MANDDSBI,ADET. Nf. x Slntcrnh.{ 2()05 Timby I(ommuncbibliotcker - LokaLhislorisk Samling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANDDSBI,ADET. Nf. x Slntcrnh.{ 2()05 Timby I(ommuncbibliotcker - LokaLhislorisk Samling"

Transkript

1 MANDDSBI,ADET I :. Nf. x Slntcrnh.{ 2()05 Timby I(ommuncbibliotcker - LokaLhislorisk Samling

2 Fo6i.lelllasfiation: TSmby Redhus ca I denne udgaw af "clenner du" er der hentet inspiration f/a: Arkitekten Ugehefte, 1954 side tukitektur 1960 side l2l-131 Danmarks Arkitektur Magtens bolig. I 980, side Progrsm for n offentlig konkurrence om et ridhus i Timby kornmune Kashup, 1953 Redhusposten 1966, I 967 Th. Philipsens Mindebrond. Komite ns arkiv. LKS rssn Glemmer du er udgivct af Temby Kommuncbibliotek r, Lokalhistorisk Samlitrq Skrevet og r digeret ae Inger Kjar Jaos n Layour Vicky Bonde

3 Tirnby Ridhus froitu titarbejdsgtads Bygningskulturens Dag 2005 afholdes den l september med temaet "Modemismens Huse". det ige mere komplicerede anleg, htor adskillelsen mellent den del og de Der s ettes fokus pa offentlige s6- egentlige kcntorlokaler jir lov at vel som pdvate byggerier fra perioden l9l5-1970, men ogsi pi modemismens lbrmsprog, materialcr markere stg. firkiiektkonkurrencen og teknologi og hele dens id6- grundlag, der brsd radikalt rned I 1953 besluttede kommunalbestyrclsen at udskive en ollbntlig tidligerc tiders arkitekturopfattej-konkunencse, on et nyt redhus. I Tamby Kommune er radhusct tcma og ramme for dagen, anangsr er Bevaringsforeningcn Temby Kommune. Dette nummer af Glemmer du handlcr tlerfor denne gang om ridhuset. f,ridhusbygningen I Arkitektur 1954 skriver arkitektcme Hans Langkilde og lb Martin Jensen folgende: Rddhuset sonr Udvidelsesmulighedemc i det daverende rddhus i Kastruplundgade var udtomte, man havdc endda veret nodt til at indrette socialkontoret i en gammel gird pi Amager Landevej ved siden af den plads, der var udtankt til det nye ridhus. Derfor bcsluttede kommunalbest),relsen i 1953 at udskrive konkunenccn. Programmet for idekonkunenccn indeholdt forskellige oplysningcr og betingelser: bygningstype har gerrnengdet en udvikling sork noje artpejler den kommunale administralions karakter og vrlrsl. Fra de smd koncetllrerede og verdige bygningsankzg med klar symmetri omkrtug l. Beliggenhed og byggegrwd Byggegrunden le ved Amager Landcvej, mellem den Politistation og Korsvejens Skole, og omfattede m2. Bygge- e monutuental front har hujden mette ikke overstige 17,5 rddhuslyperne bevceget sig over lil ftreter pi grund af )ufthavnen. Det Qk"x*za dz,at. I - S.4k r/e4 A05

4 lik llere aviser til i ovcrskdften at skrive, at Temby ikke matto ffi tam pa det nye ridhus. Men det var nu heller ikke hensigten. Bcplantningen og de gamie landbrugsbygninger kunne fiemes, med undtagelse af stuehuset, der blev benyttetil socialkontor- Dette stuehus skulle bevares til nybygningen af ridhuset var fuldiort. Frederik den VII s mindestotte tet ved Korsvejens Skole kunne flyttes eller qemes. 2. RAdhuset Rddhuset skulle anbringes med et passende tbrareal og med parkcringsmuligheder for mindst 20 fremmede biler og cyklerl Bygningen skulle vierc fremtidssikrct. I 1953 havde kommunen ca indbyggere, som man fonentede ville stige til i lobet af 7-10 Ar. Personalet ville stige til 150, det er ikke oplyst hvor mange, der var ansat i I lobet af yderligere 5 dr regncde man med, at indbyggertallet yderligere ville vokse med og derfor skulle der vaere mulighed lbr udvidelse af rddhuset pi lrrngere sigt. 3.Lokaler I programmet var en oversigt over de lokaler, dcr skulle indrettes pe ridhuset. Ovcrsigten giver et lint billede af kommunens administration anno 1950'eme. Storrelsen pi de enkelte lokaler er udcladt: Kam u albesq)relsen skulle have modesal, 4 udvalgsveerelser, kontor for borgmesteren, forkontor til samme med garderobe og toilet, der dog skulle vere felles med kommunaldirektoren, satnt kontor for kommunaldirektoren. Sekretdriatet kontor for leder, sekretadalets kontor, faellcs skrivestue for radhuset. Bogholdefi. I kontor for leder, 1 kontor for medarbejdere, 1 mindre kontor lbr bogholderimaskiner, I lokale til rcvision. Kessererlcontor: 1 kontor for leder, 1 ckspeditionskontor, 3 kasser, boksanleeg. LigningsaJdeling 1 kontor for skatteinspektor, 2 kontorer for ekspedition, 3 a$ejdslokaler, 2 smi alhoringslokaler(!), 1 evt. ventev&relse. Skatteopkrerning: 1 kontor for leder, 2 store arbejdslokaler, 4 athoringslokaler(l), 1 lokale for pantefogeder, 1 e\,1. ventevirrelse. Folkeregister: 1 kontor for leder, I ekspeditionskontor. Socialkontor: I kontor for fomanden (anvendes ogsi til udvalgsmoder), I kontor for socialinspektor, 2 ekspeditionskontorer, 1 kontor Etz,"'4e4 d4 at. I - Ser'*zlez 2005

5 Radhuset kott Ior del 1959/60. Rag bilen anes Frede rikden VII'S Minde hlevlyuet til konnu ens maletialeg,a pd Nordnarlr\vej. Matebrendre nogle dr senere og derned ogsd for bogholderi eller registrant, 4 I lcelderen: lokaler lbr arkiver, sme alhoringskontorer, 1 ventev&- l'elles indkobscentral, rengoringspenonalet med tilhsrende toilet, relse. S ko leves ene I : 2 a 3 kontorer. brusebade og garderober for personalet samt I handv rkerrum. Tek isk F'onalthing: I stadsingenior, I a*itekt, I vejassistent, 2 ekspeditionskontorer, 2 tegnestuer, teknisk arkiv, 1 lokale til lys- Forclagene til dot nye redhus skul- Dommerkomitd tryk, garderober og toiletter. le bedommes af en dommerkomit6 TeleJbncentral samt besteende af borgrnesteren Rich. til selvanleg. Jacobsen, l viceborgmester J. Elkcr-Hansen, 2.viceborgmester Rum for ko n lormas ki ner - Marketenderi: Spisestue for kommunalbcstyrelse, spisestue for evt. Schouenborg, kommunaldirektor Aage Jerre, stadsingcnirr S. chefer, spisestuer for det svige Thorkild Nielsen, bygningsinspektor Carl Brix samt 3 arkitekter fra personale (oa. 150 personer), mindre kokken med opvask. Danske Arkitekters Landsfbrbund, Lej lighed Jbr rddhusbetjent. Rolf Graae, Hans Hansen og B. Garager: til stsrst mulige antal Helweg-Moller. vogne. Der var en pa , Toileller bede til personale og 1. premien var kr., det resterende belsb ville blive publikum. fordelt Qlez.n<n da aa, I - Sef*."dee 2005

6 Gu.ltun Lauascn\ os Bbrse Prunrigs xdkdtt til en mindebrondfor 1h. Philipsen. efter komitecns skon, men ingen premie ville blive under kr. Forslagene skulle vaere aflevcrct senest den l februar Resultatel af konkurrcncen Der indkom 55 forslag til et nyt rddhus. 1. prremien blev tildelt Halldor Gunnlogsson og Jom Nielsen, 2. tilfaldt arkitekteme Hans Erling Langkilde og 3. premien arkitekteme Ejner Graae og Henning Helger, Et forslag af arkitekteme Valdemar og Bent Larsen blev indkobt af Temby kommune. Dommerkomiteens bcmerkninger til vinderprojektet var bl.a. flg.: Iloveddispositionen er klar og tiltalende. Rddhuset dannes af to sammenhtengende blokke, der begge omslutter cn dben gdrd, hvora.f den nordre kan anvendes l radhrshal, sonr i del ydre markerer sig gennem det heevede lag... Planen er enkel og klar, de.fbrskellige afdelinger er som helhed godt grupperet.,., Arkitekturen er enkel og baf tig - der er en tiltalende overensstemmelse mellem alet ydre og det indre. Sammen med./brpladsen vil radhuset donne eh smuk og yerdig helhed. Skulpturstrirl En lokal komite med skoledirektar Johannes Feldvoss som fomand blev i 1953 nedsat med henblik pi at indsamle midler til fremstilling og af en brond med tre kalve til minde om kunstneren Th. Q(z**ez dz,.t2. I - Sepknne, 2005

7 gruuritkant omgivet af brudne naturfliser - Midteryadiet med kalvegrlrppen var trenkt h.evet lidt over vandspejlet og skulle tilf'ores trlkvand, sa vandet kr:nne sile ud over kanten og ned i bassinet. Kummens bund skulle udforcs i irgronnc, glasercdc fliser. Ved midterpartiet skulle legges en kreds afstorc kampcstcn, i mcllcm disse skulle der plantes gu1 iris, standasters og siv. Omkring selve bronden skulle der laegge store brudne ganitfliser med blomster og bjomekrat. Det blev anslaet, at mindcbrondcn ville koste omkring kr. som skulle hentes hos virksomheder og privatpenoner. Eiier kon tid aendrede kon-ritecn mcning omking placeringen al'bronden. Den Philipsen, der i mange er arbejdede og boede i Kastrup og pa Salt- radhusct. Det skulle samtidig viire skulle i stedet placeres foran ellcr i holm. Tanken var, at skulpturen en gave lia giverne ved indvielsen skulle opstilles i Strandparken afdet nye ridhus. mellem Kastrup I'Iavn og Luftharnen omtrent udlbr Th. Philipsens- radhusets arkitekter var ikke be- BorEncstcr Richardt Jacobsen og vcj, hvor man mente udsigten til gejstrede. Den forstc ncntc, at Saltholrn var bedst. De tre kah'e hvis ideen skulle uclfores, var dct skulle udfores i bronze af billedhugger Gudrun Lauesen, der hav- en skulptur af kr.rnstneren selv og bedste minde om Th. Philipsen, de dyreskulpturer som speciale. en placering i Kaslmp. Denne lnening delte han mecl andre borgere, Bronden var tegnet af maler og tegner Bgrge Pramvig, der dengang boede i Kastrup. Brondcn vc. Priscn var cftcr hans mening hvilket kom til ucltryk i hserbre- skulle laves i en 1a\', ret hugget ogsd alt ior hoj. Men der blev alligevel arbejdet viclere med sagen i de folgende ir. Pramvig forlod projektet, da det oprindelige udkast var fof stoft og dy, og monumentet blev lbrmindsket til en skulptur afen kalr,. Radhuscts arkitcktcr rncnto, at den bedste placering villc blivc i cn atiiumgerd og ikke lbran rddhuset, sifremt kommunalbcstyrclscn onskcdc at placcrc skulpturcn i tilkn)'tning til radhusct. Samtidig mente de, at det bedste ville viere forst at tage stilling lil eventuelle kunstverkers placering, nir ridhusct stod farrdigt- Dct viscr rncd tydelighed, at de ikke var interesseret i dette kunstv.erk. Slutresultatet blev da ogsa, at mindet over Th. Philipsen aldrig blcv rcaliscrct. Ek'a'"24 dz aa. I - Selk '/ea 2005

8 Rirlhusels kunslvarker Billedhugger og industriel designer Torsten Johansson blev i stedet i novcmber 1959 bedt om at fremstillc ct spingvand til atriumgirden pi radhuset. Statens Kunstfond betalte en tredj del og Timby Kommune restcn af omkostningeme ved kunstverket. Springvandet skulle besti af 3 nonfigurative skulpturer af galvaniscret jemrar, hvoraf den b-ojeste var merc end 7 meter hoj. Fra de tre skulptuer skulle udge otte mere ellcr mindre kaftige vandstr8- ler. Selve bassinet skulle bygges afgra natursten og der skulle indlagges en rekkc projektorer i det, der skulle belyse skulpturen og vandct. Torsten Johansson udtalte bl.a. f'olgende til BT den : " l/andet sl,al fortsette slculptw'ens linier, bryde dem og mades i ny og spendende former. I/andet skal befige skulpturen, sont belyses i alle regnbuens Jarref.!-onlenen kan ganske \)ist goclt tdle at std alene, men luker jeglbr vandet er det som at slukke julelrccel. Den taber noget a.f glansen. Det val desvierre det, der skete el'- ter dcns opsietning og igangs&tning af springvandet pa radhuset. Vindueme i atriumgirdcn blev som hos ostehandleme, og man Der mdtte en hoj krdn til dt btinge spt ing],andet edse neh hjahi gen til p la.lse n i spring andrhmne n. I.oto Ira kunstnercns hj ennesidc: LUpt! honrc.worldonlitle.lk/iespei/tuuptb\, 1. htn mltte efier nogle ars forsag pd forbedringer slukke for vandet. Det oprindelige springvand fir kun lov til at springe ved meget serlige lejligheder. I stedet har man for ca. 10 ar siden indsat et 41c,".,,22 da aa. I - SE*z/<n 2005

9 lille springvand midt i girden. Torsten Johansson er i ovrigt kunstneren bag den specielle rutsjebane for bom pi legepladsen i Tivoli ud mod H.C. Andersens Boulevard. Svend Wiig Hansenstore maleri: Livsbolgen pryder vaggen ind mod kommunalbestyrelsens modelokale pa rddhusets l. sal. D tte kunstverk kom dog furst til i 1967 efter en skitsekonkurrence i Kommunalbestyrelsen indbod kunstnernc Mogens Andersen, Frede Christoffersen, Svend Wiig Hansen, Kaj Louis Jensen og Carl-Henning Pedersen (der dog I bogen "Danmarks Arkitektur: Magtens bolig" bliver Timby ridhus omtalt s6ledes:. Uden at der stdr malet "rddhus" med store bogstaver pd Jbcaclen, er man klar over, at bygningen med sin monumentalitet md have en serligfunktion. Allerede i det ydt'e afsloter et stort tagltdfue g over lodrette poster mellem vinduer, at de ptller, som md vlere nedenunder, omgiver den rddhushal, som en del af bygningen grupperer sig ofikri g. Hvor Rodovre vedkander sig anerikanske slegtninge, tvinges man pd Amager Landevej lil at t(enke pd modene japahsk arkitektur.... Ogsd t det indre er der ved marhortrappe og rddhushal lagt vtzgt pd at markere husets betydning som kommunens centrum. Poul kostbare mgbelgluppet tket nesten som en skulplurel udsmykning i sig seh' pd lige.fbd mecl Torsten Johanssons vandskulpttu' i den dbne gdrd. meldte afbud) til konkurrencen. Svend Wiig Hansens forslag vandt. Kunstnercn arbejdede igennem flere ar pa maleriet i redhusot Indvielsen fia 1968 til 1971, hvor det blev afleveret ved en festlighed. Jeg vil december 1959, men fbrst den RAdhuset blev taget i brug den 14. ikke give en fortolkning af maleriet her, det skal opleves af den en- sted i oververelse af 500 indbud fandt sclve indvielsen kelte bcsogende pi ridhuset. te gester. Skotteme, orkestret fia Skottegirdsskolen underholdt llet fardig\ggede rirlhus udenfot 4kn*ez d4 a^. I - 5.,/12l'/?/2 n05 og inde i rddhushallen musicerede cn kvartet fta MusikkonseNatoriet undcr ledelse af pianisten Erik Starup. Borgm ster Jorgen Elkjar-Hansen holdt den fmste tale og mindedes bl.a. den afdode tidligerc borgmester Richardt Jacobscn "..hvis dyg-

10 l0 tighed og sunde indsigt i hoj grad lce skere sig igennem, ndr de komnler om morgenen...og sd er der kon til at cle krd\1, der stilledes til projektel...han skal derfor i dag ntindes son den, der i ketenderiet- Det er da udmerket lige det evigt tilbagev.erende mar- tbrste rtekke lilkommer eren for der er kommet opvaskemaskine. delle hus." Det er loup sd at lores Borgmestere n&vntc, at byggeriet i.forvejen ikke spendende smsftebrocl nu tilbringer vehtetiden i so- sardet havde kostet 5 miiliond kj. Der var desuden llore taler bl.a. af len!.. Det siges at Jiu Hansen ikke kommunaldirektorcn, der pa personalets vegne takkede for den Med venlig hilsen Skrivestuen. Uli smore mad. Hvorfor ikke?? nye arbejdsplads. I august samme ar forteller redaktioncn, at kommunalbestyrelsesmedlerlrnet Oda Msller der er n),1 Bygningen som arbeidspladsmedlem i marketenderiudvalget de fsrste ir gerne vil informeres om onsker eller problemer, sa ovensteende og l "Radhuspostcn", HK-klubbens blad, som arkivct dog kun har 2 andre onsker ville blive scndt til drgange fra , fir man et hcnde. lillc indblik i arbejdsforholdenei 1967 anssgte marketenderiudvalget kommunalbestyrelsen pe dot nye redhus. I et lcscrbrev i maj 1966 star dcr bl.a. flg.: " Tntr om lov til at udskenke kaffe effer I ikke, ti er lidt./br og ekspeditionstiden kl ! - og beskedne..er alle virkelig tiwedse med garderobeforholdene? Og skud pi marketendcricts regnskab. uden beregning da der var over- hvad med temperaturerne i kontorerne, noget ry1j der kunne gores, mcd, at man fik lov til, si man fo- Det regnede udvalget dog ikke der er jo snart ildce et kontor med r slog at udvalget i sd fald skulle normal temperatur. Ilrdd med lidt nedlaegges - da dct kun var en udendars bekvenuneligheder- Det pap-and I eneste del er giort i den rebling, Ovennevntc problemer er der blevet rettet pa gcnnem tiden. Marki- er at tndkobe nogle havemabler, der i dr ikke engang er t orden. ser er der kommet til, og man har Ilvorfor kan der ikke komme markiser til de osbendte vinduer. De teter, kantine og mulighed for en elier sigendc gode udendors facili- slakkels mennesker ka11 na2sten ik- kaffeter mangler heller ikke. 4leauazz &. a. I - Seelaal"i 2005

11 l1 RAdhuset bley indviet den ned nusik og taler. Her spilet det lokale "Skotterne" for de 500 indbudte glpster. Udvidelser Fredning i 1994 I takt med foragelse af kommunens servicefunktioner og opgaver gmndelsen for ftedningen var at I 1994 blev ridhuset fredet. Be- blev der behov for en udvidelse af redhuset var et af hovedeksemplerne indenfor modemistisk stil, radhuset. Det skete i med, en udvidelse pe etagemeter og samtidig preget af japansk fordelt pi 3 etager, den sekaldte B byggestil bl.a. ved det "svevende" bygning. tag over redhushailen. Den storcte udvidelse af redhuset skete i hvor C- flojen blev bygget ud Her fik socialforvaltningen lokaler. Begge udvidelser bl v tegnet af radhusets arkitekter Halldor Gunnlggsson og Jom Nielsen. EN^*e" dt ot. I - Se&arlez 2005

12 12 Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, si henvend dig til: Lokalhistorisk San ing Kamillevej Kastrup Trf Klik pd Lokalhistorisk Samling Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange slestsforskerlinks. Abningstider: Mandag Tirsdag Fredag KastrupgArdssamlingen "OE dtpddnrycz" & "Kastrup Glas" Abent Tirsdag til sondag Onsdag tillige Plyssen Amager Snandvej 350: Permanente og skiftende udstillinger Abent Lordag og sondag

MANEDSBLADET. De gamles Jul. Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9

MANEDSBLADET. De gamles Jul. Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9 MANEDSBLADET De gamles Jul Tflrnby Kommunes Lokalhistoriske Samling December 1995 nr. 9 De gamles Jul Si er det atterjuletid, og forberedelser og indkob i fuld gang, og som fast ingrediens i den lokalejuletradition

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

25A KARISMATISKE DRATMETER. sammensatte mobler og farver, sd hver. bolig skovshoved. en smykkedesigner, der. kvadratmeter oser af personlig karisma

25A KARISMATISKE DRATMETER. sammensatte mobler og farver, sd hver. bolig skovshoved. en smykkedesigner, der. kvadratmeter oser af personlig karisma bolig skovshoved 25A KARISMATISKE KV DRATMETER en smykkedesigner, der lave fingerringe: Hun kan sammensatte mobler og farver, sd hver kvadratmeter oser af personlig karisma mykkedesigneten Rebecca Elbek

Læs mere

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 7 AUGUST2007 LOKALHISTORIE I TÅRNBY AMAGERBANEN 2. DEL BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN FORSIDEILLUSTRATION: Efter Amagerbanens ophør

Læs mere

uamlsnuonr ,t, Ttmw KoilftuNns mralafionned salnlttc '..:i,,tr' NR. 2

uamlsnuonr ,t, Ttmw KoilftuNns mralafionned salnlttc '..:i,,tr' NR. 2 uamlsnuonr,t, '..:i,,tr' NR. 2 Ttmw KoilftuNns mralafionned salnlttc Isvintre Den hvide vinter er over os og fejemaskiner dominerer gader og veje. Sjappet ligger tykt og gor enhver cykel- og gitur til

Læs mere

SsllerodKommune. TekniskForvaltning,

SsllerodKommune. TekniskForvaltning, SsllerodKommune TekniskForvaltning, august1998 llovedregel For de fleste af kommunens byomrflder gelder, at der langs veje og stier skal plantes levende hegn i form afhrkke eller buske, hvis man snsker

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

MANEDSBLADIT'I' :, it, &,, & hotig. Nr. l - Mads 2006 Til by Konmunebiblioteker - Lokalhislorisk Samling

MANEDSBLADIT'I' :, it, &,, & hotig. Nr. l - Mads 2006 Til by Konmunebiblioteker - Lokalhislorisk Samling MANEDSBLADIT'I' t, :, it, &,,,-,t 'Y':iT & hotig Nr. l - Mads 2006 Til by Konmunebiblioteker - Lokalhislorisk Samling Fo I s itlc ill t s tr a tio 1 : I denne udgaw af "Glenmer du" er der hentet inspiration

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

MANEDSBLADET JUL PA EN AMAGERGARI) Nr. 9 December 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET JUL PA EN AMAGERGARI) Nr. 9 December 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET JUL PA EN AMAGERGARI) Nr. 9 December 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Ez/4.t4to. /4,., Si er det atter jul. Denne gang lader vi forfatteren Karla Frederiksen fortaelle om sin barndomsjul

Læs mere

Bygningstegnin. fro orkivetskotkisle. 4. oel. trtenoomsntstoner - MANtrDSBLADET

Bygningstegnin. fro orkivetskotkisle. 4. oel. trtenoomsntstoner - MANtrDSBLADET MANtrDSBLADET trtenoomsntstoner - Bygningstegnin 4. oel fro orkivetskotkisle Nr. I0 - Novcmber 2006 Timby Kommuncbibliotckcr - Lokalhislodsk Samling II I Fors leillustatlott: Kastrup Skole I detue udgave

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

MANEDSBLADET. Tjtl-,s,,* 8. A,gT R,tt P - \tf ALM. Fergernefra Kastrap Nr. 5 Maj 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Tjtl-,s,,* 8. A,gT R,tt P - \tf ALM. Fergernefra Kastrap Nr. 5 Maj 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Tjtl-,s,,* 8. A,gT R,tt P - \tf ALM tc' Fergernefra Kastrap Nr. 5 Maj 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Der udskibes f&r fra Saltholm i Kastrup havn ca. 1920 E1444,"t d4,,. Fergerne

Læs mere

MANEDSBLADET. Relilslr::" 3T. Nr. 3 rrarts 2001 Timby Konmunc - Lokalhistorisk Samling

MANEDSBLADET. Relilslr:: 3T. Nr. 3 rrarts 2001 Timby Konmunc - Lokalhistorisk Samling MANEDSBLADET Relilslr::" 3T Nr. 3 rrarts 2001 Timby Konmunc - Lokalhistorisk Samling Luthersk Missio,tsfo e ings sondogsskole i TommerltP - 1909 ISSN 1397-5412 Gl mmer alu er uilgivet af:tambv Kommune

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter Februar 2015

Husavis Hvalsø Ældrecenter Februar 2015 Husavis Hvalsø Ældrecenter Februar 2015 Søren Larsen Velkommen til Husavisen. Vi inviterer til at alle kommer med indlæg og forslag til aktiviteter på Hvalsø Ældrecenter. Vi ønsker at samle informationer

Læs mere

Rådhuspladsens historie

Rådhuspladsens historie Rådhuspladsens historie I middelalderen løb bymuren med Vesterport omtrent der, hvor vi finder Vester Voldgade i dag. Det er bymurens placering i forhold til byen, der er afgørende for, den plads der senere

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[ y+. f-.&&&g8*qj& i-[ Pods vinh Y L l-n "- =-x t fi tilbudt en stor og dejlig andelslejlighed ti1 naesten ingen penge skete for Feng Shui-eksperten Lilan Kops, da hun for 12 k siden sagde ja tak ti1 154

Læs mere

Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger

Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger Dato: 30. april2014 Blad nr. /5- Side 1 af 5 Godkendelse af dagsorden Der er afbud fra Annette Brylle Godkendelse af dagsorden - Ingen anmerkninger Siden sidst Invitation til drsmode i Lolland Falsters

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Fq t. ltif': Forsrrundne. Veinavrre l,dnt. Nr. I - Januar 2005 Tlrnby l(onmuncbibliotckcr Lokalhistorisk Sarnling

Fq t. ltif': Forsrrundne. Veinavrre l,dnt. Nr. I - Januar 2005 Tlrnby l(onmuncbibliotckcr Lokalhistorisk Sarnling Fq t. ltif': Forsrrundne Veinavrre l,dnt Nr. I - Januar 2005 Tlrnby l(onmuncbibliotckcr Lokalhistorisk Sarnling Fors leillusacion: Postbudet i Kastruplundgad ved slagtsrmester Steffensens hus, til hojre

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Kulturruten. Grøn rute 2,4 km. Interessepunkter:

Kulturruten. Grøn rute 2,4 km. Interessepunkter: Kulturruten Grøn rute 2,4 km Interessepunkter: 1. Due Volte samt Stående og Liggende Høne, skulpturer Skulpturen Stående og Liggende Høne blev indkøbt på Charlottenborgs forårsudstilling i 1984. Skulpturen

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro Dagsorden: Pkt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Bestyrelsens

Læs mere

Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød. Kunst i Birkerød Salen

Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød. Kunst i Birkerød Salen Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød Kunst i Birkerød Salen Rudersdal Bibliotekerne, 2007 Tekst og layout: Torben Wilhelmsen Kilder: Weilbachs Kunstnerleksikon / Kunstindeks Danmark. Pedersen,

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

,,, KONFIRMATION. Tlmw K0Ml{Jr{Es LoKAutKiloilsm sailit{c

,,, KONFIRMATION. Tlmw K0Ml{Jr{Es LoKAutKiloilsm sailit{c ,,, KONFIRMATION Tlmw K0Ml{Jr{Es LoKAutKiloilsm sailit{c NR. 5 JUNI 1995 Konfirmation - i de voksnes rekker Foriret er konfirmationernes ilrstid, og der bruges megen tid til forberedelser og ofres mange

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Torsdag d.8 maj 2003. kl. 18.00

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Torsdag d.8 maj 2003. kl. 18.00 Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Torsdag d.8 maj 2003. kl. 18.00 Dagsorden 0. Ændring af dagsorden 1. Forretningsorden for afd. bestyrelsen 2. Godkendelse

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel Skriv papirskarpe tekster Anders Witzel Hvad skal en god tekst kunne? - Fange opmærksomhed Oplyse/overbevise Forføre/sælge Skabe handling Skabe følelser Skabe billeder hos læseren Formål Hvad vil jeg med

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO TILMELDING NU LEN Læs om skoler Horsens Kunstmuseum Læs om top Sommer skoler BILLED fremtid starter her SKO din kreative LEN Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør 10-04- 2 0 1 4 Vi har skrevet til Christian Harlang vedrørende ejendommen matr.nr. 2 ap Hellebækgård, Hellebæk, beliggende Nordre Strandvej 92, kommunens

Læs mere

MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER. Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER. Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling E14a.4t4,t /4... DEN GLEMTE INDVANDRING Svenskere pi Amager gennem 350 Ar Det er som regel kun den hollandske

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 14.06.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 14.06.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: PIA K. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H. David, Mads, Pia K. Aase. Afbud fra Karin. Klaus Juelkert har trukket sig fra bestyrelsen, samt organisationsbestyrelsen.

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Solstrålen Årgang 21 Maj 2014

Solstrålen Årgang 21 Maj 2014 Solstrålen Årgang 21 Maj 2014 Telefonliste Plejecentret Solbakken 8911 1300 Køkkenet kl. 07:15-13:00 8911 1306 Sidste frist for tilmelding til mad samme dag: Varm mad til middag - senest kl. 08:00 Smørrebrød

Læs mere

Brevstemmemodtagelse Rådhuset Folketingsvalg 2015

Brevstemmemodtagelse Rådhuset Folketingsvalg 2015 Brevstemmemodtagelse Rådhuset Folketingsvalg 2015 Opgaven: TG/ Den 03.03.2015 Din opgave er at hjælpe borgeren med brevafstemning. Du skal bl.a. modtage legitimation, udprinte, modtage og attestere følgebreve

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

MANEDSBLADET. Stednuvne i Tdrnby Kommune II Nr. 10 November 1998 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Stednuvne i Tdrnby Kommune II Nr. 10 November 1998 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Stednuvne i Tdrnby Kommune II Nr. 10 November 1998 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling Ternby Kommunes Lokalhistoriske Samling rssn 1397-5412 Veje opkaldt efter personer Der er i dag kun

Læs mere

30. årgang - NR. 3-2013 Marts

30. årgang - NR. 3-2013 Marts 30. årgang - NR. 3-2013 Marts Magnus næsten i mål - foto fra Haraldvangen Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Lavuk Stjernens tilbud Dagtilbudet

Læs mere

Nr.9-september2000 Tirnby Komrnunes Lokalhistoriske Samling

Nr.9-september2000 Tirnby Komrnunes Lokalhistoriske Samling Nr.9-september2000 Tirnby Komrnunes Lokalhistoriske Samling Forcidebi alet: "En neget mg egdesvend". 4. generation afeh snedeslegt pd AmogeL Ande8 Li.nqrcat Han var fodt i 1891 og blev Tdnbr Lm^brs ndste

Læs mere

Hqr du hrct til ot deltoge til fellesspisning? Formand Kurt Podersen tlf.: 58 26 0l 3t. Kassorer Kenneth Pedersen MCaeveJ 44, Dianalund

Hqr du hrct til ot deltoge til fellesspisning? Formand Kurt Podersen tlf.: 58 26 0l 3t. Kassorer Kenneth Pedersen MCaeveJ 44, Dianalund $b@% u 2o0g-10 Nr. 2 -.Nov.2009 Nilsse Og Omegns Beboerforening (NOOB) har til form6l, at skabe ob ststte nye, samt igangvercnde aktivileter til gavn for bebocme (medlemmemc) i omradet. Boltyrelson Formand

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

EN SAMLING SURREALISME

EN SAMLING SURREALISME MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Generalforsamlingens 176 fremmødte afspejlede på fornemste vis tendensen fra året 2014, hvor foreningen med en stigning i medlemstallet på 355 kom op på 1315 medlemmer og dermed

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

[Lokalplan l 227 1. Lokalplan nr. 227 4dvidelse af Randers Havm

[Lokalplan l 227 1. Lokalplan nr. 227 4dvidelse af Randers Havm 1 Lokalplan nr. 227 4dvidelse af Randers Havm [Lokalplan l 227 1 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanens område er beliggende ost for det eksisterende kajanlreg på sydsiden af Gudenå-lobet. Området har

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 5 / 2 0 1 6. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 5 / 2 0 1 6. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 5 / 2 0 1 6 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

VELKOMMEN TIL RETTEN I HOLBÆK. Indhold:

VELKOMMEN TIL RETTEN I HOLBÆK. Indhold: Vi har lavet denne folder for at give vores brugere et bedre indblik i, hvad vi laver, hvem vi er, og hvordan vores nye retsbygning er indrettet. Folderen indeholder desuden også en del praktiske informationer,

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Partiel byplan nr. 58. ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRÅDET HUNDERUPVEJ-KASTANIEVEJ-LÆSSØEGADE-LAHNSGADE I HUNDERUPKVARTERET I ODENSE KOMMUNE

Partiel byplan nr. 58. ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRÅDET HUNDERUPVEJ-KASTANIEVEJ-LÆSSØEGADE-LAHNSGADE I HUNDERUPKVARTERET I ODENSE KOMMUNE Partiel byplan nr 58 ODENSE KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR OMRÅDET HUNDERUPVEJ-KASTANIEVEJ-LÆSSØEGADE-LAHNSGADE I HUNDERUPKVARTERET I ODENSE KOMMUNE område I medfør af lov øm byplaner, lovbekendtgørelse nr

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 17.06.07. Referat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 12.06.07 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 17.06.07. Referat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 12.06.07 kl. 18.30 22. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., David, Pia K., Sussie, Aase. Afbud fra Karin og Svend Erik. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 6. Ingen bemærkninger,

Læs mere

Børnehaven Lauge Koch Lauge Kochs vej 2 8200 Aarhus N Tlf. 87138376 el. 41857489 Email: blr@aarhus.dk Hjemmeside: www.laugekoch.dk

Børnehaven Lauge Koch Lauge Kochs vej 2 8200 Aarhus N Tlf. 87138376 el. 41857489 Email: blr@aarhus.dk Hjemmeside: www.laugekoch.dk Nyhedsbrev december 2014 I går morges kom der et underligt brev til børnehaven. Det var lidt krøllet, og der var lidt mudder på. Det var en underlig skrift, som kun kunne læses foran et spejl. Brevet viste

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Visuelt Gymnasium Læs om nyt Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Visuelt Gymnasium Læs om nyt Horsens Kunstmuseum Læs om nyt BILLED fremtid starter her SKO LEN Visuelt Gymnasium din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2013 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2013 Det er her en kreativ fritid og fremtid starter. Her kommer

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Jvsr< ARENSA Snurcets@R@

Jvsr< ARENSA Snurcets@R@ DM 2. RUNDEI GRAND - PRIX GvnaNASTIK MICRO -1 MONO-PIGE I8.APRIL20I5 MINI 8 - to - MrNr lo'12 t9. ApRrL 20I5 Jvsr< ARENSA Snurcets@R@ Stevnet afholdes af SILKEBORG GYMNASTIKFORENING og Grand Prix-Rytme

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

HAVEHISTORISK SELSKAB

HAVEHISTORISK SELSKAB Beretning fra Havehistorisk Selskabs udflugt til Sydsjælland lørdag 6. juni 2015. Programmet for udflugten indeholdt - ud over oplysninger om planter og haver - også plads til supplement af vores kulturhistorisk

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår

Storstrømmen. Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS. Godt Nytår Storstrømmen Nr. 1 Januar 2016 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Godt Nytår Så er der atter gået et år på godt og ondt Det er gået over forventning med bestyrelsesopgaverne. Selv om

Læs mere

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune. Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 1 Solbjerg Kommune Solbjerg Landbrug, gartneri, hønseri og fiskeri samt parcelhuse ved Gammel Horsensvej, Søvangsvej og Solbjerg Sø Del af byplanvedtægten ophævet pr. 01.01.1970

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

ma.nrlsglalrt nmdustriltistqrrie X, nt-el Ile Isrste industfier Nr. 2 Februar 200(r Tdnby Kornmuncblbliotckcr - I-okalh jstorisk Samling

ma.nrlsglalrt nmdustriltistqrrie X, nt-el Ile Isrste industfier Nr. 2 Februar 200(r Tdnby Kornmuncblbliotckcr - I-okalh jstorisk Samling ma.nrlsglalrt nmdustriltistqrrie X, nt-el Ile Isrste industfier Nr. 2 Februar 200(r Tdnby Kornmuncblbliotckcr - I-okalh jstorisk Samling Fo^idei ultra.ion: Jens Villadsens Fabrikker I stationens nordende

Læs mere

Velkommen til Plejecentret Sjælsø

Velkommen til Plejecentret Sjælsø Velkommen til Plejecentret Sjælsø Ældreboligerne (plejeboliger) Soldraget 35 & 39 Telefon Hovednummer------------------------------- 45 81 70 55 Centerleder ---------------------------------- 45 99 71

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

FOA Sydsjælland ønsker alle medlemmer og deres familier en dejlig sommer og god ferie

FOA Sydsjælland ønsker alle medlemmer og deres familier en dejlig sommer og god ferie 16. årgang juni 2015 nr. 6 I dette nummer: Formanden har ordet Sommerferie lukning på områdekontorerne Lokalkontorerne i Faxe og Stege skifter adresse Nyt fra Pædagogisk sektor FOA Ungdom fejrede 100 året

Læs mere

OTTE NYE AKTIVITETSPLADSER I ALBERTSLUND SYD GIV DIN MENING TIL KENDE BEBOERHORING I PERIODEN 14. OKTOBER TIL 4. NOVEIVIBER 2006.

OTTE NYE AKTIVITETSPLADSER I ALBERTSLUND SYD GIV DIN MENING TIL KENDE BEBOERHORING I PERIODEN 14. OKTOBER TIL 4. NOVEIVIBER 2006. OTTE NYE AKTIVITETSPLADSER I ALBERTSLUND SYD BEBOERHORING I PERIODEN 14. OKTOBER TIL 4. NOVEIVIBER 2006. GIV DIN MENING TIL KENDE INFORMATIONSMODE I KONGSHOLMCENTRET ONSDAG D,25. OKTOBER KL. 19.30 BAGGRUND:

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere