabliserende midler C 07 A Beta-receptorblokerende midler C 07 A Alfa- og beta-receptorblokerende midler C 08 C Calciumantagonister

6 C 09 A ACE-hæmmere C 09 C Angiotensin II antagonister C 10 Lipidsænkende midler D Dermatologiske midler D 01 A Fungicider til dermatologisk brug, lokal D 01 B Fungicider til dermatologisk brug, systemisk D 02 Hudbeskyttende midler D 05 Midler til psoriasis D 06 Antibiotika og kemoterapeutika til udvortes brug D 07 A Kortikosteroider til dermatologisk brug D 07 B Kortikosteroider med antibiotika D 07 X Kortikosteroider andre kombinationer D 08 Antiseptika og desinfektionsmidler D 10 Midler mod akne D 11 Andre dermatologiske midler G Urogenitialsystem og kønshormoner G 01 A Antibiotika og antiseptika til gynækologisk brug G 02 Andre gynækologiske midler G 02 B Kontraception lokale midler G 03 A Hormonal kontraception G 03 H Antiandrogen og østrogen G 03 Østrogen og gestagen G 04 Andre urologiske præparater H Hormoner til systemisk brug H 01 Hypofysehormoner H 02 Kortikosteroider til systemisk brug H 03 Thyreoideahormoner og antithyreoidepræparater H 04 Pancreashormoner J Infektionssygdomme J 01 A Tetracycliner J 01 C Penicilliner J 01 DD Cefalosporiner

7 J 01 E B Sulfonamider J 01 F Makrolider J 01 M Fluorquinoloner J 01 XD Metronidazol J 01 Diverse midler til urinvejsinfektion J 02 Antimykotika til systemisk brug J 04 Midler mod tuberkulose J 05 A Midler mod herpes virus infektioner Rejsevacciner og malaria profylakse Børnevaccinationer Øvrige vacciner L Antineoplastiske og immunmodulerende midler L 01 Antineoplastiske stoffer L 04 Udvalgte Immunsuppressive midler M Muskler, led og knogler M 01 Antiinflammatoriske- og antireumatiske midler M 03 Muskelrelakserende midler M 04 Midler mod arthritis urica M 05 Midler mod knoglesygdomme N Centralnervesystemet N 01 A Anæstesi N 01 B Lokalanæstetika N 02 A Analgetika narkotiske N 02 B Andre analgetika N 02 C Migrænemidler N 03 Antiepileptika Neurogene smerter N 05 A Antipsykotika N 05 B/C Anxiolytika og hypnotika N 06 A Antideprissiva N 06 B Psykostimulantia N 06 D Midler mod demens N07 Andre midler til CNS

8 P Parasitologi P 02 Anthelmintika P 03 Ektoparasitmidler R Respirationsorganerne R 01 Midler mod sygdomme i næsehulen R 03 Midler mod astma og KOL R 03 D Astmamidler til systemisk anvendelse R 05 Hoste og forkølelsesmidler R 06 Antihistaminer til systemisk brug S Sanseorganer S 01 A Øjenmidler S 01 B/C Kortikosteroider mv S 01 E Glaukommidler S 01 F Mydriatika og cykloplegika S 01 G Antiallergiske øjenmidler S 01 H Lokalanæstetika S 01 J Andre øjenmidler S 01 X Kunstig tårevæske S 02 Øremidler V Varia terapeutiske præparater V 03 Midler mod forgiftninger V 06 Diæt præparater V 06 C/D Modermælkserstatning V 06 Sondeernæring V 06 Andre kostilskud til patienter med lavt energiindtag.. 73 V x Andre apoteksprodukter ikke lægemidler Håndkøbsmedicin i Grønland Opbevaringstid for sterile lægemidler efter anbrud Indkøb af medicin på RAP Indkøb og rekvirering af medicin fra Landsapoteket

9 Tandlægesortiment i Grønland A Fordøjelsesorganer og stofskifte B Blod og bloddannende organer C Hjerte og kredsløb D Dermatologiske midler N Centralnervesystemet R Respirationsorganerne S Sanseorganer V Varia terapeutiske præparater Indeks: Synonym og analogliste

10 A Fordøjelsesorganer og stofskifte A 01 Mundhule og tænder klorhexidin miconazol Klorhexidin - købes i håndkøb mundskyllevæske 0,1 %, 100 ml Brentan mundhulegel 2 %, 40 g A 02 Midler mod ulcussygdomme mm. magnesiumoxid Magnesia - købes i håndkøb tabl. 500 mg, 100 stk misoprostol Cytotec - se under G 02 aluminiumaminiac etat magnesium-oxid pantoprazol Alminox - købes som Balancid i håndkøb tyggetabl., 30 stk (blister) til gravide øvrige henvises til Balancid i håndkøb eller evt. punktbehandling med Pantoprazol Pantoprazol enterotabl. 20 mg, 100 stk (blister) enterotabl. 40 mg, 28 stk (blister) enterotabl. 40 mg, 100 stk (blister) profylaktisk langtidsbehandling: 20 mg bør ikke anvendes til gravide pantoprazol Pantoprazol # pulver til inj. 40 mg, 5 htgl kan også anvendes til infusion A 03 Spasmolytika og antikolinergika mebeverin Duspatalin Retard depottabl. 200 mg, 30 stk (blister) 10

11 atropin Atropin SAD # inj. 1 mg/ml, 10 x 1 ml se endvidere V 03 antidot metoclopramid domperidon Emperal tabl. 10 mg, 100 stk Primperan inj. 5 mg/ml, 12 x 2 ml Motilium supp. 30 mg, 6 stk A 04 Antiemetika ondansetron Ondansetron tabl. 8 mg, 50 stk (blister) Zofran frysetørret tabl. 8 mg, 10 stk (blister) frysetørret tabl ~smeltetablet kun hvis patienten ikke kan sluge almindelig tablet (pga pris), undgå så vidt muligt brug af supp (pga pris) A 06 Laksantia Volumenforøgende og osmotisk virkende lactulose macrogol elektrolytter Medilax - købes i håndkøb oral opløsning 667 mg/ml, 500 ml 1. valg mod opstipation Movicol pulver til oral opløsning, 20 stk Movicol Junior pulver til oral opløsning, 30 stk 2. valg: kun ved svær opstipation 11

12 loppefrøskaller Husk pulver, 200 g Peristaltikfremmende bisacodyl natriumpicosulfat Toilax enterotabl. 5 mg, 200 stk Laxoberal dråber 7,5 mg/ml, 30 ml Klystermidler fosfat docusatnatrium, glycerol Fosfat SAD klysma, 150 ml Glyoktyl klysma 7,5 ml, 15 stk A 07 A Midler mod gastrointestinale infektioner nystatin loperamid Mycostatin oral suspension IE/ml, 2 x 60 ml Imodium - købes i håndkøb tabl. 2 mg, 20 stk vancomycin Vancocin # kaps. 125 mg, 30 stk (blister) A 07 B Andre midler mod diarre aktivt kul Norit Carbomix # granulat, 10 x 50 g se endvidere V 03 antidot 12

13 A 07 E Tarmantiinflammatorika mesalazin prednisolon Asacol enterotabl. 800 mg, 60 stk (blister) Mesasal supp. 500 mg, 60 stk (blister) Pentasa rektalvæske1 g, 7 x 100 ml 1. valg akutfase Predisolon Glostrup rektalvæske, 0,25 mg/ml, 6 x 125 ml 2. valg akutfase Prednisolon supp. 10 mg, 10 stk (køl) A 09 Enzymer protease, lipase, amylase Kreon enterokaps EP, 100 stk A 10 A Antidiabetika, insulin isophan insulin, humant bifasisk insulin aspart, analog insulin aspart, analog insulin detemir, analog Insulatard Flexpen inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml (køl) middellangt virkende NovoMix 30 Flexpen inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml (køl) kombination NovoRapid Flexpen # inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml (køl) hurtigtvirkende Levemir Flexpen inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml (køl) langtidsvirkende 13

14 liraglotid Victoza Pen inj. 6 mg/ml, 5 penne a 3 ml (køl) 3. valg til type 2 diabetes A 10 B Antidiabetika, perorale metformin glimepirid Metformin tabl. 500 mg, 100 stk (blister) tabl mg, 60 stk (blister) Glimipirid tabl. 1 mg, 90 stk (blister) tabl. 2 mg, 90 stk (blister) tabl. 3 mg, 90 stk (blister) tabl. 4 mg, 90 stk (blister) A 11 Vitaminer vitamin komb. vitamin komb. acd-vitamin Apovit Multivitaminmineral - købes i håndkøb tabl., 200 stk Livol Multi til børn tyggetabl., 100 stk 1-10 år ACD dråber dråber, 10 ml (køl) Holdbar 1 måned efter åbning. ELI-vejledning om vitamin- og jerntilskud til børn, 15. september 2009 b1-vitamin Tiamin inj. 100 mg/ml, 10 x 2 ml tabl. 300 mg, 100 stk 14

15 b-vitamin komb. ascorbinsyre d3-vitamin pyridoxinhydrochlorid B-Combin Stærk SAD inj. 10 x 2 ml Apovit B-combin stærk tabl. 100 stk Apovit C-vitamin - købes i håndkøb tabl. 500 mg, 100 stk Apovit D-vitamin tabl. 35 mikg, 200 stk Pyridoxin Hydrochlorid # inj. 150 mg/ml, 10 x 50 ml se endvidere V 03 antidot tabl. 20 mg, 100 stk b-vitamin mod isoniazid bivirkninger A 12 Mineral præparater calcium, D-vitamin UniKalk Forte m/ ekstra D-vitamin tabl. 400 mg + 19 mikg, 180 stk kalium calciumacetat Kaleorid depottabl. 750 mg, 100 stk depottabl. 750 mg, 250 stk Østersskal kaps. 500 mg, 90 stk til nyrepatienter 15

16 B Blod og bloddannende organer B 01 Antitrombotiske midler acetylsalicylsyre Hjertemagnyl # tabl. 75 mg, 100 stk 1. valg clopidogrel warfarin Clopidogrel tabl. 75 mg, 100 stk (blister) Marevan tabl. 2,5 mg, 100 stk 1. valgmulighed; valg af andet lægemiddel skal begrundes alteplase Actilyse # pulv. til inf. 50 mg, 1 htgl medicinske vejledninger DIH enoxaparin B 02 Hæmostatika Klexane inj. 100 mg/ml, 10 spr a 0,4 ml inj. 100 mg/ml, 10 spr a 0,8 ml # ved behov for andre styrker anvendes 0,8 ml sprøjten pga. inddeling på 0,1 ml tranexamsyre Tranexamsyre # inj. 100 mg/ml, 10 x 5 ml Cyklonova tabl. 500 mg, 100 stk phytomenadion Konakion Novum inj. 10 mg/ml, 5 x 0,2 ml inj. 10 mg/ml, 5 x 1 ml # se endvidere V 03 antidot 16

17 B 03 Midler mod anæmi jern jern, c-vitamin jern hydroxocobalamin, vitamin B12 cyanocobalamin vitamin B12 folsyre erythropoietin Multitabs GraviJern tabl. 40 mg, 120 stk perinatale retningslinjer Jern C - købes i håndkøb tabl. 100 mg, 100 stk Jerndråber dråber 20 mg/g, 25 ml ELI-vejledning om vitamin- og jerntilskud til børn, 15. september 2009 fås i håndkøb Vibeden inj. 1 mg/ml, 3 x 1 ml (køl) Betolvex tabl. 1 mg, 100 stk Apovit Folsyre tabl. 0,4 mg, 100 stk anvendes dagligt fra planlagt konception til 3 måneder efter. Perinatale retningslinjer Folinsyre SAD tabl. 5 mg, 100 stk profylakse ved folsyreantagonister NeoRecormon kun NeoRecormon kan anvendes i Grønland, da andre præparater er meget temperaturfølsomme ved transport 17

18 B 05 Infusions- og injektionsvæsker Sterilt vand inj. ampul Natriumklorid inj. 9 mg/ml ampul Darrow-Glukose inf. # Glukose inf. 50 mg/ml Glukose inf. 50 mg/ml Glukose inf. 100 mg/ml # Natriumklorid inf. 9 mg/ml Natriumklorid inf. 9 mg/ml Natriumklorid inf. 9 mg/ml # Kalium-Natrium-Glucose inf. Kaliumklorid SAD inf. konc. 1 mmol/ml # Magnesiumsulfat inf. 0,2 mmol/ml # Calciumgluconat inj. 10 % # Mannitol inf. 150 mg/ml (kun Nuuk#) Natriumhydrogencarbonat inf. 14 g/l, isotonisk # se endvidere V 03 antidot Voluven inf. 60 mg/ml # Skyllevæsker Glycin skyllevæske 1,5 % Natriumklorid skyllevæske 0,9 % Natriumklorid skyllevæske 0,9 % (flasker) Sterilt vand skyllevæske (flasker) Natriumklorid 0,9 % skyllevæske Sterilt vand til mikstur Hospitalssprit 70 % 20 x 20 ml 20 x 20 ml 10 x 250 ml 20 x 500 ml 10 x 1000 ml 10 x 1000 ml 50 x 100 ml 20 x 500 ml 10 x 1000 ml 10 x 1000 ml 10 x 20 ml 10 x 100 ml 20 x 10 ml 20 x 500 ml 10 x 500 ml 20 x 500 ml 4 x 3000 ml 4 x 3000 ml 9 x 1000 ml 9 x 1000 ml 10 x 120 ml 10 x 120 ml 5000 ml 18

19 Ernæring SmofKabiven inf. (4x1100 kcal) SmofKabiven inf. (4x2200 kcal) SmofKabiven Perifer inf. (4x1300 kcal) Addiphos konc. t.inf. Soluvit inf. subst Tracel inf. konc Vitalipid Adult konc. t.inf. 4 x 986 ml 4 x 1970 ml 3 x 1904 ml 10 x 20 ml 10 x 1 htgl 20 x 10 ml 10 x 10 ml 19

20 C Hjerte og kredsløb C 01 A Hjerteglykosider digoxin Digoxin inj. 250 mikg/ml, 10 x 1ml # tabl. 62,5 mikg, 100 stk tabl. 250 mikg, 100 stk C 01 B Antiarytmika (se endvidere beta-blokkere mv.) amiodaron Amiodaronhydrochlor # inj. 50 mg/ml, 10 x 3 ml Cordarone tabl. 200 mg, 30 stk (blister) C 01 C Hjertestimulerende midler adrenalin Adrenalin SAD # inj. 1 mg/ml, 10 x 1 ml Jext # inj. pen 150 mikg/dosis, 1 stk inj. pen 300 mikg/dosis, 1 stk ephedrin Efedrin SAD # inj. 50 mg/ml, 10 x 1 ml atropin Atropin SAD # inj. 1 mg/ml, 10 x 1 ml dopamin Dopmin # inf. 40 mg/ml, 5 x 5 ml isoprenalin Isoprenalin SAD # inf. konc. 1 mg/ml, 10 x 5 ml 20

21 C 01 D Midler mod angina pectoris glycerylnitrat Glycerylnitrat SAD # inf. konc. 5 mg/ml, 10 x 10 ml Glytrin # sublingualspray 0,4 mg/dosis, 200 doser Nitroglycerin resoriblet 0,25 mg, 25 stk resoriblet 0,50 mg, 25 stk isosorbiddinitrat Cardopax tabl. 5 mg, 250 stk Cardopax Retard depottabl. 40 mg, 60 stk C 01 E Andre midler til hjerteterapi adenosin Adenocor # inj. 3 mg/ml, 6 x 2 ml C 02 Antiadrenerge midler metyldopa Methyldopa (ls) # tabl. 250 mg, 100 stk (blister) Perinatale retningslinier C 03 Diuretika bendroflumethiazid furosemid Centyl Mite m. KCl tabl. komb., 100 stk Centyl m. KCl tabl. komb., 100 stk Furix inj. 10 mg/ml, 5 x 4 ml tabl. 40 mg, 100 stk inj. væske må ikke opbevares på køl pga. krystaldannelse 21

22 spironolacton Spirix tabl. 25 mg, 100 stk C 05 Hæmoridemidler og kapilærstabliserende midler cinchocain, esculosid, framycetin, hydrocortison fluocortolon 21- pivalat, lidocainhydrochlor id quinine Proctosedyl rektalsalve komb., 30 g Doloproct supp. komb, 10 stk Kinin tabl. 100 mg, 100 stk se endvidere P 01 B C 07 A Beta-receptorblokerende midler metoprolol Seloken # inj. 1 mg/ml, 5 x 5 ml Metoprololsuccinat depottabl. 25 mg, 100 stk (blister) depottabl. 50 mg, 100 stk (blister) depottabl. 100 mg, 100 stk (blister) 1. valg ved hjerteinsufficiens, takyarytmier m.v. propranolol sotalol Propranolol tabl. 10 mg, 250 stk tabl. 40 mg, 100 stk Sotalol tabl. 80 mg, 100 stk 22

23 C 07 A Alfa- og beta-receptorblokerende midler labetalol Trandate # inj. 5 mg/mg, 5 x 20 ml tabl. 100 mg, 50 stk Perinatale retningslinier carvedilol C 08 C Calciumantagonister Carvedilol tabl. 6,25 mg, 100 stk (blister) tabl. 12,5 mg, 100 stk (blister) tabl. 25 mg, 100 stk (blister) Selektive calciumantagonister med overvejende vaskulær effekt amlodipin Amlodipin tabl. 5 mg, 100 stk (blister) tabl. 10 mg, 100 stk (blister) nimodipin Nimotop # tabl. 30 mg, 100 stk (blister) Selektive calciumantagonister med direkte kardial effekt verapamil C 09 A ACE-hæmmere enalapril Veraloc inj. 2,5 mg/ml, 5 x 2 ml # tabl. 40 mg, 100 stk tabl. 80 mg, 100 stk Veraloc Retard depottabl. 200 mg, 100 stk Enalapril tabl. 5 mg, 100 stk tabl. 10 mg, 100 stk tabl. 20 mg, 100 stk 23

24 C 09 C Angiotensin II antagonister losartan C 10 Lipidsænkende midler simvastatin atorvastatin Losartankalium tabl. 50 mg, 100 stk (blister) Simvastatin tabl. 40 mg, 100 stk (blister) 1. valg statin Atorvastatin tabl. 10 mg, 90 stk (blister) tabl. 20 mg, 90 stk (blister) tabl. 40 mg, 90 stk (blister) tabl. 80 mg, 90 stk (blister) 2. valg statin 10 mg atorvastatin svarer til 40 mg simvastatin 24

25 D Dermatologiske midler D 01 A Fungicider til dermatologisk brug, lokal Miconazol hydrocortison, miconazol terbinafin ketoconazol amorolfin Brentan creme 2 %, 15 g 1. valg til hud- og vaginalsvamp Brentacort creme komb., 15 g (køl) Finigen - købes i håndkøb creme 1 %, 15 g 1. valg til fodsvamp Nizoral creme 2 %, 30 g Ketoconazole - købes som Nizoral i håndkøb shampoo 2 %, 120 ml Loceryl medicinsk neglelak 5 %, 5 ml D 01 B Fungicider til dermatologisk brug, systemisk terbinafin itraconazol D 02 Hudbeskyttende midler fedtstoffer, div. Terbinafin tabl. 250 mg, 14 stk (blister) 1. valg Niddazol kaps. 100 mg, 15 stk (blister) 2. valg se endvidere J 02 A Archiv - købes i håndkøb creme, 100 ml 25

26 fedtstoffer, div. paraffinolie mv. b-vitamin mv. vaselin salicylsyre zinkoxid Locobase - købes i håndkøb fedtcreme, 100 g Apotekets Baby Jojoba Olie - købes i håndkøb olie, 250 ml Pantothenol salve, 30 ml overbelastet hud Vaselin salve, 55 ml Salicyl vaselin salve 10 %, 30 g Zink SAD kutan opløsning 12,5 %, 100 ml blød pasta 30 %, 30 g fysisk solblokker Vichy Capital Soleil SPH 50 stift (SPH 50), 9 g D 05 Midler til psoriasis calcipotriol calcipotriol, betamethason Daivonex creme 50 mikg/g, 30 g Daivobet salve komb., 120 g Xamiol gel komb., 30 g ordineres af dermatolog D 06 Antibiotika og kemoterapeutika til udvortes brug oxytetracyclin, polymyxin B Terramycin-Polymyxin B salve komb., 15 g 26

27 mupirocin sølvsulfadiazin Flamazine # creme 1 %, 50 g aciclovir imiquimod podophyllotoxin metronidazol Bactroban Nasal næsesalve 2 %, 3 g Må kun anvendes til MRSA infektion og sammen med Medi-skrub jvf: ELIvejledning om MRSA, 12. december 2008 Acivir - købes i håndkøb creme 5 %, 2 g Aldara creme 5 %, 12 stk til gravide veneriavejledning januar 2009 Condyline liniment 5 mg/ml, 3,5 ml kvinder til hjemmebehandling Podofyllinsprit liniment 20 %, 10 ml mænd til behandling i klinik Metronidazol creme 1 %, 25 g D 07 A Kortikosteroider til dermatologisk brug Gruppe 1 svagt virkende hydrocortison Mildison Lipid - købes i håndkøb creme 10 mg/g, 15 g 27

28 Gruppe 2 middelstærkt virkende hydrocortisonbutyrat Gruppe 3 stærkt virkende betamethason Gruppe 4 ekstra stærkt virkende clobetasol Locoid salve 0,1 %, 30 g lipid creme 0,1 %, 30 g lipid creme 0,1 %, 100 g Diproderm salve 0,05 %, 30 g x 3 creme 0,05 %, 30 g x 3 kutan opløsning 0,05 %, 60 ml Dermovat salve 0,05 %, 25 g salve 0,05 %, 100 g D 07 B Kortikosteroider med antibiotika betamethason, chinoform fusidinsyre, hydrocortison Betnovat m. Chinoform salve komb., 30 g creme komb., 30 g Fusidinsyre-Hydrocortison creme komb., 30 g D 07 X Kortikosteroider andre kombinationer betamethason, salicylsyre Diprosalic salve komb., 60 g D 08 Antiseptika og desinfektionsmidler klorhexidin Klorhexidin sprit farvet kutan opløsning 0,5 %, 500 ml 28

29 klorhexidin klorhexidin klorhexidincetrimid kaliumpermanganat ethanol Klorhexidin creme creme 1 %, 25 ml til impetigo (børnesår) Medi-skrub kutan opløsning 4 %, 250 ml 1) til impetigo (børnesår) 2) til kropsvask ved MRSA-infektion jvf.: ELI-vejledning om MRSA, 15. december 2008 Klorhexidin-Cetrimid opløsning 2+1 mg/ml, 10 x 100 ml perinatale retningslinier Kaliumpermanganat SAD pulver 1 g, 100 stk Hospitalssprit sterilfiltreret opløsning 70 %, 5 L D 10 Midler mod akne adapalen, benzoylperoxid benzoylperoxid isotretinoin Epiduo gel, 30 g 1. valg til acne OBS: ikke gravide eller børn under 12 år Basiron gel 10 %, 60 g kan anvendes til gravide Isotretinoin kaps. 20 mg, 50 stk (blister) ordineres af dermatolog 29

30 D 11 Andre dermatologiske midler ichthammol Meditar shampoo 2 %, 100 ml kobberacteat mm. Verucid liniment komb., 10 ml (køl) 30

31 G Urogenitialsystem og kønshormoner G 01 A Antibiotika og antiseptika til gynækologisk brug mælkesyrebakterier metronidazol clotrimazol clindamycin miconazol G 02 Andre gynækologiske midler misoprostol methylergometrin Vivag Female - købes i håndkøb vagitorier, 12 stk (blister) Flagyl vagitorier 500 mg, 10 stk (blister) Metronidazol tabl. 500 mg, 8 stk tabl. 500 mg, 14 stk venereavejledning januar 2009 se endvidere P 01 A og J 01 XD Canesten - købes i håndkøb vaginaltabl. 500 mg, 1 stk venereavejledning januar 2009 Dalacin vaginalcreme 2 %, 40 g kun ammende hvis metronidazol giver afsmag i mælken Brentan - købes som Canesten i håndkøb creme 2 %, 15 g Cytotec tabl. 0,2 mg, 60 stk (blister) perinatale retningslinjer se endvidere A 02 Methergin inj. 0, 2 mg/ml, 10 x 1 ml (køl) # tabl. 0,125 mg, 30 stk (blister) 31

32 carboprost Prostinfenem # inj. 0,25 mg/ml, 1 x 1 ml (køl) postpartum blødning perinatale retningslinier terbutalin Bricanyl Retard # depottabl. 7,5 mg, 100 stk Bricanyl # inj. 0,5 mg/ml, 10 x 1 ml perinatale retningslinier se endvidere R 03 C cabergolin Dostinex tabl. 0,5 mg, 8 stk perinatale retningslinier G 02 B Kontraception lokale midler Cu+ Nova T 380 spiral med kobber, 1 stk 1. valg levonorgestrel etonogestrel, ethinylestradiol Flexi T 300 kort spiral med kobber, 1 stk 1. valg til kvinder, der ikke har født Mirena spiral med hormon, 1 stk 2. valg kan anvendes ved blødningsproblemer NuvaRing vaginalring, 3 stk (køl) 32

33 G 03 A Hormonal kontraception levonorgestrel medroxyprogesteron etonogestrel Kombinationspræparater levonorgestrel, ethinylestradiol NorLevo tabl. 1,5 mg, 1 stk (blister) postcoital antikonception Depo-Provera inj. 50 mg/ml, 3 ml kan anvendes inden Nexplanon for erkendelse af evt. bivirkninger Nexplanon implantat 68 mg, 1 stk (blister) Rigevidon tabl. 0,15 + 0,03 mg, 3 x 21 stk (blister) 1. valg Mini piller norethisteron Mini-Pe tabl. 0,35 mg, 3 x 28 stk (blister) G 03 H Antiandrogen og østrogen cyproteronacetat, ethinylestradiol G 03 Østrogen og gestagen estradiol Feminil Mite tabl. 2,0 + 0,035 mg, 3 x 21 stk (blister) ved svær acne Estrofem tabl. 1 mg, 3 x 28 stk (blister) tabl. 2 mg, 3 x 28 stk (blister) ren østrogen til kvinder uden livmoder samt for klimakterielle gener 33

34 estradiol medroxyprogesteron estradiol norethisteron estradiol norethisteron Vagifem vaginaltabl. 10 mikg, 15 stk (blister) lokalbehandling i skeden Provera tabl. 5 mg, 40 stk (blister) Femanor tabl. 1+2 mg, 3 x 28 stk (blister) kontinuerlig behandling uden månedlig blødning Trisekvens tabl. komb., 3 x 28 stk sekvens-behandling med månedlig blødning G 04 Andre urologiske præparater sildenafil Sildenafil tabl. 50 mg, 4 stk (blister) tabl. 50 mg, 12 stk (blister) tabl. 100 mg, 12 stk (blister) ordineres på streng indikation kun til: - patienter med pulmonal hypertension - patienter, hvis grund-sygdom forårsager erektil dysfuntion (bl.a. ved neurologiske eller vaskulære lidelser, følger af operation eller strålebehandling, diabetes med senkomplikationer) 34

35 alfuzosin Xatral tabl. 2,5 mg, 90 stk (blister) Alfuzosin depottabl. 10 mg, 90 stk (blister) 35

36 H Hormoner til systemisk brug H 01 Hypofysehormoner desmopressin Desmopressin tabl. 0,1 mg, 30 stk (blister) tabl. 0,2 mg, 30 stk (blister) 0,1 mg tablet svarer til 60 mikrog frysetørret tablet (~smeltetablet) oxytocin Syntocinon # inj. 10 IE/ml, 5 x 1 ml (køl) perinatale retningslinier H 02 Kortikosteroider til systemisk brug betamethason Betapred (ls) # inj. 4 mg/ml, 5 x 1 ml perinatale retningslinier OBS: dosering forskellig fra til Celeston methylprednisolon Solu-Medrol # pulver og solv. til inj. 40 mg, 1 htgl antiinflammatorisk behandling, bl.a. ved meningit prednisolon triamcinolon Prednisolon supp. 10 mg, 10 stk (køl) tabl. 5 mg, 100 stk tabl. 25 mg, 100 stk Triamcinolonacetonid inj. 40 mg/ml, 1 x 1 ml glukokortikoid til lokal injektion i led mv. hydrocortison Solu-Cortef # pulver og solv. til inj. opl. 100 mg, 1 htgl 36

37 H 03 Thyreoideahormoner og antithyreoidepræparater levothyroxin propylthiouraci l thiamazol H 04 Pancreashormoner Eltroxin tabl. 50 mikg, 100 stk tabl. 100 mikg, 100 stk Propylthiouracil tabl. 100 mg, 100 stk Thycapzol tabl. 5 mg, 100 stk glucagon GlucaGen # pulver og solv. til inj. opl. 1 mg, 1 hypokit (køl) se endvidere V 03 antidot 37

38 J Infektionssygdomme Måleflaske +1 anvendes til blanding af mikstur Bestilles hos Region Hovedstadens Apotek i kasser á 24 stk J 01 A Tetracycliner doxycyclin Doxycyklin tabl. 100 mg, 10 stk (blister) kun til spækfinger og venerea, jvf. venereavejledning januar 2009 J 01 C Penicilliner Penicilliner benzylpenicillin phenoxymethylpenicillin Benzylpenicillin inj. 0,6 g (1 mill. IE), 10 htgl inj. 1,2 g (2 mill. IE), 10 htgl # inj. 3,0 g (5 mill. IE), 10 htgl Pancillin tabl IE, 20 stk (blister) tabl. 1 mill. IE, 30 stk (blister) Primcillin oral suspension 50 mg/ml = IE/ml, 100 ml Penicillinasestabile penicilliner dicloxacillin Diclocil # inj. og inf. 1 g, 5 htgl Dicillin kaps. 250 mg, 30 stk (blister) kaps. 500 mg, 30 stk (blister) 38

39 Penicilliner med udvidet spektrum ampicillin Ampicillin # inj. og inf. 1 g, 1 htgl inj. og inf. 2 g, 1 htgl pivampicillin amoxicillin amoxicillin, clavulansyre piperacillin og enzym-hæmmer pivmecillinam Pondocillin tabl. 500 mg, 30 stk (blister) Imadrax tabl. 500 mg, 20 stk (blister) tabl. 750 mg, 14 stk (blister) tabl mg, 14 stk (blister) clamydia i 1. trimester; helicobacter eradikation Imacillin oral suspension 50 mg/ml, 100 ml Bioclavid # tabl mg, 30 stk (blister) Amoxicillin/Clavulansyre oral suspension 50+12,5 mg/ml, 100 ml opblusende kronisk bronkit Piperacil/ Tacobactam# pulv. til inf. 4 g+0,5 g, 10 htgl Selexid tabl. 400 mg, 30 stk (blister) benzatinpenicillin Benzetazil (ls) # inj. 1,2 mill. IE, 1 stk venereavejledning januar 2009 J 01 DD Cefalosporiner ceftriaxon Ceftriaxon pulver til inj. 1 g, 10x50 ml pulver til inf. 2 g, 10x50 ml # 39

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin Udfyldt blanket sendes til på mail til sortiment@rn.dk *Afdeling KARD *Dato 24.05.2012 *Lægemiddel Benzylpenicillin Pamol Nitrolingual Generisk navn Benzylpenicillin Paracetamol Glycerylnitrat *Lægemiddelform

Læs mere

Forord v/ Jens Otto Veje, Formand for Lægemiddelkomiteen

Forord v/ Jens Otto Veje, Formand for Lægemiddelkomiteen Forord v/ Jens Otto Veje, Formand for Lægemiddelkomiteen Et homogent lægemiddelforbrug giver større sikkerhed og kvalitet i lægemiddelhåndteringen og patientbehandlingen. Der opnås tillige en betydelig

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg Svarnøgle FARMAKOLOGI J08V D. 11. maj 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Analgetika. a. Dårligt skrig,

Læs mere

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Lægemiddelregning Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Typer af fejl i medicineringsprocessen 4356 rapporter om medicineringsfejl indsendt til Sundhedsstyrelsen (2007) 29% Ordinationsfejl

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 time (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde er i

Læs mere

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler

Vejledning nr. 9079 af 12/02/15 om ordination og håndtering af lægemidler 1. RET OG PLIGT 2. FMK (FÆLLES MEDICIN KORT) 3. INDBERETNING AF BIVIRKNINGER 4. ORDINATION AF AFHÆNGIGHEDSSKABENDE LÆGEMIDLER 5. SMERTEBEHANDLING A. PARACETAMOL B. NSAID C. OPIOIDER D. BENZODIAZEPINER

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud

Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud Håndkøbslægemidler med klausuleret tilskud A02BC01 OMEPRAZOL Losec enterotabletter PSGRS Omeprazol "Actavis" enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "Aurobindo" enterokapsler, hårde PSGRS Omeprazol "Bluefish"

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Du vurderer at

Læs mere

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin

Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tager De noget medicin? Okulære bivirkninger af systemisk medicin Tak :l: Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale Sundhedsprofil 2010 Tager De noget medicin? Tager De noget medicin? Kilde: Den Na,onale

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Hr. Kristensen er 50 år gammel og har i flere år haft ledsmerter, især i fingrene. Han har fået stillet diagnosen rheumatoid

Læs mere

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang?

Hvor får du hjælp? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvad er forskellen på medicinafstemning og medicingennemgang? Hvilke lægemidler skal du være obs! på? Hvordan finder du patienterne? Hvordan gør du i praksis? Hvordan kommer du i gang? Hvilke patienter

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

Medicineringsfejl 2010

Medicineringsfejl 2010 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2010, Risikomanager, Hvidovre Hospital Det danske Sundhedsvæsen er generelt sikkert i al fald lige så sikkert som alle

Læs mere

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1 Smertemanual Håndbog om smertelindring med opioider REGION NORDJYLLAND side 1 Indhold Hovedbudskaber ved smertelindring med opioider.... 2 Smertekvaliteter... 4 Opioidbehandling (i henhold til rekommandationer)...

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014

Amgros udbud og effekt. Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Amgros udbud og effekt Flemming Sonne, Adm. direktør, Amgros I/S Onsdag den 22. januar 2014 Hvilke variable har betydning for prognosticering af lægemiddeløkonomi? Nye lægemidler Hvad er i pipeline ift.

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation

Patientvejledning. Medicin. i forbindelse med operation Patientvejledning Medicin i forbindelse med operation Denne folder beskriver kort den hyppigst brugte medicin i forbindelse med operation på Aleris-Hamlet. Personalet vil vejlede dig angående den medicin,

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende

17-08-2014. Smerte definition, I. Smerte definition, II. McCaffery, sygeplejerske. Gruppe N & M Smertestillende Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe N & M Smertestillende

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: RISIKOMEDICIN. Præparater som er involveret i faktuelle og potentielle SAC 3 hændelser. DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase

TEMARAPPORT 2007: RISIKOMEDICIN. Præparater som er involveret i faktuelle og potentielle SAC 3 hændelser. DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase TEMARAPPORT 2007: RISIKOMEDICIN Præparater som er involveret i faktuelle og potentielle SAC 3 hændelser 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Temarapport 2007: Risikomedicin Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Smertestillende medicin (håndkøbs)

Smertestillende medicin (håndkøbs) Håndkøbsmedicin, anfaldsmedicin og forebyggende medicin M igræne er en sygdom, som i høj grad er arvelig, som udløses af en række triggere (nogle af dem kender vi endnu ikke), og som kan behandles med

Læs mere

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 INFEKTION: Indtræden af mikroorganismer i en makroorganisme, deres spredning og formering,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om medicinsk V edvarende smerter er en af de hyppigste årsager til invaliditet og nedsat livskvalitet. Alle mennesker har prøvet at have

Læs mere

Ditte Trolle 15 HORMONER. De nødvendige, de gode og de onde. Ditte Trolle, gynækolog

Ditte Trolle 15 HORMONER. De nødvendige, de gode og de onde. Ditte Trolle, gynækolog HORMONER De nødvendige, de gode og de onde Ditte Trolle, gynækolog Æggestokkens funktion Ditte Trolle 15 Kønshormoner FSH, LH Hjernen Østrogen, progesteron Æggestok Livmoder Kvinders kønshormoner Østrogener

Læs mere

Operation for ufrivillig vandladning

Operation for ufrivillig vandladning Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Operation for ufrivillig vandladning Anlæggelse af proleneslynge T.V.T. (Tensionsfri vaginaltape) Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Operation

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Planlægning af den farmakologiske lindring. 13.11.2014 Gorm Thusgaard

Planlægning af den farmakologiske lindring. 13.11.2014 Gorm Thusgaard Planlægning af den farmakologiske lindring 13.11.2014 Gorm Thusgaard Gorm Thusgaard Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06S 23. november 2007 KL. 09.00 12.00 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Beskriv kort de 3 faser som et lægemiddel gennemgår

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

BLODDONORER OG MEDICIN

BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN BLODDONORER OG MEDICIN Hvis du anvender medicin, er det vigtigt, at blodbanken kender de lægemidler, du tager. Både af hensyn til dig selv og af hensyn til modtageren af dit blod.

Læs mere

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 3 BAGGRUND... 5 OPIOIDER... 5 DATAMATERIALE OG METODE... 6 RESULTATER...8

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Her er pillerne, der gør dig tyk

Her er pillerne, der gør dig tyk Her er pillerne, der gør dig tyk Vægtstigning som følge af bestemte slags medicin er ifølge professor et sørgeligt overset problem - både blandt patienter og læger December 2012 03 200 piller gør dig syg

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tilskudsregler Dosisdispensering Pille-pas Gamle recepter og UTH Ernærings recept Kaos af ernæringsdrikke m.m Afbryd Spørg Eksempler

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Må tabletten knuses?

Må tabletten knuses? Må tabletten knuses? Begræns deling, knusning, opløsning eller opslemning af tabletter og kapsler mest muligt. Brug orale opløsninger eller tabletter, der er beregnet til opløsning, så vidt det er muligt

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Receptpligtige lægemidler med generelt uklausuleret tilskud A01AB09 MICONAZOL OMEPRAZOL A02BC01 A02BC02 PANTOPRAZOL LANSOPRAZOL

Receptpligtige lægemidler med generelt uklausuleret tilskud A01AB09 MICONAZOL OMEPRAZOL A02BC01 A02BC02 PANTOPRAZOL LANSOPRAZOL Receptpligtige lægemidler med generelt uklausuleret tilskud A01AB09 MICONAZOL Brentan mundhulegel A02BC01 OMEPRAZOL Losec Omeprazol "Actavis" Omeprazol "Bluefish" Omeprazol "BMM Pharma" Omeprazol "Copyfarm"

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Medicinering og hovedpine. Organisation i DHC. Hovedpine. Dansk Hovedpinecenter. Dansk Hovedpinecenter

Medicinering og hovedpine. Organisation i DHC. Hovedpine. Dansk Hovedpinecenter. Dansk Hovedpinecenter Hovedpine Medicinering og hovedpine Lars Bendtsen, overlæge, Ph.D., dr.med. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afd., Glostrup Hospital Hovedpine Temadag, Skejby, 26. november 2009 Dansk Hovedpinecenter

Læs mere

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København

Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Fjernelse af brystimplantater Amalieklinikken i København Nogle kvinder ønsker af forskellige grunde at få fjernet deres brystimplantater. Dette er en ret enkel operation, som nogle kan få foretaget i

Læs mere

SMERTEBEHANDLING. Hovedbudskaber. Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland

SMERTEBEHANDLING. Hovedbudskaber. Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland SMERTEBEHANDLING Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland Hovedbudskaber Morfin er 1. valg ved behandling med stærke opioider Indled altid laksantiabehandling samtidig med opioidbehandling

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Nyt fra PILLETRILLERNE

Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Indhold Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Delekærven udgives af Sygehusapotek

Læs mere

Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon

Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon Gennemgang af viden om medicinrelaterede utilsigtede hændelser i primærsektoren Evidensrapport

Læs mere

Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt)

Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt) Operation gennem skeden med anbringelse af et bånd omkring urinrøret(tvt) Patientinformation Gynækolobisk Obstetrisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Du er blevet henvist til operation for urininkontinens.

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning

Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Forord Denne vejledning er udarbejdet i regi af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Sjælland. Formålet er at støtte

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Når det gælder medicingennemgang. Ljubica Vukelic Andersen Lene Høimark

Når det gælder medicingennemgang. Ljubica Vukelic Andersen Lene Høimark Når det gælder medicingennemgang Ljubica Vukelic Andersen Lene Høimark Hvordan undgås unødig polyfarmaci? Lipidbehandling Psykofarmaka Osteoporosebehandling TAB, Kodipar, 30,6 + 500 mg, 1-2 tabletter

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages.

Efter forundersøgelsen er der en betænkningstid på mindst 1 uge før endelig aftale om operation kan foretages. Brystløft - Amalieklinikken i København Hos nogle kvinder hænger brysterne allerede fra puberteten, men som regel er det en følge af graviditeter og amning eller en følgevirkning til stort vægttab. Et

Læs mere

At få mad gennem en PEG-sonde

At få mad gennem en PEG-sonde E N T E R A L E R N Æ R I N G At få mad gennem en PEG-sonde Råd og vejledning Denne brochure er tænkt som en vejledning i, hvordan man bedst muligt vedligeholder en PEG-sonde. Fresenius Kabi producerer

Læs mere

Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde?

Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde? Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde? jens kølsen petersen Alle tandlæger har lægemidler på deres klinik, men hvad er egentligt rationelt at have liggende og hvad med doseringer? I det følgende skal

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark. og sammenligning med indberetninger fra sundhedsprofessionelle

Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark. og sammenligning med indberetninger fra sundhedsprofessionelle Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark og sammenligning med indberetninger fra sundhedsprofessionelle 2012 Bivirkningsindberetninger fra medicinbrugere og pårørende i Danmark

Læs mere

Sygehistorier Undervisning i klinisk farmakologi for medicinstuderende 9.semester, forår 2010

Sygehistorier Undervisning i klinisk farmakologi for medicinstuderende 9.semester, forår 2010 Sygehistorier Undervisning i klinisk farmakologi for medicinstuderende 9.semester, forår 2010 Medicinordination på hospitaler...1 Receptskrivning...2 Rationel farmakoterapi...9 Terapeutisk drug monitorering,

Læs mere

Indhold. Undersøgelse af apotekernes udleveringspraksis

Indhold. Undersøgelse af apotekernes udleveringspraksis Undersøgelse af apotekernes udleveringspraksis Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen 2. Metode 2.1. Underopdeling i delmarkeder 2.2. Parametre for undersøgelsen af udleveringspraksis 2.3. Datagrundlag

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Vejledning i brug af sondeernæring i borgerens hjem

ENTERAL ERNÆRING. Vejledning i brug af sondeernæring i borgerens hjem ENTERAL ERNÆRING Vejledning i brug af sondeernæring i borgerens hjem Sondeernæring i hjemmet Mange mennesker får sondeernæring i hjemmet, og flere og flere er afhængige af andres hjælp med at få indgivet

Læs mere

Højrisikomedicin hvad kan vi gøre for at forhindre de farlige hændelser? Erfaringer fra Danmark

Højrisikomedicin hvad kan vi gøre for at forhindre de farlige hændelser? Erfaringer fra Danmark Højrisikomedicin hvad kan vi gøre for at forhindre de farlige hændelser? Erfaringer fra Danmark Den Norske Patientsikkerhedskonference PARALLELSESSION Den. 28. september 2011 MARIANNE LISBY, POSTDOC, PH.D.

Læs mere

livsfarlig Guide Din medicin kan være PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin sider April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

livsfarlig Guide Din medicin kan være PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin sider April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Din medicin kan være livsfarlig PAS PÅ! Alvorlige bivirkninger Livsfarlig medicin 20 sider Din medicin kan være livsfarlig INDHOLD

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEHANDELING AF VENEREA I GRØNLAND

VEJLEDNING FOR BEHANDELING AF VENEREA I GRØNLAND VEJLEDNING FOR BEHANDELING AF VENEREA I GRØNLAND Udarbejdet af Carsten Sand og Jørgen Serup Dermato-venerologisk afdeling D/S, Bispebjerg Hospital Maj 2006 Dronning Ingrids Hospital Den vejledning erstatter

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder.

Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion i ansigt - Amalieklinikken i København Rynker i ansigtet er et alderdomstegn. Som du kan læse mere om under rynkereduktion, behandles rynker på flere måder. Fedtinjektion er en permanent

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid) Indlægsseddel: Information til brugeren Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter Nortriptylin (som hydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. -

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

ANTIDOTER. Antidotberedskab i Danmark 2009-11. udgave

ANTIDOTER. Antidotberedskab i Danmark 2009-11. udgave ANTIDOTER Antidotberedskab i Danmark 2009-11. udgave Arbejdsgruppen for Antidotberedskab i Danmark Antidoter 2009 (11)final Antidoter: Antidotberedskabet i Danmark. Udgivet af Arbejdsgruppen for Antidotberedskab

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7

1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 4. Udskrivelse... 7 Åreknuder 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er åreknuder?... 4 2. Medicin... 4 3. Behandlingsdagen... 5 3.1 Forberedelse til behandlingen... 5 3.2 Faste... 6 3.3 Selve operationen... 6 3.4 Efter operationen...

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder Patientvejledning Kondylomer Kønsvorter - kvinder Kondylomer i daglig tale kaldet kønsvorter er små vortelignende knopper, der sidder enkeltvis eller i grupper. De kan være flade, stilkede eller blomkålslignende.

Læs mere

PROCEDURE. Hospice Sønderjylland. Procedure: Sondeernæring

PROCEDURE. Hospice Sønderjylland. Procedure: Sondeernæring Hospice Sønderjylland Procedure: Sondeernæring Oprettet d. 03/08-2007 af: TS Sidst revideret d. 01.07.2013 af: HLE Godkendt d. 01.07.2013 af: HLE /IAB Skal revideres d. 01.07.2015 af: KIG Formål: At ernæring

Læs mere