Vojens Kommune. Vandforsyningsplan Forudsætningsdel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel"

Transkript

1 Vojens Kommune Vandforsyningsplan Forudsætningsdel

2 Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: Fax: Rapport titel: Vandforsyningsplan Dato: 1. april 2004 Sags nr.: 786 Nøgleord: Filnavn: Udarbejdet af: Baggrund, formål, status og prognose. Forudsætningsdel.doc Ingeniør John B. Kristensen Ingeniør Annette R. Poulsen Kvalitetssikret af: Geolog Ole Kloster Jacobsen Ingeniør Thomas Vogn Larsen

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Vandforsyningsplanens forudsætninger Baggrund Formål Planrammer 4 3 Status Grundvand og grundvandsindvinding Indvindingstilladelser og mængder Forureningskilder Ressourcegrundlag Indvindings-, behandlings- og beholderanlæg Anlægskapacitet og forsyningsevne Anlægskvalitet Rentvandskvalitet Vandforbrug og distribution Eksisterende vandforbrug Ledningsanlæg Enkeltindvindere Antal, beliggenhed og vandkvalitet Vandleverance over kommunegrænsen Vandbehovsprognose Prognose for eksisterende forbrugere Prognose for forbrugskategorier Prognose for enhedsforbrug Forsyningsgrad Prognose for vandbehov Forsyningskrav 41 4 Referencer 48 Bilagsfortegnelse Status- og registreringsrapport Bilag 1 Prognoseberegninger Bilag 2 Geologiske profilsnit Bilag 3 Sagsnr.: 786

4 1 Indledning Vojens Kommune har siden 1982 udarbejdet vandforsyningsplaner, som angiver, hvorledes vandforsyningen i Vojens Kommune skal tilrettelægges, således at alle forbrugere sikres nok og godt drikkevand. Planperiode Planens udarbejdelse Godkendelse Den seneste vandforsyningsplan er fra 1992 og har en planperiode frem til 2004 /1/. Nærværende vandforsyningsplan udgør kommunens langsigtede planlægning af vandforsyningen for perioden 2003 til Vandforsyningsplanen er udarbejdet af Vojens Kommune i samarbejde med de private almene vandforsyninger, Embedslægen og Sønderjyllands Amt. har været tilknyttet som ekstern konsulent. Vandforsyningsplanen skal gennemgå nedenstående godkendelsesprocedure: Forslaget skal på byrådets foranledning fremlægges for offentligheden til gennemsyn i mindst 3 måneder og drøftes med de private almene vandforsyninger, Embedslægeinstitutionen m.fl. Eventuelle indsigelser til planen behandles af byrådet, og der udarbejdes eventuelt et revideret forslag efter forhandling med de interesserede parter byrådet godkender herefter planen Planen offentliggøres og fremsendes til Sønderjyllands Amt til orientering. Figur 1.1 på næste side illustrerer proceduren for planens udarbejdelse og godkendelse. Planens opbygning Vandforsyningsplanen er opdelt i følgende: Del 1 - Vandforsyningsplanens plandel Del 2 - Vandforsyningsplanens forudsætningsdel Plandelen er det udadvendte dokument, som sammenfattende redegør for planens forudsætninger, Byrådets generelle politik på vandforsyningsområdet og beslutninger til realisering i planperioden. Forudsætningsdelen er den teknisk-faglige del af vandforsyningsplanen, som beskriver eksisterende forhold samt prognoser for det fremtidige vandforbrug. Som grundlag for arbejdet, er der udarbejdet et registreringsmateriale, som er den tekniske gennemgang af forholdene på de almene vandværker i kommunen. Sagsnr.: 786 Rap. titel:. Vandforsyningsplan Side 1

5 Ekstern rådgiver Private vandværker, Embedslægen, amtet og øvrige interesserede Teknisk forvaltning 1. udkast Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Fremlæggelse for offentligheden Forslag Indsigelser og bemærkninger Annoncering Rev. forslag Kommunalbestyrelsen Godkt. plan Private vandværker, Embedslægen, amtet og øvrige interesserede Annoncering Figur 1.1 Procedure for vandforsyningsplanens udarbejdelse og godkendelse Sagsnr.: 786 Side 2

6 2 Vandforsyningsplanens forudsætninger 2.1 Baggrund Vandforsyningsstruktur Vandforsyningen i Vojens Kommune er baseret på 15 almene vandforsyninger (Vojens, Skrydstrup, Mølby, Vedsted, Over Jerstal, Skovby, Lille Nustrup, Nustrup, Sommersted Øst, Sommersted Vest, Maugstrup, Gabøl, Hammelev, Styding og Jegerup) samt ca. 660 anlæg (brønde og boringer), der forsyner enkeltejendomme eller erhverv. Kommunal vandforsyning Der har tidligere været flere vandværker i Vojens Kommune. De seneste 10 år har der imidlertid kun været få ændringer i forsyningsstrukturen, idet kun et alment vandværk er nedlagt. Forsyningsgrænserne er for flere vandværker udvidet i forhold til de anførte grænser i planen fra I to tilfælde har ændring af forsyningsgrænser medført, at der er udarbejdet tillæg til vandforsyningsplanen. Tillæg nr. 1 medførte ændring af Sommersted Øst og Maugstrup vandværkers forsyningsområder. Tillæg nr. 2 medførte ændring af Skrydstrup og Nustrup vandværkers forsyningsområder. Nye problemstillinger Ved udarbejdelse af de foregående vandforsyningsplaner var det helt afgørende at få løst problemstillingen omkring forsyningsgrænser mellem vandværkerne. I dag er dette stadig en aktuel problemstilling, men der er også nye problemstillinger, som skal løses. De væsentligste problemstillinger for vandforsyningen i Vojens Kommune er knyttet til forurening af grundvandet og herunder det forhold, at en række ejendomme i det åbne land med egen vandforsyning ikke har en acceptabel vandkvalitet. Vandressourcerne i Vojens Kommune er truet af forskellige typer forurening afhængig af indvindingsstedets beliggenhed i forhold til byområder, landbrugsarealer mv. samt den geologiske beskyttelse. Forurening med pesticider er et problem i en del boringer i dele af kommunen. Drikkevandsanalyser fra de private brønde og boringer viser, at ca. 20 % af anlæggene ikke har tilfredsstillende vandkvalitet. Der ses typisk for højt indhold af nitrat og bakteriologisk forurening af drikkevandet. Amtets planlægning Ovennævnte problemstillinger omkring forureningspåvirkning af grundvandsressourcen har medført en række tiltag i den amtslige vandressourceplanlægning, som har betydning for planlægningen af vandforsyningen i Vojens Kommune. Det handler især om udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder. Amtet er i denne sammenhængblevet pålagt at udarbejde planer for grundvandsbeskyttelsen i de om- Sagsnr.: 786 Side 3

7 råder, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet. 2.2 Formål Vojens Kommune betragter naturligt rent drikkevand som en selvfølgelig gode. Kommunen vil beskytte nuværende og fremtidige drikkevandsressourcer, så kommunens borgere altid vil kunne forsynes med godt og uforurenet drikkevand, som overholder kvalitetskravene til drikkevand. Det er vandforsyningsplanens formål at opstille de planlægningsmæssige rammer som grundlag for den offentlige administration af vandforsyningsområdet i Vojens Kommune og som grundlag for vandforsyningernes egen planlægning. 2.3 Planrammer Rammerne for vandforsyningsplanens indhold og udarbejdelse er givet af Vandforsyningsloven, Regionplanen for Sønderjyllands Amt /2/, Kommuneplanen /4/ samt øvrige kommunale planer, herunder specielt miljøhandlingsplanen /5/ samt spildevandsplanen /6/. Vandforsyningsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen og den øvrige planlægning, således at planens intentioner og målsætninger er i fuld overensstemmelse med lovgivningen, regionplanen for Sønderjyllands Amt samt kommunens øvrige planer. Der er ikke et lovmæssigt krav om revision af vandforsyningsplanen med faste tidsintervaller. Vandforsyningsloven Kommunerne skal jf. Vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 med efterfølgende tilføjelser) uarbejde vandforsyningsplaner. De nærmere krav til vandforsyningsplanens indhold fremgår af Bekendtgørelse og vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning, bekendtgørelse nr. 2 af 4. januar Af bekendtgørelsen fremgår, at vandforsyningsplanen skal indeholde: Angivelse og lokalisering af de forventede behov for vand i kommunen, fordelt på forskellige forbrugergrupper. Angivelse af placering, ydeevne og kvaliteten af de eksisterende vandforsyningsanlæg med tilhørende behandlingsanlæg, beholderanlæg og pumpeanlæg, deres kapacitet, tekniske tilstand og vedligeholdelsestilstand. Angivelse af hvilke dele af kommunen der påregnes forsynet med vand fra indvindingsanlæg på de enkelte ejendomme eller fra andre ikke almene anlæg, og hvilke dele af kommunen der straks eller senere påregnes forsynet fra almene anlæg. Sagsnr.: 786 Side 4

8 Angivelse af de bestående vandforsyningsanlæg, der skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen, herunder deres ejerforhold, og af beliggenheden og udformningen af fremtidige almene vandforsyningsanlæg. Angivelse af de nuværende og fremtidige forsyningsområder for de almene vandforsyningsanlæg i kommunen. Angivelse af om kommunen har behov for tilførsel af vand udefra, eller om der fra kommunen kan leveres vand til forbrug uden for kommunen. Angivelse af ledningsnettet for de almene anlæg i kommunen, herunder eventuelt forbindelsesledninger mellem anlæggene. Opstilling af en tidsfølge for etablering og udbygning af almene vandforsyningsanlæg, herunder ledningsnettet. Øvrige planmæssige rammer I efterfølgende afsnit beskrives de væsentligste planlægningsmæssige rammer givet af amtets planlægning i regionplanen samt den øvrige kommunale planlægning. OSD-områder Sønderjyllands Amt har i forbindelse med Regionplan udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder). Disse områder er siden blevet revideret i forbindelse med efterfølgende revisioner af regionplanen. Figur 2.1 Områder med særlige drikkevandsinteresser /2/ Sagsnr.: 786 Side 5

9 Områder med særlige drikkevandsinteresser omfatter primært indvindingsoplandene til de større vandforsyninger og oplandet til større grundvandsmagasiner, som kun udnyttes i mindre omfang, men som kan få regional betydning for den fremtidige vandforsyning. Størstedelen af Vojens Kommune er, som det fremgår af figur 2.1, udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser. Den øvrige del af kommunen er udpeget som områder med almindelige drikkevandsinteresser, hvor der ikke stilles skærpede krav til grundvandsbeskyttelsen. Nitratfølsomme områder Sønderjyllands Amt har i forbindelse med Regionplan udpeget nitratfølsomme indvindingsområder. De nitratfølsomme indvindingsområder udpeges indenfor følgende områder: områder med særlige drikkevandsinteresser. indvindingsoplande til vandværker, der ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, og som er nitrat påvirkede eller har en ringe geologisk beskyttelse overfor nitrat. De nitratfølsomme områder er potentielt sårbare overfor nedsivning fra jordoverfladen. Udpegningen af nitratfølsomme områder sker på baggrund af amtets kortlægning. Store dele af Vojens Kommune er, som det fremgår af figur 2.2, udpeget som nitratfølsomme områder. Figur 2.2 Nitratfølsomme områder i Vojens Kommune /2/ Indsatsområder Sønderjyllands Amt har i forbindelse med Regionplan udpeget en række indsatsområder, hvor der skal gøres en særlig ind- Sagsnr.: 786 Side 6

10 sats for at beskytte grundvandet. Beskyttelsen af grundvandet skal jf. de statslige udmeldinger til regionplanrevisionen målrettes mod områder med særlige drikkevandsinteresser og de særligt sårbare områder. I Sønderjyllands Amt omfatter indsatsområderne 15 områder, der i forvejen er udpeget til OSD-områder samt 53 områder, der ligger ved eksisterende vandværker men udenfor OSD-områder. Størstedelen af Vojens Kommune er jf. figur 2.3 omfattet af indsatsområder. Indsatsplanlægningen i Vojens Kommune er opdelt i tre områder, som er prioriteret tidsmæssigt af amtet. For det sydlige område, jf. figur 2.3, skal kortlægningen og indsatsplanlægningen foregå i perioden , for det nordlige område er perioden og i et lille område mod øst er perioden Grundvandsbeskyttelse Den konkrete indsats til beskyttelse af grundvandet fastlægges i amtslige indsatsplaner, som forventes udarbejdet i perioden 2002 til Indsatsplanen skal rumme en samlet detaljeret plan for indsatsen mod alle forureningskilder i området. Indsatsplaner kan også udarbejdes af Vojens Kommune og/eller de almene vandværker. Figur 2.3 Indsatsområder i Vojens Kommune /2/ Kommuneplanen Af kommuneplanen fremgår den forventede byudvikling med hensyn til etablering af nye erhvervs- og boligområder. Sammenholdt med befolkningsprognosen for Vojens Kommune /3/ danner dette grundlag for fastlæggelse af forsyningsområder og fremtidigt vandforbrug. Sagsnr.: 786 Side 7

11 Spildevandsplanen Råstofindvinding Vojens Kommune har i 2001 vedtaget Spildevandsplan I områder, hvor der i henhold til spildevandsplanen /6/ kan etableres spredt nedsivning, skal afstandskravet på 300 meter mellem vandindvindings- og nedsivningsanlægget overholdes. Såfremt de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivning vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg, kan afstandskravet dog nedsættes til 75 meter. I henhold til regionplanen for Sønderjyllands Amt er der fire større indvindingsområder for sand, sten og grus i Vojens Kommune. Områderne ligger syd for Vojens, sydøst for Over Jerstal og vest for Sommersted (2 områder). Råstofområdet sydøst for Over Jerstal ligger indenfor indvindingsoplandet til Over Jerstal Vandværk og Vedsted Vandværk. Øvrige råstofindvindinger ligger ikke indenfor indvindingsoplandet til almene vandværker. Amtet lægger vægt på, at råstofindvinding ikke må medføre forurening af grundvandet. I områder med drikkevandsressourcer, skal der tages hensyn til beskyttelse af grundvandet. Amtet lægger særlig vægt på, at der i særlige drikkevandsområder efterbehandles til formål, der sikrer, at der ikke sker øget forurening af grundvandet. Vådområder Målsætninger for vådområder (vandløb, søer og kystvande) fremgår af regionplanen. Der vurderes ikke at være konflikt mellem vandindvindingen i Vojens Kommune og de fastsatte målsætninger. I dele af oplandene til Gram Å og Gels Å forudsætter tilladelse til vandindvinding til markvanding dog, at det sandsynliggøres, at indvindingen ikke mindsker vandløbenes vandføring i en sådan grad, at målsætningen for vandløbene ikke kan opfyldes. Ved nye indvindingstilladelser er det amtet, som vurderer, om disse er i konflikt med målsætninger for vådområder. Sagsnr.: 786 Side 8

12 3 Status Vandforsyningen i Vojens Kommune er baseret på 14 private almene vandværker, Vojens Kommunale Vandforsyning samt ca. 660 anlæg, som forsyner enkeltejendomme i det åbne land. Hertil kommer et antal anlæg for vanding og virksomheder med egen indvinding. Decentral struktur Selv om Vojens Kommunale Vandforsyning varetager ca. 45 % af den totale vandforsyning, kan vandforsyningen i Vojens Kommune betragtes som decentral. Indvindingen er fordelt på 15 kildepladser (et kommunalt og 14 private) og vandbehandlingen sker på 15 selvstændige anlæg. Vojens Kommunale Vandforsyning omfatter følgende vandværk: Billund Vandværk De almene private vandforsyninger i Vojens Kommune omfatter: Skrydstrup Vandværk Mølby Vandværk Vedsted Vandværk Over Jerstal Vandværk Skovby Vandværk Lille Nustrup Vandværk Nustrup Vandværk Sommersted Øst Vandværk Sommersted Vest Vandværk Maugstrup Vandværk Gabøl Vandværk Hammelev Vandværk Styding Vandværk Jegerup Vandværk Vandværkernes nuværende forsyningsområder samt placeringen af vandværkerne fremgår af figur 3.1. En nærmere beskrivelse af de enkelte anlæg fremgår af den tekniske gennemgang af de enkelte vandværker (bilag 1). Sagsnr.: 786 Side 9

13 Figur 3.1 Eksisterende forsyningsområder og placering af almene vandværker 3.1 Grundvand og grundvandsindvinding Indvindingstilladelser og mængder I tabel 3.1 er angivet de aktuelle indvindingstilladelser samt indberettet indvinding for år Forsyningsområde Aktuel indvindingstilladelse (m³/år) Indberettet indvinding 2001 (m³/år) Vojens Skrydstrup Mølby Vedsted Over Jerstal Skovby Lille Nustrup Nustrup Sommersted øst Sommersted Vest Maugstrup Gabøl Hammelev Styding Jegerup I alt Tabel 3.1 Indvindingstilladelser og indvindingsbehov Sagsnr.: 786 Side 10

14 Som det fremgår af tabel 3.1 og figur 3.2 har de fleste almene anlæg tilstrækkelig indvindingstilladelse i forhold til indvindingsbehovet i Indvindingstilladelsen overskrides ved Mølby, Vedsted og Gabøl vandværker. Vandforsyningerne har typisk en ekstra indvindingstilladelse i forhold til forbruget i 2000 på %, hvilket vurderes at være passende. Skrydstrup Vandværk har imidlertid en stor indvindingsret i forhold til det faktiske behov, hvorfor indvindingstilladelserne bør justeres. % Vojens Skrydstrup Mølby Vedsted Over Jerstal Skovby Lille Nustrup Nustrup Sommersted øst Sommersted Vest Maugstrup Gabøl Hammelev Styding Jegerup Aktuel indvindingstilladelse 100 % Indvinding 2001 i % af indvindingstilladelsen Figur 3.2 Procentuel sammenligning af aktuel indvindingstilladelse og aktuel indvinding 2001 Enkeltindvindere Der er ca. 300 større enkeltanlæg, som forsyner landbrug (vanding), virksomheder, institutioner mv. Disse anlæg har en samlet indvindingstilladelse på 10.2 mio. m³/år. Det faktiske forbrug er for 2001 oplyst ca. 4,3 mio. m³. Heraf bruger landbruget til vanding alene ca. 3,9 mio. m³/år. Der er desuden ca. 660 ejendomme i det åbne land, der indvinder drikkevand fra egen brønd eller boring. Disse ejendomme repræsenterer en samlet årlig indvinding på ca m³. Sagsnr.: 786 Side 11

15 Mindre enkeltanlæg Vandværker Større enkeltindvindere Figur 3.3 Fordeling af indvinding i Vojens Kommune Forureningskilder Vandressourcerne er truet af forskellige typer af forurening afhængig af indvindingsstedets beliggenhed i forhold til forureningskilder og den geologisk betingede beskyttelse af grundvandet. Pesticider En tredjedel af kildepladserne i tilknytning til de almene vandværker er ramt af forurening med pesticider. Det er udelukkende stoffet 2,6 dichlorbenzamid også benævnt BAM, der er konstateret i grundvandet. BAM er et nedbrydningsprodukt fra totalukrudtsmidler som Prefix. Der har siden 1997 været forbud mod anvendelsen af produkter, der kan give anledning til forurening med BAM. I 2001 udførte Sønderjyllands Amt kortlægning af pesticidforurening i private boringer og brønde. 24 ejendomme beliggende i Vojens Kommune deltog i denne undersøgelse. Resultatet af undersøgelsen var, at der ved en tredjedel af ejendommene var fund af pesticider og ved en fjerdel var der overskridelser af grænseværdien på 0,1 µg/l (typisk BAM). Nitrat Sønderjyllands Amt har udpeget store dele af indvindingsoplandene i Vojens Kommune som nitratfølsomme indvindingsområder /2/. Disse områder er potentielt sårbare overfor forurening f.eks. nitrat. I Vojens Kommune ses kun forhøjet nitrat indhold ved 3 vandværker. Der er aktuelt ikke kendskab til områder hvor fortsat indvinding til almen vandforsyning vil kræve en egentlig begrænsning i nitrat belastningen. Da forureningen af grundvandet med nitrat fra landbruget er knyttet til de nitratfølsomme indvindingsområder, kan det blive nødvendigt at begrænse nitratbelastningen i disse områder, hvis grundvandskvaliteten skal sikres. Punkt- og liniekilder Vojens Kommune og Sønderjyllands Amt fører tilsyn med eksisterende virksomheder i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Mulig forurening fra tidligere og eksisterende virksomheder undersøges af amtet og kortlægges på vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2) i henhold til Jordforureningsloven. Sidstnævnte omfatter også gamle fyldog lossepladser. Sagsnr.: 786 Side 12

16 Fordelt over hele kommunen findes en række punkt- og liniekilder, som udgør en potentiel trussel mod grundvandet. Punktkilder kan typisk være gamle fyld- og lossepladser, benzinstationer, renserier og landbrugets pesticidhåndteringspladser. Punktkilder udgør specielt et problem for den bynære indvinding. Figur 3.4 viser en oversigt over potentielle forureningskilder i Vojens Kommune. Der er kun i meget begrænset omfang konstateret aktuelle forureninger af vandindvinding ved almene vandværker, som kan henføres til forurening fra punktkilder. En række punktkilder ligger imidlertid indenfor oplandet til de almene vandværker, og kan hermed udgøre en trussel mod vandindvindingen. Liniekilder er typisk kloakledninger, jernbaner og større vejanlæg. Disse anlæg kan som følge af uheld udgøre en potentiel risiko for grundvandsforurening. Der er ikke kendskab til forurening af indvindingsboringer fra liniekilder. Figur 3.4 Potentielle forureningskilder I byområder udgør anvendelse samt tidligere anvendelse af pesticider i villahaver samt på offentlige arealer mulige kilder til grundvandsforurening. Sagsnr.: 786 Side 13

17 I det åbne land uden kloakering er det primært utidssvarende nedsivningsanlæg (sivebrønde) samt landbrugets håndtering af pesticider specielt ved vaske / fyldpladserne og gartnerier, som kan udgøre en trussel mod grundvandet Ressourcegrundlag Indvindingen i Vojens Kommune er decentral og fordelt på 15 kildepladser. Figur 3.5 viser placeringen af indvindingsoplandene i tilknytning til kildepladserne. De enkelte vandværker og indvindingsoplande beskrives senere i dette afsnit. Figur 3.5 Indvindingsoplande til almene vandforsyninger i kommunen I det efterfølgende er der kort redegjort for den generelle ressourcesituation i Vojens Kommune. Geologi Vojens Kommune består af to karakteristiske dannelsesformer, som det fremgår af figur 3.6 og 3.7. Den østlige del af kommunen består af morænelandskab fra sidste istid, overvejende med lerbund. Den vestlige del af kommunen er derimod præget af morænelandskab fra næstsidste istid, overvejende med lerbund, samt hedeslette med sandbund. I den østlige del af kommunen består de øverste jordlag overvejende af ler. Dog forekommer der især i den sydvestlige del af området aflejringer af smeltevandssand og grus, jf. figur 3.7. Sagsnr.: 786 Side 14

18 I den vestlige del af kommunen består overfladelagene af en bakkeø med omgivende hedeslette. Bakkeøen strækker sig fra området vest for Nustrup til Skrydstrup i øst. Bakkeøen afgrænses af Gabøl mod syd. De øverste jordlag i bakkeøen består fortrinsvist af lerlag fra næstsidste istid. Figur 3.6 Landskabskort over Vojens Kommune /7/ Sagsnr.: 786 Side 15

19 Figur 3.7 Geologisk jordartskort for Vojens Kommune Figur 3.8 er en principskitse af lagserien i Sønderjylland. Vojens Kommunes beliggenhed er markeret på figuren. Vojens Kommune Figur 3.8 Principskitse af lagserien i Sønderjylland, /8/ Sagsnr.: 786 Side 16

20 Som det fremgår af figur 3.8 består de øverste jordlag i Vojens Kommune af istidsaflejringer. Herunder findes Ribe Formationen, der rummer et grundvandsmagasin med stor udstrækning og som i store områder er velbeskyttet /8/. Under Ribe Formationen findes Arnum Formationen, der primært består af tertiære leraflejringer. I bilag 3 er vedlagt fire geologiske profilsnit, der viser de geologiske aflejringer på tværs af Vojens Kommune. Profil 1 Profil 3 Profil 4 Profil 2 Grundvandsmagasiner Profil 1 strækker sig fra øst mod vest i den sydlige del af Vojens Kommune nord om Over Jerstal og Vedsted. I overensstemmelse med figur 3.7 ses terrænnært sandede istidsaflejringer i den vestlige del af profilet. I den østlige del af profilet er de terrænnære lag præget af lerede aflejringer. Generelt viser profilet udelukkende istidsaflejringer overvejende af sand. Profil 3 strækker sig på tværs af den nordlige del af Vojens Kommune og krydser Mølby og Sommersted. Profilet viser udelukkende istidsaflejringer. De øverste jordlag består af sandede aflejringer. Under sandlagene ses i den vestlige del af profilet et lerlag af ca meters mægtighed. Profil 4 strækker sig fra området vest for Nustrup til området vest for Vojens. På profilet genfindes bakkeøen (fra figur 3.6 og 3.7) i området ved Lille Nustrup kildeplads. Bakkeøen er præget af lerede aflejringer. Som de øvrige profiler består profil 4 udelukkende af istidsaflejringer. Til forskel fra de øvrige profiler består de terrænnære jordlag på profil 4 overvejende af ler. Herunder ses sandede aflejringer af stor udbredelse. Profil 2 er lavet i forlængelse af profil 4 og strækker sig fra området vest for Vojens til området øst for Hammelev. Profilet viser både istidsaflejringer og tertiære aflejringer (vist med blå farver). De øverste jordlag udgøres af istidsaflejringer, overvejende med sand men med indslag af lerlag af mindre udstrækning. I den vestlige del af profilet er grænsen mellem istidsaflejringerne (kvartære aflejringer) og de tertiære aflejringer usikker. I kote ca. 20 til 40 ses et sandlag, der vurderes at være en del af Odderup Formationen, jf. figur 3.8. i bunden af de to vestligste boringer på profil 2 ses tertiære lerlag, som vurderes at være en del af Arnum Formationen, jf. figur 3.8. I den østlige del af kommunen består grundvandsmagasinerne typisk af kvartært sand og grus dækket af moræneler af varierende mægtighed. I den vestlige del består grundvandsmagasinerne ligeledes af kvartært sand og grus, men med lidt ringere lerdæklag. I den midterste del af kommunen udgøres grundvandsmagasinerne af prækvartære (før istiden) aflejringer som kvarts- og glimmersand. Størstedelen af vandværkerne indvinder fra istidsaflejringerne. Kun fem af vandværkerne indvinder fra de prækvartære aflejringer. Det er Vojens, Skrydstrup, Gabøl, Styding og Jegerup. Sagsnr.: 786 Side 17

21 Pesticider Nitrat Aggressiv kuldioxid På flere af kildepladserne i hele kommunen har man gennem de senere år erfaret, at kvaliteten af grundvandet er forringet som følge af pesticid forurening. Der er således fundet pesticider i boringer på kildepladserne ved det kommunale vandværk i Vojens, samt på kildepladserne ved de private vandværker i Vedsted, Over Jerstal, Gabøl og Sommersted Øst. Størstedelen af indvindingsområderne i Vojens Kommune er af amtet udpeget som nitratfølsomme 1, hvilket er et udtryk for en relativ dårlig beskyttelse overfor nedsivning af forurenende stoffer som nitrat og pesticider. Nitratindholdet i indvindingsboringer i tilknytning til de almene vandværker er dog generelt lav. Kun i indvindingsboringer ved Gabøl, Lille Nustrup og Sommersted Øst vandværker er der målt forhøjet indhold nitrat, dog under grænseværdien for drikkevand. Grundvand med aggressiv kulsyre er primært udbredt hos vandværker beliggende i den centrale del af kommunen. Grundvandet skal behandles, således at vandet der sendes ud til forbrugerne ikke indeholder aggressiv kuldioxid, som kan virke tærende på jern og beton. Gabøl Gabøl Vandværk indvinder fra to boringer, som begge er beliggende tæt på vandværket. Indvindingen foregår fra sandlag henholdsvis m.u.t. ( ) og m.u.t. ( ). Indvindingen fra det dybeste filter foregår fra tertiært kvartssand. Vandværkets indvindingsopland ligger i et OSD-område og i et nitratfølsomt indvindingsområde. Indvindingsoplandet strækker sig fra vandværkets boringer og i østlig retning mod Skrydstrup. I den dybeste boring er der fundet BAM. Indholdet ligger under grænseværdien for drikkevand. Der er ikke undersøgt for pesticider i den anden boring, men det må forventes, at der ligeledes kan være indhold af BAM i denne boring, da den er filtersat tættere på terræn. I boringen, der er filtersat tættest på terræn, er der målt indhold af nitrat lige under grænseværdien på 45 mg/l. På baggrund af grundvandskemien samt vandanalyseresultaterne må oplandet til Gabøl vandværk betegnes som sårbart overfor nedsivning af forurenende stoffer som nitrat og pesticider, hvilket understreges af grundvandets indhold af BAM og forhøjet nitrat indhold. Oplandet til Gabøl vandværks kildeplads består af landbrugsarealer samt selve Gabøl. I byområdet vil der erfaringsmæssigt være en række kilder til BAM forurening, ligesom kloakker udgør en potentiel kilde til grundvandsforurening. Ud over den generelle påvirkning fra byområder og landbrug er der inden for indvindingsoplandet indtil videre 1 Definitionen på nitratfølsomme områder findes i afsnit 2.3. Sagsnr.: 786 Side 18

22 kortlagt en nyere forurening fra en villaolietank samt olieforurening fra et smede- og maskinreparationsværksted. Det må forventes, at vandkvaliteten kan forringes yderligere, og at det på længere sigt kan blive vanskeligt at opretholde indvindingen fra den nuværende kildeplads. Det kan derfor blive nødvendigt at lokalisere en ny kildeplads til Gabøl Vandværk eller sikre forsyning fra andet vandværk. Hammelev Hammelev Vandværk har to indvindingsboringer. Indvindingen foregår fra tertiære sandlag henholdsvis m.u.t. ( ) og m.u.t ( ). Vandværksoplandet ligger delvist i et OSD-område. Indvindingsoplandet strækker sig fra vandværkets indvindingsboringer og i nordvestlig retning mod Maugstrup. Oplandet til Hammelev vandværks kildeplads består af landbrugsarealer og lokalt omkring kildepladsen af byområde. Udover den landbrugsmæssige påvirkning og kloakledninger er der kortlagt to potentielle forureningskilder i form af tidligere tankstationer. Grundvandskvaliteten er god, og der er ikke fundet indhold af forurenende stoffer. På baggrund af de grundvandskemiske parametre i boring er magasinet velbeskyttet. Derimod tyder råvandet fra boring på lidt større sårbarhed, hvilket understreges af et indhold af nitrat. Det forventes, at det også fremover vil være muligt at indvinde rent grundvand ved Hammelev Vandværk. Jegerup Jegerup Vandværk har to indvindingsboringer. Indvindingen foregår henholdsvis 68,5-72 m.u.t. (boring ) og 25-28,5 m.u.t. (boring ) fra sand- og gruslag. De to boringer vurderes at være filtersat i forskellige magasiner. Vandværkets boringer og indvindingsopland ligger i et OSD-område. Området er endvidere af amtet karakteriseret som nitratfølsomt indvindingsområde. Indvindingsoplandet strækker sig fra vandværkets boringer og i østlig retning. Grundvandskvaliteten er god, og der er ikke fundet indhold af forurenende stoffer. På baggrund af den boringsnære geologi og grundvandskemien er grundvandet fra boring godt beskyttet, hvilket stemmer overens med boringens dybde. Til sammenligning kan grundvandet fra boring karakteriseres som mere sårbart. Sagsnr.: 786 Side 19

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune

Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Frederikssund Kommune Ølstykke Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune midt og syd samt Ølstykke Kommune Store Rørbæk Vandværk December 2006 Oppe Sundby Vandværk Åbjerg Vandværk

Læs mere

Regionplan 2001 for Københavns Kommune

Regionplan 2001 for Københavns Kommune Regionplan 2001 for Københavns Kommune november 2001 Regionplan 2001 for Københavns Kommune Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Vedtaget Udgivet af Telefon e-mail Trykning Oplag Kort ISBN Københavns

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

I/S Kristrup Vandværk

I/S Kristrup Vandværk I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref 0440954 F00026-1-JANR Udg. 02 Dato 2004-01-28 Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf: 8944 7700 www.ramboll.dk

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Titel: Redegørelse for GKO Odsherred Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Kort: Copyright

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT

SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT Til Energinet.dk Dokumenttype Baggrundsrapport Dato December 2014 SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØV- RIGT SEJERØ BUGT HAVMØLLEPARK PÅVIRKNING AF MILJØET I ØVRIGT Revision 4 Dato 2014-12-22

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023

Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 Råstofplan for Region Sjælland 2012 2023 FORSLAG Høring 16. januar 2012-19. marts 2012 En miljømæssig og økonomisk bæredygtig råstofplan Regionsrådet vil med en revidering af den gældende råstofplan medvirke

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere