RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04"

Transkript

1 RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2002 Resumé 1. Formålet med dette notat er at orientere statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning og særberetninger for regnskabsåret Årsberetningen indeholder Revisionsrettens revisionserklæring for regnskabsåret 2002 samt resultaterne af de undersøgelser, Revisionsretten har gennemgået på de enkelte forvaltningsområder. 2. Det fremgår af revisionserklæringen, at Revisionsretten fortsat har nogle forbehold, men finder at regnskabet giver et retvisende billede af EU s indtægter og udgifter. Revisionsretten påpeger i beretningen en række områder, hvor regnskabssystemet kan forbedres. Kommissionen arbejder på at forbedre regnskabssystemet, og der er også en forventning om, at arbejdet med reformen af den økonomiske forvaltning i Kommissionen vil medføre forbedringer. Det samlede budgetoverskud er faldet, hvilket Revisionsretten finder positivt, men større fokus på realisme i budgetterne vil gøre budgetoverskuddet endnu mindre. 3. For EU s egne indtægter foretog Revisionsretten undersøgelsen af opkrævning af told fra alle medlemsstater og de nationale regnskabssystemer. Revisionsretten påpegede et problem med afregning i Danmark. Told- og Skattestyrelsen har efterfølgende ret-

2 - 2 - tet op på problemet. Revisionsretten undersøgte også procedurerne for toldklaration i lufthavne. Revisionsretten fandt mindre fejl i Danmark. Told- og Skattestyrelsen har efterfølgende sørget for, at lovgrundlaget blev præciseret. Under EU s fælles landbrugspolitik, som er EU s største udgiftsområde, fandt Revisionsretten, at der var høje fejlprocenter. Revisionsretten undersøgte resultatet af inspektionerne af de områder, hvor medlemsstaterne anvender det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS). Revisionsretten konkluderede, at fejlrisikoen er lavere ved anvendelse af systemet. Revisionsretten konkluderede, at IFKS fungerer tilfredsstillende i Danmark. Revisionsretten foretog en stikprøve i Danmark, der viste en enkelt fejl, hvor støttemodtageren skulle betale kr. tilbage. Direktoratet for FødevareErhverv har efterfølgende kontrolleret ansøgerens samlede støtte. Jeg finder det tilfredsstillende, at antallet af sager, hvor der er kritiske bemærkninger til forvaltningen i Danmark, er begrænset. Indledning 4. Revisionsrettens spanske formand Juan Manuel Fabra Vallés præsenterede årsberetningen for regnskabsåret 2002 for Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg den 17. november Revisionsretten offentliggjorde årsberetningen den 18. november Revisionsrettens afgivelse af årsberetningen er første led i godkendelsen af EU s årsregnskab. Herefter skal Europa-Parlamentet senest den 30. april det kommende år meddele decharge til Kommissionen for budgettets gennemførelse efter indstilling fra Rådet. Som led i dechargeproceduren skal medlemslandene svare på de bemærkninger i årsberetningen, der vedrører deres forvaltning af EU-midlerne. I Danmark er det Finansministeriet, der indkalder kommentarer fra de relevante ministerier og afgiver et samlet svar på omtalen af de danske forhold. Finansministeriet sendte bemærkninger til omtalen af Danmark i Revisionsrettens årsberetning for 2002 til Kommissionen den 14. januar Jeg orienterede statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgivelse af decharge for regnskabsåret 2001 i mit notat af 20. august 2003.

3 - 3 - Figur 1. Dechargeprocedure (godkendelsesprocedure for årsregnskabet for 2002) Maj 2003 Kommissionen Kommissionen præsenterer årsregnskabet for 2002 for Rådet, Europa-Parlamentet og Revisionsretten Revisionsretten Revisionsretten undersøger regnskaberne til revisionserklæringen og til årsberetningen for regnskabsåret 2002 November 2003 Revisionsretten Revisionsretten præsenterer årsberetningen for 2002 Januar 2004 Europa-Parlamentet Vurderer Revisionsrettens årsberetning og revisionserklæring Europarådet Rådgiver Europa-Parlamentet Februar 2004 Europa-Parlamentet Europa-Parlamentets budgetkontroludvalg forbereder udkast til dechargeresolution Marts/april 2004 Europa-Parlamentet Afstemning om dechargeresolutionen Figur 1 viser processen, fra Kommissionen præsenterer årsregnskabet for 2002 til Europa-Parlamentets endelige godkendelse heraf den såkaldte dechargeprocedure. 5. I det følgende refererer jeg Revisionsrettens overordnede bemærkninger i årsberetningen, herunder Revisionsrettens revisionserklæring, Revisionsrettens bemærkninger om reformen af Kommissionen og budgetgennemførelsen. Derefter refererer jeg de kapitler i årsberetningen, hvor forhold om Danmark er nævnt på baggrund af revisionsbesøg i Danmark. Jeg inddrager Revisionsrettens breve i sagerne og de danske myndigheders reaktioner på revisionsresultaterne. Jeg kommenterer sagerne, hvor det er relevant. Endelig omtaler jeg nogle forhold vedrørende Danmark, som er behandlet i 7 af Revisionsrettens særberetninger for Bilag 1 er en oversigt over Revisionsrettens særberetninger for regnskabsåret I bilag 2 er der en oversigt over Revisionsrettens besøg i Danmark vedrørende regnskabsåret Rigsrevisionen har deltaget i disse besøg. Jeg omtaler de 4 af besøgene, som relaterer sig til sager nævnt i Revisionsrettens årsberetning.

4 - 4 - Revisionserklæring samlet vurdering af regnskabet (kapitel 1) 6. Det er Revisionsrettens opfattelse, at De Europæiske Fællesskabers regnskab for 2002, når der ses bort fra nogle få forbehold, giver et retvisende billede af Fællesskabernes indtægter og udgifter i regnskabsåret samt af den finansielle stilling ved regnskabsårets udgang. Revisionsretten understreger, at de fleste af forbeholdene er gået igen fra år til år. Revisionsretten finder, at de konstaterede svagheder i stor udstrækning skyldes Fællesskabernes regnskabssystem. Systemet er ikke udformet på en måde, der giver sikkerhed for en fuldstændig opgørelse af alle elementerne i Fællesskabets aktiver og passiver. Revisionsretten finder det tilfredsstillende, at Kommissionen i slutningen af 2002 vedtog en handlingsplan for modernisering af regnskabssystemet. 7. Europa-Parlamentet udtrykte i forbindelse med decharge for 2001-regnskabet ønske om, at revisionserklæringen blev udformet, så det i højere grad blev muligt at vurdere de enkelte forvaltningsområder. Endvidere efterlyste Europa-Parlamentet et instrument, der sætter decharge- og budgetmyndigheden i stand til at sammenligne og overvåge fremskridt inden for den økonomiske forvaltning og kontrol. Bl.a. for at imødekomme dette tager revisionen nu udgangspunkt i specifikke undersøgelser inden for de enkelte budgetområder og baserer sig på 4 søjler: Vurdering af de interne kontrolsystemer Andre revisorers arbejde Generaldirektoraternes årlige aktivitetsrapporter og erklæringer Revisionsrettens egen substansrevision (stikprøver) på de enkelte områder. På dette grundlag afgiver Revisionsretten den samlede erklæring for EU-regnskabet tillige med bemærkninger til de enkelte hovedområder. Revisionsretten præciserer hermed sine revisionsmæssige vurderinger på de forskellige aktivitetsområder. Systemet gør det også muligt at sammenligne konklusioner inden for det enkelte område fra et finansår til det næste.

5 - 5 - Reform af Kommissionens økonomiske forvaltning 8. Reformen af Kommissionens økonomiske forvaltning begyndte i Reformen omfatter en række ambitiøse og fundamentale foranstaltninger, herunder en ny finansforordning (en budgetvejledning). Kommissionen har siden 2000 gennemført en række forandringer som led i reformen, bl.a. ændring af regnskabssystemet, udvidelse af ansvaret for den interne kontrol, fastlæggelse og anvendelse af standarder for intern kontrol, indførelse af aktivitetsbaseret forvaltning og indførelse af en central intern revisionstjeneste. Jeg omtalte reformen i mit notat om Revisionsrettens Årsberetning 2001 af 7. januar Kommissionen vedtog den 17. december 2002 en handlingsplan for modernisering af regnskabssystemet. Planen imødekommer mange af Revisionsrettens tidligere bemærkninger. Regnskabssystemet vil bl.a. overholde principperne for periodiserede regnskaber fuldt ud. Kommissionen forventer, at regnskabssystemet vil have fuld effekt fra regnskabsåret Revisionsretten finder det tilfredsstillende, at Kommissionen moderniserer regnskabssystemet, men at tidsplanen for gennemførelsen muligvis er for ambitiøs. 10. Revisionsretten finder det ligeledes tilfredsstillende, at der er indført standarder for intern kontrol. Standarderne skal medvirke til at sikre, at den økonomiske forvaltning i Kommissionen er forsvarlig. Standarderne skal anvendes ved opbygning af interne kontrolsystemer i Kommissionens generaldirektorater. Der er 24 interne kontrolstandarder, som fordeler sig på områderne kontrolmiljø, resultat- og risikostyring, information og kommunikation, kontrolaktiviteter samt revision og evaluering. Standarderne skal give sikkerhed for, at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Revisionsrettens revision viste, at standarderne ved udgangen af 2002 ikke blev anvendt på minimumsniveau i alle generaldirektorater, selv om de skulle have været implementeret et år før. Revisionsretten understregede vigtigheden af, at standarderne anvendes effektivt og fuldt ud.

6 - 6 - Budgetforvaltningen (kapitel 2) 11. Bemærkningerne om EU s budgetforvaltning var tidligere spredt i hele årsberetningen. Efter Parlamentets ønske giver Revisionsretten nu en sammenfattende analyse af budgetforvaltningen. I forhold til regnskabsåret 2001 er de traditionelle egne indtægter (told og landbrugsafgifter mv.) i 2002 faldet med 23 %, mens BNI-indtægterne er steget med 32 %. Budgetoverskuddet er faldet fra 15 mia. euro til 7,4 mia. euro, heraf 4,9 mia. euro fra strukturforanstaltninger. Revisionsretten finder, at budgetoverskuddet stadig er for højt, hvilket indikerer systematiske problemer. Med en aktiv politik, hvor budgettet ændres, når det er nødvendigt, opnås en bedre balance mellem indtægter og udgifter, og dermed begrænses overskuddet. Som følge af at udgifterne systematisk er sat for højt, er de uindfriede forpligtelser på strukturfondsområdet vokset i volumen. Ved udgangen af regnskabsåret 2002 var forpligtelserne på over 66 mia. euro, hvilket var næsten 10 mia. euro mere end det foregående år. Betalingsbevillingerne blev generelt udnyttet bedre i forhold til tidligere. Revisionsretten anbefaler mere realistiske overslag fra medlemsstaterne, og at der foretages en reduktion af indtægter, hvis bevillingerne ikke kan udnyttes. Revisionsretten påpeger, at underforbrug for fx strukturprogrammerne for nu kan medføre ophobning af bevillinger, som det kan blive svært at forbruge sidst i perioden. Egne indtægter (kapitel 3) 12. Revisionsrettens revision af EU s egne indtægter har omfattet ordningerne for registrering af fastlagt told og en særlig undersøgelse af toldmyndighedernes kontrol af varer ved ankomsten til lufthavne. Endvidere har revisionen omfattet opgørelsen af moms- og BNI-indtægter og gennemførslen af indtægtsbudgettet. Derudover har Revisionsretten gennemført en særlig undersøgelse af saldiene for disse indtægter samt justeringer af saldiene og af tilbageførslerne til medlemsstaterne. Revisionen har også omfattet medlemsstaternes opkrævning af moms. Revisionsretten konkluderede, at revisionen generelt har vist tilfredsstillende resultater for såvel de traditionelle egne indtægter som for moms- og BNI-intægterne,

7 - 7 - revisionens omfang taget i betragtning. Dette gælder dog ikke forhold vedrørende B- regnskaberne, jf. nedenfor. 13. Revisionsretten gennemgik Kommissionens regnskab over traditionelle egne indtægter, analyserede flowet af told fra alle medlemsstater og undersøgte de nationale regnskabssystemer i 11 medlemsstater, herunder Danmark. Revisionsretten aflagde i den forbindelse revisionsbesøg i Danmark i november Traditionelle egne indtægter fastlægges af medlemsstaternes toldmyndigheder eller andre myndigheder og opføres i første omgang i de nationale regnskabssystemer A- regnskaber. Så længe det skyldige beløb ikke er betalt, og der ikke er stillet sikkerhed, eller når der er stillet sikkerhed, men det skyldige beløb anfægtes, opføres de i de såkaldte B-regnskaber. Revisionsrettens revision viste, at 7 medlemsstater, herunder Danmark, ikke udarbejder opgørelserne over A- og/eller B-regnskaberne helt i overensstemmelse med forskrifterne. Det har ingen betydning for de beløb, der overdrages, men det indskrænker Kommissionens mulighed for løbende at overvåge og analysere udviklingen i dataene. Revisionsretten fandt, at 4 medlemsstater, herunder Danmark, har systematiske mangler og fejl i føringen af B-regnskaber. Ligeledes blev der konstateret adskillige usædvanlige forhold i indberetningerne af B-regnskabernes saldi i 6 medlemsstater, herunder Danmark. Told- og Skattestyrelsen har i et svar på Revisionsrettens bemærkninger meddelt, at der gennemføres en opretning af B-regnskabet, så de retningslinjer, EU har anvist for den regnskabsmæssige behandling af beslaglagte varer, som ikke er gået i fri omsætning, fremover følges. Told- og Skattestyrelsen har derudover udsendt interne meddelelser om bogføring af beløb i B-regnskabet, så indsmuglede beslaglagte varer ikke længere bogføres i B-regnskabet. Jeg finder det tilfredsstillende, at Told- og Skattestyrelsen på baggrund af de konstaterede problemer med B-regnskaberne har ændret og indskærpet retningslinjerne for bogføring i B-regnskaberne. Told- og Skattestyrelsen overvejer i øjeblikket den revisionsmæssige vurdering af afregning af egne indtægter. Som jeg tidligere har orienteret om i mit notat til statsrevisorerne af 17. marts 2003 vedrørende beretning nr. 18/01 om revisionen af statsregnskabet for 2001, følger jeg sagen.

8 Revisionsrettens undersøgelse af toldklarationsprocedurerne i lufthavne i 11 medlemsstater omfattede også Danmark. Revisionen omfattede evaluering af toldovervågning og toldkontrol, der har til formål at give sikkerhed for, at alle varer er anmeldt korrekt og i tide, og at importtolden er fastlagt korrekt. Varerne i luftfragt angives enten med et C for fællesskabsvarer eller med et T for varer fra et tredjeland. Revisionsretten tog i Danmark en stikprøve på 30 angivelser. Stikprøven viste, at der var mindre fejl i ca. 30 % af angivelserne. Fejlene havde ikke nogen finansiel betydning. I 4 medlemsstater, herunder Danmark, får toldmyndighederne kun adgang til edboplysninger om fly fra tredjelande. Fly fra fællesskabet kan imidlertid også transportere ikke-fællesskabsvarer i transit. Told- og Skattestyrelsen oplyste i deres svar på Revisionsrettens bemærkninger, at den danske toldlov med virkning fra 1. januar 2004 er ændret, så det er præciseret, at virksomheder, der driver trafik med fly, skal give de nødvendige oplysninger. Endvidere oplyste Told- og Skattestyrelsen, at de danske myndigheder er opmærksomme på og nu fører stikprøvevis kontrol med gods, der ankommer fra andre EU-lande, og hvor godset endnu ikke er overgået til fri omsætning i EU. Der sker nu en stikprøvevis sammenligning mellem flymanifester og de faktisk medbragte varer. Jeg finder det tilfredsstillende, at Told- og Skattestyrelsen har ændret procedurerne, så kontrollen er skærpet. 15. Revisionsretten undersøgte opkrævning af moms i 7 medlemsstater, herunder Danmark. Revisionen viste, at beregning af de data og beløb, som ligger til grund for beløb, der fremlægges i medlemsstaternes momsopgørelser, og sammensætningen af nettobeløbet for den opkrævede moms, varierer fra medlemsstat til medlemsstat. Medlemsstaterne fremlægger ikke tallene på en ensartet måde og anvender ikke en ensartet terminologi. Det kan gøre det vanskeligt at kontrollere og sammenholde denne del af momsopgørelsen. Revisionsretten aflagde i den forbindelse revisionsbesøg i Danmark i oktober Revisionsretten meddelte i februar 2003, at den ikke havde væsentlige bemærkninger til besøget i Danmark.

9 - 9 - Den fælles landbrugspolitik (kapitel 4) 16. Revisionsretten konstaterede, at udgifterne til Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (EUGFL), i regnskabsåret 2002 androg mio. euro. Direkte støtte til landbrugerne, som fastsættes på grundlag af det dyrkede areal eller antallet af dyr på bedriften, tegner sig for den største andel (58 %) af udgifterne til den fælles landbrugspolitik. Stort set alle disse udgifter afholdes af de udbetalende organer i medlemsstaterne. Revisionsretten fandt i lighed med tidligere år, at de fælles landbrugsudgifter var behæftet med en væsentlig fejlprocent. Fejlene forekommer hyppigst på støttemodtagerniveau. 17. Hver medlemsstat skal oprette et integreret forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS) bl.a. for at nedbringe fejlprocenten. Systemet omfatter en elektronisk database over landbrugsbedrifter og støtteansøgninger, et system til identifikation af marker, et system til identifikation og registrering af dyr og et integreret kontrolsystem for administrativ kontrol og kontrol på stedet. Ca. 58 % af landbrugsudgifterne var omfattet af disse procedurer og systemer i De berørte støtteordninger først og fremmest arealstøtten og kreaturstøtten forvaltes af medlemsstaternes udbetalende organer, som skal foretage de administrative kontroller. Revisionsretten undersøgte resultaterne af IFKS-inspektionerne. Revisionsretten konkluderede, at fejlrisikoen er lavere ved den støtte, der kontrolleres gennem IFKS. Udgifterne til støtte til markafgrøder, hvor støtten udbetales på grundlag af det anmeldte areal, beløb sig i 2002 til mio. euro. Det svarer til 42 % af EU s landbrugsudgifter. Alle disse udgifter er omfattet af IFKS. I de 14 medlemsstater, som har gennemført IFKS (ikke Grækenland), var den samlede fejlprocent på 1,2 %. For Danmark var fejlprocenten på 0,4 %. Det gjaldt generelt for de 14 berørte medlemsstater, at de kontrollerede knap 10 % af ansøgningerne, hvilket svarer til 11,75 % af de arealer, der var ansøgt om støtte til. I Danmark var der fejl i 10 % af støtteansøgningerne. Til sammenligning blev der for alle 14 lande i gennemsnit fundet fejl i 30,4 % af ansøgningerne, varierende fra 6,4 % i Italien til 89,7 % i Luxembourg. I forbindelse med revisionsundersøgelsen aflagde Revisionsretten besøg i Danmark i marts Revisionsretten sendte efterfølgende en revisionsrapport om besøget til

10 Rigsrevisionen, der konkluderede, at det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem generelt fungerer tilfredsstillende i Danmark. 18. Det fremgår ikke af årsberetningen, men i forbindelse med revisionserklæringen for regnskabsåret 2002 (DAS 2002) aflagde Revisionsretten besøg i Danmark i december Revisionsretten udvalgte 5 stikprøver. Der blev konstateret fejl i den ene stikprøve vedrørende udbetaling af hektarstøtte. Fejlen bestod i en overdeklarering for 3 marker (korn) på 0,23 ha. Efter Revisionsrettens besøg besluttede Direktoratet for FødevareErhverv at gennemføre en kontrol af ansøgerens samlede hektarstøtte for både 2001 og Resultatet af denne undersøgelse viste en overdeklarering med 0,82 ha for 2001, svarende til hektarstøtte på ca kr., hvilket ansøgeren blev anmodet om at tilbagebetale. For 2002 viste kontrollen, at arealerne var anmeldt korrekt. Jeg finder det tilfredsstillende, at Direktoratet for FødevareErhverv umiddelbart efter Revisionsrettens besøg foretog en kontrol af ansøgerens samlede hektarstøtte for 2001 og Revisionsrettens særberetninger for regnskabsåret Revisionsrettens særberetninger indgår i dechargeproceduren sammen med årsberetningen og revisionserklæringen (se figur 1). Jeg har i det følgende knyttet bemærkninger til de 7 særberetninger, hvori Danmark er nævnt. I bilag 1 nævnes titlerne på de i alt 13 særberetninger vedrørende regnskabsåret Beretninger, hvor Danmark er nævnt, er mærket med *). Nr. 1/2003 om forudbetaling af eksportrestitutioner 20. Revisionsrettens revision dækkede forudbetaling af eksportrestitutioner for oksekød og korn. Revisionen blev gennemført i Kommissionen og i medlemsstaterne hos de udbetalende organer, toldmyndigheder og støttemodtagere samt i havne og lagerbygninger. Revisionsretten valgte oksekød og korn, der tegner sig for 90 % af forudbetalingerne. Revisionsretten besøgte 8 medlemsstater, herunder Danmark. Revisionsretten undersøgte, hvordan Kommissionen forvaltede ordningen, og hvordan de nationale myndigheder implementerede ordningen. Derudover udtog Revisionsretten en

11 stikprøve på 117 betalinger fra EUFGL-udbetalingsåret 1999 og undersøgte, om de var lovlige og formelt rigtige. Revisionsrettens konklusion var, at Kommissionens procedurer for fastlæggelse af restitutionssatser ikke var klare nok. Dette gjaldt i særlig grad for oksekød og i mindre omfang for korn. Danmark er nævnt i 2 tabeller, hvori det anføres, hvor stor en del af restitutionerne for henholdsvis oksekød og korn der forudbetales. Udbetalingen af restitutioner udgør i Danmark for oksekød euro, hvoraf 25 % er forudbetalt, og gennemsnitsperioden for forudbetalingen er 54 dage. Udbetalingen af restitution for korn i Danmark udgør euro, hvoraf 15 % er forudbetalt, og gennemsnitsperioden for disse forudbetalinger er 118 dage. Revisionsrettens undersøgelse i Danmark viste, at der i nogle tilfælde vedrørende restitutionerne for oksekød var problemer med at få frigivet den sikkerhed, der var stillet for forudbetalte restitutionsbeløb, tilstrækkelig hurtigt. Intern revision i Direktoratet for FødevareErhverv afgav i juni 2002 en revisionsrapport om netop dette emne. Der har tidligere været en stor pukkel af licenser, som ikke var blevet endeligt afstemt. Dette svarer til Revisionsrettens bemærkninger. Problemet blev reduceret ved målrettet at tilføre medarbejdere til det ansvarlige kontor i Direktoratet for FødevareErhverv. Medio april 2002 var antallet af licenser under behandling halveret til licenser fra licenser primo I notat til statsrevisorerne af 21. november 2003 fremgår det, at antallet af uafsluttede sager fra før januar 2001 er faldet til 12. Jeg finder denne udvikling tilfredsstillende. Nr. 4/2003 om udvikling af landdistrikterne: støtte til ugunstigt stillede områder 21. Revisionsretten foretog en undersøgelse af støtte til ugunstigt stillede områder. Undersøgelsen omfattede ikke Danmark, men Danmark er nævnt i flere oversigtstabeller, hvoraf det bl.a. fremgår, at de ugunstigt stillede områder i Danmark udgør under 1 %, hvilket er det laveste i EU.

12 Nr. 6/2003 om twinning, det vigtigste redskab til støtte for institutionsopbygningen i kandidatlandene 22. Twinning er en metode til opbygning af institutioner i EU-kandidatlandene. Twinning foregår i praksis ved, at eksperter fra offentlige myndigheder i EU-medlemsstater udstationeres i kandidatlandene for her at hjælpe med institutionsopbygningen. Sigtet med Revisionsrettens revision var først og fremmest at vurdere, om twinninginstrumentet var blevet forvaltet produktivt og effektivt af Kommissionen, medlemsstaterne og kandidatlandene. Revisionen omfattede ikke en vurdering af forpligtelsernes og betalingernes lovlighed og formelle rigtighed. Revisionsretten baserede sin vurdering af forvaltningens effektivitet på en undersøgelse af en stikprøve på 45 af de i alt 98 projekter, som var blevet gennemført inden februar Revisionsretten konkluderede, at twinningprojekterne var et væsentligt instrument til styrkelse af den administrative kapacitet i EU-tiltrædelseslandene. Revisionsretten fandt generelt, at målene for projekterne var for ambitiøse, mens resultaterne var begrænsede. På den baggrund vurderede Revisionsretten, at der bør formuleres færre mål. Målene skal være realistiske og fokusere på svagheder i den administrative kapacitet. Derudover konkluderede Revisionsretten, at twinningprocedurerne bør gøres hurtigere og mindre komplekse. Endelig anbefalede Revisionsretten, at der opbygges et netværk, fx på internettet, af de eksperter, der allerede har gennemført twinningprojekter, så deres viden og erfaring kan anvendes i kommende projekter. Danmark er nævnt i en tabel vedrørende de twinningprojekter, som medlemsstaterne deltager i som ledere eller partnere. Danmark deltog i perioden i sammenlagt 42 projekter. Jeg kan tilføje, at Rigsrevisionen i perioden deltog som partner i 3 twinningprojekter i Ungarn, Litauen og Slovenien. Nr. 7/2003 om programmeringen af strukturfondsinterventionerne i perioden Revisionen omfattede først og fremmest programmeringen af strukturfondsinterventionen inden for rammerne af mål 1. Danmark er ikke med under mål 1, men er nævnt i forbindelse med kriterier for udvælgelse af mål 2-områder.

13 Nr. 9/2003 om procedurerne for fastsættelse af satserne for tilskud til eksport af landbrugsprodukter (eksportrestitutioner) 24. Beretningen handler om, hvordan Kommissionen forvalter fastsættelse af eksportrestitutionssatser. Sigtet med undersøgelsen var at besvare det centrale spørgsmål, om Kommissionen fastsætter eksportrestitutionssatserne på en rationel, konsekvent og forsvarlig måde. Revisionsrettens konklusion var, at dette ikke var tilfældet. Revisionsretten anbefalede på den baggrund, at hele forudbetalingsordningen gennemgås, og at det overvejes at ophæve den. Danmark er nævnt i en tabel, der indeholder de årlige gennemsnitspriser, som de enkelte medlemsstater har indberettet til Kommissionen i Smør Skummetmælks- Oksekød Hvede pulver Euro/100 kg Danmark Højest (GR) 249 (GB) 208 (GR) 151 (I) Lavest (I) 214 (E) 81 (I) 119 (F) Note: Fra tabel 2 i særberetningen. De priser, der indberettes for oksekød og mejeriprodukter, varierer meget mellem medlemsstaterne for samme produkt, hvilket gør det vanskeligt at beregne den vejledende, teoretiske forskel mellem EU-priserne og verdensmarkedspriserne. Der findes ingen retningslinjer for, hvordan den interne EU-pris, der anvendes ved fastsættelsen af restitutionssatsen, skal beregnes på grundlag af datakilder. Nr. 11/2003 om det finansielle instrument for miljøet (LIFE) 25. Revisionsretten foretog revision i 8 medlemsstater. Undersøgelsen omfattede ikke Danmark, men Danmark er nævnt i en oversigtstabel. Nr. 12/2003 om forsvarlig økonomisk forvaltning af den fælles markedsordning for tørret foder 26. Revisionsretten foretog revision i 3 medlemsstater. Undersøgelsen omfattede ikke Danmark, men Danmark er nævnt i et bilag over udviklingen i de enkelte medlemsstaters produktion af tørret foder.

14 Jeg har i dette notat orienteret om Revisionsrettens årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret Når der ses bort fra nogle få forbehold, er det Revisionsrettens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af EU s indtægter og udgifter. Reformen af Kommissionen, og herunder moderniseringen af regnskabssystemet, skulle gerne afhjælpe nogle af de mangler, der ligger til grund for Revisionsrettens forbehold i revisionserklæringen. Årsberetningen viser også, at budgetoverskuddet er faldende, men stadigvæk for stort. 28. Jeg finder det tilfredsstillende, at antallet af sager, hvor der er kritiske bemærkninger til forvaltningen i Danmark, herunder sagen om fejl og mangler i føring af B- regnskaber, sagen om procedurer for toldklarationer og en mindre fejl i en stikprøve i landbrugsstøtten, er begrænset, og at myndighederne i disse sager har truffet foranstaltninger for at rette op på kritikken. 29. Jeg vil orientere statsrevisorerne, når Europa-Parlamentet har behandlet regnskabet. Henrik Otbo

15 Bilag 1 Oversigt over den Europæiske Revisionsrets særberetninger for regnskabsåret 2002 Nr. 1/2003 om forudbetaling af eksportrestitutioner *) Nr. 2/2003 om gennemførelsen i udviklingslande af den politik vedrørende fødevaresikkerhed, der finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget Nr. 3/2003 om de europæiske institutioners invalidepensionsordning Nr. 4/2003 om udvikling af landdistrikterne: støtte til ugunstigt stillede områder *) Nr. 5/2003 om Phare- og ISPA-støtte til miljøprojekter i kandidatlandene Nr. 6/2003 om twinning, det vigtigste redskab til støtte for institutionsopbygningen i kandidatlandene *) Nr. 7/2003 om programmeringen af strukturfondsinterventionerne i perioden *) Nr. 8/2003 om udførelsen af infrastrukturarbejder, der finansieres af EUF Nr. 9/2003 om procedurerne for fastsættelse af satserne for tilskud til eksport af landbrugsprodukter (eksportrestitutioner) *) Nr. 10/2003 om hvor effektivt Kommissionen i sin forvaltning af udviklingsbistanden til Indien har opfyldt målet om at rette bistanden mod de fattige og sikre en bæredygtig udvikling Nr. 11/2003 om det finansielle instrument for miljøet (LIFE) *) Nr. 12/2003 om forsvarlig økonomisk forvaltning af den fælles markedsordning for tørret foder *) Nr. 13/2003 om støtten til bomuldsproduktionen *) Beretninger, hvor Danmark er nævnt.

16 Bilag 2 Oversigt over Den Europæiske Revisionsrets revisionsbesøg i Danmark vedrørende regnskabsåret 2002 Revisionsobjekter Moms /10-25/ DAS 2002 told 18/11-22/ Forvaltning af uregelmæssigheder 25/11-29/ DAS /12-10/ Revision af det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS) 17/3-25/ Forberedende undersøgelse af den fælles markedsordning for markfrø 16/6-18/6 2003

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Rapport om opfølgning af dechargebeslutningen vedrørende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

KOMMISSIONENS BERETNING. Den almindelige beretning 2002 ENDELIG Gruppe 7. Finansiering af Fællesskabets virksomhed og ressourceforvaltning

KOMMISSIONENS BERETNING. Den almindelige beretning 2002 ENDELIG Gruppe 7. <T1>Finansiering af Fællesskabets virksomhed og ressourceforvaltning KOMMISSIONENS BERETNING Den almindelige beretning 2002 ENDELIG Gruppe 7 Kapitel VII Finansiering af Fællesskabets virksomhed og ressourceforvaltning Afsnit 1 7.1. Oversigt 1019. 2002

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Netværks INFO. Netværks INFO igen! Indhold. Netværks INFO 31 / 2013

Netværks INFO. Netværks INFO igen! Indhold. Netværks INFO 31 / 2013 November 2013 Netværkscenteret +45 41 71 78 30 Netværks INFO 31 / 2013 Netværks INFO Netværks INFO igen! Vi må jo nok krybe til korset og indrømme, at nyhedsstrømmen via Netværks INFO har været lidt ustabil

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

(Meddelelser) REVISIONSRETTEN

(Meddelelser) REVISIONSRETTEN 19.9.2003 DA Den Europæiske Unions Tidende C 224/1 I (Meddelelser) REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING OM OG REVISIONSERKLÆRING VEDRØRENDE EKSF for det regnskabsår, der afsluttedes pr. 23. juli 2002, med Kommissionens

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF Indledning I forbindelse med organisationens ansøgning om driftstilskud skal revisor i henhold til 7 i Revisionsbekendtgørelsen (nr.

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN 12.11.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 398/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN I medfør af artikel 287, stk. 1

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 18 Regnskabsåret

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Regnskabsafslutning for finansår 2008

Regnskabsafslutning for finansår 2008 Til brugere af Navision Stat Regnskabsafslutning for finansår 2008 18. november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Årsafslutning, tidsterminer og administrative... 3 2.1. Periode 12... 3 2.2.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere