Klage over PWT Group til. 12. December 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage over PWT Group til. 12. December 2014"

Transkript

1 Klage over PWT Group til Mæglings og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd 12. December

2 Til: Mæglings og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Langelinie Alle København Ø Sagens parter Klagere: Clean Clothes Campaign Danmark (CCCDK) Fælledvej København N CVR: Clean Clothes Campaign Danmark er en uafhængig dansk forening som arbejder for at forbedre vilkårene for tekstilarbejdere i den globale tekstilindustri. Clean Clothes Campaign Danmark er deltager i det uformelle globale Clean Clothes Campaign netværk. Aktive Forbrugere Fælledvej København N CVR: Aktive Forbrugere er en privat forbrugerorganisation som arbejder for et miljø og socialtbæredygtigt forbrug. Aktive Forbrugere er medlemsorganisation i Forbrugerrådet og Consumers International. Kontaktperson for klagen: Klaus Melvin Jensen Sekretariatsleder Aktive Forbrugere & Clean Clothes Campaign Danmark s fælles sekretariat. Tlf Indklaget: PWT Group som ejer af Texman (har skiftet navn til PWT Brands) Gøteborgvej Aalborg SV CVR:

3 1. Sammenfatning Den specifikke hændelse, som denne klage omhandler, er sammenstyrtningen den 24. april 2013 af bygningen Rana Plaza hvor 1138 arbejdere omkom og mere end 2000 blev såret. Rana Plaza bygningen var situeret udenfor Dhaka, Bangladesh. Bygningen husede en række tekstilfabrikker, heriblandt New Wave Style Ltd., hvor Texman (ejet af PWT Group) var i en række år var en af hovedkunderne. CCCDK og Aktive Forbrugere mener, at PWT Group (Texman) har handlet i strid med OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder, ved at undlade at udvise den nødvendig omhu for at forebygge sammenstyrtningen, samt at de har afvist at afhjælpe ofrene for katastrofen ved ikke at yde kompensation til den dertil oprettede Rana Plaza Donors Trust Fund. Som foreskrevet i retningslinjernes afsnit II, punkt 10 og 12 om generelle politikker samt afsnit IV om menneskerettigheder og og afsnit V om ansættelse og forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. CCCDK og Aktive Forbrugere mener, at PWT Group (Texman) har undladt at udvise nødvendig omhu i forhold til deres leverandørers opfyldelse af retten til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår, som blandt andet er beskyttet i FN s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, artikel 7. ILO konvention nr. 131 og nr. 155 samt ILO s trepartserklæring vedrørende multinationale virksomheder. Denne konkrete sag viser særligt en manglende sikring af sikre og sunde arbejdsforhold hos leverandører, afhjælpning af overtrædelser, samt manglende sikring af rimelige lønninger og dermed også en manglende mulighed for leverandørernes ansatte til hvile, fritid og rimelig begrænsning af arbejdstiden. CCCDK har gentagne gange forgæves forsøgt indgå i en reel dialog med PWT Group (Texman) siden den 25. april 2013 (dagen efter katastrofen). PWT Group (Texman) har konsekvent afvist at de har noget medansvar for katastrofen og at de derfor heller ikke er forpligtet til med nødvendig omhu, ved at håndtere risici hos deres leverandør New Wave Style Ltd. Primor december 2014 har PWT Group (Texman) ikke indbetalt noget beløb til Rana Plaza Donors Trust Fund. CCCDK og Aktive Forbrugere har på ovenstående baggrund fundet det nødvendigt at indklage PWT Group (Texman) til Mæglings og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. 3

4 2. OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder 2.1 Respekt for grundlæggende menneskerettigheder Det fremgår af afsnit IV om menneskerettigheder i OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder, at virksomheder skal overholde grundlæggende menneskerettighedsprincipper og relevant national lovgivning, der gælder i de lande, hvor virksomheden opererer. Uanset, hvilke menneskeretlige instrumenter et land har tilsluttet sig, skal en virksomhed altid som minimum overholde de menneskerettigheder, som fremgår af The International Bill of Rights, som omfatter FN s verdenserklæring om menneskerettigheder, FN s konvention om borgerlige og politiske rettigheder samt FN s 1 konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Artikel 7 i FN s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder er særligt relevant i denne sag, da den beskytter retten til at nyde retfærdige og gunstige arbejdsvilkår. Artikel 7 omfatter blandt andet retten til sikre og sunde arbejdsforhold, en rimelig løn, som sikrer en værdig tilværelse og hvile, fritid og rimelig begrænsning af arbejdstiden. Det fremhæves desuden i kommentarerne til OECD s retningslinjer, at en stats manglende evne eller vilje til at overholde sine internationale menneskerettighedsforpligtelser på ingen 2 måde sænker forventningerne til, at virksomhederne overholder menneskerettighederne. Forpligtelsen til at overholde grundlæggende menneskerettigheder omfatter både virksomhedens egne aktiviteter samt et ansvar for at forebygge eller afhjælpe menneskerettighedskrænkelser, der gennem forretningspartnere har direkte tilknytning til virksomhedens forretningsaktiviteter, produkter eller tjenesteydelser. Dette gælder også selvom virksomheden ikke selv medvirker til krænkelsen, jf. afsnit IV, pkt. 3. Det fremhæves i kommentarerne til OECD s retningslinjer, at formålet ikke er at flytte ansvaret fra en leverandør, der forårsager menneskerettighedskrænkelser, til den modtagende virksomhed. Virksomheder bør imidlertid alt efter forholdene udnytte sin position til at påvirke bl.a. leverandører, der forårsager menneskerettighedskrænkelser, for 3 at forebygge eller afhjælpe krænkelser. 2.2 Nødvendig omhu (Due Diligence) Virksomheders pligt til at udvise nødvendig omhu fremgår både af retningslinjernes afsnit II om generelle politikker og afsnit IV om menneskerettigheder. Afsnit II, punkt 10 fastslår, at virksomheder skal håndtere aktuelle risici med nødvendig omhu. Dette kan ske ved at etablere et risikostyringssystem, som kan identificere, forebygge og afhjælpe aktuelle og mulige overtrædelser af retningslinjerne og redegøre for, hvordan sådanne overtrædelser håndteres. Punkt 12 fastslår, at nødvendig omhu også indebærer et ansvar for at søge at forebygge eller afhjælpe overtrædelser, som ikke forårsages af virksomheden, men af forretningspartnere. Kommentarerne til afsnit II i retningslinjerne fremhæver, at en virksomhed skal søge at standse eller forebygge overtrædelser af retningslinjerne, som identificeres i virksomhedens 1 Kommentar nr. 39 til afsnit IV i OECD s retningslinjer for Multinationale virksomheder. 2 Kommentar nr. 38 til afsnit IV i OECD s retningslinjer for Multinationale virksomheder. 3 Kommentar nr. 43 til afsnit IV i OECD s retningslinjer for Multinationale virksomheder. 4

5 leverandørkæde ved at anvende sin indflydelse overfor leverandøren. Virksomheden har indflydelse, hvis den har mulighed for at foranledige reelle ændringer hos leverandøren. En passende reaktion kan for eksempel være: at fortsætte relationen til leverandøren, mens en risiko afhjælpes; at suspendere relationen midlertidigt, mens risikoen afhjælpes; eller 4 at afbryde samarbejdet med leverandøren. Virksomhedens pligt til at udvise nødvendig omhu vil afhænge af omstændighederne i den konkrete situation og virksomheden skal tage højde for mulige negative sociale og 5 økonomiske konsekvenser en afbrydelse af et samarbejde. Nødvendig omhu kan også indebære at forebygge modsatrettede krav til en leverandør fra forskellige kunder ved at deltage i branchesamarbejder med de øvrige kunder for at 6 koordinere leverandørpolitikker og risikostyringsstrategier. Retningslinjernes afsnit IV, punkt 5 fastslår virksomheders pligt til at udvise nødvendige omhu på menneskerettighedsområdet afstemt efter virksomhedens størrelse, aktiviteter og forretningsomgivelser samt alvoren af risikoen for krænkelser af menneskerettighederne. Virksomheder bør evaluere sin faktiske og mulige effekt på og iværksætte relevante tiltag for at påvirke den menneskeretlige situation. Derudover bør virksomheden kommunikere, hvordan den arbejder med menneskerettigheder. Særligt på menneskerettighedsområdet vil nødvendig omhu være en fortsat proces, da menneskerettighedskrænkelser kan udvikle sig 7 over tid i takt med, at virksomhedens aktiviteter og omgivelser udvikler sig. 2.3 Arbejdsforhold Retningslinjernes afsnit V vedrører ansættelse og forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Afsnit V, punkt 4 fastslår, at virksomheder blandt andet inden for rammerne af internationale arbejdsmarkedsstandarder skal tilbyde lønninger, goder og arbejdsvilkår, som står i forhold til virksomhedens økonomiske situation, og som minimum opfylder arbejdstagerens og dennes families basale behov. I bemærkningerne til afsnit V uddybes det, at multinationale virksomheder forventes at overholde national lovgivning og industrinormer for at minimere risikoen for arbejdsrelaterede og at virksomhederne opfordres til at styrke arbejdsmiljøindsatsen i alle virksomhedens aktiviteter, også i tilfælde hvor der ikke er formelle nationale lovkrav herom. Endelig bør virksomheder respektere arbejdstageres mulighed for, at forlade en arbejdssituation, når der er rimelig grund til at 8 formode, at der er en overhængende og alvorlig sikkerhedsmæssig fare. Bemærkningerne til OECD s retningslinjer henviser til ILO som det kompetente organ, der fastlægger og udøver internationale arbejdsmarkedsstandarder. Retningslinjerne har blandt andet til formål at højne de multinationale virksomheders overholdelse af disse standarder og principper. Retningslinjerne bør anvendes parallelt med ILO's trepartserklæring om 4 Kommentar nr til afsnit II i OECD s retningslinjer for Multinationale virksomheder. 5 Kommentar nr. 22 til afsnit II i OECD s retningslinjer for Multinationale virksomheder. 6 Kommentar nr. 23 til afsnit II i OECD s retningslinjer for Multinationale virksomheder. 7 Kommentar nr. 45 til afsnit Iv i OECD s retningslinjer for Multinationale virksomheder. 8 Kommentar nr. 57 til afsnit V i OECD s retningslinjer for Multinationale virksomheder. 5

6 principperne vedrørende de multinationale virksomheder og socialpolitikken fra 2006, og 9 erklæringen kan anvendes som en uddybning af retningslinjerne. Punkt 38 i ILO s trepartserklæring vedrørende multinationale virksomheder fremhæver, at multinationale virksomheder bør opretholde et højt niveau for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i overensstemmelse med nationale krav. Multinationale virksomheder bør endvidere anvende sin samlede erfaring og kendskab til særlige risici til at forebygge ulykker. Endvidere forventes multinationale virksomheder ligesom nationale virksomheder at have en ledende rolle i forhold til at undersøge årsager arbejdsulykker og til at medvirke til initiativer, der forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen. ILO s konvention nr. 131 vedrører mindsteløn. Ifølge konventionens artikel 3, bør niveauet for mindsteløn fastlægges i forhold til arbejdstagere og deres familiers behov, landets generelle lønniveau, leveomkostninger, tilgængelige sociale ydelser, levestandarden i landet såvel som økonomiske forhold og interessen i at fastholde en høj beskæftigelse. ILO konvention nr. 155 vedrører sundhed og sikkerhed på arbejdspladser. Artikel 13 i konventionen fastslår, at en medarbejder, der har forladt en arbejdssituation, som vedkommende med rette formoder udgjorde en overhængende og alvorlig fare for sit liv eller helbred skal beskyttes mod unødigt pres og repressalier. Artikel 16 fastslår, at arbejdsgivere skal sikre, at arbejdspladser, maskineri, udstyr mv. så vidt muligt er forsvarlige og ikke udgør en risiko for medarbejdernes helbred. 2.4 Oprejsning Retningslinjernes afsnit IV, punkt 6 fastslår, at virksomheder, der konstaterer, at de har forårsaget eller medvirket til krænkelser af menneskerettigheder, bør udbedre krænkelserne selv eller samarbejde for at udbedre krænkelserne gennem legitime processer. Kommentarer til Retningslinjernes afsnit IV fremhæver, at den mest hensigtsmæssige måde at udbedre krænkelser på, vil være situationsbestemt. I nogle situationer vil det være nødvendigt at samarbejde med retslige eller statslige udenretlige mekanismer. I andre tilfælde kan det være mere hensigtsmæssigt at etablere klagemekanismer for berørte personer. Sådanne klagemekanismer skal altid være: Legitime Tilgængelige Forudsigelige Retfærdige Kompatible med retningslinjerne Transparente 10 Baseret på dialog og engagement med henblik på at finde fælles løsninger. 9 Kommentar nr. 48 til afsnit V i OECD s retningslinjer for Multinationale virksomheder. 10 Kommentar nr. 46 til afsnit IV i OECD s retningslinjer for Multinationale virksomheder. 6

7 3. Sagens faktiske omstændigheder 3.1 Rana Plaza ulykken Rana Plaza tekstilfabrikken lå i Savar, et yderdistrikt af Dhaka, Bangladesh, og bestod af i 11 alt otte etager, hvoraf fire var ulovligt bygget ovenpå de godkendte fire etager. En niende etage var undervejs. På de øverste etager var etableret tungt maskineri, som i sidste ende var med til at få bygningen til at styrte sammen. Bygningen var konstrueret til kontorer og butikker, ikke fabrikker. Bygningen husede banker og småbutikker i stueetagen og fem 12 tekstilfabrikker på de øvrige etager. Rana Plaza styrtede sammen den 24. april 2013 omkring klokken ni om morgenen lokal tid. Da store revner var blevet opdaget i murene dagen før, turde nogle af bygningens syersker ikke at gå indenfor. Syerskerne gik ind i fabrikken og påbegyndte deres arbejde, da de blev 13 truet med at miste en månedsløn, hvis de undlod. Syerskerne bliver betalt en meget lille løn og det er nødvendigt for dem at overarbejde for at sikre en tilstrækkelig indtægt. Der døde personer i sammenstyrtningen og mere end personer blev såret. Mange overlevende har mistet lemmer, som var fastklemt i murbrokkerne. Halvdelen af de døde var kvinder og mange børn mistede livet, da de blev passet i bygningen mens mødrene var på arbejde. 3.2 PWT Group (Texmans) relation til Rana Plaza 14 Fabrikken New Wave Style Ltd.fremstillede produkter i Rana Plaza bygningen. På New Wave Styles Ltd. liste over main buyers fremgår det, at Texman, er blandt fabrikkens 15 største kunder. Texman fik produceret tøjmærkerne Shine og Jack s på Rana Plaza. Disse mærker sælges i Tøjeksperten og Wagnerbutikkerne, som også ejes af PWT Group. Polaris Private Equity ejer 60 % af PWT Group (se vedhæftede bilag). Texmans administrerende direktør, Ole Koch Hansen, oplyste dagen efter ulykken til Berlingske Business, at Texman har haft New Wave Styles Ltd. som leverandør i 7 8 år, og 16 at Texman har besøgt fabrikken. Texmans indkøbschef, Lars Kristensen, har endvidere under et møde med CCCDK den 22. april 2014 oplyst, at han personligt har været på besøg på fabrikken. Texman havde ikke en produktion i gang på dagen, hvor bygningen styrtede 17 sammen. Texmans fik imidlertid produceret tøj en måned før kollapset. Ligesom der er 18 fundet en række produktionsdokumenter fra Texman i ruinerne 11 Building Collapse in Bangladesh Leaves Scores Dead, New York Times , building collapse.html?hp&_r=0 12 Tøjets Tragedier, Danwatch, Bilag #1 13 Shirt on you back: the human cost of the Bangladeshi garment industry, The Guardian , interactive/2014/apr/bangladesh shirt on your back 14 The Guardian, 24. april 2013: Matalan supplier among manufacturers in Bangladesh building collapse, building collapse kills garment workers, The Star, 25. april 2013: Bangladesh building collapse kills more than 230; Joe Fresh clothing, other brands made at site, _at_site.html 15 Genetableret link fra den 6. december 2012, New Wave Limited Findes også som bilag #2 16 Berlingske Business, 24. april 2013: Tøjekspertens skjorteleverandør ramt af dramatisk fabrikskollaps, skjorteleverandoer ramt af dramatisk fabrikskollaps BEMÆRK at PWT Group i andre sammenhænge har oplyst andet årstal for påbegyndelse af samarbejdet med New Wave Limited Ltd. 17 Orientering om PWT Group s produktion i Rana Plaza, Bangladesh group.com/wp content/uploads/2014/05/orientering_om_pwt_groups_underleverandoer_i_bangladesh_da.pdf 18 Dokumenter fundet af International Labor Rights Forum, Se bilag #3 7

8 3.3 International kontekst Denne klage vedrører manglende rettidig omhu udøvet af PWT Group (Texman) i forhold til arbejdsforholdene i Rana Plaza bygningen. For at vurdere den konkrete sag, mener CCCDK og Aktive Forbrugere imidlertid at det er nødvendigt at være opmærksom på generelle trends i vestlige virksomheders leverandørkæde strategi, som efter CCCDK og Aktive Forbrugeres opfattelse er kendetegnet ved manglende nødvendig omhu. Import af tekstil udenfor EU er kendetegnet ved store ordrer og korte leveringstider til 19 billige penge. Omkostningerne på tekstil importeret fra lande udenfor EU er faldet de 20 seneste år (se nedenstående figurer). Samtidig er mængderne af importeret tekstil steget. Der er således et fald i den betaling, der gives for de enkelte stykker tøj. Betalingerne til de producerende fabrikker dækker løn til arbejderne, profit til fabriksejeren og overhead. Overhead skal bl.a. bruges til at vedligeholde fabriksbygningen. En faldende indtægt pr. vare for fabrikken medfører, at der skæres i en eller flere af disse områder. Dette skal også ses i lyset af, at der i størsteparten af de tekstilproducerende lande ikke er tilstrækkelig kontrol med sikkerhed og lønforhold, på trods af lovkrav herom. Kilde: Clothessource, UK import figures, Doug Miller, University of Northhumbria 19 Doug Miller, Towards Sustainable Labour Costing in the Global Apparel Industry: 20 EU importtal 8

9 Kilde: Fra Stitching a Decent Wage Across Borders, the Asia Floor Wage Campaign, 2009 Kilde: Clothessource, UK import figures, Doug Miller, University of Northhumbria Mange multinationale virksomheder har vedtaget csr politikker, som vedrører sikkerhed og arbejdstagerrettigheder ved deres outsourcede produktionssteder. Disse politikker sikres imidlertid ikke gennemført i praksis. I virksomhedernes forsyningskæder forekommer det ofte, at arbejdere underbetales og dermed tvinges til at arbejde mange timer i et usikkert arbejdsmiljø. 9

10 3.4 Eksempler på ulykker på tekstilfabrikker i Bangladesh Rana Plaza er ikke et enkeltstående eksempel. I Bangladesh har der, bare i løbet af de seneste år, været en række ulykker på tekstilfabrikker med sårede og døde tekstilarbejdere som følge. CCCDK har ved flere lejligheder advaret mod de dårlige arbejdsforhold og gjort opmærksom på, at de vestlige producenter bør sikre sig mod ulykker de steder, de får deres tøj 21 produceret. Følgende er en ikke udtømmende liste over ulykker på tekstilfabrikker i Bangladesh siden , 11. april, Spectrum Fabrikkenuden forr Dhaka kollapsede. 64 personer døde, ca. 80 personer blev sårede. 2006, 23. februar, KTS Textile Industries i Chittagong brændte. 61 personer døde, ca. 100 personer blev sårede. 2006, 25. februar, Phoenix Bygningen i Dhaka kollapsede. 22 personer døde, ca. 50 blev sårede. 2006, 6. marts, Sayem Fashions i Gazipur brændte. 3 personer døde, ca. 50 blev sårede. 2010, 25. februar, Garib and Garib brændte. 21 personer døde, ca. 50 personer blev sårede. 2010, 14. december, That s It Sportswear Fabrikken brændte. 29 personer døde og 11 personer blev hårdt sårede. 2011, 3. december, Eurotex, eksplosion. 2 personer døde og 64 personer blev sårede. 2012, 24. november, Tazreen Fabrikken, Brand. 117 døde og mere end 200 sårede. Ovenstående og andre ulykker har været omfattende omtalt i medierne Bangladesh og internationalt. Ligesom der gennem årene er udgivet en række rapporter om problemet. Det er således særdeles velkendt, at der er store problemer med sikkerheden på tekstilfabrikker i Bangladesh. Der er tale om systematiske brud på sikkerhedsreglerne, f.eks. aflåste og manglende nødudgange, ulovlige tilbygninger, manglende brandøvelser og brandudstyr, samt fabriksbygninger som dels i er dårlig stand og/eller ikke bygget til industriproduktion. En virksomhed der som PWT Group (Texman) i årevis har haft leverandører i Bangladesh kan ikke have været uvidende om problemet og det enorme omfang. 21 Clean Clothes Campaign: Hazardous Workplaces, november 2012 (Bilag #4) og The Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) & Clean Clothes Campaign: Fatal Fashion: Analysis of recent factory fires in Pakistan and Bangladesh: a call to protect and respect garment workers lives, marts 2013 (Bilag #5) 22 Se appendix I i rapporten Hazardous Workplaces, november

11 4. PWT Group (Texman) manglende udvisning af nødvendig omhu CCCDK og Aktive Forbrugere mener, at PWT Group (Texman) har handlet i strid med OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder, ved at undlade at udvise nødvendig omhu, som foreskrevet i retningslinjernes afsnit II, punkt 10 og 12 om generelle politikker samt afsnit IV om menneskerettigheder og afsnit V om ansættelse og forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. CCCDK og Aktive Forbrugere mener særligt, at PWT Group (Texman) har undladt at udvise nødvendig omhu i forhold til deres leverandørers opfyldelse af retten til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår, som blandt andet er beskyttet i FN s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, artikel 7, ILO konvention nr. 131 og nr. 155 samt ILO s trepartserklæring vedrørende multinationale virksomheder. Denne konkrete sag viser særligt en manglende sikring af sikre og sunde arbejdsforhold hos leverandører, men også manglende sikring af rimelige lønninger og dermed også en manglende mulighed for leverandørernes ansatte til hvile, fritid og rimelig begrænsning af arbejdstiden. Arbejdsforholdene i Bangladesh, det lave lønniveau og de mange ulykker på fabrikker er kendte i offentligheden og i særdeleshed blandt virksomheder som PWT Group (Texman), der har deres kerneforretning i tekstilbranchen. I forbindelse med den Universelle Periodiske Bedømmelse (Universal Periodic Review) af Bangladesh i 2013 fremhævede flere civilsamfundsorganisationer i sine parallelrapporter til Menneskerettighedsrådet, at tøjindustrien i Bangladesh generelt er kendetegnet ved dårlig betaling af ansatte, dårlige 23 arbejdsforhold og for lange arbejdsdage. PWT Group (Texman) burde således have udvist særlig agtpågivenhed, da samarbejdet med New Wave Stules Ltd. fabrikken blev indgået. PWT Group (Texman) burde særligt have sikret sig, at løn og bygningssikkerhed var tilfredsstillende og i den forbindelse have 24 vurderet, om deres betaling for produktionen kunne dække både leveløn og en rimelig indtjening for fabrikken til at opretholde de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. PWT Group (Texman) burde endvidere få udført en uafhængig bygningsvurdering af Rana Plaza. Texman har imidlertid ikke gjort noget selvstændigt for at sikre sig, at bygningens beskaffenhed var tilstrækkelig sikker. PWT Group (Texman) har alene lagt to allerede eksisterende inspektioner af Rana Plaza fabrikker til grund, som er udført af Foreign Trade Association (FTA): Business Social Compliance Initiative (BSCI). Disse inspektioner er ikke bestilt af PWT Group (Texman), men udført af BSCI for en anden kunde. BSCIs inspektioner 25 kontrollerer imidlertid ikke bygningssikkerhed. En alvorligt mangel som BSCI anerkendte i 23 Human Rights Council, 29 January 2013, Working Group on the Universal Periodic Review, Sixteenth session, Summary prepared by the Office of the High Commissioner for Human Rights in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21, Bangladesh, tilgængelig på: ods.un.org/tmp/ html. 24 FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne Artikel 23. stk 3. siger: "Enhver, der arbejder, har ret til et retfærdigt og gunstigt vederlag, der sikrer ham selv og hans familie en menneskeværdig tilværelse, og om fornødent tillige til andre sociale beskyttelsesforanstaltninger.". Alligevel præges den globale tekstilindustri af ekstremt lave lønninger som reelt gør at arbejderne lever et liv præget af fattigdom. Leveløn fungere som en benchmark for lønnen i tekstilindustrien og er defineret som den løn en arbejder skal kunne tjenes på en standard arbejdsuge (ikke mere end 48 timer) og som tillader arbejderen at kunne købe mad til sig selv og sin familie, betale husleje, betale for sundhedsydelser, tøj, transport og uddannelse og gøre det muligt at spare en smule op til uventede udgifter. 25 BSCI: Statement on the Rana Plaza Building Collapse in Bangladesh, intl.org/news events/statement rana plaza building collapse bangladesh 11

12 forbindelse med en tidligere sammenstyrtning af Spectrum Fabrikken i Bangladesh 11. april 2005, hvor 64 personer døde og 80 personer blev såret, hvor BSCI også havde udført 26 kontrolinspektioner. CCCDK har forgæves forsøgt at få udleveret de to rapporter fra BSCI. CCCDK kender således ikke indholdet i rapporterne og ved ikke, om de er positive eller negative omkring forholdene på fabrikkerne. PWT Group (Texman) besøgte også selv Rana Plaza uden dog at bemærke mangler ved bygningssikkerheden. PWT Group (Texman) bemærkede heller ikke, at Rana Plaza var opført til kontorbrug og ikke fabrikker. Som det også er nævnt i afsnit 2 ovenfor, fremgår det både af bemærkningerne til afsnit V i OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder og artikel 13 i ILO konvention nr. 155, at virksomheder skal respektere arbejdstageres mulighed for, at forlade en arbejdssituation, når der er rimelig grund til at formode, at der er en overhængende og alvorlig sikkerhedsmæssig fare og at en medarbejder ikke som følge heraf må udsættes for unødigt pres eller repressalier. Før sammenstyrtningen af Rana Plaza turde en gruppe syersker ikke at gå ind i bygningen, da der var opdaget store revner i bygningen. Syerskerne blev imidlertid truet til at gå ind i bygningen og påbegynde sit arbejde. For så vidt angår lønniveauet hos PWT Group (Texman)leverandører må det antages, at Texman har betalt markedsprisen for deres varer. Som anført ovenfor, så er der ved de generelt anvendte leverandørkæde strategier ikke plads til lønninger over minimumsløn. I Bangladesh tilfælde, hvor minimumslønnen reguleres meget uregelmæssigt og med års mellemrum, er det dog praksis at betale over minimumslønnen, men stadig langt under 27 levelønsniveauet. Minimumslønnen i Bangladesh er 369 DKK pr. måned og levelønnen er 28 udregnet til 2155 DKK. Den reelt udbetalte løn ligger mellem de to tal og bliver optjent ved en 48 timers arbejdsuge inklusiv en betydelig mængde overarbejde. Endvidere bliver arbejderne meget følsomme overfor arbejdsgiverens krav, og som i tilfældet med Rana Plaza blev konsekvensen, at arbejderne gik ind i en bygning med synlige skader ved truslen om at få frataget en månedsløn. PWT Group (Texman) burde have sikret sig, at de bestilte varer fra en fabrik, hvor medarbejderne var fagligt organiserede samt modtog en tilstrækkelig løn. PWT Group (Texman) burde desuden have betalt en pris for deres varer, som kan dække fabriksarbejdernes leveløn og en rimelig indtægt til fabrikken til at vedligeholdelse mv. 26 European Commerce pushes for improvement of social, Pressemeddelelse BSCI og FTA (Foreign Trade Agreement). Se bilag #6 27 Se her, hvordan levelønsniveauet udregnes: a living wage. 28 Rapport: Stitching a Decent Wage Across Borders, august 2009, Clean Clothes Campaign; Beløb i Euro omregnet til DKK 12

13 5. PWT Groups efterfølgende ansvar ILO oprettede i januar 2014 en fond i kølvandet på ulykken, The Rana Plaza Trust Fund. Formålet er at hjælpe de efterladte og de sårede efter ulykken. Fonden er udtryk for den erstatningsforpligtelse (remedy), som FN s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv inkluderer som den ene af de tre søjler i ansvarlig adfærd for virksomheder. Det er hensigten, at særligt virksomheder, som fik produceret på fabrikken, kan indbetale penge til fonden, men private og andre fonde og organisationer kan også bidrage til fonden. Der er i alt brug for 40 millioner USD for at dække behovet. Bangladesh er er nr 145 på Transparency Internationals corruption perceptions index med en score på 25/100. Samtidig er det grundlæggende svært med sikkerhed at identificerer ofre og deres pårørende, særligt en situation hvor fx ansættelsesdokumenter er begravet under ruinerne. Der er med andre ord stor risiko for at kompensation fra en virksomhed som udbetaler den selvstændigt, ender i hænderne på de forkerte. The Rana Plaza Trust Fund er derfor en helt unik fond som giver PWT Group (Texman) for at betale en retfærdig beregnet erstatning til de berettigede ofre. Men PWT Group (Texman) har på nuværende tidspunkt valgt ikke at betale til fonden. I stedet har PWT Group (Texman) efter eget udsagn valgt at donere et ikke offentliggjort beløb til Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) og til Centre for Rehabilitation of the Paralysed (CRP) i Bangladesh. PWT Group (Texman) har siden maj 2014 forsøgt at få fonden til at godkende, at beløbet kan blive indoptaget i fonden. Ifølge vores vidende har PWT Group (Texman) ikke formået at få fonden til at anerkende at PWT Group (Texman) donation som et reelt bidrag. Det skal også bemærkes at en lang række virksomheder har indbetalt til Rana Plaza fonden 29 som primo december 2014 havde modtaget 22 millioner USD. Bl.a. har den Danske virksomhed Mascot Workwear (som havde en mindre produktion på Rana Plaza) indbetalt til fonden. 29 Rana Plaza Arrangment Donors: arrangement.org/fund/donors 13

14 6. Krav til PWT Group (Texman) CCCDK og Aktive Forbrugere mener, at PWT Group (Texman) bør gøre følgende: Anerkende at PWT Groups forretningsmetoder har medført en krænkelse af OECD s retningslinjer, og at virksomheden ikke har udvist nødvendig omhu ved at medvirke til at sikre, at grundlæggende menneskerettigheder overholdes. Foretage de nødvendige foranstaltninger for at garantere, at lignende episoder ikke gentager sig også uden for Bangladesh, herunder; Offentliggøre sine leverandørlister ligesom andre virksomheder har valgt at 30 gøre. Sikre transparens omkring deres forretningsmetoder ved løbende at offentliggøre kontrolrapporter fra fabrikker, hvor deres eksterne produktion foregår, som det også er foreskrevet i FN s Guiding Principles 21. Betale erstatning til den ILO oprettede fond for ofrene fra Rana Plaza kollapset. Beløbet bør afspejle, at PWT Group (Texman) var hovedkunde hos New Wave Style Ltd, at at de fik produceret på fabrikken i årevis, at de var en af kun 30 virksomheder som fik produceret på Rana Plaza og at PWT Group i 2012/2013 havde en nettoomsætning på 832 millioner DKK og et Driftsresultat (EBITDA) på millioner DKK. CCCDK og Aktive Forbrugere vurderer at en erstatning på 1 million USD (som svarer til 2,5 % af det samlede nødvendige erstatningsbeløb) er et realistisk bud på et tilstrækkeligt bidrag. 30 Eksempler på virksomheder, der lægger deres leverandørlister åbent frem er: Nudie Jeans (SE), H&M (SE) og Varner (NO). 31 PWT summary annual report 2012/13, Pressrelease (Danish), group.com/wp content/uploads/2014/05/14_pressemeddelelse.pdf 14

15 7. Oversigt over CCCDK s Kommunikation med PWT Group (Texman): Nedenstående er et udvalg af de vigtigste korrespondancer mellem CCCDK og PWT Group (Texman) vedrørende Rana Plaza. Se bilag # CCCDK henvendte sig (for første gang) den 25. april 2013 kl. 12:04 og (for anden gang) den 29. april kl. 15:46 til Texman for at gøre opmærksom på, at Texmans tøjmærker Jack s og Shine var blevet fundet i ruinerne efter sammenstyrtningen af Rana Plaza. CCCDK opfordrede Texman til at oplyse om og i givet fald hvordan de havde til hensigt at hjælpe ofrene både på kort og langt sigt. Den 30. april 2013 kl. 07:29 sendte Texman en bekræftelse på at have modtaget CCCDKs mail d. 25. april. Den 30. april 2013 kl. 12:46 henvendte CCCDK sig til Texman og anmodede Texman om at oplyse i løbet af de følgende 24 timer, hvordan de ville hjælpe ofrene fra katastrofen. Den 30. april 2013 kl. 12:54 henvendte Texman sig til CCCDK og oplyste, at det havde til hensigt at yde økonomisk hjælp til ofrene. Den 13. maj 2013 meddelte PWT Group ved Managing Partner Jan Johan Kühl i TV Avisen, at PWT Group ville yde økonomisk hjælp til ofrene. Den 23. maj 2013 kl. 13:27 henvendte CCCDK sig til Texman og opfordrede dem til at yde økonomiske bidrag via den særlige kompensationsfond Den 4. april 2014 henvendte Human Rights Watch sig til PWT Group og spurgte om årsagen 32 til, at PWT Group ikke ydet økonomisk støtte til Rana Plaza Fonden. Den 10. april 2014 henvendte CCCDK sig til Polaris Private Equity, som ejer hovedparten af PWT Group, og opfordrede dem til at motivere Texman til at yde økonomisk støtte til Rana Plaza Fonden. Den 11. april 2014 henvendte Corporate Marketingmanager fra PWT Group, Brian Børsting, sig til CCCDK og inviterede til et dialogmøde, som CCCDK takkede ja til. CCCDK mødtes med Brian Børsting og indkøbschef Lars Kristensen i PWT Groups hovedkontor i Aalborg, den 22. april Ved mødet opfordrede CCCDK på ny til, at Texman burde betale et passende beløb i forhold til deres ordrestørrelse på Rana Plaza til den officielle Rana Plaza Fond. Texman oplyste, at de havde betalt penge til et lokalt hospital og BMGEA, men oplyste ikke hvor meget. På CCCDK s foranledning ville Texman undersøge, om de allerede fordelte midler ville kunne regnes som en indbetaling til fonden. 32 PWT Group to HRW, , Bilag #8 15

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Det danske OECD kontaktpunkt Clean Clothes Danmark og Aktive Forbrugeres klage over PWT Group A/S ENDELIG UDTALELSE 17. oktober 2016 1. RESUMÉ

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

Høring over udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Erhvervs- og Selskabsstyrelsen cwg@eogs.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 23. januar 2012 J.NR.

Læs mere

Halvårsdag for Rana Plaza tragedien

Halvårsdag for Rana Plaza tragedien Halvårsdag for Rana Plaza tragedien Status for det danske partnerskab for ansvarlig tekstilproduktion i Bangladesh For et halvt år siden, den 24. april 2013, styrtede Rana Plaza sammen. Rana Plaza var

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING

Bilag 1A. Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) Side 1 af INDLEDNING Bilag 1A Side 1 af 13 Virksomhedens ansvar: Generelle krav (MK) 1. INDLEDNING Samfundsansvar skal systematisk og konsekvent indgå i den statslige indkøbspolitik. Ved opfyldelsen af Rammeaftalen forpligter

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Mægling- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) modtog klagen den 22. oktober 2013.

Mægling- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) modtog klagen den 22. oktober 2013. 14. august 2014 Endelig udtalelse Mæglings- og klageinstitutionen Klager 3F Indklagede - Greenpeas Enterprise ApS Mægling- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd (MKI) modtog klagen den

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

a. Evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 5.september 2013 /runsko Beslutningsreferat: 8. møde i institutionen den 4. september 2013 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Orht, Kim Haggren, Karin Buhmann, Marie Voldby,

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det. Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7.

Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det. Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7. Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7. oktober 2015 Hvad er OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder?

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

CSR? Bare rolig - vi hjælper!

CSR? Bare rolig - vi hjælper! CSR? Bare rolig - vi hjælper! Dansk Mode & Textil Dansk Mode & Textil har været branchens naturlige omdrejningspunkt siden 1895, og er i dag en moderne branche- og arbejdsgiverorganisation med indsigt

Læs mere

Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017.

Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017. 09-03-2017 /marbay Beslutningsreferat for 29. møde i MKI den 3. marts 2017. Til stede: Mads Øvlisen (formand), Kim Haggren, Linda Nielsen, Rasmus Raabjerg Nielsen, Ellen Marie Friis Johansen, Christina

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

92-gruppens høringssvar - Udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

92-gruppens høringssvar - Udkast til forslag til lov om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Til Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade 10-12 1216 København K 92-gruppen c/o CARE Danmark Nørrebrogade 68 B, 2200 KBH N Tlf: 35 245090 ell. 35 245091 e-mail: tdc@92grp.dk Website: www.92grp.dk

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

HØJPROFIL LAVPROFIL. bliver. Fra idé til virkelighed. Når. Profilerede produkter handler ofte om detaljer. Det er detaljerne

HØJPROFIL LAVPROFIL. bliver. Fra idé til virkelighed. Når. Profilerede produkter handler ofte om detaljer. Det er detaljerne 1 Når LAVPROFIL bliver HØJPROFIL Fra idé til virkelighed Profilerede produkter handler ofte om detaljer. Det er detaljerne som gør forskellen og det er detaljerne som gør, at varen opfattes som mere eksklusiv.

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2016

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2016 ÅRSBERETNING MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2016 Det danske nationale kontaktpunkt OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder 2 Formandens forord Et år med fokus

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed 1. 1. 1 Hvem anses efter national lovgivning

Læs mere

MÆGLINGS OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2012/2013

MÆGLINGS OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2012/2013 ÅRSBERETNING MÆGLINGS OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2012/2013 Det danske nationale kontaktpunkt OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder Velkommen ved formanden Formandens

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2015

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2015 ÅRSBERETNING MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD 2015 Det danske nationale kontaktpunkt OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder Formandens forord Mæglings- og

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Tøjets Tragedier. Bangladeshs tekstilsektor et år efter Rana Plaza

Tøjets Tragedier. Bangladeshs tekstilsektor et år efter Rana Plaza Tøjets Tragedier Bangladeshs tekstilsektor et år efter Rana Plaza Rapport April 2014 Copyright 2014 DanWatch Alle rettigheder forbeholdt. Forfatter: Sarah Dieckmann & Søren Henriksen Reseacher: Sarah Dieckmann

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Fra idé til virkelighed

Fra idé til virkelighed 1 2 CASE: AQUATOUR Fra idé til virkelighed Profilerede produkter handler ofte om detaljer. Det er detaljerne som gør forskellen og det er detaljerne som gør, at varen opfattes som mere eksklusiv. Når du

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Bilag 19, Samfundsansvar

Bilag 19, Samfundsansvar Bilag 19, Samfundsansvar Version Ændringer Dato 2.1 Korrektur: 06-02-2014 - Afsnit ændret til Punkt - Digitaliseringsstyrelsen ændret til Kunden - Vejledning til udfyldelse - Complianceliste 3.0 Ophøjet

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

FNs børnekonvention i forkortet version

FNs børnekonvention i forkortet version FNs børnekonvention i forkortet version ARTIKEL 1 Definitionen på et barn Alle personer under 18 år, medmindre den nationale lovgivning fastsætter en lavere myndighedsalder. ARTIKEL 2 Ligestilling og beskyttelse

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI

Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI 10. december 2013 /elmajo Skriftlig orientering om konferencer og møder i efteråret 2013, hvor MKI har deltaget, samt kommende dokumenter af relevans for MKI 1. Informationsmøder mv. i Danmark CSR Awards

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

NOTAT. Spørgsmål: Ovenstående kan uautoriseret oversættes med:

NOTAT. Spørgsmål: Ovenstående kan uautoriseret oversættes med: Spørgsmål: Kenneth F. Christensen anmodede den 28. april 2015 om en undersøgelse af hvorvidt de nuværende sociale klausuler er dækkende for indkøb af flybilletter? NOTAT RÅDHUSET Økonomi og Stabe Borgmesterkontoret

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

HØRINGSSVAR: Vedrørende det offentliges samfundsansvar i forslag om udbudslov

HØRINGSSVAR: Vedrørende det offentliges samfundsansvar i forslag om udbudslov HØRINGSSVAR: Vedrørende det offentliges samfundsansvar i forslag om udbudslov Dette høringssvar er et samlet høringssvar fra: FSC Mærket, Verdens Skove, Dansk Naturfredningsforening, Mellemfolkeligt Samvirke,

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere