Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde."

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014

2 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde 9. december 2014 RN 1902/14 OPSAMLING Rigsrevisionen orienterer i dette notat Statsrevisorerne om resultaterne af Den Europæiske Revisionsrets revision og giver et overblik over hovedkonklusionerne i Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for Revisionsberetningen om EU s regnskab for 2013 konkluderer, at EU s konsoliderede regnskab er rigtigt, men at der i lighed med tidligere år er for mange fejl i de underliggende betalinger. Rigsrevisionen benytter anledningen til også at orientere Statsrevisorerne om 3 centrale emner i rigsrevisionernes EU-samarbejde: hvordan der skabes resultater og effekt af EU-midlerne Europa 2020-strategien og en ny horisontal analyse fra Revisionsretten om ansvarlighed og revision bankunionens betydning for den eksterne offentlige revision af den finansielle sektor. I. Indledning og baggrund 1. EU s regnskaber revideres af Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten), der afgav sin årsberetning for 2013 til Europa-Parlamentet (Parlamentet) den 5. november Samme dag blev årsberetningen sendt til de nationale parlamenter, herunder Folketinget. Statsrevisorerne har også modtaget et brev fra det danske medlem af Revisionsretten, Henrik Otbo, hvori han orienterer om årsberetningen. Årsberetningen er ledsaget af en meddelelse, hvori Revisionsretten kort redegør for resultaterne af sin revision af EU s regnskab i Hovedparten af EU s udgifter forvaltes ved delt forvaltning i et samarbejde mellem Europa-Kommissionen (Kommissionen) og de enkelte medlemslande. Kommissionen har det overordnede ansvar for, at EU-budgettet gennemføres korrekt, men det er medlemslandene, der udvælger og kontrollerer støtteberettigede projekter og udbetaler pengene til de endelige støttemodtagere. Dermed har medlemslandene et medansvar for forvaltningen af EUmidlerne.

3 2 Revisionsrettens revision er en del af den ansvarskæde, der fører til godkendelse af EU s budget og regnskab (decharge). Ansvarskæden er vist i figur 1. Figur 1. Ansvarskæden for godkendelse af EU s regnskab Kommissionen Aflægger regnskab for EU s indtægter og udgifter og for de resultater, der er nået Revisionsretten Reviderer EU s regnskab Rådet Rådgiver Parlamentet i deres beslutning om decharge Parlamentet Meddeler decharge til Kommissionen og godkender herigennem Kommissionens regnskab Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af Revisionsrettens horisontale analyse om ansvarlighed og revision. Revisionsrettens årsberetning indgår hermed i Rådet for Den Europæiske Unions (Rådet) og Parlamentets dechargeprocedure, som er en politisk vurdering og godkendelse af Kommissionens og de øvrige EU-institutioners forvaltning af EU-budgettet. 3. Revisionsretten giver således ikke en vurdering af forvaltningen af EU-midler i de enkelte medlemslande, men har i sin årsberetning fokus på forvaltningen af EU s årlige samlede budget. Medlemslandenes rigsrevisioner og Revisionsretten samarbejder løbende, men Revisionsretten anvender ikke direkte de enkelte rigsrevisioners arbejde i sin revision, ligesom rigsrevisionerne ikke anvender Revisionsrettens arbejde direkte, da fokus i revisionerne er forskelligt. Revisionsretten fokuserer på Kommissionen og EU som helhed, hvor de nationale rigsrevisioner fokuserer på forvaltningen i det enkelte medlemsland. 4. Statsrevisorerne behandlede på deres møde den 17. september 2014 beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i Beretningen handler om administrationen af EUmidler i Danmark, dvs. de indtægter, som Danmark har modtaget fra EU, og de bidrag, som Danmark har betalt til EU. I beretningen vurderer Rigsrevisionen kvaliteten af forvaltningen af EU-midler i Danmark. Revisionsretten har beregnet, at EU s samlede udgifter svarer til ca. 290 euro pr. borger, dvs. ca. 1 % af EU s bruttonationalindkomst og ca. 2 % af medlemsstaternes samlede offentlige udgifter. II. Hovedkonklusionerne i revisionserklæringen og Revisionsrettens årsberetning 5. Revisionsrettens årsberetning for 2013 indeholder resultaterne af Revisionsrettens finansielle revision og en opsummering af den udførte forvaltningsrevision. Revisionsrettens revision omfatter EU s indtægter og udgifter. I 2013 udgjorde indtægterne 149,5 mia. euro, svarende til ca mia. kr., og udgifterne udgjorde 148,5 mia. euro, svarende til ca mia. kr. 6. Revisionsretten giver på baggrund af sin revision følgende hovedkonklusion om EU s regnskab: En afkræftende erklæring betyder, at revisor er uenig i de oplysninger, ledelsen giver i regnskabet eller hvis der er oplysninger i regnskabet, hvor revisor ikke kunne få tilstrækkeligt bevis for, at oplysningerne er rigtige. EU s konsoliderede regnskab er rigtigt, men Revisionsretten giver en afkræftende erklæring om lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskabet. Revisionsretten anslår fejlforekomsten til at være 4,7 % og konkluderer således, at betalingerne er væsentligt.

4 3 Revisionsretten har således for 7. år i træk afgivet en blank erklæring om regnskabernes rigtighed, hvilket betyder, at Revisionsretten har vurderet, at indtægterne og forpligtelserne vedrørende 2013 samlet set er lovlige og formelt rigtige. Revisionsretten konstaterer dog også, at overvågnings- og kontrolsystemerne samlet set kun er delvist effektive i forhold til at sikre lovligheden og den formelle rigtighed af de betalinger, der ligger til grund for regnskabet. Revisionsretten har vurderet, at fejlforekomsten er 4,7 %, dvs. at 4,7 % af det samlede udbetalte beløb fra EU-budgettet i 2013 ikke blev udbetalt i overensstemmelse med reglerne. For at kunne give en blank påtegning skal fejlforekomsten være under 2 %. Dette er et lille fald sammenlignet med årsberetningen for 2012, hvor Revisionsretten vurderede fejlforekomsten til at være 4,8 %. En uddybende oversigt over Revisionsrettens vurdering af de forskellige udgiftsområder kan ses i bilag Revisionsretten vurderer, at 6 ud af 7 af EU s udgiftsområder er væsentligt. Områderne, hvor fejlforekomsten er højest, er Regionalpolitik, energi og transport (6,9 %) og Udvikling af landdistrikter, miljø, fiskeri og sundhed (6,7 %). For udgiftsområdet Administrationsudgifter og andre udgifter blev der ikke konstateret væsentlige fejl (1 %), hvilket også gjorde sig gældende for EU s indtægter (0 %). En oversigt over fejlforekomsterne på de forskellige udgiftsområder i 2012 og 2013 er vist i figur 2. Figur 2. Anslåede fejlforekomster på EU s udgiftsområder i 2012 og % 6% 4% 6,8 6,9 7,9 6,7 2% 3,8 3,6 3,2 3,1 3,9 4,6 3,3 2,6 0% Regionalpolitik, energi og transport Landbrug: markedsstøtte og direkte støtte Beskæftigelse og sociale anliggender Udvikling af landdistrikter, miljø, fiskeri og sundhed Forskning og andre interne politikker Eksterne forbindelser, bistand og udvidelse 0 1 Administrationsudgifter og dertil knyttede udgifter Delt forvaltning Forvaltes af Kommissionen Kilde: Revisionsrettens meddelelse om årsberetningen for Revisionsretten fremhæver, at der findes flere fejl på de områder, hvor forvaltningen er delt mellem Kommissionen og medlemslandene i forhold til de områder, som hovedsageligt forvaltes af Kommissionen. Revisionsretten har anslået, at udgifterne under delt forvaltning samlet set har en fejlforekomst på 5,2 %, mens fejlforekomsten for udgifterne under direkte forvaltning er 3,7 %. Som i tidligere år påpeger Revisionsretten i sin årsberetning, at myndighederne i medlemslandene i mange tilfælde havde tilstrækkelige oplysninger til, at de kunne have opdaget og korrigeret fejlene.

5 4 Som noget nyt har Revisionsretten i år beregnet, hvad fejlforekomsten ville have været, hvis myndighederne i medlemslandene havde brugt de oplysninger og kontrolsystemer de har til rådighed til at nedbringe fejlraten. Dette har de gjort på de 4 udgiftsområder, hvor der er delt forvaltning, jf. tabel 1. Tabel 1. Mulig fejlforekomst, hvis medlemslandene havde brugt tilgængelige oplysninger Udgiftsområder Fejlforekomst 2013 Mulig fejlforekomst Regionalpolitik, energi og transport 6,9 % 3,9 % Landbrug: markedsstøtte og direkte støtte 3,6 % 2,5 % Beskæftigelse og sociale anliggender 3,1 % 1,8 % Udvikling af landdistrikter, miljø, fiskeri og sundhed 6,7 % 2,0 % Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af Revisionsrettens meddelelse om årsberetningen for Revisionsretten skriver dog også, at hvis medlemslandene ikke havde foretaget nogen korrigerende foranstaltninger, så ville den samlede fejlforekomst have været 6,3 % frem for 4,7 %. 8. Rigsrevisionen mener, at denne konklusion skal vurderes i lyset af 2 aspekter. For det første siger fejlforekomsten ikke noget om kvaliteten af forvaltningen i de enkelte medlemslande, men fejlforekomsten udtrykker en vurdering på EU-niveau, dvs. at man ikke kan udlede af tallene, hvor stort et potentiale der er for at sænke antallet af fejl i Danmark. Derudover er det Rigsrevisionens vurdering, at den samlede vurderede fejlforekomst på 4,7 % ikke bør anses som en endelig fastlæggelse af, i hvilket omfang EU-budgettet har finansieret ulovlige udgifter. Dels reflekterer fejlforekomsten ikke faste korrektioner, dels kan senere korrektioner føre til, at den endelige fejlforekomst for et år bliver mindre end den, som Revisionsretten har rapporteret. Revisionsrettens egen revision bidrager i sig selv til dette ved at identificere fejl, som senere i programperioden bliver genstand for finansielle korrektioner. 9. Ifølge Revisionsrettens beretning er der nogle typer af fejl, der er mere udbredte end andre. De oftest forekommende fejltyper er: at der søges om støtte til ikke-støtteberettigede omkostninger under et støtteberettiget projekt at der søges om støtte til ikke-støtteberettigede projekter, aktiviteter eller modtagere at der er fejl i forbindelse med indkøb, hvilket fx kan være manglende overholdelse af udbudsregler at der er fejl i opmåling af støtteberettigede landbrugsarealer, eller at der søges støtte til arealer, som ikke er støtteberettigede.

6 5 10. Revisionsretten gjorde sidste år opmærksom på, at Kommissionen skubber en stor betalingsforpligtelse foran sig. På grund af den måde, EU s udgiftsprogrammer er struktureret på, kan der gå lang tid mellem forpligtelser og betalinger, dvs. lang tid fra støtten til et projekt bevilges, til støtten udbetales til støttemodtageren. I årsberetningen for i år fremhæver Revisionsretten, at betalingsforpligtelsen er steget fra 313 mia. euro pr. 31. december 2012 til 322 mia. euro pr. 31. december Dette skal ses i sammenhæng med, at det samlede udgiftsbudget for 2013 var på 148,5 mia. euro. Grunden til, at Revisionsretten har særligt fokus på dette område, er, at der typisk vil falde mange betalinger omkring slutningen af en rammeperiode, og Revisionsretten ønsker at gøre Kommissionen opmærksom på, at der potentielt kan opstå en situation, hvor Kommissionen ikke kan betale sine regninger og udgifter. Da betalingsbudgettet er under pres, har Revisionsretten opfordret Kommissionen til at offentliggøre et langsigtet likviditetsoverslag. III. Resultater og effekt af EU-midlerne 11. Revisionsretten har igen i år afsat et kapitel i årsberetningen til at rapportere om Kommissionens evne til at opnå resultater med EU-budgettet (årsberetningens kap. 10 om performance). For størstedelen af budgettet særligt på de områder, hvor der er delt forvaltning fordeles midlerne mellem medlemslandene i forbindelse med aftalen om de 7-årige rammeprogrammer. I forbindelse med afslutningen på det 6. rammeprogram ( ) har Revisionsretten gjort status over, hvordan Kommissionen har arbejdet med at skabe resultater og effekt. Revisionsretten kritiserer i sin årsberetning, at der efter Revisionsrettens mening har været for stort fokus på at bruge penge frem for at skabe resultater. Dette skyldes ifølge Revisionsretten rammeprogrammets struktur. Midlerne er forhåndstildelt til de enkelte medlemslande. Hvis ikke de formår at absorbere pengene, dvs. bruge pengene gennem projekter, bliver pengene ført tilbage til EU. Det betyder ifølge Revisionsretten, at der kommer for stort fokus på use it or loose it frem for at skabe resultater for de penge, der bruges. 12. Rigsrevisionen er enig med Revisionsretten i, at det er vigtigt at have fokus på, at der skabes resultater og effekt for EU-midlerne. Set fra et nationalt synspunkt mener Rigsrevisionen dog også, at det ikke er uvæsentligt, at Danmark udnytter de midler, som Danmark har mulighed for at få fra EU under hensyntagen til, at det sker på en ansvarlig måde. Rigsrevisionen har også behandlet spørgsmålet om absorption (hjemtagning) af EU-midler i beretning nr. 23/2013 om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde, der blev afgivet til Statsrevisorerne i august Revisionsretten opfordrer igen i år Kommissionen til i forbindelse med det 7. rammeprogram ( ) at sikre, at medlemslandende fokuserer på både regeloverholdelse og performance. I det 7. rammeprogram er indbygget en resultatreserve på 6 %, der betyder, at de sidste 6 % af midlerne kun frigives, hvis medlemslandets resultater har været tilfredsstillende. Kommissionen forventer, at det vil øge medlemslandenes fokus på at skabe gode resultater. Revisionsretten understreger dog, at det kun vil fungere effektivt, hvis Kommissionen formår at forhandle hensigtsmæssige mål og delmål med medlemslandene, og hvis Kommissionen kan indhente pålidelige data til vurdering af, om målene er nået. I beretningen om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde konkluderede Rigsrevisionen, at Danmark kunne være bedre til at udnytte de midler, som Danmark har mulighed for at få fra EU. Samtidig understregede Rigsrevisionen dog også, at klare mål og milepæle for programmerne vil være med til at sikre en høj udnyttelse af rammen.

7 6 14. Revisionsretten har i sine særberetninger også haft fokus på performance og sparsommelig forvaltning. Her konkluderer Revisionsretten på tværs af en række særberetninger, at de projekter, der sættes i gang, ikke altid ender med at give EU merværdi. Dvs. at projekterne skaber en værdi, som ellers ikke ville være skabt med projekter og initiativer, der er finansieret af medlemslandene. Revisionsretten understreger, at EU-merværdi er et vigtigt kriterium for, om det er berettiget at finansiere udgifter over EU-budgettet, men konstaterer samtidig i en række af sine revisioner, at det kan være svært at fastslå, om der reelt er skabt en merværdi, eller om EU-finansieringen blot har erstattet nationale midler, som så er blevet frigivet til andre formål. Ligeledes har Revisionsretten identificeret en række tilfælde, hvor der ligefrem er potentiel EU-dødvægt, dvs. at støttemodtagerne ville have gennemført aktiviteten, selv om de ikke havde modtaget EU-støtten. Revisionsretten har anbefalet, at Kommissionen fortsat udvikler sit system for resultatstyring og -rapportering, så de ovennævnte problematikker kan afhjælpes. IV. Europa 2020-strategien 15. I 2010 fremlagde Kommissionen sit udspil til EU s nye vækststrategi den såkaldte Europa 2020-strategi. Strategien bygger på 3 overordnede prioriteter for EU intelligent vækst, bæredygtig vækst og inklusiv vækst. For at indfri strategiens prioriteter har Kommissionen opstillet 5 mål, der skal være opfyldt i Ud over et samlet mål for EU er der også opstillet individuelle mål for de enkelte medlemslande. Tabel 2 viser måltallene på de 5 mål for henholdsvis EU og Danmark. Tabel målene for EU og Danmark EU Danmark Andel af befolkningen mellem 20 og 64 år, der er i beskæftigelse 75 % 80 % Andel af BNP, der skal investeres i forskning og udvikling 3 % 3 % EU s klimamål skal indfries med: reduktion af drivhusgasser 20 % 20 % vedvarende energi 20 % 30 % Andel af unge, der: forlader skolen tidligt maks. 10 % maks. 10 % gennemfører en videregående uddannelse min. 40 % min. 40 % Reduktion af personer i fare for fattigdom reduceres til: 20 mio Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Kommissionens hjemmeside. 16. For at understøtte opfyldelsen af 2020-målene har Kommissionen besluttet, at EU-fondene og de aktiviteter, der støttes, både skal adressere nationale og regionale udfordringer, men også bidrage til at realisere 2020-strategien og dens specifikke mål for vækst, beskæftigelse m.m. Det er med rammeprogrammet for første gang, at der fastsættes et samlet sæt regler, som er fælles for de europæiske struktur- og investeringsfonde. Formålet er at sikre en mere strategisk og komplementær anvendelse af de forskellige EU-finansieringskilder, samtidig med at anvendelsen samles og forenkles for at styrke vækst og beskæftigelse.

8 7 En række rigsrevisioner har allerede lavet undersøgelser, der belyser status på opfyldelsen af 2020-målene. Rigsrevisionerne vurderer på forskellig vis effektiviteten af de tiltag, der er taget nationalt til at opfylde et eller flere af 2020-målene. Revisionsretten har inviteret Rigsrevisionen til et uformelt revisionssamarbejde om opfyldelsen af 2020-målene. Herudover overvejer Rigsrevisionen i øjeblikket, hvordan opfyldelsen 2020-målene kan inddrages i vores revisionsplanlægning for de kommende år. V. Horisontal analyse om ansvarlighed og revision 17. I efteråret 2014 har Revisionsretten offentliggjort sin første horisontale analyse, der handler om ansvarlighed og offentlig revision i EU. Det er første gang, at Revisionsretten offentliggør en rapport af den type, der har til formål at skabe refleksion og debat hos de europæiske beslutningstagere og lovgivere. Frem for at rapportere om egentlige revisionsresultater fremlægger Revisionsretten i rapporten en analyse af en tværgående problemstilling på makroniveau på baggrund af de erfaringer, de har høstet fra revisioner og research inden for det pågældende område. 18. Den horisontale analyse diskuterer ansvarskæden i forhold til EU s forvaltning og finansielle kontrol, samt om mandatet og rapporteringsadgangen for den offentlige revision er tilstrækkeligt. Med fokus på ansvarskæden ønsker Revisionsretten at sætte fokus på det demokratiske (særligt det parlamentariske) tilsyn med EU s politikker og aktiviteter ved at henvise til emner, som Revisionsretten mener bør diskuteres af de europæiske beslutningstagere og lovgivere. I rapporten identificerer Revisionsretten 6 områder, hvor der er udfordringer i forhold til ansvarlighed og revision. De 6 områder er vist i figur 3. Figur 3. Udfordringer i forhold til ansvarlighed og revision Koordinerende foranstaltninger mellem EU og medlemslandene Vigtigt at sikre samordnet offentlig kontrol og revision på EU-niveau i forbindelse med koordinerede foranstaltninger. Midler, der forvaltes i partnerskab med andre Vigtigt, at behovet for gennemsigtighed og ansvarlighed opfyldes, både hos offentlige interessenter og hos andre interessenter, der deltager i partnerskabet. EU i flere hastigheder/forskellige politiske strukturer Vigtigt at sikre demokratisk kontrol og tilstrækkelig offentlig revision, når mindre grupper af medlemslande og tredjelande deltager i forskellige politikområder eller finansielle instrumenter. EU s opbygning (institutioner og organer) Vigtigt at sikre et effektivt tilsyn og en effektiv revision af samtlige EU-institutioner og -organer. Finansiel forvaltning og resultatstyring Vigtigt at øge ansvarligheden med hensyn til den generelle kvalitet af EU s finansielle forvaltning og resultatstyring. Politikkernes effekt og resultater Overvågning og evaluering af effekterne og resultaterne af EU s politikker. Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af Revisionsrettens horisontale analyse om ansvarlighed og revision. Den fulde analyse findes på Revisionsrettens hjemmeside. Revisionsretten har valgt at lave en lille film, der præsenterer hovedkonklusionerne fra analysen. Den kan ses på Revisionsrettens YouTube-kanal.

9 8 VI. Bankunionen og revisionsunderskud 19. Rigsrevisionen samarbejder i EU-Kontaktkomitéen med rigsrevisionerne i de øvrige medlemslande om revisionen af EU-midler. I dette regi drøfter rigsrevisionerne fælles problemstillinger og udveksler viden og erfaringer i netværk, arbejdsgrupper og gennem fælles revisioner. I de seneste år har den finansielle og økonomiske krise samt udviklingen på det finansielle og økonomiske område i EU været det primære fokus for samarbejdet. 20. Et område, som har særligt fokus i øjeblikket, er etableringen af bankunionen. En del af bankunionen består af et fælles europæisk banktilsyn, der som udgangspunkt omfatter eurolandene og bankerne i eurozonen. Medlemslande uden for eurozonen kan selv vælge, om de vil deltage. Baggrunden for at lave et fælles banktilsyn er, at erfaringerne fra finans- og gældskrisen har vist, at banktilsynet ikke har været lige effektivt i alle medlemslande. I forbindelse med at der er oprettet en fælles mekanisme til at hjælpe nødlidende banker, har man derfor valgt at understøtte dette med et fælles banktilsyn. I forbindelse med etableringen af et fælles banktilsyn i EU mener EU s rigsrevisioner, at det er vigtigt at sikre, dels at bankerne i EU er underlagt et tilstrækkeligt tilsyn, dels at banktilsynet og relaterede foranstaltninger er gennemsigtige og underlagt tilstrækkelig offentlig revision. Med vedtagelsen af bankunionen flytter tilsynet med en lang række banker fra de enkelte medlemslande til Den Europæiske Centralbank (ECB). Revisionsretten har ikke mulighed for at kontrollere ECB s banktilsyn på samme måde, som nogle rigsrevisioner har mulighed for at kontrollere det respektive medlemslands banker eller finanstilsyn. 21. Som ikke-euroland kan Danmark selv beslutte, om Danmark ønsker at indtræde i bankunionen. På nuværende tidspunkt er der ikke truffet beslutning om, hvorvidt Danmark indtræder i bankunionen eller vælger at stå uden for. Derfor har udviklingen på nuværende tidspunkt ingen betydning for Rigsrevisionens revision af Finanstilsynet m.m. 22. Vores kolleger i de medlemslande, der er med i bankunionen, er dog meget bekymrede for udviklingen, da der for de lande er skabt et audit gap, fordi der fremover vil være mindre ekstern offentlig kontrol med banksektoren i en lang række europæiske medlemslande. Bekymringen er bl.a. udtrykt i Revisionsrettens horisontale analyse, som er beskrevet i afsnit V og i den årlige trendreport om EU-området, som udgives af den hollandske rigsrevision (Algemene Rekenkamer). VII. Rigsrevisionens kommentarer 23. Rigsrevisionen finder det positivt, at Revisionsretten for 7. år i træk har afgivet en blank erklæring uden forbehold om EU s årsregnskab. Samtidig er det dog bekymrende, at Revisionsretten endnu et år har måttet give en afkræftende erklæring, fordi udbetalingerne fra EU-budgettet samlet set er væsentligt. Fejlforekomsten er stort set uændret fra sidste år, og igen i år vurderer Revisionsretten, at de systemer, der forvalter EU-midlerne, kun er delvist effektive. Selv om årsberetningen ikke kan bruges til at konkludere noget om, hvor velfungerende forvaltningen af EU-midler er i de enkelte medlemslande, finder Rigsrevisionen det alligevel positivt, at Danmark kun er nævnt ganske få steder i årsberetningen, og at Revisionsretten i sin meddelelse om revisionen vedrørende 2013 ikke har fundet grund til at fremhæve negative sager eller resultater vedrørende Danmark. 24. Rigsrevisionen finder det også positivt, at Revisionsretten har fastholdt sit øgede fokus på de resultater og den effekt, der er opnået med EU-midlerne. Det er afgørende, at de betydelige EU-midler, der forvaltes af EU-institutionerne og af medlemslandene, anvendes fornuftigt til at opnå de mål og de effekter, der er behov for.

10 9 25. Rigsrevisionen har med interesse læst Revisionsrettens analyse af ansvarskæden og revisionen af EU-midler og ser frem til fremtidig debat om emnet. Rigsrevisionen deler i den forbindelse vores EU-kollegers bekymring om udviklingen hen imod mindre ekstern offentlig revision af de europæiske banker og banksektoren. Lone Strøm

11 10 Bilag 1. Resultaterne af Revisionsrettens revision Fordelingen af hovedparten af EU s udgifter og indtægter i 2013 Regionalpolitik, energi og transport Landbrug: markedsstøtte og direkte støtte Beskæftigelse og sociale anliggender Udvikling af landdistrikter, miljø, fiskeri og sundhed Forskning og andre interne politikker Eksterne forbindelser, bistand og udvidelse Administrationsudgifter og dertil knyttede udgifter Mia. euro 2013 Fejlforekomst 2012 Fejlforekomst 2013 Vurdering af overvågnings- og kontrolsystemerne Konklusion 45,5 6,8 % 6,9 % Delvist effektive Væsentligt 45,0 3,8 % 3,6 % Delvist effektive Væsentligt 16,2 3,2 % 3,1 % Delvist effektive Væsentligt 15,6 7,9 % 6,7 % Delvist effektive Væsentligt 10,4 3,9 % 4,6 % Delvist effektive Væsentligt 6,0 3,3 % 2,6 % Delvist effektive Væsentligt 10,6 0 % 1,0 % Effektive Uden væsentlig fejlforekomst Samlede reviderede udgifter 149,3 1) 4,8 % 4,7 % Delvist effektive Væsentligt Indtægter 149,5 0 % 0 % Effektive Uden væsentlig fejlforekomst 1) Der er en afvigelse mellem udgifter afholdt i 2013 (148,5 mia. euro) og de samlede reviderede udgifter (149,3 mia. euro). Afvigelsen skyldes, at de samlede reviderede udgifter består af betalinger afholdt i 2013 minus forskud udbetalt i 2013 plus afregninger af forskud i 2013 samt udbetalinger til endelige modtagere fra finansieringstekniske instrumenter. Note: Overvågnings- og kontrolsystemerne vurderes som effektive, hvis fejlforekomsten er under 2 %. Kilde: Revisionsrettens årsberetning for 2013 og Revisionsrettens meddelelse om årsberetningen for 2013.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2013 Juni 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Europa-Parlamentets afgørelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008. December 2009 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 December 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 8.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012. December 2013 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 December 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2012 10. december 2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2015

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2015 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2014 December 2015 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009. Juni 2011 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2009 Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret

Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET TALE Bruxelles, den 5. november 2013 ECA/13/38 Tale holdt af Vítor Caldeira, formand for Den Europæiske Revisionsret Forelæggelse af årsberetningerne for 2012 EUROPAPARLAMENTETS

Læs mere

Rigsrevisionens notat om revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015

Rigsrevisionens notat om revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015 Rigsrevisionens notat om revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015 Juni 2017 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Revisionen og godkendelsen af EU s regnskab for 2015 6. juni 2017 RN 1901/17

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2012

Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for December 2012 Notat til Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2011 December 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2011 30.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for Maj 2009

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for Maj 2009 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2007 Maj 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af regnskaberne for gennemførelsen af EU s almindelige budget for regnskabsåret 2006 Juni 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05

RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 RIGSREVISIONEN København, den 26. maj 2005 RN SEKR03/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2003 I.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. september 2004 RN SEKR03/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2002

Læs mere

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) DA Tale Bruxelles, den 13. oktober 2016 Tale af Klaus-Heiner Lehne, formand for Den Europæiske Revisionsret Præsentation af Revisionsrettens årsberetning for 2015 Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN SEKR02/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN SEKR02/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. august 2006 RN SEKR02/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2004 I.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06

RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06 RIGSREVISIONEN København, den 9. januar 2006 RN SEKR01/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2004 I.

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om forvaltning og revision af EU-midler i Danmark og Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2007.

Notat til Statsrevisorerne om forvaltning og revision af EU-midler i Danmark og Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2007. Notat til Statsrevisorerne om forvaltning og revision af EU-midler i Danmark og Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2007 Januar 2009 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Forvaltning

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0598 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.9.2014 COM(2014) 598 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS UDKAST TIL ÅRSBERETNING FOR 2013 KAPITEL

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Læs mere

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar

med Afviklingsinstansens, Rådets og Kommissionens svar Beretning i medfør af artikel 92, stk. 4, i forordning (EU) nr. 806/2014 om eventualforpligtelser (for Den Fælles Afviklingsinstans, Rådet, Kommissionen eller andre), der er opstået som følge af Afviklingsinstansens,

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar 1.12.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende C 449/17 BERETNING om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2015 med agenturets svar (2016/C 449/02)

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 23/2013 om Danmarks

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Fødevareministeriets forvaltning af landbrugsstøtte Oktober 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

Sådan reviderer Rigsrevisionen EU-indtægter og -udgifter v/ rigsrevisor Lone Strøm

Sådan reviderer Rigsrevisionen EU-indtægter og -udgifter v/ rigsrevisor Lone Strøm Sådan reviderer Rigsrevisionen EU-indtægter og -udgifter v/ rigsrevisor Lone Strøm Fællesmøde i Folketinget om revision og kontrol af EU s regnskaber den 19. april 2016 Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 10 Offentligt Europaudvalget Peter Juul Larsen Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 11. december 2007 Revisionsrettens beretning om regnskabsåret 2006

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

Beskytterne af EU s finanser

Beskytterne af EU s finanser DA Beskytterne af EU s finanser DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Kontrol af EU-midler rundt om i verden Den Europæiske Revisionsret er en EU institution. Den blev oprettet i 1977 og har hjemsted i Luxembourg.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0642 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.9.2013 COM(2013) 642 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 KAPITEL 3 "LANDBRUG:

Læs mere

med autoritetens svar

med autoritetens svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2016 med autoritetens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar

Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret med fællesforetagendets svar Beretning om årsregnskabet for fællesforetagendet for biobaserede industrier for regnskabsåret 2016 med fællesforetagendets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015

Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 Resumé af resultaterne af Revisionsrettens årlige revision af Den Europæiske Unions fællesforetagender i 2015 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

POLITIKUDSPIL: FARVEL TIL FUSK OG FEJL I EU

POLITIKUDSPIL: FARVEL TIL FUSK OG FEJL I EU POLITIKUDSPIL: FARVEL TIL FUSK OG FEJL I EU Jeppe Kofod: Farvel til fusk og fejl i EU Den 9. maj fejrer vi Europa-dagen. Her markerer vi årsdagen for det europæiske samarbejdes fødsel. Og vi minder hinanden

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. januar 2005 RN SEKR01/05

RIGSREVISIONEN København, den 12. januar 2005 RN SEKR01/05 RIGSREVISIONEN København, den 12. januar 2005 RN SEKR01/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2003

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 November 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvindekrisecentre Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2013 om kvindekrisecentre Ministeren for børn,

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN

(Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN 12.11.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 398/1 IV (Oplysninger) OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER REVISIONSRETTEN I medfør af artikel 287, stk. 1

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold

Indhold. Forord Resumé ESRB Årsberetning 2011 Indhold Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Indhold Forord... 4 Resumé... 5 ESRB Årsberetning 2011 Indhold 3 Forord Mario Draghi Formand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici Det glæder mig at præsentere

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om handicapindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Marts 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om handicapindsatsen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetkontroludvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetkontroludvalget 2009 2008/2271(DEC) 30.1.2009 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2007 (C6-0444/2008

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar

Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret med centrets svar Beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2015 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Læs mere

Kommissionen præsenterer reformen af strukturpolitikken til Europa-Parlamentet

Kommissionen præsenterer reformen af strukturpolitikken til Europa-Parlamentet Europaudvalget 2003-04 EUU Alm.del Info Note 178 Offentligt PDF udgave (50 KB) Europaudvalget (Info-note I 178) (Offentligt) Folketingets Europaudvalg Christiansborg, den 3. september 2004 Folketingets

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2016/0106(COD) 1.9.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

for kreditinstitutter, COM (2013) 520

for kreditinstitutter, COM (2013) 520 EU- specialudvalget Att.: Helene Gyldenløve EU-mail (EU.mail@ftnet.dk) Høring over forslag til forordning om fælles afviklingsmekanisme for kreditinstitutter, COM (2013) 520 Finansrådet vil gerne takke

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04

RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 RIGSREVISIONEN København, den 6. februar 2004 RN SEKR01/04 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning, revisionserklæring og særberetninger for regnskabsåret 2002

Læs mere