RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04"

Transkript

1 RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2002 Resumé 1. Formålet med dette notat er at orientere statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning og særberetninger for regnskabsåret Årsberetningen indeholder Revisionsrettens revisionserklæring for regnskabsåret 2002 samt resultaterne af de undersøgelser, Revisionsretten har gennemgået på de enkelte forvaltningsområder. 2. Det fremgår af revisionserklæringen, at Revisionsretten fortsat har nogle forbehold, men finder at regnskabet giver et retvisende billede af EU s indtægter og udgifter. Revisionsretten påpeger i beretningen en række områder, hvor regnskabssystemet kan forbedres. Kommissionen arbejder på at forbedre regnskabssystemet, og der er også en forventning om, at arbejdet med reformen af den økonomiske forvaltning i Kommissionen vil medføre forbedringer. Det samlede budgetoverskud er faldet, hvilket Revisionsretten finder positivt, men større fokus på realisme i budgetterne vil gøre budgetoverskuddet endnu mindre. 3. For EU s egne indtægter foretog Revisionsretten undersøgelsen af opkrævning af told fra alle medlemsstater og de nationale regnskabssystemer. Revisionsretten påpegede et problem med afregning i Danmark. Told- og Skattestyrelsen har efterfølgende ret-

2 - 2 - tet op på problemet. Revisionsretten undersøgte også procedurerne for toldklaration i lufthavne. Revisionsretten fandt mindre fejl i Danmark. Told- og Skattestyrelsen har efterfølgende sørget for, at lovgrundlaget blev præciseret. Under EU s fælles landbrugspolitik, som er EU s største udgiftsområde, fandt Revisionsretten, at der var høje fejlprocenter. Revisionsretten undersøgte resultatet af inspektionerne af de områder, hvor medlemsstaterne anvender det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS). Revisionsretten konkluderede, at fejlrisikoen er lavere ved anvendelse af systemet. Revisionsretten konkluderede, at IFKS fungerer tilfredsstillende i Danmark. Revisionsretten foretog en stikprøve i Danmark, der viste en enkelt fejl, hvor støttemodtageren skulle betale kr. tilbage. Direktoratet for FødevareErhverv har efterfølgende kontrolleret ansøgerens samlede støtte. Jeg finder det tilfredsstillende, at antallet af sager, hvor der er kritiske bemærkninger til forvaltningen i Danmark, er begrænset. Indledning 4. Revisionsrettens spanske formand Juan Manuel Fabra Vallés præsenterede årsberetningen for regnskabsåret 2002 for Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg den 17. november Revisionsretten offentliggjorde årsberetningen den 18. november Revisionsrettens afgivelse af årsberetningen er første led i godkendelsen af EU s årsregnskab. Herefter skal Europa-Parlamentet senest den 30. april det kommende år meddele decharge til Kommissionen for budgettets gennemførelse efter indstilling fra Rådet. Som led i dechargeproceduren skal medlemslandene svare på de bemærkninger i årsberetningen, der vedrører deres forvaltning af EU-midlerne. I Danmark er det Finansministeriet, der indkalder kommentarer fra de relevante ministerier og afgiver et samlet svar på omtalen af de danske forhold. Finansministeriet sendte bemærkninger til omtalen af Danmark i Revisionsrettens årsberetning for 2002 til Kommissionen den 14. januar Jeg orienterede statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgivelse af decharge for regnskabsåret 2001 i mit notat af 20. august 2003.

3 - 3 - Figur 1. Dechargeprocedure (godkendelsesprocedure for årsregnskabet for 2002) Maj 2003 Kommissionen Kommissionen præsenterer årsregnskabet for 2002 for Rådet, Europa-Parlamentet og Revisionsretten Revisionsretten Revisionsretten undersøger regnskaberne til revisionserklæringen og til årsberetningen for regnskabsåret 2002 November 2003 Revisionsretten Revisionsretten præsenterer årsberetningen for 2002 Januar 2004 Europa-Parlamentet Vurderer Revisionsrettens årsberetning og revisionserklæring Europarådet Rådgiver Europa-Parlamentet Februar 2004 Europa-Parlamentet Europa-Parlamentets budgetkontroludvalg forbereder udkast til dechargeresolution Marts/april 2004 Europa-Parlamentet Afstemning om dechargeresolutionen Figur 1 viser processen, fra Kommissionen præsenterer årsregnskabet for 2002 til Europa-Parlamentets endelige godkendelse heraf den såkaldte dechargeprocedure. 5. I det følgende refererer jeg Revisionsrettens overordnede bemærkninger i årsberetningen, herunder Revisionsrettens revisionserklæring, Revisionsrettens bemærkninger om reformen af Kommissionen og budgetgennemførelsen. Derefter refererer jeg de kapitler i årsberetningen, hvor forhold om Danmark er nævnt på baggrund af revisionsbesøg i Danmark. Jeg inddrager Revisionsrettens breve i sagerne og de danske myndigheders reaktioner på revisionsresultaterne. Jeg kommenterer sagerne, hvor det er relevant. Endelig omtaler jeg nogle forhold vedrørende Danmark, som er behandlet i 7 af Revisionsrettens særberetninger for Bilag 1 er en oversigt over Revisionsrettens særberetninger for regnskabsåret I bilag 2 er der en oversigt over Revisionsrettens besøg i Danmark vedrørende regnskabsåret Rigsrevisionen har deltaget i disse besøg. Jeg omtaler de 4 af besøgene, som relaterer sig til sager nævnt i Revisionsrettens årsberetning.

4 - 4 - Revisionserklæring samlet vurdering af regnskabet (kapitel 1) 6. Det er Revisionsrettens opfattelse, at De Europæiske Fællesskabers regnskab for 2002, når der ses bort fra nogle få forbehold, giver et retvisende billede af Fællesskabernes indtægter og udgifter i regnskabsåret samt af den finansielle stilling ved regnskabsårets udgang. Revisionsretten understreger, at de fleste af forbeholdene er gået igen fra år til år. Revisionsretten finder, at de konstaterede svagheder i stor udstrækning skyldes Fællesskabernes regnskabssystem. Systemet er ikke udformet på en måde, der giver sikkerhed for en fuldstændig opgørelse af alle elementerne i Fællesskabets aktiver og passiver. Revisionsretten finder det tilfredsstillende, at Kommissionen i slutningen af 2002 vedtog en handlingsplan for modernisering af regnskabssystemet. 7. Europa-Parlamentet udtrykte i forbindelse med decharge for 2001-regnskabet ønske om, at revisionserklæringen blev udformet, så det i højere grad blev muligt at vurdere de enkelte forvaltningsområder. Endvidere efterlyste Europa-Parlamentet et instrument, der sætter decharge- og budgetmyndigheden i stand til at sammenligne og overvåge fremskridt inden for den økonomiske forvaltning og kontrol. Bl.a. for at imødekomme dette tager revisionen nu udgangspunkt i specifikke undersøgelser inden for de enkelte budgetområder og baserer sig på 4 søjler: Vurdering af de interne kontrolsystemer Andre revisorers arbejde Generaldirektoraternes årlige aktivitetsrapporter og erklæringer Revisionsrettens egen substansrevision (stikprøver) på de enkelte områder. På dette grundlag afgiver Revisionsretten den samlede erklæring for EU-regnskabet tillige med bemærkninger til de enkelte hovedområder. Revisionsretten præciserer hermed sine revisionsmæssige vurderinger på de forskellige aktivitetsområder. Systemet gør det også muligt at sammenligne konklusioner inden for det enkelte område fra et finansår til det næste.

5 - 5 - Reform af Kommissionens økonomiske forvaltning 8. Reformen af Kommissionens økonomiske forvaltning begyndte i Reformen omfatter en række ambitiøse og fundamentale foranstaltninger, herunder en ny finansforordning (en budgetvejledning). Kommissionen har siden 2000 gennemført en række forandringer som led i reformen, bl.a. ændring af regnskabssystemet, udvidelse af ansvaret for den interne kontrol, fastlæggelse og anvendelse af standarder for intern kontrol, indførelse af aktivitetsbaseret forvaltning og indførelse af en central intern revisionstjeneste. Jeg omtalte reformen i mit notat om Revisionsrettens Årsberetning 2001 af 7. januar Kommissionen vedtog den 17. december 2002 en handlingsplan for modernisering af regnskabssystemet. Planen imødekommer mange af Revisionsrettens tidligere bemærkninger. Regnskabssystemet vil bl.a. overholde principperne for periodiserede regnskaber fuldt ud. Kommissionen forventer, at regnskabssystemet vil have fuld effekt fra regnskabsåret Revisionsretten finder det tilfredsstillende, at Kommissionen moderniserer regnskabssystemet, men at tidsplanen for gennemførelsen muligvis er for ambitiøs. 10. Revisionsretten finder det ligeledes tilfredsstillende, at der er indført standarder for intern kontrol. Standarderne skal medvirke til at sikre, at den økonomiske forvaltning i Kommissionen er forsvarlig. Standarderne skal anvendes ved opbygning af interne kontrolsystemer i Kommissionens generaldirektorater. Der er 24 interne kontrolstandarder, som fordeler sig på områderne kontrolmiljø, resultat- og risikostyring, information og kommunikation, kontrolaktiviteter samt revision og evaluering. Standarderne skal give sikkerhed for, at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Revisionsrettens revision viste, at standarderne ved udgangen af 2002 ikke blev anvendt på minimumsniveau i alle generaldirektorater, selv om de skulle have været implementeret et år før. Revisionsretten understregede vigtigheden af, at standarderne anvendes effektivt og fuldt ud.

6 - 6 - Budgetforvaltningen (kapitel 2) 11. Bemærkningerne om EU s budgetforvaltning var tidligere spredt i hele årsberetningen. Efter Parlamentets ønske giver Revisionsretten nu en sammenfattende analyse af budgetforvaltningen. I forhold til regnskabsåret 2001 er de traditionelle egne indtægter (told og landbrugsafgifter mv.) i 2002 faldet med 23 %, mens BNI-indtægterne er steget med 32 %. Budgetoverskuddet er faldet fra 15 mia. euro til 7,4 mia. euro, heraf 4,9 mia. euro fra strukturforanstaltninger. Revisionsretten finder, at budgetoverskuddet stadig er for højt, hvilket indikerer systematiske problemer. Med en aktiv politik, hvor budgettet ændres, når det er nødvendigt, opnås en bedre balance mellem indtægter og udgifter, og dermed begrænses overskuddet. Som følge af at udgifterne systematisk er sat for højt, er de uindfriede forpligtelser på strukturfondsområdet vokset i volumen. Ved udgangen af regnskabsåret 2002 var forpligtelserne på over 66 mia. euro, hvilket var næsten 10 mia. euro mere end det foregående år. Betalingsbevillingerne blev generelt udnyttet bedre i forhold til tidligere. Revisionsretten anbefaler mere realistiske overslag fra medlemsstaterne, og at der foretages en reduktion af indtægter, hvis bevillingerne ikke kan udnyttes. Revisionsretten påpeger, at underforbrug for fx strukturprogrammerne for nu kan medføre ophobning af bevillinger, som det kan blive svært at forbruge sidst i perioden. Egne indtægter (kapitel 3) 12. Revisionsrettens revision af EU s egne indtægter har omfattet ordningerne for registrering af fastlagt told og en særlig undersøgelse af toldmyndighedernes kontrol af varer ved ankomsten til lufthavne. Endvidere har revisionen omfattet opgørelsen af moms- og BNI-indtægter og gennemførslen af indtægtsbudgettet. Derudover har Revisionsretten gennemført en særlig undersøgelse af saldiene for disse indtægter samt justeringer af saldiene og af tilbageførslerne til medlemsstaterne. Revisionen har også omfattet medlemsstaternes opkrævning af moms. Revisionsretten konkluderede, at revisionen generelt har vist tilfredsstillende resultater for såvel de traditionelle egne indtægter som for moms- og BNI-intægterne,

7 - 7 - revisionens omfang taget i betragtning. Dette gælder dog ikke forhold vedrørende B- regnskaberne, jf. nedenfor. 13. Revisionsretten gennemgik Kommissionens regnskab over traditionelle egne indtægter, analyserede flowet af told fra alle medlemsstater og undersøgte de nationale regnskabssystemer i 11 medlemsstater, herunder Danmark. Revisionsretten aflagde i den forbindelse revisionsbesøg i Danmark i november Traditionelle egne indtægter fastlægges af medlemsstaternes toldmyndigheder eller andre myndigheder og opføres i første omgang i de nationale regnskabssystemer A- regnskaber. Så længe det skyldige beløb ikke er betalt, og der ikke er stillet sikkerhed, eller når der er stillet sikkerhed, men det skyldige beløb anfægtes, opføres de i de såkaldte B-regnskaber. Revisionsrettens revision viste, at 7 medlemsstater, herunder Danmark, ikke udarbejder opgørelserne over A- og/eller B-regnskaberne helt i overensstemmelse med forskrifterne. Det har ingen betydning for de beløb, der overdrages, men det indskrænker Kommissionens mulighed for løbende at overvåge og analysere udviklingen i dataene. Revisionsretten fandt, at 4 medlemsstater, herunder Danmark, har systematiske mangler og fejl i føringen af B-regnskaber. Ligeledes blev der konstateret adskillige usædvanlige forhold i indberetningerne af B-regnskabernes saldi i 6 medlemsstater, herunder Danmark. Told- og Skattestyrelsen har i et svar på Revisionsrettens bemærkninger meddelt, at der gennemføres en opretning af B-regnskabet, så de retningslinjer, EU har anvist for den regnskabsmæssige behandling af beslaglagte varer, som ikke er gået i fri omsætning, fremover følges. Told- og Skattestyrelsen har derudover udsendt interne meddelelser om bogføring af beløb i B-regnskabet, så indsmuglede beslaglagte varer ikke længere bogføres i B-regnskabet. Jeg finder det tilfredsstillende, at Told- og Skattestyrelsen på baggrund af de konstaterede problemer med B-regnskaberne har ændret og indskærpet retningslinjerne for bogføring i B-regnskaberne. Told- og Skattestyrelsen overvejer i øjeblikket den revisionsmæssige vurdering af afregning af egne indtægter. Som jeg tidligere har orienteret om i mit notat til statsrevisorerne af 17. marts 2003 vedrørende beretning nr. 18/01 om revisionen af statsregnskabet for 2001, følger jeg sagen.

8 Revisionsrettens undersøgelse af toldklarationsprocedurerne i lufthavne i 11 medlemsstater omfattede også Danmark. Revisionen omfattede evaluering af toldovervågning og toldkontrol, der har til formål at give sikkerhed for, at alle varer er anmeldt korrekt og i tide, og at importtolden er fastlagt korrekt. Varerne i luftfragt angives enten med et C for fællesskabsvarer eller med et T for varer fra et tredjeland. Revisionsretten tog i Danmark en stikprøve på 30 angivelser. Stikprøven viste, at der var mindre fejl i ca. 30 % af angivelserne. Fejlene havde ikke nogen finansiel betydning. I 4 medlemsstater, herunder Danmark, får toldmyndighederne kun adgang til edboplysninger om fly fra tredjelande. Fly fra fællesskabet kan imidlertid også transportere ikke-fællesskabsvarer i transit. Told- og Skattestyrelsen oplyste i deres svar på Revisionsrettens bemærkninger, at den danske toldlov med virkning fra 1. januar 2004 er ændret, så det er præciseret, at virksomheder, der driver trafik med fly, skal give de nødvendige oplysninger. Endvidere oplyste Told- og Skattestyrelsen, at de danske myndigheder er opmærksomme på og nu fører stikprøvevis kontrol med gods, der ankommer fra andre EU-lande, og hvor godset endnu ikke er overgået til fri omsætning i EU. Der sker nu en stikprøvevis sammenligning mellem flymanifester og de faktisk medbragte varer. Jeg finder det tilfredsstillende, at Told- og Skattestyrelsen har ændret procedurerne, så kontrollen er skærpet. 15. Revisionsretten undersøgte opkrævning af moms i 7 medlemsstater, herunder Danmark. Revisionen viste, at beregning af de data og beløb, som ligger til grund for beløb, der fremlægges i medlemsstaternes momsopgørelser, og sammensætningen af nettobeløbet for den opkrævede moms, varierer fra medlemsstat til medlemsstat. Medlemsstaterne fremlægger ikke tallene på en ensartet måde og anvender ikke en ensartet terminologi. Det kan gøre det vanskeligt at kontrollere og sammenholde denne del af momsopgørelsen. Revisionsretten aflagde i den forbindelse revisionsbesøg i Danmark i oktober Revisionsretten meddelte i februar 2003, at den ikke havde væsentlige bemærkninger til besøget i Danmark.

9 - 9 - Den fælles landbrugspolitik (kapitel 4) 16. Revisionsretten konstaterede, at udgifterne til Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (EUGFL), i regnskabsåret 2002 androg mio. euro. Direkte støtte til landbrugerne, som fastsættes på grundlag af det dyrkede areal eller antallet af dyr på bedriften, tegner sig for den største andel (58 %) af udgifterne til den fælles landbrugspolitik. Stort set alle disse udgifter afholdes af de udbetalende organer i medlemsstaterne. Revisionsretten fandt i lighed med tidligere år, at de fælles landbrugsudgifter var behæftet med en væsentlig fejlprocent. Fejlene forekommer hyppigst på støttemodtagerniveau. 17. Hver medlemsstat skal oprette et integreret forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS) bl.a. for at nedbringe fejlprocenten. Systemet omfatter en elektronisk database over landbrugsbedrifter og støtteansøgninger, et system til identifikation af marker, et system til identifikation og registrering af dyr og et integreret kontrolsystem for administrativ kontrol og kontrol på stedet. Ca. 58 % af landbrugsudgifterne var omfattet af disse procedurer og systemer i De berørte støtteordninger først og fremmest arealstøtten og kreaturstøtten forvaltes af medlemsstaternes udbetalende organer, som skal foretage de administrative kontroller. Revisionsretten undersøgte resultaterne af IFKS-inspektionerne. Revisionsretten konkluderede, at fejlrisikoen er lavere ved den støtte, der kontrolleres gennem IFKS. Udgifterne til støtte til markafgrøder, hvor støtten udbetales på grundlag af det anmeldte areal, beløb sig i 2002 til mio. euro. Det svarer til 42 % af EU s landbrugsudgifter. Alle disse udgifter er omfattet af IFKS. I de 14 medlemsstater, som har gennemført IFKS (ikke Grækenland), var den samlede fejlprocent på 1,2 %. For Danmark var fejlprocenten på 0,4 %. Det gjaldt generelt for de 14 berørte medlemsstater, at de kontrollerede knap 10 % af ansøgningerne, hvilket svarer til 11,75 % af de arealer, der var ansøgt om støtte til. I Danmark var der fejl i 10 % af støtteansøgningerne. Til sammenligning blev der for alle 14 lande i gennemsnit fundet fejl i 30,4 % af ansøgningerne, varierende fra 6,4 % i Italien til 89,7 % i Luxembourg. I forbindelse med revisionsundersøgelsen aflagde Revisionsretten besøg i Danmark i marts Revisionsretten sendte efterfølgende en revisionsrapport om besøget til

10 Rigsrevisionen, der konkluderede, at det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem generelt fungerer tilfredsstillende i Danmark. 18. Det fremgår ikke af årsberetningen, men i forbindelse med revisionserklæringen for regnskabsåret 2002 (DAS 2002) aflagde Revisionsretten besøg i Danmark i december Revisionsretten udvalgte 5 stikprøver. Der blev konstateret fejl i den ene stikprøve vedrørende udbetaling af hektarstøtte. Fejlen bestod i en overdeklarering for 3 marker (korn) på 0,23 ha. Efter Revisionsrettens besøg besluttede Direktoratet for FødevareErhverv at gennemføre en kontrol af ansøgerens samlede hektarstøtte for både 2001 og Resultatet af denne undersøgelse viste en overdeklarering med 0,82 ha for 2001, svarende til hektarstøtte på ca kr., hvilket ansøgeren blev anmodet om at tilbagebetale. For 2002 viste kontrollen, at arealerne var anmeldt korrekt. Jeg finder det tilfredsstillende, at Direktoratet for FødevareErhverv umiddelbart efter Revisionsrettens besøg foretog en kontrol af ansøgerens samlede hektarstøtte for 2001 og Revisionsrettens særberetninger for regnskabsåret Revisionsrettens særberetninger indgår i dechargeproceduren sammen med årsberetningen og revisionserklæringen (se figur 1). Jeg har i det følgende knyttet bemærkninger til de 7 særberetninger, hvori Danmark er nævnt. I bilag 1 nævnes titlerne på de i alt 13 særberetninger vedrørende regnskabsåret Beretninger, hvor Danmark er nævnt, er mærket med *). Nr. 1/2003 om forudbetaling af eksportrestitutioner 20. Revisionsrettens revision dækkede forudbetaling af eksportrestitutioner for oksekød og korn. Revisionen blev gennemført i Kommissionen og i medlemsstaterne hos de udbetalende organer, toldmyndigheder og støttemodtagere samt i havne og lagerbygninger. Revisionsretten valgte oksekød og korn, der tegner sig for 90 % af forudbetalingerne. Revisionsretten besøgte 8 medlemsstater, herunder Danmark. Revisionsretten undersøgte, hvordan Kommissionen forvaltede ordningen, og hvordan de nationale myndigheder implementerede ordningen. Derudover udtog Revisionsretten en

11 stikprøve på 117 betalinger fra EUFGL-udbetalingsåret 1999 og undersøgte, om de var lovlige og formelt rigtige. Revisionsrettens konklusion var, at Kommissionens procedurer for fastlæggelse af restitutionssatser ikke var klare nok. Dette gjaldt i særlig grad for oksekød og i mindre omfang for korn. Danmark er nævnt i 2 tabeller, hvori det anføres, hvor stor en del af restitutionerne for henholdsvis oksekød og korn der forudbetales. Udbetalingen af restitutioner udgør i Danmark for oksekød euro, hvoraf 25 % er forudbetalt, og gennemsnitsperioden for forudbetalingen er 54 dage. Udbetalingen af restitution for korn i Danmark udgør euro, hvoraf 15 % er forudbetalt, og gennemsnitsperioden for disse forudbetalinger er 118 dage. Revisionsrettens undersøgelse i Danmark viste, at der i nogle tilfælde vedrørende restitutionerne for oksekød var problemer med at få frigivet den sikkerhed, der var stillet for forudbetalte restitutionsbeløb, tilstrækkelig hurtigt. Intern revision i Direktoratet for FødevareErhverv afgav i juni 2002 en revisionsrapport om netop dette emne. Der har tidligere været en stor pukkel af licenser, som ikke var blevet endeligt afstemt. Dette svarer til Revisionsrettens bemærkninger. Problemet blev reduceret ved målrettet at tilføre medarbejdere til det ansvarlige kontor i Direktoratet for FødevareErhverv. Medio april 2002 var antallet af licenser under behandling halveret til licenser fra licenser primo I notat til statsrevisorerne af 21. november 2003 fremgår det, at antallet af uafsluttede sager fra før januar 2001 er faldet til 12. Jeg finder denne udvikling tilfredsstillende. Nr. 4/2003 om udvikling af landdistrikterne: støtte til ugunstigt stillede områder 21. Revisionsretten foretog en undersøgelse af støtte til ugunstigt stillede områder. Undersøgelsen omfattede ikke Danmark, men Danmark er nævnt i flere oversigtstabeller, hvoraf det bl.a. fremgår, at de ugunstigt stillede områder i Danmark udgør under 1 %, hvilket er det laveste i EU.

12 Nr. 6/2003 om twinning, det vigtigste redskab til støtte for institutionsopbygningen i kandidatlandene 22. Twinning er en metode til opbygning af institutioner i EU-kandidatlandene. Twinning foregår i praksis ved, at eksperter fra offentlige myndigheder i EU-medlemsstater udstationeres i kandidatlandene for her at hjælpe med institutionsopbygningen. Sigtet med Revisionsrettens revision var først og fremmest at vurdere, om twinninginstrumentet var blevet forvaltet produktivt og effektivt af Kommissionen, medlemsstaterne og kandidatlandene. Revisionen omfattede ikke en vurdering af forpligtelsernes og betalingernes lovlighed og formelle rigtighed. Revisionsretten baserede sin vurdering af forvaltningens effektivitet på en undersøgelse af en stikprøve på 45 af de i alt 98 projekter, som var blevet gennemført inden februar Revisionsretten konkluderede, at twinningprojekterne var et væsentligt instrument til styrkelse af den administrative kapacitet i EU-tiltrædelseslandene. Revisionsretten fandt generelt, at målene for projekterne var for ambitiøse, mens resultaterne var begrænsede. På den baggrund vurderede Revisionsretten, at der bør formuleres færre mål. Målene skal være realistiske og fokusere på svagheder i den administrative kapacitet. Derudover konkluderede Revisionsretten, at twinningprocedurerne bør gøres hurtigere og mindre komplekse. Endelig anbefalede Revisionsretten, at der opbygges et netværk, fx på internettet, af de eksperter, der allerede har gennemført twinningprojekter, så deres viden og erfaring kan anvendes i kommende projekter. Danmark er nævnt i en tabel vedrørende de twinningprojekter, som medlemsstaterne deltager i som ledere eller partnere. Danmark deltog i perioden i sammenlagt 42 projekter. Jeg kan tilføje, at Rigsrevisionen i perioden deltog som partner i 3 twinningprojekter i Ungarn, Litauen og Slovenien. Nr. 7/2003 om programmeringen af strukturfondsinterventionerne i perioden Revisionen omfattede først og fremmest programmeringen af strukturfondsinterventionen inden for rammerne af mål 1. Danmark er ikke med under mål 1, men er nævnt i forbindelse med kriterier for udvælgelse af mål 2-områder.

13 Nr. 9/2003 om procedurerne for fastsættelse af satserne for tilskud til eksport af landbrugsprodukter (eksportrestitutioner) 24. Beretningen handler om, hvordan Kommissionen forvalter fastsættelse af eksportrestitutionssatser. Sigtet med undersøgelsen var at besvare det centrale spørgsmål, om Kommissionen fastsætter eksportrestitutionssatserne på en rationel, konsekvent og forsvarlig måde. Revisionsrettens konklusion var, at dette ikke var tilfældet. Revisionsretten anbefalede på den baggrund, at hele forudbetalingsordningen gennemgås, og at det overvejes at ophæve den. Danmark er nævnt i en tabel, der indeholder de årlige gennemsnitspriser, som de enkelte medlemsstater har indberettet til Kommissionen i Smør Skummetmælks- Oksekød Hvede pulver Euro/100 kg Danmark Højest (GR) 249 (GB) 208 (GR) 151 (I) Lavest (I) 214 (E) 81 (I) 119 (F) Note: Fra tabel 2 i særberetningen. De priser, der indberettes for oksekød og mejeriprodukter, varierer meget mellem medlemsstaterne for samme produkt, hvilket gør det vanskeligt at beregne den vejledende, teoretiske forskel mellem EU-priserne og verdensmarkedspriserne. Der findes ingen retningslinjer for, hvordan den interne EU-pris, der anvendes ved fastsættelsen af restitutionssatsen, skal beregnes på grundlag af datakilder. Nr. 11/2003 om det finansielle instrument for miljøet (LIFE) 25. Revisionsretten foretog revision i 8 medlemsstater. Undersøgelsen omfattede ikke Danmark, men Danmark er nævnt i en oversigtstabel. Nr. 12/2003 om forsvarlig økonomisk forvaltning af den fælles markedsordning for tørret foder 26. Revisionsretten foretog revision i 3 medlemsstater. Undersøgelsen omfattede ikke Danmark, men Danmark er nævnt i et bilag over udviklingen i de enkelte medlemsstaters produktion af tørret foder.

14 Jeg har i dette notat orienteret om Revisionsrettens årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret Når der ses bort fra nogle få forbehold, er det Revisionsrettens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af EU s indtægter og udgifter. Reformen af Kommissionen, og herunder moderniseringen af regnskabssystemet, skulle gerne afhjælpe nogle af de mangler, der ligger til grund for Revisionsrettens forbehold i revisionserklæringen. Årsberetningen viser også, at budgetoverskuddet er faldende, men stadigvæk for stort. 28. Jeg finder det tilfredsstillende, at antallet af sager, hvor der er kritiske bemærkninger til forvaltningen i Danmark, herunder sagen om fejl og mangler i føring af B- regnskaber, sagen om procedurer for toldklarationer og en mindre fejl i en stikprøve i landbrugsstøtten, er begrænset, og at myndighederne i disse sager har truffet foranstaltninger for at rette op på kritikken. 29. Jeg vil orientere statsrevisorerne, når Europa-Parlamentet har behandlet regnskabet. Henrik Otbo

15 Bilag 1 Oversigt over den Europæiske Revisionsrets særberetninger for regnskabsåret 2002 Nr. 1/2003 om forudbetaling af eksportrestitutioner *) Nr. 2/2003 om gennemførelsen i udviklingslande af den politik vedrørende fødevaresikkerhed, der finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget Nr. 3/2003 om de europæiske institutioners invalidepensionsordning Nr. 4/2003 om udvikling af landdistrikterne: støtte til ugunstigt stillede områder *) Nr. 5/2003 om Phare- og ISPA-støtte til miljøprojekter i kandidatlandene Nr. 6/2003 om twinning, det vigtigste redskab til støtte for institutionsopbygningen i kandidatlandene *) Nr. 7/2003 om programmeringen af strukturfondsinterventionerne i perioden *) Nr. 8/2003 om udførelsen af infrastrukturarbejder, der finansieres af EUF Nr. 9/2003 om procedurerne for fastsættelse af satserne for tilskud til eksport af landbrugsprodukter (eksportrestitutioner) *) Nr. 10/2003 om hvor effektivt Kommissionen i sin forvaltning af udviklingsbistanden til Indien har opfyldt målet om at rette bistanden mod de fattige og sikre en bæredygtig udvikling Nr. 11/2003 om det finansielle instrument for miljøet (LIFE) *) Nr. 12/2003 om forsvarlig økonomisk forvaltning af den fælles markedsordning for tørret foder *) Nr. 13/2003 om støtten til bomuldsproduktionen *) Beretninger, hvor Danmark er nævnt.

16 Bilag 2 Oversigt over Den Europæiske Revisionsrets revisionsbesøg i Danmark vedrørende regnskabsåret 2002 Revisionsobjekter Moms /10-25/ DAS 2002 told 18/11-22/ Forvaltning af uregelmæssigheder 25/11-29/ DAS /12-10/ Revision af det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS) 17/3-25/ Forberedende undersøgelse af den fælles markedsordning for markfrø 16/6-18/6 2003

RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06

RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06 RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2004 I.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013 Juni 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Europa-Parlamentets afgørelse

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU s almindelige budget for regnskabsåret 2006 Juni 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2012

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2012 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2011 December 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2011 30.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2015

Udtalelse nr. 7/2015 Udtalelse nr. 7/2015 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, i TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0713 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2016 COM(2016) 713 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt Europaudvalget Peter Juul Larsen Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. december 2007 Revisionsrettens beretning om regnskabsåret 2006

Læs mere

Sådan reviderer Rigsrevisionen EU-indtægter og -udgifter v/ rigsrevisor Lone Strøm

Sådan reviderer Rigsrevisionen EU-indtægter og -udgifter v/ rigsrevisor Lone Strøm Sådan reviderer Rigsrevisionen EU-indtægter og -udgifter v/ rigsrevisor Lone Strøm Fællesmøde i Folketinget om revision og kontrol af EU s regnskaber den 19. april 2016 Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL. Alarmsystemet nr /2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2016 COM(2016) 807 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 11-12/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.7.2016 COM(2016) 487 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet Nr. 5-7/2016 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2015 COM(2015) 651 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udgifter under EGFL Alarmsystemet nr. 8-10/2015 DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2011 Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2014 December 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02

RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 RIGSREVISIONEN København, den 6. november 2002 RN C507/02 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om tilskud til frie skoler (beretning nr. 7/99) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03

RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 RIGSREVISIONEN København, den 21. november 2003 RN A207/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Fødevareministeriets bevillingsadministration (beretning nr. 10/00) 1. I mit

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.9.2013 COM(2013) 642 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 KAPITEL 3 "LANDBRUG:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Europaudvalget 2004 2623 - økofin Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2004 2623 - økofin Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2004 2623 - økofin Bilag 6 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 18. november 2004 Til underretning for Folketingets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.1.21 KOM(21) 622 endelig KOMMISSIONENS BERETNING TIL BUDGETMYNDIGHEDEN om de virkninger, som bevægelser i euro/dollar-vekselkursen har på udgifterne

Læs mere

Kommissionen kræver, at medlemsstaterne skal tilbagebetale 126,7 mio. EUR, som er uretmæssigt afholdt i forbindelse med den fælles landbrugspolitik

Kommissionen kræver, at medlemsstaterne skal tilbagebetale 126,7 mio. EUR, som er uretmæssigt afholdt i forbindelse med den fælles landbrugspolitik IP/09/443 Bruxelles, den 19. marts 2009 Kommissionen kræver, at medlemsstaterne skal tilbagebetale 126,7 mio. EUR, som er uretmæssigt afholdt i forbindelse med den fælles landbrugspolitik Europa-Kommissionen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "BERETNING 2011 OM OPFØLGNINGEN AF DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNINGER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING BERETNING 2011 OM OPFØLGNINGEN AF DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNINGER EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.10.2012 COM(2012) 647 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "BERETNING 2011 OM OPFØLGNINGEN AF DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNINGER"

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

POLITIKUDSPIL: FARVEL TIL FUSK OG FEJL I EU

POLITIKUDSPIL: FARVEL TIL FUSK OG FEJL I EU POLITIKUDSPIL: FARVEL TIL FUSK OG FEJL I EU Jeppe Kofod: Farvel til fusk og fejl i EU Den 9. maj fejrer vi Europa-dagen. Her markerer vi årsdagen for det europæiske samarbejdes fødsel. Og vi minder hinanden

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2014 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4938 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2013 om Danmarks

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.3.2005 KOM(2005) 64 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 2003- BERETNING OM PHARE OG FØRTILTRÆDELSESINSTRUMENTERNE

Læs mere

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015

Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter. Maj 2015 Næstved Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, hjælp til enkeltudgifter og hjælp til flytning Maj 2015 RAPPORT OM REVISIONEN VED NÆSTVED KOMMUNE 1 Næstved kommunes administration af ordninger

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2014 COM(2014) 598 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS UDKAST TIL ÅRSBERETNING FOR 2013 KAPITEL

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. September 2014

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. September 2014 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 September 2014 BERETNING OM REVISIONEN AF EU-MIDLER I DANMARK I 2013 Indholdsfortegnelse 1. Erklæring... 1 1.1. Rigsrevisionens

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999.

EU-kommissionen godkendte i 2000 den danske plan for udvikling af landdistrikterne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999. Udgave nr. 5 SKOV- OG NATURSTYRELSEN Økonomikontoret J.nr. SN 2001-0323-0008 Ref. ARD/GJE/OEJ Vejledning om medfinansiering af offentlig skovtilplantning Den 11. oktober 2005 Indledning: EU-kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2011/2219(DEC) 6.2.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.8.2007 KOM(2007) 489 endelig 2007/0178 (CNS) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET Forenkling: Ændring af forordning

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.11.2003 SEK(2003) 1297 endelig FORELØBIGT FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 8 TIL BUDGETTET FOR 2003 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A204/05

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A204/05 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2005 RN A204/05 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Udenrigsministeriets privatsektor programmer i udviklingslande (beretning nr. 8/02)

Læs mere

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A

7144/16 ams/fh/hm 1 DGE 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR. en) 7144/16 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet ENV 170 FIN 177 AGRI 136 IND 54 SAN 100 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER

SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER EUROPA- PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 18.12.2012 SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER til Rådet Budgetkontroludvalget DV\922653.doc PE502.044v02-00 1. Underkastes regnskaberne kontrol af regnskabsføreren

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN

Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851. Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Ledelsesnotat Kommunenavn: Kommune nr.: Indeks: Aalborg Kommune Sundheds og Kulturforvaltningen 851 Regnskabsår: Forberedt af: Gennemgået af: 2015 FLN Emne: Dato: Revision af årsregnskabet for 2015 12.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere