HD100.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HD100."

Transkript

1 100 Operating nstructions nstructions d emploi struzioni d uso Manuel de empleo Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Bedienungsanleitung Brugervejledning Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Руководство пользователя nstrukcja obsugi ávod k obsluze asználati utasítás

2 ,8,9 a b b ,17, TMR? a max b min MU UT RT TRO B OO

3 1 7 XT max.

4 Brugervejledning ansk Tillykke med købet af en pectra recision Laser 100. Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen inden brug af dette produkt. ersonen med ansvar for instrumentet skal sikre sig, at alle brugere forstår disse anvisninger og efterlever dem. ndhold ikkerhedsanvisninger...1 Opstart...5 Menufunktioner...6 Betjening...8 Måling...9 unktioner...9 Appendiks...14 ikkerhedsanvisninger Anvendte symboler ymbolerne anvendt i sikkerhedsanvisningerne har følgende betydninger: AVARL: ndikerer en potentielt farlig situation eller en utilsigtet brug, som vil resultere i død eller alvorlig fare, hvis den ikke undgås. UV ORGTG: ndikerer en potentielt farlig situation eller en utilsigtet brug, som kan resultere i lettere personskade og/eller i alvorlige materielle, økonomiske og miljømæssige skader, hvis den ikke undgås. yttige informationer, som hjælper brugeren til at bruge produktet på en teknisk og effektiv måde. Brug af instrumentet Tilladt brug Måling af afstande Udfører beregninger, f.eks. arealer og volumer ældningsmåling GB L RU L 100 User Guide, ikkerhedsanvisninger

5 GB L RU L kke-tilladt brug Brug af instrumentet uden instruktion Brug udenfor de givne grænser rakobling af sikkerhedssystem og fjernelse af mærkater med instruktioner eller fareadvarsler. Åbning af udstyret med brug af værktøj (skruetrækkere etc.), når dette ikke er specifikt tilladt i særlige tilfælde. Modifikationer eller ændringer af produktet. brugtagning efter uretmæssig tilegnelse Brug af tilbehør fra andre producenter uden udtrykkelig accept fra Trimble avigation Limited. Overlagt eller uansvarlig adfærd på stillads, ved brug af stige, ved måling nær arbejdende maskiner eller nær ubeskyttede dele af maskiner eller installationer. irekte sigtning mod solen Overlagt blænding af andre; gælder også i mørke Utilstrækkelige sikkerhedsforhold ved undersøgelse (f.eks. ved måling på veje, byggepladser etc.) Begrænsninger for anvendelse e afsnittet Tekniske specifikationer. pectra recision Laser 100 er beregnet til brug i et miljø, som mennesker også kan opholde sig i; ikke egnet til brug i kemisk aggressive eller eksplosive omgivelser. Ansvarsområder Ansvarsområder for producenten af det originale udstyr Trimble avigation Limited, 5475 Kellenburger Road, ayton, Ohio U..A. (herefter kaldet Trimble): Trimble er ansvarlig for at levere produktet, inklusiv brugermanualen og originalt tilbehør i komplet sikker tilstand. Ansvarsområder for producenten af ikketilbehør: roducenten af ikke-tilbehør til pectra reci- Laser 100 er ansvarlige for udvikling, indfø- sion relse og formidling af sikkerhedskoncepter for deres produkter. e er også ansvarlige for effektiviteten af disse sikkerhedskoncepter i kombination med Trimble-udstyret. Ansvarsområder for personen med ansvar for instrumentet: AVARL: ersonen med ansvaret for instrumentet må sikre at udstyret bruges i overensstemmelse med anvisningerne. enne person er også ansvarlig for udbredelsen af personalet og deres træning og for sikkerheden for udstyret under brug. ersonen med ansvar for instrumentet har følgende pligter: At forstå sikkerhedsanvisningerne på produktet og anvisningerne i brugervejledningen. ikkerhedsanvisninger User Guide,

6 At være bekendt med stedlige sikkerhedsregler i forbindelse med forebyggelse af ulykker. At informere Trimble straks, hvis der optræder sikkerhedsmangler på udstyret. arer ved brug UV ORGTG: Vær opmærksom på fejlagtige afstandsmålinger, hvis instrumentet er defekt eller hvis det har været tabt eller har været brugt forkert eller modificeret. orholdsregler: Udfør regelmæssige testmålinger. sær efter at instrumentet har været udsat for unormal brug, og før, under og efter vigtige målinger. Vær sikker på, at optikken på pectra recision Laser 100 holdes ren og at der ikke er nogen mekanisk beskadigelse af endestykkerne. UV ORGTG: år der anvendes produkter til afstandsmåling eller positionering af bevægelige objekter (f.eks. kraner, bygge- og anlægsmateriel, platforme) kan der forekomme fejlmålinger på grund af uforudsete begivenheder. orholdsregler: Brug kun produkterne som måleføler og ikke som styreinstrument. ystemet skal være dimensioneret og skal anvendes på en sådan måde, at det ved en fejlmelding, en fejl på produktet eller ved strømsvigt er garanteret, at der ikke kan ske nogen skade, da systemet er sikret med en egnet sikkerhedsanordning (f.eks. sikkerheds-endestopkontakt). AVARL: lade batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. as på miljøet og tag dem til de indsamlingssteder, der er ifølge nationale eller lokale regler. roduktet må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. roduktet bortskaffes ifølge de nationale eller lokale regler, der gælder i dit land. Undgå altid at uautoriserede personer får adgang til produktet. nformation om produktspecifik behandling og affaldshåndtering kan downloades på Trimbles hjemmeside på uropa kan man ringe til spørge efter "W associate". lektromagnetisk kompatibilitet (MC) Med "lektromagnetisk kompatibilitet" mener vi produktets evne til at fungere fejlfrit i omgivelser med elektromagnetisk stråling og elektrostatisk afladning uden at forårsage elektromagnetiske forstyrrelser i andre instrumenter. AVARL: pectra recision Laser 100 opfylder de strengeste krav i de relevante standarder og regler. GB L RU L 100 User Guide, ikkerhedsanvisninger

7 GB L RU L Alligevel kan muligheden for at den forårsager forstyrrelse i andre apparater ikke helt udelukkes. UV ORGTG: orsøg aldrig at reparere produktet selv. Ved beskadigelse kontaktes den lokale forhandler. Laserklassificering ntegrated distancemeter pectra recision Laser 100 frembringer en synlig laserstråle, der kommer ud af instrumentets forside. roduktet er i overensstemmelse med laserklasse 2: C : 2007 "ikkerhed for laserudstyr" Laserklasse 2 produkter: e aldrig ind i laserstrålen og ret den ikke unødigt mod andre personer. Beskyttelse af øjet sker almindeligvis ved, at man kigger væk, samt at øjnene lukkes.. AVARL: et kan være farligt at se direkte ind i strålen med optiske hjælpemidler (som f.eks. kikkert). orholdsregler: e aldrig ind i laserstrålen med optiske hjælpemidler. UV ORGTG: et kan være farligt for øjnene at se direkte ind i laserstrålen. orholdsregler: e aldrig ind i laserstrålen. ørg for, at laserstrålen ligger over eller under øjenhøjde (især ved fast installation i anlæg, maskiner el. lign.) Mærkning Laserstråling e aldrig ind i laserstrålen Laser klasse 2 ifølge C :2007 Maksimal stråleeffekt: <1 mw Udsendt bølgelængde: nm tråleafvigelse: 0,16 x 0,6 mrad ulsvarighed: 1 x 10-9 s lacering af produktmærkat ses på sidste side! ikkerhedsanvisninger User Guide,

8 Opstart sætning /fjernelse af batterier e figur {A}: 1 jern låget på batterirummet og påsæt håndremmen. 2 æt batterier i, og vær opmærksom på korrekt polaritet. 3 Luk batterirummet igen. Udskift batterierne når symbolet blinker konstant i displayet. Brug kun alkalinebatterier. jern batterierne før en lang periode uden brug for at undgå faren for korrosion. kift af referencepunktet (multifunktionelt endestykke) e figur {B} nstrumentet kan tilpasses til følgende målesituationer: Til målinger fra et hjørne foldes placeringsskinnen ud til det første punkt, hvor den går i lås. e figur {C} Til målinger fra et hjørne foldes placeringsskinnen ud til punktet, hvor den går i lås, hvorefter placeringsskinnen let foldes til højre for at folde den helt ud. e figur {} n indbygget sensor registrerer automatisk placeringsskinnens retning og justerer nulpunktet for instrumentet ud fra det. Tastatur e figur {} 1 O/T (O/måling) tast 2 lus (+) tast 3 Minus (-) tast 4 Areal / volumen tast 5 ndirekte måling (ythagoras) tast 6 Reference tast 7 unktionstast 8 Timer-tast 9 Gem-tast 10 Menu/lig-med tast 11 let/off-tast isplay e figur {} 1 Laser aktiv 2 Reference (front) 3 Reference (bag) 4 Reference (hjørne-stop) 5 Måling med stativ 6 Opmålingsfunktion 7 nkelt ythagoras-måling 8 obbelt ythagoras-måling GB L RU L 100 User Guide, Opstart

9 GB L RU L 9 obbelt (partiel højde) måling 10 Lys 11 Gem konstantværdi, hent konstantværdi 12 istorisk hukommelse, hent værdier 13 Batteristatus 14 Timer 15 Areal / Volumen 16 ældning 17 orisontal afstandsmåling med hældning 18 Rumhjørne-vinkelfunktion 19 Menu 20 Kontinuert laser 21 ul-stil 22 Reference (stativ) 23 Bip 24 Omkreds 25 Vægareal 26 Loftsareal 27 Mellemliggende linje 1 28 Mellemliggende linje 2 29 Mellemliggende linje 3 30 Opsummeringslinje Menufunktioner ndstillinger menu kan man ændre indstillingerne og gemme dem permanent. fter at der slukkes eller batterierne skiftes, er indstillingerne stadig gemt. avigation i menuen menu kan man som bruger ændre indstillingerne. nstrumentet kan konfigureres specifikt dine personlige behov. Generel beskrivelse tast (nedtrykket længe) henter MU, indstil enheder og symbolet vises. tast (nedtrykket kort) bladrer gennem hvert menupunkt. e figur {G} eller tast for at lave ændringer i menupunkter. tast (nedtrykket kort) henter det næste menupunkt. t langt tryk på tasten i menuen bekræfter de nye indstillinger lavet i submenupunktet. Tryk på tasten i længere tid i menuen giver dig mulighed for at forlade indstillingsfunktionen uden at gemme. Menufunktioner User Guide,

10 ndstilling af enheder for afstandsmålinger ølgende enheder kan indstilles: istance Areal Volumen m m² m³ m m² m³ m m² m³ fod 0.00 fod² 0.00 fod³ 5. 0'00'' 1 / fod² 0.00 fod³ 6. 0'00'' 1 / fod² 0.00 fod³ 7. 0'00'' 1 / fod² 0.00 fod³ in 0.00 fod² 0.00 fod³ / 32 in 0.00 fod² 0.00 fod³ / 16 in 0.00 fod² 0.00 fod³ / 8 in 0.00 fod² 0.00 fod³ ndstilling af enheder for hældningsmålinger ølgende enheder kan vælges for hældningsmålinger: nheder for hældning 1. +/ % Bip ( B) u kan slå bip til eller fra. Kontinuert laser ( ) u kan slå den kontinuerte laserfunktion til eller fra. Med den kontinuerte laserfunktion slået til, udløser hvert tryk på tasten en måling. Laseren slukker automatisk efter 15 minutter. Måling med stativ ( TRO ) Reference skal være passende justeret ind for at kunne udføre korrekte målinger med et stativ. or at gøre det vælges TATV symbolet i dette menupunkt. u kan slå reference på stativet til eller fra. ndstillingen kan ses på displayet. isplay - tastaturbelysning ( ) Automatisk belysning af displayet og tastatur kan slås til eller fra. Reset - får instrumentet til at vende tilbage til fabriksindstillingerne ( ) nstrumentet har en RT funktion. år du vælger menufunktionen RT og bekræfter, vender instrumentet tilbage til indstillingerne fra fabrikken. GB L RU L 100 User Guide, Menufunktioner

11 GB L RU L Reset indstiller følgende værdier til deres indstillinger fra fabrikken: Reference (bag) isplaybelysning (O) Bip (O) nhed (m(mm)) tack og hukommelse er slettet Alle tilpassede indstillinger og gemte værdier er tabt. Betjening Tænd/sluk Tænder instrumentet og laser. isplayet viser batterisymbolet indtil næste tastetryk. Længere tryk på denne tast slukker for instrumentet. Laseren slukker automatisk efter seks minutters inaktivitet. CLAR tast eneste handling fortrydes år der udføres areal eller volumen målinger, kan hver enkelt måling slettes og blive målt igen. isplay / tastaturbelysning nstrumentet har en sensor, som automatisk tænder og slukker for belysning af displayet og tastatur afhængigt af lysforholdene. Referenceindstilling efault referenceindstillingen er fra instrumentets bagkant. Tryk på denne tast for at foretage næste måling fra forkanten. t specielt bip høres, når referenceindstillingen ændres. fter en måling skifter referencen automatisk til defaultindstillingen (bagsidereference). e figur {} Tryk på denne tast i længere tid vælger frontreference permanent. Tryk på denne knap, og bagside-referencen er valgt igen. Betjening User Guide,

12 Måling nkeltdistance-måling Tryk for at aktivere laseren. Tryk på igen for at starte distancemålingen. Resultatet vises med det samme. Minimum/maksimum måling enne funktion giver brugere mulighed for at måle minimum eller maksimum distance fra et fast målepunkt. et kan også bruges til at bestemme mellemrum. e figur {} et er normalt brugt at måle rums diagonaler (maksimum værdier) eller horisontale afstande (minimum værdier). old denne tast nede indtil en "bip"-lyd høres. ej derefter frem og tilbage med laseren og op og ned over det ønskede målpunkt - (f.eks. ind i hjørnet af et rum). Tryk på for at stoppe kontinuert måling. Værdierne for maksimum og minimum distancer vises i displayet og ligelede senest målte værdi i summeringslinjen. unktioner Addition / subtraktion Afstandsmåling. en næste måling lægges til den forrige. en næste måling trækkes fra den forrige. enne proces kan efter behov gentages. Resultatet vises altid i summeringslinjen med den forrige værdi vist i den anden linje. eneste handling fortrydes. Areal Tryk på én gang. symbolet kommer frem i displayet. Tryk på denne tast for at foretage første måling (f.eks. længde). Tryk igen for at foretage anden måling (f.eks. bredde). Resultatet vises i summeringslinjen. Tryk på tasten i længere tid for at beregne omkreds. GB L RU L 100 User Guide, Måling

13 GB L RU L Volumen Tryk på denne tast to gange. kommer frem i displayet. symbolet Tryk på denne tast for at foretage første måling (f.eks. længde). Tryk på denne tast for at foretage anden måling (f.eks. bredde). Tryk på denne tast for at foretage tredje måling (f.eks. højde). Resultatet vises i anden linje. Volumen vises så i summeringslinjen. Tryk på tasten længere tid for at vise yderligere ruminformation så som loft/gulv-areal, væggenes areal, omkreds. ældningsmåling ældningssensoren måler hældninger mellem ± 45. Ved hældningsmåling bør instrumentet holdes uden et krydsfald (± 10 ). Tryk på denne tast én gang for at aktivere hældningssensoren. symbolet kommer frem i displayet. ældningen vises kontinuert som eller % afhængigt af indstillingen. Tryk på for at måle hældningen og distancen. e figur {J} irekte horisontal distance Tryk på denne tast to gange og displayet viser dette symbol. Tryk på denne knap for at måle hældning og distance. ummeringslinjen viser resultatet som den direkte horisontale distance. Rumhjørne-vinkelfunktion Vinklerne i en trekant kan beregnes ved at måle de tre sider. enne funktion kan anvendes f.eks. til at tjekke et rums retvinklede hjørne. e figur {K} Tryk på denne tast tre gange og symbolet for rum-hjørne kommer frem i displayet. Markér referencepunkter til højre og venstre (d1/d2) for vinklen, som skal måles. Tryk på denne tast for at måle den første (korte) side af trekanten (d1 eller d2). Tryk på denne tast for at måle den anden (korte) side of af trekanten (d1 eller d2). Tryk på denne tast for at måle den tredje (lange) side af trekanten (d3). Resultatet vises i summeringslinjen som vinklen for rummet hjørne. unktioner User Guide,

14 Opmålingsfunktion nstrumentet kan beregne afstande ved brug af ythagoras læresætning. enne metode er især nyttig, hvis det er svært at nå den strækning, der skal måles. ørg for at følge det foreskrevne forløb af målinger: Alle målpunkter skal være i det horisontale eller vertikale plan. e bedste resultater opnås, når instrumentet roteres om et fast punkt (f.eks. med placerings- To forskellige afstande (a og b) kan indtastes i instrumentet og kan derefter anvendes til at markere forskellige målelængder, f.eks. ved bygning af trærammer. e figur {L} nput af opmålingsdistancer: Tryk på denne tast fire gange og symbolet for a opmålingsfunktion kommer frem i displayet. Værdien (a) og den tilsvarende mellemliggende linje blinker. Ved at bruge og kan du justere værdierne (først a og derefter b) til at passe til opmålingsdistancer. Ved at holde tasterne nede øges ændringshastigheden for værdierne. år den ønskede værdi (a) er nået, kan der bekræftes med tasten. Værdien (b) og den mellemliggende linje blinker (den definerede værdi er automatisk opfanget). Værdi (b) kan indtastes med og. en definerede værdi (b) bekræftes med tasten. Tryk på tasten starter laser målingen. isplayet via nødvendig opmålingsafstand i summeringslinjen b b mellem markeringspunktet (først a og så b) og instrumentet (bag-reference). vis pectra recision Laser 100 flyttes langsomt langs opmålingslinjen, vil den viste distance blive mindre. nstrumentet begynder at bippe ved en afstand på 0,1 m fra næste markeringspunkt. ilene i displayet b indikerer i hvilken retning b pectra recision Laser 100 skal flyttes for at opnå den definerede distance (enten a eller b). å snart markeringspunktet er nået ændrer bippet lyd og den mellemliggende linje begynder at blinke. enne funktion kan når som helst stoppes ved tryk på tasten. ndirekte måling a GB L RU L 100 User Guide, unktioner

15 GB L RU L skinnen foldet helt ud og instrumentet placeret på en væg). Minimum/maksimum-funktionen kan anvendes - se forklaring i "Måling -> Minimum/maksimum måling". Minimumværdien skal anvendes til målinger i rette vinkler til målet; maksimum distance til alle andre målinger. ørg for at den første måling og den målte distance er i en ret vinkel. Brug minimum/maksimumfunktionen, som forklaret i "Måling -> Minimum/ maksimum måling". ndirekte måling - bestemmelse af en strækning med brug af 2 hjælpe-målinger e figur {M} f.eks. til måling af bygnings højder eller bredder. et er hensigtsmæssigt at bruge stativ ved højdemålinger, der kræver måling af to eller tre strækninger. Tryk på denne tast én gang, og displayet viser. Laseren er tændt. igt mod det øverste punkt (1) og start målingen. fter den første måling er værdien opfanget. old instrumentet så horisontalt som muligt. old denne tast nede for at starte kontinuert måling, fej frem og tilbage med laseren og op og ned over det ideelle målpunkt. Tryk for at stoppe kontinuert måling (2). Resultatet vises i summeringslinjen, den partielle værdi vises i den sekundære linje. ndirekte måling - bestemmelse af en strækning med brug af 3 hjælpe-målinger e figur {} Tryk på denne tast to gange, og displayet viser dette symbol. Laseren er tændt. igt mod det øverste punkt (1) og start målingen. fter den første måling er værdien opfanget. old instrumentet så horisontalt som muligt old denne tast nede for at starte kontinuert måling, fej frem og tilbage med laseren og op og ned over det ideelle målpunkt. Tryk for at stoppe kontinuert måling (2). Værdien er opfanget. igt mod det lave punkt og Tryk på denne tast for at starte målingen (3). Resultatet vises i summeringslinjen, den partielle værdi vises i de sekundære linjer. ndirekte måling - bestemmelse af en kædeværdi med brug af 3 målinger e figur {O} unktioner User Guide,

16 f.eks. bestemmelse af højden mellem punkt 1 og punkt 2 med brug af tre målpunkter. Tryk på denne tast tre gange; og displayet viser dette symbol. Laseren er tændt. igt mod det øvre punkt (1). Tryk på denne tast og start målingen. fter den første måling er værdien opfanget. isplayet blinker (2). tarter målingen. fter den anden måling er værdien opfanget. isplayet blinker (3). old denne tast nede for at starte kontinuert måling. ej frem og tilbage med laseren og op og ned over det ideelle målpunkt. Tryk på denne tast for at stoppe kontiuert måling. Resultatet vises i summeringslinjen, den partielle værdi vises i de sekundære linjer. Lagring af konstanter/historisk hukommelse Lagring af en konstant u kan gemme og hente en ofte brugt værdi f.eks. højden af et rum. Mål den ønskede distance, hold tasten inde indtil enheden bipper for at bekræfte lagring. entning af konstanten Tryk på denne tast én gang for at hente konstanten og gør den tilgængelig for yderligere beregninger ved at trykke på tasten. istorisk hukommelse Tryk på denne tast to gange og de foregående 20 resultater (målinger eller beregnede resultater) vises i omvendt orden. og tasterne kan anvendes til navigering. Tryk på denne tast for at anvende et result i summeringslinjen til yderligere beregninger. Tryk på og tasterne på samme tid sletter alle værdierne i den historiske hukommelse. GB L RU L 100 User Guide, unktioner

17 GB L RU L Timer (selvudløsende) Tryk på denne tast for at vælge 5 sekunders tidsforsinkelse. eller old denne tast nede indtil den ønskede tidsforsinkelse er nået (max. 60 sekunder). år tasten slippes vil de resterende sekunder indtil målingen vises som en nedtælling (f.eks. 59, 58, 57...). e sidste 5 sekunder tælles ned med et bip. fter det sidste bip udføres målingen og værdien vises. Timeren kan anvendes til alle målinger. Appendiks Meddelelseskoder Alle Meddelelseskoder vises med enten "rror". ølgende fejl kan løses: eller Årsag Løsning 156 Tværgående hældning større end 10 old instrumentet uden tværgående hældning 160 oved-hældningsretning, vinkel for Mål vinkel op til max. ±45 høj (> 45 ) 204 Beregnings-fejl Gentag procedure Årsag Løsning 252 Temperatur for høj Lad instrumentet køle ned 253 Temperatur for lav Varm instrumentet op 255 Modtagersignal for Brug målplade svagt, måling tager for lang tid, afstand > 100 m 256 Modtaget signal for kraftigt Mål for reflekterende (brug grå side) 257 orkert måling, baggrund for lys Gør målet mørkere (mål under andre lysforhold) 260 Laserstråle brudt Gentag måling ejl Årsag Løsning rror ardware-fejl Tænd og sluk for enheden flere gange. vis symbolet stadig vises, så er dit instrument defekt. Bed din forhandler om assistance. Appendiks User Guide,

18 Tekniske data Afstandsmålinger: Målenøjagtighed til 10 m (2 σ, standardafvigelse) Rækkevidde (brug målplade fra omkring 80 m) Mindste viste enhed Afstandsmåling Minimum/maksimum måling, kontinuert måling Areal/volumen beregning af rum-data Addition / subtraktion ndirekte måling med brug af ythagoras ældningsmålinger: ældningssensor: øjagtighed (2 σ, standardafvigelse) - til laserstråle - til kabinettet ndirekte måling med hældningssensor (direkte horisontal distance) Vinkelmåling med hældningssensor(± 45 ) Generelt: Laserklasse Lasertype typisk: ± 1,5 mm* 0,05 m til 100 m 0.1 mm ± 0,3 ± 0,3 635 nm, < 1 mw Ø laser punkt (ved distancerne) Autom. laser slukning Autom. instrument slukning isplaybelysning Tastaturbelysning Multifunktionelt endestykke Timer (selvudløsende) Gem konstantværdi istorisk hukommelse (20 værdier) tativgevind Batterikapacitet, Type AAA, 2 x 1,5V Beskyttelse mod vandstænk og støv imensioner Vægt (med batterier) Temperaturområde: Opbevaring Betjening 6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) efter 3 min efter 6 min * maksimum afvigelse opstår under ugunstige forhold som f.eks. høj solskin eller ved måling mod dårligt reflekterende eller meget ru overflader. Målenøjagtighed mellem 10 m og 30 m kan afvige omkring ± 0,025 mm/m, for afstande over 30 m til ± 0,1 mm/m. op til målinger 54, støvtæt, stænktæt 125 x 45 x 25 mm 110 g -25 C til +70 C (13 til +158 ) -10 C til +50 C (14 til +122 ) GB L RU L 100 User Guide, Appendiks

19 GB L RU L Måleforhold Målings rækkevidde Rækkevidde er begrænset til 100 m. Om natten, i skumringen og hvis målet ligger i skygge øges rækkevidden uden brug af målplade. Brug en målplade til at øge målingens rækkevidde i dagslys, eller hvis målet er dårligt reflekterende. Mål-overflader Målefejl kan opstå, når der opmåles mod farveløse væsker (f.eks. vand) eller støvfrit glas, tyrofoam eller lignende halvgennemtrængelige overflader. vis der sigtes mod meget blanke overflader kan laserstrålen reflekteres og det kan føre til målefejl. Mod ikke-reflekterende og mørke overflader kan måletiden blive forøget. Vedligeholdelse edsænk ikke instrumentet i vand. Tør af med blød, fugtig klud. Brug ikke aggressive rengøringsmidler eller opløsninger. nstrumentet skal behandles som du ville med et teleskop eller kamera. Garanti Trimble garanterer, at pectra recision Laser 100 ikke har defekter i materialer og forarbejdning i en periode på tre år. de første 2 år vil Trimble eller deres autoriserede servicecenter bytte produktet gratis. det tredje år vil der være et ombytningsgebyr. Alle illustrationer, beskrivelser og tekniske specifikationer kan ændres uden varsel. Appendiks User Guide,

20 To locate your local dealer or authorized Trimble ervice Center for service, accessories, or spare parts, contact one of our offices listed below. orth-latin America Trimble Construction ivision 5475 Kellenburger Road ayton, Ohio U..A. (800) (Toll ree in U..A.) hone ax Africa & Middle ast Trimble xport Middle-ast.O. Box JAZ View, ubai UA hone ax urope Trimble Gmb Am rime arc Raunheim GRMAY hone ax Asia-acific Trimble avigation ingapore T Ltd. 80 Marine arade Road, #22-06 arkway arade ingapore, hone ax China Trimble Beijing Room , Tengda laza, o. 168 Xiwai treet aidian istrict Beijing, China hone ax , Trimble avigation Limited. All rights reserved A (09/09)

Leica DISTO TM D3. The original laser distance meter

Leica DISTO TM D3. The original laser distance meter TM Leica DITO TM D3 The original laser distance meter Leica DITO D3 1 2 4 6 8 11 3 5 7 9 10 1 2 4 3 5 6 7,8,9 a b b 10 11 12 13 14 15 16,17,18 19 20 TIMER? a max b min MENU UNIT REET IPOD BEEP ONOFF 21

Læs mere

Leica DISTO TM D3a The original laser distance meter

Leica DISTO TM D3a The original laser distance meter Leica ITO TM 3a The original laser distance meter Brugervejledning ansk Tillykke med købet af en Leica ITO 3a. Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen inden brug af dette produkt.

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler El.nr. 63 98 206 138 Indhold Indledning... 1 Anvendte symboler... 1 Anvendelsesformål... 1 Tilladt brug... 1 Forkert brug... 1 Utilstrækkelige

Læs mere

Brugervejledning. Sikkerhedsanvisninger. Indhold. Anvendte symboler. Brug af instrumentet. Dansk

Brugervejledning. Sikkerhedsanvisninger. Indhold. Anvendte symboler. Brug af instrumentet. Dansk Brugervejledning ansk Tillykke med købet af en Leica ITO 3a BT. Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen inden brug af dette produkt. Personen med ansvar for instrumentet skal sikre

Læs mere

Laser Distancer LD 500. Betjeningsvejledning

Laser Distancer LD 500. Betjeningsvejledning Laser istancer L 500 Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 4 5 6 1 2 0 3 15 14 13 12 11 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 1 2 1 3 1 3 1 2 2 max. Brugervejledning ansk Tillykke med købet af en tabila

Læs mere

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse DK Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - -

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Disto D2 Laser afstandsmåler

Betjeningsvejledning Elma Disto D2 Laser afstandsmåler Betjeningsvejledning Elma Disto D2 Laser afstandsmåler El.nr. 63 98 206 206 Indhold Anvendte symboler i vejledningen... 1 Anvendelsesformål... 1 Tilladt brug... 1 Forkert brug... 1 Begrænsninger for anvendelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1 Indholdsfortegnelse DA Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO D5 The original laser distance meter

Leica DISTO D5 The original laser distance meter Leica DTO D5 The original laser distance meter 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 Leica DTO D5 Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DTO D5. Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning Laser Distancer LD 30 da Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt

Læs mere

Leica DISTO D2. The original laser distance meter

Leica DISTO D2. The original laser distance meter Leica DITO D2 The original laser distance meter 3 2 1 Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DITO. ikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen bør gennemlæses nøje før du bruger produktet

Læs mere

Leica DISTO A8. The original laser distance meter

Leica DISTO A8. The original laser distance meter Leica DTO A8 The original laser distance meter 14 12 11 13 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 Brugervejledning Version 1.1 Dansk Tillykke med dit køb af en Leica DTO. ikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Leica DISTO DXT The original laser distance meter

Leica DISTO DXT The original laser distance meter Leica DITO DXT The original laser distance meter Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DITO DXT. ikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen bør gennemlæses nøje før du bruger produktet

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO A6. The original laser distance meter

Leica DISTO A6. The original laser distance meter Leica DTO A6 The original laser distance meter 6 2nd Brugervejledning Version 1.1 Dansk Tillykke med dit køb af en Leica DTO. ikkerhedsanvisningerne findes i et separat hæfte, som følger med denne brugervejledning.

Læs mere

1 Symboler. 5 Ansvarsområder

1 Symboler. 5 Ansvarsområder A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboler 1.1 Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord: Forsigtig

Læs mere

Leica DISTO D8 The original laser distance meter

Leica DISTO D8 The original laser distance meter Leica DITO D8 The original laser distance meter 1 2 3 4 5 6 8 10 12 7 9 11 13 14 15 16 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 Leica DITO D8 Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DITO D8. Læs omhyggeligt

Læs mere

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

PREXISO X2 LASER DISTANCE METER. Betjeningsvejledning

PREXISO X2 LASER DISTANCE METER. Betjeningsvejledning PREXISO X2 LASER DISTANCE METER Betjeningsvejledning A B C D E F 1 Symboler 1.1 Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord:!

Læs mere

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2, 5, 3 Brugervejledning Version 757665g Dansk Tillykke ed dit køb af en Leica Lino. Sikkerhedsanvisningerne findes i afsnittet o betjening af dette instruent. ør opstart af

Læs mere

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DK 16 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte Garantioplysninger og supplerende anvisninger

Læs mere

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Brugervejledning Version 757665i Dansk Tillykke ed dit køb af en Leica Lino. Sikkerhedsanvisningerne findes i afsnittet o betjening af dette instruent. ør opstart

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053293 Infrarødt termometer Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Infrarødt termometer - Varenr. 9053293 Beskrivelse: Infrarødt termometer.

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Afstandsmålere Leica DXT / D3a / D3a BT / D5 / D8 / D2

Afstandsmålere Leica DXT / D3a / D3a BT / D5 / D8 / D2 Side 1 af 7 Afstandsmålere Leica DXT / D3a / D3a BT / D5 / D8 / D2 Artikel: 9677-0375 AVSTÅNDSMÄTARE DISTO D510 D2 D210 D3a X310 D5 D510 D 8 X310 (IP65) X310 (IP65) D510 (IP65) D510 D510 Side 2 af 7 iphone

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning

Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER 1) Infrarød sensor 2) Laserstråle 3) LCD display 4) tast / belysning 5) tast / laserstråle 6) Mode tast 7) Udløser til temperaturmåling

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning

Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning 03/2011-1 - BETJENING Væg/-stativbeslag monteres på: a) trefodsstativ eller gulv-til-loft teleskop (5/8 gevind) b) på en væg: monteres i alle

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Laser FLS 90. Betjeningsvejledning

Laser FLS 90. Betjeningsvejledning Laser FLS 90 da Betjeningsvejledning L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Linjelaser FL 40-PowerCross SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser FL 40-PowerCross SP. Betjeningsvejledning Linjelaser FL 40-PowerCross SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Leica DISTO TM X4 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X4 The original laser distance meter Leica DISTO TM X4 The original laser distance meter Oversigt 2 Tekniske specifikationer 4 Opsætning af instrumentet 6 Indstillinger 10 Betjening 27 Meddelelseskoder 53 Vedligeholdelse 54 Garanti 55 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

414D/419D/424D. Brugsanvisning. Laser Distance Meter

414D/419D/424D. Brugsanvisning. Laser Distance Meter 414D/419D/424D Laser Distance Meter Brugsanvisning June 2012 (Danish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning 03/2011-1 - 2 B D 3 A C 1 4 E 5 F TEKNISKE DATA BETJENINGSELEMENTER 1) Modtagevindue (4) 2) Tastatur 3) Låseskrue til batterirum 4) Låg til batterirum

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

V. 1.0 ToppTOPO A/S * Banegraven Slangerup * Tlf

V. 1.0 ToppTOPO A/S * Banegraven Slangerup * Tlf Quick Guide for: Laser nivellering Tryk på den grønne ON knap. Instrumentet vil begynde at selvnivellere. Når nivelleringen er færdig, så vil laseren begynde at rotere. Hvis instrumentet forstyrres eller

Læs mere

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner 1. Kendetegn og funktioner Fuldautomatisk med følgende funktioner: Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G Betjeningsvejledning 1- Kan bruges til alle lodrette nivelleringer 2- Selvnivellerende

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning Linjelaser FL 66-Xtreme SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

MHS 2500 MANUAL - DANSK

MHS 2500 MANUAL - DANSK MHS 2500 MANUAL - DANSK ! ADVARSEL TIPVINKEL OVER 3 FORÅRSAGER FEJL I MÅLINGEN. Begrænset 3 vinkel 3 Kardanleddene er fabriksmonterede med belastningscellen. De skal under ingen omstændigheder drejes.

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Elektronisk vinkelmåler A-Digit 50 / 75

Elektronisk vinkelmåler A-Digit 50 / 75 Elektronisk vinkelmåler A-Digit 50 / 75 Betjeningsvejledning 02/2013-1 - Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Leica DISTO. Måler præcist Nøjagtigt hvad du har behov for.

Leica DISTO. Måler præcist Nøjagtigt hvad du har behov for. Leica DISTO Måler præcist Nøjagtigt hvad du har behov for. Opmåling med Leica DISTO Simpelt, hurtigt og nøjagtigt! nhurtig og effektiv Du kan måle afstande med et tastetryk på få sekunder selv når du arbejder

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning

Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Laservaterpas S-Digit 60+ Betjeningsvejledning

Laservaterpas S-Digit 60+ Betjeningsvejledning Laservaterpas S-Digit 60+ Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning L 90L / L 80L da etjeningsvejledning L 80L 7 3a 5 6 4 3b 8 d b c b a a C L 80 L L 90 L D D >,8m > ft 90 Y Y m 3 3 ft E E E3 F Y D ± 5 D X D3 G,8m ft G G3 S > 5 m > 6 3 ft G4 G5 3 3 da etjeningsvejledning

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

Infrarødt termometer FIRT 550-Pocket Betjeningsvejledning

Infrarødt termometer FIRT 550-Pocket Betjeningsvejledning Infrarødt termometer FIRT 550-Pocket Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER 1) Infrarød sensor 2) LCD display 3) tast / laserstråle 4) tast / belysning 5) Mode tast 6) Udløser til temperaturmåling 7)

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere