2. december 2013 J.nr.: NMK , NMK , NMK og NMK Ref.: MACWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. december 2013 J.nr.: NMK-33-01230, NMK-34-00182, NMK-41-00200 og NMK-34-00216 Ref.: MACWA"

Transkript

1 Rentemestervej København NV Telefon: december 2013 J.nr.: NMK , NMK , NMK og NMK Ref.: MACWA AFGØRELSE i sag om Syddjurs Kommunes VVM-redegørelse og miljøvurdering af samt endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 348 og Kommuneplantillæg nr. 12 og efterfølgende projektændring og VVM-tilladelse Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1, samt truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens 16, stk. 1 2, jf. planlovens 58, stk. 1, nr. 4.. Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Syddjurs Kommunes afgørelse af 16. december 2010 om vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 348 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 12. Som følge heraf ophæves tillige kommunens afgørelse af 25. april 2012, hvorved Lokalplan nr. 348 og Kommuneplantillæg nr. 12 blev endeligt vedtaget. Nævnet ophæver endvidere den samlede miljørapport (VVMredegørelse og miljøvurdering) samt den meddelte VVM-tilladelse af 10. september Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet 3. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen efter planloven skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 1 Bekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 af lov om planlægning 2 Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer 3 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet

2 Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Syddjurs Kommune har den 16. december 2010 vedtaget forslag til Lokalplan 348 Vindmøller ved Skaføgård Gods og forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 til Syddjurs Kommuneplan 2009 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport, herefter benævnt miljørapporten. Syddjurs Kommune har den 25. april 2012 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 348 og Kommuneplantillæg nr. 12. Afgørelsen blev offentliggjort den 8. maj Syddjurs Kommune har den 10. september 2012 meddelt VVM-tilladelse til etablering af 3 vindmøller ved Skaføgård Gods. Kommunen har samtidig truffet afgørelse om, at en ændring i projektet ikke er VVM-pligtig. Ændringen indebærer, at mølletypen ændres til en mindre mølletype (fra 3,0 MW møller til Vestas 2,0 MW), mens placeringen forbliver den samme. Kommunen genannoncerede samtidig den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget med den tilhørende miljørapport. Natur- og Miljøklagenævnet har den 29. maj 2012 modtaget en klage (klager 1) vedrørende kommunens afgørelse om et byrådsmedlems inhabilitet. Der klages endvidere over den endelige vedtagelse af Lokalplan 348 og Kommuneplantillæg nr. 12 og den tilhørende miljørapport. Klagen over den endelige vedtagelse af Lokalplan 348 og Kommuneplantillæg nr. 12 samt den tilhørende miljørapport er suppleret med skrivelser af 4. juni 2012, 8. oktober 2012, 17. oktober 2012, 18. marts 2013, 14. juli 2013 og 2. oktober Kommunen har yderligere den 23. oktober 2012 videresendt to klager af 8. oktober 2012 over VVMtilladelsen. Den ene af de to klager er nævnt ovenfor og er et tillæg til den tidligere fremsendte klage over den endelige vedtagelse af Lokalplan 348 og Kommuneplantillæg nr. 12 samt den tilhørende miljørapport. Klagerne vedrører navnlig inhabilitet, magtfordrejning, lavfrekvent støj, aktindsigt, manglende høring af berørte myndigheder efter miljøvurderingsloven, manglende behandling af indsigelser indkommet i forbindelse med offentlighedsfasen, faktuelle fejl i miljørapporten og VVM-tilladelsen (f.eks. vedrørende grundvands- og drikkevandsinteresser - nærmere vedrørende placeringen af en drikkevandsboring), visualiseringer, procedurefejl vedrørende offentliggørelsen af plangrundlaget, at lokalplanen er i strid med kommuneplanen, fejl i støjberegninger og skyggekastberegninger samt habitatbekendtgørelsen og naturbeskyttelseslovens 29a. Natur- og Miljøklagenævnet har behandlet klagepunktet om aktindsigt særskilt i afgørelse NMK af 21. november Procedurefejl vedrørende offentliggørelsen af plangrundlaget og miljørapporten Klager 1 har anført, at kommunen i forbindelse med offentliggørelsen af den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget har undladt at bringe den retmæssige offentliggørelse af VVMtilladelsen samt afgørelsen om ikke VVM-pligt for ændringen af projektet. Klager har videre anført, at kommunen blev gjort opmærksom på ovenstående den 20. juli 2012, men alligevel ventede yderligere 3 måneder med offentliggørelsen. 2

3 Habitatbekendtgørelsen og bilag IV-arter Klager 1 har anført, at lokalplanen er i strid med beskyttelsesreglerne for bilag IV-arter, idet flagermus og stor vandsalamander vil blive negativt påvirket af vindmølleprojektet. Klager har videre anført, at miljørapportens vurdering, hvorefter disse arter ikke vil påvirkes negativt af vindmøllerne, er uden belæg og er foretaget af medarbejdere i kommunen, som ikke har egentlige forudsætninger for at foretage en sådan vurdering. Klager har anført, at miljørapportens behandling af indvirkningen på naturen og faunaen generelt bygger på formodninger om, at vindmøller ikke vil have en negativ indvirkning på disse områder. Klager anfører, at der således ikke ses at være foretaget egentlige undersøgelser. Klager anfører under henvisning til flere eksempler - at miljørapporten generelt hviler på subjektive vurderinger og formodninger. Klager har i den sammenhæng anført, at kommunen ikke dokumenterer påstanden om, at vindmøllerne ikke får nogen betydning for bilag IV-arter, herunder flagermus og stor vandsalamander. Klager bemærker, at kommunen har indrømmet, at der i forhold til flagermus ikke er foretaget undersøgelser, men at kommunens vurdering alene bygger på data fra Dansk Pattedyrsatlas. Klager har yderligere anført, at rovfuglen rød glente, der er registreret på rødliste som en sjælden fugl i Danmark, overhovedet ikke er nævnt i miljørapporten. Klager oplyser, at rød glente er opført på EU s fuglebeskyttelsesdirektivs bilag I, der forpligter medlemslande til at udpege og sikre levesteder for de pågældende arter. Klager har endvidere bemærket, at rød glente af miljøministeren er valgt som den truede fugl som Syddjurs Kommune skal passe særligt godt på. Klager har oplyst, at der er observeret flere eksemplarer af den truede art i de senere år i nærområdet, hvorfor det må formodes, at den også yngler i nærområdet. Det anføres i den sammenhæng af klager, at der ifølge naturbeskyttelseslovens 29 gælder et generelt forbud mod forstyrrelse af oplistede arter. Klager oplyser, at rød glente er omfattet af EU s fuglebeskyttelsesdirektiv. Klager har desuden oplyst, at der er beskyttede naturtyper (søer og vandhuller) i umiddelbar nærhed af alle tre vindmøller. Klager har på den baggrund anført, at projektet er uforeneligt med lovgivningen og bestræbelserne på at beskytte denne enestående natur og fauna. Sagens oplysninger Syddjurs Kommuneplan 2009 Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2009 for Syddjurs Kommune udpeget som et muligt opstillingsområde for vindmøller. Det fremgår af kommuneplanens retningslinjer og generelle rammer for vindmøller, at området ved Skaføgård er fundet umiddelbart egnet til opstilling af op til 3 vindmøller på maks. 150 m. 3

4 Kommuneplantillæg og lokalplan Syddjurs Kommune har den 25. april 2012 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 348 Vindmøller ved Skaføgård Gods og Kommuneplantillæg nr. 12 til Syddjurs Kommuneplan Det fremgår af redegørelsen, at baggrunden for lokalplanen er et ønske fra en bygherre om at etablere 3 vindmøller i området ved Skaføgård. Lokalplanen indeholder mulighed for opstilling af 3 vindmøller. Vindmøllerne skal placeres på en lige linje med en ens indbyrdes afstand imellem sig på mellem 505 m og 515 m, i princippet som vist på lokalplanens kortbilag 2 jf. lokalplanens 6.2. Angående plangrundlagets påvirkning af bilag IV-arter henvises der i lokalplanredegørelsen til den vurdering, der er foretaget i miljørapporten. Kommuneplantillægget udlægger støjkonsekvenszoner omkring vindmøllerne. Inden for zone A må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er nødvendigt for landbrugsdriften, ikke etableres nye boliger i det åbne land. Inden for zone B må der, bortset fra byggeri og anlæg, der er nødvendigt for landbrugsdriften og beboelse i det åbne land, ikke etableres ny støjfølsom anvendelse. Kommuneplantillægget bestemmer bl.a., at der kan opstilles 3 vindmøller på maksimalt 125 m inden for det nye rammeområde 9.15.T3 Teknisk anlæg til vindmøller ved Skaføgård. Lokalplanområdet ligger i landzone, og omfatter et område på ca. 5 ha beliggende på Skaføgårds jorder. Vindmøllerne skal placeres nord for godsets bygninger. Mod nord grænser området op mod Pindstrup Mose og Pindstrup by og mod syd Skaføgård og Sandmarksskov området. Mod vest ligger Kastrup Mose og mod øst Ryom Å og Hedeskov. VVM-redegørelsen og miljørapporten Syddjurs Kommune har udarbejdet én samlet rapport, som både er en VVM-redegørelse og en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. Denne vil herefter blive benævnt miljørapporten. Miljørapporten indeholder følgende hovedpunkter: 1. Indledning, 2. Beskrivelse af det tekniske anlæg, 3. Påvirkning af landskabet, 4. Påvirkning ved naboer, 5. Naturbeskyttelse, 6. Andre forhold, 7. Sundhed og 8. Overvågning. Det ikke-tekniske resume er udarbejdet i et selvstændigt dokument. I afsnit 5.4 om naturbeskyttelse fremgår bl.a. følgende vedrørende bilag IV-artet, herunder flagermus: Bilag 4 arter: Ifølge Habitatdirektivets artikel 12 skal medlemslandene indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, der er anført på direktivets Bilag 4, uanset om disse arter forekommer inden for eller uden for de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områderne). For dyrearter omfattet af Bilag 4 indebærer beskyttelsen bl.a. et forbud mod, at yngle- og rasteområder beskadiges eller ødelægges. Ynglesteder defineres i den sammenhæng som arealer, der er af afgørende betydning for pardannelse, parringsadfærd, bygning af reder, æglægning eller i det hele taget spiller en rolle, når arterne skal formere sig. Ra- 4

5 steområder defineres som områder eller strukturer, der er af afgørende betydning for dyr eller grupper af dyr, når disse ikke er aktive. Der er kun et begrænset kendskab til forekomsten af Bilag 4 arter i projektområdet, men i hvert fald 9 dyrearter, der er opført på Bilag 4, kan potentielt forekomme i eller nær området. Det drejer sig om: vandflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, dværgflagermus, odder, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø (Baagøe & Jensen 2007, Søgaard & Asferg 2007). Flagermus: Flagermus kan potentielt kollidere med møllernes rotorer i et sådant omfang, at det må formodes at påvirke bestandene negativt (f.eks. Sterner et al. 2007). Der er ikke foretaget danske undersøgelser af dette forhold, men problemet har været genstand for ganske grundige studier i Tyskland og USA. Således har Hötker et al. (2004) og Brinkmann & Schauer-Weisshahn (2006) sammenstillet data fra tidligere undersøgelser, hvor det beregnede antal kollisionsdræbte flagermus varierede mellem 0 og 50 pr. vindmølle pr. år. Antallet af kollisioner afhænger stærkt af vindmøllernes placering. Den eksisterende viden peger forholdsvis entydigt på, at vindmøller i skove, skovrydninger og på bjergkamme udgør en særlig risiko for flagermus, mens kollisionsrisikoen er langt mindre i åbne landskabstyper, hvor den højeste, kendte kollisionsrate er 3,2 dræbte flagermus pr. mølle pr. år (Hötker et al. 2004). Hvis landskabet er gennemskåret af levende hegn, kan risikoen være forøget, idet sådanne hegn ofte benyttes som ledelinier ved flyvningerne mellem dagrastepladserne og jagtområdet. Disse flyvninger foregår dog normalt ikke over træhøjde, dvs. væsentligt lavere end de aktuelle møllers rotorhøjde ( m). Der er ikke foretaget eftersøgninger af flagermus i området, hvorfor den følgende vurdering udelukkende bygger på data fra Dansk Pattedyratlas (Baagøe & Jensen 2007), hvor arternes forekomst er registreret i 10 x 10 km kvadrater og på en generel vurdering af projektområdets egnethed for de forskellige flagermusarter. De forskellige arter af flagermus er ikke lige udsatte, idet højtflyvende arter og andre arter, der jager i det frie luftrum, er særligt sårbare. Af de arter, der eventuelt kan forekomme i projektområdet, jager vandflagermus så godt som udelukkende lavt over vandoverflader og vil derfor ikke være i fare for at kollidere med møllerne. Brunflagermus jager ofte højt til vejrs over helt åbent agerland og søer såvel som over skovenes trækroner. Dermed er den ikke decideret skovtilknyttet. Alligevel ses den ofte jagende over eller langs med skovbryn og over parker med modne træer, fordi der sådanne steder ofte er mange insekter. Arten er relativt almindelig i Danmark og forekommer især på Øerne og i Østjylland. Området ved Skaføgård er næppe optimalt for arten, men den forekommer der sandsynligvis. Det vurderes, at arten er potentielt følsom overfor kollisioner med vindmøller. Kollisionsrisikoen vurderes dog ikke at være af en sådan størrelse, at bestanden af den relativt almindelige art i nævneværdig grad vil kunne påvirkes af projektet. Langøret flagermus foretrækker afvekslende frodige kulturlandskaber med gårde, parker, alléer og små løvskove m.m. Her jager den tæt og lavt under og omkring træer og ofte helt inde i vegetationen eller tæt langs mure og tagflader. Den vil derfor næppe være i farezonen i forhold til at kollidere med vindmøllerne. Sydflagermus kan findes i en lang række habitater, men træffes hyppigst jagende langs skovkanter, omkring enkeltstående træer, i parker og parcelhushaver med ældre træer og lignende steder. Her jager arten i åbent luftrum, sjældent helt tæt på træerne og lejlighedsvis i stor højde (op til 50 m, men normalt lavere). Arten er derfor potentielt sårbar over for kollisioner med vindmøller. Pga. den relativt sparsomme forekomst 5

6 af større træer er projektområdet ikke optimalt for sydflagermus, men da arten er almindelig, er det dog sandsynligt, at den forekommer i området. Kollisionsrisikoen vurderes dog ikke at være af en sådan størrelse, at bestanden af sydflagermus der er en af Danmarks almindeligste flagermus i nævneværdig grad vil kunne påvirkes af projektet. Dværgflagermus er en af de mange arter, der jager langs ydre og indre skovbryn, åbninger mellem træerne, i parker, haver o. lign. Den opsøger især steder, hvor læ og solopvarmning har medført en opsamling af insekter og vil derfor næppe komme for nær på møllerne, der står frit og vindeksponeret. Med hensyn til yngle- og rastepladser generelt er flagermus særligt følsomme overfor: forringelse af bygninger, fældning af hule træer med revner og sprækker, restaureringsarbejder, der fjerner revner i broer, sten eller andre strukturer, brud på eller nedlæggelse af landskabelige ledelinjer, større ændringer af skovkanter, plantning af nåletræer eller afdrift af gammel løvskov, forurening eller formindskelse af vådområder, der nedsætter insektproduktionen, forringelser af miner, kældre o. lign., der anvendes som vinterkvarter (Søgaard & Asferg 2007). Projektet ved Skaføgård indebærer ingen af disse eller tilsvarende aktiviteter. Der konkluderes således i alle tilfælde, at de forskellige flagermusarter ikke i nævneværdig grad vil kunne påvirkes af projektet. Kommunens bemærkninger Kommunen har bl.a. kommenteret det af klagerne anførte om aktindsigt, inhabilitet samt lavfrekvent støj. Kommunen har i forhold til mange af de øvrige klagepunkter, herunder klagepunktet om bilag IVarter henvist til VVM-redegørelsen, VVM-screeningsnotatet og begrundelserne i VVM-tilladelsen og afgørelsen om ikke VVM-pligt for ændringerne samt høringsnotaterne i sagen. Klagers supplerende bemærkninger Klager 1 har ved af 10. december 2012 kommenteret kommunens bemærkninger. Klager bemærker bl.a., at kommunen fuldstændigt har undladt at forholde sig til flere problemstillinger som klager har påpeget. Herudover uddybes bl.a. klagepunktet om inhabilitet. Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse Efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4, kan Natur- og Miljøklagenævnet tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes afgørelser efter planloven og de i medfør af loven fastsatte forskrifter, herunder reglerne i VVM-bekendtgørelsen. I henhold til miljøvurderingslovens 16, stk. 1, kan afgørelser efter loven påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen er udarbejdet i henhold til. Det er et retligt spørgsmål, om Syddjurs Kommune har overholdt planlovens bestemmelser samt VVM-bekendtgørelsens og miljøvurderingslovens bestemmelser, herunder om mindstekravene til en VVM-redegørelse/miljørapport er opfyldt. Der endvidere et retligt spørgsmål om lokalplanen er i overensstemmelse med den overordnede planlægning. Ligeledes er det et retligt om et eller flere byrådsmedlemmer er inhabile samt om der 6

7 er varetaget usaglige hensyn ved afgørelsen heraf. Endelig er det et retligt spørgsmål om kommunens planlægning er i overensstemmelse med habitatreglerne. Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke tage stilling til, om afgørelsen om at planlægge for opstilling af vindmøller er hensigtsmæssig eller rimelig i forhold til omboendes interesser, lige som nævnet ikke har mulighed for at påbyde ansøger eller kommunen at udarbejde en planlægning med et andet indhold for opstilling og udformning af vindmølleprojektet. Planloven Nævnet skal indledningsvis bemærke, at det ikke er et krav efter planloven eller VVMbekendtgørelsen, at en VVM-tilladelse skal gives og offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af den endelige vedtagelse af plangrundlaget for projektet. Af VVM-bekendtgørelsens 9 følger blot, at kommunalbestyrelsen ikke må meddele en VVMtilladelse, jf. 2, stk. 4, nr. 2, til at påbegynde et VVM-pligtigt anlæg jf. 3, stk. 1 eller 3, stk. 2, før kommuneplanretningslinjerne for anlægget er endeligt vedtaget. En VVM-tilladelse skal dog offentligt bekendtgøres umiddelbart efter, at tilladelsen meddeles bygherren. Det kan ikke på baggrund af planloven eller VVM-bekendtgørelsen med sikkerhed udledes, hvor lang en gyldighedsperiode en VVM-redegørelse har. VVM-vejledningen 4 giver heller ikke noget entydigt svar herpå. En VVM-tilladelse vil således kunne meddeles på grundlag af en VVM-redegørelse, som er gennemført for flere år siden, i det omfang denne stadig er gyldig og dækkende. VVM-bekendtgørelsen og miljøvurderingsloven Miljørapporten Det fremgår af planlovens 11g, at enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, ikke må påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende redegørelse (VVM-redegørelse). De nærmere regler om hvilke anlæg, der er omfattet af VVM-pligten, fremgår af VVM-bekendtgørelsen. VVM-pligt udløses ifølge VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 1, ved nyanlæg og væsentlige ændringer af bestående anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg, hvis anlægget er nævnt i bekendtgørelsens bilag 1 eller ifølge stk. 2 ved nyanlæg og ændringer af bestående anlæg, som er opført på bilag 2, når anlægget må antages af kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsen bilag 1, punkt 38 "Vindmøller over 80 m totalhøjde eller grupper af vindmøller med flere end 3 møller". Efter bekendtgørelsens 7, stk. 1, skal VVM-redegørelsen påvise, beskrive og vurdere et anlægs direkte og indirekte virkninger på følgende faktorer: 1) Mennesker, fauna og flora, 2) jordbund, vand, luft, klima og landskab, 3) materielle goder og kulturarv, og 4) samspillet mellem disse faktorer. Redegørelsen skal ifølge stk. 2, indeholde oplysninger, som er nævnt i bilag 4. Disse oplysninger er i hovedtræk følgende: En beskrivelse af det påtænkte anlægs fysiske udformning og karakteristika samt arealanvendelsesbehovet under bygnings- og driftsfaserne, herunder angivelse af anlægget på kortbilag i relevante målestoksforhold. 4 Vejledning om VVM i planloven (Miljøministeriet, 2009) 7

8 En beskrivelse af de væsentlige karakteristika for produktionsprocesserne, f.eks. type og mængde af de anvendte materialer, herunder om der indgår risikofyldte produktionsprocesser eller andre miljøbelastende forhold. Et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer og emissioner (vand-, luft- og jordbundsforurening, støj, vibrationer, lys, varme, stråling osv.) i forbindelse med driften af det foreslåede projekt. En oversigt over de væsentligste alternativer, som bygherren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste grunde til dennes valg af alternativ under hensyn til virkningerne på miljøet. Endvidere en oversigt over de væsentligste alternativer og alternative placeringer, som herudover har været undersøgt, en beskrivelse af konsekvenserne af, at anlægget ikke gennemføres (0-alternativet), samt oplysninger om de vigtigste grunde til planmyndighedens valg af alternativ under hensyn til virkningerne på miljøet. En beskrivelse af de omgivelser, som i væsentlig grad kan blive berørt af det ønskede anlæg, beskrivelse af anlæggets betydelige virkninger på omgivelserne, herunder navnlig virkningerne på befolkning, fauna, flora, jord, vand, luft, klimatiske forhold, omfanget af transport, materielle goder, herunder den arkitektoniske og arkæologiske kulturarv, landskabet, offentlighedens adgang hertil og den indbyrdes sammenhæng mellem ovennævnte faktorer samt en beskrivelse af de som en mulig følge af miljøpåvirkningerne afledte socioøkonomiske forhold. En beskrivelse af anlæggets såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på miljøet, som følge af påvirkning af overflade- og grundvandssystemer, luftforurening, støjbelastning, anvendelsen af naturlige råstoffer, emission af forurenende stoffer, andre genevirkninger samt bortskaffelsen af affald. beskrivelse af, hvilke metoder der er anvendt til forudberegningen af virkningerne på miljøet. En beskrivelse af de foranstaltninger, der tænkes anvendt med henblik på at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de skadelige virkninger på miljøet. Et ikke-teknisk resume på grundlag af ovennævnte oplysninger. En oversigt over eventuelle mangler ved oplysningerne og vurderingen af miljøpåvirkningerne. Efter miljøvurderingsloven skal der udarbejdes en miljøvurdering for planer, som er omfattet af bilag 3 eller 4 til loven, og når det antages, at planen vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 1. Planlægning for vindmøller ved Skaføgård Gods er omfattet af lovens bilag 4, punkt 3i, "Anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion (vindmølleparker)". Ved udarbejdelse af en miljøvurdering skal myndigheden sørge for, at der udarbejdes en miljørapport, som efter lovens 7, stk. 1, skal fastlægge, beskrive og evaluere den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse og rimelige alternativer under hensyn til planens mål og geografiske anvendelsesområde. Rapporten skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i bilag 1 til loven, jf. 7, stk. 2, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til aktuel viden og gængse vurderingsmetoder samt til detaljeringsgrad og trin i et eventuelt planhierarki. Efter lovens bilag 1 skal en miljøvurdering bl.a. indeholde følgende oplysninger: "... f) Den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder på spørgsmål som den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og 8

9 det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer.... " Den vurdering, der følger af VVM-reglerne, vil som regel tillige kunne tilgodese kravene til en miljørapport i medfør af miljøvurderingsloven, hvori den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planernes gennemførelse fastlægges, beskrives og vurderes. Det skal bemærkes, at VVM-reglerne og reglerne i miljøvurderingsloven ikke i sig selv fastlægger grænser for, hvad myndighederne kan beslutte af politiske, økonomiske eller andre grunde, men alene stiller krav til grundlaget for beslutningerne og til procedurerne for tilvejebringelse af denne information (VVM-redegørelse/miljørapporten). Begrænsninger i niveauet for tilladelige miljøpåvirkninger følger af anden lovgivning. Habitatbekendtgørelsen Det er af klager 1 bl.a. gjort gældende, at opstillingen af vindmøllerne er i strid med beskyttelsesreglerne for flagermus. Klager anfører nærmere, at miljørapportens vurdering af bilag IV-arter, herunder flagermus er mangelfuld, idet den ikke er baseret på egentlige undersøgelser, men alene på generelle oplysninger fra bl.a. Dansk Pattedyratlas. Ifølge habitatdirektivets art. 12(1) b, er der for dyrearter nævnt i bilag IV, litra a, forbud mod forsætlig forstyrrelse af disse arter, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer og ifølge art. 12(1) d, forbud mod beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder. Alle arter af flagermus er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, litra a, som oplister dyrearter, der kræver streng beskyttelse. Habitatbekendtgørelsen 5 fastsætter bindende forskrifter for myndighedernes administration med henblik på at sikre, at forbuddet mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for dyrearter i henhold til direktivets art. 12 efterkommes, jf. bekendtgørelsens 2. Af habitatbekendtgørelsens 11, stk. 1, fremgår, at der ved administrationen af de i 8 og 9 nævnte bestemmelser ikke kan gives tilladelser m.v., hvis denne kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatbilagets bilag IV, litra a, 2) eller ødelægge de plantearter, som er optaget på samme bilag, litra b. Vurderingen heraf skal fremgå af redegørelsen til planforslaget, jf. bekendtgørelsens 11, stk. 3. Af habitatbekendtgørelsens 11, stk. 2, fremgår, at planforslag ikke kan vedtages, hvis gennemførelse af planen har virkning som i bekendtgørelsens 11, stk. 1. Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens 29a, stk. 1, at de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, ikke forsætligt må forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder forsætlig forstyrrelse af de dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, litra a. 5 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 9

10 Spørgsmålet om i hvilket omfang der skal foretages en nærmere undersøgelse af, om et område er et naturligt udbredelsesområde for en beskyttet art efter habitatdirektivets bilag IV, er ikke reguleret. Ligesom spørgsmålet om i hvilket omfang en myndighed generelt er forpligtet til at foretage konkrete undersøgelser af bilag IV-arters forekomst og omfanget af disse, ikke er reguleret. En eventuel undersøgelsespligt og det potentielle omfang af denne, afhænger således af den lovgivning og de ulovbestemte forvaltningsretlige principper, herunder officialprincippet (undersøgelsesprincippet), som kommunen skal påse overholdt. Kravene til forvaltningens sagsoplysning angår tilvejebringelsen af et fyldestgørende grundlag for afgørelsen. Kravene til oplysning af faktum kan ikke præciseres generelt, og er i vid udstrækning af skønsmæssig karakter. Syddjurs Kommune konstaterer i miljørapporten, at der potentielt kan forekomme 9 bilag IV-arter i eller nær lokalplanområdet, herunder fem flagermusarter. Kommunen vurderer herefter, at lokalplanen ikke er i strid med beskyttelsesreglerne for flagermus - alene på baggrund af data fra Dansk Pattedyratlas (Baagøe & Jensen 2007), hvor arternes forekomst er registreret i 10 x 10 km kvadrater, og på baggrund af kommunens generelle vurdering af projektområdets egnethed for de forskellige flagermusarter. Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at kommunens afgørelse om, at vedtagelsen af lokalplanen er i overensstemmelse med beskyttelsesreglerne for flagermus, er truffet på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Nævnet har herved lagt vægt på, at kommunens vurdering af tilstedeværelsen af flagermus i lokalplanområdet og vurderingen af vindmøllernes påvirkning af disse alene er baseret på generelle oplysninger fra bl.a. Dansk Pattedyratlas. Kommunen har således ikke foretaget egentlige undersøgelser af forholdene til trods for, at kommunen indledningsvis har vurderet, at der potentielt kan forekomme 5 flagermusarter i eller nær lokalplanområdet. Nævnet finder på denne baggrund ikke, at det med den fornødne sikkerhed er godtgjort, at gennemførelsen af planerne ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV. Nævnet finder det ligeledes ikke godtgjort, at planerne ikke kan have den i naturbeskyttelseslovens 29a, stk. 1 nævnte effekt. Da det fremgår af habitatbekendtgørelsens 11, stk. 3, at vurderingen efter stk. 1, skal fremgå af redegørelsen til planforslaget ophæver Natur- og Miljøklagenævnet Syddjurs Kommunes afgørelser af 16. december 2010 om vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 348 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 12. Som følge heraf ophæves tillige kommunens afgørelse af 25. april 2012, hvorved Lokalplan nr. 348 og Kommuneplantillæg nr. 12 blev endeligt vedtaget. Da det følger af habitatbekendtgørelsens 11, stk. 1, at der ikke kan gives tilladelser m.v., hvis denne kan 1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatbilagets bilag IV, litra a, ophæves tillige den meddelte VVM-tilladelse af 10. september Da vurderingen efter habitatbekendtgørelsen og naturbeskyttelseslovens 29a tillige er en integreret del af den samlede miljørapport (VVM-redegørelsen og miljøvurderingen) finder nævnet, at miljørapporten lider af en væsentlig mangel, hvorfor den tillige ophæves. 10

11 Andre retlige spørgsmål Klagerne har herudover gjort en række andre retlige klagepunkter gældende, som nævnet herefter ikke finder anledning til at behandle. Natur- og Miljøklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. Nina Herskind Kst. ankechef / Mark Christian Walters Fuldmægtig Afgørelsen er sendt pr. til: - Anna-Grethe Bøgh Mortensen, Mosevej 7, 8410 Rønde, - Per Dalgaard, Byrådet i Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, - Syddjurs Kommune, Natur og miljø, 10/8191, - Statsforvaltningen Midtjylland, Tilsynet, j.nr.: /1234, - Christian Estrup, Skaføgård, 8544 Mørke, - Elisabeth og Jørgen Kruse Rasmussen, Kastrupvej 9, Ringsø, 8550 Ryomgård, 11

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn.

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. I dette bilag er lovgivning af relevans for planarbejdet og miljøvurderingerne oversigtsmæssigt beskrevet. 1.1 PLANLOVEN OG VVM

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt Udkast til Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller

Læs mere

6. Miljøområdet for projekters landdel, herunder VVM-godkendelse

6. Miljøområdet for projekters landdel, herunder VVM-godkendelse 6. Miljøområdet for projekters landdel, herunder VVM-godkendelse a) Relevante lovgivning: Lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1654

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 30. oktober 2007 J.nr.: NKN-33-01480 ssc Afgørelse i sagen om Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Deres J.nre: NMK , NMK , NMK NMK , ref.: MACWA

Deres J.nre: NMK , NMK , NMK NMK , ref.: MACWA 1 of 19 09-12-2013 Natur- og miljøklagenævnet Sagsnr.: 12/31754 Rentemestervej 8 Sagsbehandler: 2400 København NV Morten Hundahl Tlf.: 87 53 54 10 Sendt på mail til: nmkn@nmkn.dk natur.miljoe@syddjurs.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1) BEK nr 382 af 25/04/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1253-00010 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus

Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Professor dr. Jur. Peter Pagh Notat om Degnehusene 70, 2620 Albertslund tlf.: 43421238/35323127 email: peter.pagh@jur.ku.dk Etablering af vindmølle og beskyttelse af flagermus Allerød Kommune har bedt

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Offentliggørelse Afgørelsen offentliggøres den 26. september 2016 på Lejre kommunes hjemmeside.

Offentliggørelse Afgørelsen offentliggøres den 26. september 2016 på Lejre kommunes hjemmeside. Stig Flemming Olsen Charlotte Nørgaard Tomasen Karlebyvej 135 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Birgitte

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB Philip Heymans Alle Hellerup. Sendt pr. til: og

HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB Philip Heymans Alle Hellerup. Sendt pr.  til: og HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: info@horten.dk og mtr@horten.dk Naturcenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79947727 Afslag på anmodning om genoptagelse

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 030 for et sommerhusområde ved Ekkodalen samt Kommuneplantillæg nr.

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 030 for et sommerhusområde ved Ekkodalen samt Kommuneplantillæg nr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 3. juli 2012 J.nr.: NMK-33-00757 Ref.: ssc/nyape AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse af Lokalplan nr.

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Natur & miljø 2017, Kolding. Martin Holm Jensen Miljøstyrelsen En kort introduktion til nyt lovgrundlag Ny lov om miljøvurdering af planer

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

VVM VVM. Vurdering af Virkning på Miljøet. Specialkonsulent Gert Johansen.

VVM VVM. Vurdering af Virkning på Miljøet. Specialkonsulent Gert Johansen. VVM VVM Vurdering af Virkning på Miljøet Specialkonsulent Gert Johansen Regionplanlægning Sætte rammer for den kommunale planlægning Virke for gennem administration af anden lovgivning Foretage arealreservationer

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel Miljøvurdering af planer og programmer Den lovgivningsmæssige vinkel af Specialkonsulent Gert Johansen Introduktion Intentionerne med loven og direktivet bæredygtighed sammenhæng mellem projekter bedre

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse af lokalplan samt regionplantillæg og VVM-screening for vindmøller ved Krashave

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse af lokalplan samt regionplantillæg og VVM-screening for vindmøller ved Krashave Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. februar 2014 J.nr.: NMK-34-00222, NMK-33-01480 Ref.: BAB-NMKN AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes vedtagelse

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017

NOTAT. Svana Sjælland J.nr. SVANA Ref. mamor/niple Januar 2017 NOTAT Svana Sjælland J.nr. SVANA-5660-00001 Ref. mamor/niple Januar 2017 Sammenfattende redegørelse Natura 2000-område N142, Saltholm og omliggende hav Denne sammenfattende redegørelse er udarbejdet i

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2014 J.nr.: NMK-31-01347 Ref.: JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsmølle ved Gødstrup i Næstved

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 25 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 25 til Rammeområde 99.T46 Teknisk anlæg recirkuleret fiskeopdræt ved Timlundvej, Sandet Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et

Læs mere

Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en m² stor kold hal

Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en m² stor kold hal Arkitekt m.a.a. Kurt Birk Lindhøjvej 10, Begtrup 8420 Knebel Vedr. Smedebakken 1, 8400 Ebeltoft - Landzonetilladelse til at opføre en 1.100 m² stor kold hal 06-01-2011 Sagsnr. 10/24917 Kontaktperson: Der

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA

Høringssvar i sag om skovrejsning i Mariagerfjord Kommune j.nr. SVANA Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Vasevej 7 8920 Randers NV 6.1.2 Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer:

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

VVM og Miljøvurdering

VVM og Miljøvurdering Borgermøde 10. januar 2016 i Halvrimmen VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Nørre Økse Sø Miljørapport VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering November 2016 Ansvarlig for miljørapport:

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup

Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Lokalplan nr. 049 og Kommuneplantillæg 011 for erhvervsområde ved Københavnsvej i Slangerup Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Odsherred Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt for digeprojekt Gniben

AFGØRELSE i sag om Odsherred Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt for digeprojekt Gniben Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 8. februar 2013 J.nr.: NMK-34-00215 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Odsherred Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt for digeprojekt

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan

AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet terrasse på Sydkajen 1A og 1B er umiddelbart tilladt efter områdets lokalplan Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. december 2014 J.nr.: NMK-33-02535 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Frederikssund kommunes afgørelse om at en hævet

Læs mere

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng.

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng. Anders Holm Lilliensborgvej 40 Gylling 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Henrik Søgaard Larsen Mail: hsl@niras.dk Landzonetilladelse til etablering af jordvold matr. nr. 36, Gylling By, Gylling

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse

AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke VVM-pligt ved udvidelse af tilslutningsanlæg 36 ved Ulse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. september 2016 J.nr.: NMK-34-00558 KlageID: 91761 Ref.: EVAJP-NMKN AFGØRELSE i sag om Naturstyrelsens afgørelse om ikke

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering og drift af røggaskondenseringsanlæg

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering og drift af røggaskondenseringsanlæg Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Digital post til CVR-nr 15980907 Virksomheder J.nr. MST-1270-01921 Ref. MSCHU Den 13. maj 2016 Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering og drift af

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Danish Crown A/S Langbro 7b, Blans 6400 Sønderborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01892 Ref. metho/hemhe Den 24. februar 2016 Afgørelse om VVM-pligt for etablering af ny betontank til spildevand Miljøstyrelsen

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommunes miljøscreening af forslag til lokalplan L Hotel og kursted på præstegården i Stavreby

AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommunes miljøscreening af forslag til lokalplan L Hotel og kursted på præstegården i Stavreby Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. april 2014 J.nr.: NMK-41-00161 Ref.: TALKN-NMKN AFGØRELSE i sag om Vordingborg Kommunes miljøscreening af forslag til

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

Tjekliste til screening for VVM-pligt

Tjekliste til screening for VVM-pligt Bilag A Tjekliste til screening for VVMpligt Titel: VVMscreeningsskema for kystbeskyttelse ved Sj. Odde på Gnibenvej 55 Udført af: Landskabsforvalter, MEEL Rasmus Kruse Andreasen, Natur, Miljø og Trafik

Læs mere

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund

VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund BILAG 1 Screeningsnotat VVM-screening af opsætning af 1 stk. husstandsvindmølle på adressen Glerupvej 15, 9560 Hadsund Mariagerfjord Kommune, Miljøafdelingen, har d. 15. april 2015 modtaget anmeldelse,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune

AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139 i Horsens Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-33-02485 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om en række forhold inden for delområde C i Lokalplan 139

Læs mere