De rekommanderede lægemidler er indlæst i landets to EPJ systemer: Æskulap GL og COSMIC.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De rekommanderede lægemidler er indlæst i landets to EPJ systemer: Æskulap GL og COSMIC."

Transkript

1 Forord ved cheflæge Anne-Marie Ulrik, formand for Lægemiddelkomiteen. Det er med glæde, jeg atter knytter nogle kommentarer til udgivelsen af rekommandationsbogen for medicin i Grønland. Rekommandationerne skal tjene som Sundhedsvæsenets fælles vejledning ved lægemiddelordination. Det er af største betydning for opretholdelsen af rationel farmakoterapi i Grønland, at alle ordinerende læger respekterer og følger rekommandationerne. Det foreliggende sortiment skal opfattes som det sortiment, der er til rådighed for patientbehandlingen med mindre væsentlige sundhedsfaglige argumenter taler for et andet valg. Et homogent lægemiddelforbrug giver større sikkerhed og kvalitet i lægemiddelhåndtering og patientbehandling. Et faktum, der får sin helt egen betydning i et sundhedsvæsen præget af skiftende sundhedsfagligt personale. Borgerne har desuden brug for den betydelige økonomisk gevinst, der ligger i rationel farmakoterapi, så de derved frigivne ressourcer kan medvirke til at sikre mest mulig sundhed inden for de givne rammer. Udgangspunktet for rekommandationerne er at opstille et basissortiment for patientbehandlingen. Lokale afvigelser til særlige patienter og specielle præparater på DIH medtages ikke. De rekommanderede lægemidler er valgt ved vægtning af nedenstående kriterier. Det er tilstræbt at begrænse antallet af synonym- og analoge skift fra år til år, så vidt det er muligt under hensyntagen til de årlige lægemiddellicitationer. Præparatets kvalitet Færrest mulige præparatskift Økonomi Sigende/velkendte præparatnavne Ens produkter ved forskellige dispenseringsformer Lang holdbarhed 1

2 Brug af rekommandationsbogen Præparaterne er ordnet efter ATC-koder. De refererer ikke nødvendigvis til hovedindikationen, hvorfor dette ikke strengt er overholdt. Af samme grund optræder flere præparater flere steder i bogen. Der er lagt vægt på den praktiske anvendelse af bogen. Indekset fungerer ligeledes som synonym- og analogliste i forhold til tidligere rekommandationer, endvidere optræder en del almindeligt forekommende analog- og synonymnavne. Analoge ændringer er markeret med A. Analogpræparater har ikke nødvendigvis samme dosering, og skift skal derfor foretages i samråd med ordinerende læge, med mindre andet er aftalt lokalt. Øvrige skift er synonym- eller parallelprodukter, og præparaterne er dermed terapeutisk identiske. De er markeret med S. I rekommandationsbogen er medtaget pakningsstørrelser. Det er praktisk i den daglige anvendelse af bogen og ved bestilling af lægemidler. Pakningerne er valgt, så de er brugervenlige både for patienterne og sundhedspersonalet. Indkøbsaftalen med vores grossist og Amgros lægemiddellicitationerne betyder, at de fleste præparater kun skaffes i én pakningsstørrelse; der er om muligt medtaget flere pakningsstørrelser, hvor det er praktisk og økonomisk rimeligt. De rekommanderede lægemidler er indlæst i landets to EPJ systemer: Æskulap GL og COSMIC. D4 Rekommandationsbogen og Præparatskiftelisten med begrundelser for de enkelte skift, samt Akutlisten findes elektronisk under Lægemiddelfunktionen på D4. 2

3 Akutsortiment I bogen er afmærket, hvilke præparater, der skal lagerholdes og være til rådighed for den akutte situation uden for Nuuk. Listen er udarbejdet af Lægemiddelfunktionen i samråd med overlægerne fra Medicinsk afd. Folmer Lynggård og Allan Gelvan, overlæge Torben Groth, Intensiv, overlæge Peder Kern, Gyn-Obs afd og overlæge Jacob Lindholm, Psykiatrisk afd. Baggrunden for udarbejdelsen er erfaring fra specielt Medicinsk afdeling, som har været tvunget til at iværksætte evakuering, hvor rette lægemidler ikke var på lager lokalt. En samlet liste over akutmidler med angivelse af lagermængde i forhold til enhedernes bemanding ses på D4. Tandlægesortiment I samråd med cheftandlæge Olina Hansen er sortimentet på tandområdet revideret og opdateret. Der gøres opmærksom på, at sortimentet er bindende for landets tandlæger. Oversigten ses i bogen på s og på D4. Håndkøbslægemidler Lovgivningen fastlægger et lille sortiment af lægemidler, som borgerne selv skal købe i dagligvarebutikkerne. Endvidere fastlægger lovgivningen, at: Håndkøbslægemidler til akutte, forbigående tilstande skal købes som håndkøb i butikker Alders- og førtidspensionister er undtaget regel om selvkøb Der kan udleveres en håndkøbsrecept med forslag til lægemiddel og dosering Håndkøbslægemidler har grønlandsk indlægsseddel For at lette overblikket over lægemidler, som borgerne selv skal købe, er de enkelte håndkøbslægemidler i bogen markeret med 3

4 sætningen købes i håndkøb efter præparatnavnet evt. med tilføjet synonymnavn på håndkøbslægemidlet ex: Acivir - købes som Zovir i håndkøb. Oversigt over alle håndkøbslægemidler ses på side 74 ff. På listen ses i øvrigt, hvilke lægemidler, som butikkerne har pligt til at lagerholde (understregede). Øvrige lægemidler kan butikkerne frit vælge at lagerholde. Følgende afmærkninger og forkortelser anvendes i bogen Præparatnavn med # angiver lægemiddel, som skal lagerholdes til akut brug Perinatale Retningslinjer under et præparat angiver, at lægemidlets brug er beskrevet i Perinatale Retningslinjer og skal lagerholdes Teksten Landslægeembedets Vejledninger under et præparat angiver, at lægemidlet er beskrevet i Landslægeembedets Vejledniger og bør lagerholdes RAP RN S A (ls) Regions Apoteket i Herlev Indkøbskontoret i Region Nordjylland Synonymt præparat Analogt præparat Lægemiddel med udleveringstilladelse Kontakt vedrørende Lægemidler i Grønland Den praktiske udformning af Lægemidler Grønland er på vegne af Lægemiddelkomiteen foretaget af farmaceuterne Kamilla Bjørnskov, Tina Holst Nielsen og Inge Mortensen, Lægemiddelfunktionen, hvortil henvendelser om fejl og mangler kan rettes. 4

5 Indholdsfortegnelse A Fordøjelsesorganer og stofskifte A 01 Mundhule og tænder A 02 Midler mod ulcussygdomme mm A 03 Spasmolytika og antikolinergika A 04 Antiemetika A 06 Laksantia A 07 A Midler mod gastrointestinale infektioner A 07 B Andre midler mod diarre A 07 E Tarmantiinflammatorika A 09 Enzymer A 10 A Antidiabetika, insulin A 10 B Antidiabetika, perorale A 11 Vitaminer A 12 Mineral præparater B Blod og bloddannende organer B 01 Antitrombotiske midler B 02 Hæmostatika B 03 Midler mod anæmi B 05 Infusions- og injektionsvæsker C Hjerte og kredsløb C 01 A Hjerteglykosider C 01 B Antiarytmika (se endvidere beta-blokkere mv.) C 01 C Hjertestimulerende midler C 01 D Midler mod angina pectoris C 01 E Andre midler til hjerteterapi C 02 Antiadrenerge midler C 03 Diuretika C 05 Hæmoridemidler og kapilærstabliserende midler C 07 A Beta-receptorblokerende midler C 07 A Alfa- og beta-receptorblokerende midler C 08 C Calciumantagonister

6 C 09 A ACE-hæmmere C 09 C Angiotensin II antagonister C 10 Lipidsænkende midler D Dermatologiske midler D 01 A Fungicider til dermatologisk brug, lokal D 01 B Fungicider til dermatologisk brug, systemisk D 02 Hudbeskyttende midler D 05 Midler til psoriasis D 06 Antibiotika og kemoterapeutika til udvortes brug D 07 A Kortikosteroider til dermatologisk brug D 07 B Kortikosteroider med antibiotika D 07 X Kortikosteroider andre kombinationer D 08 Antiseptika og desinfektionsmidler D 10 Midler mod akne D 11 Andre dermatologiske midler G Urogenitialsystem og kønshormoner G 01 A Antibiotika og antiseptika til gynækologisk brug G 02 Andre gynækologiske midler G 02 B Kontraception lokale midler G 03 A Hormonal kontraception G 03 H Antiandrogen og østrogen G 03 Østrogen og gestagen G 04 Andre urologiske præparater H Hormoner til systemisk brug H 01 Hypofysehormoner H 02 Kortikosteroider til systemisk brug H 03 Thyreoideahormoner og antithyreoidepræparater H 04 Pancreashormoner J Infektionssygdomme J 01 A Tetracycliner J 01 C Penicilliner J 01 DD Cefalosporiner

7 J 01 E B Sulfonamider J 01 F Makrolider J 01 M Fluorquinoloner J 01 XD Metronidazol J 01 Diverse midler til urinvejsinfektion J 02 Antimykotika til systemisk brug J 04 Midler mod tuberkulose J 05 A Midler mod herpes virus infektioner Rejsevacciner og malaria profylakse Børnevaccinationer Øvrige vacciner L Antineoplastiske og immunmodulerende midler L 01 Antineoplastiske stoffer L 04 Udvalgte Immunsuppressive midler M Muskler, led og knogler M 01 Antiinflammatoriske- og antireumatiske midler M 03 Muskelrelakserende midler M 04 Midler mod arthritis urica M 05 Midler mod knoglesygdomme N Centralnervesystemet N 01 A Anæstesi N 01 B Lokalanæstetika N 02 A Analgetika narkotiske N 02 B Andre analgetika N 02 C Migrænemidler N 03 Antiepileptika Neurogene smerter N 05 A Antipsykotika N 05 B/C Anxiolytika og hypnotika N 06 A Antideprissiva N 06 B Psykostimulantia N 06 D Midler mod demens N07 Andre midler til CNS

8 P Parasitologi P 02 Anthelmintika P 03 Ektoparasitmidler R Respirationsorganerne R 01 Midler mod sygdomme i næsehulen R 03 Midler mod astma og KOL R 03 D Astmamidler til systemisk anvendelse R 05 Hoste og forkølelsesmidler R 06 Antihistaminer til systemisk brug S Sanseorganer S 01 A Øjenmidler S 01 B/C Kortikosteroider mv S 01 E Glaukommidler S 01 F Mydriatika og cykloplegika S 01 G Antiallergiske øjenmidler S 01 H Lokalanæstetika S 01 J Andre øjenmidler S 01 X Kunstig tårevæske S 02 Øremidler V Varia terapeutiske præparater V 03 Midler mod forgiftninger V 06 Diæt præparater V 06 C/D Modermælkserstatning V 06 Sondeernæring V 06 Andre kostilskud til patienter med lavt energiindtag.. 73 V x Andre apoteksprodukter ikke lægemidler Håndkøbsmedicin i Grønland Opbevaringstid for sterile lægemidler efter anbrud Indkøb af medicin på RAP Indkøb og rekvirering af medicin fra Landsapoteket

9 Tandlægesortiment i Grønland A Fordøjelsesorganer og stofskifte B Blod og bloddannende organer C Hjerte og kredsløb D Dermatologiske midler N Centralnervesystemet R Respirationsorganerne S Sanseorganer V Varia terapeutiske præparater Indeks: Synonym og analogliste

10 A Fordøjelsesorganer og stofskifte A 01 Mundhule og tænder klorhexidin miconazol Klorhexidin - købes i håndkøb mundskyllevæske 0,1 %, 100 ml Brentan mundhulegel 2 %, 40 g A 02 Midler mod ulcussygdomme mm. magnesiumoxid Magnesia - købes i håndkøb tabl. 500 mg, 100 stk misoprostol Cytotec - se under G 02 aluminiumaminiac etat magnesium-oxid pantoprazol Alminox - købes som Balancid i håndkøb tyggetabl., 30 stk (blister) til gravide øvrige henvises til Balancid i håndkøb eller evt. punktbehandling med Pantoprazol Pantoprazol enterotabl. 20 mg, 100 stk (blister) enterotabl. 40 mg, 28 stk (blister) enterotabl. 40 mg, 100 stk (blister) profylaktisk langtidsbehandling: 20 mg bør ikke anvendes til gravide pantoprazol Pantoprazol # pulver til inj. 40 mg, 5 htgl kan også anvendes til infusion A 03 Spasmolytika og antikolinergika mebeverin Duspatalin Retard depottabl. 200 mg, 30 stk (blister) 10

11 atropin Atropin SAD # inj. 1 mg/ml, 10 x 1 ml se endvidere V 03 antidot metoclopramid domperidon Emperal tabl. 10 mg, 100 stk Primperan inj. 5 mg/ml, 12 x 2 ml Motilium supp. 30 mg, 6 stk A 04 Antiemetika ondansetron Ondansetron tabl. 8 mg, 50 stk (blister) Zofran frysetørret tabl. 8 mg, 10 stk (blister) frysetørret tabl ~smeltetablet kun hvis patienten ikke kan sluge almindelig tablet (pga pris), undgå så vidt muligt brug af supp (pga pris) A 06 Laksantia Volumenforøgende og osmotisk virkende lactulose macrogol elektrolytter Medilax - købes i håndkøb oral opløsning 667 mg/ml, 500 ml 1. valg mod opstipation Movicol pulver til oral opløsning, 20 stk Movicol Junior pulver til oral opløsning, 30 stk 2. valg: kun ved svær opstipation 11

12 loppefrøskaller Husk pulver, 200 g Peristaltikfremmende bisacodyl natriumpicosulfat Toilax enterotabl. 5 mg, 200 stk Laxoberal dråber 7,5 mg/ml, 30 ml Klystermidler fosfat docusatnatrium, glycerol Fosfat SAD klysma, 150 ml Glyoktyl klysma 7,5 ml, 15 stk A 07 A Midler mod gastrointestinale infektioner nystatin loperamid Mycostatin oral suspension IE/ml, 2 x 60 ml Imodium - købes i håndkøb tabl. 2 mg, 20 stk vancomycin Vancocin # kaps. 125 mg, 30 stk (blister) A 07 B Andre midler mod diarre aktivt kul Norit Carbomix # granulat, 10 x 50 g se endvidere V 03 antidot 12

13 A 07 E Tarmantiinflammatorika mesalazin prednisolon Asacol enterotabl. 800 mg, 60 stk (blister) Mesasal supp. 500 mg, 60 stk (blister) Pentasa rektalvæske1 g, 7 x 100 ml 1. valg akutfase Predisolon Glostrup rektalvæske, 0,25 mg/ml, 6 x 125 ml 2. valg akutfase Prednisolon supp. 10 mg, 10 stk (køl) A 09 Enzymer protease, lipase, amylase Kreon enterokaps EP, 100 stk A 10 A Antidiabetika, insulin isophan insulin, humant bifasisk insulin aspart, analog insulin aspart, analog insulin detemir, analog Insulatard Flexpen inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml (køl) middellangt virkende NovoMix 30 Flexpen inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml (køl) kombination NovoRapid Flexpen # inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml (køl) hurtigtvirkende Levemir Flexpen inj. 100 IE/ml, 5 penne a 3 ml (køl) langtidsvirkende 13

14 liraglotid Victoza Pen inj. 6 mg/ml, 5 penne a 3 ml (køl) 3. valg til type 2 diabetes A 10 B Antidiabetika, perorale metformin glimepirid Metformin tabl. 500 mg, 100 stk (blister) tabl mg, 60 stk (blister) Glimipirid tabl. 1 mg, 90 stk (blister) tabl. 2 mg, 90 stk (blister) tabl. 3 mg, 90 stk (blister) tabl. 4 mg, 90 stk (blister) A 11 Vitaminer vitamin komb. vitamin komb. acd-vitamin Apovit Multivitaminmineral - købes i håndkøb tabl., 200 stk Livol Multi til børn tyggetabl., 100 stk 1-10 år ACD dråber dråber, 10 ml (køl) Holdbar 1 måned efter åbning. ELI-vejledning om vitamin- og jerntilskud til børn, 15. september 2009 b1-vitamin Tiamin inj. 100 mg/ml, 10 x 2 ml tabl. 300 mg, 100 stk 14

15 b-vitamin komb. ascorbinsyre d3-vitamin pyridoxinhydrochlorid B-Combin Stærk SAD inj. 10 x 2 ml Apovit B-combin stærk tabl. 100 stk Apovit C-vitamin - købes i håndkøb tabl. 500 mg, 100 stk Apovit D-vitamin tabl. 35 mikg, 200 stk Pyridoxin Hydrochlorid # inj. 150 mg/ml, 10 x 50 ml se endvidere V 03 antidot tabl. 20 mg, 100 stk b-vitamin mod isoniazid bivirkninger A 12 Mineral præparater calcium, D-vitamin UniKalk Forte m/ ekstra D-vitamin tabl. 400 mg + 19 mikg, 180 stk kalium calciumacetat Kaleorid depottabl. 750 mg, 100 stk depottabl. 750 mg, 250 stk Østersskal kaps. 500 mg, 90 stk til nyrepatienter 15

16 B Blod og bloddannende organer B 01 Antitrombotiske midler acetylsalicylsyre Hjertemagnyl # tabl. 75 mg, 100 stk 1. valg clopidogrel warfarin Clopidogrel tabl. 75 mg, 100 stk (blister) Marevan tabl. 2,5 mg, 100 stk 1. valgmulighed; valg af andet lægemiddel skal begrundes alteplase Actilyse # pulv. til inf. 50 mg, 1 htgl medicinske vejledninger DIH enoxaparin B 02 Hæmostatika Klexane inj. 100 mg/ml, 10 spr a 0,4 ml inj. 100 mg/ml, 10 spr a 0,8 ml # ved behov for andre styrker anvendes 0,8 ml sprøjten pga. inddeling på 0,1 ml tranexamsyre Tranexamsyre # inj. 100 mg/ml, 10 x 5 ml Cyklonova tabl. 500 mg, 100 stk phytomenadion Konakion Novum inj. 10 mg/ml, 5 x 0,2 ml inj. 10 mg/ml, 5 x 1 ml # se endvidere V 03 antidot 16

17 B 03 Midler mod anæmi jern jern, c-vitamin jern hydroxocobalamin, vitamin B12 cyanocobalamin vitamin B12 folsyre erythropoietin Multitabs GraviJern tabl. 40 mg, 120 stk perinatale retningslinjer Jern C - købes i håndkøb tabl. 100 mg, 100 stk Jerndråber dråber 20 mg/g, 25 ml ELI-vejledning om vitamin- og jerntilskud til børn, 15. september 2009 fås i håndkøb Vibeden inj. 1 mg/ml, 3 x 1 ml (køl) Betolvex tabl. 1 mg, 100 stk Apovit Folsyre tabl. 0,4 mg, 100 stk anvendes dagligt fra planlagt konception til 3 måneder efter. Perinatale retningslinjer Folinsyre SAD tabl. 5 mg, 100 stk profylakse ved folsyreantagonister NeoRecormon kun NeoRecormon kan anvendes i Grønland, da andre præparater er meget temperaturfølsomme ved transport 17

18 B 05 Infusions- og injektionsvæsker Sterilt vand inj. ampul Natriumklorid inj. 9 mg/ml ampul Darrow-Glukose inf. # Glukose inf. 50 mg/ml Glukose inf. 50 mg/ml Glukose inf. 100 mg/ml # Natriumklorid inf. 9 mg/ml Natriumklorid inf. 9 mg/ml Natriumklorid inf. 9 mg/ml # Kalium-Natrium-Glucose inf. Kaliumklorid SAD inf. konc. 1 mmol/ml # Magnesiumsulfat inf. 0,2 mmol/ml # Calciumgluconat inj. 10 % # Mannitol inf. 150 mg/ml (kun Nuuk#) Natriumhydrogencarbonat inf. 14 g/l, isotonisk # se endvidere V 03 antidot Voluven inf. 60 mg/ml # Skyllevæsker Glycin skyllevæske 1,5 % Natriumklorid skyllevæske 0,9 % Natriumklorid skyllevæske 0,9 % (flasker) Sterilt vand skyllevæske (flasker) Natriumklorid 0,9 % skyllevæske Sterilt vand til mikstur Hospitalssprit 70 % 20 x 20 ml 20 x 20 ml 10 x 250 ml 20 x 500 ml 10 x 1000 ml 10 x 1000 ml 50 x 100 ml 20 x 500 ml 10 x 1000 ml 10 x 1000 ml 10 x 20 ml 10 x 100 ml 20 x 10 ml 20 x 500 ml 10 x 500 ml 20 x 500 ml 4 x 3000 ml 4 x 3000 ml 9 x 1000 ml 9 x 1000 ml 10 x 120 ml 10 x 120 ml 5000 ml 18

19 Ernæring SmofKabiven inf. (4x1100 kcal) SmofKabiven inf. (4x2200 kcal) SmofKabiven Perifer inf. (4x1300 kcal) Addiphos konc. t.inf. Soluvit inf. subst Tracel inf. konc Vitalipid Adult konc. t.inf. 4 x 986 ml 4 x 1970 ml 3 x 1904 ml 10 x 20 ml 10 x 1 htgl 20 x 10 ml 10 x 10 ml 19

20 C Hjerte og kredsløb C 01 A Hjerteglykosider digoxin Digoxin inj. 250 mikg/ml, 10 x 1ml # tabl. 62,5 mikg, 100 stk tabl. 250 mikg, 100 stk C 01 B Antiarytmika (se endvidere beta-blokkere mv.) amiodaron Amiodaronhydrochlor # inj. 50 mg/ml, 10 x 3 ml Cordarone tabl. 200 mg, 30 stk (blister) C 01 C Hjertestimulerende midler adrenalin Adrenalin SAD # inj. 1 mg/ml, 10 x 1 ml Jext # inj. pen 150 mikg/dosis, 1 stk inj. pen 300 mikg/dosis, 1 stk ephedrin Efedrin SAD # inj. 50 mg/ml, 10 x 1 ml atropin Atropin SAD # inj. 1 mg/ml, 10 x 1 ml dopamin Dopmin # inf. 40 mg/ml, 5 x 5 ml isoprenalin Isoprenalin SAD # inf. konc. 1 mg/ml, 10 x 5 ml 20

21 C 01 D Midler mod angina pectoris glycerylnitrat Glycerylnitrat SAD # inf. konc. 5 mg/ml, 10 x 10 ml Glytrin # sublingualspray 0,4 mg/dosis, 200 doser Nitroglycerin resoriblet 0,25 mg, 25 stk resoriblet 0,50 mg, 25 stk isosorbiddinitrat Cardopax tabl. 5 mg, 250 stk Cardopax Retard depottabl. 40 mg, 60 stk C 01 E Andre midler til hjerteterapi adenosin Adenocor # inj. 3 mg/ml, 6 x 2 ml C 02 Antiadrenerge midler metyldopa Methyldopa (ls) # tabl. 250 mg, 100 stk (blister) Perinatale retningslinier C 03 Diuretika bendroflumethiazid furosemid Centyl Mite m. KCl tabl. komb., 100 stk Centyl m. KCl tabl. komb., 100 stk Furix inj. 10 mg/ml, 5 x 4 ml tabl. 40 mg, 100 stk inj. væske må ikke opbevares på køl pga. krystaldannelse 21

22 spironolacton Spirix tabl. 25 mg, 100 stk C 05 Hæmoridemidler og kapilærstabliserende midler cinchocain, esculosid, framycetin, hydrocortison fluocortolon 21- pivalat, lidocainhydrochlor id quinine Proctosedyl rektalsalve komb., 30 g Doloproct supp. komb, 10 stk Kinin tabl. 100 mg, 100 stk se endvidere P 01 B C 07 A Beta-receptorblokerende midler metoprolol Seloken # inj. 1 mg/ml, 5 x 5 ml Metoprololsuccinat depottabl. 25 mg, 100 stk (blister) depottabl. 50 mg, 100 stk (blister) depottabl. 100 mg, 100 stk (blister) 1. valg ved hjerteinsufficiens, takyarytmier m.v. propranolol sotalol Propranolol tabl. 10 mg, 250 stk tabl. 40 mg, 100 stk Sotalol tabl. 80 mg, 100 stk 22

23 C 07 A Alfa- og beta-receptorblokerende midler labetalol Trandate # inj. 5 mg/mg, 5 x 20 ml tabl. 100 mg, 50 stk Perinatale retningslinier carvedilol C 08 C Calciumantagonister Carvedilol tabl. 6,25 mg, 100 stk (blister) tabl. 12,5 mg, 100 stk (blister) tabl. 25 mg, 100 stk (blister) Selektive calciumantagonister med overvejende vaskulær effekt amlodipin Amlodipin tabl. 5 mg, 100 stk (blister) tabl. 10 mg, 100 stk (blister) nimodipin Nimotop # tabl. 30 mg, 100 stk (blister) Selektive calciumantagonister med direkte kardial effekt verapamil C 09 A ACE-hæmmere enalapril Veraloc inj. 2,5 mg/ml, 5 x 2 ml # tabl. 40 mg, 100 stk tabl. 80 mg, 100 stk Veraloc Retard depottabl. 200 mg, 100 stk Enalapril tabl. 5 mg, 100 stk tabl. 10 mg, 100 stk tabl. 20 mg, 100 stk 23

24 C 09 C Angiotensin II antagonister losartan C 10 Lipidsænkende midler simvastatin atorvastatin Losartankalium tabl. 50 mg, 100 stk (blister) Simvastatin tabl. 40 mg, 100 stk (blister) 1. valg statin Atorvastatin tabl. 10 mg, 90 stk (blister) tabl. 20 mg, 90 stk (blister) tabl. 40 mg, 90 stk (blister) tabl. 80 mg, 90 stk (blister) 2. valg statin 10 mg atorvastatin svarer til 40 mg simvastatin 24

25 D Dermatologiske midler D 01 A Fungicider til dermatologisk brug, lokal Miconazol hydrocortison, miconazol terbinafin ketoconazol amorolfin Brentan creme 2 %, 15 g 1. valg til hud- og vaginalsvamp Brentacort creme komb., 15 g (køl) Finigen - købes i håndkøb creme 1 %, 15 g 1. valg til fodsvamp Nizoral creme 2 %, 30 g Ketoconazole - købes som Nizoral i håndkøb shampoo 2 %, 120 ml Loceryl medicinsk neglelak 5 %, 5 ml D 01 B Fungicider til dermatologisk brug, systemisk terbinafin itraconazol D 02 Hudbeskyttende midler fedtstoffer, div. Terbinafin tabl. 250 mg, 14 stk (blister) 1. valg Niddazol kaps. 100 mg, 15 stk (blister) 2. valg se endvidere J 02 A Archiv - købes i håndkøb creme, 100 ml 25

26 fedtstoffer, div. paraffinolie mv. b-vitamin mv. vaselin salicylsyre zinkoxid Locobase - købes i håndkøb fedtcreme, 100 g Apotekets Baby Jojoba Olie - købes i håndkøb olie, 250 ml Pantothenol salve, 30 ml overbelastet hud Vaselin salve, 55 ml Salicyl vaselin salve 10 %, 30 g Zink SAD kutan opløsning 12,5 %, 100 ml blød pasta 30 %, 30 g fysisk solblokker Vichy Capital Soleil SPH 50 stift (SPH 50), 9 g D 05 Midler til psoriasis calcipotriol calcipotriol, betamethason Daivonex creme 50 mikg/g, 30 g Daivobet salve komb., 120 g Xamiol gel komb., 30 g ordineres af dermatolog D 06 Antibiotika og kemoterapeutika til udvortes brug oxytetracyclin, polymyxin B Terramycin-Polymyxin B salve komb., 15 g 26

27 mupirocin sølvsulfadiazin Flamazine # creme 1 %, 50 g aciclovir imiquimod podophyllotoxin metronidazol Bactroban Nasal næsesalve 2 %, 3 g Må kun anvendes til MRSA infektion og sammen med Medi-skrub jvf: ELIvejledning om MRSA, 12. december 2008 Acivir - købes i håndkøb creme 5 %, 2 g Aldara creme 5 %, 12 stk til gravide veneriavejledning januar 2009 Condyline liniment 5 mg/ml, 3,5 ml kvinder til hjemmebehandling Podofyllinsprit liniment 20 %, 10 ml mænd til behandling i klinik Metronidazol creme 1 %, 25 g D 07 A Kortikosteroider til dermatologisk brug Gruppe 1 svagt virkende hydrocortison Mildison Lipid - købes i håndkøb creme 10 mg/g, 15 g 27

28 Gruppe 2 middelstærkt virkende hydrocortisonbutyrat Gruppe 3 stærkt virkende betamethason Gruppe 4 ekstra stærkt virkende clobetasol Locoid salve 0,1 %, 30 g lipid creme 0,1 %, 30 g lipid creme 0,1 %, 100 g Diproderm salve 0,05 %, 30 g x 3 creme 0,05 %, 30 g x 3 kutan opløsning 0,05 %, 60 ml Dermovat salve 0,05 %, 25 g salve 0,05 %, 100 g D 07 B Kortikosteroider med antibiotika betamethason, chinoform fusidinsyre, hydrocortison Betnovat m. Chinoform salve komb., 30 g creme komb., 30 g Fusidinsyre-Hydrocortison creme komb., 30 g D 07 X Kortikosteroider andre kombinationer betamethason, salicylsyre Diprosalic salve komb., 60 g D 08 Antiseptika og desinfektionsmidler klorhexidin Klorhexidin sprit farvet kutan opløsning 0,5 %, 500 ml 28

29 klorhexidin klorhexidin klorhexidincetrimid kaliumpermanganat ethanol Klorhexidin creme creme 1 %, 25 ml til impetigo (børnesår) Medi-skrub kutan opløsning 4 %, 250 ml 1) til impetigo (børnesår) 2) til kropsvask ved MRSA-infektion jvf.: ELI-vejledning om MRSA, 15. december 2008 Klorhexidin-Cetrimid opløsning 2+1 mg/ml, 10 x 100 ml perinatale retningslinier Kaliumpermanganat SAD pulver 1 g, 100 stk Hospitalssprit sterilfiltreret opløsning 70 %, 5 L D 10 Midler mod akne adapalen, benzoylperoxid benzoylperoxid isotretinoin Epiduo gel, 30 g 1. valg til acne OBS: ikke gravide eller børn under 12 år Basiron gel 10 %, 60 g kan anvendes til gravide Isotretinoin kaps. 20 mg, 50 stk (blister) ordineres af dermatolog 29

30 D 11 Andre dermatologiske midler ichthammol Meditar shampoo 2 %, 100 ml kobberacteat mm. Verucid liniment komb., 10 ml (køl) 30

31 G Urogenitialsystem og kønshormoner G 01 A Antibiotika og antiseptika til gynækologisk brug mælkesyrebakterier metronidazol clotrimazol clindamycin miconazol G 02 Andre gynækologiske midler misoprostol methylergometrin Vivag Female - købes i håndkøb vagitorier, 12 stk (blister) Flagyl vagitorier 500 mg, 10 stk (blister) Metronidazol tabl. 500 mg, 8 stk tabl. 500 mg, 14 stk venereavejledning januar 2009 se endvidere P 01 A og J 01 XD Canesten - købes i håndkøb vaginaltabl. 500 mg, 1 stk venereavejledning januar 2009 Dalacin vaginalcreme 2 %, 40 g kun ammende hvis metronidazol giver afsmag i mælken Brentan - købes som Canesten i håndkøb creme 2 %, 15 g Cytotec tabl. 0,2 mg, 60 stk (blister) perinatale retningslinjer se endvidere A 02 Methergin inj. 0, 2 mg/ml, 10 x 1 ml (køl) # tabl. 0,125 mg, 30 stk (blister) 31

32 carboprost Prostinfenem # inj. 0,25 mg/ml, 1 x 1 ml (køl) postpartum blødning perinatale retningslinier terbutalin Bricanyl Retard # depottabl. 7,5 mg, 100 stk Bricanyl # inj. 0,5 mg/ml, 10 x 1 ml perinatale retningslinier se endvidere R 03 C cabergolin Dostinex tabl. 0,5 mg, 8 stk perinatale retningslinier G 02 B Kontraception lokale midler Cu+ Nova T 380 spiral med kobber, 1 stk 1. valg levonorgestrel etonogestrel, ethinylestradiol Flexi T 300 kort spiral med kobber, 1 stk 1. valg til kvinder, der ikke har født Mirena spiral med hormon, 1 stk 2. valg kan anvendes ved blødningsproblemer NuvaRing vaginalring, 3 stk (køl) 32

33 G 03 A Hormonal kontraception levonorgestrel medroxyprogesteron etonogestrel Kombinationspræparater levonorgestrel, ethinylestradiol NorLevo tabl. 1,5 mg, 1 stk (blister) postcoital antikonception Depo-Provera inj. 50 mg/ml, 3 ml kan anvendes inden Nexplanon for erkendelse af evt. bivirkninger Nexplanon implantat 68 mg, 1 stk (blister) Rigevidon tabl. 0,15 + 0,03 mg, 3 x 21 stk (blister) 1. valg Mini piller norethisteron Mini-Pe tabl. 0,35 mg, 3 x 28 stk (blister) G 03 H Antiandrogen og østrogen cyproteronacetat, ethinylestradiol G 03 Østrogen og gestagen estradiol Feminil Mite tabl. 2,0 + 0,035 mg, 3 x 21 stk (blister) ved svær acne Estrofem tabl. 1 mg, 3 x 28 stk (blister) tabl. 2 mg, 3 x 28 stk (blister) ren østrogen til kvinder uden livmoder samt for klimakterielle gener 33

34 estradiol medroxyprogesteron estradiol norethisteron estradiol norethisteron Vagifem vaginaltabl. 10 mikg, 15 stk (blister) lokalbehandling i skeden Provera tabl. 5 mg, 40 stk (blister) Femanor tabl. 1+2 mg, 3 x 28 stk (blister) kontinuerlig behandling uden månedlig blødning Trisekvens tabl. komb., 3 x 28 stk sekvens-behandling med månedlig blødning G 04 Andre urologiske præparater sildenafil Sildenafil tabl. 50 mg, 4 stk (blister) tabl. 50 mg, 12 stk (blister) tabl. 100 mg, 12 stk (blister) ordineres på streng indikation kun til: - patienter med pulmonal hypertension - patienter, hvis grund-sygdom forårsager erektil dysfuntion (bl.a. ved neurologiske eller vaskulære lidelser, følger af operation eller strålebehandling, diabetes med senkomplikationer) 34

35 alfuzosin Xatral tabl. 2,5 mg, 90 stk (blister) Alfuzosin depottabl. 10 mg, 90 stk (blister) 35

36 H Hormoner til systemisk brug H 01 Hypofysehormoner desmopressin Desmopressin tabl. 0,1 mg, 30 stk (blister) tabl. 0,2 mg, 30 stk (blister) 0,1 mg tablet svarer til 60 mikrog frysetørret tablet (~smeltetablet) oxytocin Syntocinon # inj. 10 IE/ml, 5 x 1 ml (køl) perinatale retningslinier H 02 Kortikosteroider til systemisk brug betamethason Betapred (ls) # inj. 4 mg/ml, 5 x 1 ml perinatale retningslinier OBS: dosering forskellig fra til Celeston methylprednisolon Solu-Medrol # pulver og solv. til inj. 40 mg, 1 htgl antiinflammatorisk behandling, bl.a. ved meningit prednisolon triamcinolon Prednisolon supp. 10 mg, 10 stk (køl) tabl. 5 mg, 100 stk tabl. 25 mg, 100 stk Triamcinolonacetonid inj. 40 mg/ml, 1 x 1 ml glukokortikoid til lokal injektion i led mv. hydrocortison Solu-Cortef # pulver og solv. til inj. opl. 100 mg, 1 htgl 36

37 H 03 Thyreoideahormoner og antithyreoidepræparater levothyroxin propylthiouraci l thiamazol H 04 Pancreashormoner Eltroxin tabl. 50 mikg, 100 stk tabl. 100 mikg, 100 stk Propylthiouracil tabl. 100 mg, 100 stk Thycapzol tabl. 5 mg, 100 stk glucagon GlucaGen # pulver og solv. til inj. opl. 1 mg, 1 hypokit (køl) se endvidere V 03 antidot 37

38 J Infektionssygdomme Måleflaske +1 anvendes til blanding af mikstur Bestilles hos Region Hovedstadens Apotek i kasser á 24 stk J 01 A Tetracycliner doxycyclin Doxycyklin tabl. 100 mg, 10 stk (blister) kun til spækfinger og venerea, jvf. venereavejledning januar 2009 J 01 C Penicilliner Penicilliner benzylpenicillin phenoxymethylpenicillin Benzylpenicillin inj. 0,6 g (1 mill. IE), 10 htgl inj. 1,2 g (2 mill. IE), 10 htgl # inj. 3,0 g (5 mill. IE), 10 htgl Pancillin tabl IE, 20 stk (blister) tabl. 1 mill. IE, 30 stk (blister) Primcillin oral suspension 50 mg/ml = IE/ml, 100 ml Penicillinasestabile penicilliner dicloxacillin Diclocil # inj. og inf. 1 g, 5 htgl Dicillin kaps. 250 mg, 30 stk (blister) kaps. 500 mg, 30 stk (blister) 38

39 Penicilliner med udvidet spektrum ampicillin Ampicillin # inj. og inf. 1 g, 1 htgl inj. og inf. 2 g, 1 htgl pivampicillin amoxicillin amoxicillin, clavulansyre piperacillin og enzym-hæmmer pivmecillinam Pondocillin tabl. 500 mg, 30 stk (blister) Imadrax tabl. 500 mg, 20 stk (blister) tabl. 750 mg, 14 stk (blister) tabl mg, 14 stk (blister) clamydia i 1. trimester; helicobacter eradikation Imacillin oral suspension 50 mg/ml, 100 ml Bioclavid # tabl mg, 30 stk (blister) Amoxicillin/Clavulansyre oral suspension 50+12,5 mg/ml, 100 ml opblusende kronisk bronkit Piperacil/ Tacobactam# pulv. til inf. 4 g+0,5 g, 10 htgl Selexid tabl. 400 mg, 30 stk (blister) benzatinpenicillin Benzetazil (ls) # inj. 1,2 mill. IE, 1 stk venereavejledning januar 2009 J 01 DD Cefalosporiner ceftriaxon Ceftriaxon pulver til inj. 1 g, 10x50 ml pulver til inf. 2 g, 10x50 ml # 39

Forord v/ Jens Otto Veje, Formand for Lægemiddelkomiteen

Forord v/ Jens Otto Veje, Formand for Lægemiddelkomiteen Forord v/ Jens Otto Veje, Formand for Lægemiddelkomiteen Et homogent lægemiddelforbrug giver større sikkerhed og kvalitet i lægemiddelhåndteringen og patientbehandlingen. Der opnås tillige en betydelig

Læs mere

Receptpligtige lægemidler med generelt uklausuleret tilskud A01AB09 MICONAZOL OMEPRAZOL A02BC01 A02BC02 PANTOPRAZOL LANSOPRAZOL

Receptpligtige lægemidler med generelt uklausuleret tilskud A01AB09 MICONAZOL OMEPRAZOL A02BC01 A02BC02 PANTOPRAZOL LANSOPRAZOL Receptpligtige lægemidler med generelt uklausuleret tilskud A01AB09 MICONAZOL Brentan mundhulegel A02BC01 OMEPRAZOL Losec Omeprazol "Actavis" Omeprazol "Bluefish" Omeprazol "BMM Pharma" Omeprazol "Copyfarm"

Læs mere

Skrivelse om tilskudsberettigede lægemidler

Skrivelse om tilskudsberettigede lægemidler Skrivelse om tilskudsberettigede lægemidler (Fortegnelse over lægemidler, hvortil der ydes generelt tilskud) Under henvisning til 5 i bekendtgørelse nr. 180 af 17. marts 2005 om medicintilskud offentliggøres

Læs mere

Farmakologi 3. semester

Farmakologi 3. semester Farmakologi 3. semester 6 lektioner Dosering af lægemidler til børn BØRN ER IKKE SMÅ VOKSNE! 1 Udviklingen hos børn Kan inddeles i 6 perioder: Intrauterine periode: Metabolisering og udskillelse via moderen.

Læs mere

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget

Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget Håndkøbsmedicin katalog 2015/2016 Gem det sammen med hovedkataloget HÅNDKØBSMEDICIN Indhold Forkølelse... 3 Halsbrand... 12 Maveonde.... 14 Rygeafvænning.... 16 Smertestillende.... 17 Husk at gemme dette

Læs mere

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om medicinsk V edvarende smerter er en af de hyppigste årsager til invaliditet og nedsat livskvalitet. Alle mennesker har prøvet at have

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Lægemidler* Personlig pleje. Vitaminer/naturlægemidler* Andet

INDHOLDSFORTEGNELSE. Lægemidler* Personlig pleje. Vitaminer/naturlægemidler* Andet INDHOLDSFORTEGNELSE Lægemidler* Side Forstoppelse 3 Diarré 6 Halsbrand 7 Svage smerter 7 Muskler/led 8 Øjne 12 Fodsvamp/ringorm 12 Personlig pleje Hår vask & pleje 13 Krops vask & pleje 14 Intim vask &

Læs mere

Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater

Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater 2011 Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 2 24/01/11 10:11:17 2 SAD-infusionsvæsker Forfattere Farmaceut Leis Andersen, Sygehusapotek Fyn Farmaceut

Læs mere

Anti Doping og mig. - en håndbog om retningslinjer og regler 2015

Anti Doping og mig. - en håndbog om retningslinjer og regler 2015 Anti Doping og mig - en håndbog om retningslinjer og regler 2015 1 Anti Doping og mig 2015 Nyt på Dopinglisten 2015 Denne håndbog har til hensigt at give idrætsudøvere og det personale, der rådgiver idrætsudøvere,

Læs mere

Farmakologi. Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet

Farmakologi. Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet Farmakologi Jan Tagesen Specialtandlæge i kæbekirurgi, afdelingstandlæge Afd. for Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Århus Universitet Dosering Maksimaldosis betyder den størst tilladelige

Læs mere

Anti Doping og mig. - en håndbog om retningslinjer og regler 2014

Anti Doping og mig. - en håndbog om retningslinjer og regler 2014 Anti Doping og mig - en håndbog om retningslinjer og regler 2014 1 2 Anti Doping og mig 2014 Denne håndbog har til hensigt at give idrætsudøvere og det personale, der rådgiver idrætsudøvere, større viden

Læs mere

MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog

MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog MEDICIN MED FORNUFT Dansk/Dansk Ordbog A Abstinenser Symptomer, der opstår efter ophør af et stof, som kroppen er blevet afhængig af. Alkohol, tobak og sovepiller kan give afhængighed. Symptomerne kan

Læs mere

Nyt fra PILLETRILLERNE

Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Indhold Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Delekærven udgives af Sygehusapotek

Læs mere

Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning

Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Forord Denne vejledning er udarbejdet i regi af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Sjælland. Formålet er at støtte

Læs mere

DIÆTISTEN. Mad og Medicin. AK-behandling - ingen undskyldning for IKKE at spise grønt Læs mere på side 10

DIÆTISTEN. Mad og Medicin. AK-behandling - ingen undskyldning for IKKE at spise grønt Læs mere på side 10 Nr. 119. Oktober 2012. 20. årgang DIÆTISTEN Mad og Medicin AK-behandling - ingen undskyldning for IKKE at spise grønt Læs mere på side 10 Tjek medicinlisten, når du vejleder Læs mere på side 23 Psykofarmaka

Læs mere

Service fra Fresenius Kabi

Service fra Fresenius Kabi Udskrivelse af patienter med parenteral ernæring Service fra Fresenius Kabi Hjemmeparenteral ernæring Udskrivelse af HPN-patienter (HPN = Hjemme Parenteral Nutrition) opleves af mange afdelinger som en

Læs mere

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3.

Vejledende instruks. Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet. 2. udgave version 3. Vejledende instruks Fælles sønderjysk projekt om den akutte ældre medicinske patient - ACCESS-projektet 2. udgave version 3., Oktober 2014 Forord Denne 2. udgave er en revideret udgave af ACCESSinstruksbogen,

Læs mere

Sygehistorier Undervisning i klinisk farmakologi for medicinstuderende 9.semester, forår 2010

Sygehistorier Undervisning i klinisk farmakologi for medicinstuderende 9.semester, forår 2010 Sygehistorier Undervisning i klinisk farmakologi for medicinstuderende 9.semester, forår 2010 Medicinordination på hospitaler...1 Receptskrivning...2 Rationel farmakoterapi...9 Terapeutisk drug monitorering,

Læs mere

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci Værktøjskasse til patientspecifik klinisk farmaci Dansk Selskab for Sygehusapotekere Januar 2002 Arbejdsgruppe: Thomas Croft Buch, Vejle Charlotte Olesen, Horsens Gitte Nielsen, Næstved Anne-Mette Ørkild

Læs mere

Anti-doping og mig en håndbog om retningslinjer og regler 2012

Anti-doping og mig en håndbog om retningslinjer og regler 2012 Anti-doping og mig en håndbog om retningslinjer og regler 2012 2012 Retningslinjer og regler 2012 3 Anti-doping og mig 2012 Denne håndbog har til hensigt at give idrætsudøvere og det personale, der rådgiver

Læs mere

Kom lusen til livs Omsorg i en forkølet tid Stop rygning og start et nyt liv Start året på en frisk

Kom lusen til livs Omsorg i en forkølet tid Stop rygning og start et nyt liv Start året på en frisk Kom lusen til livs Omsorg i en forkølet tid Stop rygning og start et nyt liv Start året på en frisk Det er højsæson for forkølelser, du kan stoppe generne med effektive midler. Med den rigtige hudpleje

Læs mere

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

antipsykotika Temanummer Noget om psykofarmaka Virkning Antipsykotika August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om psykofarmaka Psykofarmaka er den fælles betegnelse for lægemidler, der hører til ATC-gruppe N05. Gruppen omfatter: Antipsykotika Litium

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Behandling af akutte smerter Af Overlæge Per Rotbøll Nielsen w w w.laegemagasinet.dk MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG N r. 3 juni 2011 25. årgang ISSN Nr. 0902-1787 l æ s i n d e i b l a d

Læs mere

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører.

LÆGEINSTRUKS. Lægeinstruksen udleveres i lommebogsformat ved ansættelse i afdelingen og må medtages, når ansættelsen ophører. INDHOLDSFORTEGNELSE LÆGEINSTRUKS...2 AMI DIAGNOSTISK...3 ANTIKOAGULATIONSBEHANDING...4 BLODDYRKNING...9 DELIRIUM...10 DIABETES MELLITUS HOS ÆLDRE...13 ENDOSKOPI rektoskopi-sigmoideoskopi-koloskopi...18

Læs mere

Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde?

Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde? Hvad bør klinikkens medicinskab indeholde? jens kølsen petersen Alle tandlæger har lægemidler på deres klinik, men hvad er egentligt rationelt at have liggende og hvad med doseringer? I det følgende skal

Læs mere

Jesper Lundh Janni Momberg

Jesper Lundh Janni Momberg Jesper Lundh Janni Momberg 1 Formålet med kurset er at styrke praksispersonalets baggrundsviden til gavn for patienterne og klinikken og derved give den enkelte medarbejder større arbejdsglæde og tilfredshed.

Læs mere

Et patientsikkerhedsperspektiv på medicinering i Danmark 2009

Et patientsikkerhedsperspektiv på medicinering i Danmark 2009 Et patientsikkerhedsperspektiv på medicinering i Danmark 2009 Et patientsikkerhedsperspektiv på medicinering i Danmark 2009 Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit 023, Kettegård

Læs mere

Søvnbesvær? Intet problem.

Søvnbesvær? Intet problem. Nr. 1 januar 2008 21. årgang www.ditlaegemagasin.dk til venteværelset POPULÆR LÆGEVIDENSKAB FOR HELE FAMILIEN Søvnbesvær? Intet problem. LÆS INDE I BLADET Sådan undgår du insulinpuder Har du en gang imellem

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Anti-doping og mig. en håndbog om retningslinjer og regler 2013

Anti-doping og mig. en håndbog om retningslinjer og regler 2013 Anti-doping og mig en håndbog om retningslinjer og regler 2013 2013 Anti-doping og mig 2013 Denne håndbog har til hensigt at give idrætsudøvere og det personale, der rådgiver idrætsudøvere, større viden

Læs mere