Oprykning af tjenestemandsansatte gymnasielektorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprykning af tjenestemandsansatte gymnasielektorer"

Transkript

1 Oprykning af tjenestemandsansatte gymnasielektorer Ikke fundet grundlag for at kritisere finansministeriet, lønnings- og pensionsdepartementets stillingtagen til spørgsmålet om oprykning af tjenestemandsansatte gymnasielektorer fra 31. til 34. lønramme, herunder at ministeriet normalt undlader at indgå aftale om at oprykke lektorer, der nærmer sig pensionsalderen. FOB nr (J. nr ). A klagede over, 1) at finansministeriet inden for de seneste år havde ændret (skærpet) sin praksis med hensyn til oprykning af tjenestemandsansatte gymnasielektorer fra 31. til 34. lønramme i strid med et løfte fra 1969 i forbindelse med tjenestemandsreformen, og 2) at finansministeriet undlod oprykning af tjenestemandsansatte over 60 år. Forud for ændringerne i tjenestemandslovgivningen i 1969 var tjenestemandsansatte adjunkter og lektorer i gymnasieskolerne placeret i 19. og 24. lønningsklasse. Der fandtes endvidere et antal lektorstillinger i 26. lønningsklasse, de såkaldte»superlektorer«. I centraladministrationen var tjenestemandsansatte sekretærer, fuldmægtige og ekspeditionssekretærer i almindelighed placeret i 19. og 24. lønningsklasse og kontorchefer i almindelighed i 26. lønningsklasse. Ved ændringerne i tjenestemandslovgivningen i 1969 blev tjenestemænd i stillinger, der hidtil havde været placeret i 19. og 24. lønningsklasse, herunder som nævnt gymnasieadjunkter og -lektorer, henført til lønrammerne 16, 21, 29 og 31, jfr. 30, stk. 1, i lov nr. 13 (Lovtidende B) af 18. juni 1969 om tjenestemandslønninger m.m. og klassificering af tjenestemandsstillinger i staten, folkeskolen og folkekirken.»superlektorerne«blev henført til lønramme 34, og centraladministrationens kontorchefer i almindelighed til lønramme 36. Ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen (nu finansministeren) blev ifølge lovens 30, stk. 4, bemyndiget til at oprette et antal stillinger ved bl.a. gymnasieskolerne i lønramme 36 (studielektorer). Lønnings- og klassificeringslovens 30, stk. 3, fik i overensstemmelse med et forslag fra tjenestemandskommissionen af 1965 følgende indhold:»ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen kan oprykke et antal af de i stk. 1 omhandlede tjenestemænd til lønramme 34, når de selvstændigt træffer afgørelse inden for væsentlige sagsområder eller bestrider et arbejde, som forudsætter en betydelig specialviden, særlig pædagogisk indsigt eller andre tilsvarende særlige kvalifikationer.«i sine bemærkninger til forslaget til denne bestemmelse anførte tjenestemandskommissionen af 1965 bl.a. følgende (betænkning 483/1969, 3. del, s. 140, 1. sp.):

2 » Det har vist sig ønskeligt at kunne oprykke særligt kvalificerede tjenestemænd, som er henført til de i stk. 1 og 2 omhandlede lønrammer, til højere aflønning. Det drejer sig om tjenestemænd, der i kraft af specialviden eller andre forhold varetager opgaver, som ligger ud over, hvad der normalt kræves af sådanne tjenestemænd, der ikke er ansat i chefstilling. Det foreslås derfor i stk. 3, at ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen skal kunne oprykke et antal af sådanne tjenestemænd til lønramme 34. Reglerne i lønnings- og klassificeringsloven gælder kun, indtil aftale måtte blive truffet i medfør af 45 i tjenestemandsloven, jfr. lønnings- og klassificeringslovens 1. I overensstemmelse hermed er flere af bestemmelserne i lønnings- og klassificeringsloven senere blevet afløst af aftaler indgået i medfør af tjenestemandslovens 45. Dette gælder dog bl.a. ikke bestemmelsen i lønnings- og klassificeringslovens 30, herunder stk. 3, der således fortsat er gældende. Baggrunden for indsættelsen af bestemmelsen om lovens gyldighedstid var de nye regler i tjenestemandslovens 45 ff, hvorefter løn- og andre ansættelsesvilkår for tjenestemænd fremover som udgangspunkt skulle fastsættes ved aftale mellem på den ene side ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen (nu finansministeren) og på den anden side de centralorganisationer, med hvilke der er indgået hovedaftale, jfr. lovens 49. Det fremgår af lovens 46, at det er forudsat, at forhandlingerne i forbindelse med aftaleindgåelse og -fornyelse for så vidt angår justering af tjenestemændenes lønvilkår tager sigte dels på fastsættelse af et samlet beløb til justeringer - opgjort enten som et kronebeløb eller som en bestemt procentdel af den samlede lønsum - og dels på anvendelsen af det samlede beløb. For så vidt angår anvendelsen af det samlede beløb til justeringer, fremgår det af forarbejderne til tjenestemandsloven, at der under forhandlingerne må søges tilvejebragt en passende balance mellem ændringer vedrørende de nedenfor nævnte forhold, idet summen af de hermed forbundne udgifter forudsættes at svare til det samlede beløb, som der ved aftalen er opnået enighed om at stille til rådighed: "a. ændring af tjenestemandsstillingers klassificering, b. ændring af satser og gruppering vedrørende stedtillæg, c. ændring af satserne for ydelser, der må betragtes som arbejdsvederlag, og som ydes ud over den faste lønning, d. udgiftsforøgende ændringer af generelle bestemmelser vedrørende ansættelsesvilkår, e. generel justering af grundlønningerne. Efter tjenestemandslovens 46 er det som udgangspunkt overladt til parterne at træffe aftale, såvel om, hvor stor en del af det samlede beløb der skal afsættes til omklassificeringer, som om, hvilke stillinger der inden for rammerne af denne»pulje«skal søges omklassificeret. Vedrørende de oprykninger til lønramme 34, der blev aftalt i de første år efter lovens ikrafttræden, henviste A i sin skrivelse til ombudsmanden til nogle op- 2/9

3 lysninger, som han havde modtaget fra Gymnasieskolernes Lærerforening, herunder en kopi af en skrivelse af 25. september 1975 fra Gymnasieskolernes Lærerforenings formand til et medlem, der bl.a. indeholdt følgende:» Alle de tjenestemandsorganisationer, der senere skulle hente resultater hjem fra denne løfteparagraf, har haft store problemer - ikke mindst juristerne og officererne. GL - eller dengang Statsskolernes Lærerforening - havde en bedre forhåndsaftale end de øvrige, fordi vi ikke havde fået vore 26-lektorer i 36. lønramme. Det er rigtigt, at SL's formand en overgang regnede med, at aldersgrænsen kunne komme helt ned på 52 år, men staten var fra starten karrig med stillingerne og ved den første oprykning, der først kom i foråret 1971, men med tilbagevirkende kraft til 1. januar 1970, blev reglen, at man skulle være fyldt 58 år 1. januar 1970 og have stået 5 år på sidste trin. Til gengæld fik vi oprykket så at sige alle, der opfyldte disse betingelser. Næste gang, nemlig i efteråret 1971, var alderen fortsat 58 år (pr. 1. januar 1971), men man skulle nu kun have stået 3 år på sluttrin. Igen oprykkede man de lektorer, der opfyldte betingelserne. Da vi skulle oprykke tredje gang, nemlig pr. 1. april 1973, var staten helt umedgørlig. Staten ville ikke høre tale om automatik, AC, som vi jo forhandler igennem, skulle betale for alle oprykningerne af den pulje, der stilles til rådighed for individuelle omklassificeringer, og føjede dertil 2 betingelser, nemlig at der ikke måtte udnævnes tjenestemænd over 60 år, og at udnævnelserne ikke måtte ske efter et anciennitetsprincip, men skulle ske efter et kvalifikationskriterium. Efter pres fra GL's og AC's side kom ingen af disse betingelser til at influere på udnævnelserne i GL's område. Med de penge, der var til rådighed i puljen, kunne vi faktisk kun få stillinger, men det lykkedes at få staten til at betale halvdelen, så vi fik 45 stillinger pr. 1. april Om de følgende års forhandlinger fremgik følgende af et internt notat fra finansministeriet af 4. november 1980:» Ved de hidtidige oprykninger var der ikke taget hensyn til, hvorvidt den pågældende lektor var over 60 år eller ej. Imidlertid gav det forhold, at der skete omklassificering til en højere lønramme af tjenestemænd, der nærmede sig pensionsalderen, anledning til revisionsmæssig kritik. (2. revisionsdepartements skrivelse af 12. oktober 1972 til lønnings- og pensionsdepartementet; min bemærkning). Dette medførte, at finansministeriet udsendte cirkulærskrivelse af 29. oktober 1974 om betydningen af en tjenestemands alder for gennemførelsen af ændret placering i lønrammen. Dette cirkulære havde forinden udsendelsen været forelagt AC, der meddelte, at man ikke havde bemærkninger til det. (AC's skrivelse til finansministeriet af 15. oktober 1974; min bemærkning). I 1975 blev fra GL og undervisningsministeriet indstillet, at 62 lektorer blev oprykket, hvilket svarede til antallet efter den hidtil anførte retningslinie. Man anførte i indstillingen, at de ældste i den omhandlede gruppe var fyldt 60 år, men at de alle havde været indstillet tidligere. Fra AC's side kunne man under hensyn til den afsatte puljes størrelse kun gå med til, at 19 stillinger oprykke- 3/9

4 des, hvilket man ved forhandlingerne var enige om. Nogle af de omhandlede personer var over 60 år. Ved disse forhandlinger blev det endvidere meddelt AC, at man for fremtiden under hensyn til revisionskritik og under hensyn til cirkulærskrivelsen af 29. oktober 1974 ikke kan gå med til, at personer over 60 år blev omklassificeret fra lønramme 31 til lønramme 34. Dette gjaldt for alle persongrupper, som er nævnt i LKL 30, stk. 3, jfr. stk. 1. Ved forhandlingerne i 1977 var puljen af en sådan størrelse, at der var penge til oprykning af 7-8 lektorer. GL ønskede imidlertid disse penge anvendt til oprykning af lektorer, der var fra 61 til 68 år gamle. Under hensyn til cirkulæret af 29. oktober 1974 og det ved forhandlingerne i 1975 udtalte kunne vi ikke gå med hertil. Fra AC's side ønskede man imidlertid ikke pengene anvendt til omklassificering af yngre lektorer, og resultatet blev, at der ikke skete nogle omklassificeringer fra lønramme 31 til lønramme 34 af gymnasieområdets tjenestemandsansatte lektorer, men at pengene blev anvendt inden for andre af AC's grupper. Ved forhandlingerne i 1980 kunne der inden for puljen omklassificeres 9 lektorer, og da de lektorer alle var under 60 år den 1. oktober 1980, blev dette accepteret herfra. Finansministeriets omtalte cirkulære af 29. oktober 1974 om betydningen af en tjenestemands alder for gennemførelsen af ændret placering i lønramme indeholder følgende:»1. Ved behandlingen af sager om besættelse af ledige stillinger, omklassificering af stillinger og oprykning af tjenestemænd, jfr. lønnings- og klassificeringslovens 30, stk. 3, har det af finansministeriet været lagt til grund, at højere lønrammeplacering af tjenestemænd, der nærmer sig pensionsalderen, normalt ikke bør finde sted. 2. Med udgangspunkt i konkrete sager, der har givet anledning til revisionsmæssig kritik, har finansministeriet overvejet spørgsmålet om eventuel fastsættelse af aldersmæssige betingelser for oprykning til højere lønramme. Da der inden for tjenestemandsområdet gælder forskellige bestemmelser om pensioneringsalder, har man ikke ment, at der på nuværende tidspunkt burde fastsættes bestemte aldersgrænser, men skal henstille, at styrelserne såvel ved besættelse af ledige stillinger som ved fremsættelse af forslag om omklassificering af bestående stillinger almindeligvis følger det under punkt 1 nævnte synspunkt. I denne forbindelse henledes opmærksomheden også på den ved tjenestemandspensionslovens 3 hjemlede adgang til afsked på grund af alder fra udgangen af den måned, hvori tjenestemanden fylder 60 år. 3. Som videreførelse af en praksis, der er fulgt i dele af lokalforvaltningen, vil der for hele tjenestemandsområdet i staten, folkeskolen og folkekirken kunne gøres en undtagelse fra den ovennævnte retningslinie. Individualiserede chefstillinger vil uden hensyn til indehavernes alder kunne foreslås oprykket til højere lønramme, når omklassificeringen er begrundet i en udvidelse af stillingernes indhold og omfang, efter at de er blevet besat med de nuværende indehavere.«i skrivelsen af 12. oktober 1972 til lønnings- og pensionsdepartementet havde 2. revisionsdepartement (nu rigsrevisionen) henstillet,»at lønnings- og pensionsdepartementet ved fremtidige aftaler med de forhandlingsberettigede organisationer om dette spørgsmål tager sådanne forbehold med hensyn til personkredsen, at man undgår oprykninger, der i det væsentlige kun har pensionsmæssig betydning 4/9

5 I en skrivelse af 19. november 1980 til A anførte finansministeriet bl.a., at»nævnte cirkulærskrivelse praktiseres således, at der ikke længere indgås aftaler om individuelle oprykninger - herunder til aflønning efter lønramme 34 - af tjenestemænd, der er fyldt 60 år«. I forbindelse med A's egne undersøgelser af sagen blev der den 11. februar 1981 afholdt et møde i finansministeriet mellem repræsentanter for ministeriet og AC. A deltog i mødet som repræsentant for AC. Ifølge AC's referat af mødet udtalte kontorchef B fra finansministeriet bl.a. følgende:» at finansministeriet havde spurgt ombudsmanden, om administrationen kunne anlægge en aldersgrænse for oprykningen. Ombudsmanden havde svaret bekræftende under den forudsætning, at der var mulighed for at fravige reglen i visse tilfælde, og (B) gjorde rede for et par tilfælde, hvor dette var sket. På et spørgsmål svarede han, at der naturligvis også inden for GL's område ville være mulighed for at fravige 60-årsreglen, men at det skulle være i ganske særlige tilfælde, og han tvivlede på, at der var mange af den slags tilfælde. I en udtalelse af 15. juni 1981 oplyste finansministeriet, at ministeriet med den nævnte udtalelse sigtede til en skrivelse af 1. april 1980 fra ombudsmanden til finansministeriet i en nærmere angiven sag. I den nævnte skrivelse udtalte ombudsmanden bl.a. følgende om finansministeriets cirkulære af 29. oktober 1974 om betydningen af en tjenestemands alder for gennemførelsen af ændret placering i lønramme:» Finansministeriets udstedelse af det omtalte cirkulære nr. 227 af 29. oktober 1974 kan ikke give mig grundlag for at udtale kritik. Cirkulæret indeholder alene en henstilling til styrelserne om almindeligvis at følge det synspunkt, at»højere lønrammeplacering af tjenestemænd, der nærmer sig pensionsalderen, normalt ikke bør finde sted.«(fremhævet af mig). Som det ses, er der ikke ved henstillingen tilkendegivet en fast aldersgrænse som afgørende for spørgsmålet om højere lønrammeplacering. Jeg forstår tilkendegivelsen som alene gående ud på, at aldersmæssig nærhed af pensioneringsalderen bør tages i betragtning som et væsentligt hensyn imod højere lønrammeplacering ved de konkrete afgørelser herom (jo nærmere en ansøger til en avancementsstilling er ved pensionsalderen, desto større fortrin i kvalifikationer må han have for at kunne foretrækkes fremfor yngre medarbejdere). Og da det nævnte hensyns begrundelse må anses for saglig, kan denne opfattelse ikke kritiseres. I cirkulære nr. 47 af 11. marts 1980 (vedrørende betydningen af en tjenestemands alder for gennemførelsen af ændret placering i lønramme) har finansministeriet i tilslutning til cirkulæret af 29. oktober 1974 og under henvisning til de i 1979 ændrede regler om førtidspensionering af tjenestemænd understreget,»at styrelserne på baggrund af de ændrede førtidspensioneringsregler bør være opmærksomme på betænkelighederne ved oprykning til højere lønramme af tjenestemænd, der er fyldt 60 år.«i den foreliggende sag anførte A og Gymnasieskolernes Lærerforening nærmere følgende til støtte for A's ovenfor nævnte klagepunkter: ad 1. Oprykning af gymnasielektorer til lønramme 34. A og Gymnasieskolernes Lærerforening henviste til, at finansministeriet i forbindelse med forhandlingerne om en ændret tjenestemandslovgivning i /9

6 afgav et løfte til forhandlerne fra tjenestemandsorganisationerne om, at alle gymnasieadjunkter og -lektorer, der hidtil havde været placeret i 19. og 24. lønningsklasse, bortset fra enkelte undtagelser, kunne regne med en oprykning til den nye lønramme 34 efter et alderskriterium, og inden de opnåede pensionsalderen. Som nævnt ovenfor blev»superlektorer«og kontorchefer, der hidtil havde været i samme (26.) lønningsklasse, ved tjenestemandsreformen overført til henholdsvis 34. og 36. lønramme. Gymnasieskolernes Lærerforening havde accepteret dette mod, at finansministeriet til gengæld afgav nævnte løfte om oprykninger til lønramme 34 samt et løfte om oprettelse af nye stillinger i lønramme 36, studielektorer. Det nævnte løfte fra finansministeriet om oprykninger blev ikke nedfældet i en egentlig aftale, men efter A's opfattelse måtte der findes et notat eller mødereferat i finansministeriet, hvoraf løftet fremgik. Finansministeriet henviste heroverfor i sin skrivelse af 19. november 1980 til A til bestemmelsen i lønnings- og klassificeringslovens 30, stk. 3, og forarbejderne hertil. Om de forudgående forhandlinger oplyste finansministeriet:» at der i forbindelse med forhandlingerne i tjenestemandskommissionen om udformningen af den omhandlede oprykningsbestemmelse fra finansministeriets side blev givet tilsagn om, at bestemmelsen for så vidt angik adjunkter og lektorer i gymnasieskolen ville blive praktiseret således, at disse tjenestemænd med hensyn til adgangen til oprykninger til aflønning efter lønramme 35 ville blive ligestillet med tjenestemænd i lønramme 16/31 i centraladministrationen. For anvendelse af oprykningsbestemmelsen er det i øvrigt en forudsætning, at der ved de egentlige lønforhandlinger med tjenestemændenes centralorganisationer opnås enighed om at afsætte et beløb til ændringer i den lønmæssige placering af tjenestemandsstillinger. Hvor stor en del af et sådant afsat beløb der skal medgå til oprykninger til lønramme 34 og fordelingen heraf på de enkelte personalegrupper i lønramme 16/31, fastlægges ved aftale mellem finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (tidligere Danske Statsembedsmænds Samråd), der bl.a. repræsenterer Gymnasieskolernes Lærerforening. Finansministeriet henviste til, at der ved omklassificeringsforhandlingerne siden 1971 var indgået aftaler om oprykning af et antal tjenestemandsansatte adjunkter/lektorer i gymnasieskolen til lønramme 34 i overensstemmelse med de nævnte retningslinjer. A og Gymnasieskolernes Lærerforening anførte endvidere, at A's synspunkter blev støttet af forløbet af forhandlingerne om oprykning til lønramme 34 de første år efter lønnings- og klassificeringslovens ikrafttræden. Heroverfor anførte finansministeriet ifølge AC's referat af mødet den 11. februar 1981 i finansministeriet bl.a. følgende:» (B) var enig i, at det ved de første omklassificeringsomgange var foregået på den af (direktør i Gymnasieskolernes Lærerforening; min bemærkning) beskrevne måde. Det hang sammen med, at der dengang var en rimelighed i systemet, som ikke kun GL-området, men samtlige områder fik at mærke. Man havde en række problemer, der skulle løses, uden at man havde en pulje til rådighed. Han kunne huske, at man for GL-områdets vedkommende havde gjort gældende, at der skulle bruges andre kriterier ved oprykning end i admi- 6/9

7 nistrationen, men han fandt ikke, at GL havde et retskrav på for fremtiden, at andre kriterier skulle anvendes for så vidt angår GL's medlemmer ved oprykning til lønramme 34. ad 2. Undladelse af oprykning af tjenestemænd over 60 år. A anførte bl.a., at finansministeriets indførelse af denne aldersgrænse er vilkårlig og efter hans opfattelse ulovlig og i strid med det ovenfor under 1) omtalte løfte, for så vidt oprykningen ikke skete inden de ansattes 60. år. Heroverfor anførte finansministeriet bl.a., at cirkulærskrivelsen var foranlediget af en af rigsrevisionen rejst kritik, og at den blev udsendt efter forudgående forelæggelse for tjenestemændenes centralorganisationer. I en skrivelse til A udtalte jeg følgende:»ved 26, stk. 15, i lov nr. 13 (Lovtidende B) af 18. juni 1969 om tjenestemandslønninger m.m. og klassificering af tjenestemandsstillinger i staten, folkeskolen og folkekirken, som vedrørte stillinger ved statens gymnasieskoler, studenterkursus og kursus til højere forberedelseseksamen, placeredes i alt 171 stillinger som lektor, der hidtil havde været normeret i 26. lønningsklasse, med henvisning til lovens 30, stk. 3, i lønramme 34. Alle øvrige stillinger som adjunkt/lektor, der hidtil havde været normeret i 19./24. lønningsklasse, placeredes i den såkaldte fælles akademiske lønramme, dvs. lønramme 16, 21, 29 og 31, jfr. nærmere lovens 30, stk. 1 til 2. Som tidligere omtalt hjemlede lovens 30, stk. 3, at ministeren for statens lønnings- og pensionsvæsen under visse nærmere angivne betingelser kunne oprykke et antal af de i stk. 1 nævnte tjenestemænd (tjenestemænd i den fælles akademiske lønramme, herunder adjunkter/lektorer) til lønramme 34. I skrivelse af 29. januar 1971 meddelte ministeriet for statens lønningsog pensionsvæsen undervisningsministeriet, at man efter forhandling med Danske Statsembedsmænds Samråd i medfør af den nævnte bestemmelse havde fastsat, at der ville kunne ske oprykning af bl.a. de lektorer ved statens gymnasieskoler og studenterkursus, som pr. 1. januar 1970 var fyldt 58 år og havde været sammenlagt mindst 5 år på slutløn i lønramme 31, henholdsvis 24. lønningsklasse. Oprykningerne havde virkning fra den 1. januar Siden da er spørgsmålet om oprykning som nævnt i lønnings- og klassificeringslovens 30, stk. 3, blevet reguleret ved aftale mellem på den ene side finansministeriet, lønnings- og pensionsdepartementet, og på den anden side tjenestemændenes centralorganisationer, jfr. tjenestemandslovens 45 ff. 7/9

8 Den første af disse aftaler, der blev indgået den 27. august 1971, indeholdt som 15 en bestemmelse, hvorefter der ved statens gymnasieskoler og studenterkursus kunne gennemføres oprykning fra lønramme 16/31 til lønramme 34 af lektorer, som pr. 1. januar 1971 var fyldt 58 år og havde været sammenlagt mindst 3 år på slutløn i lønramme 31, henholdsvis 24. lønningsklasse. Ved de siden da indgåede aftaler har der alene kunnet opnås enighed om oprykning af et bestemt antal stillinger, jfr. nærmere ovenfor s Ved aftalefornyelserne pr. 1. april 1977 skete der dog på grund af manglende enighed ingen oprykninger fra den fælles akademiske lønramme til lønramme 34 inden for gymnasieområdet, se ovenfor s. 57. Som det fremgår af det foregående er spørgsmålet om oprykninger af stillinger som adjunkt/lektor inden for gymnasieområdet m.v. fra den fællesakademiske lønramme til lønramme 34 - som forudsat ved tjenestemandslovens gennemførelse - siden 1971 sket ved aftale efter reglerne i lovens kapitel 10 ( 45 ff). Den ene part i sådanne aftaler (centralorganisationerne) falder uden for området for min virksomhed, og da aftalerne indgås mellem i princippet ligestillede parter, vil jeg kun kunne kritisere den aftalepart, der er omfattet af området for min virksomhed - her finansministeriet, lønnings- og pensionsdepartementet - hvis der i forbindelse med aftaleindgåelserne foreligger særlige omstændigheder. Ved min gennemgang af sagen har jeg ikke fundet, at dette er tilfældet. Jeg skal herom nærmere bemærke følgende: Som tidligere fremhævet indeholdt lønnings- og klassificeringsloven af 1969 som 1 en udtrykkelig bestemmelse, hvorefter reglerne i denne lov kun gælder»indtil aftale måtte blive truffet i medfør af (tjenestemandslovens) 45, jfr. dog (tjenestemandslovens) 46. Denne bestemmelse indebærer bl.a. at reglerne i lønnings- og klassificeringsloven ikke kan anses som en retligt bindende begrænsning for, hvilke aftaler der kan indgås i medfør af de nævnte bestemmelser i tjenestemandsloven. Allerede af den grund finder jeg det upåkrævet at gå nærmere ind på, hvilke tilkendegivelser der under forhandlingerne i tjenestemandskommissionen måtte være givet fra repræsentanter for ministeriet for statens lønnings- og pensionsvæsen med hensyn til, hvilke resultater der kunne forventes opnået under kommende aftaleforhandlinger, idet sådanne tilkendegivelser for en retlig vurdering i hvert fald ikke på længere sigt ville kunne tillægges en mere bindende virkning for staten som aftalepart end de udtrykkelige bestemmelser i lønnings- og klassificeringsloven. En gennemgang af sagen efterlader i øvrigt det indtryk, at det forholdsvis begrænsede antal omklassificeringer til lønramme 34, hvorom der er ind- 8/9

9 gået aftale i de senere år, i væsentlig grad må tilskrives den omstændighed, at man fra lønnings- og pensionsdepartementets side fra første færd har indtaget det standpunkt, at oprykning til lønramme 34 principielt må anses som en personlig normering, således at der ikke uden ny omklassificering kan ske genbesættelse ved ledighed (regeneration). Som følge heraf har der kun kunnet gennemføres omklassificeringer som nævnt i lønnings- og klassificeringslovens 30, stk. 3, inden for rammerne af det samlede beløb, som ved aftalefornyelserne afsættes til ændring af løn og andre ansættelsesvilkår, og ønskerne om sådanne omklassificeringer har måttet prioriteres over for de andre ændringer, som man har ønsket at tilgodese inden for disse rammer. Ved forhandlingerne i 1977 var baggrunden for, at der ikke inden for gymnasieområdet skete oprykninger til lønramme 34 dog efter det oplyste, at man fra lønnings- og pensionsdepartementets side ikke fandt at kunne medvirke til oprykning af lektorer i alderen år, jfr. herved finansministeriets cirkulære nr. 227 af 29. oktober For så vidt angår dette forhold kan jeg henholde mig til den udtalelse, som ombudsmanden tidligere har afgivet om det nævnte cirkulære, som er gengivet ovenfor s. 58. Jeg finder dog anledning til i den foreliggende sammenhæng at tilføje, at cirkulæret inden udsendelsen havde været forelagt for bl.a. Akademikernes Centralorganisation, uden at dette havde givet centralorganisationen anledning til bemærkning, og at der også i forbindelse med forhandlingerne i 1977 opnåedes enighed mellem finansministeriet og centralorganisationerne om indgåelse af aftale, idet det beløb, der under forhandlingerne fra organisationernes side havde været afsat til individuelle omklassificeringer til lønramme 34 inden for gymnasieområdet, i stedet blev anvendt til andre formål.«9/9

Omklassificering af ungdomsskoleinspektører

Omklassificering af ungdomsskoleinspektører Omklassificering af ungdomsskoleinspektører Spørgsmålet om, hvorvidt en omklassificering af normerede stillinger som ungdomsskoleinspektører måtte bero på aftale i overensstemmelse med de almindelige regler

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 1999 1 CIRKULÆRE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. (AC s forhandlingsområde) 2005 Cirkulære af 8. november 2007 Perst.

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl.

Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg m.v. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 014-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for

Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Cirkulære om aftale om visse ansættelsesvilkår for Tjenestemandslignende ansatte undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler, der er overført fra en erhvervsskole (Akademikernes forhandlingsområde)

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under AC s forhandlingsområde ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2005 Cirkulære af

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Ansættelse af overvægtig person som tjenestemand

Ansættelse af overvægtig person som tjenestemand Ansættelse af overvægtig person som tjenestemand Generaldirektoratet for Danske Statsbaner havde uberettiget afslået at ansætte en person, der var stærkt overvægtig, som chauffør på tjenestemandsvilkår

Læs mere

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Henstillet til ministeriet for skatter og afgifter, at ministeriet - i forbindelse med anden ændring af registreringsafgiftsloven - søger tilvejebragt en

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Cirkulære om Arbejdstid mv. for lærere ved sløjdlærerskoler

Cirkulære om Arbejdstid mv. for lærere ved sløjdlærerskoler Cirkulære om Arbejdstid mv. for lærere ved sløjdlærerskoler 2.4.17 2.4.17 1 CIRKULÆRE OM ARBEJDSTID MV. FOR LÆRERE VED SLØJDLÆRERSKOLER Finansministeriet har den 29. september 1992 indgået følgende aftaler

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Under henvisning til tjenestemandsregulativets 32, stk. 1, er følgende aftale om

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Cirkulære af 14. juni Perst.nr PKAT 206, 211 og 260. J.nr /75-3. Cirkulære om aftale om

Cirkulære af 14. juni Perst.nr PKAT 206, 211 og 260. J.nr /75-3. Cirkulære om aftale om Cirkulære af 14. juni 2011 Perst.nr. 027-11 PKAT 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/75-3 Cirkulære om aftale om Tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under AC s forhandlingsområde

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Orlov til u-landsfrivilligs ægtefælle

Orlov til u-landsfrivilligs ægtefælle Orlov til u-landsfrivilligs ægtefælle Fundet det beklageligt, at undervisningsministeriet først tog stilling til en klage over afslag på forlængelse af en orlov en uge før orlovsperiodens udløb. FOB nr.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om løn mv. for. lærere ved. erhvervsskolerne. m.fl.

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om løn mv. for. lærere ved. erhvervsskolerne. m.fl. FINANSMINISTERIET lærere ved Cirkulære om løn mv. for m.fl. erhvervsskolerne 1995 CIRKULÆRE OM LØN MV. FOR LÆRERE VED ERHVERVSSKOLERNE M.FL. Som led i forliget mellem finansministeren og Centralorganisationernes

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere

Tjenestemænds lønforhold i tilfælde af sygdom ved udløbet af en tjenestefrihedsperiode

Tjenestemænds lønforhold i tilfælde af sygdom ved udløbet af en tjenestefrihedsperiode Tjenestemænds lønforhold i tilfælde af sygdom ved udløbet af en tjenestefrihedsperiode Henstillet til finansministeriet, at der i forbindelse med eventuelle andre ændringer i tjenestemandsloven søges tilvejebragt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Fundet det beklageligt, at departementschefen og en fuldmægtig i fiskeriministeriet, der havde deltaget i behandlingen

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget A klagede over, at landbrugsministeren havde ændret hidtidig praksis ved som landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget at udpege en person,

Læs mere

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang

Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Meddelelse om tilbagebetalingspligts omfang Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag om beregning af den tilbagebetalingspligtige del af hjælp efter bistandslovens 42

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Cirkulære om åremålsansættelse

Cirkulære om åremålsansættelse Namminersornerullutik Oqartussat Nuuk, ulloq 30. marts 2004 Grønlands Hjemmestyre Personaleadministrationen Aqutsinermut Pisortaqarfik J.nr. 16.11.02 Administrationsdirektoratet lida Cirkulære om åremålsansættelse

Læs mere

Lønningsrådet. Marts 2017

Lønningsrådet. Marts 2017 Lønningsrådet Marts 2017 Indhold 1. Indledning 3 2. Lønningsrådets sammensætning 4 3. Lønningsrådets opgaver 5 4. Lønningsrådets sagsbehandling 9 5. Aktindsigt og forholdet til offentligheden 10 Side

Læs mere

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003.

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003. Forhandlingsprotokol over forhandlingerne om revision af aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes område af 1.

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Lønreduktion ved nyt arbejde efter stillingsnedlæggelse med efterløn

Lønreduktion ved nyt arbejde efter stillingsnedlæggelse med efterløn Lønreduktion ved nyt arbejde efter stillingsnedlæggelse med efterløn En lærer, der i forbindelse med en amtskommunal stillingsnedlæggelse modtog efterløn i en 2-årig periode, klagede over, at hun under

Læs mere

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler 2008 Cirkulære af 7. maj 2010 Perst. nr. 019-10 J.nr. 07-333/51-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Fuldmægtiges overgang fra tjenestemandsansættelse til ansættelse på overenskomstvilkår

Fuldmægtiges overgang fra tjenestemandsansættelse til ansættelse på overenskomstvilkår Fuldmægtiges overgang fra tjenestemandsansættelse til ansættelse på overenskomstvilkår Faglig voldgiftskendelse af 2. januar 2002. Parter Statstjenestemændenes Centralorganisation II (COII) for Dansk Told-

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 29.10.03 J. nr. 5.1./02-05-1 Om: Implementering af CFU-forligets Bilag M Den 10. oktober 2003 blev en rapport fra arbejdsgruppen om de generelle principper der er fastlagt i bilag M til

Læs mere

2015-27. Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering. 8. juni 2015

2015-27. Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering. 8. juni 2015 2015-27 Afskedigelse af tjenestemand med rådighedsløn frem for omplacering 8. juni 2015 Justitsministeriet afskedigede en tjenestemand på grund af besparelser og stillingsnedlæggelser i den politikreds,

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Livsforsikring tegnet som pligtig enkeforsørgelse

Livsforsikring tegnet som pligtig enkeforsørgelse Livsforsikring tegnet som pligtig enkeforsørgelse Kritiseret, at undervisningsministeriet ikke besvarede en skriftlig anmodning om en nærmere forklaring på en ordning vedrørende livsforsikringer, tegnet

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Cirkulære om Aftale om lokalløn og chefløn

Cirkulære om Aftale om lokalløn og chefløn Cirkulære om Aftale om lokalløn og chefløn 1995 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM LOKALLØN OG CHEFLØN Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 12. juni 1995 om lokalløn og chefløn

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære af 8. marts 2012 Modst.nr. 010-12 J.nr. 12-882-33 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Henstillet til arbejdsministeriets overvejelse at fastsætte nærmere retningslinier om rækkevidden af den pligt til at forhandle med arbejdsformidlingen,

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Udtalt, at landbrugsministeriet i en sag om dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse som betingelse for erhvervelse af en landbrugsejendom burde have

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 2005 Cirkulære af 15. april 2005 Perst. nr. 011-05 PKAT nr. J.nr. 05-882-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 2005 Cirkulære af 20. februar 2006 Perst. nr. 010-06 PKAT nr.

Læs mere

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Fundet det uheldigt og vildledende, at der inden for området for rentetilskud til statsgaranterede studielån var uoverensstemmelse mellem

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse

Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse 20-1. Forvaltningsret 1133.2 114.3 12.1 2.2. Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse Et amt ansatte en arbejdstager på tjenestemandsvilkår efter lov om tjenestemænd i folkeskolen

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere