Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld"

Transkript

1 Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud i henhold til lov om gældssanering af statsgaranterede studielån efter min opfattelse ikke var tilvejebragt det fornødne hjemmelsmæssige grundlag for administrationen af gældssaneringsordningen for tilskudsåret 1983/84, for så vidt angik ansøgningsfristen. FOB nr Kritiseret, at undervisningsministeriet i en bekendtgørelse dateret 6. januar 1984, og som først trådte i kraft den 20. januar 1984, for tilskudsåret 1984/85 fastsatte en ansøgningsfrist til den 5. januar (J. nr ). A klagede til mig over undervisningsministeriets afgørelse i skrivelse af 18. april 1983, hvorved ministeriet ikke imødekom hendes klage over, at statens uddannelsesstøtte afviste hendes ansøgning om rentetilskud i henhold til loven om gældssanering af statsgaranterede studielån under henvisning til, at ansøgningen var kommet for sent frem. Det fremgik af de foreliggende oplysninger, at A den 5. januar 1983 kl ved personlig henvendelse afleverede en ansøgning til statens uddannelsesstøtte om rentetilskud for tilskudsåret 1983/84 i henhold til lov om gældssanering af statsgaranterede studielån. Ansøgningen blev af statens uddannelsesstøtte ved modtagelsen afvist ved statens uddannelsesstøttes skrivelse af 5. januar 1983 under henvisning til, at ansøgningen var afleveret efter kl og dermed var indgivet for sent. A klagede i skrivelse af 30. januar 1983 til undervisningsministeriet over statens uddannelsesstøttes afvisning af hendes ansøgning. Undervisningsministeriet afslog i skrivelsen af 18. april 1983 at imødekomme A's klage. Ministeriet gjorde opmærksom på, at A havde mulighed for at søge om rentetilskud for næste tilskudsår 1984/85, og at ansøgningsfristen da udløb den 5. januar I sin klage til mig henviste A bl.a. til det, hun tidligere havde fremført over for statens uddannelsesstøtte og undervisningsministeriet, herunder om årsagen til, at ansøgningen blev indgivet til statens uddannelsesstøtte efter kl I den foreliggende sammenhæng fandt jeg det ikke fornødent at komme nærmere ind på dette spørgsmål i sagen, jfr. nedenfor.

2 Samtidig med min anmodning om en udtalelse i anledning af A's klage udbad jeg mig i skrivelsen til undervisningsministeriet oplysning om, hvorvidt undervisningsministeren i henhold til bemyndigelsesbestemmelsen i loven om gældssanering af statsgaranterede studielån, 13, havde eller agtede at fastsætte nærmere regler om ansøgningsfrister. Undervisningsministeriet anførte i sin skrivelse i anledning af A's klage til mig bl.a. følgende:»ansøgningsfristen for tilskudsåret 1983/84 blev fastsat af undervisningsministeriet til den 5. januar 1983 kl Ansøgningsfristen blev meddelt offentligt den 23. november 1982 ved en pressemeddelelse, ved annoncering i alle dagblade i Danmark, i Grønland og på Færøerne, ved OBS-indslag i TV (genudsendt 28. november) samt ved en informationsbrochure om gældssaneringsordningen og i ansøgningsskemaet, der fra denne dag (den 23. november 1982) kunne fås i alle banker og sparekasser. I informationsbrochuren blev det om ansøgningsfristen anført, at»statens uddannelsesstøtte skal have din ansøgning senest onsdag den 5. januar 1983 kl «, og på ansøgningsskemaet var nederst på forsiden med spærrede typer anført, at»ansøgningsskemaet skal være statens uddannelsesstøtte, i hænde senest onsdag den 5. januar 1983 kl «, ligesom det i vejledningen på bagsiden af skemaet blev gentaget, at ansøgningen skulle»indsendes til statens uddannelsesstøtte, der skal have den i hænde senest onsdag den 5. januar 1983 kl «Herudover er ansøgningsfristen fremhævet som et af de centrale punkter i en lang række skriftlige henvendelser til offentlige institutioner med videre, der måtte antages at have berøring med personer, der kunne have interesse i gældssaneringsordningen. Det er statens uddannelsesstøttes og ministeriets opfattelse, at man hermed inden for de givne tidsmæssige og økonomiske rammer har truffet alle rimelige foranstaltninger med henblik på information om ansøgningsfristen, Det er endvidere statens uddannelsesstøttes og ministeriets opfattelse, at det gennem de trufne foranstaltninger var muligt for alle låntagere, som i den pågældende periode i rimeligt omfang søgte at holde sig generelt orienteret om den nye tilskudsordning, at gøre sig bekendt med ansøgningsfrist m.v. Ministeriet finder ikke, at (den) ændring af ansøgningsfristen, der nu fremgår af 4 (hvorefter ansøgningen skal være statens uddannelsesstøtte i hænde senest den 5. januar i det år, hvori tilskudsåret begynder; min tilføjelse) i undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån, kan tillægges betydning for ansøgninger, som indgik for sent i tilskudsåret /7

3 Herefter anmodede jeg undervisningsministeriet om en udtalelse om årsagen til, at ministeriet først ved bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984, der trådte i kraft den 20. januar 1984, i henhold til loven om gældssanering af statsgaranterede studielån i bekendtgørelsesform fastsatte regler, herunder om ansøgningsfrist. Jeg bad endvidere ministeriet om at udtale sig om betydningen for ansøgninger indgivet efter den 5. januar 1983 kl vedrørende tilskudsåret 1983/84 af, at der ikke i bekendtgørelsesform var fastsat en ansøgningsfrist, og om betydningen for ansøgninger efter den 5. januar 1984 vedrørende tilskudsåret 1984/85 af, at bekendtgørelsen af 6. januar 1984 først trådte i kraft den 20. januar 1984, men indeholdt en ansøgningsfrist pr. den 5. januar I sin besvarelse anførte undervisningsministeriet om årsagen til, at ministeriet først fastsatte regler, herunder om ansøgningsfrist, ved bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån, at det måtte»erindres, at gældssanering i form af rentetilskud til hjælp ved tilbagebetalingen af statsgaranterede studielån er en helt ny ordning, at loven, som skal til revision i folketingsåret , blev udarbejdet uden forudgående udvalgsbetænkning og at den af hensyn til låntagerne blev sat i kraft så hurtigt som muligt.«undervisningsministeriet anførte endvidere, at bemyndigelsesbestemmelsen i lovens 13 er en fakultativ bestemmelse, at det forudsætningsvis fremgår af loven, at rentetilskudsordningen var baseret på, at der blev indgivet en ansøgning om rentetilskud for hvert tilskudsår, og at ministeriet derfor anså sig umiddelbart for beføjet til at fastsætte en ansøgningsfrist, som man iværksatte betydelige bestræbelser på at annoncere i dagspressen m.v., foruden at fristen blev klart og tydeligt angivet på ansøgningsmaterialet. Under hensyn hertil fandt ministeriet ikke, at det forhold, at ansøgningsfristen først blev fastsat i bekendtgørelsesform, da bestemmelserne i henhold til lovens 13 i øvrigt var klar til udstedelse, burde få betydning for ansøgninger vedrørende tilskudsåret 1983/84 indgivet efter fristens udløb den 5. januar 1983 (kl ), og at tilsvarende gjorde sig gældende, for så vidt angik ansøgninger vedrørende tilskudsåret 1984/85, indgivet efter fristens udløb den 5. januar Ministeriet bemærkede dog herved, at ministeriet efterfølgende måtte»erkende, at det nok have været mere hensigtsmæssigt ikke at tillægge bekendtgørelsen tilbagevirkning fra den 1. januar 1984.«Jeg udtalte herefter følgende i en skrivelse til A:»Lov nr. 292 af 9. juni 1982 om gældssanering af statsgaranterede studielån indeholder ingen frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud. Derimod indeholder lovens 13 en bemyndigelse for undervisningsministeren til at fastsætte visse nærmere angivne regler, herunder om ansøgningsfrist. Bestemmelsen har følgende indhold:»undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ansøgningsfrist, ansøgningens indhold, beregningsgrundlaget, herunder indtægts- 3/7

4 og formuegrundlaget, og om anvisning af rentetilskud, herunder om tilskuddets ophør.«bemyndigelsen blev i bekendtgørelsesform først benyttet ved udstedelsen af undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån. Bekendtgørelsens 4, stk. 1, indeholder følgende bestemmelse om fristen for indgivelse af ansøgning om rentetilskud:»ansøgning om rentetilskud, herunder også om rentetilskud til studiegæld i Hypotekbanken, indsendes til Statens Uddannelsesstøtte Ansøgningen skal være Statens Uddannelsesstøtte i hænde senest 5. januar i det år, hvori tilskudsåret begynder.«i bekendtgørelsens 22 er det bestemt, at bekendtgørelsen»træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra 1. januar 1984«. Det nummer af Lovtidende, hvori bekendtgørelsen var optaget udkom den 19. januar 1984, således at bekendtgørelsen trådte i kraft den 20. januar Det spørgsmål, der foreligger til min bedømmelse, er, om det var berettiget at afvise Deres ansøgning, der blev afleveret den 5. januar 1983, kl , under henvisning til, at ansøgningen var for sent indgivet. Herom skal jeg bemærke følgende: Det følger af bestemmelsen i lovens 5, at ansøgninger om rentetilskud forudsættes indgivet inden en vis frist. 5, stk. 1, har følgende indhold:»på grundlag af de indkomne ansøgninger og den givne bevilling fastsætter undervisningsministeren for et tilskudsår ad gangen rentetilskudsprocenten, Det er en forudsætning for i medfør af denne bestemmelse at kunne fastsætte størrelsen af rentetilskudsprocenten for det pågældende tilskudsår (der går fra den 1. april til den 31. marts, jfr. lovens 2, stk. 2), at samtlige ansøgninger er indkommet på beregningstidspunktet. I bemærkningerne til lovforslaget (Folketingstidende , tillæg A, sp. 4923) er der herom bl.a. anført følgende:» Den (gældssaneringen som en bevillingsstyret ordning; min tilføjelse) vil blive realiseret på den måde, at der efter en opgørelse af behovet på grundlag af de inden for ansøgningsfristen indkomne ansøgninger, foretages en beregning af størrelsen af det rentetilskud, som i det pågældende tilskudsår kan ydes til den tilskudsberettigede andel af studiegælden inden for den på finansloven givne bevilling. Også bestemmelserne i lovens 2 og 6 og lovforslagets bemærkninger hertil bygger på en forudsætning om en (bindende) ansøgningsfrist. Der er således i bemærkningerne til lovforslagets 6 (Folketingstidende , tillæg A, sp. 4923) bl.a. anført følgende: 4/7

5 »For at opnå rentetilskud må ansøger udfylde ansøgningsskemaet efter de regler, som bliver fastsat af undervisningsministeren, og indsende det inden ansøgningsfristens udløb, jfr. 13. Mangelfulde eller for sent indgivne ansøgninger berettiger ikke til gældssanering i det pågældende tilskudsår. På baggrund af det ovenfor anførte må det efter min opfattelse lægges til grund, at gældssaneringsloven indeholder en forudsætning om en frist for ansøgningernes indgivelse, og at denne frist må udløbe på et tidspunkt, der ligger forud for det pågældende tilskudsårs begyndelse (1. april). Derimod giver loven eller dens forarbejder efter min opfattelse ikke støtte for, at der umiddelbart skulle gælde en ansøgningsfrist, der udløber på en bestemt dato forud for den 1. april. Det er herefter min opfattelse, at den ansøgningsfrist for tilskudsåret 1983/84, som undervisningsministeriet fastsatte til den 5. januar 1983 kl , ikke kan udledes af gældssaneringsloven eller dennes forarbejder, men alene kan støttes på en udnyttelse af bemyndigelsen i lovens 13, jfr. således også bemærkningerne til lovforslagets 16. Bestemmelsen i lovens 13 fremtræder efter sin ordlyd som en helt sædvanlig bemyndigelsesbestemmelse, hvis udnyttelse forudsætter anvendelse af bekendtgørelsesformen. At dette har været forudsat, synes også at fremgå af bemærkningerne til lovforslagets 9, hvor det er anført, at»det nærmere tidspunkt for anvisning af rentetilskud til låntagernes konti i pengeinstitutterne vil blive fastsat ved bekendtgørelse, jfr. 13«, se Folketingstidende , tillæg A, sp Det anførte er endvidere i god overensstemmelse med den almindelige antagelse, at administrative bestemmelser, som udstedes i henhold til en bemyndigelsesbestemmelse i en lov, og som indebærer en normering af borgernes retsposition i forhold til det offentlige, bør udfærdiges som bekendtgørelser, der kundgøres i Lovtidende. Jeg henviser herved til to sager, der er omtalt i ombudsmandens beretning for året 1979, s. 275, og 1980, s Anvendelse af bekendtgørelsesformen må efter min opfattelse i særlig grad være påkrævet med hensyn til fastsættelse af ansøgningseller klagefrister, hvis overholdelse er en nødvendig betingelse for at ansøgeren eller klageren har et retskrav på at få sin sag undergivet realitetsbehandling. I det foreliggende tilfælde har undervisningsministeriet vel fastsat en ansøgningsfrist for tilskudsåret 1983/84 og udfoldet en række bestræbelser på at informere om den fastsatte frist. Ansøgningsfristen er imidlertid ikke fastsat i den foreskrevne form, og der er ikke sket kundgørelse i overensstemmelse med reglerne herom i lovtidendelovens 2, jfr. 3, hvorefter offentliggørelse igennem Lovtidende er den»bindende bekendtgørelsesform«. 5/7

6 Det følger af det anførte, at der efter min opfattelse ikke var tilvejebragt det fornødne hjemmelsmæssige grundlag for administrationen af gældssaneringsordningen for tilskudsåret 1983/84, for så vidt angår ansøgningsfristen. Jeg har gjort undervisningsministeriet bekendt med min opfattelse og har anmodet ministeriet om at meddele mig, hvad ministeriet agter at foretage på det nu foreliggende grundlag. Jeg har endvidere i medfør at ombudsmandslovens 10 og 11 i den for ombudsmanden fastsatte instruks fundet at måtte gøre folketingets retsudvalg og undervisningsministeren bekendt med forholdet. I min samtidige skrivelse til undervisningsministeren anførte jeg endvidere følgende:» Det, der er anført (i min skrivelse til A) om tidspunktet for ikrafttrædelsen af undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984, indebærer tillige, at der også, for så vidt angår ansøgningsfristen vedrørende tilskudsåret 1984/85, foreligger en tilsvarende hjemmelsmangel. Jeg bemærker i den forbindelse, at undervisningsministeriets bekendtgørelse først er udstedt, efter at jeg i min skrivelse af 23. december 1983 i anledning af klagen i den konkrete sag bl.a. havde anmodet undervisningsministeriet om oplysning om, hvorvidt undervisningsministeren i henhold til loven om gældssanering af statsgaranterede studielån, 13, havde fastsat eller agtede at fastsætte nærmere regler om ansøgningsfrist. På denne baggrund må jeg finde det særdeles beklageligt, at undervisningsministeriet i en bekendtgørelse dateret 6. januar 1984, og som først trådte i kraft den 20. januar 1984, for tilskudsåret 1984/85 fastsatte en ansøgningsfrist til den 5. januar Jeg finder anledning til at tilføje følgende: Ifølge 5, stk. 1, i den gældende lov om gældssanering af statsgaranterede studielån fastsætter undervisningsministeren tilskudsprocenten for et tilskudsår ad gangen på grundlag af de indkomne ansøgninger og den givne bevilling. I et af undervisningsministeren den 13. december 1984 fremsat forslag til ændring af loven (L 108) har ministeren bl.a. stillet forslag om ændring af lovens 5, stk. 1, således at også rentetilskudsprocenten for de foregående tilskudsår indgår i grundlaget for ministerens fastsættelse af rentetilskudsprocenten for det kommende tilskudsår. Forslaget indebærer - må jeg forstå - at den årlige rentetilskudsprocent ikke fremkommer blot ved en mekanisk beregning på grundlag af den på finansloven givne bevilling og de ansøgninger, der opfylder betingelserne for at komme i betragtning. Forslaget tilsigter at give ministeren hjemmel til - på et mere skønsmæssigt grundlag - på baggrund af rentetilskuds- 6/7

7 procenterne i de foregående år at»korrigere«den beregnede tilskudsprocent med henblik på at undgå, at en nedgang i ansøgningsmassen medfører en betydelig forøgelse af tilskudsprocenten. Jeg finder i den forbindelse at burde henlede opmærksomheden på, at der i forbindelse med den foreslåede ændrede fastsættelsesmåde opstår spørgsmål om, hvorvidt den årlige rentetilskudsprocent bør fastsættes i form af bekendtgørelse, der kundgøres i Lovtidende i overensstemmelse med reglerne herom i lovtidendeloven, eller om at tilvejebringe den fornødne hjemmel for anden fastsættelses- og offentliggørelsesmåde. I skrivelse af 13. maj 1985 underrettede undervisningsministeriet mig om et udkast til ændringsforslag til forslaget til lov om ændring af gældssaneringsloven (L 108). Ved ændringsforslaget foreslås tilvejebragt hjemmel for at yde rentetilskud til personer, der på grund af overskridelse af ansøgningsfristen ikke har opnået rentetilskud i tilskudsårene 1983/84 og 1984/85. En ansøgningsfrist for disse tilskudsår blev foreslået fastsat i loven til den 16. september Endvidere indeholdt ændringsforslaget bl.a. et forslag om, at den årlige rentetilskudsprocent offentliggøres i Statstidende. I skrivelse af 20. maj 1985 til undervisningsministeriet anerkendte jeg modtagelsen af ministeriets svar og meddelte, at jeg herefter ikke foretog yderligere i sagen. 7/7

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Fundet det uheldigt og vildledende, at der inden for området for rentetilskud til statsgaranterede studielån var uoverensstemmelse mellem

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Kundgørelse af frist for ansøgning om rentetilskud til statsgaranterede

Kundgørelse af frist for ansøgning om rentetilskud til statsgaranterede Kundgørelse af frist for ansøgning om rentetilskud til statsgaranterede studielån Ikke fundet grundlag for at kritisere finansministeriets afgørelse om at tiltræde en afviklingsordning, som hypotekbanken

Læs mere

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4

Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Beregning af tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4 Fundet det uhjemlet, at et socialt udvalg ikke ved beregningen af et tilbagebetalingskrav efter bistandslovens 26, stk. 1, nr. 4,

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere

Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Flygtningenævnets behandling af 2 sager vedrørende iranske asylsøgere Udtalt over for flygtningenævnet, at jeg ikke kunne anse det for tilfredsstillende, at to sager indbragt for nævnet med henblik på

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid

Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Pressens adgang til rådhuse uden for almindelig åbningstid Udtalt, at hensynet til at sikre størst mulig offentlighed omkring kommunalbestyrelsens arbejde - og som en vigtig side heraf pressens adgang

Læs mere

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt

Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Tilsynsmyndighedernes kompetence til at tage stilling til kommunalbestyrelsesmedlemmers krænkelse af tavshedspligt Udtalt over for indenrigsministeriet, at der ikke forelå det fornødne retsgrundlag for

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13

Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Klage over terrænregulering i henhold til byggelovens 13 Byggestyrelsens og boligministeriets standpunkt, hvorefter en klage over, at X kommune ikke havde anset en terrænregulering for at være til ulempe

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Forligsmanden besvarede skriftligt en anmodning fra A om at tilbagekalde et mæglingsforslag, som A fandt, at forligsmanden ikke havde haft

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn Henstillet til skattedepartementet at undergive en sag om arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn en fornyet vurdering.

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension Efter praksis i henhold til invalidepensionslovens 2, stk. 2, kunne den mellemste invalidepension kun ændres til den højeste pension, hvis ansøgning herom

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Omklassificering af ungdomsskoleinspektører

Omklassificering af ungdomsskoleinspektører Omklassificering af ungdomsskoleinspektører Spørgsmålet om, hvorvidt en omklassificering af normerede stillinger som ungdomsskoleinspektører måtte bero på aftale i overensstemmelse med de almindelige regler

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn

Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn Kontanthjælpsforsøgsregler i forhold til allerede meddelt tilsagn Udtalt over for den sociale ankestyrelse, at bestemmelsen i bistandslovens 138 a ikke kan antages at indeholde tilstrækkelig hjemmel for

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Opstilling af reklameflag

Opstilling af reklameflag Opstilling af reklameflag Udtalt, at bestemmelsen i kommuneplanlovens 44, stk. 2, ikke giver hjemmel for et krav om tilladelse til opstilling af skiltning m.v., og at en kommune, der på nærmere angivne

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst

Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Anvendelse af socialindkomst ved ændring af skattepligtig indkomst Ikke fundet grundlag for at kritisere, at en socialindkomst (0 kr.) ikke blev lagt til grund ved beregningen af egenbetalingen for et

Læs mere

Interne auktioner i postvæsenet

Interne auktioner i postvæsenet Interne auktioner i postvæsenet Fundet det beklageligt, at generaldirektoratet for post- og telegrafvæsenet ikke gav offentligheden meddelelse om afholdelse af auktioner over uanbringelige forsendelser.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig.

Advokaten mener, at hans klients partsrettigheder gentagne gange er blevet alvorligt overtrådt, og at afgørelsen derfor er ulovlig. Dato 6. oktober 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/13707-4 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret mv. til Hybenrosevej Vejdirektoratet

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Fundet det beklageligt, at departementschefen og en fuldmægtig i fiskeriministeriet, der havde deltaget i behandlingen

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Fortolkning af lokalplanbestemmelse

Fortolkning af lokalplanbestemmelse Fortolkning af lokalplanbestemmelse Efter kommuneplanlovens 48 kan en kommunalbestyrelses afgørelser efter denne lov påklages til Planstyrelsen for så vidt angår retlige spørgsmål. Udtalt, at fortolkning

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold

Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Påbud om lovliggørelse af spildevandsforhold Udtalt over for miljøstyrelsen, at der i mangel af udtrykkelige regler om adgangen til at kræve lovliggørelse af spildevandsforhold alene kunne stilles krav

Læs mere

at tilvejebringe overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelsen

at tilvejebringe overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelsen Overensstemmelse mellem dispensationsbestemmelse i bekendtgørelse og den praksis, der følges Henstillet til Direktoratet for de Videregående Uddannelser og Undervisningsministeriet at tilvejebringe overensstemmelse

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget A klagede over, at landbrugsministeren havde ændret hidtidig praksis ved som landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget at udpege en person,

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Udtalt, at landbrugsministeriet i en sag om dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse som betingelse for erhvervelse af en landbrugsejendom burde have

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven)

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Kritiseret, at industriministeriet, der fandt, at en politimesters afgørelse efter restaurationslovens 28, stk. 3, byggede på en

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Information på rigshospitalet til patienter og pårørende om faglige konflikter

Information på rigshospitalet til patienter og pårørende om faglige konflikter Information på rigshospitalet til patienter og pårørende om faglige konflikter Ikke fundet grundlag for kritik af en skrivelse, der blev udsendt af direktionen for Rigshospitalet til overlæger og oversygeplejersker

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. december 2010 om kontrol af energimærkningen på klimaanlæg Heatmax MSR17 12 HRN 1 Alaska A/S Att.: Produktionschef Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Inhabilitet ved besættelse af rektorstilling

Inhabilitet ved besættelse af rektorstilling Inhabilitet ved besættelse af rektorstilling Udtalt over for undervisningsministeriet, at der i en konkret sag havde foreligget omstændigheder, der var egnede til at skabe et sådant modsætningsforhold,

Læs mere