SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016"

Transkript

1 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan !! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE BAKKERS VANDVÆRK! TRÆLLØSE VANDVÆRK! SKELBY VANDVÆRK! HERLUFMAGLE VANDVÆRK! GELSTED VANDVÆRK! HJULEBÆK VANDVÆRK

2 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE 1 INDLEDNING Baggrund VANDFORSYNINGSPLANEN INDHOLD Lovgrundlag Lov om vandforsyning m.v Bekendtgørelser Formål Forudsætninger og fremgangsmåde RELATION TIL ANDEN PLANLÆGNING Kommuneplan Regionplan EKSISTERENDE VANDFORSYNINGSFORHOLD Eksisterende vandforsyningsforhold PLAN FOR FREMTIDIGE VANDFORSYNING Forsyningsområde Forsyningssikkerhed Grundvandskvalitet Drikkevandskvalitet Kapacitetskrav Det fremtidige ledningsnet Import og eksport af vand Takster FREMTIDIGE INDSATSOMRÅDE REFERENCER

3 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE 1 INDLEDNING 1.1 Baggrund Suså Kommune har i kommuneplanen beskrevet, at vandforsyninger skal sikre borgerne godt og rigeligt drikkevand, som opfylder kravene til god drikkevandskvalitet. For at sikre godt drikkevand skal nuværende og potentielle kildepladser beskyttes mod forurening. I kommuneplanen er målsætningen med en ny vandforsyningsplan, at vandværkerne gennemgås og der sættes fokus på forureningskilder samt at kildepladserne beskyttes og at vandværkerne indgår dialog i form af f. eks samarbejdsudvalg for drøftelse af blandt andet problematikken om forsyningssikkerhed og beredskabsplaner. Suså Kommune har anmodet ROVESTA Miljø I/S om at udarbejde en ny vandforsyningsplan for år Planen indeholder desuden en ressourcevurdering af de 15 vandværker samt en tilstandsvurdering af indvindingsboringer, disse vurderinger er udarbejdet af Watertech i samarbejde med Suså Kommunes Tekniske forvaltning, Storstrøms Amt og de almene vandværker. Ved større ændringer i forsyningsforholdene vil planen kunne revideres eller der kan udarbejdes et tillæg til denne. En revision eller tillæg til planen kan således komme på tale, både tidligere og senere, end den ovennævnte planperiode. 2 VANDFORSYNINGSPLANEN INDHOLD 2.1 Lovgrundlag Lov om vandforsyning m.v. I henhold til Vandforsyningsloven (VFL) Lov om vandforsyning m.v. Lov nr. 299 af 8. juni 1978 Jf. lovbek. Nr. 130 af 26. februar skal kommunalbestyrelsen udarbejde planer for, hvorledes vandforsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke anlæg forsyningen skal bygge på og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have. En vandforsyningsplan kan helt eller delvis udarbejdes i samarbejde med andre kommuner. En vandforsyningsplan efter 14 må ikke stride imod regionplanlægningen (VFL 14a) samt regler og forudsætninger fastsat af miljøministeren (VFL 16) eller mod en indsatsplan vedtaget efter VFL 13. Vandforsyningsplanen skal jf. VFL 14a stk. 2 sammenholdes med Storstrøms Amts vandressourceplanlægning og skal tilgodese hensynet til beskyttelse af vanddområder og grundvandet Bekendtgørelser Forslaget til vandforsyningsplan skal fremlægges for offentligheden i mindst 3 måneder jf. Bekendtgørelse om vandindvindngs- og vandforsyningsplanlægning BEK nr. 2 af 04/01/1980. Efter de 3 måneder behandler Suså Kommune forslaget på ny, og der tages stilling til om forslaget bør ændres som følge af indsigelser eller andre forhold. Kommunen fremsender forslaget til Amtsrådet bilagt eventuelle indsigelser m.v. Efter kommunalbestyrelsens og amtsrådets godkendelse offentliggør Suså Kommune vandforsyningsplanen. Samtidig nævnes den myndighed, som afgørelsen om den endelige godkendelse kan påklages til indenfor en nærmere opgivet klagefrist. 3

4 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE 2.2 Formål Hovedformål og indholdet af vandforsyningsplanen er beskrevet i 10 i Bekendtgørelse om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning BEK nr. 2 af 04/01/1980. Forslag til vandforsyningsplan i Suså Kommune tager udgangspunkt i denne bekendtgørelse. Vandforsyningsplanen skal således medvirke til, at Suså Kommunes borgere skal sikres naturligt drikkevand af god kvalitet fra de almene vandværker. Der skal angives og lokaliseres det forventede behov for vand i kommunen. Behovet er fordelt geografisk og efter forskellige forbrugskategorier. Der skal angives den eksisterende vandforsyning i kommunen, herunder angivelse af ledningsnettet for de almene anlæg i kommunen med oplysning om placering og størrelse. Der skal foreligge en plan for den fremtidige vandforsyning i Suså Kommune, herunder en fælles beskrivelse af forsyningsmuligheder og forsyningsområder. 2.3 Forudsætninger og fremgangsmåde Vandforsyningsplanen er baseret på følgende oplysninger: Ressourcevurdering af 15 vandværker i Suså Kommune, udarbejdet af Watertech. Tilstandsvurderinger af indvindingsboringerne i Suså Kommune, udarbejdet af Watertech. Registreringsdel, udarbejdet af Watertech Data fra Storstrøms Amt, herunder statistik over vandforbruget fordelt på forskellige kategorier, oversigter over områder med drikkevandsinteresser, registrerede affaldsdepoter, indvindingsopland for vandværker med tilladelse til at indvinde mere end m 3 /år. Data fra Teknisk forvaltning, Suså Kommune Kommuneplan, Spildevandsplan og Regionplan Da registringsbilaget var udarbejdet blev der afholdt møde mellem vandværkerne, Watertech og Suså Kommune. Efter Watertech fremlæggelse blev Registeringsbilaget godkendt af de enkelte vandværker. Den 7. december 2005 er plandelen fremlagt for vandværkerne inden den politiske godkendelse. Vandforsyningsplanen bygger på følgende vandforsyningsanlæg: 1. Tybjerg Vandværk 2. Aversi Vandværk 3. Gelsted Vandværk 4. Glumsø Vandværk 5. Herluflille-Torp Vandværk 6. Herlufmagle Vandværk 7. Hjulebæk Vandværk 8. Næsby-Vraa vandværk 9. Sandby Vandværk 10. Skelby Vandværk 11. Trælløse Vandværk 12. Tybjerglille Bakker Vandværk 13. Tyvelse Vandværk 14. Aasø Vandværk 15. Engelstofte Vandværk 4

5 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE På baggrund af det indsamlede materiale er hvert enkelt vandværk i Suså Kommune, vurderet med hensyn til anlæggets vandkvalitet og kapacitetsevne samt tilstandsvurdering af boringerne og sårbarheden i indvindingsoplandet. Endvidere er der foretaget en vurdering af de tekniske anlæg samt bygningernes stand jf. vedlagte rapporter fra Watertech. 3 Relation til anden planlægning 3.1 Kommuneplan Boliger Der er i Kommuneplanen fra 2003 udlagt mulighed for udstykning af 545 grunde. I tabel 3.9 i Forudsætningsdelen er antal grunde opdelt under forsyningsområder. Erhverv Der forventes udstykning af industrigrunde i de eksisterende industriområder ved Glumsø, Herlufmagle og Gelsted. I alt 9,4 ha. 3.2 Regionplan Regionplanen Storstrøms Amt skal jf. planlovens 6 stk. 3 nr. 12 indeholde retningslinier for anvendelse og beskyttelse af vandressourcerne. Regionplanens retningslinier skal naturligvis overholdes i den daglige administration af vandforsyningen. Denne vandforsyningsplan er udarbejdet i overensstemmelse med regionplanens retningslinier. I de følgende afsnit vil regionplanens væsentligste retningslinier mht. vandforsyning blive gennemgået. Overordnede mål for vandforsyningen Regionplanen foreskriver, at vandforsyningen skal baseres på uforurenet grundvand, der efter den enklest mulige og miljømæssige mest skånsomme behandling udpumpes til forbrugerne. Anvendelsen af vandressourcen skal ske efter en samlet afvejning af de mange interesser, der er tilknyttet grundvand og overfladevand efter følgende prioritering: 1. prioritet: Indvinding af vand til befolkningens almindelige vandforsyning, dvs. til husholdning, almindeligt landbrug (dyrehold, rengøring), institutioner og mindre vandforbrugende erhverv. 2. prioritet: Opretholdelse af den vandføring i vandløbene og den vandstand i søer og vådområder, der er nødvendig for, at sikre vandområdernes karakter og øvrige anvendelse. I særlige tilfælde kan miljø- og fredningshensyn medføre, at nogle områder friholdes for indvinding, så længe der samlet set er mulighed for at indvinde tilstrækkelige vandmængder andre steder i nærheden. 3. prioritet: Indvinding til vandforbrugende industri, vandingsformål, grundvandssænkning ved råstofgravning m.v. prioriteres efter en samfundsmæssig helhedsvurdering. 5

6 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE Udpegede arealer Udpegningen af areal til grundvandsindvinding er baseret på grundlag af eksisterende data. Storstrøms Amt har udpeget vandressourceområder i Suså kommunen efter en klassificering af bl. andet kendte forureninger, hydrogeologiske forhold samt at grundvandet som hoved regel skal kunne behandles ved en simpel beluftning og efterfølgende filtrering. Områder med særlige drikkevandsinteresser Det er formålet, at størstedelen af den fremtidige indvinding skal finde sted i disse områder, hvor der naturligvis også lægges de største kræfter i at sikre grundvandet. Således skal nye boringer fortrinsvis placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser. Ca. 50 % af kommunen er udpeget i denne kategori. 9 vandværker med tilhørende kildepladser er beliggende i dette område. Områder med drikkevandsinteresser Disse arealer indeholder anvendeligt drikkevand, og der vil også fremover kunne indvindes og etableres nye boringer i disse områder. Men den fremtidige vandressourceplanlægning skal ikke baseres på indvinding fra områder i denne kategori. Ca. 50 % af kommunen er udpeget i denne kategori. 6 vandværker med tilhørende kildeplads er beliggende i dette område. Områder med begrænsede drikkevandsinteresser Denne kategori omfatter arealer, hvor det skønnes at grundvandet ikke vil være anvendeligt, som følge af f. eks forurening, grundvandets sårbarhed eller hydrogeologiske forhold. Nitratfølsomme områder Den konkrete udpegning af områderne er således baseret på nitratfund i grundvandet samt oplysninger om lerlagenes tykkelse i de enkelte boringer, idet ler vanskeliggør nedsivning samt medvirker til reduktion af nitrat samt. Sikring af grundvandet Ud fra foranstående kategorisering af grundvandsinteresser foretages der en løbende indsats for at sikre det rene grundvand. Der arbejdes i Regionplanen med to indsatser dels for de nitratfølsomme områder og dels en overordnet indsats for sikringen af områder med særlige grundvandsinteresser. Skovrejsning i nitratfølsomme områder I de nitratfølsomme områder er der på baggrund af detaljeret kortlægning af jordlagene foretaget en udpegning af skovrejsningsområder. Skovrejsning i områderne vil således være med til at sikre grundvandet. Udpegningen som skovrejsningsområder bevirker, at der er gode statslige støttemuligheder for eventuel skovrejsning. 6

7 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE 4 EKSISTERENDE VANDFORSYNINGSFORHOLD 4.1 Eksisterende vandforsyningsforhold Til udarbejdelse af vandforsyningsplanen har Watertech udarbejdet en ressourcevurdering af de 15 almene vandværker suppleret med en tilstandsvurdering af alle boringerne. Rapporterne er udarbejdet for, at få samlet alle data om vandværkernes indvindingsopland, sårbarhed og vandværkets maskinelle stand, desuden er der udarbejdet en procestegning der anskueliggøre det enkelte vandværks opbygning. Forudsætningsdelen beskriver den tekniske del af vandforsyningsplanen samt prognoser for det fremtidige vandforbrug med registrering af forsyningsområder. Vandforsyningsplanen er baseret på disse informationer samt prognoserne i Suså Kommuneplan. 7

8 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE 5 PLAN FOR FREMTIDIGE VANDFORSYNING 5.1 Forsyningsområde Den fremtidige forsyningsstruktur vil fortsat være decentral og baseret på 1 kommunalt vandværk og 14 private vandværker. Vandværkerne har ved forhandling fordelt forsyningsområderne i Suså kommune. Dette forpligter vandværkerne til, at forsyne de ejendomme eller virksomheder der er beliggende i deres forsyningsområde. Der er ca. 157 enkeltvandforsyningsanlæg, 34 virksomheder samt eventuelle nye boliger eller virksomheder som vandværkerne endnu ikke forsyner. Ejendomme med enkeltvandforsyningsanlæg er markeret på kort 1 og på figur 2.3 i forudsætningsdelen er de nye bolig og erhvervsområder markeret. Ca. 14 % af enkeltvandforsyningsanlæggene kan p.t. ikke overholde de gældende grænseværdier for drikkevand. Efterhånden som disse anlæg nedlægges - på grund af at drikkevandskvaliteten - vil ledningsnettet i det åbne land blive udbygget. Det forventes, at størstedelen af disse enkeltvandforsyningsanlæg bliver tilsluttet et vandværk inden for planperioden. Ejendommene hørende ind under ejendommen Skovridervej 11 A er udlagt til være selvforsynende. Ejeren af disse ejendomme er forpligtet til at sikre godt drikkevand der overholder de gældende grænseværdier - fra egne enkeltvandforsyningsanlæg. 34 ejendomme har en indvindingstilladelse til erhvervsmæssigt formål f.eks virksomheder, institutioner samt landbrug med vanding af afgrøder. Disse vandforsyninger kontrolleres i henhold til prøveplaner og indvindingstilladelser. 5.2 Forsyningssikkerhed Engelstofte og Tyvelse vandværker er ringforbundet til Glumsø vandværk, hvilket giver forbrugerne en god forsyningssikkerhed ved uheld, strømsvig eller ved en forurening. Vandværkerne Tybjerglille Bakker, Skelby, herlufmagle, Glumsø og Hjulebæk kan tilsluttes et nødstrømsforsyningsanlæg og har derfor en forsyningssikkerhed der gør, at de kan levere vand ved strømsvigt, men ikke ved en forurening af vandværket. De resterende vandværker har ikke en optimal forsyningssikkerhed da vandværkerne, hverken er ringforbundet til et andet vandværk eller har mulighed for opkobling til nødforsyningsanlæg. Da der i vandforsyningsplanen lægges op til, at bevare den decentrale forsyningsstruktur forventes det, at vandværkerne vil blive vedligehold og udbygget i en sådan grad, at behandlingsanlæggenes drift sikrer en fremtidig forsvarlig vandforsyning til borgerne. Dette medfører, at der skal ske en løbende renovering og at der indgås samarbejde vandværkerne imellem således, at vandværkerne kan bliver ringforbundet inden for planperioden. Vandværket der skal samarbejdes med, skal have en kapacitet, som gør at der i tilfælde af uheld eller forurening kan produceres tilstrækkeligt med drikkevand. Desuden bør der ved renovering af ledningsnettet/udskiftning af pumper undersøges om rør dimensionerne/trykket passer overens med det vandværk, som der måske senere skal arbejdes samme med. Jf. afsnit 4.5 i Forudsætningsdelen. Flere vandværker har udarbejdet en beredskabsplan og andre er i gang med udarbejdelsen af en beredskabsplan. En beredskabsplan beskriver, hvorledes vandværket vil organisere indsatsen ved en truet forsynings- og krisesituation, som omhandler forurening af kildeplads eller dele af vandforsyningens anlæg. I en sådan situation bør der nedsættes en ad hoc gruppe ledet af beredskabschefen. Ansvarsfordelingen mellem kommunalbestyrelse, embedslæge og Amtsråd er således: 8

9 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE kommunalbestyrelsen har som tilsynsførende myndighed forpligtigelse til at sikre, at vandværkerne leverer drikkevand af god kvalitet til forbrugerne. Embedslægen er ansvarlig for den sundhedsfaglige rådgivning af myndighederne. Amtsrådet er myndighed på grundvandsområdet. Vandværkerne bør udarbejde en procedure som beskriver, hvorledes Beredskabsplanen vedligeholdes administrativt, således at den ved en evt. forurenings- eller krisesituation er opdateret. De vandværker, som ikke allerede er i gang med en beredskabsplan, bør igangsætte dette arbejde snarest mulig, således at de ansvarlige nøjagtig ved, hvorledes der skal ageres i forbindelse med en eventuel krise eller forurening og hvordan f. eks forbrugerne skal informeres. 5.3 Grundvandskvalitet Grundvandet i Suså Kommune indvindes hovedsageligt fra område med særlig drikkevandsinteresser og område med drikkevandsinteresse. 13 ud af de 15 vandværker kan behandle råvandet ved en simpel vandbehandling. Der er i Gelsted og Herlufmagles vandværker grundvand konstateret naturligt arsenindhold i et niveau mellem 10 og 30 µg/l, dette niveau ligger over grænseværdien for drikkevand. Arsen kan umiddelbart ikke fjernes ved almindelig vandbehandling. Begge vandværker her derfor dispensation og arbejder på at ændre vandbehandlingsanlægget, således at vandkvaliteten kan overholde de gældende grænseværdier. Der er påvist BAM (pesticid) - som er nedbrydningsprodukt af 2,6-dichlorbenzamid - i en boring tilhørende Skelby vandværk. Vandværket har taget denne boringen ud af drikkevandsproduktionen. For at hindre forureningen i at spredes til de nærliggende boringer har vandværket fået en tilladelse fra Storstrøms Amt til at afværgepumpe fra boringen og aflede grundvandet til Susåen. Vandkvaliteten følges med en kontrol for bl.a. BAM 4 gange pr. år. Skelby vandværk har efterfølgende fået tilladelse til etablering af en ny boring, som leverer grundvand der ved en simpel behandling kan anvendes til drikkevand. I Ressourcevurderingen af 15 vandværker i Suså Kommune er grundvandskemi/hydrogeologien for hvert enkelt vandværk beskrevet. Grundvandsressourcen i Suså Kommune karakteriseres som særdeles velbeskyttet overfor risiko for nedsivning af stoffer fra overfladen. Men der er en betydelig risiko for nedsivning af stoffer til grundvandet fra de ubenyttede brønde og boringer, der står som åbne sår ned til grundvandet. De ubenyttede brønde og boringer er tit placeret tæt ved stuehuset, hvor kørselsveje, kloakledninger, olietanke samt udledning af tagvand direkte ud på jorden og da brøndsætningen ofte er sådan, at overfladevand kan løbe ned i brønden/boringen er der stor risiko for en forurening fra ovennænte kilder. Ubenyttede brønde og boringer bør derfor sløjfes korrekt, derved kan risikoen for forurening af grundvandet begrænses betydeligt. De fleste vandværker samt de ældste boringer er placeret i bynære områder, her kan f. eks borgernes tidligere brug af pesticider, utætte olietanke, tankstationer og erhvervsvirksomhed, udgøre en yderligere forureningsrisiko. Vandværkerne bør derfor i forbindelse med etablering af ny boringer søge ud i det åbne land. Råvandskvaliteten følges af Suså Kommune via de indsendte analyserapporter. Storstrøms Amt følger tillige udviklingen som ressourcemyndighed. Som ressourcemyndighed er Storstrøms Amt ansvarlig for, at udpege egnede indvindingsområder, ved etablering af nye kildepladser. 9

10 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE 5.4 Drikkevandskvalitet Drikkevandskvalitetskravene skal overholdes i henhold til gældende lovgivning. Det er Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (BEK nr. 871 af 21/09/2001) der p.t er gældende. Kommunalbestyrelsen, som er tilsynsmyndighed, vil fortsat foretage de hygiejniske og tekniske tilsyn samt gennemgå hver enkel analyserapport, således at forbrugerne til stadighed er sikret godt drikkevand. Enhver vandforsyning, der leverer drikkevand til husholdningsbrug skal overholde de gældende vandkvalitetskrav. Ud fra den distribuerede mængde vand, som vandværket producerer, bliver der udarbejdet et analyseprogram, som skal sikre, at forbrugernes drikkevand er af en god kvalitet. Leverer et vandforsyningsanlæg ikke drikkevand, der kan overholde de gældende grænseværdier vil vandværket blive kontaktet af tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden henstiller, at vandværket gennemgås og at der efterfølgende fremlægges en vandprøve der dokumenterer, at vandkvalitetskravene er overholdt. Leverer vandværket gentagne gange drikkevand, som ikke kan overholde de gældende grænseværdier vil tilsynsmyndigheden påbyde vandværket, at sikre vandkvaliteten. I påbudsperioden skal vandværk ansøge om dispensation for overskridelsen, denne dispensationsansøgning fremsendes til Embedslægen, som skal fremkomme med en sundhedsmæssig vurdering af overskridelsen. På det enkelte vandværk arbejdes der med at tilpasse vandbehandlingsanlægget til råvandskvaliteten så vandkvalitetskravene overholdes. En del vandværker har inden for de sidste par år foretaget ændring af behandlingsanlægget. Dette har været nødvendigt da vandforbruget på flere af vandværkerne er faldet med % indenfor 10 år. Desuden er grænseværdierne for bl.a. behandlingsparametrene blevet skærpet. 9 vandværker har lejlighedsvis problemer med overholdelsen af behandlingsparametrene turbiditet, jern, mangan, nitrit og ammonium jf. afsnit og afsnit til i Forudsætningsdelen. Kan disse vandværker ikke få vandbehandlingen til, at fungere stabilt skal der ansøges om dispensation for overskridelse af grænseværdien. Til dispensations ansøgningen skal der vedlægges en udførlig plan for hvilke tiltag der skal foretages, således at forbrugerne er sikret tilfredsstillende drikkevand. 2 vandværker har dispensation for overskridelse af grænseværdien for arsen, de øvrige parametre overholder de gældende grænseværdier. 4 vandværker leverer kvalitetsmæssigt en god og stabil drikkevandskvalitet. Der udføres tilsyn med de almene vandværkers tekniske og hygiejniske standard. Tilsynet foretages af den kommunale tilsynsmyndighed på vegne af kommunalbestyrelsen. Hvert enkelt vandværk er vurderet ud fra vandværket bygningsmæssig stand, maskinel stand og hygiejnisk stand jf. forudsætningsdelen oversigtstabel 3.5. Bedømmelsen konkluderer, at vandværkerne generelt er i god stand både med hensyn til de tekniske anlæg og den hygiejniske standard. Dette betyder, at vandværkerne teknisk og hygiejnisk har mulighed for at distribuere godt drikkevand. For at alle vandværkerne kan producere drikkevand, der overholder vandkvalitets kravene er det anlægget drift, der bør gennemgås og evt. optimeres. Alle vandværkerne skal sikre en kontinuert drift og løbende foretage den nødvendige vedligeholdelse og ændring, som der kræves for at kunne levere drikkevand af god kvalitet. Endvidere skal alle almene vandværker stille de nødvendige oplysninger frem for forbrugerne. De skal minimum en gang pr. år opdatere oplysningerne samt offentliggøre dem i et trykt medie. 10

11 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE 5.5 Kapacitetskrav I 2004 var der i Suså Kommune indbyggere. Seneste opgørelse for Suså Kommune viser en svag befolkningstilvækst kombineret med mulighed for opførsel af 545 nye boliger. Der er ligeledes udlagt 9,4 ha til nye erhvervsområder. jf. afsnit i Forudsætningsdelen. Vandforbruget i Storstrøms Amt er faldet år for år de seneste 14 år og fra 1992 til 2002 er forbruget af drikkevand faldet 32 %. Årsagen til at forbruget er faldet er indførelsen af grønne afgifter, opsætning af vandmålere i husstande, reparationer af utætte ledninger og anvendelse af vandbesparende vaskemaskiner og toiletter. Industriens vandforbrug er derimod uændret. Storstrøms Amt har derfor indledt en dialog med virksomhederne med henblik på at opnå besparelser i forbruget. Det er hensigten at udvikle vandbesparende løsninger. I henhold til Forudsætningsdelen afsnit er det beregnet, at der vil ske en stigning i vandforbruget på 3 % frem til år Ikke som et merforbrug hos den enkelte forbrugere, men på grund af kommunens forventninger til øget udvikling og stigning i antal borgere. Ud fra vandværkernes behandlingskapacitet samt forsyningsevne bør det ikke give anledning til problemer. 5 vandværker vil grundet denne stigning have en for lav indvindingstilladelse, hvorimod de øvrige har en indvindingstilladelse der er væsentligt større end årsforbruget jf. tabel 3.12 i Forudsætningsdelen. Vandværkerne kan producere mere drikkevand end det forventede vandforbrug i I prognosen for forventede vandforbrug i 2016 er forudsætningen, at alle enkeltindvindere samt tilgang af nye parcelhuse og nye virksomheder bliver tilsluttet et alment vandværk. jf. tabel 3.13 i Forudsætningsdelen. Eksisterende virksomheder med egen vandforsyning til vanding af afgrøder forventes stadig, at blive forsynet fra egen boring. Ændres indvindingstilladelsens formål, skal der ansøges om en ny indvindingstilladelse. Kan der ikke gives en ny indvindingstilladelse, vil ejendommen skulle tilsluttes det vandværk, som har forsyningspligten i det område. Der er i planen taget hensyn til, at der i Kommuneplanen kan udbygges med 545 boliger i de kommende 10 år. Endvidere er der udlagt erhvervsgrunde ved Gelsted, Herlufmagle og Glumsø. Såfremt disse planer gennemføres skal vandforsyningen tilpasses de nye kapacitetskrav. De nybyggede ejendomme vil blive tilsluttet det vandværk, som har forsyningspligten i dette område. Der er i denne plan ikke taget hensyn til ændringer i forbruget som følge af nye afgifter eller tilsvarende. 5.6 Det fremtidige ledningsnet Ledningsnettet i Suså Kommune er veludbygget jf. afsnit i Forudsætningsdelen samt status og registreringsbilagene. Ledningsnettet vil i planperioden efterhånden dække hele vandværkernes forsyningsområde, da flere ejendomme, beliggende i det åbne land vil blive tilsluttet et alment vandværk. Den vestlige del af kommunen ved Næsby Storskov er tyndt befolket. Ledningsnettet i dette område er derfor sparsomt udbygget. Der er intet vandværk der pålægges at forsyne husstandene i dette område jf. kort 1. Der vil forsat ske en udskiftning af de ældre forsyningsledninger, som er udført i støbejern og eternit i forbindelse med tilslutning af ejendomme i det åbne land samt planlagte renoveringer for nedbringelse af spildprocenten ved lækager. Nye ledninger etableres i Polyetylen (PE) eller Polyvinylklorid (PVC). Som led i forbedring af forsyningssikkerheden, bør hvert enkelt vandværks ledningsnet udbygges med ringforbindelser. Ringforbindelser bør etableres, som en del af ledningsnettet med dagligt flow, for at sikre, at der i forbindelse med et driftsstop eller en forurening kan leveres vand til alle forbruger i to forsyningsområder, uden at ringforbindelsen først skal gennemskylles. 11

12 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE I forbindelse med ledningsarbejdet bør vandværkernes ledningskort blive opdateret, så alt viden er registeret på kort eller digitaliseret. I Status og registreringsbilag er ledningsnettet fra hvert enkelt vandværk beskrevet og indtegnet på kort, hvor det er oplyst. Der gøres opmærksom på, at mindre justeringer af grænserne for forsyningsområderne efterfølgende kan foretages af kommunalbestyrelsen efter forhandling og godkendelse af de berørte vandværker. 5.7 Import og eksport af vand På nuværende tidspunkt er der import-eksport af drikkevand mellem vandværker fra andre kommuner og vandværkerne i Suså. Der er 26 ejendomme nord for Sandby, som forsynes af Vetterslev Vandværk, Ringsted Kommune. En ejendom forsynes med vand fra vandværk i Sorø kommune. Gelsted vandværk, Skelby vandværk og Nåby vandværk forsyner 1 ejendom i Næstved Kommune jf. tabel 3.7 og 3.8 i Forudsætningsdelen. Der er ikke planer om, at yderligere ejendomme skal forsynes fra vandværker i de omkring liggende kommuner. 5.8 Takster Vandværkerne skal 1 gang pr. år fremsende takstblad vedlagt årsregnskab, vandværkets budget for indeværende og næstfølgende år med anlægs- og driftsbidrag samt vandværkets investeringsplan, vedtægter og regulativ. Ud fra disse oplysninger skal kommunalbestyrelsen godkende vandværkernes anlægs- og driftsbidrag for indeværende år. 6 FREMTIDIGE INDSATSOMRÅDE For at bevare den decentrale forsyningsstruktur af vandforsyningen i Suså Kommune i de kommende år, skal de eksisterende anlæg til stadighed vedligeholdes og renoveres. Derfor bør ejerne af enkeltvandforsyningsanlæggene og vandværker foretage denne nødvendige vedligeholdelse og renovering, så de til en hver tid gældende vandkvalitetskrav kan overholdes. Endvidere forventes det, at alle vandværkerne har mulighed for tilkobling af nødgenerator til brug ved strømsvigt eller at der er etableret en ringforbindelse til nærliggende vandværker, som har kapacitet til en sådan ringforbindelse, således at forsyningssikkerheden for hvert enkelt vandværk er meget høj. Desuden forventes det, at ledningsnettet er fuldt udbygget i 2016, da der ud fra prognosen i tabel tabel 3.13 i Forudsætningsdelen er kalkuleret med, at samtlige enkeltvandforsyninger er blevet tilsluttet vandværk. Ved fuldt udbygget ledningsnet forventes det, at vandværkerne har en opdateret viden om ledningsnettet, herunder en digitalisering. Ved udbygning af bolig- og industriområder bør vandværkerne tage hensyn til øget vandforbrug. Tilslutning af nye boliger og erhvervsejendomme sker til de vandværker, som dækker det pågældende forsyningsområde kort 1. Åbne ubenyttede brønde og boringer udgør en væsentlig forurening risiko, da de står som åbne sår ned til grundvandet, de bør derfor sløjfes, for at sikre grundvandet mod forurenende stoffer. Denne forurenings risiko kan minimeres ved, at påbegynde en opsporing af ubenyttede brønde og boringer, og pålægge ejerne af disse ubenyttede indvindingsanlæg, at fortage den korrekte sløjfning for at beskytte eksisterende og potentielle kildepladser. Derudover bør ejere af eksisterende indvindingsanlæg, som tilsluttes vandværk ligeledes pålægges at foretage den korrekte sløjfning. 12

13 VANDFORSYNINGSPLAN SUSÅ KOMMUNE 7 REFERENCER Status- og registreringsplan, Watertech Ressourcevurdering ved 15 vandværker i Suså Kommune, Watertech Forudsætningsdel, Watertech Tilstandsvurderinger af indvindingsboringer i Suså Kommune, Watertech Regionplan Storstrøms Amt Lov om vandforsyning m.v. (Lovbek. nr. 130 af 26. februar 1999). Bekendtgørelse om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau (Miljøstyr. bek. nr. 525 af 14. juni 1996). Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning. (BEK nr. 3 af 04/01/1980). Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (BEK nr. 871 af 21/09/2001). Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land (BEK 672 af 26/07/2002). Vejledning nr. 3 af 1990 om vandkvalitet og tilsyn. 13

14 Suså Kommune Vandforsyningsplan Forudsætningsdel December 2004

15 Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Suså Kommune Teknisk Forvaltning Realskolevej Glumsø Watertech a/s Algade 52 DK-4000 Rosekilde Tlf.: Fax: Rapport titel: Vandforsyningsplan Forudsætningsdel Dato: 3. december 2004 Sags nr.: 867 Nøgleord: Filnavn: Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Baggrund, formål, status og prognose Forudsætningsdel.doc Ingeniør Annette R. Poulsen Ingeniør John B. Kristensen

16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Vandforsyningsplanens forudsætninger Baggrund Formål Planrammer Status Grundvand og grundvandsindvinding Indvindingstilladelser og mængder Forureningskilder Ressourcegrundlag Indvindings-, behandlings- og beholderanlæg Anlægskapacitet og forsyningsevne Anlægskvalitet Rentvandskvalitet Vandforbrug og distribution Eksisterende vandforbrug Ledningsanlæg Enkeltindvindere Antal, beliggenhed og vandkvalitet Vandleverance over kommunegrænsen Vandbehovsprognose Prognose for eksisterende forbrugere Prognose for forbrugskategorier Prognose for enhedsforbrug Forsyningsgrad Prognose for vandbehov Forsyningskrav Aversi Vandværk Engelstofte Vandværk Gelsted Vandværk Glumsø Vandværk Herluflille-Torpe Vandværk Herlufmagle Vandværk Hjulebæk Vandværk Næsby-Vrå Vandværk Sandby Vandværk Skelby Vandværk Trælløse Vandværk Tybjerg Vandværk Tybjerglille Bakker Vandværk Tyvelse Vandværk Åsø Vandværk Problemområder Grundvandsressource og vandindvinding Forurenet grundvand Nye kildepladser / supplerende forsyning... 56

17 4.1.3 Grundvandsbeskyttelse Enkeltindvindere Kapacitetsforhold Maskinel, bygningsmæssig og hygiejnisk standard Bygningsmæssig og maskinel stand Hygiejniske stand Drikkevandskvalitet Forsyningssikkerhed Forsyning fra brønde og boringer Ubenyttede brønde og boringer Planmuligheder Bevare den nuværende decentrale struktur Decentral struktur med øget ansvar til primære vandværker Central struktur baseret på primære vandværker Delvis forsyning fra Næstved Vandforsyning Referencer Tabeloversigt Figuroversigt Tabel 3.1: Indvindingstilladelser og indvindingsbehov Tabel 3.2: Grundvandsressourcens sårbarhed ved de almene vandværker Tabel 3.3: Kapacitetsoplysninger almene vandforsyninger Tabel 3.4: Klassificering anvendt ved anlægsvurdering Tabel 3.5: Anlægsbedømmelse Tabel 3.6: Totale vandforbrug til større enkeltanlæg Tabel 3.7: Eksport af vand over kommunegrænsen Tabel 3.8: Import af vand over kommunegrænsen Tabel 3.9: Planlagte boliger indenfor forsyningsområderne Tabel 3.10: Prognose for enhedsforbrug Tabel 3.11: Prognose for vandbehov Tabel 3.12: Indvindingstilladelser og indvindingsbehov Tabel 3.13: Forsyningskrav og evne Figur 2.1: Områder med særlige drikkevandsinteresser /2/... 5 Figur 2.2: Indsatsområder i Suså Kommune /2/... 7 Figur 2.3: Nye bolig- og erhvervsområder iht. Kommuneplanen /3/... 8 Figur 3.1: Eksisterende forsyningsområder og placering af almene vandværker Figur 3.2: Procentuel sammenligning af aktuel indvindingstilladelse og aktuel indvinding Figur 3.3: Fordeling af indvinding i Suså Kommune Figur 3.4: Potentielle forureningskilder (punktkilder) Figur 3.5: Indvindingsoplande til almene vandforsyninger i kommunen Figur 3.6: Geologiske profilsnit på tværs af Suså Kommune Figur 3.7: Potentialekort... 20

18 Figur 3.8: Fordeling af forsyningskapacitet mellem Suså Kommunale Vandforsyning, de øvrige almene vandforsyninger i Suså Kommune og Hjelmsølille Vandværk under Næstved Kommunale Vandforsyning Figur 3.9: Tybjerg Vandværk et vandværk i særdeles god stand Figur 3.10: Udpumpningsanlægget på Engelstofte Vandværk et maskinelt anlæg i god stand Figur 3.11: Fordeling af vandforbruget i Suså Kommune år Figur 3.12: Fordeling af udpumpningen på anlægstyper år 2002 (m³/år).. 29 Figur 3.13: Vandforbrugets udvikling (almen vandforsyning) Figur 3.14: Oversigt over umålt forbrug (vandtab) Figur 3.15: Beliggenhed af private brønde og boringer Figur 3.16: Vandforbrugets forventede udvikling (m³) frem til

19 Bilagsoversigt Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Ressourcevurdering ved 15 vandværker i Suså Kommune Registreringsskemaer for 15 vandværker i Suså Kommune Prognoseskemaer for de enkelte forsyningsområder

20 1 Indledning Suså Kommune har siden 1978 udarbejdet vandforsyningsplaner, som angiver, hvorledes vandforsyningen i Suså Kommune skal tilrettelægges, således at alle forbrugere sikres nok og godt drikkevand. Planperiode Suså Kommune har en gældende vandforsyningsplan fra begyndelsen af 1980 erne, /1/. Nærværende vandforsyningsplan udgør kommunens langsigtede planlægning af vandforsyningen for perioden 2004 til Planens udarbejdelse Vandforsyningsplanen er udarbejdet af Suså Kommune i samarbejde med de private almene vandforsyninger, Embedslægen og Storstrøms Amt. WaterTech a/s har været tilknyttet som ekstern konsulent. Godkendelse Vandforsyningsplanen skal gennemgå nedenstående godkendelsesprocedure: Forslaget skal på byrådets foranledning fremlægges for offentligheden til gennemsyn i mindst 3 måneder og drøftes med de private almene vandforsyninger, Storstrøms Amt, Embedslægeinstitutionen m.fl. Eventuelle indsigelser til planen behandles Byrådet godkender herefter planen Planen offentliggøres og fremsendes til Storstrøms Amt til orientering. Planens opbygning Vandforsyningsplanen er opdelt i følgende: Del 1 - Vandforsyningsplanens forudsætningsdel Del 2 - Vandforsyningsplanens plandel Plandelen er det udadvendte dokument, som sammenfattende redegør for planens forudsætninger, Byrådets generelle politik på vandforsyningsområdet og beslutninger til realisering i planperioden. Forudsætningsdelen er den teknisk faglige del af vandforsyningsplanen, som beskriver eksisterende forhold samt prognoser for det fremtidige vandforbrug. Som grundlag for arbejdet, er der udarbejdet et registreringsmateriale, som er den tekniske gennemgang af forholdene på de almene vandværker i kommunen. Endvidere er der udarbejdet en ressourcevurdering ved de almene vandværker. Side 1

21 2 Vandforsyningsplanens forudsætninger 2.1 Baggrund Vandforsyningsstruktur Vandforsyningen i Suså Kommune er baseret på 14 almene private vandforsyninger (Aversi, Engelstofte, Gelsted, Glumsø, Herluflille-Torpe, Herlufmagle, Hjulebæk, Næsby-Vrå, Sandby, Skelby, Trælløse, Tybjerglille Bakker, Tyvelse og Åsø), ét kommunalt vandværk Tybjerg Vandværk samt ca. 191 anlæg (brønde og boringer), der forsyner enkeltejendomme eller erhverv. Hjelmsølille Vandværk der tilhører Næstved Kommunale Vandforsyning er beliggende i Suså kommune umiddelbart vest for Hjelmsølille. Vandværket leverer ikke vand i Suså Kommune. Kommunal vandforsyning Siden udarbejdelsen af den gældende vandforsyningsplan /1/ fra begyndelsen af 1980 erne har der kun været få ændringer i forsyningsstrukturen. Tre af de almene private vandværker er nedlagt (Hjælmsølille, Sandby-Teglværksvej, Tybjerglille). Nye problemstillinger Ved udarbejdelse af den foregående vandforsyningsplan /1/ var det afgørende at få løst problemstillingen omkring forsyningsgrænser mellem vandværkerne. I dag er dette stadig en aktuel problemstilling, men der er også nye problemstillinger, som skal løses. De væsentligste problemstillinger for vandforsyningen i Suså Kommune er knyttet til forurening af grundvandet. Herunder det forhold, at en række ejendomme i det åbne land med egen vandforsyning ikke har en acceptabel vandkvalitet. Endvidere det forhold, at et ukendt antal ubenyttede brønde og boringer ikke er sløjfet og derfor udgør en forureningsrisiko for grundvandet. Vandressourcerne i Suså Kommune kan være truet af forskellige typer forurening afhængig af indvindingsstedets beliggenhed i forhold til byområder, landbrugsarealer mv. samt den geologiske beskyttelse. Drikkevandsanalyser fra de private brønde og boringer viser, at ca. 14 % af anlæggene ikke har tilfredsstillende vandkvalitet. Der ses typisk for højt indhold af nitrat, fosfor og bakteriologisk forurening af drikkevandet. Amtets planlægning Problemstillinger omkring forureningspåvirkning af grundvandsressourcen har medført en række tiltag i den amtslige vandressourceplanlægning, som har betydning for planlægningen af vandforsyningen i Suså Kommune. Det Side 2

22 handler især om udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder. Amtet er i denne sammenhæng blevet pålagt at udarbejde planer for grundvandsbeskyttelsen i de områder, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet. 2.2 Formål Suså Kommune betragter naturligt rent drikkevand som en selvfølgelig gode. Kommunen vil beskytte nuværende og fremtidige drikkevandsressourcer, så kommunens borgere altid vil kunne forsynes med godt og uforurenet drikkevand, som overholder kvalitetskravene til drikkevand. Det er vandforsyningsplanens formål at opstille de planlægningsmæssige rammer som grundlag for den offentlige administration af vandforsyningsområdet i Suså Kommune og som grundlag for vandforsyningernes egen planlægning. 2.3 Planrammer Rammerne for vandforsyningsplanens indhold og udarbejdelse er givet af Vandforsyningsloven, Regionplanen for Storstrøms Amt /2/, Kommuneplanen /3/, samt øvrige kommunale planer herunder spildevandsplanen. Vandforsyningsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen og den øvrige planlægning, således at planens intentioner og målsætninger er i fuld overensstemmelse med lovgivningen, regionplanen for Storstrøms Amt samt kommunens øvrige planer. Der er ikke et lovmæssigt krav om revision af vandforsyningsplanen med faste tidsintervaller. Vandforsyningsloven Kommunerne skal jf. Vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 med efterfølgende tilføjelser) uarbejde vandforsyningsplaner. De nærmere krav til vandforsyningsplanens indhold fremgår af Bekendtgørelse og vandindvindings- og vandforsynings-planlægning, bekendtgørelse nr. 2 af 4. januar Af bekendtgørelsen fremgår, at vandforsyningsplanen skal indeholde: Angivelse og lokalisering af de forventede behov for vand i kommunen, fordelt på forskellige forbrugergrupper. Angivelse af placering, ydeevne og kvaliteten af de eksisterende vandforsyningsanlæg med tilhørende behandlingsanlæg, beholderanlæg og pumpeanlæg, deres kapacitet, tekniske tilstand og vedligeholdelsestilstand. Side 3

23 Angivelse af hvilke dele af kommunen der påregnes forsynet med vand fra indvindingsanlæg på de enkelte ejendomme eller fra andre ikke almene anlæg, og hvilke dele af kommunen der straks eller senere påregnes forsynet fra almene anlæg. Angivelse af de bestående vandforsyningsanlæg, der skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen, herunder deres ejerforhold, og af beliggenheden og udformningen af fremtidige almene vandforsyningsanlæg. Angivelse af de nuværende og fremtidige forsyningsområder for de almene vandforsyningsanlæg i kommunen. Angivelse af om kommunen har behov for tilførsel af vand udefra, eller om der fra kommunen kan leveres vand til forbrug uden for kommunen. Angivelse af ledningsnettet for de almene anlæg i kommunen, herunder eventuelt forbindelsesledninger mellem anlæggene. Opstilling af en tidsfølge for etablering og udbygning af almene vandforsyningsanlæg, herunder ledningsnettet. Øvrige planmæssige rammer I efterfølgende afsnit beskrives de væsentligste planlægningsmæssige rammer givet af amtets planlægning i regionplanen samt den øvrige kommunale planlægning. OSD-områder Storstrøms Amt har i forbindelse med Regionplan udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder). Disse områder er siden blevet revideret i forbindelse med efterfølgende revisioner af regionplanen. Side 4

24 Figur 2.1: Områder med særlige drikkevandsinteresser /2/ De udpegede områder er sammenhængende arealer omkring store grundvandsskel, og samtidigt er afgrænsningen af områderne sket under hensyntagen til de større vandværkers indvindingsoplande. Generelt er der ikke udpeget områder med en naturlig vandkvalitet, som ikke kan behandles på vandværkerne, /2/. Hele den østlige del af Suså Kommune er, som det fremgår af Figur 2.1, udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser. Den øvrige del af kommunen er udpeget som områder med drikkevandsinteresser, hvor der ikke stilles skærpede krav til grundvandsbeskyttelsen. Nitratfølsomme områder Storstrøms Amt har i forbindelse med Regionplan udpeget 11 områder, hvor grundvandet har forhøjet sårbarhed overfor forurening med nitrat. Udpegningen af de nitratfølsomme indvindingsområder er foretaget i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande uden for disse. Der er forhøjet sårbarhed overfor nitratpåvirkning, når mindst et af følgende kriterier er opfyldt: nitratkoncentrationer over 25 mg/l i en eller flere indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet nitratkoncentrationer over 5 mg/l med stigende tendens over en årrække i en eller flere indvindingsboringer eller i Side 5

25 grundvandsmagasinet. Desuden er generelt medtaget nitratfund over 10 mg/l. ringe geologisk beskyttelse over for nitrat. Mere konkret er udpegningen baseret på nitratfund i grundvandet samt oplysninger om lerlagenes tykkelse i de enkelte boringer. De nitratfølsomme områder er potentielt sårbare overfor nedsivning fra jordoverfladen. Udpegningen af nitratfølsomme områder sker på baggrund af amtets kortlægning. Der er på baggrund af den eksisterende viden om de geologiske og hydrologiske forhold ikke udpeget nitratfølsomme områder i Suså Kommune. Indsatsområder Storstrøms Amt har i forbindelse med Regionplan udpeget en række indsatsområder, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet. Beskyttelsen af grundvandet skal jf. de statslige udmeldinger til regionplanrevisionen målrettes mod områder med særlige drikkevandsinteresser og de særligt sårbare områder. I Storstrøms Amt er områder med særlige drikkevandsinteresser inddelt i 25 generelle indsatsområder, som igen er inddelt i 7 prioriterede blokke. Hele den østlige del af Suså Kommune er, jf. Figur 2.2, omfattet af indsatsområder. Indsatsplanlægningen i Suså Kommune er opdelt i to områder (Glumsø og Suså), som er prioriteret tidsmæssigt af amtet. Det vestlige område (Glumsø), jf. Figur 2.2, har 7. prioritet og i dette område forventes detailkortlægninger udført i perioden og udkast til indsatsplan forventes i perioden Det østlige område (Suså), jf. Figur 2.2, har 1. prioritet og i dette område forventes detailkortlægninger afsluttet i 2004 og udkast til indsatsplan forventes i Side 6

26 Figur 2.2: Indsatsområder i Suså Kommune /2/ Grundvandsbeskyttelse Den konkrete indsats til beskyttelse af grundvandet i Suså Kommune fastlægges i de amtslige indsatsplaner, som forventes udarbejdet i prioriteret rækkefølge, jf. ovenstående afsnit. Indsatsplanen skal rumme en samlet detaljeret plan for indsatsen mod alle forureningskilder i området. Indsatsplaner kan også udarbejdes af Suså Kommune og/eller de almene vandværker. Kommuneplanen Af kommuneplanen /3/ fremgår den forventede byudvikling med hensyn til etablering af nye erhvervs- og boligområder. Sammenholdt med Planstrategi 2003 /4/, der indeholder status over gennemført planlægning siden sidste kommuneplanrevision og Byrådets strategi for revision af kommuneplanen i 2004, danner disse grundlag for fastlæggelse af forsyningsområder og fremtidigt vandforbrug. Af Figur 2.3 fremgår de arealer der er udlagt til erhvervs- og boligformål i henhold til Kommuneplanen. Side 7

27 Figur 2.3: Nye bolig- og erhvervsområder iht. Kommuneplanen /3/ I Susåplan, Mål og Rammer /5/ angives kommunens visioner og mål for vandforsyningen i kommunen. Nedenfor er kommunens vision og mål (forkortet udgave) for vandforsyningsområdet angivet. Vision Mål Vandforsyningen skal sikre godt og rigeligt drikkevand, som opfylder kravene til god drikkevandskvalitet samt beskytte eksisterende og potentielle oplande for kildepladser. Der udarbejdes en ny vandforsyningsplan. Der kortlægges muligheder for sikring af eksisterende og potentielle kildepladser samt OSD-områder. Dialogen med de private vandværker styrkes. Det sikres at alle almene vandværker har mere end én forsyningsmulighed for at levere rent drikkevand. Der arbejdes for at de enkelte vandværker har en opdateret viden om ledningsnettet, herunder digitalisering. Side 8

28 Spildevandsplanen Suså Kommune har i 2002 vedtaget Spildevandsplan I forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanen har principper og kriterier for grundvandsbeskyttelse og vandindvinding i forhold til spildevandsområdet været politisk behandlet. Følgende administrationsgrundlag er vedtaget: Grundvandsinteresserne har 1. prioritet i kommunen Nedsivning tillades ikke indenfor eksisterende boringers indvindingsopland; undtaget er nedsivningsanlæg, hvor de hydrogologiske forhold tillader etableringen, ved f.eks. at nedsivningsanlægget er beliggende indenfor en 100 meters zone omkring vandløbsstrækninger, da der her vil ske en horisontal afstrømning mod vandløbet. Nedsivning tillades ikke indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser; undtaget er nedsivningsanlæg, der er beliggende indenfor en 100 meters zone omkring vandløbsstrækninger, da der her vil ske en horisontal afstrømning mod vandløbet. Vejledning nr fra Miljøstyrelsen om nedsivningsanlæg følges. Øvrige bestemmelser i Bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. følges. Følgende principper for udpegning af områder og kriterier for eventuel etablering af nedsivningsanlæg er vedtaget: At der indenfor områder med drikkevandsinteresser, som udgangspunkt kan anbefales etablering af nedsivningsanlæg, idet den primære grundvandsressource generelt er velbeskyttet. At der indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser OSD områder, som udgangspunkt kan ske etablering af nedsivningsanlæg efter en nøjere vurdering. At nedsivningsanlæg generelt kan anbefales indenfor en 100 meters zone omkring vandløbsstrækninger, da der her vil ske en horisontal afstrømning mod vandløbet. Råstofindvinding I henhold til regionplanen for Storstrøms Amt er der to indvindingsområder for ler og bentonit i Suså Kommune. Områderne ligger nordøst for Tyvelse og sydvest for Glumsø. Ingen af råstofindvindingerne ligger indenfor indvindingsoplande til de almene vandværker. Amtet lægger vægt på, at råstofindvinding ikke må medføre forurening af grundvandet. Derfor skal færdiggravede arealer efterbehandles til rekreative formål, naturformål, ekstensiv landbrugsdrift eller skov, der ikke udgør nogen forureningsrisiko. I områder, hvor der graves under grundvand, skal der efterbehandles til natur eller rekreativ anvendelse. Side 9

29 Vådområder Målsætninger for vådområder (vandløb, søer og kystvande) fremgår af regionplanen. Der vurderes ikke at være konflikt mellem vandindvindingen i Suså Kommune og de fastsatte målsætninger. Tilladelse til ny grundvandsindvinding gives dog under forudsætning af, at indvindingen ikke er til hinder for opfyldelse af målsætningen for vandløb med skærpet og generel målsætning. Ved nye indvindingstilladelser er det amtet, som vurderer, om disse er i konflikt med målsætninger for vådområder. Side 10

30 3 Status Vandforsyningen i Suså Kommune er baseret på 14 private almene vandværker, ét kommunalt vandværk samt ca. 157 anlæg, som forsyner enkeltejendomme i det åbne land. Hertil kommer ca. 34 anlæg for vanding og virksomheder med egen indvinding. Decentral struktur Det kommunale vandværk varetager ca. 10 % af den totale vandforsyning, hvorfor vandforsyningen i Suså Kommune betragtes som decentral. Indvindingen er fordelt på 15 kildepladser (et kommunalt og 14 private) og vandbehandlingen sker på 15 selvstændige anlæg. Hjelmsølille Vandværk, der tilhører Næstved Kommune, er beliggende i Suså Kommune. Vandværket forsyner kun til Næstved Kommune. Hjelmsølille Vandværk er i det efterfølgende kun omtalt, hvor det er fundet af betydning for vandforsyningsforholdene i Suså kommune. Suså Kommunale Vandforsyning omfatter følgende vandværk: Tybjerg Vandværk De almene private vandforsyninger i Suså Kommune omfatter: Aversi Vandværk Engelstofte Vandværk Gelsted Vandværk Glumsø Vandværk Herluflille - Torpe Vandværk Herlufmagle Vandværk Hjulebæk Vandværk Næsby - Vrå Vandværk Sandby Vandværk Skelby Vandværk Trælløse Vandværk Tybjerglille Bakker Vandværk Tyvelse Vandværk Åsø Vandværk Vandværkernes nuværende forsyningsområder samt placeringen af vandværkerne fremgår af Figur 3.1. En nærmere beskrivelse af de enkelte anlæg fremgår af den tekniske gennemgang af de enkelte vandværker, jf. Bilag 2. Side 11

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1 Vandforsyningsloven 13 3.1.2 Miljømålsloven og Vandplaner 13 3.1.3 Vandsektorloven 14

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Maj 2011 Center for Teknik og Miljø Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Plandel GREVE KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Opbygning af vandforsyningsplanen 2 1.2 Offentlig høring 2 2. Vandforsyningen

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Indledning....5 Målsætninger og retningslinier...7 Forsyningsstruktur....8 Vandkvalitet....11 Kommunens tilsyn....12 Grundvandsressource

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Vandforsyningsplan 2009-2021

Vandforsyningsplan 2009-2021 Vandforsyningsplan 2009-2021 Forfatter og udgiver Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Jørgen Fibigersgade 20 9850 Hirtshals Rapport titel Vandforsyningsplan 2009-2021, Hjørring Kommune Dato 12. august

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

Vandforsyningsplan 2011 2023

Vandforsyningsplan 2011 2023 Vandforsyningsplan 2011 2023 1. INDLEDNING 3 1.1 Høringsperiode 4 1.2 Definitioner 5 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER 7 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning 7

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Forfatter og udgiver Rapport titel Redaktion Grafisk design Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Århus

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40 VANDFORSYNINGSPLAN FOR GENTOFTE KOMMUNE 2011 INDHOLD Forord...3 Indledning...5 3. Sammenfatning af planmål...6 3.1 Forsyningsstruktur og vandforsyningens drift...7 3.2 Grundvandsressourcer...8 3.3 Ledningsnet...8

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Vandsamarbejder i Aalborg Kommune v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Disposition - Introduktion til vandsamarbejderne i Aalborg - Opstart af et nyt vandsamarbejde i Nibe-området

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker.

Skabelon til vedtægter Hjælp til forbruger og økonomisystem blandt medlems vandværker. Bestyrelsens beretning 2012. Velkommen til generalforsamling i Vandråd Randers. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Jens Erik Thomsen, Kristrup Vandværk. Aktivitetsplan

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Slide: 1 Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011 Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Civ. Ing. Lars Isager Hedegaard, Hvidovre Forsyning Slide: 2 Inden vi ser på

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017

Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017 Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017 Miljøcenter Vest I/S Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Målsætning for vandforsyningen... 4 2.1 Strukturen... 4 2.2 Forsyningsområderne... 4 2.3 Ledningsnettet...

Læs mere

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Bente Villumsen 1 Tre anlægstyper A. Lukket system med horisontale slanger, 0,6-1 m under terræn B. Lukket

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Dagsorden - Velkomst - Kommentarer til Rapport - Konsekvenser for landbrugsproduktionen - Alternative og Supplerende muligheder - Erstatning - Forslag

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014

Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 Samlet vandforsyning på Sejerø Borgermøde 16 august 2014 www.kalundborgforsyning.dk Indhold: Kalundborg Forsyning Baggrund oversigtskort vandmængder vandkvalitet Teknisk totalløsning Forudsætninger Økonomi

Læs mere

Figur 1 De skraverede områder udgør de nitratfølsomme områder

Figur 1 De skraverede områder udgør de nitratfølsomme områder Pa Danmarks Miljø portal kan man få et indblik i hvilke områder der vil blive udpeget som nitratfølsomme områder i de kommende indsatsplane udarbejdet af Sønderborg kommune. Jeg har et par eksempler her.

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer

Struer Kommune Natur og Miljøafdelingen. Vejledning. Til sløjfning af brønde og boringer Vejledning Til sløjfning af brønde og boringer Januar 2010 Forord Brønde og boringer der ikke benyttes mere kan medføre en sundhedsrisiko samt en forurening af grundvandet på længere sigt. Det er derfor

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord

Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord Dagsorden Kontaktgruppemøder 2011 Landområde Nord 1. Orientering fra Vandmyndigheden (Lise) 2. Indsatsplanlægning og Grundvandsbeskyttelse (Pernille) Opfølgning på indsatsplanerne 3. Områdets emner 4.

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring

Tilladelse til etablering af 2 boringer og foreløbig tilladelse til indvinding af grundvand op til 50.000 m 3 /år pr. boring Center Natur og Miljø SKØRPING VANDVÆRK Jyllandsgade 1 9520 Skørping Sendt på mail til lars_bols@andersen.mail.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 1. April 2015 Bestyrelsen: Bestyrelsens beretning for 2014 Velkommen til generalforsamlingen i Næsby Vandværk (Den 81) Onsdag den 8. april 2015 Jørgen Skov døde den 7. august 2014 efter lang tids sygdom.

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015

Beredskabsplan for. Solbjerg Vandværk 2015 Beredskabsplan for Solbjerg Vandværk 2015 1 Beredskabsplan for Solbjerg vandværk...4 Telefonliste...5 Kontaktperson...5 Alarmcentral/Beredskab...5 Blå blink/vagthavende...5 Politi...5 Kalundborg kommune...5

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove

Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove Samarbejdsaftale mellem Aarhus Vand A/S og Aarhus Kommune v/natur og Miljø om etablering af nye kommunale skove 1 Formål Formålet er at etablere kommunale skovområder, som beskytter vigtige grundvandsinteresser,

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere