MANDDSBI,ADET. Nf. x Slntcrnh.{ 2()05 Timby I(ommuncbibliotcker - LokaLhislorisk Samling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANDDSBI,ADET. Nf. x Slntcrnh.{ 2()05 Timby I(ommuncbibliotcker - LokaLhislorisk Samling"

Transkript

1 MANDDSBI,ADET I :. Nf. x Slntcrnh.{ 2()05 Timby I(ommuncbibliotcker - LokaLhislorisk Samling

2 Fo6i.lelllasfiation: TSmby Redhus ca I denne udgaw af "clenner du" er der hentet inspiration f/a: Arkitekten Ugehefte, 1954 side tukitektur 1960 side l2l-131 Danmarks Arkitektur Magtens bolig. I 980, side Progrsm for n offentlig konkurrence om et ridhus i Timby kornmune Kashup, 1953 Redhusposten 1966, I 967 Th. Philipsens Mindebrond. Komite ns arkiv. LKS rssn Glemmer du er udgivct af Temby Kommuncbibliotek r, Lokalhistorisk Samlitrq Skrevet og r digeret ae Inger Kjar Jaos n Layour Vicky Bonde

3 Tirnby Ridhus froitu titarbejdsgtads Bygningskulturens Dag 2005 afholdes den l september med temaet "Modemismens Huse". det ige mere komplicerede anleg, htor adskillelsen mellent den del og de Der s ettes fokus pa offentlige s6- egentlige kcntorlokaler jir lov at vel som pdvate byggerier fra perioden l9l5-1970, men ogsi pi modemismens lbrmsprog, materialcr markere stg. firkiiektkonkurrencen og teknologi og hele dens id6- grundlag, der brsd radikalt rned I 1953 besluttede kommunalbestyrclsen at udskive en ollbntlig tidligerc tiders arkitekturopfattej-konkunencse, on et nyt redhus. I Tamby Kommune er radhusct tcma og ramme for dagen, anangsr er Bevaringsforeningcn Temby Kommune. Dette nummer af Glemmer du handlcr tlerfor denne gang om ridhuset. f,ridhusbygningen I Arkitektur 1954 skriver arkitektcme Hans Langkilde og lb Martin Jensen folgende: Rddhuset sonr Udvidelsesmulighedemc i det daverende rddhus i Kastruplundgade var udtomte, man havdc endda veret nodt til at indrette socialkontoret i en gammel gird pi Amager Landevej ved siden af den plads, der var udtankt til det nye ridhus. Derfor bcsluttede kommunalbest),relsen i 1953 at udskrive konkunenccn. Programmet for idekonkunenccn indeholdt forskellige oplysningcr og betingelser: bygningstype har gerrnengdet en udvikling sork noje artpejler den kommunale administralions karakter og vrlrsl. Fra de smd koncetllrerede og verdige bygningsankzg med klar symmetri omkrtug l. Beliggenhed og byggegrwd Byggegrunden le ved Amager Landcvej, mellem den Politistation og Korsvejens Skole, og omfattede m2. Bygge- e monutuental front har hujden mette ikke overstige 17,5 rddhuslyperne bevceget sig over lil ftreter pi grund af )ufthavnen. Det Qk"x*za dz,at. I - S.4k r/e4 A05

4 lik llere aviser til i ovcrskdften at skrive, at Temby ikke matto ffi tam pa det nye ridhus. Men det var nu heller ikke hensigten. Bcplantningen og de gamie landbrugsbygninger kunne fiemes, med undtagelse af stuehuset, der blev benyttetil socialkontor- Dette stuehus skulle bevares til nybygningen af ridhuset var fuldiort. Frederik den VII s mindestotte tet ved Korsvejens Skole kunne flyttes eller qemes. 2. RAdhuset Rddhuset skulle anbringes med et passende tbrareal og med parkcringsmuligheder for mindst 20 fremmede biler og cyklerl Bygningen skulle vierc fremtidssikrct. I 1953 havde kommunen ca indbyggere, som man fonentede ville stige til i lobet af 7-10 Ar. Personalet ville stige til 150, det er ikke oplyst hvor mange, der var ansat i I lobet af yderligere 5 dr regncde man med, at indbyggertallet yderligere ville vokse med og derfor skulle der vaere mulighed lbr udvidelse af rddhuset pi lrrngere sigt. 3.Lokaler I programmet var en oversigt over de lokaler, dcr skulle indrettes pe ridhuset. Ovcrsigten giver et lint billede af kommunens administration anno 1950'eme. Storrelsen pi de enkelte lokaler er udcladt: Kam u albesq)relsen skulle have modesal, 4 udvalgsveerelser, kontor for borgmesteren, forkontor til samme med garderobe og toilet, der dog skulle vere felles med kommunaldirektoren, satnt kontor for kommunaldirektoren. Sekretdriatet kontor for leder, sekretadalets kontor, faellcs skrivestue for radhuset. Bogholdefi. I kontor for leder, 1 kontor for medarbejdere, 1 mindre kontor lbr bogholderimaskiner, I lokale til rcvision. Kessererlcontor: 1 kontor for leder, 1 ckspeditionskontor, 3 kasser, boksanleeg. LigningsaJdeling 1 kontor for skatteinspektor, 2 kontorer for ekspedition, 3 a$ejdslokaler, 2 smi alhoringslokaler(!), 1 evt. ventev&relse. Skatteopkrerning: 1 kontor for leder, 2 store arbejdslokaler, 4 athoringslokaler(l), 1 lokale for pantefogeder, 1 e\,1. ventevirrelse. Folkeregister: 1 kontor for leder, I ekspeditionskontor. Socialkontor: I kontor for fomanden (anvendes ogsi til udvalgsmoder), I kontor for socialinspektor, 2 ekspeditionskontorer, 1 kontor Etz,"'4e4 d4 at. I - Ser'*zlez 2005

5 Radhuset kott Ior del 1959/60. Rag bilen anes Frede rikden VII'S Minde hlevlyuet til konnu ens maletialeg,a pd Nordnarlr\vej. Matebrendre nogle dr senere og derned ogsd for bogholderi eller registrant, 4 I lcelderen: lokaler lbr arkiver, sme alhoringskontorer, 1 ventev&- l'elles indkobscentral, rengoringspenonalet med tilhsrende toilet, relse. S ko leves ene I : 2 a 3 kontorer. brusebade og garderober for personalet samt I handv rkerrum. Tek isk F'onalthing: I stadsingenior, I a*itekt, I vejassistent, 2 ekspeditionskontorer, 2 tegnestuer, teknisk arkiv, 1 lokale til lys- Forclagene til dot nye redhus skul- Dommerkomitd tryk, garderober og toiletter. le bedommes af en dommerkomit6 TeleJbncentral samt besteende af borgrnesteren Rich. til selvanleg. Jacobsen, l viceborgmester J. Elkcr-Hansen, 2.viceborgmester Rum for ko n lormas ki ner - Marketenderi: Spisestue for kommunalbcstyrelse, spisestue for evt. Schouenborg, kommunaldirektor Aage Jerre, stadsingcnirr S. chefer, spisestuer for det svige Thorkild Nielsen, bygningsinspektor Carl Brix samt 3 arkitekter fra personale (oa. 150 personer), mindre kokken med opvask. Danske Arkitekters Landsfbrbund, Lej lighed Jbr rddhusbetjent. Rolf Graae, Hans Hansen og B. Garager: til stsrst mulige antal Helweg-Moller. vogne. Der var en pa , Toileller bede til personale og 1. premien var kr., det resterende belsb ville blive publikum. fordelt Qlez.n<n da aa, I - Sef*."dee 2005

6 Gu.ltun Lauascn\ os Bbrse Prunrigs xdkdtt til en mindebrondfor 1h. Philipsen. efter komitecns skon, men ingen premie ville blive under kr. Forslagene skulle vaere aflevcrct senest den l februar Resultatel af konkurrcncen Der indkom 55 forslag til et nyt rddhus. 1. prremien blev tildelt Halldor Gunnlogsson og Jom Nielsen, 2. tilfaldt arkitekteme Hans Erling Langkilde og 3. premien arkitekteme Ejner Graae og Henning Helger, Et forslag af arkitekteme Valdemar og Bent Larsen blev indkobt af Temby kommune. Dommerkomiteens bcmerkninger til vinderprojektet var bl.a. flg.: Iloveddispositionen er klar og tiltalende. Rddhuset dannes af to sammenhtengende blokke, der begge omslutter cn dben gdrd, hvora.f den nordre kan anvendes l radhrshal, sonr i del ydre markerer sig gennem det heevede lag... Planen er enkel og klar, de.fbrskellige afdelinger er som helhed godt grupperet.,., Arkitekturen er enkel og baf tig - der er en tiltalende overensstemmelse mellem alet ydre og det indre. Sammen med./brpladsen vil radhuset donne eh smuk og yerdig helhed. Skulpturstrirl En lokal komite med skoledirektar Johannes Feldvoss som fomand blev i 1953 nedsat med henblik pi at indsamle midler til fremstilling og af en brond med tre kalve til minde om kunstneren Th. Q(z**ez dz,.t2. I - Sepknne, 2005

7 gruuritkant omgivet af brudne naturfliser - Midteryadiet med kalvegrlrppen var trenkt h.evet lidt over vandspejlet og skulle tilf'ores trlkvand, sa vandet kr:nne sile ud over kanten og ned i bassinet. Kummens bund skulle udforcs i irgronnc, glasercdc fliser. Ved midterpartiet skulle legges en kreds afstorc kampcstcn, i mcllcm disse skulle der plantes gu1 iris, standasters og siv. Omkring selve bronden skulle der laegge store brudne ganitfliser med blomster og bjomekrat. Det blev anslaet, at mindcbrondcn ville koste omkring kr. som skulle hentes hos virksomheder og privatpenoner. Eiier kon tid aendrede kon-ritecn mcning omking placeringen al'bronden. Den Philipsen, der i mange er arbejdede og boede i Kastrup og pa Salt- radhusct. Det skulle samtidig viire skulle i stedet placeres foran ellcr i holm. Tanken var, at skulpturen en gave lia giverne ved indvielsen skulle opstilles i Strandparken afdet nye ridhus. mellem Kastrup I'Iavn og Luftharnen omtrent udlbr Th. Philipsens- radhusets arkitekter var ikke be- BorEncstcr Richardt Jacobsen og vcj, hvor man mente udsigten til gejstrede. Den forstc ncntc, at Saltholrn var bedst. De tre kah'e hvis ideen skulle uclfores, var dct skulle udfores i bronze af billedhugger Gudrun Lauesen, der hav- en skulptur af kr.rnstneren selv og bedste minde om Th. Philipsen, de dyreskulpturer som speciale. en placering i Kaslmp. Denne lnening delte han mecl andre borgere, Bronden var tegnet af maler og tegner Bgrge Pramvig, der dengang boede i Kastrup. Brondcn vc. Priscn var cftcr hans mening hvilket kom til ucltryk i hserbre- skulle laves i en 1a\', ret hugget ogsd alt ior hoj. Men der blev alligevel arbejdet viclere med sagen i de folgende ir. Pramvig forlod projektet, da det oprindelige udkast var fof stoft og dy, og monumentet blev lbrmindsket til en skulptur afen kalr,. Radhuscts arkitcktcr rncnto, at den bedste placering villc blivc i cn atiiumgerd og ikke lbran rddhuset, sifremt kommunalbcstyrclscn onskcdc at placcrc skulpturcn i tilkn)'tning til radhusct. Samtidig mente de, at det bedste ville viere forst at tage stilling lil eventuelle kunstverkers placering, nir ridhusct stod farrdigt- Dct viscr rncd tydelighed, at de ikke var interesseret i dette kunstv.erk. Slutresultatet blev da ogsa, at mindet over Th. Philipsen aldrig blcv rcaliscrct. Ek'a'"24 dz aa. I - Selk '/ea 2005

8 Rirlhusels kunslvarker Billedhugger og industriel designer Torsten Johansson blev i stedet i novcmber 1959 bedt om at fremstillc ct spingvand til atriumgirden pi radhuset. Statens Kunstfond betalte en tredj del og Timby Kommune restcn af omkostningeme ved kunstverket. Springvandet skulle besti af 3 nonfigurative skulpturer af galvaniscret jemrar, hvoraf den b-ojeste var merc end 7 meter hoj. Fra de tre skulptuer skulle udge otte mere ellcr mindre kaftige vandstr8- ler. Selve bassinet skulle bygges afgra natursten og der skulle indlagges en rekkc projektorer i det, der skulle belyse skulpturen og vandct. Torsten Johansson udtalte bl.a. f'olgende til BT den : " l/andet sl,al fortsette slculptw'ens linier, bryde dem og mades i ny og spendende former. I/andet skal befige skulpturen, sont belyses i alle regnbuens Jarref.!-onlenen kan ganske \)ist goclt tdle at std alene, men luker jeglbr vandet er det som at slukke julelrccel. Den taber noget a.f glansen. Det val desvierre det, der skete el'- ter dcns opsietning og igangs&tning af springvandet pa radhuset. Vindueme i atriumgirdcn blev som hos ostehandleme, og man Der mdtte en hoj krdn til dt btinge spt ing],andet edse neh hjahi gen til p la.lse n i spring andrhmne n. I.oto Ira kunstnercns hj ennesidc: LUpt! honrc.worldonlitle.lk/iespei/tuuptb\, 1. htn mltte efier nogle ars forsag pd forbedringer slukke for vandet. Det oprindelige springvand fir kun lov til at springe ved meget serlige lejligheder. I stedet har man for ca. 10 ar siden indsat et 41c,".,,22 da aa. I - SE*z/<n 2005

9 lille springvand midt i girden. Torsten Johansson er i ovrigt kunstneren bag den specielle rutsjebane for bom pi legepladsen i Tivoli ud mod H.C. Andersens Boulevard. Svend Wiig Hansenstore maleri: Livsbolgen pryder vaggen ind mod kommunalbestyrelsens modelokale pa rddhusets l. sal. D tte kunstverk kom dog furst til i 1967 efter en skitsekonkurrence i Kommunalbestyrelsen indbod kunstnernc Mogens Andersen, Frede Christoffersen, Svend Wiig Hansen, Kaj Louis Jensen og Carl-Henning Pedersen (der dog I bogen "Danmarks Arkitektur: Magtens bolig" bliver Timby ridhus omtalt s6ledes:. Uden at der stdr malet "rddhus" med store bogstaver pd Jbcaclen, er man klar over, at bygningen med sin monumentalitet md have en serligfunktion. Allerede i det ydt'e afsloter et stort tagltdfue g over lodrette poster mellem vinduer, at de ptller, som md vlere nedenunder, omgiver den rddhushal, som en del af bygningen grupperer sig ofikri g. Hvor Rodovre vedkander sig anerikanske slegtninge, tvinges man pd Amager Landevej lil at t(enke pd modene japahsk arkitektur.... Ogsd t det indre er der ved marhortrappe og rddhushal lagt vtzgt pd at markere husets betydning som kommunens centrum. Poul kostbare mgbelgluppet tket nesten som en skulplurel udsmykning i sig seh' pd lige.fbd mecl Torsten Johanssons vandskulpttu' i den dbne gdrd. meldte afbud) til konkurrencen. Svend Wiig Hansens forslag vandt. Kunstnercn arbejdede igennem flere ar pa maleriet i redhusot Indvielsen fia 1968 til 1971, hvor det blev afleveret ved en festlighed. Jeg vil december 1959, men fbrst den RAdhuset blev taget i brug den 14. ikke give en fortolkning af maleriet her, det skal opleves af den en- sted i oververelse af 500 indbud fandt sclve indvielsen kelte bcsogende pi ridhuset. te gester. Skotteme, orkestret fia Skottegirdsskolen underholdt llet fardig\ggede rirlhus udenfot 4kn*ez d4 a^. I - 5.,/12l'/?/2 n05 og inde i rddhushallen musicerede cn kvartet fta MusikkonseNatoriet undcr ledelse af pianisten Erik Starup. Borgm ster Jorgen Elkjar-Hansen holdt den fmste tale og mindedes bl.a. den afdode tidligerc borgmester Richardt Jacobscn "..hvis dyg-

10 l0 tighed og sunde indsigt i hoj grad lce skere sig igennem, ndr de komnler om morgenen...og sd er der kon til at cle krd\1, der stilledes til projektel...han skal derfor i dag ntindes son den, der i ketenderiet- Det er da udmerket lige det evigt tilbagev.erende mar- tbrste rtekke lilkommer eren for der er kommet opvaskemaskine. delle hus." Det er loup sd at lores Borgmestere n&vntc, at byggeriet i.forvejen ikke spendende smsftebrocl nu tilbringer vehtetiden i so- sardet havde kostet 5 miiliond kj. Der var desuden llore taler bl.a. af len!.. Det siges at Jiu Hansen ikke kommunaldirektorcn, der pa personalets vegne takkede for den Med venlig hilsen Skrivestuen. Uli smore mad. Hvorfor ikke?? nye arbejdsplads. I august samme ar forteller redaktioncn, at kommunalbestyrelsesmedlerlrnet Oda Msller der er n),1 Bygningen som arbeidspladsmedlem i marketenderiudvalget de fsrste ir gerne vil informeres om onsker eller problemer, sa ovensteende og l "Radhuspostcn", HK-klubbens blad, som arkivct dog kun har 2 andre onsker ville blive scndt til drgange fra , fir man et hcnde. lillc indblik i arbejdsforholdenei 1967 anssgte marketenderiudvalget kommunalbestyrelsen pe dot nye redhus. I et lcscrbrev i maj 1966 star dcr bl.a. flg.: " Tntr om lov til at udskenke kaffe effer I ikke, ti er lidt./br og ekspeditionstiden kl ! - og beskedne..er alle virkelig tiwedse med garderobeforholdene? Og skud pi marketendcricts regnskab. uden beregning da der var over- hvad med temperaturerne i kontorerne, noget ry1j der kunne gores, mcd, at man fik lov til, si man fo- Det regnede udvalget dog ikke der er jo snart ildce et kontor med r slog at udvalget i sd fald skulle normal temperatur. Ilrdd med lidt nedlaegges - da dct kun var en udendars bekvenuneligheder- Det pap-and I eneste del er giort i den rebling, Ovennevntc problemer er der blevet rettet pa gcnnem tiden. Marki- er at tndkobe nogle havemabler, der i dr ikke engang er t orden. ser er der kommet til, og man har Ilvorfor kan der ikke komme markiser til de osbendte vinduer. De teter, kantine og mulighed for en elier sigendc gode udendors facili- slakkels mennesker ka11 na2sten ik- kaffeter mangler heller ikke. 4leauazz &. a. I - Seelaal"i 2005

11 l1 RAdhuset bley indviet den ned nusik og taler. Her spilet det lokale "Skotterne" for de 500 indbudte glpster. Udvidelser Fredning i 1994 I takt med foragelse af kommunens servicefunktioner og opgaver gmndelsen for ftedningen var at I 1994 blev ridhuset fredet. Be- blev der behov for en udvidelse af redhuset var et af hovedeksemplerne indenfor modemistisk stil, radhuset. Det skete i med, en udvidelse pe etagemeter og samtidig preget af japansk fordelt pi 3 etager, den sekaldte B byggestil bl.a. ved det "svevende" bygning. tag over redhushailen. Den storcte udvidelse af redhuset skete i hvor C- flojen blev bygget ud Her fik socialforvaltningen lokaler. Begge udvidelser bl v tegnet af radhusets arkitekter Halldor Gunnlggsson og Jom Nielsen. EN^*e" dt ot. I - Se&arlez 2005

12 12 Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, si henvend dig til: Lokalhistorisk San ing Kamillevej Kastrup Trf Klik pd Lokalhistorisk Samling Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange slestsforskerlinks. Abningstider: Mandag Tirsdag Fredag KastrupgArdssamlingen "OE dtpddnrycz" & "Kastrup Glas" Abent Tirsdag til sondag Onsdag tillige Plyssen Amager Snandvej 350: Permanente og skiftende udstillinger Abent Lordag og sondag

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Turistmdl i vores kommunefor og nu Nr.6 Juni/juli 1998 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Tufistforeninger Danmarks fomte turistforening blev stiftet i 1889. Formelet var at {iemme rejselivet

Læs mere

Foreninger L del. Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling

Foreninger L del. Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling Foreninger L del Nr.2-februar200l Tirnby Kommune - Lokalhistorisk Samling Forcidei usttdion: Husmoderaflssningen pe bes6g i et sygdomsraml hjem. lssn 1397-5412 Glerlmer du Skrcvet og rcdigeret af: Inger

Læs mere

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Billettor p d Amagerb anen i 1950'erne. I Nr. 1 Januar 1999 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling Leif Rasmussen, professor ved Odense Universitet, skrev i 1994 folgende ungdomserindringer

Læs mere

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv

Kikkenborgen. November 2014. Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv Kikkenborgen November 2014 Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og nyt fra Dragør Lokalarkiv DLF s logo er tegnet af Niels Febber Andersen. Lokalarkivets kikkenborg er fotograferet af Jørgen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2008 TO JUBILÆER: HOVEDBIBLIOTEKET PÅ KAMILLEVEJ 25 ÅR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET 100 ÅR FORSIDEILLUSTRATION: Hovedbiblioteket på Kamillevej

Læs mere

Husrum. TEMA Husrum sætter i første

Husrum. TEMA Husrum sætter i første Nr. 1 marts 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i første nummer fokus på boligforbedringer. Se den moderne tagbolig, der en gang var tørreloft, eller læs om hvordan man løfter et helt bykvarter. 4 En sømand

Læs mere

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl.

qffifis;,rtl,t Det Sker Arsprogrammer kan aftrentes i Klubhuset! Indhold 2 3 3 4 6 I oq f_t v) n CD = Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Postbesorget blad s7016, (S24s AnCl. Det Sker t' l I0:)0() 24. mai, Motorsejlerkapsejlads.Vi msdes i Akrogen kl. 10.00 til skippermode, og hiber at se mange nye medlernmer. Alle kan deltage. 24. mzj,information

Læs mere

Kongelig indvielse i blåt. Springfyre og ditto piger. Udendørsanlæg indviet indendørs. NR. 4 APRIL 2013 www.taarnbybladet.dk 21.

Kongelig indvielse i blåt. Springfyre og ditto piger. Udendørsanlæg indviet indendørs. NR. 4 APRIL 2013 www.taarnbybladet.dk 21. Tårnby Bladet NR. 4 APRIL 2013 www.taarnbybladet.dk 21. ÅRGANG Springfyre og ditto piger Udendørsanlæg indviet indendørs SPRINGENDE og HOPPENDE små og lidt større gymnaster fra KG66 viste gennem et fem

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009. SÅ TIL SØS Historier om vores havne

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009. SÅ TIL SØS Historier om vores havne TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 3 MAJ/JUNI 2009 SÅ TIL SØS Historier om vores havne FORSIDEILLUSTRATION: Luftfoto over Kastrup havn, broforening og lystbådehavn. Foto: 1965 KILDER: Ny

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år Elværks-krøniken 1914-2014 Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år 1 Redaktion: Anne-Marie Jørgensen Kenneth Jensen 2 Layout og offset: Kenneth Jensen - kennethjensen.dk Udgivet af Kulturhuset Elværket

Læs mere

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige

VlS. al s J. Futesø Tidende. Om et I{ITTEBARN Det lyder uhyggeligt. at en ulykkelig pige al s J a VlS Gladsaxe Kommune F ormanden fbr trafik og tcknisk udvalg i (Jlndsare Kommune Ole Skrald Rasmussen Itadhuset, (lladsaxe Itnder henvisning til cn tids debat om placeringen af et Rema meget tæt

Læs mere

Vi administrerer cirka 15.000 almene boliger samt en række kollegier i København og Gladsaxe.

Vi administrerer cirka 15.000 almene boliger samt en række kollegier i København og Gladsaxe. FSBboligs årsberetning 2006 Udgivet af FSBbolig Rådhuspladsen 59 1550 København V Tlf. 33 13 21 44 www.fsb.dk Redaktion: FSBboligs kommunikationsafdeling Fotos: Carsten Andersen Portrætter af bestyrelsen:

Læs mere

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening

Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow. Ubberud Brugsforening Oprettelse af brugsforeninger i Danmark af Anne og Flemming Thaulow Ideen om brugsforeninger går tilbage til England, hvor de første brugsforeninger oprettedes om kring 1820. Formålet med disse foreninger

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 65 - juni 2008 Mælkebøtten hedder også Løvetand SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

RINGKØBING MENIGHEDSRÅD: Referat af debatten ved menighedsmødet på rådhuset i Ringkøbing den 11. december 2014

RINGKØBING MENIGHEDSRÅD: Referat af debatten ved menighedsmødet på rådhuset i Ringkøbing den 11. december 2014 Velkomst ved Poul Agergaard: Et møde der ønsket afholdt af en gruppe i menigheden. Et møde hvorom der i en leder i Dagbladet i dag er skrevet, at der skal være en god tone. Det håber jeg sker fyldest.

Læs mere

Meget vellykket jubilæums-arrangement

Meget vellykket jubilæums-arrangement Borgerbladet Medlemsblad for Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. Meget vellykket jubilæums-arrangement Borger- og Grundejerforeningens jubilæumsarrangement den 21.august 2004

Læs mere

MANEDS. lfasf-**ning. Nr. 3, Marts 2007 Taf nby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling

MANEDS. lfasf-**ning. Nr. 3, Marts 2007 Taf nby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling MANEDS lfasf-**ning Nr. 3, Marts 2007 Taf nby Kommunebiblioteker - Lokalhistorisk Samling Forsideillustation: Jordb rplukkerne pi Ny Kastrupgard holder pause. Foto 1945. I denne udgave af"glemmerdu" erder

Læs mere

Oktober 2014. Kreativ garagekunst. side 11. Meget mere end en lektiecafé. side 6. SAB på seminar. side 4

Oktober 2014. Kreativ garagekunst. side 11. Meget mere end en lektiecafé. side 6. SAB på seminar. side 4 Oktober 2014 Kreativ garagekunst side 11 Meget mere end en lektiecafé side 6 SAB på seminar side 4 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Der er liv derude Vi taler meget om beboerdemokratiet,

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. August 2015. Nyhedsbrev - August 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby. Side 1 af 24 NYHEDSBREV August 2015...nyt fra formanden Det seneste Nyhedsbrev blev udsendt i februar måned, så her er orientering om, hvad der er sket siden. Vi vidste jo, at der ville blive folketingsvalg i løbet

Læs mere

1 januar 2012 36. årgang

1 januar 2012 36. årgang 1 januar 2012 36. årgang SVØMMEHALLEN 12. januar side 5 SENIORHUS ODENSE 01. februar side 6 ODENSE MODELJERNBANE 08. februar side 14 ODENSE VANDVÆRK 13. marts side 16 SYDDANSK ERHVERVSSKOLE 17. april side

Læs mere

tv10bler OG TfEPPE Ingen jul uden et par nye sko eller pelsst0vler Y SKO Gram tmpper Uldne vendetmpper

tv10bler OG TfEPPE Ingen jul uden et par nye sko eller pelsst0vler Y SKO Gram tmpper Uldne vendetmpper U I ET F DE H F tv10bler OG TfEPPE Skat mobierne ski/tes ttd til jttl, da Je 'vort store udljalg Vi har: Dagligstuer fra kr. 570,00 Spisestuer ".,.,','"...... fra kr. 560,00 Lrenestoie. poistrede,.,.,

Læs mere

April 2009 Årgang 13. nr. 3

April 2009 Årgang 13. nr. 3 April 2009 Årgang 13. nr. 3 Bogstart for de mindste børn - side 3 Nyd livet, hele livet - side 8-9 Teater på Brøndbys skoler - side 17 Perlen fylder ti år - side 17 Så kom de digitale kanaler - side 18-19

Læs mere

Parkvej-Avisen. Skælskør en oase for livsnydere. Skælskør Boligselskab. Skælskør. - et boligselskab i udvikling

Parkvej-Avisen. Skælskør en oase for livsnydere. Skælskør Boligselskab. Skælskør. - et boligselskab i udvikling Avis om Parkvej? Du står nu med Parkvej-Avisen i hånden. Vi har lavet den, fordi vi i de kommende år bruger 215 mio. kr. på at skabe en ny bebyggelse med beboerhaver, moderne køkkener, elevatorer og flotte

Læs mere