Vojens Kommune. Vandforsyningsplan Forudsætningsdel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel"

Transkript

1 Vojens Kommune Vandforsyningsplan Forudsætningsdel

2 Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: Fax: Rapport titel: Vandforsyningsplan Dato: 1. april 2004 Sags nr.: 786 Nøgleord: Filnavn: Udarbejdet af: Baggrund, formål, status og prognose. Forudsætningsdel.doc Ingeniør John B. Kristensen Ingeniør Annette R. Poulsen Kvalitetssikret af: Geolog Ole Kloster Jacobsen Ingeniør Thomas Vogn Larsen

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Vandforsyningsplanens forudsætninger Baggrund Formål Planrammer 4 3 Status Grundvand og grundvandsindvinding Indvindingstilladelser og mængder Forureningskilder Ressourcegrundlag Indvindings-, behandlings- og beholderanlæg Anlægskapacitet og forsyningsevne Anlægskvalitet Rentvandskvalitet Vandforbrug og distribution Eksisterende vandforbrug Ledningsanlæg Enkeltindvindere Antal, beliggenhed og vandkvalitet Vandleverance over kommunegrænsen Vandbehovsprognose Prognose for eksisterende forbrugere Prognose for forbrugskategorier Prognose for enhedsforbrug Forsyningsgrad Prognose for vandbehov Forsyningskrav 41 4 Referencer 48 Bilagsfortegnelse Status- og registreringsrapport Bilag 1 Prognoseberegninger Bilag 2 Geologiske profilsnit Bilag 3 Sagsnr.: 786

4 1 Indledning Vojens Kommune har siden 1982 udarbejdet vandforsyningsplaner, som angiver, hvorledes vandforsyningen i Vojens Kommune skal tilrettelægges, således at alle forbrugere sikres nok og godt drikkevand. Planperiode Planens udarbejdelse Godkendelse Den seneste vandforsyningsplan er fra 1992 og har en planperiode frem til 2004 /1/. Nærværende vandforsyningsplan udgør kommunens langsigtede planlægning af vandforsyningen for perioden 2003 til Vandforsyningsplanen er udarbejdet af Vojens Kommune i samarbejde med de private almene vandforsyninger, Embedslægen og Sønderjyllands Amt. har været tilknyttet som ekstern konsulent. Vandforsyningsplanen skal gennemgå nedenstående godkendelsesprocedure: Forslaget skal på byrådets foranledning fremlægges for offentligheden til gennemsyn i mindst 3 måneder og drøftes med de private almene vandforsyninger, Embedslægeinstitutionen m.fl. Eventuelle indsigelser til planen behandles af byrådet, og der udarbejdes eventuelt et revideret forslag efter forhandling med de interesserede parter byrådet godkender herefter planen Planen offentliggøres og fremsendes til Sønderjyllands Amt til orientering. Figur 1.1 på næste side illustrerer proceduren for planens udarbejdelse og godkendelse. Planens opbygning Vandforsyningsplanen er opdelt i følgende: Del 1 - Vandforsyningsplanens plandel Del 2 - Vandforsyningsplanens forudsætningsdel Plandelen er det udadvendte dokument, som sammenfattende redegør for planens forudsætninger, Byrådets generelle politik på vandforsyningsområdet og beslutninger til realisering i planperioden. Forudsætningsdelen er den teknisk-faglige del af vandforsyningsplanen, som beskriver eksisterende forhold samt prognoser for det fremtidige vandforbrug. Som grundlag for arbejdet, er der udarbejdet et registreringsmateriale, som er den tekniske gennemgang af forholdene på de almene vandværker i kommunen. Sagsnr.: 786 Rap. titel:. Vandforsyningsplan Side 1

5 Ekstern rådgiver Private vandværker, Embedslægen, amtet og øvrige interesserede Teknisk forvaltning 1. udkast Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Fremlæggelse for offentligheden Forslag Indsigelser og bemærkninger Annoncering Rev. forslag Kommunalbestyrelsen Godkt. plan Private vandværker, Embedslægen, amtet og øvrige interesserede Annoncering Figur 1.1 Procedure for vandforsyningsplanens udarbejdelse og godkendelse Sagsnr.: 786 Side 2

6 2 Vandforsyningsplanens forudsætninger 2.1 Baggrund Vandforsyningsstruktur Vandforsyningen i Vojens Kommune er baseret på 15 almene vandforsyninger (Vojens, Skrydstrup, Mølby, Vedsted, Over Jerstal, Skovby, Lille Nustrup, Nustrup, Sommersted Øst, Sommersted Vest, Maugstrup, Gabøl, Hammelev, Styding og Jegerup) samt ca. 660 anlæg (brønde og boringer), der forsyner enkeltejendomme eller erhverv. Kommunal vandforsyning Der har tidligere været flere vandværker i Vojens Kommune. De seneste 10 år har der imidlertid kun været få ændringer i forsyningsstrukturen, idet kun et alment vandværk er nedlagt. Forsyningsgrænserne er for flere vandværker udvidet i forhold til de anførte grænser i planen fra I to tilfælde har ændring af forsyningsgrænser medført, at der er udarbejdet tillæg til vandforsyningsplanen. Tillæg nr. 1 medførte ændring af Sommersted Øst og Maugstrup vandværkers forsyningsområder. Tillæg nr. 2 medførte ændring af Skrydstrup og Nustrup vandværkers forsyningsområder. Nye problemstillinger Ved udarbejdelse af de foregående vandforsyningsplaner var det helt afgørende at få løst problemstillingen omkring forsyningsgrænser mellem vandværkerne. I dag er dette stadig en aktuel problemstilling, men der er også nye problemstillinger, som skal løses. De væsentligste problemstillinger for vandforsyningen i Vojens Kommune er knyttet til forurening af grundvandet og herunder det forhold, at en række ejendomme i det åbne land med egen vandforsyning ikke har en acceptabel vandkvalitet. Vandressourcerne i Vojens Kommune er truet af forskellige typer forurening afhængig af indvindingsstedets beliggenhed i forhold til byområder, landbrugsarealer mv. samt den geologiske beskyttelse. Forurening med pesticider er et problem i en del boringer i dele af kommunen. Drikkevandsanalyser fra de private brønde og boringer viser, at ca. 20 % af anlæggene ikke har tilfredsstillende vandkvalitet. Der ses typisk for højt indhold af nitrat og bakteriologisk forurening af drikkevandet. Amtets planlægning Ovennævnte problemstillinger omkring forureningspåvirkning af grundvandsressourcen har medført en række tiltag i den amtslige vandressourceplanlægning, som har betydning for planlægningen af vandforsyningen i Vojens Kommune. Det handler især om udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomme indvindingsområder og indsatsområder. Amtet er i denne sammenhængblevet pålagt at udarbejde planer for grundvandsbeskyttelsen i de om- Sagsnr.: 786 Side 3

7 råder, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet. 2.2 Formål Vojens Kommune betragter naturligt rent drikkevand som en selvfølgelig gode. Kommunen vil beskytte nuværende og fremtidige drikkevandsressourcer, så kommunens borgere altid vil kunne forsynes med godt og uforurenet drikkevand, som overholder kvalitetskravene til drikkevand. Det er vandforsyningsplanens formål at opstille de planlægningsmæssige rammer som grundlag for den offentlige administration af vandforsyningsområdet i Vojens Kommune og som grundlag for vandforsyningernes egen planlægning. 2.3 Planrammer Rammerne for vandforsyningsplanens indhold og udarbejdelse er givet af Vandforsyningsloven, Regionplanen for Sønderjyllands Amt /2/, Kommuneplanen /4/ samt øvrige kommunale planer, herunder specielt miljøhandlingsplanen /5/ samt spildevandsplanen /6/. Vandforsyningsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen og den øvrige planlægning, således at planens intentioner og målsætninger er i fuld overensstemmelse med lovgivningen, regionplanen for Sønderjyllands Amt samt kommunens øvrige planer. Der er ikke et lovmæssigt krav om revision af vandforsyningsplanen med faste tidsintervaller. Vandforsyningsloven Kommunerne skal jf. Vandforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999 med efterfølgende tilføjelser) uarbejde vandforsyningsplaner. De nærmere krav til vandforsyningsplanens indhold fremgår af Bekendtgørelse og vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning, bekendtgørelse nr. 2 af 4. januar Af bekendtgørelsen fremgår, at vandforsyningsplanen skal indeholde: Angivelse og lokalisering af de forventede behov for vand i kommunen, fordelt på forskellige forbrugergrupper. Angivelse af placering, ydeevne og kvaliteten af de eksisterende vandforsyningsanlæg med tilhørende behandlingsanlæg, beholderanlæg og pumpeanlæg, deres kapacitet, tekniske tilstand og vedligeholdelsestilstand. Angivelse af hvilke dele af kommunen der påregnes forsynet med vand fra indvindingsanlæg på de enkelte ejendomme eller fra andre ikke almene anlæg, og hvilke dele af kommunen der straks eller senere påregnes forsynet fra almene anlæg. Sagsnr.: 786 Side 4

8 Angivelse af de bestående vandforsyningsanlæg, der skal indgå i den fremtidige vandforsyning i kommunen, herunder deres ejerforhold, og af beliggenheden og udformningen af fremtidige almene vandforsyningsanlæg. Angivelse af de nuværende og fremtidige forsyningsområder for de almene vandforsyningsanlæg i kommunen. Angivelse af om kommunen har behov for tilførsel af vand udefra, eller om der fra kommunen kan leveres vand til forbrug uden for kommunen. Angivelse af ledningsnettet for de almene anlæg i kommunen, herunder eventuelt forbindelsesledninger mellem anlæggene. Opstilling af en tidsfølge for etablering og udbygning af almene vandforsyningsanlæg, herunder ledningsnettet. Øvrige planmæssige rammer I efterfølgende afsnit beskrives de væsentligste planlægningsmæssige rammer givet af amtets planlægning i regionplanen samt den øvrige kommunale planlægning. OSD-områder Sønderjyllands Amt har i forbindelse med Regionplan udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD-områder). Disse områder er siden blevet revideret i forbindelse med efterfølgende revisioner af regionplanen. Figur 2.1 Områder med særlige drikkevandsinteresser /2/ Sagsnr.: 786 Side 5

9 Områder med særlige drikkevandsinteresser omfatter primært indvindingsoplandene til de større vandforsyninger og oplandet til større grundvandsmagasiner, som kun udnyttes i mindre omfang, men som kan få regional betydning for den fremtidige vandforsyning. Størstedelen af Vojens Kommune er, som det fremgår af figur 2.1, udlagt som område med særlige drikkevandsinteresser. Den øvrige del af kommunen er udpeget som områder med almindelige drikkevandsinteresser, hvor der ikke stilles skærpede krav til grundvandsbeskyttelsen. Nitratfølsomme områder Sønderjyllands Amt har i forbindelse med Regionplan udpeget nitratfølsomme indvindingsområder. De nitratfølsomme indvindingsområder udpeges indenfor følgende områder: områder med særlige drikkevandsinteresser. indvindingsoplande til vandværker, der ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser, og som er nitrat påvirkede eller har en ringe geologisk beskyttelse overfor nitrat. De nitratfølsomme områder er potentielt sårbare overfor nedsivning fra jordoverfladen. Udpegningen af nitratfølsomme områder sker på baggrund af amtets kortlægning. Store dele af Vojens Kommune er, som det fremgår af figur 2.2, udpeget som nitratfølsomme områder. Figur 2.2 Nitratfølsomme områder i Vojens Kommune /2/ Indsatsområder Sønderjyllands Amt har i forbindelse med Regionplan udpeget en række indsatsområder, hvor der skal gøres en særlig ind- Sagsnr.: 786 Side 6

10 sats for at beskytte grundvandet. Beskyttelsen af grundvandet skal jf. de statslige udmeldinger til regionplanrevisionen målrettes mod områder med særlige drikkevandsinteresser og de særligt sårbare områder. I Sønderjyllands Amt omfatter indsatsområderne 15 områder, der i forvejen er udpeget til OSD-områder samt 53 områder, der ligger ved eksisterende vandværker men udenfor OSD-områder. Størstedelen af Vojens Kommune er jf. figur 2.3 omfattet af indsatsområder. Indsatsplanlægningen i Vojens Kommune er opdelt i tre områder, som er prioriteret tidsmæssigt af amtet. For det sydlige område, jf. figur 2.3, skal kortlægningen og indsatsplanlægningen foregå i perioden , for det nordlige område er perioden og i et lille område mod øst er perioden Grundvandsbeskyttelse Den konkrete indsats til beskyttelse af grundvandet fastlægges i amtslige indsatsplaner, som forventes udarbejdet i perioden 2002 til Indsatsplanen skal rumme en samlet detaljeret plan for indsatsen mod alle forureningskilder i området. Indsatsplaner kan også udarbejdes af Vojens Kommune og/eller de almene vandværker. Figur 2.3 Indsatsområder i Vojens Kommune /2/ Kommuneplanen Af kommuneplanen fremgår den forventede byudvikling med hensyn til etablering af nye erhvervs- og boligområder. Sammenholdt med befolkningsprognosen for Vojens Kommune /3/ danner dette grundlag for fastlæggelse af forsyningsområder og fremtidigt vandforbrug. Sagsnr.: 786 Side 7

11 Spildevandsplanen Råstofindvinding Vojens Kommune har i 2001 vedtaget Spildevandsplan I områder, hvor der i henhold til spildevandsplanen /6/ kan etableres spredt nedsivning, skal afstandskravet på 300 meter mellem vandindvindings- og nedsivningsanlægget overholdes. Såfremt de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivning vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg, kan afstandskravet dog nedsættes til 75 meter. I henhold til regionplanen for Sønderjyllands Amt er der fire større indvindingsområder for sand, sten og grus i Vojens Kommune. Områderne ligger syd for Vojens, sydøst for Over Jerstal og vest for Sommersted (2 områder). Råstofområdet sydøst for Over Jerstal ligger indenfor indvindingsoplandet til Over Jerstal Vandværk og Vedsted Vandværk. Øvrige råstofindvindinger ligger ikke indenfor indvindingsoplandet til almene vandværker. Amtet lægger vægt på, at råstofindvinding ikke må medføre forurening af grundvandet. I områder med drikkevandsressourcer, skal der tages hensyn til beskyttelse af grundvandet. Amtet lægger særlig vægt på, at der i særlige drikkevandsområder efterbehandles til formål, der sikrer, at der ikke sker øget forurening af grundvandet. Vådområder Målsætninger for vådområder (vandløb, søer og kystvande) fremgår af regionplanen. Der vurderes ikke at være konflikt mellem vandindvindingen i Vojens Kommune og de fastsatte målsætninger. I dele af oplandene til Gram Å og Gels Å forudsætter tilladelse til vandindvinding til markvanding dog, at det sandsynliggøres, at indvindingen ikke mindsker vandløbenes vandføring i en sådan grad, at målsætningen for vandløbene ikke kan opfyldes. Ved nye indvindingstilladelser er det amtet, som vurderer, om disse er i konflikt med målsætninger for vådområder. Sagsnr.: 786 Side 8

12 3 Status Vandforsyningen i Vojens Kommune er baseret på 14 private almene vandværker, Vojens Kommunale Vandforsyning samt ca. 660 anlæg, som forsyner enkeltejendomme i det åbne land. Hertil kommer et antal anlæg for vanding og virksomheder med egen indvinding. Decentral struktur Selv om Vojens Kommunale Vandforsyning varetager ca. 45 % af den totale vandforsyning, kan vandforsyningen i Vojens Kommune betragtes som decentral. Indvindingen er fordelt på 15 kildepladser (et kommunalt og 14 private) og vandbehandlingen sker på 15 selvstændige anlæg. Vojens Kommunale Vandforsyning omfatter følgende vandværk: Billund Vandværk De almene private vandforsyninger i Vojens Kommune omfatter: Skrydstrup Vandværk Mølby Vandværk Vedsted Vandværk Over Jerstal Vandværk Skovby Vandværk Lille Nustrup Vandværk Nustrup Vandværk Sommersted Øst Vandværk Sommersted Vest Vandværk Maugstrup Vandværk Gabøl Vandværk Hammelev Vandværk Styding Vandværk Jegerup Vandværk Vandværkernes nuværende forsyningsområder samt placeringen af vandværkerne fremgår af figur 3.1. En nærmere beskrivelse af de enkelte anlæg fremgår af den tekniske gennemgang af de enkelte vandværker (bilag 1). Sagsnr.: 786 Side 9

13 Figur 3.1 Eksisterende forsyningsområder og placering af almene vandværker 3.1 Grundvand og grundvandsindvinding Indvindingstilladelser og mængder I tabel 3.1 er angivet de aktuelle indvindingstilladelser samt indberettet indvinding for år Forsyningsområde Aktuel indvindingstilladelse (m³/år) Indberettet indvinding 2001 (m³/år) Vojens Skrydstrup Mølby Vedsted Over Jerstal Skovby Lille Nustrup Nustrup Sommersted øst Sommersted Vest Maugstrup Gabøl Hammelev Styding Jegerup I alt Tabel 3.1 Indvindingstilladelser og indvindingsbehov Sagsnr.: 786 Side 10

14 Som det fremgår af tabel 3.1 og figur 3.2 har de fleste almene anlæg tilstrækkelig indvindingstilladelse i forhold til indvindingsbehovet i Indvindingstilladelsen overskrides ved Mølby, Vedsted og Gabøl vandværker. Vandforsyningerne har typisk en ekstra indvindingstilladelse i forhold til forbruget i 2000 på %, hvilket vurderes at være passende. Skrydstrup Vandværk har imidlertid en stor indvindingsret i forhold til det faktiske behov, hvorfor indvindingstilladelserne bør justeres. % Vojens Skrydstrup Mølby Vedsted Over Jerstal Skovby Lille Nustrup Nustrup Sommersted øst Sommersted Vest Maugstrup Gabøl Hammelev Styding Jegerup Aktuel indvindingstilladelse 100 % Indvinding 2001 i % af indvindingstilladelsen Figur 3.2 Procentuel sammenligning af aktuel indvindingstilladelse og aktuel indvinding 2001 Enkeltindvindere Der er ca. 300 større enkeltanlæg, som forsyner landbrug (vanding), virksomheder, institutioner mv. Disse anlæg har en samlet indvindingstilladelse på 10.2 mio. m³/år. Det faktiske forbrug er for 2001 oplyst ca. 4,3 mio. m³. Heraf bruger landbruget til vanding alene ca. 3,9 mio. m³/år. Der er desuden ca. 660 ejendomme i det åbne land, der indvinder drikkevand fra egen brønd eller boring. Disse ejendomme repræsenterer en samlet årlig indvinding på ca m³. Sagsnr.: 786 Side 11

15 Mindre enkeltanlæg Vandværker Større enkeltindvindere Figur 3.3 Fordeling af indvinding i Vojens Kommune Forureningskilder Vandressourcerne er truet af forskellige typer af forurening afhængig af indvindingsstedets beliggenhed i forhold til forureningskilder og den geologisk betingede beskyttelse af grundvandet. Pesticider En tredjedel af kildepladserne i tilknytning til de almene vandværker er ramt af forurening med pesticider. Det er udelukkende stoffet 2,6 dichlorbenzamid også benævnt BAM, der er konstateret i grundvandet. BAM er et nedbrydningsprodukt fra totalukrudtsmidler som Prefix. Der har siden 1997 været forbud mod anvendelsen af produkter, der kan give anledning til forurening med BAM. I 2001 udførte Sønderjyllands Amt kortlægning af pesticidforurening i private boringer og brønde. 24 ejendomme beliggende i Vojens Kommune deltog i denne undersøgelse. Resultatet af undersøgelsen var, at der ved en tredjedel af ejendommene var fund af pesticider og ved en fjerdel var der overskridelser af grænseværdien på 0,1 µg/l (typisk BAM). Nitrat Sønderjyllands Amt har udpeget store dele af indvindingsoplandene i Vojens Kommune som nitratfølsomme indvindingsområder /2/. Disse områder er potentielt sårbare overfor forurening f.eks. nitrat. I Vojens Kommune ses kun forhøjet nitrat indhold ved 3 vandværker. Der er aktuelt ikke kendskab til områder hvor fortsat indvinding til almen vandforsyning vil kræve en egentlig begrænsning i nitrat belastningen. Da forureningen af grundvandet med nitrat fra landbruget er knyttet til de nitratfølsomme indvindingsområder, kan det blive nødvendigt at begrænse nitratbelastningen i disse områder, hvis grundvandskvaliteten skal sikres. Punkt- og liniekilder Vojens Kommune og Sønderjyllands Amt fører tilsyn med eksisterende virksomheder i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Mulig forurening fra tidligere og eksisterende virksomheder undersøges af amtet og kortlægges på vidensniveau 1 (V1) og vidensniveau 2 (V2) i henhold til Jordforureningsloven. Sidstnævnte omfatter også gamle fyldog lossepladser. Sagsnr.: 786 Side 12

16 Fordelt over hele kommunen findes en række punkt- og liniekilder, som udgør en potentiel trussel mod grundvandet. Punktkilder kan typisk være gamle fyld- og lossepladser, benzinstationer, renserier og landbrugets pesticidhåndteringspladser. Punktkilder udgør specielt et problem for den bynære indvinding. Figur 3.4 viser en oversigt over potentielle forureningskilder i Vojens Kommune. Der er kun i meget begrænset omfang konstateret aktuelle forureninger af vandindvinding ved almene vandværker, som kan henføres til forurening fra punktkilder. En række punktkilder ligger imidlertid indenfor oplandet til de almene vandværker, og kan hermed udgøre en trussel mod vandindvindingen. Liniekilder er typisk kloakledninger, jernbaner og større vejanlæg. Disse anlæg kan som følge af uheld udgøre en potentiel risiko for grundvandsforurening. Der er ikke kendskab til forurening af indvindingsboringer fra liniekilder. Figur 3.4 Potentielle forureningskilder I byområder udgør anvendelse samt tidligere anvendelse af pesticider i villahaver samt på offentlige arealer mulige kilder til grundvandsforurening. Sagsnr.: 786 Side 13

17 I det åbne land uden kloakering er det primært utidssvarende nedsivningsanlæg (sivebrønde) samt landbrugets håndtering af pesticider specielt ved vaske / fyldpladserne og gartnerier, som kan udgøre en trussel mod grundvandet Ressourcegrundlag Indvindingen i Vojens Kommune er decentral og fordelt på 15 kildepladser. Figur 3.5 viser placeringen af indvindingsoplandene i tilknytning til kildepladserne. De enkelte vandværker og indvindingsoplande beskrives senere i dette afsnit. Figur 3.5 Indvindingsoplande til almene vandforsyninger i kommunen I det efterfølgende er der kort redegjort for den generelle ressourcesituation i Vojens Kommune. Geologi Vojens Kommune består af to karakteristiske dannelsesformer, som det fremgår af figur 3.6 og 3.7. Den østlige del af kommunen består af morænelandskab fra sidste istid, overvejende med lerbund. Den vestlige del af kommunen er derimod præget af morænelandskab fra næstsidste istid, overvejende med lerbund, samt hedeslette med sandbund. I den østlige del af kommunen består de øverste jordlag overvejende af ler. Dog forekommer der især i den sydvestlige del af området aflejringer af smeltevandssand og grus, jf. figur 3.7. Sagsnr.: 786 Side 14

18 I den vestlige del af kommunen består overfladelagene af en bakkeø med omgivende hedeslette. Bakkeøen strækker sig fra området vest for Nustrup til Skrydstrup i øst. Bakkeøen afgrænses af Gabøl mod syd. De øverste jordlag i bakkeøen består fortrinsvist af lerlag fra næstsidste istid. Figur 3.6 Landskabskort over Vojens Kommune /7/ Sagsnr.: 786 Side 15

19 Figur 3.7 Geologisk jordartskort for Vojens Kommune Figur 3.8 er en principskitse af lagserien i Sønderjylland. Vojens Kommunes beliggenhed er markeret på figuren. Vojens Kommune Figur 3.8 Principskitse af lagserien i Sønderjylland, /8/ Sagsnr.: 786 Side 16

20 Som det fremgår af figur 3.8 består de øverste jordlag i Vojens Kommune af istidsaflejringer. Herunder findes Ribe Formationen, der rummer et grundvandsmagasin med stor udstrækning og som i store områder er velbeskyttet /8/. Under Ribe Formationen findes Arnum Formationen, der primært består af tertiære leraflejringer. I bilag 3 er vedlagt fire geologiske profilsnit, der viser de geologiske aflejringer på tværs af Vojens Kommune. Profil 1 Profil 3 Profil 4 Profil 2 Grundvandsmagasiner Profil 1 strækker sig fra øst mod vest i den sydlige del af Vojens Kommune nord om Over Jerstal og Vedsted. I overensstemmelse med figur 3.7 ses terrænnært sandede istidsaflejringer i den vestlige del af profilet. I den østlige del af profilet er de terrænnære lag præget af lerede aflejringer. Generelt viser profilet udelukkende istidsaflejringer overvejende af sand. Profil 3 strækker sig på tværs af den nordlige del af Vojens Kommune og krydser Mølby og Sommersted. Profilet viser udelukkende istidsaflejringer. De øverste jordlag består af sandede aflejringer. Under sandlagene ses i den vestlige del af profilet et lerlag af ca meters mægtighed. Profil 4 strækker sig fra området vest for Nustrup til området vest for Vojens. På profilet genfindes bakkeøen (fra figur 3.6 og 3.7) i området ved Lille Nustrup kildeplads. Bakkeøen er præget af lerede aflejringer. Som de øvrige profiler består profil 4 udelukkende af istidsaflejringer. Til forskel fra de øvrige profiler består de terrænnære jordlag på profil 4 overvejende af ler. Herunder ses sandede aflejringer af stor udbredelse. Profil 2 er lavet i forlængelse af profil 4 og strækker sig fra området vest for Vojens til området øst for Hammelev. Profilet viser både istidsaflejringer og tertiære aflejringer (vist med blå farver). De øverste jordlag udgøres af istidsaflejringer, overvejende med sand men med indslag af lerlag af mindre udstrækning. I den vestlige del af profilet er grænsen mellem istidsaflejringerne (kvartære aflejringer) og de tertiære aflejringer usikker. I kote ca. 20 til 40 ses et sandlag, der vurderes at være en del af Odderup Formationen, jf. figur 3.8. i bunden af de to vestligste boringer på profil 2 ses tertiære lerlag, som vurderes at være en del af Arnum Formationen, jf. figur 3.8. I den østlige del af kommunen består grundvandsmagasinerne typisk af kvartært sand og grus dækket af moræneler af varierende mægtighed. I den vestlige del består grundvandsmagasinerne ligeledes af kvartært sand og grus, men med lidt ringere lerdæklag. I den midterste del af kommunen udgøres grundvandsmagasinerne af prækvartære (før istiden) aflejringer som kvarts- og glimmersand. Størstedelen af vandværkerne indvinder fra istidsaflejringerne. Kun fem af vandværkerne indvinder fra de prækvartære aflejringer. Det er Vojens, Skrydstrup, Gabøl, Styding og Jegerup. Sagsnr.: 786 Side 17

21 Pesticider Nitrat Aggressiv kuldioxid På flere af kildepladserne i hele kommunen har man gennem de senere år erfaret, at kvaliteten af grundvandet er forringet som følge af pesticid forurening. Der er således fundet pesticider i boringer på kildepladserne ved det kommunale vandværk i Vojens, samt på kildepladserne ved de private vandværker i Vedsted, Over Jerstal, Gabøl og Sommersted Øst. Størstedelen af indvindingsområderne i Vojens Kommune er af amtet udpeget som nitratfølsomme 1, hvilket er et udtryk for en relativ dårlig beskyttelse overfor nedsivning af forurenende stoffer som nitrat og pesticider. Nitratindholdet i indvindingsboringer i tilknytning til de almene vandværker er dog generelt lav. Kun i indvindingsboringer ved Gabøl, Lille Nustrup og Sommersted Øst vandværker er der målt forhøjet indhold nitrat, dog under grænseværdien for drikkevand. Grundvand med aggressiv kulsyre er primært udbredt hos vandværker beliggende i den centrale del af kommunen. Grundvandet skal behandles, således at vandet der sendes ud til forbrugerne ikke indeholder aggressiv kuldioxid, som kan virke tærende på jern og beton. Gabøl Gabøl Vandværk indvinder fra to boringer, som begge er beliggende tæt på vandværket. Indvindingen foregår fra sandlag henholdsvis m.u.t. ( ) og m.u.t. ( ). Indvindingen fra det dybeste filter foregår fra tertiært kvartssand. Vandværkets indvindingsopland ligger i et OSD-område og i et nitratfølsomt indvindingsområde. Indvindingsoplandet strækker sig fra vandværkets boringer og i østlig retning mod Skrydstrup. I den dybeste boring er der fundet BAM. Indholdet ligger under grænseværdien for drikkevand. Der er ikke undersøgt for pesticider i den anden boring, men det må forventes, at der ligeledes kan være indhold af BAM i denne boring, da den er filtersat tættere på terræn. I boringen, der er filtersat tættest på terræn, er der målt indhold af nitrat lige under grænseværdien på 45 mg/l. På baggrund af grundvandskemien samt vandanalyseresultaterne må oplandet til Gabøl vandværk betegnes som sårbart overfor nedsivning af forurenende stoffer som nitrat og pesticider, hvilket understreges af grundvandets indhold af BAM og forhøjet nitrat indhold. Oplandet til Gabøl vandværks kildeplads består af landbrugsarealer samt selve Gabøl. I byområdet vil der erfaringsmæssigt være en række kilder til BAM forurening, ligesom kloakker udgør en potentiel kilde til grundvandsforurening. Ud over den generelle påvirkning fra byområder og landbrug er der inden for indvindingsoplandet indtil videre 1 Definitionen på nitratfølsomme områder findes i afsnit 2.3. Sagsnr.: 786 Side 18

22 kortlagt en nyere forurening fra en villaolietank samt olieforurening fra et smede- og maskinreparationsværksted. Det må forventes, at vandkvaliteten kan forringes yderligere, og at det på længere sigt kan blive vanskeligt at opretholde indvindingen fra den nuværende kildeplads. Det kan derfor blive nødvendigt at lokalisere en ny kildeplads til Gabøl Vandværk eller sikre forsyning fra andet vandværk. Hammelev Hammelev Vandværk har to indvindingsboringer. Indvindingen foregår fra tertiære sandlag henholdsvis m.u.t. ( ) og m.u.t ( ). Vandværksoplandet ligger delvist i et OSD-område. Indvindingsoplandet strækker sig fra vandværkets indvindingsboringer og i nordvestlig retning mod Maugstrup. Oplandet til Hammelev vandværks kildeplads består af landbrugsarealer og lokalt omkring kildepladsen af byområde. Udover den landbrugsmæssige påvirkning og kloakledninger er der kortlagt to potentielle forureningskilder i form af tidligere tankstationer. Grundvandskvaliteten er god, og der er ikke fundet indhold af forurenende stoffer. På baggrund af de grundvandskemiske parametre i boring er magasinet velbeskyttet. Derimod tyder råvandet fra boring på lidt større sårbarhed, hvilket understreges af et indhold af nitrat. Det forventes, at det også fremover vil være muligt at indvinde rent grundvand ved Hammelev Vandværk. Jegerup Jegerup Vandværk har to indvindingsboringer. Indvindingen foregår henholdsvis 68,5-72 m.u.t. (boring ) og 25-28,5 m.u.t. (boring ) fra sand- og gruslag. De to boringer vurderes at være filtersat i forskellige magasiner. Vandværkets boringer og indvindingsopland ligger i et OSD-område. Området er endvidere af amtet karakteriseret som nitratfølsomt indvindingsområde. Indvindingsoplandet strækker sig fra vandværkets boringer og i østlig retning. Grundvandskvaliteten er god, og der er ikke fundet indhold af forurenende stoffer. På baggrund af den boringsnære geologi og grundvandskemien er grundvandet fra boring godt beskyttet, hvilket stemmer overens med boringens dybde. Til sammenligning kan grundvandet fra boring karakteriseres som mere sårbart. Sagsnr.: 786 Side 19

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016

SUSÅ KOMMUNE. vandforsyningsplan 2006-2016 SUSÅ KOMMUNE vandforsyningsplan 2006-2016!! TYVELSE VANDVÆRK! ENGELSTOFTE VANDVÆRK! ÅSØ VANDVÆRK! NÆSBY VRÅ VANDVÆRK! GLUMSØ VANDVÆRK! TYBJERG VANDVÆRK! AVERSI VANDVÆRK HERLUFLILLE-TORPE E VANDVÆRK!! TYBJERGLILLE

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7

Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1 Vandforsyningsloven 13 3.1.2 Miljømålsloven og Vandplaner 13 3.1.3 Vandsektorloven 14

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6

G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 G R Æ S T E D - G I L L E L E J E K O M M U N E Va n d f o r s y n i n g s p l a n 2 0 0 6-2 0 1 6 Hovedrapport/PLAN November 2006 NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Telefax 4810 4300

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30

Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan for Vejen Kommune 2011-30 Indledning....5 Målsætninger og retningslinier...7 Forsyningsstruktur....8 Vandkvalitet....11 Kommunens tilsyn....12 Grundvandsressource

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480.

Bentazon Pesticidprodukt der anvendes som sprøjtegift mod ukrudt i bl.a. kløver-, majs- og ærtemarker. Solgt under handelsnavnet basagran 480. Bilag 4.13 Ordliste Alment vandværk (almene forsyningsanlæg) Vandværk som forsyner mindst 10 ejendomme. Arsen Stoffet er kræftfremkaldende, og er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i dansk drikkevand.

Læs mere

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen.

Tilladelse til etablering af 1 boring på matr. nr. 1857, Rødding Ejerlav, Rødding samt tilladelse til prøvepumpning af boringen. Dato: 09-07-2015 Sagsnr.: 15/19015 Kontaktperson: Iben Nilsson E-mail: teknik@vejen.dk Rødding Vandforsyning Vestermarksvej 1 6630 Rødding Sendt pr. mail til: rvcentral@mail.tele.dk Og lcs@dge.dk Tilladelse

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Forfatter og udgiver Rapport titel Redaktion Grafisk design Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Århus

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021

Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Maj 2011 Center for Teknik og Miljø Forslag til Vandforsyningsplan 2010-2021 Plandel GREVE KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Opbygning af vandforsyningsplanen 2 1.2 Offentlig høring 2 2. Vandforsyningen

Læs mere

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28.

Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. Arne Andersen Grønnegade 11 6623 Vorbasse Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg i op til 9 boringer 28. april 2015 Hermed meddeles tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på matrikel

Læs mere

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG

THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG THEM VANDVÆRK, TOFTBJERG Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 3 3. Boringer 5 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 4.1 Råvand

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Vandforsyningsplan 2009-2021

Vandforsyningsplan 2009-2021 Vandforsyningsplan 2009-2021 Forfatter og udgiver Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Jørgen Fibigersgade 20 9850 Hirtshals Rapport titel Vandforsyningsplan 2009-2021, Hjørring Kommune Dato 12. august

Læs mere

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen

Varde Kommunes bemærkninger til høringssvar til Vandforsyningsplanen Team Miljø Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 Fax www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 28. januar 2014 Hardy Skov Direkte tlf. 79947460 hask@varde.dk Journalnr. 6044/14 Sagsnr. 12/1728 Varde Kommunes

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020

Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Administrationen Dato: 21.08.2009 Init.: lbj R e f e r a t Sagsnr: 2009-41950 Doknr.: 2009-230312 Emne Offentligt orienteringsmøde om forslag til Vandforsyningsplan 2009-2020 Tid Torsdag den 20.08.2009,

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd

Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Bjerringbro Nord og Syd Viborg kommune j.nr. 2007/09257 Favrskov kommune j.nr. 710-2007-48543 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af godt drikkevand

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005

Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Vandforsyningsplan for Bornholms Regionskommune 2005-2016 Gældende fra 24. november 2005 Natur & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn,

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION

GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION GRUNDVANDSFOREKOMSTER - UDPEGNING OG REVISION Civilingeniør Bente Villumsen Civilingeniør, ph.d. Marlene Ullum COWI A/S ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN

Læs mere

Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen

Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen Ejendomsselskabet Hedemarken, Grindsted Torvegade 16 6600 Vejen Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg med op til 14 boringer 1. sep 2015 Billund Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering

Læs mere

Vandforsyningsplan 2011 2023

Vandforsyningsplan 2011 2023 Vandforsyningsplan 2011 2023 1. INDLEDNING 3 1.1 Høringsperiode 4 1.2 Definitioner 5 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER 7 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning 7

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET.

Notat. Hydrogeologiske vurderinger 1 INDLEDNING. UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Notat UDKAST Frederikshavn Vand A/S ÅSTED KILDEPLADS - FORNYELSE AF 6 INDVINDINGSBORINGER VED LINDET. Hydrogeologiske vurderinger 16. januar 2012 Projekt nr. 206383 Udarbejdet af HEC Kontrolleret af JAK

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Slide: 1 Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011 Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Civ. Ing. Lars Isager Hedegaard, Hvidovre Forsyning Slide: 2 Inden vi ser på

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40

9. Vandforbrug...38 9.1 Plan for vandforbrug...39 9.2 Status på vandforbrug...39 9.3 Prognose for vandforbruget...40 VANDFORSYNINGSPLAN FOR GENTOFTE KOMMUNE 2011 INDHOLD Forord...3 Indledning...5 3. Sammenfatning af planmål...6 3.1 Forsyningsstruktur og vandforsyningens drift...7 3.2 Grundvandsressourcer...8 3.3 Ledningsnet...8

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser JUNI 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk

Tilstandsrapport og status. Stokkebro Vandværk Tilstandsrapport og status Stokkebro Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet

Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet Grundvandsdannelse og udnyttelse af grundvandet I vandplanerne er målet at 35 % af det dannede grundvand kan gå til vandindvinding. Det svarer til at lidt under 1.000 m 3 /ha/år af den årlige nedbør kan

Læs mere

Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017

Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017 Fanø Kommune Vandforsyningsplan 2006-2017 Miljøcenter Vest I/S Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Målsætning for vandforsyningen... 4 2.1 Strukturen... 4 2.2 Forsyningsområderne... 4 2.3 Ledningsnettet...

Læs mere

Indsatsplan Thyholm 2015

Indsatsplan Thyholm 2015 Indsatsplan Thyholm 2015 En dynamisk plan til beskyttelse af den fremtidige drikkevandsforsyning fra Jegindø Vandværk, Lyngs Vandværk, Oddesund Nord Vandværk, Søndbjerg Vandværk, Tambohus Vandværk, Thyholm

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND

TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING SAMT FORELØBIG TILLADELSE TIL INDVINDING AF GRUNDVAND Side 1/9 Henning Troldtoft Jensen Røjkærvej 23 7500 Holstebro Dato: 27-10-2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-88-13 Henv. til: Lise Kristensen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7807 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udkast 2-6-09 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej

Læs mere

Syddjurs Kommune 5. maj 2015

Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 5. maj 2015 Morten Hundahl Steen S. Wengel Marie Dehli Anne-Mette Randrup Rasmussen (Anna Okkerlund Brahe) Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Beredskabsplan

Læs mere

Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan ÅBO En plan for sikring af drikkevandsinteresser NOVEMBER 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER GRØNT REGNSKAB FOR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDENDE OPLYSNINGER... 3 1.1 Virksomhed... 3 1.2 Branche... 3 1.3 Organisation... 3 1.4 Andelshavere pr.

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Miljøcenter Ringkøbing e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Miljøcenter Ringkøbing e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Miljøcenter Ringkøbing e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt FASTERHOLT Gebyrfinancieret kortlægning i Fasterholt Generelle Indsatsområde Sagsnr.: 30.5480.01 Juni / 2007 Miljøcenter

Læs mere

Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen. Swing Design Tønder, Laursen Tønder. Sønderjyllands Amt

Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen. Swing Design Tønder, Laursen Tønder. Sønderjyllands Amt Udgiver: Sønderjyllands Amt Redaktion: Sats og tryk: Teknisk forvaltning, Grundvandsafdelingen Swing Design Tønder, Laursen Tønder Fotos: Sønderjyllands Amt Adresser: Sønderjyllands Amt Amtsgården Skelbækvej

Læs mere

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Dagsorden - Velkomst - Kommentarer til Rapport - Konsekvenser for landbrugsproduktionen - Alternative og Supplerende muligheder - Erstatning - Forslag

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde

Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Miljøpåvirkninger og administration af varme- og køleanlæg med jord og grundvand som energikilde Bente Villumsen 1 Tre anlægstyper A. Lukket system med horisontale slanger, 0,6-1 m under terræn B. Lukket

Læs mere

Grundvandsredegørelse for Tønder Kommune

Grundvandsredegørelse for Tønder Kommune Tønder Kommune Grundvandsredegørelse for Tønder Kommune Februar 2014 Udgivelsesdato : 4. februar 2014 Vores reference : 30.6614.11 Udarbejdet : Klaus Petersen, Charlotte Hessellund Jensen og Anders Brask-Nielsen

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Kastrup Nedervindinge Vandværk

Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket

Læs mere

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring

Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Ølholm Vandværk Andelsselskab Skolevej 66 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P20-2-11 02.7.2014

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav

Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Dispensation til modtagelse af jord i råstofgrav Uglehøj, Fladså Kommune En del af matrikel 7b og 8b Vester Egesborg By, Vester Egesborg Journalnr. 8-70-30-353-2-2000 / 04-000171 27. januar 2004 JES 1

Læs mere

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde

Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Emne: Orientering af kommunerne Favrskov, Århus og Syddjurs Kommune om hidtidige resultater af kortlægningen i Hadstenområdet samt fremtidigt arbejde Deltagere: Favrskov Kommune: Karin Hvidberg Nilsson,

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere