SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016"

Transkript

1 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan !! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE BAKKERS VANDVÆRK! TRÆLLØSE VANDVÆRK! SKELBY VANDVÆRK! HERLUFMAGLE VANDVÆRK! GELSTED VANDVÆRK! HJULEBÆK VANDVÆRK

2 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE 1 INDLEDNING Baggrund VANDFORSYNINGSPLANEN INDHOLD Lovgrundlag Lov om vandforsyning m.v Bekendtgørelser Formål Forudsætninger og fremgangsmåde RELATION TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan Regionplan EKSISTERENDE VANDFORSYNINGSFORHOLD Eksisterende vandforsyningsforhold PLAN FOR FREMTIDIGE VANDFORSYNING Forsyningsområde Forsyningssikkerhed Grundvandskvalitet Drikkevandskvalitet Kapacitetskrav Det fremtidige ledningsnet Import og eksport af vand Takster FREMTIDIGE INDSATSOMRÅDE REFERENCER

3 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE 1 INDLEDNING 1.1 Baggrund Suså Kommune har i kommuneplanen beskrevet, at vandforsyninger skal sikre borgerne godt og rigeligt drikkevand, som opfylder kravene til god drikkevandskvalitet. For at sikre godt drikkevand skal nuværende og potentielle kildepladser beskyttes mod forurening. I kommuneplanen er målsætningen med en ny vandforsyningsplan, at vandværkerne gennemgås og der sættes fokus på forureningskilder samt at kildepladserne beskyttes og at vandværkerne indgår dialog i form af f. eks samarbejdsudvalg for drøftelse af blandt andet problematikken om forsyningssikkerhed og beredskabsplaner. Suså Kommune har anmodet ROVESTA Miljø I/S om at udarbejde en ny vandforsyningsplan for år Planen indeholder desuden en ressourcevurdering af de 15 vandværker samt en tilstandsvurdering af indvindingsboringer, disse vurderinger er udarbejdet af Watertech i samarbejde med Suså Kommunes Tekniske forvaltning, Storstrøms Amt og de almene vandværker. Ved større ændringer i forsyningsforholdene vil planen kunne revideres eller der kan udarbejdes et tillæg til denne. En revision eller tillæg til planen kan således komme på tale, både tidligere og senere, end den ovennævnte planperiode. 2 VANDFORSYNINGSPLANEN INDHOLD 2.1 Lovgrundlag Lov om vandforsyning m.v. I henhold til Vandforsyningsloven (VFL) Lov om vandforsyning m.v. Lov nr. 299 af 8. juni 1978 Jf. lovbek. Nr. 130 af 26. februar skal kommunalbestyrelsen udarbejde planer for, hvorledes vandforsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke anlæg forsyningen skal bygge på og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have. En vandforsyningsplan kan helt eller delvis udarbejdes i samarbejde med andre kommuner. En vandforsyningsplan efter 14 må ikke stride imod regionplanlægningen (VFL 14a) samt regler og forudsætninger fastsat af miljøministeren (VFL 16) eller mod en indsatsplan vedtaget efter VFL 13. Vandforsyningsplanen skal jf. VFL 14a stk. 2 sammenholdes med Storstrøms Amts vandressourceplanlægning og skal tilgodese hensynet til beskyttelse af vanddområder og grundvandet Bekendtgørelser Forslaget til vandforsyningsplan skal fremlægges for offentligheden i mindst 3 måneder jf. Bekendtgørelse om vandindvindngs- og vandforsyningsplanlægning BEK nr. 2 af 04/01/1980. Efter de 3 måneder behandler Suså Kommune forslaget på ny, og der tages stilling til om forslaget bør ændres som følge af indsigelser eller andre forhold. Kommunen fremsender forslaget til Amtsrådet bilagt eventuelle indsigelser m.v. Efter kommunalbestyrelsens og amtsrådets godkendelse offentliggør Suså Kommune vandforsyningsplanen. Samtidig nævnes den myndighed, som afgørelsen om den endelige godkendelse kan påklages til indenfor en nærmere opgivet klagefrist. 3

4 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE 2.2 Formål Hovedformål og indholdet af vandforsyningsplanen er beskrevet i 10 i Bekendtgørelse om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning BEK nr. 2 af 04/01/1980. Forslag til vandforsyningsplan i Suså Kommune tager udgangspunkt i denne bekendtgørelse. Vandforsyningsplanen skal således medvirke til, at Suså Kommunes borgere skal sikres naturligt drikkevand af god kvalitet fra de almene vandværker. Der skal angives og lokaliseres det forventede behov for vand i kommunen. Behovet er fordelt geografisk og efter forskellige forbrugskategorier. Der skal angives den eksisterende vandforsyning i kommunen, herunder angivelse af ledningsnettet for de almene anlæg i kommunen med oplysning om placering og størrelse. Der skal foreligge en plan for den fremtidige vandforsyning i Suså Kommune, herunder en fælles beskrivelse af forsyningsmuligheder og forsyningsområder. 2.3 Forudsætninger og fremgangsmåde Vandforsyningsplanen er baseret på følgende oplysninger: Ressourcevurdering af 15 vandværker i Suså Kommune, udarbejdet af Watertech. Tilstandsvurderinger af indvindingsboringerne i Suså Kommune, udarbejdet af Watertech. Registreringsdel, udarbejdet af Watertech Data fra Storstrøms Amt, herunder statistik over vandforbruget fordelt på forskellige kategorier, oversigter over områder med drikkevandsinteresser, registrerede affaldsdepoter, indvindingsopland for vandværker med tilladelse til at indvinde mere end m 3 /år. Data fra Teknisk forvaltning, Suså Kommune Kommuneplan, Spildevandsplan og Regionplan Da registringsbilaget var udarbejdet blev der afholdt møde mellem vandværkerne, Watertech og Suså Kommune. Efter Watertech fremlæggelse blev Registeringsbilaget godkendt af de enkelte vandværker. Den 7. december 2005 er plandelen fremlagt for vandværkerne inden den politiske godkendelse. Vandforsyningsplanen bygger på følgende vandforsyningsanlæg: 1. Tybjerg Vandværk 2. Aversi Vandværk 3. Gelsted Vandværk 4. Glumsø Vandværk 5. Herluflille-Torp Vandværk 6. Herlufmagle Vandværk 7. Hjulebæk Vandværk 8. Næsby-Vraa vandværk 9. Sandby Vandværk 10. Skelby Vandværk 11. Trælløse Vandværk 12. Tybjerglille Bakker Vandværk 13. Tyvelse Vandværk 14. Aasø Vandværk 15. Engelstofte Vandværk 4

5 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE På baggrund af det indsamlede materiale er hvert enkelt vandværk i Suså Kommune, vurderet med hensyn til anlæggets vandkvalitet og kapacitetsevne samt tilstandsvurdering af boringerne og sårbarheden i indvindingsoplandet. Endvidere er der foretaget en vurdering af de tekniske anlæg samt bygningernes stand jf. vedlagte rapporter fra Watertech. 3 Relation til anden planlægning 3.1 Kommuneplan Boliger Der er i Kommuneplanen fra 2003 udlagt mulighed for udstykning af 545 grunde. I tabel 3.9 i Forudsætningsdelen er antal grunde opdelt under forsyningsområder. Erhverv Der forventes udstykning af industrigrunde i de eksisterende industriområder ved Glumsø, Herlufmagle og Gelsted. I alt 9,4 ha. 3.2 Regionplan Regionplanen Storstrøms Amt skal jf. planlovens 6 stk. 3 nr. 12 indeholde retningslinier for anvendelse og beskyttelse af vandressourcerne. Regionplanens retningslinier skal naturligvis overholdes i den daglige administration af vandforsyningen. Denne vandforsyningsplan er udarbejdet i overensstemmelse med regionplanens retningslinier. I de følgende afsnit vil regionplanens væsentligste retningslinier mht. vandforsyning blive gennemgået. Overordnede mål for vandforsyningen Regionplanen foreskriver, at vandforsyningen skal baseres på uforurenet grundvand, der efter den enklest mulige og miljømæssige mest skånsomme behandling udpumpes til forbrugerne. Anvendelsen af vandressourcen skal ske efter en samlet afvejning af de mange interesser, der er tilknyttet grundvand og overfladevand efter følgende prioritering: 1. prioritet: Indvinding af vand til befolkningens almindelige vandforsyning, dvs. til husholdning, almindeligt landbrug (dyrehold, rengøring), institutioner og mindre vandforbrugende erhverv. 2. prioritet: Opretholdelse af den vandføring i vandløbene og den vandstand i søer og vådområder, der er nødvendig for, at sikre vandområdernes karakter og øvrige anvendelse. I særlige tilfælde kan miljø- og fredningshensyn medføre, at nogle områder friholdes for indvinding, så længe der samlet set er mulighed for at indvinde tilstrækkelige vandmængder andre steder i nærheden. 3. prioritet: Indvinding til vandforbrugende industri, vandingsformål, grundvandssænkning ved råstofgravning m.v. prioriteres efter en samfundsmæssig helhedsvurdering. 5

6 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE Udpegede arealer Udpegningen af areal til grundvandsindvinding er baseret på grundlag af eksisterende data. Storstrøms Amt har udpeget vandressourceområder i Suså kommunen efter en klassificering af bl. andet kendte forureninger, hydrogeologiske forhold samt at grundvandet som hoved regel skal kunne behandles ved en simpel beluftning og efterfølgende filtrering. Områder med særlige drikkevandsinteresser Det er formålet, at størstedelen af den fremtidige indvinding skal finde sted i disse områder, hvor der naturligvis også lægges de største kræfter i at sikre grundvandet. Således skal nye boringer fortrinsvis placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser. Ca. 50 % af kommunen er udpeget i denne kategori. 9 vandværker med tilhørende kildepladser er beliggende i dette område. Områder med drikkevandsinteresser Disse arealer indeholder anvendeligt drikkevand, og der vil også fremover kunne indvindes og etableres nye boringer i disse områder. Men den fremtidige vandressourceplanlægning skal ikke baseres på indvinding fra områder i denne kategori. Ca. 50 % af kommunen er udpeget i denne kategori. 6 vandværker med tilhørende kildeplads er beliggende i dette område. Områder med begrænsede drikkevandsinteresser Denne kategori omfatter arealer, hvor det skønnes at grundvandet ikke vil være anvendeligt, som følge af f. eks forurening, grundvandets sårbarhed eller hydrogeologiske forhold. Nitratfølsomme områder Den konkrete udpegning af områderne er således baseret på nitratfund i grundvandet samt oplysninger om lerlagenes tykkelse i de enkelte boringer, idet ler vanskeliggør nedsivning samt medvirker til reduktion af nitrat samt. Sikring af grundvandet Ud fra foranstående kategorisering af grundvandsinteresser foretages der en løbende indsats for at sikre det rene grundvand. Der arbejdes i Regionplanen med to indsatser dels for de nitratfølsomme områder og dels en overordnet indsats for sikringen af områder med særlige grundvandsinteresser. Skovrejsning i nitratfølsomme områder I de nitratfølsomme områder er der på baggrund af detaljeret kortlægning af jordlagene foretaget en udpegning af skovrejsningsområder. Skovrejsning i områderne vil således være med til at sikre grundvandet. Udpegningen som skovrejsningsområder bevirker, at der er gode statslige støttemuligheder for eventuel skovrejsning. 6

7 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE 4 EKSISTERENDE VANDFORSYNINGSFORHOLD 4.1 Eksisterende vandforsyningsforhold Til udarbejdelse af vandforsyningsplanen har Watertech udarbejdet en ressourcevurdering af de 15 almene vandværker suppleret med en tilstandsvurdering af alle boringerne. Rapporterne er udarbejdet for, at få samlet alle data om vandværkernes indvindingsopland, sårbarhed og vandværkets maskinelle stand, desuden er der udarbejdet en procestegning der anskueliggøre det enkelte vandværks opbygning. Forudsætningsdelen beskriver den tekniske del af vandforsyningsplanen samt prognoser for det fremtidige vandforbrug med registrering af forsyningsområder. Vandforsyningsplanen er baseret på disse informationer samt prognoserne i Suså Kommuneplan. 7

8 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE 5 PLAN FOR FREMTIDIGE VANDFORSYNING 5.1 Forsyningsområde Den fremtidige forsyningsstruktur vil fortsat være decentral og baseret på 1 kommunalt vandværk og 14 private vandværker. Vandværkerne har ved forhandling fordelt forsyningsområderne i Suså kommune. Dette forpligter vandværkerne til, at forsyne de ejendomme eller virksomheder der er beliggende i deres forsyningsområde. Der er ca. 157 enkeltvandforsyningsanlæg, 34 virksomheder samt eventuelle nye boliger eller virksomheder som vandværkerne endnu ikke forsyner. Ejendomme med enkeltvandforsyningsanlæg er markeret på kort 1 og på figur 2.3 i forudsætningsdelen er de nye bolig og erhvervsområder markeret. Ca. 14 % af enkeltvandforsyningsanlæggene kan p.t. ikke overholde de gældende grænseværdier for drikkevand. Efterhånden som disse anlæg nedlægges - på grund af at drikkevandskvaliteten - vil ledningsnettet i det åbne land blive udbygget. Det forventes, at størstedelen af disse enkeltvandforsyningsanlæg bliver tilsluttet et vandværk inden for planperioden. Ejendommene hørende ind under ejendommen Skovridervej 11 A er udlagt til være selvforsynende. Ejeren af disse ejendomme er forpligtet til at sikre godt drikkevand der overholder de gældende grænseværdier - fra egne enkeltvandforsyningsanlæg. 34 ejendomme har en indvindingstilladelse til erhvervsmæssigt formål f.eks virksomheder, institutioner samt landbrug med vanding af afgrøder. Disse vandforsyninger kontrolleres i henhold til prøveplaner og indvindingstilladelser. 5.2 Forsyningssikkerhed Engelstofte og Tyvelse vandværker er ringforbundet til Glumsø vandværk, hvilket giver forbrugerne en god forsyningssikkerhed ved uheld, strømsvig eller ved en forurening. Vandværkerne Tybjerglille Bakker, Skelby, herlufmagle, Glumsø og Hjulebæk kan tilsluttes et nødstrømsforsyningsanlæg og har derfor en forsyningssikkerhed der gør, at de kan levere vand ved strømsvigt, men ikke ved en forurening af vandværket. De resterende vandværker har ikke en optimal forsyningssikkerhed da vandværkerne, hverken er ringforbundet til et andet vandværk eller har mulighed for opkobling til nødforsyningsanlæg. Da der i vandforsyningsplanen lægges op til, at bevare den decentrale forsyningsstruktur forventes det, at vandværkerne vil blive vedligehold og udbygget i en sådan grad, at behandlingsanlæggenes drift sikrer en fremtidig forsvarlig vandforsyning til borgerne. Dette medfører, at der skal ske en løbende renovering og at der indgås samarbejde vandværkerne imellem således, at vandværkerne kan bliver ringforbundet inden for planperioden. Vandværket der skal samarbejdes med, skal have en kapacitet, som gør at der i tilfælde af uheld eller forurening kan produceres tilstrækkeligt med drikkevand. Desuden bør der ved renovering af ledningsnettet/udskiftning af pumper undersøges om rør dimensionerne/trykket passer overens med det vandværk, som der måske senere skal arbejdes samme med. Jf. afsnit 4.5 i Forudsætningsdelen. Flere vandværker har udarbejdet en beredskabsplan og andre er i gang med udarbejdelsen af en beredskabsplan. En beredskabsplan beskriver, hvorledes vandværket vil organisere indsatsen ved en truet forsynings- og krisesituation, som omhandler forurening af kildeplads eller dele af vandforsyningens anlæg. I en sådan situation bør der nedsættes en ad hoc gruppe ledet af beredskabschefen. Ansvarsfordelingen mellem kommunalbestyrelse, embedslæge og Amtsråd er således: 8

9 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE kommunalbestyrelsen har som tilsynsførende myndighed forpligtigelse til at sikre, at vandværkerne leverer drikkevand af god kvalitet til forbrugerne. Embedslægen er ansvarlig for den sundhedsfaglige rådgivning af myndighederne. Amtsrådet er myndighed på grundvandsområdet. Vandværkerne bør udarbejde en procedure som beskriver, hvorledes Beredskabsplanen vedligeholdes administrativt, således at den ved en evt. forurenings- eller krisesituation er opdateret. De vandværker, som ikke allerede er i gang med en beredskabsplan, bør igangsætte dette arbejde snarest mulig, således at de ansvarlige nøjagtig ved, hvorledes der skal ageres i forbindelse med en eventuel krise eller forurening og hvordan f. eks forbrugerne skal informeres. 5.3 Grundvandskvalitet Grundvandet i Suså Kommune indvindes hovedsageligt fra område med særlig drikkevandsinteresser og område med drikkevandsinteresse. 13 ud af de 15 vandværker kan behandle råvandet ved en simpel vandbehandling. Der er i Gelsted og Herlufmagles vandværker grundvand konstateret naturligt arsenindhold i et niveau mellem 10 og 30 µg/l, dette niveau ligger over grænseværdien for drikkevand. Arsen kan umiddelbart ikke fjernes ved almindelig vandbehandling. Begge vandværker her derfor dispensation og arbejder på at ændre vandbehandlingsanlægget, således at vandkvaliteten kan overholde de gældende grænseværdier. Der er påvist BAM (pesticid) - som er nedbrydningsprodukt af 2,6-dichlorbenzamid - i en boring tilhørende Skelby vandværk. Vandværket har taget denne boringen ud af drikkevandsproduktionen. For at hindre forureningen i at spredes til de nærliggende boringer har vandværket fået en tilladelse fra Storstrøms Amt til at afværgepumpe fra boringen og aflede grundvandet til Susåen. Vandkvaliteten følges med en kontrol for bl.a. BAM 4 gange pr. år. Skelby vandværk har efterfølgende fået tilladelse til etablering af en ny boring, som leverer grundvand der ved en simpel behandling kan anvendes til drikkevand. I Ressourcevurderingen af 15 vandværker i Suså Kommune er grundvandskemi/hydrogeologien for hvert enkelt vandværk beskrevet. Grundvandsressourcen i Suså Kommune karakteriseres som særdeles velbeskyttet overfor risiko for nedsivning af stoffer fra overfladen. Men der er en betydelig risiko for nedsivning af stoffer til grundvandet fra de ubenyttede brønde og boringer, der står som åbne sår ned til grundvandet. De ubenyttede brønde og boringer er tit placeret tæt ved stuehuset, hvor kørselsveje, kloakledninger, olietanke samt udledning af tagvand direkte ud på jorden og da brøndsætningen ofte er sådan, at overfladevand kan løbe ned i brønden/boringen er der stor risiko for en forurening fra ovennænte kilder. Ubenyttede brønde og boringer bør derfor sløjfes korrekt, derved kan risikoen for forurening af grundvandet begrænses betydeligt. De fleste vandværker samt de ældste boringer er placeret i bynære områder, her kan f. eks borgernes tidligere brug af pesticider, utætte olietanke, tankstationer og erhvervsvirksomhed, udgøre en yderligere forureningsrisiko. Vandværkerne bør derfor i forbindelse med etablering af ny boringer søge ud i det åbne land. Råvandskvaliteten følges af Suså Kommune via de indsendte analyserapporter. Storstrøms Amt følger tillige udviklingen som ressourcemyndighed. Som ressourcemyndighed er Storstrøms Amt ansvarlig for, at udpege egnede indvindingsområder, ved etablering af nye kildepladser. 9

10 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE 5.4 Drikkevandskvalitet Drikkevandskvalitetskravene skal overholdes i henhold til gældende lovgivning. Det er Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (BEK nr. 871 af 21/09/2001) der p.t er gældende. Kommunalbestyrelsen, som er tilsynsmyndighed, vil fortsat foretage de hygiejniske og tekniske tilsyn samt gennemgå hver enkel analyserapport, således at forbrugerne til stadighed er sikret godt drikkevand. Enhver vandforsyning, der leverer drikkevand til husholdningsbrug skal overholde de gældende vandkvalitetskrav. Ud fra den distribuerede mængde vand, som vandværket producerer, bliver der udarbejdet et analyseprogram, som skal sikre, at forbrugernes drikkevand er af en god kvalitet. Leverer et vandforsyningsanlæg ikke drikkevand, der kan overholde de gældende grænseværdier vil vandværket blive kontaktet af tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden henstiller, at vandværket gennemgås og at der efterfølgende fremlægges en vandprøve der dokumenterer, at vandkvalitetskravene er overholdt. Leverer vandværket gentagne gange drikkevand, som ikke kan overholde de gældende grænseværdier vil tilsynsmyndigheden påbyde vandværket, at sikre vandkvaliteten. I påbudsperioden skal vandværk ansøge om dispensation for overskridelsen, denne dispensationsansøgning fremsendes til Embedslægen, som skal fremkomme med en sundhedsmæssig vurdering af overskridelsen. På det enkelte vandværk arbejdes der med at tilpasse vandbehandlingsanlægget til råvandskvaliteten så vandkvalitetskravene overholdes. En del vandværker har inden for de sidste par år foretaget ændring af behandlingsanlægget. Dette har været nødvendigt da vandforbruget på flere af vandværkerne er faldet med % indenfor 10 år. Desuden er grænseværdierne for bl.a. behandlingsparametrene blevet skærpet. 9 vandværker har lejlighedsvis problemer med overholdelsen af behandlingsparametrene turbiditet, jern, mangan, nitrit og ammonium jf. afsnit og afsnit til i Forudsætningsdelen. Kan disse vandværker ikke få vandbehandlingen til, at fungere stabilt skal der ansøges om dispensation for overskridelse af grænseværdien. Til dispensations ansøgningen skal der vedlægges en udførlig plan for hvilke tiltag der skal foretages, således at forbrugerne er sikret tilfredsstillende drikkevand. 2 vandværker har dispensation for overskridelse af grænseværdien for arsen, de øvrige parametre overholder de gældende grænseværdier. 4 vandværker leverer kvalitetsmæssigt en god og stabil drikkevandskvalitet. Der udføres tilsyn med de almene vandværkers tekniske og hygiejniske standard. Tilsynet foretages af den kommunale tilsynsmyndighed på vegne af kommunalbestyrelsen. Hvert enkelt vandværk er vurderet ud fra vandværket bygningsmæssig stand, maskinel stand og hygiejnisk stand jf. forudsætningsdelen oversigtstabel 3.5. Bedømmelsen konkluderer, at vandværkerne generelt er i god stand både med hensyn til de tekniske anlæg og den hygiejniske standard. Dette betyder, at vandværkerne teknisk og hygiejnisk har mulighed for at distribuere godt drikkevand. For at alle vandværkerne kan producere drikkevand, der overholder vandkvalitets kravene er det anlægget drift, der bør gennemgås og evt. optimeres. Alle vandværkerne skal sikre en kontinuert drift og løbende foretage den nødvendige vedligeholdelse og ændring, som der kræves for at kunne levere drikkevand af god kvalitet. Endvidere skal alle almene vandværker stille de nødvendige oplysninger frem for forbrugerne. De skal minimum en gang pr. år opdatere oplysningerne samt offentliggøre dem i et trykt medie. 10

11 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE 5.5 Kapacitetskrav I 2004 var der i Suså Kommune indbyggere. Seneste opgørelse for Suså Kommune viser en svag befolkningstilvækst kombineret med mulighed for opførsel af 545 nye boliger. Der er ligeledes udlagt 9,4 ha til nye erhvervsområder. jf. afsnit i Forudsætningsdelen. Vandforbruget i Storstrøms Amt er faldet år for år de seneste 14 år og fra 1992 til 2002 er forbruget af drikkevand faldet 32 %. Årsagen til at forbruget er faldet er indførelsen af grønne afgifter, opsætning af vandmålere i husstande, reparationer af utætte ledninger og anvendelse af vandbesparende vaskemaskiner og toiletter. Industriens vandforbrug er derimod uændret. Storstrøms Amt har derfor indledt en dialog med virksomhederne med henblik på at opnå besparelser i forbruget. Det er hensigten at udvikle vandbesparende løsninger. I henhold til Forudsætningsdelen afsnit er det beregnet, at der vil ske en stigning i vandforbruget på 3 % frem til år Ikke som et merforbrug hos den enkelte forbrugere, men på grund af kommunens forventninger til øget udvikling og stigning i antal borgere. Ud fra vandværkernes behandlingskapacitet samt forsyningsevne bør det ikke give anledning til problemer. 5 vandværker vil grundet denne stigning have en for lav indvindingstilladelse, hvorimod de øvrige har en indvindingstilladelse der er væsentligt større end årsforbruget jf. tabel 3.12 i Forudsætningsdelen. Vandværkerne kan producere mere drikkevand end det forventede vandforbrug i I prognosen for forventede vandforbrug i 2016 er forudsætningen, at alle enkeltindvindere samt tilgang af nye parcelhuse og nye virksomheder bliver tilsluttet et alment vandværk. jf. tabel 3.13 i Forudsætningsdelen. Eksisterende virksomheder med egen vandforsyning til vanding af afgrøder forventes stadig, at blive forsynet fra egen boring. Ændres indvindingstilladelsens formål, skal der ansøges om en ny indvindingstilladelse. Kan der ikke gives en ny indvindingstilladelse, vil ejendommen skulle tilsluttes det vandværk, som har forsyningspligten i det område. Der er i planen taget hensyn til, at der i Kommuneplanen kan udbygges med 545 boliger i de kommende 10 år. Endvidere er der udlagt erhvervsgrunde ved Gelsted, Herlufmagle og Glumsø. Såfremt disse planer gennemføres skal vandforsyningen tilpasses de nye kapacitetskrav. De nybyggede ejendomme vil blive tilsluttet det vandværk, som har forsyningspligten i dette område. Der er i denne plan ikke taget hensyn til ændringer i forbruget som følge af nye afgifter eller tilsvarende. 5.6 Det fremtidige ledningsnet Ledningsnettet i Suså Kommune er veludbygget jf. afsnit i Forudsætningsdelen samt status og registreringsbilagene. Ledningsnettet vil i planperioden efterhånden dække hele vandværkernes forsyningsområde, da flere ejendomme, beliggende i det åbne land vil blive tilsluttet et alment vandværk. Den vestlige del af kommunen ved Næsby Storskov er tyndt befolket. Ledningsnettet i dette område er derfor sparsomt udbygget. Der er intet vandværk der pålægges at forsyne husstandene i dette område jf. kort 1. Der vil forsat ske en udskiftning af de ældre forsyningsledninger, som er udført i støbejern og eternit i forbindelse med tilslutning af ejendomme i det åbne land samt planlagte renoveringer for nedbringelse af spildprocenten ved lækager. Nye ledninger etableres i Polyetylen (PE) eller Polyvinylklorid (PVC). Som led i forbedring af forsyningssikkerheden, bør hvert enkelt vandværks ledningsnet udbygges med ringforbindelser. Ringforbindelser bør etableres, som en del af ledningsnettet med dagligt flow, for at sikre, at der i forbindelse med et driftsstop eller en forurening kan leveres vand til alle forbruger i to forsyningsområder, uden at ringforbindelsen først skal gennemskylles. 11

12 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE I forbindelse med ledningsarbejdet bør vandværkernes ledningskort blive opdateret, så alt viden er registeret på kort eller digitaliseret. I Status og registreringsbilag er ledningsnettet fra hvert enkelt vandværk beskrevet og indtegnet på kort, hvor det er oplyst. Der gøres opmærksom på, at mindre justeringer af grænserne for forsyningsområderne efterfølgende kan foretages af kommunalbestyrelsen efter forhandling og godkendelse af de berørte vandværker. 5.7 Import og eksport af vand På nuværende tidspunkt er der import-eksport af drikkevand mellem vandværker fra andre kommuner og vandværkerne i Suså. Der er 26 ejendomme nord for Sandby, som forsynes af Vetterslev Vandværk, Ringsted Kommune. En ejendom forsynes med vand fra vandværk i Sorø kommune. Gelsted vandværk, Skelby vandværk og Nåby vandværk forsyner 1 ejendom i Næstved Kommune jf. tabel 3.7 og 3.8 i Forudsætningsdelen. Der er ikke planer om, at yderligere ejendomme skal forsynes fra vandværker i de omkring liggende kommuner. 5.8 Takster Vandværkerne skal 1 gang pr. år fremsende takstblad vedlagt årsregnskab, vandværkets budget for indeværende og næstfølgende år med anlægs- og driftsbidrag samt vandværkets investeringsplan, vedtægter og regulativ. Ud fra disse oplysninger skal kommunalbestyrelsen godkende vandværkernes anlægs- og driftsbidrag for indeværende år. 6 FREMTIDIGE INDSATSOMRÅDE For at bevare den decentrale forsyningsstruktur af vandforsyningen i Suså Kommune i de kommende år, skal de eksisterende anlæg til stadighed vedligeholdes og renoveres. Derfor bør ejerne af enkeltvandforsyningsanlæggene og vandværker foretage denne nødvendige vedligeholdelse og renovering, så de til en hver tid gældende vandkvalitetskrav kan overholdes. Endvidere forventes det, at alle vandværkerne har mulighed for tilkobling af nødgenerator til brug ved strømsvigt eller at der er etableret en ringforbindelse til nærliggende vandværker, som har kapacitet til en sådan ringforbindelse, således at forsyningssikkerheden for hvert enkelt vandværk er meget høj. Desuden forventes det, at ledningsnettet er fuldt udbygget i 2016, da der ud fra prognosen i tabel tabel 3.13 i Forudsætningsdelen er kalkuleret med, at samtlige enkeltvandforsyninger er blevet tilsluttet vandværk. Ved fuldt udbygget ledningsnet forventes det, at vandværkerne har en opdateret viden om ledningsnettet, herunder en digitalisering. Ved udbygning af bolig- og industriområder bør vandværkerne tage hensyn til øget vandforbrug. Tilslutning af nye boliger og erhvervsejendomme sker til de vandværker, som dækker det pågældende forsyningsområde kort 1. Åbne ubenyttede brønde og boringer udgør en væsentlig forurening risiko, da de står som åbne sår ned til grundvandet, de bør derfor sløjfes, for at sikre grundvandet mod forurenende stoffer. Denne forurenings risiko kan minimeres ved, at påbegynde en opsporing af ubenyttede brønde og boringer, og pålægge ejerne af disse ubenyttede indvindingsanlæg, at fortage den korrekte sløjfning for at beskytte eksisterende og potentielle kildepladser. Derudover bør ejere af eksisterende indvindingsanlæg, som tilsluttes vandværk ligeledes pålægges at foretage den korrekte sløjfning. 12

13 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE 7 REFERENCER Status- og registreringsplan, Watertech Ressourcevurdering ved 15 vandværker i Suså Kommune, Watertech Forudsætningsdel, Watertech Tilstandsvurderinger af indvindingsboringer i Suså Kommune, Watertech Regionplan Storstrøms Amt Lov om vandforsyning m.v. (Lovbek. nr. 130 af 26. februar 1999). Bekendtgørelse om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau (Miljøstyr. bek. nr. 525 af 14. juni 1996). Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning. (BEK nr. 3 af 04/01/1980). Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (BEK nr. 871 af 21/09/2001). Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land (BEK 672 af 26/07/2002). Vejledning nr. 3 af 1990 om vandkvalitet og tilsyn. 13

14 Suså Kommune Vandforsyningsplan Forudsætningsdel December 2004

15 Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Suså Kommune Teknisk Forvaltning Realskolevej Glumsø Watertech a/s Algade 52 DK-4000 Rosekilde Tlf.: Fax: Rapport titel: Vandforsyningsplan Forudsætningsdel Dato: 3. december 2004 Sags nr.: 867 Nøgleord: Filnavn: Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Baggrund, formål, status og prognose Forudsætningsdel.doc Ingeniør Annette R. Poulsen Ingeniør John B. Kristensen

16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Vandforsyningsplanens forudsætninger Baggrund Formål Planrammer Status Grundvand og grundvandsindvinding Indvindingstilladelser og mængder Forureningskilder Ressourcegrundlag Indvindings-, behandlings- og beholderanlæg Anlægskapacitet og forsyningsevne Anlægskvalitet Rentvandskvalitet Vandforbrug og distribution Eksisterende vandforbrug Ledningsanlæg Enkeltindvindere Antal, beliggenhed og vandkvalitet Vandleverance over kommunegrænsen Vandbehovsprognose Prognose for eksisterende forbrugere Prognose for forbrugskategorier Prognose for enhedsforbrug Forsyningsgrad Prognose for vandbehov Forsyningskrav Aversi Vandværk Engelstofte Vandværk Gelsted Vandværk Glumsø Vandværk Herluflille-Torpe Vandværk Herlufmagle Vandværk Hjulebæk Vandværk Næsby-Vrå Vandværk Sandby Vandværk Skelby Vandværk Trælløse Vandværk Tybjerg Vandværk Tybjerglille Bakker Vandværk Tyvelse Vandværk Åsø Vandværk Problemområder Grundvandsressource og vandindvinding Forurenet grundvand Nye kildepladser / supplerende forsyning... 56

17 4.1.3 Grundvandsbeskyttelse Enkeltindvindere Kapacitetsforhold Maskinel, bygningsmæssig og hygiejnisk standard Bygningsmæssig og maskinel stand Hygiejniske stand Drikkevandskvalitet Forsyningssikkerhed Forsyning fra brønde og boringer Ubenyttede brønde og boringer Planmuligheder Bevare den nuværende decentrale struktur Decentral struktur med øget ansvar til primære vandværker Central struktur baseret på primære vandværker Delvis forsyning fra Næstved Vandforsyning Referencer Tabeloversigt Figuroversigt Tabel 3.1: Indvindingstilladelser og indvindingsbehov Tabel 3.2: Grundvandsressourcens sårbarhed ved de almene vandværker Tabel 3.3: Kapacitetsoplysninger almene vandforsyninger Tabel 3.4: Klassificering anvendt ved anlægsvurdering Tabel 3.5: Anlægsbedømmelse Tabel 3.6: Totale vandforbrug til større enkeltanlæg Tabel 3.7: Eksport af vand over kommunegrænsen Tabel 3.8: Import af vand over kommunegrænsen Tabel 3.9: Planlagte boliger indenfor forsyningsområderne Tabel 3.10: Prognose for enhedsforbrug Tabel 3.11: Prognose for vandbehov Tabel 3.12: Indvindingstilladelser og indvindingsbehov Tabel 3.13: Forsyningskrav og evne Figur 2.1: Områder med særlige drikkevandsinteresser /2/... 5 Figur 2.2: Indsatsområder i Suså Kommune /2/... 7 Figur 2.3: Nye bolig- og erhvervsområder iht. Kommuneplanen /3/... 8 Figur 3.1: Eksisterende forsyningsområder og placering af almene vandværker Figur 3.2: Procentuel sammenligning af aktuel indvindingstilladelse og aktuel indvinding Figur 3.3: Fordeling af indvinding i Suså Kommune Figur 3.4: Potentielle forureningskilder (punktkilder) Figur 3.5: Indvindingsoplande til almene vandforsyninger i kommunen Figur 3.6: Geologiske profilsnit på tværs af Suså Kommune Figur 3.7: Potentialekort... 20

18 Figur 3.8: Fordeling af forsyningskapacitet mellem Suså Kommunale Vandforsyning, de øvrige almene vandforsyninger i Suså Kommune og Hjelmsølille Vandværk under Næstved Kommunale Vandforsyning Figur 3.9: Tybjerg Vandværk et vandværk i særdeles god stand Figur 3.10: Udpumpningsanlægget på Engelstofte Vandværk et maskinelt anlæg i god stand Figur 3.11: Fordeling af vandforbruget i Suså Kommune år Figur 3.12: Fordeling af udpumpningen på anlægstyper år 2002 (m³/år).. 29 Figur 3.13: Vandforbrugets udvikling (almen vandforsyning) Figur 3.14: Oversigt over umålt forbrug (vandtab) Figur 3.15: Beliggenhed af private brønde og boringer Figur 3.16: Vandforbrugets forventede udvikling (m³) frem til

19 Bilagsoversigt Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Ressourcevurdering ved 15 vandværker i Suså Kommune Registreringsskemaer for 15 vandværker i Suså Kommune Prognoseskemaer for de enkelte forsyningsområder

20 1 Indledning Suså Kommune har siden 1978 udarbejdet vandforsyningsplaner, som angiver, hvorledes vandforsyningen i Suså Kommune skal tilrettelægges, således at alle forbrugere sikres nok og godt drikkevand. Planperiode Suså Kommune har en gældende vandforsyningsplan fra begyndelsen af 1980 erne, /1/. Nærværende vandforsyningsplan udgør kommunens langsigtede planlægning af vandforsyningen for perioden 2004 til Planens udarbejdelse Vandforsyningsplanen er udarbejdet af Suså Kommune i samarbejde med de private almene vandforsyninger, Embedslægen og Storstrøms Amt. WaterTech a/s har været tilknyttet som ekstern konsulent. Godkendelse Vandforsyningsplanen skal gennemgå nedenstående godkendelsesprocedure: Forslaget skal på byrådets foranledning fremlægges for offentligheden til gennemsyn i mindst 3 måneder og drøftes med de private almene vandforsyninger, Storstrøms Amt, Embedslægeinstitutionen m.fl. Eventuelle indsigelser til planen behandles Byrådet godkender herefter planen Planen offentliggøres og fremsendes til Storstrøms Amt til orientering. Planens opbygning Vandforsyningsplanen er opdelt i følgende: Del 1 - Vandforsyningsplanens forudsætningsdel Del 2 - Vandforsyningsplanens plandel Plandelen er det udadvendte dokument, som sammenfattende redegør for planens forudsætninger, Byrådets generelle politik på vandforsyningsområdet og beslutninger til realisering i planperioden. Forudsætningsdelen er den teknisk faglige del af vandforsyningsplanen, som beskriver eksisterende forhold samt prognoser for det fremtidige vandforbrug. Som grundlag for arbejdet, er der udarbejdet et registreringsmateriale, som er den tekniske gennemgang af forholdene på de almene vandværker i kommunen. Endvidere er der udarbejdet en ressourcevurdering ved de almene vandværker. Side 1

21 2 Vandforsyningsplanens forudsætninger 2.1 Baggrund Vandforsyningsstruktur Vandforsyningen i Suså Kommune er baseret på 14 almene private vandforsyninger (Aversi, Engelstofte, Gelsted, Glumsø, Herluflille-Torpe, Herlufmagle, Hjulebæk, Næsby-Vrå, Sandby, Skelby, Trælløse, Tybjerglille Bakker, Tyvelse og Åsø), ét kommunalt vandværk Tybjerg Vandværk samt ca. 191 anlæg (brønde og boringer), der forsyner enkeltejendomme eller erhverv. Hjelmsølille Vandværk der tilhører Næstved Kommunale Vandforsyning er beliggende i Suså kommune umiddelbart vest for Hjelmsølille. Vandværket leverer ikke vand i Suså Kommune. Kommunal vandforsyning Siden udarbejdelsen af den gældende vandforsyningsplan /1/ fra begyndelsen af 1980 erne har der kun været få ændringer i forsyningsstrukturen. Tre af de almene private vandværker er nedlagt (Hjælmsølille, Sandby-Teglværksvej, Tybjerglille). Nye problemstillinger Ved udarbejdelse af den foregående vandforsyningsplan /1/ var det afgørende at få løst problemstillingen omkring forsyningsgrænser mellem vandværkerne. I dag er dette stadig en aktuel problemstilling, men der er også nye problemstillinger, som skal løses. De væsentligste problemstillinger for vandforsyningen i Suså Kommune er knyttet til forurening af grundvandet. Herunder det forhold, at en række ejendomme i det åbne land med egen vandforsyning ikke har en acceptabel vandkvalitet. Endvidere det forhold, at et ukendt antal ubenyttede brønde og boringer ikke er sløjfet og derfor udgør en forureningsrisiko for grundvandet. Vandressourcerne i Suså Kommune kan være truet af forskellige typer forurening afhængig af indvindingsstedets beliggenhed i forhold til byområder, landbrugsarealer mv. samt den geologiske beskyttelse. Drikkevandsanalyser fra de private brønde og boringer viser, at ca. 14 % af anlæggene ikke har tilfredsstillende vandkvalitet. Der ses typisk for højt indhold af nitrat, fosfor og bakteriologisk forurening af drikkevandet. Amtets planlægning Problemstillinger omkring forureningspåvirkning af grundvandsressourcen har medført en række tiltag i den amtslige vandressourceplanlægning, som har betydning for planlægningen af vandforsyningen i Suså Kommune. Det Side 2

22 handler især om udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder. Amtet er i denne sammenhæng blevet pålagt at udarbejde planer for grundvandsbeskyttelsen i de områder, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet. 2.2 Formål Suså Kommune betragter naturligt rent drikkevand som en selvfølgelig gode. Kommunen vil beskytte nuværende og fremtidige drikkevandsressourcer, så kommunens borgere altid vil kunne forsynes med godt og uforurenet drikkevand, som overholder kvalitetskravene til drikkevand. Det er vandforsyningsplanens formål at opstille de planlægningsmæssige rammer som grundlag for den offentlige administration af vandforsyningsområdet i Suså Kommune og som grundlag for vandforsyningernes egen planlægning. 2.3 Planrammer Rammerne for vandforsyningsplanens indhold og udarbejdelse er givet af Vandforsyningsloven, Regionplanen for Storstrøms Amt /2/, Kommuneplanen /3/, samt øvrige kommunale planer herunder spildevandsplanen. Vandforsyningsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen og den øvrige planlægning, således at planens intentioner og målsætninger er i fuld overensstemmelse med lovgivningen, regionplanen for Storstrøms Amt samt kommunens øvrige planer. Der er ikke et lovmæssigt krav om revision af vandforsyningsplanen med faste tidsintervaller. Vandforsyningsloven Kommunerne skal jf. Vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 med efterfølgende tilføjelser) uarbejde vandforsyningsplaner. De nærmere krav til vandforsyningsplanens indhold fremgår af Bekendtgørelse og vandindvindings- og vandforsynings-planlægning, bekendtgørelse nr. 2 af 4. januar Af bekendtgørelsen fremgår, at vandforsyningsplanen skal indeholde: Angivelse og lokalisering af de forventede behov for vand i kommunen, fordelt på forskellige forbrugergrupper. Angivelse af placering, ydeevne og kvaliteten af de eksisterende vandforsyningsanlæg med tilhørende behandlingsanlæg, beholderanlæg og pumpeanlæg, deres kapacitet, tekniske tilstand og vedligeholdelsestilstand. Side 3

23 Angivelse af hvilke dele af kommunen der påregnes forsynet med vand fra indvindingsanlæg på de enkelte ejendomme eller fra andre ikke almene anlæg, og hvilke dele af kommunen der straks eller senere påregnes forsynet fra almene anlæg. Angivelse af de bestående vandforsyningsanlæg, der skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen, herunder deres ejerforhold, og af beliggenheden og udformningen af fremtidige almene vandforsyningsanlæg. Angivelse af de nuværende og fremtidige forsyningsområder for de almene vandforsyningsanlæg i kommunen. Angivelse af om kommunen har behov for tilførsel af vand udefra, eller om der fra kommunen kan leveres vand til forbrug uden for kommunen. Angivelse af ledningsnettet for de almene anlæg i kommunen, herunder eventuelt forbindelsesledninger mellem anlæggene. Opstilling af en tidsfølge for etablering og udbygning af almene vandforsyningsanlæg, herunder ledningsnettet. Øvrige planmæssige rammer I efterfølgende afsnit beskrives de væsentligste planlægningsmæssige rammer givet af amtets planlægning i regionplanen samt den øvrige kommunale planlægning. OSD-områder Storstrøms Amt har i forbindelse med Regionplan udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder). Disse områder er siden blevet revideret i forbindelse med efterfølgende revisioner af regionplanen. Side 4

24 Figur 2.1: Områder med særlige drikkevandsinteresser /2/ De udpegede områder er sammenhængende arealer omkring store grundvandsskel, og samtidigt er afgrænsningen af områderne sket under hensyntagen til de større vandværkers indvindingsoplande. Generelt er der ikke udpeget områder med en naturlig vandkvalitet, som ikke kan behandles på vandværkerne, /2/. Hele den østlige del af Suså Kommune er, som det fremgår af Figur 2.1, udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser. Den øvrige del af kommunen er udpeget som områder med drikkevandsinteresser, hvor der ikke stilles skærpede krav til grundvandsbeskyttelsen. Nitratfølsomme områder Storstrøms Amt har i forbindelse med Regionplan udpeget 11 områder, hvor grundvandet har forhøjet sårbarhed overfor forurening med nitrat. Udpegningen af de nitratfølsomme indvindingsområder er foretaget i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande uden for disse. Der er forhøjet sårbarhed overfor nitratpåvirkning, når mindst et af følgende kriterier er opfyldt: nitratkoncentrationer over 25 mg/l i en eller flere indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet nitratkoncentrationer over 5 mg/l med stigende tendens over en årrække i en eller flere indvindingsboringer eller i Side 5

25 grundvandsmagasinet. Desuden er generelt medtaget nitratfund over 10 mg/l. ringe geologisk beskyttelse over for nitrat. Mere konkret er udpegningen baseret på nitratfund i grundvandet samt oplysninger om lerlagenes tykkelse i de enkelte boringer. De nitratfølsomme områder er potentielt sårbare overfor nedsivning fra jordoverfladen. Udpegningen af nitratfølsomme områder sker på baggrund af amtets kortlægning. Der er på baggrund af den eksisterende viden om de geologiske og hydrologiske forhold ikke udpeget nitratfølsomme områder i Suså Kommune. Indsatsområder Storstrøms Amt har i forbindelse med Regionplan udpeget en række indsatsområder, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet. Beskyttelsen af grundvandet skal jf. de statslige udmeldinger til regionplanrevisionen målrettes mod områder med særlige drikkevandsinteresser og de særligt sårbare områder. I Storstrøms Amt er områder med særlige drikkevandsinteresser inddelt i 25 generelle indsatsområder, som igen er inddelt i 7 prioriterede blokke. Hele den østlige del af Suså Kommune er, jf. Figur 2.2, omfattet af indsatsområder. Indsatsplanlægningen i Suså Kommune er opdelt i to områder (Glumsø og Suså), som er prioriteret tidsmæssigt af amtet. Det vestlige område (Glumsø), jf. Figur 2.2, har 7. prioritet og i dette område forventes detailkortlægninger udført i perioden og udkast til indsatsplan forventes i perioden Det østlige område (Suså), jf. Figur 2.2, har 1. prioritet og i dette område forventes detailkortlægninger afsluttet i 2004 og udkast til indsatsplan forventes i Side 6

26 Figur 2.2: Indsatsområder i Suså Kommune /2/ Grundvandsbeskyttelse Den konkrete indsats til beskyttelse af grundvandet i Suså Kommune fastlægges i de amtslige indsatsplaner, som forventes udarbejdet i prioriteret rækkefølge, jf. ovenstående afsnit. Indsatsplanen skal rumme en samlet detaljeret plan for indsatsen mod alle forureningskilder i området. Indsatsplaner kan også udarbejdes af Suså Kommune og/eller de almene vandværker. Kommuneplanen Af kommuneplanen /3/ fremgår den forventede byudvikling med hensyn til etablering af nye erhvervs- og boligområder. Sammenholdt med Planstrategi 2003 /4/, der indeholder status over gennemført planlægning siden sidste kommuneplanrevision og Byrådets strategi for revision af kommuneplanen i 2004, danner disse grundlag for fastlæggelse af forsyningsområder og fremtidigt vandforbrug. Af Figur 2.3 fremgår de arealer der er udlagt til erhvervs- og boligformål i henhold til Kommuneplanen. Side 7

27 Figur 2.3: Nye bolig- og erhvervsområder iht. Kommuneplanen /3/ I Susåplan, Mål og Rammer /5/ angives kommunens visioner og mål for vandforsyningen i kommunen. Nedenfor er kommunens vision og mål (forkortet udgave) for vandforsyningsområdet angivet. Vision Mål Vandforsyningen skal sikre godt og rigeligt drikkevand, som opfylder kravene til god drikkevandskvalitet samt beskytte eksisterende og potentielle oplande for kildepladser. Der udarbejdes en ny vandforsyningsplan. Der kortlægges muligheder for sikring af eksisterende og potentielle kildepladser samt OSD-områder. Dialogen med de private vandværker styrkes. Det sikres at alle almene vandværker har mere end én forsyningsmulighed for at levere rent drikkevand. Der arbejdes for at de enkelte vandværker har en opdateret viden om ledningsnettet, herunder digitalisering. Side 8

28 Spildevandsplanen Suså Kommune har i 2002 vedtaget Spildevandsplan I forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanen har principper og kriterier for grundvandsbeskyttelse og vandindvinding i forhold til spildevandsområdet været politisk behandlet. Følgende administrationsgrundlag er vedtaget: Grundvandsinteresserne har 1. prioritet i kommunen Nedsivning tillades ikke indenfor eksisterende boringers indvindingsopland; undtaget er nedsivningsanlæg, hvor de hydrogologiske forhold tillader etableringen, ved f.eks. at nedsivningsanlægget er beliggende indenfor en 100 meters zone omkring vandløbsstrækninger, da der her vil ske en horisontal afstrømning mod vandløbet. Nedsivning tillades ikke indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser; undtaget er nedsivningsanlæg, der er beliggende indenfor en 100 meters zone omkring vandløbsstrækninger, da der her vil ske en horisontal afstrømning mod vandløbet. Vejledning nr fra Miljøstyrelsen om nedsivningsanlæg følges. Øvrige bestemmelser i Bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. følges. Følgende principper for udpegning af områder og kriterier for eventuel etablering af nedsivningsanlæg er vedtaget: At der indenfor områder med drikkevandsinteresser, som udgangspunkt kan anbefales etablering af nedsivningsanlæg, idet den primære grundvandsressource generelt er velbeskyttet. At der indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser OSD områder, som udgangspunkt kan ske etablering af nedsivningsanlæg efter en nøjere vurdering. At nedsivningsanlæg generelt kan anbefales indenfor en 100 meters zone omkring vandløbsstrækninger, da der her vil ske en horisontal afstrømning mod vandløbet. Råstofindvinding I henhold til regionplanen for Storstrøms Amt er der to indvindingsområder for ler og bentonit i Suså Kommune. Områderne ligger nordøst for Tyvelse og sydvest for Glumsø. Ingen af råstofindvindingerne ligger indenfor indvindingsoplande til de almene vandværker. Amtet lægger vægt på, at råstofindvinding ikke må medføre forurening af grundvandet. Derfor skal færdiggravede arealer efterbehandles til rekreative formål, naturformål, ekstensiv landbrugsdrift eller skov, der ikke udgør nogen forureningsrisiko. I områder, hvor der graves under grundvand, skal der efterbehandles til natur eller rekreativ anvendelse. Side 9

29 Vådområder Målsætninger for vådområder (vandløb, søer og kystvande) fremgår af regionplanen. Der vurderes ikke at være konflikt mellem vandindvindingen i Suså Kommune og de fastsatte målsætninger. Tilladelse til ny grundvandsindvinding gives dog under forudsætning af, at indvindingen ikke er til hinder for opfyldelse af målsætningen for vandløb med skærpet og generel målsætning. Ved nye indvindingstilladelser er det amtet, som vurderer, om disse er i konflikt med målsætninger for vådområder. Side 10

30 3 Status Vandforsyningen i Suså Kommune er baseret på 14 private almene vandværker, ét kommunalt vandværk samt ca. 157 anlæg, som forsyner enkeltejendomme i det åbne land. Hertil kommer ca. 34 anlæg for vanding og virksomheder med egen indvinding. Decentral struktur Det kommunale vandværk varetager ca. 10 % af den totale vandforsyning, hvorfor vandforsyningen i Suså Kommune betragtes som decentral. Indvindingen er fordelt på 15 kildepladser (et kommunalt og 14 private) og vandbehandlingen sker på 15 selvstændige anlæg. Hjelmsølille Vandværk, der tilhører Næstved Kommune, er beliggende i Suså Kommune. Vandværket forsyner kun til Næstved Kommune. Hjelmsølille Vandværk er i det efterfølgende kun omtalt, hvor det er fundet af betydning for vandforsyningsforholdene i Suså kommune. Suså Kommunale Vandforsyning omfatter følgende vandværk: Tybjerg Vandværk De almene private vandforsyninger i Suså Kommune omfatter: Aversi Vandværk Engelstofte Vandværk Gelsted Vandværk Glumsø Vandværk Herluflille - Torpe Vandværk Herlufmagle Vandværk Hjulebæk Vandværk Næsby - Vrå Vandværk Sandby Vandværk Skelby Vandværk Trælløse Vandværk Tybjerglille Bakker Vandværk Tyvelse Vandværk Åsø Vandværk Vandværkernes nuværende forsyningsområder samt placeringen af vandværkerne fremgår af Figur 3.1. En nærmere beskrivelse af de enkelte anlæg fremgår af den tekniske gennemgang af de enkelte vandværker, jf. Bilag 2. Side 11

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven

Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 Administrationsgrundlag for Vandforsyningsloven 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 3 3.1 Politisk

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Vandforsyning og grundvandsbeskyttelsesplan Planen er gældende i perioden 2011 til 2021 ophæver og erstatter

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 2 Vandforsyningsplan, Plandel 2012-2017 Ændring af forsyningsgrænse mellem FORS (tidligere Roskilde Forsyning) og Vandværket Sct. Hans Hospital Maj 2016 Kolofon Udarbejdet af:

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Fokusområder 1 1.2 Rammer for planlægningen 1 1.3 Vandforsyningsplanens indhold 1 1.4 Offentlig høring og miljøvurdering 2 2. Vandforsyningen i

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014. Plandel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014. Plandel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Plandel Kolofon Forord Udarbejdet af: Redaktion: Tryk: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Telefon 74 20 30 40 www.vojens.dk August

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2016. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2016. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2016 Plandel Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Natur og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. nr.: 7256 5000 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk

Læs mere

Teknik Planlægning Frederiksgade 7 3400 Hillerød Telefon 48 20 20 20 E-mail: miljoe@hillerod.dk Web: www.hillerod.dk

Teknik Planlægning Frederiksgade 7 3400 Hillerød Telefon 48 20 20 20 E-mail: miljoe@hillerod.dk Web: www.hillerod.dk Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Frederiksgade 7 3400 Hillerød Telefon 48 20 20 20 E-mail: miljoe@hillerod.dk Web: www.hillerod.dk Forord Vandforsyningsplan 2005 2014 er udarbejdet af

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 2 Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Hjemmeside: http://www.assensvejensvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 22. september 2008 Udløbsdato: 1.

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Vandforbrug Vandmængder Vandforsyning og vandtab Vandkvalitet November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen www.kk.dk/miljoeregnskab Forbrug af drikkevand Københavnernes

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk Juli 2013 Kolofon Udarbejdet af: Roskilde Kommune Køgevej 80 4000 Roskilde

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Helsingør Kommune. Vandforsyningsplan 2006-2017. Januar 2007

Helsingør Kommune. Vandforsyningsplan 2006-2017. Januar 2007 Helsingør Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017 Januar 2007 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Teknisk Forvaltning Mørdrupvej 15 3060 Helsingør Telefon: 49 28 28 28 E-mail: mail@helsingor.dk Web: www.helsingorkommune.dk

Læs mere

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme.

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme. 9. ORDLISTE Affaldsdepot: Afværgepumpning: Almene vandværker: Artesisk vandspejl: BAM: Behandlingskapacitet: Beholderkapacitet: Bekæmpelsesmidler: Beredskabsplan: Danienkalk: Drikkevandsområde: Dæklag:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2016. Forudsætningsdel

Vandforsyningsplan 2010-2016. Forudsætningsdel Vandforsyningsplan 2010-2016 Forudsætningsdel Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Natur og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. nr.: 7256 5000 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades

Sådan administrerer vi: Transportkorridoren Vi vil sikre, at der kun under særlige omstændigheder tillades Mål Tekniske anlæg skal medvirke til at udvikle vores moderne samfund med en hurtig, sikker og stabil forsyning af grundlæggende velfærdsgoder som f.eks. drikkevand, energi, transport og kommunikation.

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen.

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen. VANDFORSYNINGSPLAN 2013-2022 PLANDEL NOVEMBER 2013 Datablad Udgiver: Rådgiver: Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer Cowi Udgivelsesår: 2013 Titel: Vandforsyningsplan 2013-2022 Tekst

Læs mere

Haderslev Kommune. Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015

Haderslev Kommune. Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015 Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015 Rekvirent Rådgiver Haderslev Forsyning Hedeselskabet Ledningsfunktionen Miljø og Energi as Fjordagervej 32 Jens Juuls Vej 18 6100 Haderslev 8260 Viby J Telefon 87

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 2 2 Allested-Vejle Vandværk Allested-Vejle Vandværk Hjemmeside: http://www.allested-vejle-vand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 21. oktober 1992 og 10.

Læs mere

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Sagsresume Ejendomme Der er 14 ejendomme på Hjortø og 2 på Hjelmshoved. Enkelte ejendomme er i dag uden vandforsyning. Der er en toiletbygning

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Næstved Kommune 2015

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Næstved Kommune 2015 Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven Side 1 af 11 Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Næstved Kommune 2015 SBSYS nr. 13.02.00-P19-2-15 Godkendt af udvalget for Teknik og Miljø

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - Bemærkninger til forslag til Vandforsyningsplan for Hals Kommune

Vandforsyningsplanlægning - Bemærkninger til forslag til Vandforsyningsplan for Hals Kommune Hals Kommune Borgergade 39 9362 Gandrup (raadhus@halskom.dk) Vandforsyningsplanlægning - Bemærkninger til forslag til Vandforsyningsplan for Hals Kommune Sammenlægningsudvalget har på mødet den 18. september

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

takt med de nye udfordringer. Vandforsyningsplan 2006-2018 Vandforsyningsplan 2006-2018 beskriver

takt med de nye udfordringer. Vandforsyningsplan 2006-2018 Vandforsyningsplan 2006-2018 beskriver Forord Hvad er en vandforsyningsplan? Odense Kommune planlægger borgernes forsyning med drikkevand i vandforsyningsplanen. Vandforsyningsplanen giver svar på spørgsmål som: Hvilke områder forsyner vandværkerne?

Læs mere

Vandforsyningsplan. Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021

Vandforsyningsplan. Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021 Vandforsyningsplan Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021 V a n d f o r s y n i n g s p l a n S i d e 2 Kolofon Udarbejdet af: Ringkøbing-Skjern Kommune Land og Vand Toften 6 6880 Tarm Tlf. nr.: 9974 2424

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

GRUPPE 2. Auning Fausing Gjesing Ring Sorvad Tårup Vester Alling Øster Alling

GRUPPE 2. Auning Fausing Gjesing Ring Sorvad Tårup Vester Alling Øster Alling GRUPPE uning Fausing Gjesing Ring Sorvad Tårup Vester lling Øster lling Gæsteindbudte Vivild quadjurs Oustrup Østre (ikke alment) Øster lling Mark (ikke alment) Vivild Vandværk Dagsorden Velkomst og præsentation

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Vandforsyningsplan 2012-2022 Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Arnum Vandværk Poppelvej 1, 6510 Gram (116026 JUP) Indvindingstilladelse 110.000 m 3 /år Indvinding 100.688 m 3 /år

Læs mere

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Lyndelse Vandværk Nr. Lyndelse Vandværk Hjemmeside: http://www.nrlyndelsevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 25. maj 1981 og 12 juni 1999 Udløbsdato:

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand

Hvad skal. Vandværket. være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Hvad skal Vandværket være opmærksom på ved ansøgning om indvinding af grundvand Miljø og Teknik Natur og Vand november 2009 Ansøgning om tilladelse til indvinding af vand Anlæg til indvinding og behandling

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 10 Horne Vandværk Andelsselskab 2 2 Horne Vandværk Horne Vandværk Hjemmeside: http://hornevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato:

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan 2017-24 Dialogmøde Udvalget for NTM og Følgegruppen 7. April 2017 Dagsorden: Velkomst. 1. Vandforsyningsstruktur. - Nuværende og fremtidig struktur Ressourceområder. - Hvordan får vandværkerne

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus

ATV møde. Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger. Helga Ejskjær, Naturstyrelsen. ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus ATV møde Enkeltindvindere, lovgivning og vejledninger Helga Ejskjær, Naturstyrelsen ATV Jord og Grundvand, 10. september 2015, Aarhus 1. Lovhjemmel & vejledning 2. Definition af enkeltindvinder 3. Tilladelse

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1 Vandforsyningsloven 13 3.1.2 Miljømålsloven og Vandplaner 13 3.1.3 Vandsektorloven 14

Læs mere

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009):

Afgørelse. efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 935 af 24 september 2009): MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 26. oktober 2009 J.nr. MKN-200-00153 Afgørelse efter 29 i vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 12 Kværndrup Vandværk Andelsselskab 2 2 Kværndrup Vandværk Kværndrup Vandværk Hjemmeside: http://www.kvaerndrupvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune

Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune Dragsmur Vandforsyning I/S Bestyrelsen Maj 2013. Generalforsamlingen d. 15 juni 2013 Dagsordenens pkt. Eventuelt: Bestyrelsens orientering om: Forslag til Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Vandforsyningsplan Rosenholm Kommune

Vandforsyningsplan Rosenholm Kommune Vandforsyningsplan 2004-2014 Rosenholm Kommune Kolofon Forord Udarbejdet af Redaktion: Tryk: Rosenholm Kommune Teknisk forvaltning Tingvej 17 8543 Hornslet Telefon 87 85 40 00 www.rosenholm.dk Teknisk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 6 Faldsled Vandværk Andelsselskab 2 2 Faldsled Vandværk Faldsled Vandværk Hjemmeside: http://www.faldsledvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

GRUPPE 7b. Homå Ålsrode Glatved Glatved Strand Ålsø GAV (Vejlby) Gæsteindbudte Allelev. Homå Vandværk

GRUPPE 7b. Homå Ålsrode Glatved Glatved Strand Ålsø GAV (Vejlby) Gæsteindbudte Allelev. Homå Vandværk GRUPPE 7b Homå Ålsrode Glatved Glatved Strand Ålsø GAV (Vejlby) Gæsteindbudte Allelev Homå Vandværk Dagsorden Velkomst og præsentation af mødedeltagere v/ Lotta Sandsgaard, Norddjurs Kommune Status for

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022

Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2010-2022 Vedtaget den 15. november 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Formål med vandforsyningsplanen... 4 1.2 Opbygning af vandforsyningsplanen...

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-17 Lolland Kommune. Januar 2011

Vandforsyningsplan 2010-17 Lolland Kommune. Januar 2011 Vandforsyningsplan 2010-17 Lolland Kommune Januar 2011 Kolofon Udarbejdet af: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo Tlf.nr.: 5467 6767 E-mail: lolland@lolland.dk Web: www.lolland.dk Rapportens titel:

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandforsyningslovens 1 75, jf. 20. Toldboden 2 8800 Viborg Telefon: 72 40 56 00 nmkn@naevneneshus.dk www.nmkn.dk 18. januar 2017 J.nr.: NMK-42-00504 KlageID: 85133 Ref.: SANDR-NMKN AFGØRELSE i sag om Lemvig Kommunes afgørelse om afslag

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 19 Ryslinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Ryslinge Vandværk Ryslinge Vandværk Hjemmeside: http://www.ryslingevand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Herning Kommune. Vandforsyningsplan. September 2011. Vandforsyningsplan 2011 Side 0

Herning Kommune. Vandforsyningsplan. September 2011. Vandforsyningsplan 2011 Side 0 Herning Kommune Vandforsyningsplan September 2011 Vandforsyningsplan 2011 Side 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...2 2 INDLEDNING...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Forhold til anden planlægning...5 2.3 Resumé

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 22 Vester Aaby Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Aaby Vandværk V. Aaby Vandværk Hjemmeside: http://www.vesteraaby-vand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022

Svendborg Kommune. Vandforsyningsplan 2010-2022 Miljø og Teknik februar 2010 Svendborg Kommune Vandforsyningsplan 2010-2022 FORSLAG feb 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Vandforsyningsplanen... 4 1. Mål... 6 1. God drikkevandskvalitet... 6

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg.

Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. Punkt 7. Vandforsyningsplanlægning - tilslutning til almen vandforsyning, Egholm 55, 9000 Aalborg. 2008-16762. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at det påbydes, at drikkevandskvaliteten

Læs mere

Furesø Kommune Den 29. august 2012 Stiager Værløse

Furesø Kommune Den 29. august 2012 Stiager Værløse d:\msoffice\skabeloner\normal.dot Furesø Kommune Den 29. august 2012 Stiager 2 3500 Værløse E-mail: furesoe@furesoe.dk Indledning Ansøgning om vandindvindingstilladelse for Furesø Vandforsyning Hareskov

Læs mere