Vojens Kommune. Vandforsyningsplan Forudsætningsdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel"

Transkript

1 Vojens Kommune Vandforsyningsplan Forudsætningsdel

2 Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: Fax: Rapport titel: Vandforsyningsplan Dato: 1. april 2004 Sags nr.: 786 Nøgleord: Filnavn: Udarbejdet af: Baggrund, formål, status og prognose. Forudsætningsdel.doc Ingeniør John B. Kristensen Ingeniør Annette R. Poulsen Kvalitetssikret af: Geolog Ole Kloster Jacobsen Ingeniør Thomas Vogn Larsen

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Vandforsyningsplanens forudsætninger Baggrund Formål Planrammer 4 3 Status Grundvand og grundvandsindvinding Indvindingstilladelser og mængder Forureningskilder Ressourcegrundlag Indvindings-, behandlings- og beholderanlæg Anlægskapacitet og forsyningsevne Anlægskvalitet Rentvandskvalitet Vandforbrug og distribution Eksisterende vandforbrug Ledningsanlæg Enkeltindvindere Antal, beliggenhed og vandkvalitet Vandleverance over kommunegrænsen Vandbehovsprognose Prognose for eksisterende forbrugere Prognose for forbrugskategorier Prognose for enhedsforbrug Forsyningsgrad Prognose for vandbehov Forsyningskrav 41 4 Referencer 48 Bilagsfortegnelse Status- og registreringsrapport Bilag 1 Prognoseberegninger Bilag 2 Geologiske profilsnit Bilag 3 Sagsnr.: 786

4 1 Indledning Vojens Kommune har siden 1982 udarbejdet vandforsyningsplaner, som angiver, hvorledes vandforsyningen i Vojens Kommune skal tilrettelægges, således at alle forbrugere sikres nok og godt drikkevand. Planperiode Planens udarbejdelse Godkendelse Den seneste vandforsyningsplan er fra 1992 og har en planperiode frem til 2004 /1/. Nærværende vandforsyningsplan udgør kommunens langsigtede planlægning af vandforsyningen for perioden 2003 til Vandforsyningsplanen er udarbejdet af Vojens Kommune i samarbejde med de private almene vandforsyninger, Embedslægen og Sønderjyllands Amt. har været tilknyttet som ekstern konsulent. Vandforsyningsplanen skal gennemgå nedenstående godkendelsesprocedure: Forslaget skal på byrådets foranledning fremlægges for offentligheden til gennemsyn i mindst 3 måneder og drøftes med de private almene vandforsyninger, Embedslægeinstitutionen m.fl. Eventuelle indsigelser til planen behandles af byrådet, og der udarbejdes eventuelt et revideret forslag efter forhandling med de interesserede parter byrådet godkender herefter planen Planen offentliggøres og fremsendes til Sønderjyllands Amt til orientering. Figur 1.1 på næste side illustrerer proceduren for planens udarbejdelse og godkendelse. Planens opbygning Vandforsyningsplanen er opdelt i følgende: Del 1 - Vandforsyningsplanens plandel Del 2 - Vandforsyningsplanens forudsætningsdel Plandelen er det udadvendte dokument, som sammenfattende redegør for planens forudsætninger, Byrådets generelle politik på vandforsyningsområdet og beslutninger til realisering i planperioden. Forudsætningsdelen er den teknisk-faglige del af vandforsyningsplanen, som beskriver eksisterende forhold samt prognoser for det fremtidige vandforbrug. Som grundlag for arbejdet, er der udarbejdet et registreringsmateriale, som er den tekniske gennemgang af forholdene på de almene vandværker i kommunen. Sagsnr.: 786 Rap. titel:. Vandforsyningsplan Side 1

5 Ekstern rådgiver Private vandværker, Embedslægen, amtet og øvrige interesserede Teknisk forvaltning 1. udkast Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Fremlæggelse for offentligheden Forslag Indsigelser og bemærkninger Annoncering Rev. forslag Kommunalbestyrelsen Godkt. plan Private vandværker, Embedslægen, amtet og øvrige interesserede Annoncering Figur 1.1 Procedure for vandforsyningsplanens udarbejdelse og godkendelse Sagsnr.: 786 Side 2

6 2 Vandforsyningsplanens forudsætninger 2.1 Baggrund Vandforsyningsstruktur Vandforsyningen i Vojens Kommune er baseret på 15 almene vandforsyninger (Vojens, Skrydstrup, Mølby, Vedsted, Over Jerstal, Skovby, Lille Nustrup, Nustrup, Sommersted Øst, Sommersted Vest, Maugstrup, Gabøl, Hammelev, Styding og Jegerup) samt ca. 660 anlæg (brønde og boringer), der forsyner enkeltejendomme eller erhverv. Kommunal vandforsyning Der har tidligere været flere vandværker i Vojens Kommune. De seneste 10 år har der imidlertid kun været få ændringer i forsyningsstrukturen, idet kun et alment vandværk er nedlagt. Forsyningsgrænserne er for flere vandværker udvidet i forhold til de anførte grænser i planen fra I to tilfælde har ændring af forsyningsgrænser medført, at der er udarbejdet tillæg til vandforsyningsplanen. Tillæg nr. 1 medførte ændring af Sommersted Øst og Maugstrup vandværkers forsyningsområder. Tillæg nr. 2 medførte ændring af Skrydstrup og Nustrup vandværkers forsyningsområder. Nye problemstillinger Ved udarbejdelse af de foregående vandforsyningsplaner var det helt afgørende at få løst problemstillingen omkring forsyningsgrænser mellem vandværkerne. I dag er dette stadig en aktuel problemstilling, men der er også nye problemstillinger, som skal løses. De væsentligste problemstillinger for vandforsyningen i Vojens Kommune er knyttet til forurening af grundvandet og herunder det forhold, at en række ejendomme i det åbne land med egen vandforsyning ikke har en acceptabel vandkvalitet. Vandressourcerne i Vojens Kommune er truet af forskellige typer forurening afhængig af indvindingsstedets beliggenhed i forhold til byområder, landbrugsarealer mv. samt den geologiske beskyttelse. Forurening med pesticider er et problem i en del boringer i dele af kommunen. Drikkevandsanalyser fra de private brønde og boringer viser, at ca. 20 % af anlæggene ikke har tilfredsstillende vandkvalitet. Der ses typisk for højt indhold af nitrat og bakteriologisk forurening af drikkevandet. Amtets planlægning Ovennævnte problemstillinger omkring forureningspåvirkning af grundvandsressourcen har medført en række tiltag i den amtslige vandressourceplanlægning, som har betydning for planlægningen af vandforsyningen i Vojens Kommune. Det handler især om udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder. Amtet er i denne sammenhængblevet pålagt at udarbejde planer for grundvandsbeskyttelsen i de om- Sagsnr.: 786 Side 3

7 råder, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet. 2.2 Formål Vojens Kommune betragter naturligt rent drikkevand som en selvfølgelig gode. Kommunen vil beskytte nuværende og fremtidige drikkevandsressourcer, så kommunens borgere altid vil kunne forsynes med godt og uforurenet drikkevand, som overholder kvalitetskravene til drikkevand. Det er vandforsyningsplanens formål at opstille de planlægningsmæssige rammer som grundlag for den offentlige administration af vandforsyningsområdet i Vojens Kommune og som grundlag for vandforsyningernes egen planlægning. 2.3 Planrammer Rammerne for vandforsyningsplanens indhold og udarbejdelse er givet af Vandforsyningsloven, Regionplanen for Sønderjyllands Amt /2/, Kommuneplanen /4/ samt øvrige kommunale planer, herunder specielt miljøhandlingsplanen /5/ samt spildevandsplanen /6/. Vandforsyningsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen og den øvrige planlægning, således at planens intentioner og målsætninger er i fuld overensstemmelse med lovgivningen, regionplanen for Sønderjyllands Amt samt kommunens øvrige planer. Der er ikke et lovmæssigt krav om revision af vandforsyningsplanen med faste tidsintervaller. Vandforsyningsloven Kommunerne skal jf. Vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 med efterfølgende tilføjelser) uarbejde vandforsyningsplaner. De nærmere krav til vandforsyningsplanens indhold fremgår af Bekendtgørelse og vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning, bekendtgørelse nr. 2 af 4. januar Af bekendtgørelsen fremgår, at vandforsyningsplanen skal indeholde: Angivelse og lokalisering af de forventede behov for vand i kommunen, fordelt på forskellige forbrugergrupper. Angivelse af placering, ydeevne og kvaliteten af de eksisterende vandforsyningsanlæg med tilhørende behandlingsanlæg, beholderanlæg og pumpeanlæg, deres kapacitet, tekniske tilstand og vedligeholdelsestilstand. Angivelse af hvilke dele af kommunen der påregnes forsynet med vand fra indvindingsanlæg på de enkelte ejendomme eller fra andre ikke almene anlæg, og hvilke dele af kommunen der straks eller senere påregnes forsynet fra almene anlæg. Sagsnr.: 786 Side 4

8 Angivelse af de bestående vandforsyningsanlæg, der skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen, herunder deres ejerforhold, og af beliggenheden og udformningen af fremtidige almene vandforsyningsanlæg. Angivelse af de nuværende og fremtidige forsyningsområder for de almene vandforsyningsanlæg i kommunen. Angivelse af om kommunen har behov for tilførsel af vand udefra, eller om der fra kommunen kan leveres vand til forbrug uden for kommunen. Angivelse af ledningsnettet for de almene anlæg i kommunen, herunder eventuelt forbindelsesledninger mellem anlæggene. Opstilling af en tidsfølge for etablering og udbygning af almene vandforsyningsanlæg, herunder ledningsnettet. Øvrige planmæssige rammer I efterfølgende afsnit beskrives de væsentligste planlægningsmæssige rammer givet af amtets planlægning i regionplanen samt den øvrige kommunale planlægning. OSD-områder Sønderjyllands Amt har i forbindelse med Regionplan udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder). Disse områder er siden blevet revideret i forbindelse med efterfølgende revisioner af regionplanen. Figur 2.1 Områder med særlige drikkevandsinteresser /2/ Sagsnr.: 786 Side 5

9 Områder med særlige drikkevandsinteresser omfatter primært indvindingsoplandene til de større vandforsyninger og oplandet til større grundvandsmagasiner, som kun udnyttes i mindre omfang, men som kan få regional betydning for den fremtidige vandforsyning. Størstedelen af Vojens Kommune er, som det fremgår af figur 2.1, udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser. Den øvrige del af kommunen er udpeget som områder med almindelige drikkevandsinteresser, hvor der ikke stilles skærpede krav til grundvandsbeskyttelsen. Nitratfølsomme områder Sønderjyllands Amt har i forbindelse med Regionplan udpeget nitratfølsomme indvindingsområder. De nitratfølsomme indvindingsområder udpeges indenfor følgende områder: områder med særlige drikkevandsinteresser. indvindingsoplande til vandværker, der ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, og som er nitrat påvirkede eller har en ringe geologisk beskyttelse overfor nitrat. De nitratfølsomme områder er potentielt sårbare overfor nedsivning fra jordoverfladen. Udpegningen af nitratfølsomme områder sker på baggrund af amtets kortlægning. Store dele af Vojens Kommune er, som det fremgår af figur 2.2, udpeget som nitratfølsomme områder. Figur 2.2 Nitratfølsomme områder i Vojens Kommune /2/ Indsatsområder Sønderjyllands Amt har i forbindelse med Regionplan udpeget en række indsatsområder, hvor der skal gøres en særlig ind- Sagsnr.: 786 Side 6

10 sats for at beskytte grundvandet. Beskyttelsen af grundvandet skal jf. de statslige udmeldinger til regionplanrevisionen målrettes mod områder med særlige drikkevandsinteresser og de særligt sårbare områder. I Sønderjyllands Amt omfatter indsatsområderne 15 områder, der i forvejen er udpeget til OSD-områder samt 53 områder, der ligger ved eksisterende vandværker men udenfor OSD-områder. Størstedelen af Vojens Kommune er jf. figur 2.3 omfattet af indsatsområder. Indsatsplanlægningen i Vojens Kommune er opdelt i tre områder, som er prioriteret tidsmæssigt af amtet. For det sydlige område, jf. figur 2.3, skal kortlægningen og indsatsplanlægningen foregå i perioden , for det nordlige område er perioden og i et lille område mod øst er perioden Grundvandsbeskyttelse Den konkrete indsats til beskyttelse af grundvandet fastlægges i amtslige indsatsplaner, som forventes udarbejdet i perioden 2002 til Indsatsplanen skal rumme en samlet detaljeret plan for indsatsen mod alle forureningskilder i området. Indsatsplaner kan også udarbejdes af Vojens Kommune og/eller de almene vandværker. Figur 2.3 Indsatsområder i Vojens Kommune /2/ Kommuneplanen Af kommuneplanen fremgår den forventede byudvikling med hensyn til etablering af nye erhvervs- og boligområder. Sammenholdt med befolkningsprognosen for Vojens Kommune /3/ danner dette grundlag for fastlæggelse af forsyningsområder og fremtidigt vandforbrug. Sagsnr.: 786 Side 7

11 Spildevandsplanen Råstofindvinding Vojens Kommune har i 2001 vedtaget Spildevandsplan I områder, hvor der i henhold til spildevandsplanen /6/ kan etableres spredt nedsivning, skal afstandskravet på 300 meter mellem vandindvindings- og nedsivningsanlægget overholdes. Såfremt de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivning vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg, kan afstandskravet dog nedsættes til 75 meter. I henhold til regionplanen for Sønderjyllands Amt er der fire større indvindingsområder for sand, sten og grus i Vojens Kommune. Områderne ligger syd for Vojens, sydøst for Over Jerstal og vest for Sommersted (2 områder). Råstofområdet sydøst for Over Jerstal ligger indenfor indvindingsoplandet til Over Jerstal Vandværk og Vedsted Vandværk. Øvrige råstofindvindinger ligger ikke indenfor indvindingsoplandet til almene vandværker. Amtet lægger vægt på, at råstofindvinding ikke må medføre forurening af grundvandet. I områder med drikkevandsressourcer, skal der tages hensyn til beskyttelse af grundvandet. Amtet lægger særlig vægt på, at der i særlige drikkevandsområder efterbehandles til formål, der sikrer, at der ikke sker øget forurening af grundvandet. Vådområder Målsætninger for vådområder (vandløb, søer og kystvande) fremgår af regionplanen. Der vurderes ikke at være konflikt mellem vandindvindingen i Vojens Kommune og de fastsatte målsætninger. I dele af oplandene til Gram Å og Gels Å forudsætter tilladelse til vandindvinding til markvanding dog, at det sandsynliggøres, at indvindingen ikke mindsker vandløbenes vandføring i en sådan grad, at målsætningen for vandløbene ikke kan opfyldes. Ved nye indvindingstilladelser er det amtet, som vurderer, om disse er i konflikt med målsætninger for vådområder. Sagsnr.: 786 Side 8

12 3 Status Vandforsyningen i Vojens Kommune er baseret på 14 private almene vandværker, Vojens Kommunale Vandforsyning samt ca. 660 anlæg, som forsyner enkeltejendomme i det åbne land. Hertil kommer et antal anlæg for vanding og virksomheder med egen indvinding. Decentral struktur Selv om Vojens Kommunale Vandforsyning varetager ca. 45 % af den totale vandforsyning, kan vandforsyningen i Vojens Kommune betragtes som decentral. Indvindingen er fordelt på 15 kildepladser (et kommunalt og 14 private) og vandbehandlingen sker på 15 selvstændige anlæg. Vojens Kommunale Vandforsyning omfatter følgende vandværk: Billund Vandværk De almene private vandforsyninger i Vojens Kommune omfatter: Skrydstrup Vandværk Mølby Vandværk Vedsted Vandværk Over Jerstal Vandværk Skovby Vandværk Lille Nustrup Vandværk Nustrup Vandværk Sommersted Øst Vandværk Sommersted Vest Vandværk Maugstrup Vandværk Gabøl Vandværk Hammelev Vandværk Styding Vandværk Jegerup Vandværk Vandværkernes nuværende forsyningsområder samt placeringen af vandværkerne fremgår af figur 3.1. En nærmere beskrivelse af de enkelte anlæg fremgår af den tekniske gennemgang af de enkelte vandværker (bilag 1). Sagsnr.: 786 Side 9

13 Figur 3.1 Eksisterende forsyningsområder og placering af almene vandværker 3.1 Grundvand og grundvandsindvinding Indvindingstilladelser og mængder I tabel 3.1 er angivet de aktuelle indvindingstilladelser samt indberettet indvinding for år Forsyningsområde Aktuel indvindingstilladelse (m³/år) Indberettet indvinding 2001 (m³/år) Vojens Skrydstrup Mølby Vedsted Over Jerstal Skovby Lille Nustrup Nustrup Sommersted øst Sommersted Vest Maugstrup Gabøl Hammelev Styding Jegerup I alt Tabel 3.1 Indvindingstilladelser og indvindingsbehov Sagsnr.: 786 Side 10

14 Som det fremgår af tabel 3.1 og figur 3.2 har de fleste almene anlæg tilstrækkelig indvindingstilladelse i forhold til indvindingsbehovet i Indvindingstilladelsen overskrides ved Mølby, Vedsted og Gabøl vandværker. Vandforsyningerne har typisk en ekstra indvindingstilladelse i forhold til forbruget i 2000 på %, hvilket vurderes at være passende. Skrydstrup Vandværk har imidlertid en stor indvindingsret i forhold til det faktiske behov, hvorfor indvindingstilladelserne bør justeres. % Vojens Skrydstrup Mølby Vedsted Over Jerstal Skovby Lille Nustrup Nustrup Sommersted øst Sommersted Vest Maugstrup Gabøl Hammelev Styding Jegerup Aktuel indvindingstilladelse 100 % Indvinding 2001 i % af indvindingstilladelsen Figur 3.2 Procentuel sammenligning af aktuel indvindingstilladelse og aktuel indvinding 2001 Enkeltindvindere Der er ca. 300 større enkeltanlæg, som forsyner landbrug (vanding), virksomheder, institutioner mv. Disse anlæg har en samlet indvindingstilladelse på 10.2 mio. m³/år. Det faktiske forbrug er for 2001 oplyst ca. 4,3 mio. m³. Heraf bruger landbruget til vanding alene ca. 3,9 mio. m³/år. Der er desuden ca. 660 ejendomme i det åbne land, der indvinder drikkevand fra egen brønd eller boring. Disse ejendomme repræsenterer en samlet årlig indvinding på ca m³. Sagsnr.: 786 Side 11

15 Mindre enkeltanlæg Vandværker Større enkeltindvindere Figur 3.3 Fordeling af indvinding i Vojens Kommune Forureningskilder Vandressourcerne er truet af forskellige typer af forurening afhængig af indvindingsstedets beliggenhed i forhold til forureningskilder og den geologisk betingede beskyttelse af grundvandet. Pesticider En tredjedel af kildepladserne i tilknytning til de almene vandværker er ramt af forurening med pesticider. Det er udelukkende stoffet 2,6 dichlorbenzamid også benævnt BAM, der er konstateret i grundvandet. BAM er et nedbrydningsprodukt fra totalukrudtsmidler som Prefix. Der har siden 1997 været forbud mod anvendelsen af produkter, der kan give anledning til forurening med BAM. I 2001 udførte Sønderjyllands Amt kortlægning af pesticidforurening i private boringer og brønde. 24 ejendomme beliggende i Vojens Kommune deltog i denne undersøgelse. Resultatet af undersøgelsen var, at der ved en tredjedel af ejendommene var fund af pesticider og ved en fjerdel var der overskridelser af grænseværdien på 0,1 µg/l (typisk BAM). Nitrat Sønderjyllands Amt har udpeget store dele af indvindingsoplandene i Vojens Kommune som nitratfølsomme indvindingsområder /2/. Disse områder er potentielt sårbare overfor forurening f.eks. nitrat. I Vojens Kommune ses kun forhøjet nitrat indhold ved 3 vandværker. Der er aktuelt ikke kendskab til områder hvor fortsat indvinding til almen vandforsyning vil kræve en egentlig begrænsning i nitrat belastningen. Da forureningen af grundvandet med nitrat fra landbruget er knyttet til de nitratfølsomme indvindingsområder, kan det blive nødvendigt at begrænse nitratbelastningen i disse områder, hvis grundvandskvaliteten skal sikres. Punkt- og liniekilder Vojens Kommune og Sønderjyllands Amt fører tilsyn med eksisterende virksomheder i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Mulig forurening fra tidligere og eksisterende virksomheder undersøges af amtet og kortlægges på vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2) i henhold til Jordforureningsloven. Sidstnævnte omfatter også gamle fyldog lossepladser. Sagsnr.: 786 Side 12

16 Fordelt over hele kommunen findes en række punkt- og liniekilder, som udgør en potentiel trussel mod grundvandet. Punktkilder kan typisk være gamle fyld- og lossepladser, benzinstationer, renserier og landbrugets pesticidhåndteringspladser. Punktkilder udgør specielt et problem for den bynære indvinding. Figur 3.4 viser en oversigt over potentielle forureningskilder i Vojens Kommune. Der er kun i meget begrænset omfang konstateret aktuelle forureninger af vandindvinding ved almene vandværker, som kan henføres til forurening fra punktkilder. En række punktkilder ligger imidlertid indenfor oplandet til de almene vandværker, og kan hermed udgøre en trussel mod vandindvindingen. Liniekilder er typisk kloakledninger, jernbaner og større vejanlæg. Disse anlæg kan som følge af uheld udgøre en potentiel risiko for grundvandsforurening. Der er ikke kendskab til forurening af indvindingsboringer fra liniekilder. Figur 3.4 Potentielle forureningskilder I byområder udgør anvendelse samt tidligere anvendelse af pesticider i villahaver samt på offentlige arealer mulige kilder til grundvandsforurening. Sagsnr.: 786 Side 13

17 I det åbne land uden kloakering er det primært utidssvarende nedsivningsanlæg (sivebrønde) samt landbrugets håndtering af pesticider specielt ved vaske / fyldpladserne og gartnerier, som kan udgøre en trussel mod grundvandet Ressourcegrundlag Indvindingen i Vojens Kommune er decentral og fordelt på 15 kildepladser. Figur 3.5 viser placeringen af indvindingsoplandene i tilknytning til kildepladserne. De enkelte vandværker og indvindingsoplande beskrives senere i dette afsnit. Figur 3.5 Indvindingsoplande til almene vandforsyninger i kommunen I det efterfølgende er der kort redegjort for den generelle ressourcesituation i Vojens Kommune. Geologi Vojens Kommune består af to karakteristiske dannelsesformer, som det fremgår af figur 3.6 og 3.7. Den østlige del af kommunen består af morænelandskab fra sidste istid, overvejende med lerbund. Den vestlige del af kommunen er derimod præget af morænelandskab fra næstsidste istid, overvejende med lerbund, samt hedeslette med sandbund. I den østlige del af kommunen består de øverste jordlag overvejende af ler. Dog forekommer der især i den sydvestlige del af området aflejringer af smeltevandssand og grus, jf. figur 3.7. Sagsnr.: 786 Side 14

18 I den vestlige del af kommunen består overfladelagene af en bakkeø med omgivende hedeslette. Bakkeøen strækker sig fra området vest for Nustrup til Skrydstrup i øst. Bakkeøen afgrænses af Gabøl mod syd. De øverste jordlag i bakkeøen består fortrinsvist af lerlag fra næstsidste istid. Figur 3.6 Landskabskort over Vojens Kommune /7/ Sagsnr.: 786 Side 15

19 Figur 3.7 Geologisk jordartskort for Vojens Kommune Figur 3.8 er en principskitse af lagserien i Sønderjylland. Vojens Kommunes beliggenhed er markeret på figuren. Vojens Kommune Figur 3.8 Principskitse af lagserien i Sønderjylland, /8/ Sagsnr.: 786 Side 16

20 Som det fremgår af figur 3.8 består de øverste jordlag i Vojens Kommune af istidsaflejringer. Herunder findes Ribe Formationen, der rummer et grundvandsmagasin med stor udstrækning og som i store områder er velbeskyttet /8/. Under Ribe Formationen findes Arnum Formationen, der primært består af tertiære leraflejringer. I bilag 3 er vedlagt fire geologiske profilsnit, der viser de geologiske aflejringer på tværs af Vojens Kommune. Profil 1 Profil 3 Profil 4 Profil 2 Grundvandsmagasiner Profil 1 strækker sig fra øst mod vest i den sydlige del af Vojens Kommune nord om Over Jerstal og Vedsted. I overensstemmelse med figur 3.7 ses terrænnært sandede istidsaflejringer i den vestlige del af profilet. I den østlige del af profilet er de terrænnære lag præget af lerede aflejringer. Generelt viser profilet udelukkende istidsaflejringer overvejende af sand. Profil 3 strækker sig på tværs af den nordlige del af Vojens Kommune og krydser Mølby og Sommersted. Profilet viser udelukkende istidsaflejringer. De øverste jordlag består af sandede aflejringer. Under sandlagene ses i den vestlige del af profilet et lerlag af ca meters mægtighed. Profil 4 strækker sig fra området vest for Nustrup til området vest for Vojens. På profilet genfindes bakkeøen (fra figur 3.6 og 3.7) i området ved Lille Nustrup kildeplads. Bakkeøen er præget af lerede aflejringer. Som de øvrige profiler består profil 4 udelukkende af istidsaflejringer. Til forskel fra de øvrige profiler består de terrænnære jordlag på profil 4 overvejende af ler. Herunder ses sandede aflejringer af stor udbredelse. Profil 2 er lavet i forlængelse af profil 4 og strækker sig fra området vest for Vojens til området øst for Hammelev. Profilet viser både istidsaflejringer og tertiære aflejringer (vist med blå farver). De øverste jordlag udgøres af istidsaflejringer, overvejende med sand men med indslag af lerlag af mindre udstrækning. I den vestlige del af profilet er grænsen mellem istidsaflejringerne (kvartære aflejringer) og de tertiære aflejringer usikker. I kote ca. 20 til 40 ses et sandlag, der vurderes at være en del af Odderup Formationen, jf. figur 3.8. i bunden af de to vestligste boringer på profil 2 ses tertiære lerlag, som vurderes at være en del af Arnum Formationen, jf. figur 3.8. I den østlige del af kommunen består grundvandsmagasinerne typisk af kvartært sand og grus dækket af moræneler af varierende mægtighed. I den vestlige del består grundvandsmagasinerne ligeledes af kvartært sand og grus, men med lidt ringere lerdæklag. I den midterste del af kommunen udgøres grundvandsmagasinerne af prækvartære (før istiden) aflejringer som kvarts- og glimmersand. Størstedelen af vandværkerne indvinder fra istidsaflejringerne. Kun fem af vandværkerne indvinder fra de prækvartære aflejringer. Det er Vojens, Skrydstrup, Gabøl, Styding og Jegerup. Sagsnr.: 786 Side 17

21 Pesticider Nitrat Aggressiv kuldioxid På flere af kildepladserne i hele kommunen har man gennem de senere år erfaret, at kvaliteten af grundvandet er forringet som følge af pesticid forurening. Der er således fundet pesticider i boringer på kildepladserne ved det kommunale vandværk i Vojens, samt på kildepladserne ved de private vandværker i Vedsted, Over Jerstal, Gabøl og Sommersted Øst. Størstedelen af indvindingsområderne i Vojens Kommune er af amtet udpeget som nitratfølsomme 1, hvilket er et udtryk for en relativ dårlig beskyttelse overfor nedsivning af forurenende stoffer som nitrat og pesticider. Nitratindholdet i indvindingsboringer i tilknytning til de almene vandværker er dog generelt lav. Kun i indvindingsboringer ved Gabøl, Lille Nustrup og Sommersted Øst vandværker er der målt forhøjet indhold nitrat, dog under grænseværdien for drikkevand. Grundvand med aggressiv kulsyre er primært udbredt hos vandværker beliggende i den centrale del af kommunen. Grundvandet skal behandles, således at vandet der sendes ud til forbrugerne ikke indeholder aggressiv kuldioxid, som kan virke tærende på jern og beton. Gabøl Gabøl Vandværk indvinder fra to boringer, som begge er beliggende tæt på vandværket. Indvindingen foregår fra sandlag henholdsvis m.u.t. ( ) og m.u.t. ( ). Indvindingen fra det dybeste filter foregår fra tertiært kvartssand. Vandværkets indvindingsopland ligger i et OSD-område og i et nitratfølsomt indvindingsområde. Indvindingsoplandet strækker sig fra vandværkets boringer og i østlig retning mod Skrydstrup. I den dybeste boring er der fundet BAM. Indholdet ligger under grænseværdien for drikkevand. Der er ikke undersøgt for pesticider i den anden boring, men det må forventes, at der ligeledes kan være indhold af BAM i denne boring, da den er filtersat tættere på terræn. I boringen, der er filtersat tættest på terræn, er der målt indhold af nitrat lige under grænseværdien på 45 mg/l. På baggrund af grundvandskemien samt vandanalyseresultaterne må oplandet til Gabøl vandværk betegnes som sårbart overfor nedsivning af forurenende stoffer som nitrat og pesticider, hvilket understreges af grundvandets indhold af BAM og forhøjet nitrat indhold. Oplandet til Gabøl vandværks kildeplads består af landbrugsarealer samt selve Gabøl. I byområdet vil der erfaringsmæssigt være en række kilder til BAM forurening, ligesom kloakker udgør en potentiel kilde til grundvandsforurening. Ud over den generelle påvirkning fra byområder og landbrug er der inden for indvindingsoplandet indtil videre 1 Definitionen på nitratfølsomme områder findes i afsnit 2.3. Sagsnr.: 786 Side 18

22 kortlagt en nyere forurening fra en villaolietank samt olieforurening fra et smede- og maskinreparationsværksted. Det må forventes, at vandkvaliteten kan forringes yderligere, og at det på længere sigt kan blive vanskeligt at opretholde indvindingen fra den nuværende kildeplads. Det kan derfor blive nødvendigt at lokalisere en ny kildeplads til Gabøl Vandværk eller sikre forsyning fra andet vandværk. Hammelev Hammelev Vandværk har to indvindingsboringer. Indvindingen foregår fra tertiære sandlag henholdsvis m.u.t. ( ) og m.u.t ( ). Vandværksoplandet ligger delvist i et OSD-område. Indvindingsoplandet strækker sig fra vandværkets indvindingsboringer og i nordvestlig retning mod Maugstrup. Oplandet til Hammelev vandværks kildeplads består af landbrugsarealer og lokalt omkring kildepladsen af byområde. Udover den landbrugsmæssige påvirkning og kloakledninger er der kortlagt to potentielle forureningskilder i form af tidligere tankstationer. Grundvandskvaliteten er god, og der er ikke fundet indhold af forurenende stoffer. På baggrund af de grundvandskemiske parametre i boring er magasinet velbeskyttet. Derimod tyder råvandet fra boring på lidt større sårbarhed, hvilket understreges af et indhold af nitrat. Det forventes, at det også fremover vil være muligt at indvinde rent grundvand ved Hammelev Vandværk. Jegerup Jegerup Vandværk har to indvindingsboringer. Indvindingen foregår henholdsvis 68,5-72 m.u.t. (boring ) og 25-28,5 m.u.t. (boring ) fra sand- og gruslag. De to boringer vurderes at være filtersat i forskellige magasiner. Vandværkets boringer og indvindingsopland ligger i et OSD-område. Området er endvidere af amtet karakteriseret som nitratfølsomt indvindingsområde. Indvindingsoplandet strækker sig fra vandværkets boringer og i østlig retning. Grundvandskvaliteten er god, og der er ikke fundet indhold af forurenende stoffer. På baggrund af den boringsnære geologi og grundvandskemien er grundvandet fra boring godt beskyttet, hvilket stemmer overens med boringens dybde. Til sammenligning kan grundvandet fra boring karakteriseres som mere sårbart. Sagsnr.: 786 Side 19

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014. Plandel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014. Plandel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Plandel Kolofon Forord Udarbejdet af: Redaktion: Tryk: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Telefon 74 20 30 40 www.vojens.dk August

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme.

9. ORDLISTE. Forurenet areal registreret af amtet. Oppumpning af forurenet grundvand, så forureningen ikke spredes. mindst 10 ejendomme. 9. ORDLISTE Affaldsdepot: Afværgepumpning: Almene vandværker: Artesisk vandspejl: BAM: Behandlingskapacitet: Beholderkapacitet: Bekæmpelsesmidler: Beredskabsplan: Danienkalk: Drikkevandsområde: Dæklag:

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1800 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02514

Læs mere

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE

Tillæg nr. 2 ROSKILDE KOMMUNE ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 2 Vandforsyningsplan, Plandel 2012-2017 Ændring af forsyningsgrænse mellem FORS (tidligere Roskilde Forsyning) og Vandværket Sct. Hans Hospital Maj 2016 Kolofon Udarbejdet af:

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk

Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk ROSKILDE KOMMUNE Tillæg nr. 1 Vandforsyningsplan, Plandel Ændring af forsyningsområder mellem Roskilde Forsyning og Vindinge Vandværk Juli 2013 Kolofon Udarbejdet af: Roskilde Kommune Køgevej 80 4000 Roskilde

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 2 Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Hjemmeside: http://www.assensvejensvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 22. september 2008 Udløbsdato: 1.

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Teknik Planlægning Frederiksgade 7 3400 Hillerød Telefon 48 20 20 20 E-mail: miljoe@hillerod.dk Web: www.hillerod.dk

Teknik Planlægning Frederiksgade 7 3400 Hillerød Telefon 48 20 20 20 E-mail: miljoe@hillerod.dk Web: www.hillerod.dk Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Frederiksgade 7 3400 Hillerød Telefon 48 20 20 20 E-mail: miljoe@hillerod.dk Web: www.hillerod.dk Forord Vandforsyningsplan 2005 2014 er udarbejdet af

Læs mere

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21.

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-20-0004 / 119126 Navn: Adresse: Søndervej 10 Kontaktperson: Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune

Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Administrationsgrundlag for vandforsyningsloven i Kalundborg Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. april 2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 KOMMUNENS OPGAVER INDENFOR

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Vandforsyningsplan 2012-2022 Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Arnum Vandværk Poppelvej 1, 6510 Gram (116026 JUP) Indvindingstilladelse 110.000 m 3 /år Indvinding 100.688 m 3 /år

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Helsingør Kommune. Vandforsyningsplan 2006-2017. Januar 2007

Helsingør Kommune. Vandforsyningsplan 2006-2017. Januar 2007 Helsingør Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017 Januar 2007 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Teknisk Forvaltning Mørdrupvej 15 3060 Helsingør Telefon: 49 28 28 28 E-mail: mail@helsingor.dk Web: www.helsingorkommune.dk

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2016. Forudsætningsdel

Vandforsyningsplan 2010-2016. Forudsætningsdel Vandforsyningsplan 2010-2016 Forudsætningsdel Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Natur og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. nr.: 7256 5000 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Lyndelse Vandværk Nr. Lyndelse Vandværk Hjemmeside: http://www.nrlyndelsevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 25. maj 1981 og 12 juni 1999 Udløbsdato:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2016. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2016. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2016 Plandel Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Natur og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. nr.: 7256 5000 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk

1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 1 Allested-Vejle Vandværk Andelsvandværk 2 2 Allested-Vejle Vandværk Allested-Vejle Vandværk Hjemmeside: http://www.allested-vejle-vand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 21. oktober 1992 og 10.

Læs mere

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering

Notat. 1. Resumé. Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning. Strategisk Miljøvurdering Notat Projekt Kunde Vurdering af geologi og hydrologi i forbindelse med placering af boligområde 1.B.19 ved Auning Norddjurs Kommune Rambøll Danmark A/S Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Emne

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Udgivet af Vejle Amt Damhaven 12 7100 Vejle November 2006. Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Kortmaterialet er bearbejdet af Vejle Amt og fremstillet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen.

Datablad. Forord Vandforsyningsplan 2013-2022 er udarbejdet af Struer Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen. VANDFORSYNINGSPLAN 2013-2022 PLANDEL NOVEMBER 2013 Datablad Udgiver: Rådgiver: Struer Kommune, Plan og Miljø, Østergade 13, 7600 Struer Cowi Udgivelsesår: 2013 Titel: Vandforsyningsplan 2013-2022 Tekst

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0003 / 116354 Navn: Adresse: Kontaktperson: Østerbyvej 19A Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2,

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-02-0007 / 119130 Navn: Adresse: Kipkærvej 12 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 12 Kværndrup Vandværk Andelsselskab 2 2 Kværndrup Vandværk Kværndrup Vandværk Hjemmeside: http://www.kvaerndrupvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22.

Adresse: Branderupvej 38 Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse: Den 22. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0004 / 116921 Navn: Adresse: Branderupvej 38 Kontaktperson: Formand: Jens Peter Skovsgaard, Revslundvej 4, 6535 Branderup Dato for besigtigelse:

Læs mere

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværket Generelle data Lokalitet: 607.V02.20.0017 Navn: Adresse: Overgade 9, Skærbæk, 7000 Fredericia Formand: Poul Erik Hvilsted, Ærøvænget 19, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson: Vandværksbestyrer:

Læs mere

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd

Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan. d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Høring af Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan d. 17. november 2011 Det Grønne Råd Vandforsyning og grundvandsbeskyttelsesplan Planen er gældende i perioden 2011 til 2021 ophæver og erstatter

Læs mere

Indvindingsforhold Geologiske forhold

Indvindingsforhold Geologiske forhold Sorring By Vandværk Indvindingsforhold Sorring By Vandværk blev sat i drift i 1897 og har pr. 2000 en indvindingstilladelse på 84.000 m3/år. De sidste 10 år har indvindingen ligget på omkring 70.000 m3.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune

Vandforsyningsplan for Vejle Kommune Vandforsyningsplan for Vejle Kommune. Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Definitioner...3 4 Indledning...4 4.1 Tilsyn med alle enkeltvandforsyninger...4

Læs mere

Haderslev Kommune. Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015

Haderslev Kommune. Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015 Vandforsyningsplan - Plandel 2006-2015 Rekvirent Rådgiver Haderslev Forsyning Hedeselskabet Ledningsfunktionen Miljø og Energi as Fjordagervej 32 Jens Juuls Vej 18 6100 Haderslev 8260 Viby J Telefon 87

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

23 Aastrup Vandværk Andelsselskab

23 Aastrup Vandværk Andelsselskab 23 Aastrup Vandværk Andelsselskab 1 2 2 Aastrup Vandværk Aastrup Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 7. oktober 1988 og 9. september 1993 Udløbsdato: 1. oktober 2023 Tilladt indvindingsmængde:

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-01-0007 / 119131 Navn: Rørkær - Jejsing vandværk (Jejsing) Adresse: Kærvej 27 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing,

Læs mere

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 505-V02-20-0004 / 115760 Navn: Adresse: Parkvej 19 Kontaktperson: Formand: Michael Paulsen, Høybergvej 77, Visby, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere

GRUPPE 2. Auning Fausing Gjesing Ring Sorvad Tårup Vester Alling Øster Alling

GRUPPE 2. Auning Fausing Gjesing Ring Sorvad Tårup Vester Alling Øster Alling GRUPPE uning Fausing Gjesing Ring Sorvad Tårup Vester lling Øster lling Gæsteindbudte Vivild quadjurs Oustrup Østre (ikke alment) Øster lling Mark (ikke alment) Vivild Vandværk Dagsorden Velkomst og præsentation

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022

Vandforsyningsplan 2012-2022 Vandforsyningsplan 2012-2022 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Fokusområder 1 1.2 Rammer for planlægningen 1 1.3 Vandforsyningsplanens indhold 1 1.4 Offentlig høring og miljøvurdering 2 2. Vandforsyningen i

Læs mere

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af :

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Ejendomsrapport 2005 Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Jørgen K. Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side

Læs mere

Frederiksgade Vandværk C

Frederiksgade Vandværk C 193. 1289 193. 26C 193. 26D 193. 26E 193. 1428 193. 448 193. 1353 Kort med angivelse af vandværks- og boringsplacering 0 0.1 0.2 kilometer 0 1.5 3 kilometer Kort med angivelse af forsyningszone og ledningsnet

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Vandforsyningsplan. Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021

Vandforsyningsplan. Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021 Vandforsyningsplan Ringkøbing-Skjern Kommune 2011-2021 V a n d f o r s y n i n g s p l a n S i d e 2 Kolofon Udarbejdet af: Ringkøbing-Skjern Kommune Land og Vand Toften 6 6880 Tarm Tlf. nr.: 9974 2424

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 10 Horne Vandværk Andelsselskab 2 2 Horne Vandværk Horne Vandværk Hjemmeside: http://hornevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 7 Ferritslev Vandværk A.m.b.A 2 2 Ferritslev Vandværk Ferritslev Vandværk Hjemmeside: http://www.ferritslevvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER

FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER FRA GEOLOGI TIL INDSATSPLAN - BETYDNING AF DEN GEOLOGISKE FORSTÅELSE FOR PRIORITERING AF INDSATSER Hydrogeolog, ph.d. Ulla Lyngs Ladekarl Hydrogeolog, ph.d. Thomas Wernberg Watertech a/s Geolog, cand.scient.

Læs mere

GRUPPE 7b. Homå Ålsrode Glatved Glatved Strand Ålsø GAV (Vejlby) Gæsteindbudte Allelev. Homå Vandværk

GRUPPE 7b. Homå Ålsrode Glatved Glatved Strand Ålsø GAV (Vejlby) Gæsteindbudte Allelev. Homå Vandværk GRUPPE 7b Homå Ålsrode Glatved Glatved Strand Ålsø GAV (Vejlby) Gæsteindbudte Allelev Homå Vandværk Dagsorden Velkomst og præsentation af mødedeltagere v/ Lotta Sandsgaard, Norddjurs Kommune Status for

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere