Frederikssund Kommune har bedt om Vandværkernes stillingtagen til fire konkrete spørgsmål i forhold til ovenstående.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikssund Kommune har bedt om Vandværkernes stillingtagen til fire konkrete spørgsmål i forhold til ovenstående."

Transkript

1 Emne: Høringssvar til den kommunale indsats omkring BNBO Til Frederikssund Kommune Att: Dani Mikkelsen Høringssvar til den kommunale indsats omkring BNBO Frederikssund Kommune har bedt om Vandværkernes stillingtagen til fire konkrete spørgsmål i forhold til ovenstående. Frederikssund Vandråd har sendt spørgsmålene til de enkelte vandværker, og skal med dette høringssvar samle input fra tilbagemeldingerne og Vandrådets løbende dialog med medlemmerne fra den tidligere proces samt input fra temamøder o.l. De konkrete tilbagemeldinger i forhold til denne høring er vedhæftet denne mail som et samlet bilag. Før vi kommer med kommentarer til de enkelte spørgsmål finder vi det væsentligt at nævne, at vi i Vandrådets bestyrelse finder, at der i den hidtidige proces har manglet klarhed over Kommunens ønsker med den tidligere udarbejde BNBO-rapport. Processen har samtidig været uklar og præget af udskydelser og manglende stillingtagen fra Kommunens side. Vi håber, at den fremtidige proces vil være præget af en større tydelighed om målene for arbejdet, Kommunens rolle i det videre arbejde samt efterlevelse af de procesmæssige aftaler der indgås med Vandrådet og eventuelt andre interessenter. Vandrådets bestyrelsen vil også gerne indledningsvis nævne, at vi gerne deltager i en dialog om opbygningen af et organ der skal planlægge tiltag på Kommuneniveau. Aktører i et sådan organ fint være repræsentanter fra Kommunen, repræsentanter fra Frederikssund Vandråd, landbruget, HOFOR og eventuelt andre væsentlige aktører på grundvandsområdet som eksempelvis repræsentanter fra haveejerne. I forhold til de konkrete spørgsmål, har vi samlet de overordnede kommentarer her under: Hvad er Vandværkernes ønsker til kommunens arbejde med BNBO? Overordnet set ønsker Vandværkerne i Frederikssund Kommune, at Kommunen skaber nogle tydelige rammer for den samlede indsats for beskyttelsen af grundvandsressourcen, her under også BNBO. Da Kommunen tidligere udsendte den udarbejdede BNBO-rapport til Kommunens vandværker (gennem Vandrådet), blev der skabt en klar forventning om at de enkelte vandværker i dialog med kommunen fik kvalificeret rapporten og dens indhold, for der efter at få en politisk afklaring af de forventede indsatser. Den proces blev ikke fulgt, og dermed hersker der stadig usikkerhed om rapportens registreringer, erstatningsstørrelser o.l og ikke mindst sammenhængen mellem BNBO og den samlede beskyttelse af grundvandsressourcerne i Kommunen. Frederikssund Kommune bør sikre denne sammenhæng og sætte en tydelig retning på den samlede indsats fremadrettet. Indgår BNBO i Vandværkernes tanker og planer? Medlemmerne af Frederikssund Vandråd er optaget af at sikre rent og rigeligt drikkevand for deres kunder. Både nu og i fremtiden. Det er ikke i alle medlemmernes oplande der skelnes mellem BNBO og generel beskyttelse af grundvandsressourcen, men der er en generel fokus på dette emne. Den tidligere udsendte

2 rapport over anbefalede BNBO var med til at understøtte dette fokus. Men på grund af den manglende efterfølgende dialog med Kommunen, var rapporten også med til at skabe usikkerhed om den økonomi der kan være forbundet med beskyttelsesarbejdet og de værktøjer der er til rådighed og opbakning til i forhold til indsatsen. Kommunen bør i det videre arbejde præcisere dette over parterne i det fremtidige arbejde. Har Vandværkerne indarbejdet grundvandsbeskyttelse og BNBO i deres budgetter? Der er meget forskel på de enkelte vandværker i Kommunen, og dermed også hvorledes det enkelte vadværk arbejder med økonomien i forbindelse med grundvandsbeskyttelse og BNBO. Det springende punkt for vandværkerne er at skabe det fornødne økonomiske fundament for arbejdet. Nogle af vandværkerne er udfordret på grund af et lille kundeunderlag at fordele omkostningerne på, mens andre er organiseret i samarbejder omkring grundvandsbeskyttelse med eksterne parter til at bidrage med en væsentlig finansiering af indsatsen. Vandrådet har den opfattelse, at Kommunen bør understøtte og bidrage aktivt til, at der skabes et samarbejde mellem Kommunen, Kommunens Vandværker og eventuelle eksterne interessenter. En slags vandfond alle bidrager til, og som prioriterer den samlede indsats i Frederikssund Kommune ud fra en samlet vurdering af den nødvendige indsat for at sikre rent drikkevand i fremtiden. Hvilke konkrete tiltag arbejder Vandværkerne med indenfor henholdsvis indvindingsoplande og BNBO De primære tiltag blandt Kommunens vandværker er skovrejsning, forsøg på indgåelse af dyrkningsaftaler og kampagner der skal påvirke private kunder i forhold til brug af grundvandsfremmede stoffer i. Den største udfordring i dette arbejde er indgåelsen af dyrkningsaftaler. Det er vandværkernes oplevelse, at det er vanskeligt eller umuligt, at indgå dyrkningsaftaler med de private lodsejere. Den primære årsag er økonomi og manglende interesse fra de private lodsejeres side. Som tidligere nævnt finder Vandrådet det afgørende, at Kommunen medvirker aktivt til at sikre at der sker den nødvendige tydelige prioritering af de forskellige interesser. Kommunen er planmyndighed, og skal foretage denne afvejning. Vandrådets bestyrelse har gerne foretræde for udvalg og byråd for en uddybning af ovenstående. P.b.v Jan Andersen Formand, Frederikssund Vandråd.

3 BILAG TIL HØRINGSSVAR TIL FREDERIKSSUND KOMMUNE OM BNBO MAJ Bilaget er en sammenstilling af de i forbindelse med høringen indkomne svar fra de enkelte vandværker. Sammenstillingen er i en ikke prioriteret rækkefølge. Hej Jan, Her har du input fra Bopladsens Vandværk: H Vore ønsker til kommunens arbejde med BNBO? Vi har behov for konkrete retningslinier fra kommunen til brug ved vore forhandlinger med den landmand, på hvis jord vor BNBO ligger. Præcis hvilke regler gælder? Må der sprøjtes eller ikke? Skal området (det er ganske lille) lægges helt brak eller ikke? Skal der betales godtgørelse? I givet fald forestiller vi os, at der tale om godtkørelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens 21b. Indgår BNBO i jeres tanker og planer? Ja, vi ønsker at få en aftale i stand med landmanden. Det er vigtigt for os, at der ikke sprøjtes inden for vor BNBO. Har I indarbejdet grundvandsbeskyttelse og BNBO i jeres budgetter? Nej, vi har ikke indarbejdet sådanne emner i vore budgetter, men vi burde måske indregne kompensation til landmanden jf reglerne. Hvilke konkrete tiltag arbejder I med indenfor henholdsvis indvindingsoplande og BNBO? I 2015 afsatte vi BNBO omkredsen direkte med pinde på marken i samarbejde med landmanden. I 2016 har han bearbejdet jorden hen over det markerede område. Derfor drejer det sig nu om at få en konkret aftale på plads for en længere årrække, om hans brug og sprøjtning af det pågældende areal., Jan Jürgensen Hej vandråd Her er Sundbylille vandværks svar: Kvaliteten af grundvandet er den fuldstændige afgørende faktor for om vi kan leverer sundt drikkevand til forbrugerne i Sundbylille. Så det er meget vigtigt at passe på ikke at forurene grundvandet. Sundbylille vandværk mener at BNBO er et fint redskab til at bruge til at finde de områder, hvor der skal være øget fokus på, hvad arealerne anvendes til. Men der skal også inddrages anden kendt viden om grundvandsforholdene. Som lille vandværk har vi ikke råd til at betale de store erstatninger der er lagt op til i BNBO-rapporten, så det vil være bedre, hvis landmanden kunne pålægges at dyrke en afgrøde der ikke kræver pesticider eller store mængder gødning, eller at det er kommunen eller staten der betaler kompensationen. I værste fald vil det betyde at

4 vandværket er nød til at lukke. Da det staten der godkender at der kan sprøjtes og gødes på markerne, er det også rimeligt at de påtager sig ansvaret for at sikre en ordentlig kvalitet af grundvandet. Det har andre steder vist sig at være så godt som umuligt at få landmand til at indgå frivillige aftaler, så det kommer helt sikker til at være nødvendigt med stor opbakning fra kommunen/staten, hvis vi skal være sikre på at beskytte vores boringer/grundvand i fremtiden. De private haver mener vi, at det slet ikke er nødvendig at bruge sprøjtemidler og det bør derfor forbydes fra central hånd. Historisk set har Sundbylille vandværk heldigvis ikke haft problemer med nitrat eller pesticider, men derimod en tidligere afbrændingsplads, hvorfra der nedsiver nedbrydnings produkter som ødelægger grundvandet. Og derfor er der etableret et afværgeanlæg, som drives af Region H. Så der er ikke tvivl, om at det er nødvendigt, at fortsat have fokus på, hvilke ting der tillades på arealerne, hvor grundvandet dannes og især vigtigt at der er en lokal interesse i at bevare det gode sunde drikkevand. Kommunens vandmedarbejdere har ekspertise og politikerne bør gå forrest i sikring af lokalt rent grundvand, for hvad er et lokalsamfund uden noget at drikke. Det er også vigtigt at inddrage det enkelte vandværk ved en direkte dialog, hvor de komplekse problemstillinger diskuteres og der i samarbejde fastlægge en god strategi for området, som både det lokale vandværk og kommunen kan leve op til. Tina Lizzi Larsen Formand for Sundbylille Vandværk Hej Jan, Hermed Åbjerg Vandværks holdning/svar på de 4 spørgsmål - håber det hjælpe...: Hvad er jeres ønsker til kommunens arbejde med BNBO? Kommunen er nødt til at være den udfarende part i denne sag; det er kommunen, der skal sætte rammerne for hvad forbrugerne (borgerne) må og ikke-må (på samme måde som de gør med lokalplaner m.v.). Omkostningerne til implementeringen kan meget vel havne hos vandværket, da det jo trods alt er vandværket, der bør få glæde af begrænsningerne. Vi har spurgt enkelte ejere om de kunne være interesserede i frivillige aftaler, men det har ikke vundet det mindste gehør frivillige aftaler vil heller ikke forpligte andre end den nuværende ejer ved ejerskifte, skal debatten tages igen. Dermed er der efter vores opfattelse ingen anden vej end at tinglyse begrænsninger på de relevante ejendomme (fuldstændig på samme måde som det, f.eks., på formandens (altså min) ejendom er tinglyst, at der ikke må indvindes vand pga. fenol-forurening fra den tidligere asfalt-fabrik).

5 Rapporten fra Cowi burde, inden den var sendt ud, været udvidet med en liste over adresser og matrikelnumre vi har svært ved at overskue hvilke 66 naboer der er tale om. Indgår BNBO i jeres tanker og planer? Åbjerg Vandværk har naturligvis tænkt over BNBO, men det er vores opfattelse, at det ikke er vandværket, der skal være den udfarende part overfor forbrugerne det er kommunen og da kommunen ingen planer har haft, så har vi heller ikke lagt planer. Vi noterede os, at Naturstyrelsen på vandværksmessen i Roskilde, havde den klare opfattelse, at alle BNBO er var fuldt implementeret inden udgangen af Har I indarbejdet grundvandsbeskyttelse og BNBO i jeres budgetter? NEJ det har Åbjerg Vandværk ikke. Udgangspunktet i Cowi s rapport er, at vi kan komme til at betale op til kr. i erstatninger, men der er så vidt vi ved ikke overoverhovedet ikke præcedens for at udbetale erstatninger til private villa-haver (private villa-haver danner ikke grundlag for ejerens indkomst og derfor kan disse ikke lide et økonomisk tab, hvis der indføres forbud mod pesticider) derfor er konklusionen i Cowi s rapport forkert. I forhold til vores ønsker til Kommunen er der evt. tale om en tinglysningsafgift, der så vil beløbe sig til kr Hvilke konkrete tiltag arbejder i med indenfor henholdsvis indvindingsoplande og BNBO? Ingen. Det tidligere skitserede indvindingsopland er mange gange større end

6 BNBO og omfatter mere villakvarter, men også Ådalen (Sillebro Å) og landbrugsarealer der ses således kun begrænset sammenhæng mellem de 2 begreber. Michael Tofte formand, Åbjerg Vandværk Amba Til formanden for Vandrådet i Frederikssund Kommune. Kære Jan Andersen Vedhæftet fremsendes Nybrovejens Vandværks høringssvar til Frederikssund Kommune. Jeg forudsætter, at du sender både denne mail og det noget længere høringssvar til Frederikssund Kommune inden fristens udløb den samt et kopi til mig. Vi har bestyrelsesmøde i vandværket på tirsdag kl og jeg vil meget gerne modtage din bekræftelse inden da. Vi har i bestyrelsen nøje fulgt rapporterne om de BoringsNære BeskyttelseOmråder og været til mange møder herom. Vi er efter Vandsektorlovens revision og Danske Vandværkers rådgivning af den opfattelse, at udspillet skal komme fra Frederikssunds Kommune gerne efter en forudgående kontakt mellem kommunen og Nybrovejens Vandværk. Nybrovejens Vandværk mener, at de fremlagte planer for BNBO på nuværende tidspunkt synes irrelevant og bør revideres inden vedtagelse af Teknisk Udvalg og Byråd. I øvrigt kan vi ikke jf. den reviderede vandsektorlov og prisloftsregler indregne omkostninger til erstatninger i vores takster uden et påbud fra kommunen. De bedste hilsner Erik Fristrøm Fmd. Nybrovejens Vandværk

7 Til: Jan Hvidtfeldt Andersen [ ] Dato: 7. maj 2016 Ang : BNBO-rapporten OCI høringssvar til Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune har bedt Vandrådet i Frederikssund Kommune om input til den politiske behandling af, hvordan kommunen skal forholde sig til BNBO og ønsker derfor vandværkerne holdning til nedestående spørgsmål:: Hvad er jeres ønsker til kommunens arbejde med BNBO? Indgår BNBO i jeres tanker og planer? Har I indarbejdet grundvandsbeskyttelse og BNBO i jeres budgetter? Hvilke konkrete tiltag arbejder I med indenfor henholdsvis indvindingsoplande og BNBO? Sådan som vi har forstået det, var opgaven, at Vandrådet skulle svare på vegne af de enkelte vandværker. På Nybrovejens Vandværk har vi ikke hørt om "høringen", men søndag den 1/ modtager vi en henvendelse fra Vandrådets sekretær med svarfrist til den 9/ altså en lille uge. Det er ikke en rimelig frist, - og efterlader spørgsmålet om Vandrådet på den måde kan tegne alle vandværkerne i kommunen [ de to store værker (HOFOR og Frederikssund Forsyning) samt de 27 mindre og små forbrugerstyrede vandværker ]. Med en så kort frist har vi ingen mulighed for at holde bestyrelsesmøde eller at høre vores andelshavere i sagen. Nybrovejens Vandværk har den holdning, at den foreliggende BNBO-rapport er for begrænset et koncept for af beskyttelse af det vand, som vi oppumper. Det er klart, at vi skal lukke af for nedsivning tæt på de nuværende boringer, - men det er ikke nok! Vi henter vand fra underliggende lag, som kan være forurenet fra kilder, der ligger mere end km væk. Det viser "vifterne" på kortene jo også. Selvfølgelig indgår BNBO i vore "tanker", men det er kommunen, som er myndighed, og vi afventer kommunens planer samt forslag til eksekvering af disse. Vi deltager allerede i grundvandsbeskyttelse via samarbejdet mellem "de gamle Slangerup-værker" og HOFOR. Vort budget indeholder ikke BNBO, idet vi i h.t. Vandsektorloven ikke kan budgettere med ikke myndighedsdikterede omkostninger. Med hensyn til konkrete tiltag, - så arbejder vi i regi af "Vandværkssamarbejdet Grundvandspuljen Slangerup", med fokus på grundvandsbeskyttelse og tiltag indenfor indvindingsoplandet og BNBO. Vandsamarbejdets hovedformål er grundvandsbeskyttelse og har konkrete planer og aktiviteter om grundvandsbeskyttelse og dertil hørende budgetter. af 3 Vi er i Nybrovejens Vandværk er gået ud fra, at før BNBO endeligt udlægges og eventuelle restriktioner pålægges matrikler, - skal det vurderes, om der er andre alternativer end ved rådighedsindskrænkninger. Det skal vurderes om indvindingsboringerne skal renoveres, - om der skal laves en erstatning et andet sted eller - om der er en mulighed for ringforbindelse til et andet vandværk. Det skal således vurderes fra boring til boring - om sikringen ved BNBO er samfundsmæssigt økonomisk rentabel. Det kan oplyses, at Nybrovejens Vandværk har søgt at sikre vore forbrugere rent drikkevand ved i 2015 at etablere en nødforsyning fra HOFOR, således at alle vores forsyninger derved er garanteret. Det er blevet stillet os i udsigt både i selve BNBO-rapporten, men også på vandrådets temamøde i OKT 2014, at der ville blive afholdt en række bilaterale møder mellem kommunen og de enkelte vandværker.

8 Det fremgår endvidere af forvaltningens indstilling til TU i maj 2014, - at forvaltningen i 2014 vil gennemgå rapporten med de enkelte vandværker og udarbejde en indstilling vedr. BNBO til TU. Men vi er ikke blevet hørt og har ikke haft mulighed for at kommentere rapporten og dens indhold for vor forsyningsområde. Det er vores opfattelse, at de foreslåede erstatningsniveauer ikke kan anvendes til overordnede vurderinger. Før erstatningsbeløbet kan endeligt fastsættes, skal der foretages en konkret vurdering på den enkelte ejendom. Det er kommunen, der skal dokumentere, at den pågældende arealanvendelse medfører en forurening eller risiko for forurening i det boringsnære beskyttelsesområde BNBO. Dette kan f.eks. ske ved vurdering af indholdet af forurenende stoffer i forsyningsboringen. Lovændringen af Vandsektorloven fornyligt eller præciseringen understreger, at ansvaret for dyrkningsaftaler eller andre frivillige tiltag i forhold til ejeren af jorden i et indsatsområde ikke kan pålægges vandværket,- men alene er kommunens ansvar. Nybrovejens Vandværk vil derfor anbefale, at Frederikssund Kommune - inden et eventuelt påbud udstedes - gennemfører en revurdering af BNBO-rapportens indhold specielt hvad angår arealer, der være i konflikt med grundvandsbeskyttelsen, herunder fx om "truslen" stadig er gældende og kan danne grundlag for et egentligt påbud. af3 Det skal nemlig fremgå af påbuddet, hvis vi skal have mulighed for at kan få tillæg til prisloftsfastsættelsen, at erstatningen skal afholdes af Nybrovejens Vandværk. Herudover skal de almindelige forvaltningsretlige regler om partshøring, klagevejledning mv. naturligvis være opfyldt. Det er Nybrovejens Vandværks synspunkt, at en god indsats for at sikre grundvandsressourcen bør ske i samarbejde mellem kommunen og det lokale vandværk, som ofte har en god faglig viden om, hvor der bør ske en indsats for drikkevandet. Det kan være i områder, der er geologisk sårbare, og områder, hvor der er blevet lukket boringer pga. forurening. Her bør hvert vandværk så vurdere, om der er behov for, at der foretages en konkret grundvandsbeskyttelse af vandværkets indvindingsboring på baggrund af de lokale forhold ved og om indvindingsboringen. Jf. Naturstyrelsens vejledning kan det være geologiske forhold, indvindingsmængder og aktiviteter, der forurener eller kan forurene. I sidste ende er det dog kommunen, der kan og skal udpege et BNBO og dermed give et påbud, dersom der består en forurening eller risiko herfor. Nybrovejens Vandværk går ud fra, at der ved den kommunale myndighedsvurdering af eksakte BNBO-tiltag ikke tilføjes forhold eller krav, som allerede er gældende i henhold til miljølovgivning eller lignende, - og vi ser frem til konstruktivt samarbejde og bilaterale samtaler med Frederikssund Kommune. af Kære Jan Slangerup Vandværkssamarbejde er ikke blevet tilskrevet af kommunen. Imidlertid spørger kommunen om vandværkernes grundvandsbeskyttelse. Da kommunen ønsker input til vandværkernes aktuelle grundvandsbeskyttende aktiviteter, så er det med Slangerup Vandværkssamarbejdes vandværker aftalt, at bestyrelsen for Slangerup Vandværkssamarbejde besvarer kommunens spørgsmål herom.

9 Se vedhæftede fil. Bemærkningerne sendes også til kommunen, så du kan måske blot henvise til vores bemærkninger til spørgsmålene om grundvandsbeskyttelse for vandværkerne i samarbejdet i og om Slangerup. Ellers ønskes du held og lykke med at sammenfatte alle vandværkernes bemærkninger om BNBO i dit svar til kommunen. Ole Green Formand for I/S Vandværkssamarbejdet Grundvandspuljen Slangerup Buresø 10, 3550 Slangerup CVR BEMÆRKNINGER TIL ETABLERNG AF BNBO I FREDERIKSSUND KOMMUNE. 1. Baggrund. Kommunen har ved mail af 15. april 2016 tilskrevet Vandrådet og HOFOR og bedt om en stillingtagen til, om BNBO skal indgå i den fremtidige grundvandsbeskyttelse, idet der blev bedt om svar på 4 konkrete spørgsmål. Svarene skal anvendes som input til forvaltnin-gens oplæg til kommunens politikere. Vandrådet har efterfølgende videresendt spørgsmålene til kommunens vandværker. Slangerup Vandværkssamarbejde er ikke blevet tilskrevet af kommunen. Hovedformålet for Slangerup Vandværkssamarbejde er beskyttelse af grundvandet inden for den gamle Slangerup Kommunes geografiske område. Ud over at koordinere mellem vandværkerne udfører Vandsamarbejdet grundvandsbeskyttende aktiviteter på vegne af de deltagende vandværker, herunder afsætter vandværkerne økonomiske midler til dette. De deltagende vandværker er vandværkerne Hørup, Jørlunde By, Jørlunde Østre, Nybrovejens og Sundbylille samt HOFOR. Da Slangerup Vandværkssamarbejde således er det fælles fo-rum for ovennævnte vandværkers grundvandsbeskyttende aktiviteter, og da kommunen ønsker input til vandværkernes aktuelle grundvandsbeskyttende aktiviteter, så er det med disse vandværker aftalt, at bestyrelsen for Slangerup Vandværkssamarbejde også besva-rer kommunens spørgsmål. 2. Generelt. Slangerup Vandværkssamarbejde har siden år 2000 arbejdet med at beskytte vores grundvand og dermed fremtidssikre rent drikkevand i et område, der dækker den gamle Slangerup kommune. Metoderne har været mange f.eks. sløjfning af omkring 110 stk. ubenyttede brønde og boringer, afsætning af midler til opkøb af landbrugsjord til skov-rejsning, tilskud til landmændenes sprøjteudstyr for at reducere risikoen for punktforure-ning, udarbejdelse af informationsfoldere om grundvandsbeskyttelse til lokale kampagner Du bor på dit drikkevand samt tilskud til etablering af nødforsyningsledninger imellem vandværker, hvor der er givet tilskud til i alt 2 nødforsyningsforbindelser. Siden 2013 har der desuden årligt været afsat midler i budgettet til støtte og rådgivning af vandværkerne i vurderingen i relation til BNBO. Hvert vandværk i Vandværkssamarbejdet betaler for nærværende årligt 10 øre pr. m3 af indvindingstilladelse, hvilket giver et årligt budget til grundvandsbeskyttende aktiviteter på ca kr. Fra 2017 nedsættes beløbet til 8 øre.

10 3. Vandværkernes planlagte og godkendte grundvandsbeskyttende aktiviteter i 2016 og I de godkendte budgetter for 2016 og 2017 er der afsat økonomiske midler til en række grundvandsbeskyttende aktiviteter: Sløjfning af ubenyttede brønde og boringer inkl. analyse af vandindholdet. Støtte og rådgivning af vandværkerne om etableringen af BNBO, idet midler til erstatning og kompensation til de berørte lodsejere skal udredes af vandværkerne. Fremskaffelse af et økonomisk grundlag for skovrejsning til opkøb af landbrugsjord, idet årets ubenyttede økonomiske midler indsættes på Slangerup Vandværkssamarbejdes skovrejsningskonti. Skovrejsningsprojektet er også et samarbejde med Kommunen og Naturstyrelsen og ved erhvervelse af jorden, fremtidssikres grundvandet gennem tinglys-ning af deklarationer så der ikke kan ske grundvandstruende aktiviteter på området. Screening af vandværkernes boringsanalyser i form af ekstraordinære boringsanalyser med henblik på at følge udviklingen af vandkvaliteten i 7 udvalgte boringer. Dette gen-nemføres med et 2 års interval og med omkring ca. 65 udvalgte stoffer. Udarbejdelse af en rapport (tilstandsnotat) om kvaliteten af grundvandet, således at til-standen løbende følges og kontrolleres og eventuelle udviklingstrends identificeres. Gen-nemføres med et 2 års interval på baggrund af de ordinære og de ekstraordinære bo-ringsanalyser. Udarbejdelse af en ny og revideret informationsfolder med titlen Du bor på dit drikke-vand til udlevering i det geografiske område. Tilskud til nødforsyningsledninger vandværkerne imellem, hvor der i 2016 gives tilskud til en tilslutning imellem Nybrovejens Vandværk og HOFOR. Etablering af en nødforsynings-ledning fremmer ikke kun forsyningssikkerheden, men reducerer også konsekvenserne ved en forurening og kan derfor også have indflydelse i beslutningen om etablering af et BNBO. Punktforureningsanalyse med henblik på at få en opdateret status for konstaterede punkt-forureninger. Faglige temadage for vandværkerne. 4. Konkrete tiltag indenfor vandværkerne nye indvindingsoplande og BNBO. Det årlige antal af sløjfede brønde og boringer har generelt været faldende. Det er derfor besluttet, at fra 2016 skal Vandværkssamarbejdets tilknyttede miljøkonsulent sammen med vandværket foretage en aktiv opsporing og eftersøgning af mulige og indtil nu ikke registrerede ubenyttede indenfor vandværkets beregnede BNBO og nye indvindingsom-råder. I de tilfælde hvor det beregnede BNBO justeret med kommunens grundvandsmodel dæk-ker et område med private haver iværksættes lokal Informationskampagner overfor have-jere brug af pesticider under budskabet Du bor på dit drikkevand. 5. Erfaringer i arbejdet med grundvandsbeskyttelse i relation til BNBO. Når der tales om grundvandsbeskyttelse og restriktioner i en ejers anvendelse af sin jord med henblik på at fjerne eller reducere risikoen for en forurening fremhæves ofte anven-delse af private aftaler. Slangerup Vandværkssamarbejde har imidlertid kun haft negative erfaringer med at prøve at indgå private aftaler med ejere af landbrugsjord om etablering af et BNBO samt salg af landbrugsjord til skovrejsning. Målrettede informationskampagner om grundvandsbeskyttelse med materialer, der tyde-ligt viser, at man bor oven på sit eget drikkevand har langt større effekt end bredt formule-rede informationskampagner.

11 Arbejdet med at beskytte grundvandet og dermed fremtidssikre det rene drikkevand kan kun gennemføres med succes, dersom kommunen også bliver en aktiv og positiv med-spiller. Kommunen bør således sende nogle klare budskaber til deres borgere om at pri-vate havejere undlader brug af pesticider, sløjfning af ubenyttede brønde og boringer etc. BESTYRELSEN Til Vandrådet På nuværende tidspunkt har Skibby vandværks bestyrelse ikke gjort sig tanker og planer angående BNBO, da vi synes det er unødvendigt, og mener at udspil bør komme fra Frederikssund Kommune. Renè Stjerne Hansen Skibby Vandværk a.m.b.a Til Skibby Vandværk Nedenstående mail er sendt til Vandrådets medlemmer i forbindelse med det forberedende arbejde til en politisk stillingtagen til det videre arbejde med BNBO. Vel vidende at Skibby Vandværk ikke er medlem af Vandrådet, fremsender jeg mailen i håb om, at Skibby Vandværk vil bidrage til det fælles høringssvar fra Frederikssund Vandråd. Venlig hilsen Jan Andersen Formand, Frederikssund Vandråd Hej Jørlunde Østre Vandværk ser gerne, at kommunen involverer sig mere i arbejdet med BNBO. Det kan med størst udbytte ske ved at Kommunen som anført i besvarelsen fra Vandværkssamarbejdet i Slangerup går ind med målrettet information over for de få relevante ejere af ejendomme. Dette vil kunne forstærke vor egne informationsaktiviteter over for de berørte naboer mvh

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

DRIKKEVAND DU BOR PÅ DIT HJÆLP OS MED AT HOLDE DET RENT

DRIKKEVAND DU BOR PÅ DIT HJÆLP OS MED AT HOLDE DET RENT DU BOR PÅ DIT DRIKKEVAND HJÆLP OS MED AT HOLDE DET RENT Jørlunde By Vandværk Jørlunde Østre Vandværk Slangerup Vandværk Sundbylille Vandværk Værket ved Slangerup (HOFOR) Grundvandssamarbejdet Slangerup

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet

Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet Punkt 5. Godkendelse af indsats mod pesticider i byområder til beskyttelse af grundvandet 2011-18795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at den nuværende strategi

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4601-00476 Ref. hvb Den 12. februar 2015 Redegørelse om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013. 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne,

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder

BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder BNBO - BoringsNære BeskyttelsesOmråder Den lette løsning? Dansk Vandkonference 2010. Tirsdag den 12. oktober 2010 Ole Silkjær 1 Program BNBO Hvad er BNBO BNBO ved stigende grundvandsstand Tilsyn og overvågning

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse

Læs mere

Envinamøde Temadage for indsatsplanlæggere 8-9. oktober 2014

Envinamøde Temadage for indsatsplanlæggere 8-9. oktober 2014 Envinamøde Temadage for indsatsplanlæggere 8-9. oktober 2014 Carsten Christiansen Køge Kommune. Køge Kommune Kommunale målsætninger Kommunale målsætninger - Behov for målsætninger og visioner - En proces

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER

Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Revision af indsatsplan i Greve Kommune HÅNDTERING AF EN VIFTE AF INDSATSOMRÅDER Tommy Koefoed, civilingeniør ATV 28. maj 2015 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende indsatsplan vedtaget af

Læs mere

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG

VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG VARIGE DYRKNINGSDEKLARATIONER, FRIVILLIGE AFTALER OG EKSPROPRIATION ERFARINGER FRA AALBORG Afsnitsleder Lise Højmose Kristensen Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne ATV Jord og Grundvand Praktiske

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

V E J L EDNING VEDR. 25 M

V E J L EDNING VEDR. 25 M V E J L EDNING VEDR. 25 M B E SKYTTELSESZONE. H Ø R INGSSVAR KL takker for det fremsendte udkast. I det følgende gøres rede for KL s bemærkninger til udkastet til vejledning vedr. 25 m beskyttelseszoner,

Læs mere

VandCenter Syds indsats overfor pesticider

VandCenter Syds indsats overfor pesticider VandCenter Syds indsats overfor pesticider ENVINA-temadage for indsatsplanlæggere den 8. og 9. oktober 2014 Troels Kærgaard Bjerre VandCenter Syd A/S Disposition VandCenter Syd kort fortalt (inkl. historisk

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 17. marts 2014 Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Naturstyrelsen sendte den 30. juli 2013 udkast til

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Notat: Sammenfatning af bemærkninger til orientering til lodsejere om udkast til indsatser i StautrupÅbo indsatsområde

Notat: Sammenfatning af bemærkninger til orientering til lodsejere om udkast til indsatser i StautrupÅbo indsatsområde Side 1 af 8 Notat: Sammenfatning af bemærkninger til orientering til lodsejere om udkast til indsatser i StautrupÅbo indsatsområde I forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsplan StautrupÅbo

Læs mere

»Grundvandsbeskyttelse

»Grundvandsbeskyttelse »Grundvandsbeskyttelse Eja Lund Viborg Vandråd, 15. november 2016 Specialkonsulent ALECTIA A/S Skanderborgvej 190 \ 8260 Viby J \ Danmark Tlf: +45 88 191 010 \ Mob: +45 22 685 672 E-mail: ejlu@alectia.com

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE?

HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? HVOR LYKKES DET MED GRUNDVANDSBESKYTTELSE? STATUS PÅ KOMMUNERNES BRUG AF MILJØBESKYTTELSES- LOVENS REGLER TIL GRUNDVANDSBESKYTTELSE Ulla Lyngs Ladekarl og Eike Stubsgaard NIRAS/Aarhus Kommune og Aarhus

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan 2017-24 Dialogmøde Udvalget for NTM og Følgegruppen 7. April 2017 Dagsorden: Velkomst. 1. Vandforsyningsstruktur. - Nuværende og fremtidig struktur Ressourceområder. - Hvordan får vandværkerne

Læs mere

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19.

Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me. Referat fra Grundvandsrådsmøde den 19. Referat Dato: 13.10.2011 Sagsnr.: 2011-20611 Dok. nr.: 2011-299466 Direkte telefon: Initialer: LBJ/me Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Referat

Læs mere

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er?

Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? Hvor går de retlige grænser for fastlæggelse af BNBO er? 2 Hjemlen: Miljøbeskyttelseslovens 24, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående

Læs mere

Hovedpunkter fremgår af nedenstående tabel. De enkelte høringssvar kan ses i deres fulde udstrækning sidst i dette dokument.

Hovedpunkter fremgår af nedenstående tabel. De enkelte høringssvar kan ses i deres fulde udstrækning sidst i dette dokument. Indsatsplan Orø - Hvidbog Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse har været i offentlig høring i perioden 19. august 2015 til 11. november 2015. Der er indkommet 3 høringssvar i perioden. Der har ikke været

Læs mere

Den 20. nov Ulkebøl forsamlingshus

Den 20. nov Ulkebøl forsamlingshus Den 20. nov. 2013 Ulkebøl forsamlingshus Program Indlæg fra DVN med titlen: Tilstandsrapport, evt. drøftelse indsatsplan samt kursus og ledelsessystem på og om eget vandværk Teknik & hygiejne samt bekendtgørelse

Læs mere

Indsatsplaner. Kolding Kommune

Indsatsplaner. Kolding Kommune Indsatsplaner Dagsorden Hvad er indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse Oversigt over indsatsplaner i Gennemgang af indsatser og ansvarsområder Indsatsplaner i 5 indsatsplaner vedtaget 30. januar 2017

Læs mere

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup

Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup 18.12.2013 Referat Grundvandsråd Jammerbugt Kommune Tirsdag den 10. december 2013 kl. 15.00 Mødelokale 1 Lundbakvej 5, Pandrup Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden... 4 2. Godkendelse af og opfølgning

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015

Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde landmænd 19. Februar 2015 Dialogmøde for landmænd i Langeland Kommune Program: Velkomst og præsentation John Kjær Andersen Hvad er en miljøgodkendelse? Hvad er en godkendelse/ et tillæg/ en

Læs mere

Vandrådsmøde den 12. november 2015

Vandrådsmøde den 12. november 2015 Vandrådsmøde den 12. november 2015 Afdeling Vand og Jord Indberetning af oppumpede vandmængder (Jakob) Kontrolprogrammer med de nye pakker (Susanna) Takstblade, regulativ, hjemmeside, information til forbrugerne

Læs mere

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune 19. september 2013 Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer Randers Kommune Dagsorden Velkomst / ON Formål og baggrund /UM Beskyttelsesområder ved boringer og i indvindingsopland

Læs mere

Handlingsplan 2007 Ringsted Vandsamarbejde I/S

Handlingsplan 2007 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2007 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund for handlingsplanen -- 1.1 Beskrivelse af vandsamarbejdet -- 1.2 Formål med handlingsplanen 2 Forslag til aktiviteter -- 2.1

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Indsatsplan Beder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune

Indstilling. Endelig vedtagelse af Indsatsplan Beder. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. december 2012 Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø 1. Resume Valdemarsgade 18 8000 Aarhus C Indsatsplan Beder skal sikre, at

Læs mere

Formanden Niels Grann, gennemgik beretningen, som den fremgår af den udsendte Årsrapport for 2013. Formandens beretning blev godkendt med applaus.

Formanden Niels Grann, gennemgik beretningen, som den fremgår af den udsendte Årsrapport for 2013. Formandens beretning blev godkendt med applaus. Lejre Vandråd Ordinært repræsentantskabsmøde 10 april 2014 kl 19:00 Der var 27 deltagere fra Dagsorden: Referat Ad 1) Ad 2) Ad 3) Martin Stokholm valgt som dirigent. Martin Stokholm konstaterede at repræsentantskabsmødet

Læs mere

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne

Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Indsatsplanen i Beder Pesticidindsatserne Eike Freeman Stubsgaard ATV maj 2016 Radisson Odense Pesticider Pesticider i hver tredje boring Over grænseværdien i hver sjette boring Pesticider er den største

Læs mere

LANDBRUGSKAMPAGNER OG DYRKNINGSAFTALER - ERFARINGER FRA ÅRHUS

LANDBRUGSKAMPAGNER OG DYRKNINGSAFTALER - ERFARINGER FRA ÅRHUS LANDBRUGSKAMPAGNER OG DYRKNINGSAFTALER - ERFARINGER FRA ÅRHUS Geolog Bo Vægter Århus Kommune, Vand og Spildevand ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse - de

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1

Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1 Lovhjemmel til anvendelse af påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 26 a v/ Sten W. Laursen Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1 Når der er vedtaget en indsatsplan for et område efter vandforsyningslovens

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 10-02-2009 Dato: 20-01-2009 Sag nr.: KB 29 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

HANDLINGSPLAN for. GRUNDVANDSSAMARBEJDET I VORDINGBORG KOMMUNE A.m.b.a.

HANDLINGSPLAN for. GRUNDVANDSSAMARBEJDET I VORDINGBORG KOMMUNE A.m.b.a. HANDLINGSPLAN 2013-2016 for GRUNDVANDSSAMARBEJDET I VORDINGBORG KOMMUNE A.m.b.a. Januar 2013 Grundvandssamarbejdet i Vordingborg Kommune Handlingsplan 2013 2016 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund for handlingsplanen

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse, Aalborg Sydøst Dagsorden - Velkomst - Kommentarer til Rapport - Konsekvenser for landbrugsproduktionen - Alternative og Supplerende muligheder - Erstatning - Forslag

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

DAGSORDEN/REFERAT. Grundvandsrådet i Køge Kommune. Natur og Miljø

DAGSORDEN/REFERAT. Grundvandsrådet i Køge Kommune. Natur og Miljø DAGSORDEN/REFERAT Grundvandsrådet i Køge Kommune MØDE DEN 25. SEPTEMBER 2013 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Deltagere Køge Kommune, TMU Erling Larsen (Formand) Køge Kommune,

Læs mere

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse Oversigt Status Resultater spørgerunde Udfordringer Status på indsatsplanarbejdet i HVOR BRUGES MBL 24 OG 26A? 26a

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune

Vandsamarbejder i Aalborg Kommune. v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Vandsamarbejder i Aalborg Kommune v/louise Appel Bjergbæk Forsyningsvirksomhederne Aalborg Kommune Disposition - Introduktion til vandsamarbejderne i Aalborg - Opstart af et nyt vandsamarbejde i Nibe-området

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Ringsted Vandsamarbejde den 27. maj 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde i Ringsted Vandsamarbejde den 27. maj 2015 Bragesvej 18, 4100 Ringsted info@ringstedforsyning.dk 27.05.2015 www.ringstedvandsamarbejde.dk Referat fra repræsentantskabsmøde i Ringsted Vandsamarbejde den 27. maj 2015 Deltagere: Bent Risom Jørgen

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Fremadrettet beskyttelses via husdyrbrugloven kontra MBL 26 a? Ekspropriation - hvornår skal indsatsplanerne tage dette

Læs mere

Mødereferat. Referat af 3. møde i Grundvandsforum. Natur og Miljø. Den 4. maj 2011

Mødereferat. Referat af 3. møde i Grundvandsforum. Natur og Miljø. Den 4. maj 2011 Mødereferat Den 4. maj 2011 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Referat af 3. møde i Grundvandsforum Mødedato: 24. marts 2011 Mødetid: 10-12 Mødested: Natur og Miljø, Valdemarsgade 18 Deltagere:

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Dagsorden Velkomst v/thomas Jakobsen, Egedal Kommune BNBO, - hvad er det og hvad betyder det

Læs mere

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere.

Nyt fra KL. Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Nyt fra KL Høringssvar til indsatsplanvejledningen Tanker om vandfond Det videre arbejde med grundvandsbeskyttelse efter 2017 med mere. Konsulent Niels Philip Jensen 1 Disposition Grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune

Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Den koordinerede pesticidindsats i Eike Freeman Stubsgaard naturogmiljø Nyborg 2016 Opdrag Den koordinerede pesticidindsats i Aarhus Kommune Indsatsplanerne i Aarhus er et forsøg på at koordinere indsatser,

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen »Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen Chefkonsulent agronom Christian Thirup Workshop 3: Indsatsplanlægning ATV Jord og Grundvand, Vintermøde Vingsted Centret 11. marts 2015

Læs mere

Referat af lodsejermøde

Referat af lodsejermøde Referat af lodsejermøde Vedr. boringsnært beskyttelsesområde ved Bjellekær Kildeplads Afholdt d. 26. sept. 2013, kl. 19, på Høloftet, Søsum Deltagere: 21 lodsejere med ejendom inden for BNBO, repræsentanter

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Godkendelse af jordfordelingsproces i OSD 1435 Aalborg Sydøst

Godkendelse af jordfordelingsproces i OSD 1435 Aalborg Sydøst Punkt 2. Godkendelse af jordfordelingsproces i OSD 1435 Aalborg Sydøst 2014-33592 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der igangsættes en jordfordeling i området ved AFV Lundby

Læs mere

På udvalgsmødet kan der efter behov redegøres for overordnede og generelle forhold.

På udvalgsmødet kan der efter behov redegøres for overordnede og generelle forhold. Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmøde 20. januar 2016, punkt nr. 4. Opfølgning på indsatsplan Beder Påbud mod anvendelse af pesticider Aarhus Byråd drøftede den 20. januar 2016 en indstilling om iværksættelse

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

Samarbejde mellem vandværk og landbrug

Samarbejde mellem vandværk og landbrug Samarbejde mellem vandværk og landbrug Af Jeppe Hansen, Projektleder, FVD Bevaring af den decentrale vandforsyning gennem samarbejde mellem landbruget og vandværkerne Temadagen på Djursland, den 8. oktober

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 8. februar 2016 Notat til Teknisk Udvalg Opfølgning på Teknisk Udvalgs møde mandag den 25. januar 2016 om sag nr. 4 på Byrådsmøde 20. januar 2014, Opfølgning på indsatsplan Beder Påbud mod anvendelse af pesticider. Side

Læs mere

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse »Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse Christian Thirup, agronom, chefkonsulent Tina Andersen, geolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S ATV Jord og Grundvand Beskyttelse og forvaltning af grundvand

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Rigsrevisionens notat om beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens sikring af grundvandet mod pesticider

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen »Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen Chefkonsulent agronom Christian Thirup Dansk Vand Konference 2014 18. november 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus DANVA» Hvorfor

Læs mere

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares.

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af den 1. april 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 14 (L 165 Grøn Vækst), som hermed besvares. Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 165, endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. Den 11. april 2011 Folketingets Miljø-

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Buresø Vandværk

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Buresø Vandværk Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Buresø Vandværk 1. Projektbeskrivelse Ansøger Buresø Vandværk Anlæg Boringer med DGU nr. 193.212, 193.1227 Placering Hhv. matrikel nr.

Læs mere

Høringsvar til Indsatsplan for Åbo-Stautrup Miljørådgiver Susanne Østerby, LMO

Høringsvar til Indsatsplan for Åbo-Stautrup Miljørådgiver Susanne Østerby, LMO Høringsvar til Indsatsplan for Åbo-Stautrup Miljørådgiver Susanne Østerby, LMO Krav i indsatsplanen, Pesticider Målsætning Der må ikke opbevares, anvendes eller håndteres pesticider i sårbare områder og

Læs mere

BNBO OG LANDBRUGSDRIFTEN

BNBO OG LANDBRUGSDRIFTEN ATV- Jord og Grundvand DGI byen, København Carl Åge Pedersen, Planter og Miljø Chefkonsulent BNBO OG LANDBRUGSDRIFTEN 1. november 2016 EMNER, JEG VIL KOMME IND PÅ: Størrelsen af BNBO erne. Mulige indsatser

Læs mere

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse

Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse Sprøjtemiddelstrategien ift. kommunens indsats for grundvandsbeskyttelse ATV 23. maj 2013 Eike Freeman Stubsgaard Sprøjtemiddelstrategien Målsætning i 2015 Reduktion i pesticidbelastningen på 40% i løbet

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere