C H R I S T I A N S F E L D K O M M U N E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "C H R I S T I A N S F E L D K O M M U N E"

Transkript

1 C H R I S T I A N S F E L D K O M M U N E Vandforsyningsplan December 2004 Sag F J.nr. LF TIC Udarb. TIC Udg. 1 Kontrol JNJ Dato Godk. TIC RAMBØLL PERLEGADE 36 DK-6400 SØNDERBORG TEL FAX

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Plangrundlaget Planforløbet for Vandforsyningsplanen 2 2. Nuværende Vandforsyningsforhold Vandforsyningsstruktur Beskrivelse af almene vandforsyningsanlæg Enkeltindvindere Store enkeltindvindere Markvanding og gartneri 6 3. Vandindvinding Geologiske og hydrogeologiske forhold Tilladelige og aktuelle indvindingsmængder Overvågning af vandkvaliteten Monitering af grundvand Information til forbrugerne Status og prognose over vandforbrug De almene vandværker Enkeltanlæg Vandleverancer til/fra kommunen Import Eksport Forsyningssikkerhed Lovgrundlag for beredskab Forhold til anden planlægning Grundvandsbeskyttelse Råstofindvinding Landbrug og markvanding Affaldshåndtering og -depoter Indsatsplaner Spildevand Kommuneplanlægning Miljøsamarbejde Sønderjylland Nord 24 I (Fjelstrup og Hjermdrup vandværker)

3 8. Målsætning og strategi for vandforsyningen i Christiansfeld Kommune Målsætning Strategi Bæredygtig vandindvinding Grundvandsbeskyttelse i indvindingsområder Drikkevand af god kvalitet Overvågning af grundvandskvalitet med målrettet overvågning i forhold til kilder Enkeltindvindere (Ikke almene vandforsyningsanlæg, max m 3 vand/år) Drift, vedligehold og renovering af vandforsyningsanlæg Udbygning og vedligeholdelse af ledningsnettet Boringernes kvalitet og tekniske tilstand Registrering og sløjfning af boringer Anvendelse af boringer og brønde, der ikke anvendes til drikkevandsformål Forsyningssikkerhed - Nødberedskab Regulativer og takster Fremtidig vandforsyningsstruktur/-forhold De almene vandforsyningsanlæg Aller Vandværk Bjerndrup Vandværk Christiansfeld Vandforsyning Fjelstrup Vandværk Frørup Vandværk Hejls Vandværk Hejlsminde Vandværk Hejlsminde Nord Vandforsyning (kun distribution) Hjerndrup Vandværk Sjølund Vandværk Stepping Vandværk Søndervang Vandværk Taps Vandværk Teglgården Vandværk Torning Vandværk Øvrige Referencer 34 II (Fjelstrup og Hjermdrup vandværker)

4 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Beskrivelse af de almene vandforsyningsanlæg med foto, placering, principskitse og tekniske data Vandforbrugsopgørelse Oversigtskort med eksisterende forhold vedr. hovedforsyningsledninger, forsynede ejendomme og enkeltindvindere Oversigtskort med hovedforsyningsledninger, fremtidige forsyningsområder og enkeltindvindere Potentialekort og områder udpeget med drikkevandsinteresse Indvundne vandmængder Liste for de almene vandværker med vilkår i indvindingstilladelse III (Fjelstrup og Hjermdrup vandværker)

5 1. Indledning Vandforsyningsplanen for Christiansfeld Kommune har til formål at klarlægge de nuværende forsyningsforhold og derved sikre en sammenhæng i vandforsyningen. Planen er en opdatering af Vandforsyningsplan for Christiansfeld Kommune, der blev udarbejdet i 1988 og revideret i Planen beskriver først en status over den eksisterende vandforsyningsstruktur i Christiansfeld Kommune, herunder en teknisk gennemgang af de eksisterende almene og kommunale vandforsyninger. Dernæst beskrives en status og prognose over vandforbruget, forsyningssikkerhed, forhold til anden planlægning samt den fremtidige vandforsyningsstruktur. I planen er ligeledes beskrevet den målsætning som kommunen ønsker skal være kendetegnende for vandforsyningen. Planen skal benyttes i det administrative arbejde med kommunens vandforsyning (planlægning, tilsyn og sagsbehandling). Vandforsyningsplanen skal endvidere udgøre grundlaget for: Kommunens tilsyn med vandværker og enkeltindvindere i det åbne land Kommunens godkendelse af vandværkernes regulativer og takster Udbygning af den almene vandforsyning i dele af det åbne land, hvor vandkvaliteten er utilfredsstillende For håndtering af vandforsyningsforhold i Christiansfeld kommune er der opsat nogle målsætninger og strategier. Dette er udarbejdet så vandforsyningsplanen forholder sig til både vandets kvalitet og kvantitet, samt til vandindvindingens påvirkninger af det omgivende miljø. Hovedpunkterne i målsætningen for den kommende planperiode for vandforsyningen i kommunen er: Christiansfeld Kommune tillægger det stor betydning, at der nu og i fremtiden, kan skaffes tilstrækkeligt og rent drikkevand. Christiansfeld Kommune ønsker at bevare den decentrale vandforsyningsstruktur i kommunen. Nedenfor er plangrundlaget for udarbejdelsen af en vandforsyningsplan beskrevet samt hvilken procedurer, der vil blive anvendt ved godkendelsen af planen. 1

6 1.1 Plangrundlaget Det formelle grundlag for udarbejdelse af vandforsyningsplaner er: Vandforsyningsloven 14, Lov nr. 130 af 26. februar 1999, ref. /1/, med senere ændringer. Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 1980, ref. /2/, om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning, der beskriver grundlaget for udarbejdelse af denne plan. Miljøstyrelsens cirkulære af 25. februar 1980 om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning. Miljøstyrelsens vejledning nr af 31. december 1979, Vandforsyningsplanlægning del 1-2 og 3. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. september Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Miljøministeriets udkast til vejledning vedr. vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, Planforløbet for Vandforsyningsplanen Efter udarbejdelse af den samlede plan i forslag, ser det videre forløb således ud: Forslaget til vandforsyningsplan udsendes til vandværkerne i kommunen til kommentering. Teknisk udvalg vurderer herefter de indkomne kommentarer og planen tilrettes. Planen fremlægges og godkendes af Teknisk udvalg, Christiansfeld Kommune. Planen godkendes i Økonomiudvalget, Christiansfeld Kommune. Vandforsyningsplanen behandles herefter i Byrådet, Christiansfeld Kommune. Efter Byrådets godkendelse af planforslaget skal dette fremlægges til offentlig høring i 3 måneder, hvor alle kan gøre indsigelse mod planen. Samtidig anmodes Sønderjyllands Amt om at kommentere planen. Efter den offentlige høring vurderer Teknisk udvalg, om der er indkommet så væsentlige indsigelser, at planen skal tilrettes. Planen skal efter evt. tilretning godkendes endeligt i Byrådet. Vandforsyningsplanen fremsendes herefter til endelig godkendelse ved Sønderjyllands Amt. 2

7 2. Nuværende Vandforsyningsforhold 2.1 Vandforsyningsstruktur I Christiansfeld Kommune findes der 1 kommunal vandforsyning i Christiansfeld og 13 private vandforsyninger samt 1 distributionsanlæg. Herudover findes mange enkeltindvindere og nogle små fællesanlæg, der forsyner flere husstande. Vandværker i Christiansfeld Kommune: Christiansfeld Vandforsyning Aller Vandværk Bjerndrup Vandværk Fjelstrup Vandværk Frørup Vandværk Hejls Vandværk Hejlsminde Vandværk Hejlsminde Nord Vandforsyning (kun distribution) Hjerndrup Vandværk Sjølund Vandværk Stepping Vandværk Søndervang Vandværk Taps Vandværk Teglgården Vandværk Torning Vandværk Vandværkerne er placeret decentralt i kommunen, se oversigtskortet nedenfor. Vandværker i Christiansfeld Kommune 3

8 Der er i Christiansfeld Kommune 315 enkeltindvindere, som forsynes af vand fra eget indvindingsanlæg (brønd og boring) eller fra mindre fællesanlæg (< 10 ejendomme). Enkeltindvinderne er primært lokaliseret i landdistrikterne og på bilag 3 ses et oversigtskort med placeringen. 2.2 Beskrivelse af almene vandforsyningsanlæg I bilag 1 gennemgås hvert enkelt vandforsyningsanlæg. Beskrivelsen indeholder en gennemgang af vandværkets: beliggenhed med oversigtskort og foto vandmængdeoplysninger indvindings- og råvandsanlæg behandlings- og rentvandsanlæg sikring af kildeplads/nødforsyning Generelt foreligger der ringe eller ingen beskrivelse af ledningsnettet. Ligeledes er den nøjagtige placering heller ikke kendt for alle vandværker. Der er derfor kun medtaget de oplysninger som var kendte. Hovedledningsnettet for kommunens vandværker er illustreret på bilag 4. I afsnit 9 foretages en vurdering af vandværkernes egnethed til at indgå i den fremtidige forsyningsstruktur. 2.3 Enkeltindvindere I Christiansfeld kommune findes der 315 enkeltindvindere. Der er ikke installeret vandmåler og der afregnes efter standardtakster til kommunen, der er baseret på vandafledningsafgiften. I øjeblikket er standardtaksten på 170 m 3 /år. Hos en del erhvervsdrivende er dog installeret vandur, hvor der afregnes efter forbrug. Enkeltindvinderne der er placeret i et alment vandværks forsyningsområde er fordelt således: Christiansfeld Vandforsyning 77 stk. Aller Vandværk 12 stk. Bjerndrup Vandværk 19 stk. Fjelstrup Vandværk 75 stk. Frørup Vandværk 29 stk. Hejls Vandværk 19 stk. Hejlsminde Vandværk 13 stk. Hejlsminde Nord Vandforsyning 2 stk. Hjerndrup Vandværk 19 stk. Sjølund Vandværk 28 stk. Stepping Vandværk 35 stk. Søndervang Vandværk 10 stk. Taps Vandværk 28 stk. Teglgården Vandværk 7 stk. Torning Vandværk 11 stk. Mosvig Vandværk 1 stk. 4

9 2.3.1 Store enkeltindvindere Der er 9 store enkeltindvindere af vand til drikkevandsformål: Tapsøre Vandværk (reg. nr ). Anlægget er beliggende matr. nr. 6h, Tapsøre by. Vandforbruget har i år 2001 været på 1055 m 3. Det forsyner 6 husstande: Tapsøre Vestergade 9, 10, 13, 17, 19 og 21. Bojskov Vandværk (reg. nr ). Anlægget forsyner 4 husstande og et landbrug. Anlægget er beliggende matr. nr. 1, Bojskov. Vandforbruget har i år 2001 været på 3300 m 3. Vejstrupskov Vandværk (reg. nr ) er beliggende matr. nr. 13, Vejstruprød by. Vandforbruget har i år 2001 været på 4234 m 3. Der forsynes 8 husstande på Vejstruprødvej 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40 og 45. Højrup Overskov forsyning (reg. nr ) er beliggende på Højrup Overskovvej 65. Vandforbruget har i år 2001 været på 951 m 3. Der forsynes 7 husstande på Højrup Overskovvej 51, 52, 56, 58, 60, 65 og 66. Teglgården Elkærgårdsvej forsyning (reg. nr ) er beliggende matr. nr. 22r, Hejls. Vandforbruget har i år 2001 været på 1060 m 3. Anlægget forsyner 6 husstande/fritidshuse på Elkærgårdvej 28, 30 og 32 samt Bellahøj 5, 28 og 30. Grænseborgen (reg. nr ). Indvindingen til institutionen er beliggende matr. nr. 19, Vargårde, Hejls sogn. Vandforbruget har i år 2001 været på 218 m 3. Institutionen nedlægges. Sandersvig Camping (reg. nr ). Vandforbruget har i år 2001 været på 1420 m 3. Anslet Pølse- og Konservesfabrik (reg. nr ) har tilladelse til at indvinde m 3 vand årligt. Tilladelsen er givet og udløber Anlægget er beliggende matr. nr. 136, Anslet. Vandforbruget har i år 2001 været på m 3. Arla Foods Amba, Tystrup Mejeri (reg. nr ) har tilladelse til at indvinde m 3 vand årligt fra boringen med DGU. nr Tilladelsen er givet og udløber Anlægget er beliggende matr. nr. 219, Tyrstrup. Vandforbruget har i år 2001 været på m 3. På ovenstående anlæg er der dermed indvundet m 3 i år Derudover findes der 3 større indvindere, som ikke siden 1998 har indberettet et forbrug af vand til amtet. I 1998 havde disse 3 tilsammen en indvinding på 2000 m 3. 5

10 2.3.2 Markvanding og gartneri Der er 20 indvindere af vand til markvanding og de har samlet tilladelse til indvinding af m 3 /år. Den faktisk indvundne vandmængde i år 2001 var på m 3. Desuden er der 2 indvindere til gartneri og de havde et samlet forbrug på 5219 m 3 i år Der er derudover 3 med tilladelse til indvinding af vand til markvanding med en samlet ret til at indvinde m 3 årligt. Der er ikke indberettet et forbrug de seneste 4 år. Markvanding Vestergade 8, Stepping (reg. nr ) er der tilladelse til indvinding af m 3 vand årligt. Tilladelsen er givet og udløber Vandforbruget har i år 2001 været på 0 m 3. Christiansfeldvej 40, Stepping (reg. nr ) er der tilladelse til indvinding af m 3 vand årligt. Tilladelsen er givet og udløber Vandforbruget har i år 2001 været på 0 m 3. Nørrealle 16 (reg. nr ) er der tilladelse til indvinding af m 3 vand årligt. Tilladelsen er givet og udløber Vandforbruget har i år 2001 været på 0 m 3. Kolstrup Landevej 53, Kolstrup (reg. nr ) er der tilladelse til indvinding af m 3 vand årligt. Tilladelsen er givet og udløber Vandforbruget har i år 2001 været på 7980 m 3. Skovrupvej 1, Frørup (reg. nr ) er der tilladelse til indvinding af m 3 vand årligt. Tilladelsen er givet og udløber Vandforbruget har i år 2001 været på 0 m 3. Anderup Skovvej 18, Anderup (reg. nr ) er der tilladelse til indvinding af m 3 vand årligt. Tilladelsen er givet og udløber Vandforbruget har i år 2001 været på m 3. Stavnsbjergvej 3, Hejls (reg. nr ) er der tilladelse til indvinding af m 3 vand årligt. Tilladelsen er givet og udløber Vandforbruget har i år 2001 været på 0 m 3. Kolstrup Bygade 6, Kolstrup (reg. nr ) er der tilladelse til indvinding af m 3 vand årligt. Tilladelsen er givet og udløber Vandforbruget har i år 2001 været på m 3. Langagervej 61, Knud (reg. nr ) er der tilladelse til indvinding af m 3 vand årligt. Tilladelsen er givet og udløber Der bruges ikke længere vand til markvanding. Kastvråvej 18, Kastvrå (reg. nr ) er der tilladelse til indvinding af m 3 vand årligt. Tilladelsen er givet og udløber Vandforbruget har i år 2001 været på 0 m 3. Sommerstedvej 29, Bjerndrup (reg. nr ) er der tilladelse til indvinding af m 3 vand årligt. Tilladelsen er givet og udløber Vandforbruget har i år 2001 været på 0 m 3. 6

11 Favstrupvej 65, Favstrup (reg. nr ) er der tilladelse til indvinding af m 3 vand årligt. Tilladelsen er givet og udløber Vandforbruget har i år 2001 været på m 3. Sdr. Alle 45, Stepping (reg. nr ) er der tilladelse til indvinding af m 3 vand årligt fra boring DGU. nr Tilladelsen er givet og udløber Vandforbruget har i år 2001 været på 182 m 3. Matr. nr. 14, Kolstrup, Stepping (reg. nr ) er der tilladelse til indvinding af m 3 vand årligt. Tilladelsen er givet og udløber Vandforbruget har i år 2001 været på 0 m 3. Vestermarksvej 11, Frørup (reg. nr ) er der tilladelse til indvinding af m 3 vand årligt. Tilladelsen er givet og udløber Vandforbruget har i år 2001 været på m 3. Langforte 40, Anderup (reg. nr ) er der tilladelse til indvinding af m 3 vand årligt. Tilladelsen er givet og udløber Vandforbruget har i år 2001 været på 9103 m 3. Stenevadvej 7, Stepping (reg. nr ) er der tilladelse til indvinding af m 3 vand årligt. Tilladelsen er givet og udløber Vandforbruget har i år 2001 været på 7700 m 3. Sommerstedvej 11, Bjerndrup (reg. nr ) er der tilladelse til indvinding af m 3 vand årligt. Tilladelsen er givet og udløber Vandforbruget har i år 2001 været på 0 m 3. Bramdrupgårdvej 3, Højrup (reg. nr ) er der tilladelse til indvinding af m 3 vand årligt. Tilladelsen er givet og udløber Vandforbruget har i år 2001 været på m 3. Kolstrup Landevej 39, Kolstrup (reg. nr ) er der tilladelse til indvinding af m 3 vand årligt. Tilladelsen er givet og udløber Vandforbruget har i år 2001 været på 250 m 3. Gartneri Seggelundvej 31, Seggelund (reg. nr ) indvindes der 5000 m 3 årligt. Langforte 92, Frørup (reg. nr ) indvinder 219 m 3 årligt. 7

12 3. Vandindvinding Grundvandet i Christiansfeld Kommune hentes fra mange forskellige dybder og magasiner. Vandet er generelt af en god kvalitet, men der ses et stigende problem med pesticider i de boringer, der indvinder terrænnært. Flere af værkerne ligger nær Lillebælt, men der har ikke været problemer med saltvandsindtrængning. Indvindingen er baseret på 14 almene vandværker. Desuden er der en del større og mindre enkeltindvindere. Udviklingen har de seneste år gået mod at enkeltindvindere tilkobles det nærliggende ledningsnet fra det lokale vandværk. 3.1 Geologiske og hydrogeologiske forhold Området er et morænelandskab fra sidste istid (Weichsel). De øvre aflejringer består af et mere eller mindre sammenhængende morænedække. Herunder ligger et udbredt grundvandsmagasin af smeltevandssand med underordnede indslag af morænelersflager. Dette magasin underlejres af et igen mere eller mindre sammenhængende lag af moræneler, som atter hviler på et grundvandsmagasin af smeltevandssand. Tykkelsen af de kvartære aflejringer ligger i den centrale del på ca. 50 m, medens lagtykkelsen er væsentligt større i forbindelse med de prækvartære dale. Dalene strækker sig fra Christiansfeld til Hejlsminde samt fra Vejstrupskov til Hejlsminde. Den prækvartære overflade, der udgøres af tertiære aflejringer (Nedre Miocæn), er forholdsvis jævn i størstedelen af området, men falder kraftigt i den østlige del ud mod Lillebælt. I området omkring Hejlsminde bugt er der ligeledes et fald i den prækvartære overflade. De tertiære aflejringer består af vekslende lag af glimmersand, -silt og kvartsgrus vekslende med mørkt glimmerler, men udbredelsen af de enkelte elementer er dårligt kendt. Der er i området ved Frørup og Taps formodentligt direkte forbindelse mellem de kvartære aflejringer og aflejringer i Ribe formationen. Eksisterende vandindvindinger, etableret i de øvre tertiære aflejringer, er ikke særlige ydedygtige og langt de fleste vandindvindinger er baseret på artesiske reservoirer af kvartært sand og grus beskyttet af morælersdækker. I størstedelen af kommunen må vandindvindingsmulighederne, vurderet på baggrund af eksisterende boringers specifikke ydelse, betegnes som vanskelige til usikre. Der findes imidlertid enkelte områder, hvor indvindingsforholdene kan betegnes som gunstige: Et område syd for Stepping, mellem Frørup og Hjerndrup, samt et område omkring motorvejsudfletningen ved Christiansfeld. Lerdækket er dog her meget begrænset, hvorfor at magasinerne må betegnes som sårbare. 8

13 Det overordnede potentialekort for området viser et grundvandsniveau på over 40 m i et nord-syd gående område fra Frørup, over Stepping til Bjerndrup mod Bramming. Øst for dette område falder grundvandspotentialet ud mod kysten. Se desuden potentialekortet på bilag Tilladelige og aktuelle indvindingsmængder I Christiansfeld Kommune indvindes der årligt m 3 drikkevand fra de almene vandforsyningsanlæg og m 3 drikkevand fra store enkeltindvindere. Derudover indvindes der vand hos 315 stk. enkeltindvindere samt en indvinding til markvanding og gartneri på m 3 /år. Udviklingen i indvindingsmængderne for de almene vandforsyningsanlæg for de seneste 15 år er vist på figur 3.1. Der ses et stort fald i vandforbruget over denne periode, hvilket fortrinsvist skyldes indførelsen af vandmålere hos den enkelte forbruger og opsporing af utætheder i ledningsnettet. For udspecificering på de enkelte værker se desuden bilag Indvundne drikkevandmængder for almene vandforsyningsanlæg Christiansfeld Kommune Vandvængder i 1000 m 3 /år Årstal Figur 3.1 Udviklingen i vandindvindingen for Christiansfeld kommune Der er for vandværkerne givet tilladelse til indvinding af vand. Nedenfor er en oversigt over de tilladte og aktuelle indvundne vandmængder for år Desuden er antallet af indvindingsboringer for hvert af værkerne opgivet. 9

14 VANDFORSYNINGSANLÆG TILLADT INDVINDINGS- AKTUELLE ANTAL MÆNGDE INDVINDINGSMÆNGDE BORINGER (m 3 /år) (m 3 /år) Christiansfeld Vandforsyning Aller Vandværk Bjerndrup Vandværk Fjelstrup Vandværk Frørup Vandværk Hejls Vandværk Hejlsminde Vandværk Hejlsminde Vandværk Nord Hjerndrup Vandværk Sjølund Vandværk Stepping Vandværk Søndervang Vandværk Taps Vandværk Teglgården Vandværk Torning Vandværk Total Tabel 3.1 Tilladte og indvundne vandmængder på vandforsyningsanlæg i år På bilag 7 ses desuden en oversigt over vandværkernes registreringsnummer, anlægstype, indvindingstilladelsens mængder og udløbsdato. 3.3 Overvågning af vandkvaliteten For de almene vandforsyningsanlæg findes i Bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, ref. /4/, en kontrolhyppighed for vandforsyninger der producerer eller distribuerer vandmængder over 3000 m 3 /år. Overvågningsprogrammet skal opfattes som en minimums kontrol af vandforsyningen. På baggrund af de indberettede vandmængder for de seneste år er minimumskontrollen for vandværkerne skitseret nedenfor. Egenkontrol for vandforsyningen, der er målrettet mod eksisterende forhold kan anbefales. På de almene vandforsyninger er der mulighed for, at få nedsat kontrolhyppighed for begrænset kontrol og kontrol for sporstoffer og organiske mikroforureninger i henhold til bekendtgørelse nr. 871 ref. /4/. For vandforsyningsanlæg der anvendes til husholdningsbrug med en indvinding under 3000 m 3 /år fastlægger kommunalbestyrelsen omfanget af kontrolhyppigheden. I Christiansfeld kommune er det besluttet, at enkeltindvindere skal udtage prøve til kontrol for vandkvaliteten minimum hvert 5. år. 10

15 VANDMÆNGDE 1. ÅR 2. ÅR 3. ÅR 4. ÅR 5. ÅR 6. ÅR MÅLGRUPPE (m 3 /år) * 1F 1F Enkeltindvindere * 1U 1S 1N 1M 1F 1U 1S 1N 1M 1F Større enkeltindvindere: Tapsøre Vandværk Højrup Overskov Teglgården-Elkærgårdsvej Grænseborgen Sandersvig Camping B 1U 1S 1N 1M 1B 1U 1S 1N 1M 1B 1U 1S 1N 1M Bojskov Vandværk Vejstrupskov Vandværk Torning VV B 1U 1S 1B 1N 1M 1B 1U 1S 1B 1N 1M 1B 1U 1S 1B 1N 1M Bjerndrup VV Hejlsminde VV Hjerndrup VV Teglgården VV B 1N 1U 1S 1M 4B 1N 1U 1S 1M 4B 1N 1U 1S 1M 4B 1N 1U 1S 1M 4B 1N 1U 1S 1M 4B 1N 1U 1S 1M Aller VV Christiansfeld VV. Fjelstrup VV Frørup VV Hejls VV Sjølund VV Stepping VV Søndervang VV Taps VV Anslet Pølse- og Konserves Arla Foods, Tyrstrup Tabel 3.2 Analyseprogram for drikkevand i.h.t. bek. om vandkvalitet, ref. /4/ og /5/. * Kommunalbestyrelsen beslutter omfanget af kontrolhyppigheden, dog er der fastlagt særlige regler for institutioner og kommercielle formål, ref. /5/. For indhold af kontrolprogrammet se bekendtgørelsen. Forklaring: Nummeret angiver antallet af prøver hen over året af den type. F Forenklet kontrol offentlig annoncering B Begrænset kontrol i vandforsyningens ledningsnet N Normal kontrol på vandværket U Udvidet kontrol på vandværket S Kontrol med sporstoffer i ledningsnettet (eller evt. på vandværket) M Kontrol med organiske mikroforureninger på vandværket 11

16 Boringskontrol udtages således, at der for alle boringerne er udtaget én boringskontrol minimum hvert 4. eller 5. år: For Aller VV, Christiansfeld VV, Fjelstrup VV, Frørup VV, Hejls VV, Sjølund VV, Stepping VV, Søndervang VV, Taps VV, Anslet Pølse- og Konserves og Arla Foods, Tyrstrup udtages prøve for boringskontrol hvert 4. år i alle indvindingsboringer. For øvrige indvindere, med distribution af mere end 3000 m 3 vand årligt, udtages prøve for boringskontrol hvert 5. år i alle indvindingsboringer. Analyser for pesticider og andre organiske mikroforureninger udtages i henhold til programmet for boringskontrol, se ref. /4/. Kontrol af nødforsyningsanlæg skal som minimum omfatte en normal kontrol årligt, ref. /5/ Monitering af grundvand I den landsdækkende grundvandsovervågning GRUMO indgår der 11 boringer i Christiansfeld kommune. Overvågningen omfatter både målinger af grundvandsstanden og af grundvandskvaliteten. Nedenfor ses placeringen af de 11 moniteringsboringer, der er filtersat i intervallet fra meter. Flere af boringerne er filtersat i flere niveauer. 12

17 De seneste grundvandskvalitetsmålinger fra august 2002 viser generelt en god vandkvalitet, der ses dog i enkelt boring et mindre indhold af ethylbenzen, som er en komponent i olieprodukter. Desuden ses i 3 af boringerne mindre koncentrationer af 4-Nitrophenol, der er et sprøjtemidler til bekæmpelse af bredbladet ukrudt. Stoffet er i dag forbudt. Pejlinger fra boringerne viser generelt siden 1989 et stigende grundvandsspejl og i enkelte boringer er grundvandsstanden op til en meter højere end først i 90 erne. Se desuden tidsserierne nedenfor Vandspejlskote (m) Årstal Figur 3.2 Grundvandsspejl i GRUMO-boringer 1989 til Information til forbrugerne I henhold til den nye drikkevandsbekendtgørelse 31, ref. /4/, der trådte i kraft 15. oktober 2001 skal forbrugere, der får drikkevand fra et almen vandforsyning oplyses om følgende: Vandværkerne skal kunne stille følgende oplysninger til rådighed overfor forbrugerne, der opdateres mindst 1 gang årligt: praktiske oplysninger: adresser, kontaktperson m.m. forsyningsområder/distributionsområder indvindingsmængder og områder, hvor vandet indvindes fra vandbehandling på vandforsyningsanlægget drikkevandets kvalitet (samtlige analyser) generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet 13

18 Følgende oplysninger skal offentliggøres mindst en gang årligt i et trykt medie, der er til rådighed for alle forbrugere: praktiske oplysninger: adresser, kontaktperson m.m. generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre, mikrobiologi, pesticider m.m. overskridelser af kvalitetskrav på drikkevandet oplysninger om hvor man kan indhente alle de nævnte oplysninger ovenfor I tilfælde hvor ikke-almene og almene vandforsyningsanlæg overskrider de grænseværdier der er sat til drikkevandet, har kommunalbestyrelsen mulighed for og pligt til at gribe ind. I henhold til 63, stk. 6, ref. /5/, skal kommunalbestyrelsen sikre, at vandforsyningssystemets forbrugere informeres i tilfælde af at kvalitetskravene overskrides. Pligten til at foretage informationen er dog ejerens. Der henvises dog til bekendtgørelse og vejledning vedr. vandkvalitet, ref. /4/ og /5/, samt vejledning vedr. beredskab for vandforsyningen, ref. /13/. 14

19 4. Status og prognose over vandforbrug 4.1 De almene vandværker Status for vandforbruget i Christiansfeld kommune er opgjort for hver af de almene vandværker på bilag 2. Desuden ses for hvert vandværk en opgørelse over antallet af forbrugere i 2001 og den indvundne vandmængde. Forbrugsgrupperne for den almene vandforsyning er fordelt på følgende forbrugsgrupper: Parcelhuse, Etageboliger, Landhuse, Fritidshuse, Landbrug med dyrehold, Gartneridrift, Andre erhverv, Institutioner, Hotel/campingpladser. Enhedsforbruget er et skønnet gennemsnitsforbrug for hver enkelt forbrugskategori. Der kan således for det enkelte parcelhus, gartneri eller lignende være betydelige afvigelser. I de tilfælde, hvor der er opgivet et forbrug for de forskellige forbrugsgrupper er disse anvendt. Enhedsforbrug, anvendt ved forbrugsopgørelsen: Parcelhuse 114 m 3 /år Etageboliger 77 m 3 /år Fritidshuse 35 m 3 /år Landbrug med dyrehold varierende m 3 /år Landhuse 114 m 3 /år Gartneridrift 299 m 3 /år Andre erhverv 577 m 3 /år Institutioner 300 m 3 /år Hotel, camping 1649 m 3 /år Der forventes ingen ændringer i vandforbruget hos de almene vandforsyninger indenfor planperioden, idet der ikke forventes en boligtilvækst eller øget forsyningsgrad i denne periode. Når ledningsnettet i kommunen forbedres vil ledningstabet mindskes og vandforbruget vil falde relativt. Nogle af enkeltindvinderne vil skulle opkobles på vandværker, hvilket kan øge vandforbruget på værkerne. Forsyningsgraden hos de almene vandforsyningsanlæg er forholdet mellem det faktiske antal tilsluttede enheder og det totale antal enheder i forsyningsområdet inden for de respektive forbrugsgrupper. Nedenfor er antallet af enkeltindvindere i vandværkernes forsyningsopland listet sammen med antallet af forsynede ejendomme og den deraf beregnede forsyningsgrad. 15

20 Vandværk/-forsyning Antal enkeltindvindere i forsyningsopland Antal forsynede ejendomme Forsyningsgrad Christiansfeld Vandforsyning 77 stk. 923 stk. 92% Aller Vandværk 12 stk. 133 stk. 91% Bjerndrup Vandværk 19 stk. 24 stk. 21% Fjelstrup Vandværk 75 stk. 633 stk. 88% Frørup Vandværk 29 stk. 48 stk. 40% Hejls Vandværk 19 stk. 551 stk. 97% Hejlsminde Vandværk 13 stk. 135 stk. 90% Hejlsminde Nord Vandforsyning 2 stk. 306 stk. 99% Hjerndrup Vandværk 19 stk. 126 stk. 85% Sjølund Vandværk 28 stk. 437 stk. 94% Stepping Vandværk 35 stk. 191 stk. 82% Søndervang Vandværk 10 stk. 287 stk. 97% Taps Vandværk 28 stk. 221 stk. 87% Teglgården Vandværk 7 stk. 295 stk. 98% Torning Vandværk 11 stk. 44 stk. 75% De fremtidige forsyningsområder er vist på bilag Enkeltanlæg I Christiansfeld kommune findes i alt 315 ejendomme, der ikke forsynes fra de almene vandforsyninger. Der er 9 store enkeltindvindere af vand til drikkevandsformål, hvor der er indvundet m 3 i år Vandforbruget hos enkeltindvindere, hvor vandet anvendes til drikkevand, anslås på baggrund af antal og et enhedsforbrug på 170 m 3 /år i 2001 totalt at være m 3 /år. Der er i prognosen antaget, at antallet af mindre og større enkeltindvindere, der anvender vand fra egen boring til drikkevand, gennem denne planperiode forbliver uændret. Der forventes derfor ikke en øget tilsluttet til de almene vandforsyninger. I praksis vil et mindre antal dog blive tilsluttet almen vandforsyning. Tilslutning af enkeltindvindere til almen forsyning påbydes ikke, når vandkvaliteten er i orden. Konstateres der vand som ikke opfylder drikkevandskvalitetskriterierne vil kommunen påbyde enkeltindvinderen at fremskaffe rent vand! Ønsker enkeltindvinderen opkobling til almen vandforsyning, vil man blive opkoblet til det vandværk, der har forsyningspligten for området. På baggrund af bilag 4 ses hvilket vandværk man tilknyttes eller om ejendommen er placeret i områder, hvor der ikke tilbydes almen vandforsyning. Ejendomme med egen vandforsyning, der ligger udenfor de almene vandværkers fremtidige forsyningsområder, skal fortsat kunne opnå tilladelse til etablering af ny boring efter de gældende regler. 16

21 5. Vandleverancer til/fra kommunen 5.1 Import Der importeres vand til kommunen i den nordlige del af kommunen, hvor Mosvig Vandværk leverer til ca. 317 forbrugere i Christiansfeld Kommune. Der leveres ca m 3 /år til kommunen. Forsyningsområder fremgår af bilag Eksport Fjelstrup Vandværk leverer vand til 50 forbrugere i Sillerup, Haderslev kommune. Der er i de senere år leveret omkring m 3 /år. Sjølund Vandværk leverer drikkevand til ca. 34 forbrugere i Kolding Kommune. Vandmængden har de senere år udgjort m 3 /år. Stepping Vandværk har siden år 2001 leveret vand til 2 forbrugere i Vojens Kommune. Forsyningsområder fremgår af bilag Forsyningssikkerhed Christiansfeld Kommune har en decentral vandforsyning, der giver gode muligheder for samarbejde mellem vandværkerne i tilfælde af, at et vandværk bryder sammen eller lukkes som følge af forurening, strømudfald eller lignende. De fleste vandværker har mulighed for en større indvinding end tilfældet er i dag, idet der tidligere ved vandværkerne har været en indvinding på op mod det dobbelte. Det er ikke vurderet om grundvandsmagasinerne hydrogeologisk vil kunne tåle en større indvinding. I bilag 1 er der en kort gennemgang af hvilke muligheder der er for nødforsyningsløsninger for de enkelte vandværker i kommunen. 17

22 6.1 Lovgrundlag for beredskab Vandværkernes beredskab skal være baseret på følgende: Beredskabsloven (nr. 912 af ) Vandforsyningsloven (nr. 130 af ) Vejledning fra Miljøstyrelsen, Planlægning af beredskab for vandforsyningen (nr. 8 fra 2002) DVF Vejledning, Beredskabsplaner ved pludselige forureningsbetingede kildepladslukninger (nr. 7 fra 1993) I nærværende vandforsyningsplan er det fastlagt, at vandværkerne skal udarbejde en beredskabsplan, således at arbejdsprocedurer og alternative forsyningsmuligheder er fastlagt i tilfælde af nedbrud eller forurening i boring, vandværk eller ledningsnet. I vejledningen fra Miljøstyrelsen hedder det, at beredskabet træder i kraft når: Forbruger klager over vandkvaliteten Ved indberetning af sygdomstilfælde Indberetning om uheld, f.eks. med kemikalier fra virksomhed Hærværk eller indbrud Trafikuheld med udslip af kemikalier Brud på større ledninger Kontrollen med vandkvaliteten påviser en forurening Vandforsyningens beredskabsplan bør klarlægge ansvars- og kompetenceforhold for driften af vandforsyningen, herunder orientering af forbrugere, politikere og presse. indeholde detaljerede oplysninger om opbygning af indvindingsboringer, vandbehandlingen, rentvandsanlæg samt ledningsnet. beskrivelse hvor de særligt følsomme forbrugere er. gennemgå hvordan anlægget er sikret mod uvedkommendes adgang. beskrive nødvandforsyningen, f.eks. udledningsmuligheder til vandløb/recipienter ved en kildepladsforurening, hvilke forbindelsesledninger forefindes, midlertidige ledninger, tankvogne, nøddrikkevand m.v. 18

23 7. Forhold til anden planlægning Vandforsyningsplanen skal være i overensstemmelse med den øvrige planlægning i amtet og kommunen. Den amtslige planlægning foreligger i Regionplanen og Regionplan , ref. /9/ og /11/, der danner grundlag for amtets sektorplaner og de kommunale planer. Den kommunale planlægning er beskrevet i Kommuneplan , der er vedtaget 26. juni Grundvandsbeskyttelse I Regionplanen, ref. /9/ og /11/, med tilhørende Redegørelse om Grundvand, ref. /10/, beskrives retningslinierne for beskyttelse af drikkevandet. Amtsrådets overordnede målsætning for grundvandet er, at der skal sikres en bæredygtig udnyttelse af vandressourcen, så der nu og i fremtiden kan skaffes tilstrækkeligt og rent drikkevand. Dette skal opnås ved følgende: Overvågning af grundvandets anvendelse, mængde og udvikling i kvaliteten. Opretholdelse af decentral vandforsyning Oprydning af eksisterende forureninger, som truer grundvandskvaliteten. Forebyggelse af nye forureninger Amtet har udarbejdet en strategi for grundvandsbeskyttelse, hvor Sønderjylland inddeles i 3 områdetyper: Områder med særlige drikkevandsinteresser, hvor den nuværende arealanvendelse ikke må ændres til en mere grundvandstruende art, og aktiviteter, der sikrer en god grundvandskvalitet, skal fremmes. Områder med (almindelige) drikkevandsinteresser. Her skal etablering af anlæg eller aktiviteter, der medfører særlig risiko for grundvandsforurening, så vidt muligt undgås. Områder med begrænsede drikkevandsinteresser. I disse områder kan aktiviteter, der udgør en risiko for grundvandsforurening, placeres under hensyntagen til gældende lovgivning. I Christiansfeld Kommune er der kun et område ved Frørup/Taps/Christiansfeld samt langs den sydvestlige del af kommunegrænsen, der er udlagt som områder med særlige drikkevandsinteresser. Alle de øvrige arealer, hvilket er størstedelen af kommunen, er udlagt som områder med (almindelige) drikkevandsinteresser. Områderne er vist på kortet, bilag 5. I Regionplanen er den naturlige grundvandsbeskyttelse i Christiansfeld kommune vurderet som skitseret på figur 7.1. Den naturlige grundvandsbeskyttelse er vurderet på baggrund af lerlagets tykkelse i det givne område: Hvis der er over 30 m moræneler eller 10 m smeltevandsler/marint ler betegnes den naturlige beskyttelse som god beskyttelse. Nogen beskyttelse kræver m moræneler eller 5 10 m smeltevands- eller marint ler. 19

24 Hvis lertykkelsen er mindre betragtes magasinets beskyttelse som ringe/ingen beskyttelse. Kortet på figur 7.1 er baseret på det tilgængelige antal boringer og er derfor ikke bedre end antallet af boringsoplysninger for et område. Den naturlige grundvandsbeskyttelse varierer indenfor kommunen meget. Derudover kan der være lokale forhold som viser et andet billede end det skitserede. I Christiansfeld kommune bør man derfor være opmærksom på at opbygningen af den geologiske lagserie er så kompliceret at der må foretages en individuel vurderinger i hvert enkelt tilfælde. Selvom der er vurderet at være nogen beskyttelse bør man være opmærksom på, at der kan være sprækker i moræneleret, hvilket bevirker at der kan være en hurtig nedsivning til grundvandsmagasinerne. 7.2 Råstofindvinding I Christiansfeld kommune er kun mindre områder, hvor der er arealer udlagt for råstofindvinding for sand, sten og grus i henhold til Regionplanen, ref. /11/. Der er på 3 lokaliteter ved Skovhuse, Grønninghoved og Stepping tilladelse til enkeltindvinding af sand, sten og grus. Desuden er der ved Bjerndrup og Kolstrup graveområder for grus. Se figur 7.2. Følgende retningslinier er givet for sådanne områder i Regionplanen: Råstofgravning må kun ske på en sådan måde, at etablering og drift ikke udgør en risiko for grundvandsforurening. Råstofgrave, der ligger i områder med særlige drikkevandsinteresser, vil der ikke blive meddelt dispensation til at modtage returjord til deponering eller efterbehandling, hvis det medfører en risiko for grundvandsforurening. Efterbehandling skal så vidt muligt ske til landbrugsformål med ekstensiv landbrugsdrift uden brug af sprøjtemidler, skovplantning eller naturområder. Graveområdet for grus nord for Bjerndrup ligger i indvindingsoplandet for Stepping vandværk, der ligeledes ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Øvrige graveområder ligger udenfor områder med indvinding af vand til almene vandforsyninger. 20

25 7.3 Landbrug og markvanding Der er ved Amtet registreret 23 indvindere af vand til markvanding, se desuden afsnit De har samlet tilladelse til indvinding af m 3 /år. Der er i Christiansfeld Kommune et stort sammenfald mellem landbrugsinteresser og grundvandsinteresser. Det kan ikke udelukkes, at der i sårbare områder sker udvaskning af næringssalte og pesticider, som kan forårsage forurening af grundvandet det til trods for at landmanden opfylder alle generelle krav om anvendelse af gødning og pesticider. En fastlæggelse af disse særligt sårbare områder forudsætter detailkortlægning af grundvandsmagasinernes naturlige beskyttelse. 7.4 Affaldshåndtering og -depoter I Sønderjyllands amts database (ROKA) vedr. mulige og registrerede forurenede lokaliteter i Christiansfeld Kommune er en række lokaliteter listet. Nogle er tidligere lossepladser, andre er nyere forureninger fra villaolietanke og andre igen er Oliebranchens Miljøpuljesager gamle tankanlæg. Disse lokaliteter er indtegnet på kortet figur 7.3. Ud af disse er der kun få lokaliteter, hvor man i øjeblikket ved at der kan være en risiko for grundvandsinteresserne eller at lokaliteten ligger indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). I Christiansfeld kommune forventes indsatsen vedrørende forurenende lokaliteter at blive taget op i perioden Prioriteringen for kommuner i Sønderjyllands Amt er skitseret på figur 7.4 nedenfor. Yderligere oplysninger om de forurenede lokaliteter kan fås hos Sønderjyllands Amt. 7.5 Indsatsplaner For at amtet kan gennemføre en planlægning af den fremtidige anvendelse og beskyttelse af regionens vandressourcer gennemføres en vandressourceplanlægning, ref. /1/. En del af denne planlægning er udarbejdelsen af indsatsplaner. I Bekendtgørelsen om indsatsplaner, ref. /6/, er grundlaget og indholdet af indsatsplaner jf. 13 i vandforsyningsloven beskrevet. Der skal udarbejdes indsatsplaner af amtet i det omfang at et område er udpeget til indsatsområde i henhold til regionplanen samt evt. at området er detaljeret hydrogeologisk kortlagt. 21

26 En indsatsplan skal mindst indeholde: arealanvendelsen i indsatsområdet kildepladser, kildepladszoner og grundvandsdannende oplande vurdering af alle kendte forureningskilder, herunder flade-, linie-, og punktkilder vurdering af de kortlagte særligt følsomme områder i forhold til forureninger, herunder forurening med nitrat angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres angivelse af tiltag der skal gennemføres i indsatsområdet, herunder retningslinier og tiltag som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen omfanget og hvem der udfører overvågningen tidsplan for gennemførelsen af indsatsen Kommunalbestyrelsen eller et alment vandforsyningsanlæg kan på samme måde som amtet tilvejebringe, ændre og ophæve indsatsplaner. Figur 7.4 Sønderjyllands Amts tidsplan for kortlægning af forurenede lokaliteter samt for hydrogeologisk kortlægning og indsatsplanlægning. Sønderjyllands Amt har indenfor Christiansfeld Kommune valgt at iværksætte den hydrogeologisk kortlægning og indsatsplanlægning som skitseret ovenfor. Dette betyder, at vandværkerne vil være omfattet af kortlægning svarende til nedenstående. Amtet er for perioden ikke påbegyndt kortlægningen. For indsatsområdernes placering i forhold til indvindingsoplande for vandværkerne, se figur

27 Vandværk Drikkevandsinteresser Nitratfølsomt indvindingsopland? Gennemførelse af indsatsplanlægning Beskyttelse af grundvandsmagasin Christiansfeld særlige ja rimelig Søndervang almindelige nej god Torning almindelige nej Ikke behov god Hjerndrup almindelige delvist rimelig Aller almindelige ja rimelig Fjelstrup almindelige delvist Ikke behov god Hejls almindelige nej ringe/usikker Sjølund almindelige nej rimelig Taps særlige ja rimelig Stepping almindelige delvist Ikke behov rimelig Teglgården almindelige nej rimelig Hejlsminde I/S almindelige nej Ikke behov god Bjerndrup særlige ja god Frørup særlige ja god Tabel 7.6 Sønderjyllands Amts registrering vedr. drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsoplande, planlagt indsatsplanlægning og grundvandsmagasinernes beskyttelsesgrad. Prioriteringen af områder til indsatsplanlægning er bl.a. baseret på en undersøgelse/vurdering der er foretaget af Sønderjyllands Amt og NIRAS af de almene vandværkers indvindingsoplande i 1998/1999, ref. /12/. Kriterier for vurdering af sårbarhed er boringernes dybde, samlet indvinding, vandkvalitet, geologi, magasinforhold herunder lerlagstykkelser, punktkilder (forurening). 7.6 Spildevand Spildevandsplanlægningen er fastlagt i Spildevandsplanen , ref. /14/. Der skal ske en forbedret spildevandsrensning i det åbne land. En af rensemetoderne er nedsivning. Ved nedsivning er der krav om at der minimum skal være 300 m til vandforsyningsanlæg med drikkevandsformål og 150 meter til anlæg uden drikkevandsformål. I Christiansfeld Kommune er der mulighed for at få dispensation fra disse afstandskrav, efter at sagen er drøftet med Sønderjyllands Amt. I kommunen er det besluttet at spildevandsrensningen, herunder nedsivningen, har 1. prioritet i forhold til anvendelse af gamle boringer og brønde. Der gives således ikke tilladelse til fortsat anvendelse af gamle anlæg, såfremt afstandskravet ikke kan overholdes. Der bør løbende følges op på vandkvaliteten på enkeltejendomme med egen vandindvinding og afledning/nedsivning af spildevand. 23

28 Udsivning fra utætte spildevandsledninger eller nedsivning fra enkeltejendomme kan medføre forurening af grundvandet. 7.7 Kommuneplanlægning Den kommunale planlægning er beskrevet i Kommuneplan , der er vedtaget 26. juni Hensynet til drikkevandsinteresserne indarbejdes i kommuneplanerne. Gennem kommuneplanlægning skal der sikres, at potentielt forurenende aktiviteter placeres udenfor drikkevandsområderne. Hvor der er særlige drikkevandsinteresser, må den nuværende anvendelse af arealerne ikke ændres til en mere grundvandstruende anvendelse. Områder med særlige drikkevandsinteresser skal så vidt muligt friholdes for nyudlæg af områder til byformål. Ref. /11/. 7.8 Miljøsamarbejde Sønderjylland Nord Christiansfeld Kommune er en del af det fælleskommunale miljøsamarbejde ( 60), Miljøsamarbejde Sønderjylland Nord, som derudover består af Nørre-Rangstrup, Haderslev, Rødding, Vojens og Gram kommuner. Samarbejdet har bl.a. til opgave at sikre kvantitativ og kvalitativ løsning af miljøopgaver, herunder løsning af opgaver udfra fælles administrationsgrundlag samt kompetencefordeling. Miljøhandlingsplanen for samarbejdet omfatter i år 2002: Virksomheder landbrug Jord og Jordforurening Tilsyn med drikkevandskvalitet hos enkeltindvindere Spildevand i det åbne land Samarbejdet vil blive yderligere udvidet de kommende år. 24

29 8. Målsætning og strategi for vandforsyningen i Christiansfeld Kommune Christiansfeld Kommune har i denne vandforsyningsplan opstillet nogle overordnede målsætninger for vandforsyningen. Efterfølgende er beskrevet den strategi kommunen, vandforsyninger og forbrugerne bør følge for at opnå målsætningen. Målsætningerne er udarbejdet, så vandforsyningsplanen forholder sig til både vandets kvalitet og kvantitet, samt til vandindvindingens påvirkninger af det omgivende miljø. 8.1 Målsætning Christiansfeld Kommune tillægger det stor betydning, at der nu og i fremtiden, kan skaffes tilstrækkeligt og rent drikkevand. Christiansfeld Kommune ønsker at bevare den decentrale vandforsyningsstruktur i kommunen. 8.2 Strategi For at kunne opfylde målsætningen i den kommende planperiode, vil hovedpunkterne i strategien og de retningslinier der vil blive fulgt være beskrevet nedenfor Bæredygtig vandindvinding Vandforsyning skal baseres på et grundlag, der sikrer en optimal udnyttelse af grundvandsressourcen med mindst muligt spild og færrest muligt negative effekter på omgivelserne. Der skal sikres mindst mulig skadevirkninger på vådområder eller recipienter som følger af vandindvinding. Vandforsyningen skal tilrettelægges, så ressource- og energiforbruget minimeres Grundvandsbeskyttelse i indvindingsområder Kommunen vil sikre grundvandsressourcen ved at forebygge mod nye forureninger i områder med drikkevandsinteresser. Der lægges stor vægt på, at grundvandsressourcen sikres gennem aktiv beskyttelse og forebyggelse. Der skal fortsat udføres en forebyggende indsats, herunder anvendelse af renere teknologi, oprydning af forureninger og en fornuftig omtanke ved aktiviteter på ubefæstede arealer. Christiansfeld Kommune, Sønderjyllands Amt samt vandværkerne samarbejder om de nødvendige indsatser for sikring af grundvandsdannelse. 25

30 Kildepladser og indvindingsområder bør betragtes som en integreret del af vandværkernes driftsansvar på linie med behandlingsanlæg, ledningsnet m.v. Nye boringer udføres med bedst tilgængelig teknik, så der sikres tætte boringer. Indsatsen vedrørende grundvandsbeskyttelse i indvindingsområder bør så vidt mulige gennemføres ved frivillige formaliserede aftaler. Indsatsen vil om nødvendigt kunne indebære bindende myndighedsbeslutninger for lokale områder, f.eks. skovrejsning, pesticidfri landbrugsdrift oa., mod behørig erstatning. For virksomheder der etablerer sig i områder med særlig drikkevandsinteresser, vil der blive stillet skærpende krav til f.eks. etablering af olie- og benzinudskiller, underjordiske eller udendørs kemikalieoplag, håndtering af kemikalier og affald. Der skal endvidere arbejdes målrettet mod at synliggøre vandforsyningen og øge forbrugernes bevidsthed om, at de bor ovenpå deres drikkevand for herigennem at påvirke deres adfærd til gavn for grundvandet Drikkevand af god kvalitet Drikkevandsforsyningen i Christiansfeld Kommune skal i vides muligt omfang baseres på uforurenet grundvand, og de til enhver tid gældende kvalitetskrav til drikkevand skal overholdes. Herudover er det et mål, at vandet med hensyn til smag, lugt og udseende er bedst muligt. Dette gælder både for vandværker og enkeltindvindere. Kommunen lægger vægt på, at forbrugerne løbende kan få adgang til informationer om drikkevandskvaliteten, f.eks. gennem internet eller orienteringer via pressen Overvågning af grundvandskvalitet med målrettet overvågning i forhold til kilder Christiansfeld Kommune vil med udgangspunkt i bekendtgørelsen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, ref. /4/, samt vejledning i boringskontrol på vandværkerne, aktivt virke for, at vandværkerne i kommunen udfører en aktiv kvalitetskontrol på drikkevandet. Kontrolprogrammet omfatter en række miljøfremmende stoffer. I tilfælde, hvor der er en ikke ubetydelig risiko for, at vandet i et vandforsyningsanlæg kan blive forurenet, skal der etableres en skærpet overvågning af vandkvaliteten. Indhold af miljøfremmede stoffer bør følges op af analyser fra det sted, hvor fundet var samt fra hver af indvindingsboringerne. Med hensyn til pesticider har de seneste erfaringer vist, at der kan træffes nedbrydningsprodukter fra pesticiderne i tilsyneladende langt højere grad end det anvendte middel, der blev sprøjtet ud. 26

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk

Kolding Vand A/S - Christiansfeld Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 509.V01.10.0001 Navn: Adresse: Toftegårdsvej 34, 6070 Christiansfeld. Kontaktperson: Direktør. Gunnar Hansen, Kolding Vand A/S, Kolding Åpark 1, st. 6000 Kolding. Tlf.

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus ATV møde Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger Helga Ejskjær, Naturstyrelsen ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus 1. Lovhjemmel & vejledning 2. Definition af enkeltindvinder 3. Tilladelse

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Frørupvej 33. Frørup 6070 Christiansfeld Kontaktperson:

Frørupvej 33. Frørup 6070 Christiansfeld Kontaktperson: Vandværket Generelle data Lokalitet: 509.V02.20.0017 Navn: Adresse: Frørupvej 33. Frørup 6070 Christiansfeld Kontaktperson: Formand: Poul Richard Jørgensen. Frørupvej 19. Frørup. 6070 Christiansfeld. 74568333

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 3 3.1 Politisk

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 2 2 Allested-Vejle Vandværk Allested-Vejle Vandværk Hjemmeside: http://www.allested-vejle-vand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 21. oktober 1992 og 10.

Læs mere

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme.

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme. 9. ORDLISTE Affaldsdepot: Afværgepumpning: Almene vandværker: Artesisk vandspejl: BAM: Behandlingskapacitet: Beholderkapacitet: Bekæmpelsesmidler: Beredskabsplan: Danienkalk: Drikkevandsområde: Dæklag:

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014. Plandel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014. Plandel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Plandel Kolofon Forord Udarbejdet af: Redaktion: Tryk: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Telefon 74 20 30 40 www.vojens.dk August

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - Bemærkninger til forslag til Vandforsyningsplan for Hals Kommune

Vandforsyningsplanlægning - Bemærkninger til forslag til Vandforsyningsplan for Hals Kommune Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup (raadhus@halskom.dk) Vandforsyningsplanlægning - Bemærkninger til forslag til Vandforsyningsplan for Hals Kommune Sammenlægningsudvalget har på mødet den 18. september

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Lyndelse Vandværk Nr. Lyndelse Vandværk Hjemmeside: http://www.nrlyndelsevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 25. maj 1981 og 12 juni 1999 Udløbsdato:

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Fokusområder 1 1.2 Rammer for planlægningen 1 1.3 Vandforsyningsplanens indhold 1 1.4 Offentlig høring og miljøvurdering 2 2. Vandforsyningen i

Læs mere

Vandværket. Generelle data. Grundejerforeningen Teglgården

Vandværket. Generelle data. Grundejerforeningen Teglgården Vandværket Generelle data Lokalitet: Navn: Adresse: 509.V02.20.0012 Overbakken 20, Hejlsminde, 6094 Hejls Kontaktperson: Driftsansvarlig: Leo Schmidt, Markvej 3, 6094 Hejls, 40 97 21 80 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Udgivet af Vejle Amt Damhaven 12 7100 Vejle November 2006. Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Kortmaterialet er bearbejdet af Vejle Amt og fremstillet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af :

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Ejendomsrapport 2005 Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Jørgen K. Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 2 Vandforsyningsplan, Plandel 2012-2017 Ændring af forsyningsgrænse mellem FORS (tidligere Roskilde Forsyning) og Vandværket Sct. Hans Hospital Maj 2016 Kolofon Udarbejdet af:

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS

Læs mere

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan 2017-24 Dialogmøde Udvalget for NTM og Følgegruppen 7. April 2017 Dagsorden: Velkomst. 1. Vandforsyningsstruktur. - Nuværende og fremtidig struktur Ressourceområder. - Hvordan får vandværkerne

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Haderslev Kommune. Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015

Haderslev Kommune. Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015 Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015 Rekvirent Rådgiver Haderslev Forsyning Hedeselskabet Ledningsfunktionen Miljø og Energi as Fjordagervej 32 Jens Juuls Vej 18 6100 Haderslev 8260 Viby J Telefon 87

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg.

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. Punkt 7. Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. 2008-16762. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at det påbydes, at drikkevandskvaliteten

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen.

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen. VANDFORSYNINGSPLAN 2013-2022 PLANDEL NOVEMBER 2013 Datablad Udgiver: Rådgiver: Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer Cowi Udgivelsesår: 2013 Titel: Vandforsyningsplan 2013-2022 Tekst

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Boringer 2 3. Vandindvinding 3 3.1 Hydrologi 3 4. Arealanvendelse 5 5. Vandkvalitet

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Dørken Vandværk Givevej 20 7323 Give V/ Arne Larsen Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 23. februar 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse til

Læs mere

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg.

Regulering af vandindvindingstilladelse til 170.000 m 3 grundvand årligt fra Skodborg Vandværks kildefelt, matr. nr. 1133, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Dato: 23-11-2015 Sagsnr.: 09/21960 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Skodborg Vandværk Gejlager 6A 6630 Rødding Sendt pr. mail til: post@skodborgvandvaerk.dk Regulering af vandindvindingstilladelse

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Vandforsyning og grundvandsbeskyttelsesplan Planen er gældende i perioden 2011 til 2021 ophæver og erstatter

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 GRUNDVANDSBESKYTTELSE I SVENDBORG OMRÅDET... 2 DEFINITN AF INDSATSOMRÅDET... 3 FORMÅL MED INDSATSPLANEN... 3 PROBLEMSTILLINGER I SVENDBORG

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Vonge Vandværk A.m.b.a.

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Vonge Vandværk A.m.b.a. Vonge Vandværk A.m.b.a. Vonge Skovvej 11 7173 Vonge V/ Arne Koch Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Vonge Vandværk A.m.b.a. Ansøgning Vejle Kommune har 4. marts 2017 modtaget ansøgning om fornyet

Læs mere

Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10

Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10 4.2 Oversigt - Fokusområder, mål, virkemidler og indsatser Emne Fokusområder Mål Delmål Indsatser Interesseområder - Zone 1-10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indvinding 1 Vandindvinding og forsyning At sikre en

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0003 / 116354 Navn: Adresse: Kontaktperson: Østerbyvej 19A Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2,

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v.

Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet og tilsyn med vandkvalitet m.v. Click her e to ente r te xt. Retningsli njer for s ags beha ndlin g på van dfor syning som råd et o g tilsyn me d van dkvalit et m.v. «edocadd resscivilc ode» Retningslinjer for sagsbehandling på vandforsyningsområdet

Læs mere

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2 Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Forslag til Indsatsplan. for vandindvindingsopland syd for Skagen

Forslag til Indsatsplan. for vandindvindingsopland syd for Skagen Forslag til Indsatsplan for vandindvindingsopland syd for Skagen Udarbejdet af gruppe D007 på baggrund af rapporten Vandforsyning til Skagen Efterårssemester 2009 2 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe

AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud om skærpet kontrol på Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 24. maj 2012 J.nr.: NMK-42-00296 (tidl. NMK-42-00225) Ref.: trmas/gom AFGØRELSE i sag om Faaborg-Midtfyn Kommunes påbud

Læs mere

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk Juli 2013 Kolofon Udarbejdet af: Roskilde Kommune Køgevej 80 4000 Roskilde

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Vandrådsmøde den 12. november 2015

Vandrådsmøde den 12. november 2015 Vandrådsmøde den 12. november 2015 Afdeling Vand og Jord Indberetning af oppumpede vandmængder (Jakob) Kontrolprogrammer med de nye pakker (Susanna) Takstblade, regulativ, hjemmeside, information til forbrugerne

Læs mere

Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021

Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021 Fredericia Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2021 April 2011 Vedtaget den : 9. maj 2011 Udarbejdet af : Fredericia Kommune og Grontmij Carl Bro Side 1 FORORD Denne vandforsyningsplan udgør grundlaget for

Læs mere

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen

Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Dansk Vand Konference 2015 Byudvikling i OSD hvordan kombineres hensyn til arealudvikling og drikkevandsressourcen Gunnar Larsen, geolog 19/11/2015 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Statslig udmelding

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere