Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR"

Transkript

1 Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv

2 Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv Udarbejdet af Marie Gradert og Peter Engel, Dansk Standard for Erhvervsstyrelsen. Baggrundsdokumentet er blevet til med støtte fra Danish Responsibility. August 2014 ISBN nr

3 Indhold Indledning... 4 Introduktion til de fire retningslinjer... 5 Sammenligning af det væsentligste indhold... 7 Menneskerettigheder... 7 Arbejdsforhold... 8 Miljø... 8 Økonomi- og forretningsanliggender... 9 Forbrugeranliggender Lokal samfundsudvikling Oversigt over indholdet i de fire retningslinjer Hvad betyder retningslinjerne for dig i praksis?

4 Indledning Denne pjece henvender sig til dig, der har brug for en kort og praktisk introduktion til de vigtigste internationale retningslinjer for CSR, deres sammenhænge og forskelle. Retningslinjerne er det internationale samfunds forventninger til ansvarlig virksomhedsadfærd. Der er et stigende fokus på internationale retningslinjer, fordi virksomheder i dag har leverandører og kunder over hele verden. Selv små og mellemstore virksomheder har leverandører i lande, hvor der produceres under problematiske forhold. Der er også stigende forventninger fra kunder. Således får syv ud af ti danske virksomheder spørgsmål eller krav til deres CSR-indsats fra kunder. Udgangspunktet for denne pjece er de fire internationale retningslinjer: OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact (forkortet UNGC) FN s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv (forkortet UNGP) Der er forskel på, hvor meget retningslinjerne udfolder de enkelte temaer og vejleder læseren. ISO har både principper og en vejledning til implementering, hvor der til de tre øvrige retningslinjer knytter sig separate implementeringsvejledninger. De er ikke er medtaget her af afgrænsningsmæssige hensyn. 4

5 Introduktion til de fire retningslinjer Ens for retningslinjerne er, at de som udgangspunkt er frivillige at følge og kan bruges som inspiration. De kan således ikke retshåndhæves. Flere af emnerne i retningslinjerne er i Danmark og mange andre lande underlagt lovgivning. Det er i den sammenhæng væsentligt at være opmærksom på, at retningslinjerne ikke kan træde i stedet for eller tilsidesætte nationalt gældende love og bestemmelser. De fire retningslinjer deler mange fællesnævnere og bygger på mange af de samme internationale konventioner, erklæringer og principper som et resultat af samarbejdet mellem organisationerne. I det følgende kan du læse en kort introduktion til hver af de fire internationale retningslinjer for CSR. OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder består af en række anbefalinger om ansvarlig virksomhedsadfærd udarbejdet og vedtaget af OECD s medlemslande. Retningslinjerne omhandler principper for ansvarlig virksomhedsadfærd i en global kontekst i overensstemmelse med gældende love og internationalt anerkendte standarder. De omhandler CSR-områderne: Offentliggørelse af oplysninger, menneskerettigheder, ansættelse og forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager, miljø, bekæmpelse af bestikkelse og pengeafpresning, forbrugerinteresser, videnskab og teknologi, konkurrence og beskatning. Virksomhederne bør foretage due diligence inden for alle CSR-områder undtagen videnskab og teknologi, konkurrence og beskatning. Det er vigtigt for dig at være opmærksom på, at det i Danmark er vedtaget ved lov, at alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder i Danmark er forpligtet til at følge retningslinjerne uanset om de arbejder globalt. Danmark har et nationalt kontaktpunkt kaldet Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, som hjælper med mægling og forlig, når der sker krænkelser af retningslinjerne. OECD s retningslinjer er de eneste af de fire retningslinjer, som stiller klare krav om oprettelse af en konkret institution for klagehåndtering. ISO Vejledning i samfundsmæssigt ansvar ISO Vejledning i samfundsmæssigt ansvar er den Internationale Standardiseringsorganisations (ISO) initiativ. ISO indeholder bl.a. definitioner, baggrund, principper og syv kerneområder i relation til samfundsmæssigt ansvar. De syv kerneområder er: organisationsledelse, menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø, god forretningsskik, forbrugerforhold samt lokal samfundsinvolvering og -udvikling. Til kerneområderne er der knyttet i alt 37 emner. ISO giver desuden vejledning i, hvordan en samfundsmæssigt ansvarlig virksomhed eller anden organisation kan og bør arbejde med implementering, involvering af interessenter, due diligence og kommunikation om sin CSR-indsats på en struktureret måde. Du kan bruge ISO som inspiration, men ønsker du, at din virksomhed kan kalde sig samfundsmæssigt ansvarlig i henhold til vejledningen, er det nødvendigt, at der gøres en konkret indsats inden for alle syv kerneområder. Det er ikke muligt at blive certificeret efter ISO Ønsker din virksomhed eller organisation en certificering indenfor CSR, findes der en dansk certificerbar standard, som er baseret på ISO Den er udarbejdet af Dansk Standard, og hedder DS Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar kravbeskrivelse, og har status som national standard. Krav og indhold i de enkelte elementer af denne standard er baseret på ISO tilpasset en dansk kontekst. Virksomheder der allerede har et eller flere ledelsessystemer (f.eks. inden for kvalitet eller miljø) kan integrere disse i et ledelsessystem efter DS

6 FN s Global Compact Global Compact er FN s globale erhvervsinitiativ, der opstiller 10 generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar. Principperne bygger på internationalt anerkendte konventioner inden for fire områder: menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og anti-korruption. Din virksomhed eller organisation kan bruge de 10 principper som inspiration og kan desuden vælge formelt at tilslutte sig FN s Global Compact. Det er væsentligt at være opmærksom på, at kun virksomheder med over 10 ansatte formelt kan optages i FN s Global Compact database. Med en tilslutning forpligter din virksomhed sig til at gøre de 10 principper til en del af sine forretningsaktiviteter og til at rapportere årligt til FN s Global Compact om indsatsen. FN s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv FN s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhvervsliv er FN s fortolkning af, hvordan regeringer og virksomheder bør arbejde med menneskerettighederne og herunder rettigheder vedrørende arbejdsforhold. Retningslinjerne er gældende for alle virksomheder i alle situationer. De består af 31 principper fordelt på 3 hovedområder inden for rammen Protect, Respect and Remedy ; 1) regeringers ansvar for at beskytte menneskerettighederne, 2) virksomhedernes ansvar for at respektere menneskerettighederne samt 3) adgang til oprejsning nærmere bestemt, hvad du skal gøre, hvis din virksomhed direkte eller indirekte bliver involveret i en situation, hvor menneskerettighederne ikke bliver respekteret. 6

7 Sammenligning af det væsentligste indhold Formålet med de fire internationale retningslinjer er at etablere et fælles internationalt grundlag for ansvarlig virksomhedsadfærd. Retningslinjerne er komplementære og supplerende i forhold til hinanden. Der er mange emner og underemner i retningslinjerne, og ordlyden og brugen af de enkelte ord og begreber kan variere en del. Hvis din virksomhed ønsker at bruge retningslinjerne konkret i jeres arbejde, så anbefales det at undersøge den præcise ordlyd af de relevante afsnit. Et begreb der går igen i de fire retningslinjer er due diligence (på dansk ofte kaldt den nødvendige omhu). Grundlæggende er der tale om en struktureret proces, hvor virksomhedens forhold inden for et eller flere områder bliver kortlagt med henblik på at identificere risici, omkostninger og fordele. I relation til de fire internationale retningslinjer for CSR er due diligence en metode, hvor virksomheden kommer på forkant med mulige CSR-udfordringer. Metoden indebærer her identificering af aktuelle og mulige negative sociale, miljømæssige og økonomiske påvirkninger, forebyggelse og håndtering af disse, hvordan virksomheden sikrer genoprejsning og endelig, hvordan virksomheden vil kommunikere om denne proces. Når indholdet i de fire retningslinjer sammenlignes, kan det inddeles i følgende seks temaer: Menneskerettigheder Arbejdsforhold Miljø Økonomi- og forretningsanliggender Forbrugeranliggender Lokal samfundsudvikling Hvert af de seks temaer gennemgås nedenfor først med en kort tekstsammenligning. Afslutningsvist er der en oversigt over indholdet i de fire retningslinjer. Under hvert tema er der anført referencedokumenter, hvor det er relevant. I den forbindelse skal nævnes, at alle fire retningslinjer refererer til: FN s Verdenserklæringer om menneskerettigheder samt Den internationale Arbejdsorganisations (ILO) erklæringer om grundlæggende rettigheder på arbejdspladsen. Menneskerettigheder Inden for dette tema minder de fire retningslinjer om hinanden, og de er som nævnt alle baseret på FN s Verdenserklæring om menneskerettigheder, og omhandler respekt for og overholdelse af menneskerettigheder. Alle fire retningslinjer refererer i den sammenhæng til, at virksomheden bør have politisk engagement fra ledelsen, herunder at virksomheden bør have en politik for, hvordan der bliver arbejdet med menneskerettigheder. Virksomheden bør desuden arbejde ud fra en due diligence-proces, som indebærer identificering af aktuelle, negative påvirkninger af menneskerettigheder, forebyggelse og håndtering af disse, hvordan virksomheden 7

8 sikrer genoprejsning og endelig, hvordan virksomheden vil kommunikere om denne proces. Ens for retningslinjerne er også, at det er væsentligt, at virksomheden følger arbejdet med denne proces over tid og reagerer aktivt, hvis virksomheden og dens aktiviteter har en negativ påvirkning af menneskerettighederne, herunder at der sikres udbedring og genoprejsning i de tilfælde, hvor det er aktuelt. ISO eksemplificerer, hvordan man arbejder med dette tema, herunder risikosituationer omkring menneskerettigheder, håndtering af klager, diskriminering af udsatte grupper og grundlæggende arbejdstagerrettigheder. ISO giver desuden en bred vejledning i, hvordan man som virksomhed støtter og respekterer internationalt erklærede menneskerettigheder, og hvordan man undgår negativ indflydelse på menneskerettighederne. UNGP s fortolkningsguide giver også en grundig vejledning til hvordan man arbejder med dette tema, men den er som tidligere nævnt ikke en del af nærværende sammenligning. Arbejdsforhold Fælles for OECD, ISO 26000, UNGC og UNGP er, at de bygger på Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) erklæring om grundlæggende rettigheder på arbejdspladsen. Det betyder, at de behandler emnerne ansættelsesforhold, arbejdstagernes rettigheder herunder ret til fagforening og kollektive overenskomstforhandlinger. Endvidere omfatter de emnerne bekæmpelse af tvangsarbejde, afskaffelse af børnearbejde og diskrimination i relation til arbejdsforhold og ansættelse. OECD og ISO omhandler desuden loft på ugentlige antal arbejdstimer, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, lønforhold, ansættelse af lokal arbejdskraft og tilbud om uddannelse og udvikling af kompetencer. OECD og ISO omhandler begge dialog mellem arbejdsgiver og arbejdstagerorganisationer. UNGP har ligesom under menneskerettigheder fokus på, at virksomheden etablerer en due diligence-proces i forhold til arbejdstagerrettigheder, som indebærer identificering af potentielle og aktuelle, negative påvirkninger af menneskerettigheder, forebyggelse og håndtering af disse. Processen omfatter også etablering af en procedure for, hvordan virksomheden sikrer genoprejsning (fx kompensation) og det forventes, at virksomheden kommunikerer om dette arbejde. Miljø Fælles for OECD, ISO og UNGC er, at de bygger på FN s Rio-erklæring om miljø og udvikling. ISO og OECD referer desuden begge til miljøledelse generelt og ISO serien (om miljøledelse og tilhørende værktøjer) som værktøjer og en overordnet ramme for at arbejde med miljø på en systematisk måde. 8

9 Fælles for OECD, ISO og UNGC er, at de henviser til en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer, samt at virksomheden bør tage initiativ til at fremme miljømæssig adfærd og ansvar og opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. ISO er mere detaljeret end UNGC og OECD bl.a. under spredning af miljøvenlige teknologier, hvor der henvises til, hvordan virksomheder kan gøre dette f.eks. ved aktivt at bruge en større andel af produkter fra leverandører, der netop anvender miljøvenlige og bæredygtige teknologier og processer. Fælles for OECD og ISO er, at de fokuserer på en systematisk tilgang til miljø i forhold til at respektere og fremme miljømæssig ansvarlighed samt håndtering af miljørisici. Dette kan være i forhold til at identificere, måle, registrere, rapportere, vurdere og håndtere miljømæssige forhold. Det betyder, at en virksomhed bør arbejde med løbende at forbedre sin miljøindsats og miljøresultater og gerne i hele værdikæden. OECD og ISO har desuden det til fælles, at de omhandler uddannelse og træning af medarbejdere inden for miljøområdet samt opretholdelse af beredskabsplaner til forebyggelse, afhjælpning og styring af alvorlige skadevirkninger på miljø og sundhed, samt indberetning til kompetente myndigheder. ISO har et uddybende afsnit til virksomheder med vejledning om, hvordan de bør arbejde konkret med forebyggelse af forurening, bæredygtig brug af ressourcer, bekæmpelse af og tilpasning til klimaforandringer, beskyttelse og genoprettelse af naturen. UNGP omhandler ikke miljø og er derfor ikke medtaget her. Økonomi- og forretningsanliggender Dette tema indeholder en række forskellige emner inden for økonomi- og forretningsanliggender. Fælles for OECD, ISO og UNGC er, at de inden for dette tema indeholder emnet anti-korruption, der bl.a. handler om bekæmpelse af afpresning og bestikkelse. OECD anvender ordlyden Bekæmpelse af bestikkelse og pengeafpresning og ISO kalder emnet God forretningsskik med underemnet anti-korruption. De tre retningslinjer refererer desuden alle til FN s Anti-korruptions-Konvention fra 2005 (UNCAC). OECD og ISO dækker bredere end UNGC indenfor anti-korruption, og de omhandler bl.a. begge områderne etisk adfærd, risikovurdering, regeloverholdelse, forebyggende tiltag, smørelsespenge, træning og bevidstgørelse af ansatte i forhold til at udrydde bestikkelse, kontrol og løbende opsyn med ansatte og aflønning heraf. ISO og OECD tilføjer i relation til området smørelsespenge, at hvis de benyttes, så skal det registreres. OECD og ISO forholder sig derudover til emnet ansvarlig deltagelse i politik. OECD s fokus er at afstå fra upassende engagement i (lokal)politiske aktiviteter, hvor ISO har et underemne om retningslinjer for god skik ved politisk deltagelse. Emnet god forretningsskik i ISO omhandler den eksterne CSR indsats. ISO har desuden et særskilt emne om organisationsledelse, der handler om, hvordan man internt organiserer og gennemfører sit CSR-arbejde. Et andet emne OECD og ISO beskriver under dette tema er konkurrence. Hvor OECD anfører, at virksomheder skal udføre deres aktiviteter i overensstemmelse med konkurrencelovgivning, samarbejde med relevante myndigheder, og fremme medarbejdernes bevidsthed på området, anfører ISO 26000, at virksomheder bør gøre dette. Omvendt tilføjer ISO 26000, at virksomheder bør fastlægge procedurer og andre 9

10 initiativer for at forebygge deltagelse i eller meddelagtighed i konkurrencebegrænsende adfærd, samt støtte initiativer mod karteldannelse og dumping. ISO beskriver desuden, at virksomheder bør støtte offentlige politikker, der har til hensigt at fremme konkurrencen, og at virksomheder bør være opmærksomme på den sociale kontekst og ikke drage fordele af sociale uligheder som f.eks. fattigdom til at opnå uretfærdige konkurrencefordele. Et tredje emne som behandles er beskatning. OECD s retningslinjer skriver bl.a. at virksomheder skal overholde skattelovgivning og lave rettidige skattebetalinger. Et fjerde emne er offentliggørelse af oplysninger. OECD har et afsnit om offentliggørelse af oplysninger og ISO har et afsnit om gennemsigtighed. UNGC stiller krav om årlig rapportering inden for virksomhedens CSR indsats, hvilket på en indirekte måde også er en form for gennemsigtighed og offentliggørelse af oplysninger. UNGP beskriver, at virksomheder skal være forberedt på at kommunikere om deres arbejde med at respektere menneskerettighederne. ISO behandler specifikt et femte emne om respekt for ejendomsret. Det skal dog nævnes, at det implicit er en del af alle fire retningslinjer, da det er en rettighed i FN s Verdenserklæring om menneskerettigheder, som alle virksomheder forventes at respektere. Et sidste emne, der er omfattet, er, at virksomhederne bør udøve due diligence i leverandørkæden samt involvere og engagere sine forretningspartnere i at arbejde samfundsansvarligt. ISO har i den sammenhæng et specifikt underemne om at fremme samfundsansvar i værdikæden. Forbrugeranliggender Fælles for OECD og ISO er, at de refererer til FN s retningslinjer for forbrugerbeskyttelse fra 1999 samt OECD-Rådets henstilling om bilæggelse af forbrugertvister og søgsmål fra OECD og ISO omhandler begge ansvarlig markedsføring, beskyttelse af forbrugerens sundhed og sikkerhed, sikre forbrugerne adgang til klagemuligheder, beskytte persondata og hermed også beskyttelse af forbrugernes ret til privatlivets fred. ISO er mere specifik end OECD s retningslinjer, og vejleder i, hvordan disse områder kan gribes an. OECD og ISO har fokus på, at virksomheder skal tage højde for sårbare og dårligt stillede forbrugeres behov. OECD ser dog kun på denne gruppe i relation til e-handel, mens ISO anfører, at virksomheder bør imødekomme udsatte grupper særligt i forbindelse med design af varer og tjenesteydelser, som giver anvendelighed for alle. ISO dækker desuden området for bæredygtigt forbrug, der er forbrug af produkter og ressourcer på en måde, der er i overensstemmelse med bæredygtig udvikling. ISO har herudover et emne der vedrører adgang til basale ydelser, som dækker vigtige tjenesteydelser som f.eks. elektricitet, gas, vand, spildevandshåndtering, kloakering og telefon. Sidst, men ikke mindst omfatter ISO også emnet uddannelse og bevidsthed, som indeholder initiativer til uddan- 10

11 nelse og information til forbrugerne, som giver dem mulighed for at være velinformerede og bevidste om deres rettigheder og ansvar, så de derefter kan handle ud fra dette. Det bør også nævnes, at emnet dyrevelfærd er omtalt under miljø og forbrugerforhold i ISO , og at emnet indgår selvstændigt i DS under kerneområdet miljø. UNGP og UNGC omhandler ikke direkte forbrugeranliggender og er derfor ikke medtaget her. Lokal samfundsudvikling Fælles for OECD og ISO er, at de begge tager højde for dette tema. ISO har et konkret afsnit om emnet samfundsinvolvering og udvikling. Emnet handler om, at virksomheder udviser et proaktivt engagement og involvering i lokalsamfundet og således bidrager til udviklingen. Begge retningslinjer medtager underemner som at skabe beskæftigelse og udvikle kompetencer lokalt i samfundet, hvor ISO vejleder specifikt herom. OECD har emnet videnskab og teknologi, som eksempelvis at virksomheder bør bidrage til udviklingen af lokal innovativ kapacitet og udviklingsarbejde inden for videnskab og teknologi. ISO har et tilsvarende emne om udvikling af og adgang til teknologi. ISO dækker derudover emner som velstands- og indkomstgenerering, sundhed samt investeringer i lokal samfund. Temaet lokal samfundsudvikling er ikke med i UNGC og UNGP. 11

12 Oversigt over indholdet i de fire retningslinjer OECD ISO UNGC UNGP Menneskerettigheder Overholdelse og respekt Politisk engagement Politik Due diligence Oprejsning Overholdelse og respekt Politisk engagement Politik Due diligence Oprejsning Risikosituationer omkring menneskerettigheder Håndtering af klager Diskriminering og udsatte grupper Grundlæggende arbejdstagerrettigheder (ISO har placeret emnet under menneskerettigheder, hvor det i de øvrige retningslinjer er placeret under arbejdsforhold.) Overholdelse og respekt Politisk engagement Politik Due diligence Oprejsning Overholdelse og respekt Politisk engagement Due diligence Oprejsning Arbejdsforhold Ansættelsesforhold Arbejdstagerrettigheder, herunder ret til fagforening og kollektive overenskomstforhandlinger Tvangsarbejde Børnearbejde Ligebehandling/diskrimination i ansættelse Sundhed og sikkerhed på arbejdspladserne Ansætte lokal arbejdskraft og tilbyde uddannelse Skabe beskæftigelsesmuligheder og fremme medarbejderuddannelse Fremme høringsprocedurer og samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere Ansættelsesforhold Arbejdstagerrettigheder herunder ret til fagforening og kollektive overenskomstforhandlinger (er også medtaget her, da emnet er svarende til de øvrige retningslinjer) Arbejdsvilkår og social beskyttelse Tvangsarbejde Børnearbejde Diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold Loft for ugentlige arbejdstimer Sundhed og sikkerhed på arbejdet Udviklingsmuligheder på arbejdet Lokal jobskabelse og udvikling af kompetencer Social dialog Ansættelsesforhold Arbejdstagerrettigheder herunder foreningsfriheden og retten til -kollektiv forhandling. Tvangsarbejde Børnearbejde Diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold Ansættelsesforhold Arbejdstagerrettigheder herunder ret til fagforening og kollektive overenskomstforhandlinger Tvangsarbejde Børnearbejde Diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold 12

13 OECD ISO UNGC UNGP Miljø Forsigtighedstilgang Miljømæssig adfærd Miljøvenlige teknologier Miljøstyringssystem Uddannelse og træning til medarbejderne Beredskabsplaner Forsigtighedstilgang Miljømæssig adfærd Miljøvenlige teknologier Miljøstyringssystem Uddannelse og træning til medarbejderne Beredskabsplaner Forebyggelse af forurening Bæredygtig brug af ressourcer Bekæmpelse af og tilpasning til klimaforandringer Beskyttelse og genoprettelse af naturen Forsigtighedstilgang Miljømæssig adfærd Miljøvenlige teknologier Er ikke omfattet. Økonomi- og forretningsanliggender Bekæmpelse af bestikkelse og pengeafpresning Engagement i lokalpolitiske aktiviteter Konkurrence Beskatning Offentliggørelse af oplysninger God Forretningsskik Antikorruption Ansvarlig deltagelse i politik Organisationsledelse Fair konkurrence Gennemsigtighed Respekt for ejendomsret Fremme af samfundsmæssigt ansvar i værdikæden Anti-korruption Indirekte gennemsigtighed og offentliggørelse af oplysninger, da den stiller krav om en årlig rapportering til virksomheder. Forretningsrelationer Kommunikation. Forbrugeranliggender Forbrugerinteresser Ansvarlig markedsføring Forbrugernes sundhed og sikkerhed Forbrugernes klagemuligheder Beskytte persondata og privatlivets fred Forbrugerforhold Ansvarlig markedsføring Forbrugernes sundhed og sikkerhed Kundesupport og klagehåndtering Beskyttelse af forbrugeroplysninger og privatlivets fred Adgang til basale ydelser Bæredygtig forbrug Uddannelse og bevidsthed Er ikke omfattet. Er ikke omfattet. 13

14 OECD ISO UNGC UNGP Lokal samfundsudvikling Lokal kapacitetsopbygning Beskæftigelsesmuligheder Medarbejderuddannelse Ansætte lokal arbejdskraft Tilbyde uddannelse Videnskab og teknologi Lokal samfundsinvolvering og -udvikling Uddannelse og kultur Jobskabelse og udvikling af kompetencer Udvikling af og adgang til teknologi Velstands- og indkomstgenerering Sundhed Investeringer i lokale samfund Er ikke omfattet. Er ikke omfattet. 14

15 Hvad betyder retningslinjerne for dig i praksis? De fire retningslinjer er frivillige at følge, men afspejler fælles internationale forventninger til ansvarlig virksomhedsadfærd. De kan bruges som inspiration og til at skabe en overordnet ramme for arbejdet med samfundsansvar af alle typer virksomheder uanset branche og geografisk placering. I skemaet nedenfor gives en oversigt over, hvad de enkelte retningslinjer kan anvendes til og af hvem. 15

16 Retningslinjer OECD ISO UNGC UNGP Hvem kan den bruges af? Alle virksomheder kan følge retningslinjerne, men de er tiltænkt små og store multinationale virksomheder, der driver virksomhed i eller fra OECD-medlemslande eller i et af de seks lande, der ikke har tilsluttet sig OECD men som frivilligt har tilsluttet sig retningslinjerne. En multinational virksomhed er en virksomhed, der har aktiviteter i mere end ét land. I Danmark er det imidlertid vedtaget ved lov, at retningslinjerne er gældende for alle typer virksomheder, myndigheder og organisationer. I Danmark er det nationale kontaktpunkt Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, som hjælper med mægling og forlig, når der sker krænkelser af retningslinjerne. Alle virksomheder og organisationer uanset branche og geografisk placering. Vejledningen er ikke certificérbar, men virksomheder kan certificeres efter den danske standard DS 49001, der bygger på ISO Virksomheder der allerede har et eller flere ledelsessystemer f.eks. inden for kvalitet eller miljø kan integrere disse i et ledelsessystem efter DS Alle virksomheder uanset branche og geografisk placering. Ønsker en virksomhed at tilslutte sig de 10 principper officielt, skal den have mere end 10 ansatte. Tilslutningen kræver, at en virksomhed gør principperne til en del af sine forretningsaktiviteter samt en årlig rapportering til FN Global Compact om indsatsen. Alle virksomheder uanset branche og geografisk placering. En virksomhed har et ansvar for at respektere menneskerettighederne, hvilket betyder, at der bør etableres en proces for at undgå og håndtere krænkelse af menneskerettighederne. Desuden sætter retningslinjerne (princip 21) krav om, at virksomheder kommunikerer om sin respekt for menneskerettigheder i praksis. Retningslinjer OECD ISO UNGC UNGP Hvad koster det? Retningslinjerne er gratis. De findes elektronisk på OECD s hjemmeside Retningslinjerne er oversat til dansk og kan fås her Vejledningen koster ca. DDK Den kan købes hos den nationale standardiseringsorganisation som i Danmark er Dansk Standard. Se Dansk Standards webshop her Retningslinjerne er gratis. De findes her TheTenPrinciples/index.html Tilslutter en virksomhed sig de 10 principper officielt koster det et fast årligt bidrag, som fastsættes ud fra virksomhedens årlige omsætning. Minimumsbidraget her er på 250 USD årligt. Se mere om bidraget her Retningslinjerne er gratis. De kan hentes her Til pjecen er der knyttet et uddybende baggrundsdokument, som findes her: og 16

17 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER 5. UDFORDRINGER OG DILEMMAER 2 RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Arkitekt virksomheders SamfundS ansvar Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Indledning danske ark har i 2011 og 2012 gennemført en række workshops

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk Strandbygaard Grafisk Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk COP/CSR RAPPORT 2014 2 Indholdsfortegnelse 2014 CSR Indhold 2 DE 10 PRINCIPPER i Global Compact 3 Om Strandbygaard

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks 10 principper Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks Stadig flere grafiske ydelser fremstilles og handles globalt. Samtidig opleves en sti gende interesse for de sociale,

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner

Kom godt i gang. - etiske offentlige indkøb En guide til kommuner Dansk Initiativ for Etisk Handel Bredgade 26, 2. sal Postboks 9042 DK-1022 København K Tel. +45 9942 1453 info@dieh.dk www.dieh.dk Foto: Lotte La Cour Kom godt i gang - etiske offentlige indkøb En guide

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere