Kortlægning af substitutionsmuligheder inden for maling/lakfjernere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af substitutionsmuligheder inden for maling/lakfjernere"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Kortlægning af substitutionsmuligheder inden for maling/lakfjernere Sven Havelund COWI

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indholdsfortegnelse 5HVXPp (QJOLVKVXPPDU\,QGOHGQLQJ %DJJUXQG 3URMHNWHWVIRUPnO 0HWRGH 6W\UHJUXSSH / VHYHMOHGQLQJ Referencerne Beskrivelse af de enkelte kapitler 17 HPLVNHPDOLQJODNIMHUQHUH 'HILQLWLRQDINHPLVNHPDOLQJODNIMHUQHUH HPLVNEDJJUXQGIRUIMHUQHOVHDIPDOLQJODN )RUEUXJDINHPLVNHPDOLQJODNIMHUQHUHL'DQPDUN )RUEUXJDINHPLVNHPDOLQJODNIMHUQHUHL'DQPDUN )RUEUXJVP QVWHU 8GYLNOLQJVWHQGHQVHU 6XEVWLWXWLRQVPXOLJKHGHU HPLVNHVXEVWLWXWLRQVPXOLJKHGHU Rene stoffer eller blandinger heraf Estre af fede syrer blandet med vegetabilske olier Basisk fjernelse 35 0HNDQLVNHVXEVWLWXWLRQVPXOLJKHGHU Afbrænding Pyrolyse Opvarmning Fugt Slibning og afskrabning 37 3

4 4.2.6 Sandblæsning Højtryksrensning herunder forebyggende overfladebehandling Elektrolyse Mikrobølger Ultralyd 38 6DPPHQIDWQLQJDIGHDOWHUQDWLYHPXOLJKHGHU 0LOM RJVXQGKHGVYXUGHULQJ,QGOHGQLQJ +HQVLJWVP VVLJEUXJDIIMHUQHOVHVPHWRGHUQH Kemisk fjernelse Mekanisk fjernelse 42,GHQWLILNDWLRQDIIDUHUYHGEUXJDIPHNDQLVNHPHWRGHU Afbrænding/opvarmning ved f.eks. varmluftblæser Fugtbehandling Slibning/afskrabning Højtryksrensning Sandblæsning Elektrolyse Mikrobølger Pyrolyse 48,QGOHGHQGHPLOM RJVXQGKHGVYXUGHULQJDIGHORNDOLVHUHGH VWRIIHUWLONHPLVNHIMHUQHOVHDIPDOLQJODN (2-methoxyethoxy)ethanol [også kaldet 2- diethylenglycolmonomethylether], (CAS ), DEGME (2-butoxyethoxy)ethanol (CAS ), DEGBE N-Methyl-2-pyrrolidon (CAS ) Dipropylenglycol-2-methylether (CAS ) Bromopropan (CAS ) Esterblandinger Vegetabilske olier og estre Brun sæbe og NaOH (kausisk soda) samt KOH Sammenfatning 63 'RVLVUHVSRQVYXUGHULQJ (NVSRQHULQJVYXUGHULQJ De mekaniske metoder Kemiske maling-/lakfjernere 67 YDOLWDWLYULVLNRNDUDNWHULVHULQJRJDQYLVQLQJDI VXEVWLWXWLRQVYHMH Evaluering af data til miljø- og sundhedsvurderingen Sammenfatning af de potentielle effekter 68 6DPOHWNYDOLWDWLYULVLNRYXUGHULQJDIGLYHUVH VXEVWLWXWLRQVPXOLJKHGHU 4

5 NRQRPLVNHNRQVHNYHQVHUDIVXEVWLWXWLRQDI GLFKORUPHWKDQLPDOLQJODNIMHUQHUH,QGOHGQLQJ 6XEVWLWXWLRQVVFHQDULXP 0HWRGHWLO NRQRPLVNNRQVHNYHQVYXUGHULQJ,GHQWLILNDWLRQDIYLJWLJHDQYHQGHOVHURJ VXEVWLWXWLRQVPXOLJKHGHU Anvendelsesområder 75 6XEVWLWXWLRQVP QVWHU Mængder dichlormethan substitueret 77 *HQQHPJDQJDIDQYHQGHOVHUIRUPDOLQJODNIMHUQHUH Maling af enhver art på træ Renovering af husfacader Graffiti Ophængningskroge fra industrielle malekabiner Værktøj, industrielle malekabiner 83 6DPOHWYXUGHULQJDI NRQRPLVNHNRQVHNYHQVHU Vurdering af samlede substitutionsomkostninger Vurdering af styringsinstrumenter 86 RQNOXVLRQ 2UGOLVWH RQWDNWHGHP\QGLJKHGHURJRUJDQLVDWLRQHU RQWDNWHGHYLUNVRPKHGHU 5HIHUHQFHU 5

6 %LODJVRYHUVLJW %LODJVQU 1DYQSnELODJHW 1 Oversigt over stoffer eller stoftyper der optræder i registrerede produkter til fjernelse af maling/lak 2 Resultat af SUBTEC-beregning for dichlormethan 3 Enhedsomkostninger til afrensning af maling/lak, opgjort efter afrensningsemne og -metode 4 Enhedsomkostninger ved fjernelse af maling/lak på forskellige underlag med forskellige metoder 5 Oversigt over stoffer eller stoftyper der optræder i registrerede produkter til fjernelse af graffiti 6

7 Resumé 0HQX %DJJUXQGRJIRUPnO Det er en myte, at maling/lak kun kan fjernes med dichlormethan. Der findes andre anvendelige, mindre farlige og ligeså billige metoder. Den dominerende brug af det sundhedsskadende opløsningsmiddel dichlormethan er til fjernelse af maling/lak. I forlængelse af en frivillig aftale mellem Miljøstyrelsen og Foreningen af danske Lak- og Farveindustrier (FDLF) foregår der en automatisk substitution, men dichlormethan indgår til stadighed i produkter til fjernelse af maling/lak. Formålet med dette projekt har været at afklare i hvilket omfang dichlormethan og andre miljø- eller sundhedsskadelige stoffer i maling- og lak fjernere kan erstattes med mindre miljø- og sundhedsbelastende stoffer eller af andre ikke kemiske metoder. Projektets formål har desuden været at vurdere de tekniske og økonomiske konsekvenser af en sådan substitution. Rapporten skal tillige danne grundlag for målrettet information af bl.a. private og professionelle brugere. 8QGHUV JHOVHQ Projektet er gennemført i 3 faser: Kortlægning af muligheder for substitution, miljø- og sundhedsvurdering af disse muligheder og sluttelig en økonomisk vurdering af substitutionsmulighederne. På baggrund af disse vurderinger er det muligt at udpege de muligheder, der med hensyn til miljø, sundhed og økonomi er at foretrække. Kortlægningen er gennemført med hjælp fra Kontoret for Produktdata ved Arbejdstilsynet og kontakt til en lang række private virksomheder, der har interesser i fjernelse af maling. Denne kortlægning har ført til oplistning af en række mekaniske og kemiske metoder, der er teknisk relevante. Den hensigtsmæssige brug af disse metoder er beskrevet for at sikre, at de enkelte metoder vurderes på et sammenligneligt grundlag. Selve miljø- og sundhedsvurderingen er udført med baggrund i en kvalitativ tolkning af EU's retningslinier for risikovurdering af kemiske stoffer. Denne tolkning er gennemført i kapitel 5. Ved at vurdere de mekaniske metoder kvalitativt nås et sammenligningsniveau, hvor de mekaniske grupperes sammen med de kemiske, med mulighed for klart at anbefale eller fraråde brugen af visse metoder frem for andre. Den økonomiske vurdering tager udgangspunkt i et skøn over, hvordan de forskellige metoder anvendes, såfremt dichlormethan substitueres 100%. Med dette udgangspunkt beregnes enhedsomkostningerne med at fjerne maling/lak på f.eks. 1 m 2 ved brug af de mest relevante metoder. De totale omkostninger ved 100% substitution af dichlormethan skønnes herefter for et sæt af alternative metoder. Det er herefter beregnet, hvor stor afgiften på dichlormethan skal være for at fremme substitutionen. 7

8 +RYHGNRQNOXVLRQHU Med baggrund i disse vurderinger kan følgende konkluderes med hensyn til maling-/lakfjernere: Hvis maling/lak er fastsiddende er fjernelse ofte unødvendig. Til langt de fleste anvendelser findes kemiske dichlormethanfrie produkter, der er tilstrækkelig effektive. Med baggrund i den nuværende viden findes der kemiske substitutter med acceptable effekter på miljø og sundhed set i forhold til dichlormethan. Inden for graffitifjernere anvendes der aktivstoffer, der med stor sandsynlighed kan anvendes til fjernelse af traditionel maling/lak - relevante stoffer er samlet i rapportens bilag, der således er en inspirationskilde for produktudviklere. Ingen af de undersøgte metoder såvel kemiske som mekaniske til fjernelse af maling/lak, er forbundet med samme negative påvirkning af både miljø og sundhed som brugen af dichlormethan. De mekaniske metoder er forbundet med negative påvirkninger af sundhed, som beror på malingens indhold af sundhedsskadelig stoffer, men ved passende brug af værnemidler hos brugeren, er metoderne med hensyn til sundhed klart at foretrække frem for dichlormethan-produkter. Med hensyn til negative påvirkninger af miljøet kan det konkluderes, at uhensigtsmæssig brug af disse metoder kan medføre alvorlige påvirkninger. Ved hensigtsmæssig brug af de mekaniske metoder kan disse dog hæve kvaliteten af miljø- og sundhedsforholdene i forbindelse med fjernelse af maling-/lak sammenlignet med brugen af dichlormethan. Såfremt de mekaniske metoder anvendes hensigtsmæssigt, vil påvirkningerne af miljø og sundhed herfra være sammenlignelig med brugen af de kemiske substitutter. Anvendes de mekaniske metoder ikke hensigtsmæssig, kan de kemiske metoder være at foretrække, idet kendskabet til påvirkningerne af miljø og sundhed fra de kendte indholdsstoffer er tydeligere. Det er branchens vurdering, at forskellige kombinationer af mekaniske og kemiske metoder til fjernelse af maling/lak vil kunne erstatte de dichlormethanholdige maling-/lakfjernere. De samlede økonomiske omkostninger ved en total substitution af dichlormethan i maling-/lakfjernere med kombinationer af både kemiske og mekaniske alternativer vil ligge i intervallet 4-17 mio. kr. En afgift på kr./kg dichlormethan vil kunne fremskynde substitutionen hos industrien, men afgiften skal i forhold til det private forbrug være væsentlig højere og eventuelt kombineret med et egentligt forbud mod anvendelse af dichlormethan i maling-/lakfjernere til privat brug for at fremme substitutionen. 3URMHNWUHVXOWDWHU Der er i det danske Produktregister registreret 23 kemiske maling- /lakfjernere, der indeholder dichlormethan. I alt er der registreret 85 maling- /lakfjernere indeholdende 65 forskellige stoffer, der ikke er omfattet af krav om fortrolighed. Indregnes de stoffer, der hos Produktregistret hos Kontoret 8

9 for Produktdata Arbejdstilsynet, er omfattet af fortrolighed, bliver det samlede tal 168 stoffer. I projektet peges der på en række kemiske maling-/lakfjernere, der teknisk set er mulige substitutter for dichlormethan, samt en række mekaniske metoder til fjernelse af maling/lak. Den samlede registrerede mængde maling-/lakfjernere er siden starten af 1995 faldet fra 374 til 158 tons svarende til et fald på 216 tons. Forbruget af registrerede maling-/lakfjernere indeholdende dichlormethan har været konstant siden Produktionen af dichlormethanholdige maling-/lakfjernere i Danmark er ifølge kontoret for Produktdata faldende, mens importen har været stigende siden Baggrunden for disse beregninger er et yderst spinkelt datasæt, hvor den statistiske usikkerhed er betydelig. Det samlede forbrug af dichlormethan til maling-/lakfjernere i 1998 skønnes derfor at være af samme størrelsesorden som i 1995, svarende til 110 tons pr. år. Det samlede forbrug af maling-/lakfjernere skønnes til at udgøre op til 200 tons pr. år. Der peges i dette projekt på følgende10 mekaniske metoder til fjernelse af maling/lak: afbrænding, pyrolyse, opvarmning, fugt, slibning/afskrabning, sandblæsning, højtryksrensning, elektrolyse, mikrobølger og ultralyd. Af disse vurderes fugt, slibning/afskrabning og højtryksrensing at kunne anvendes af private brugere - resten er kun relevante til professionelt brug. I forhold til forskellige typer underlag såsom træ, murværk og metal findes der mekaniske metoder, der på disse overflader kan anvendes til at fjerne maling/lak uden at skade underlaget. Miljø- og sundhedsvurderingen af de mekaniske fjernelsesmetoder viser at: Den gennemgående påvirkning af miljøet er risiko for diffus spredning af problematiske tungmetaller og andre miljøfarlige stoffer i selve malingen til jord- og vandmiljøet. De potentielle påvirkninger af sundhed vil være i forbindelse med indånding af støv eventuelt indeholdende problematiske tungmetaller og andre sundhedsskadelige stoffer i selve malingen, samt/eller nedbrydningsprodukter heraf ved udsættelse for støj og vibrationer med deraf følgende mulige skader på bevæge-apparatet. Ved brug af kemisk fjernelse kan sundhedsvurderingen af de identificerede kemiske stoffer sammenfattes som vist i følgende tabel. I kolonnen med "andre data" antydes potentielle effekter på enkeltarter i miljøet. Disse data er baseret på resultater af dyreforsøg i forbindelse med sundhedsmæssige vurderinger, og er anvendt, fordi der ikke er identificerede relevante data om stoffernes påvirkninger af økosystemer. 9

10 7DEHO 2YHUVLJWRYHULERHQGHHJHQVNDEHULGHVWRIIHUVWRIEODQGLQJHUVVRPSURMHNWHW KDULGHQWLILFHUHW 1DYQSnVWRIHOOHU VWRIEODQGLQJ 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol [DEGBE] {også kaldet diethylenglycolbutylether eller butyldiglycol} 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol [DEGME], [også kaldet diethylenglycolmonomethylether] &$6QU ODVVLILFH ULQJHQ Xi; R36 (lokalirriterende; irriterer øjnene) Xn;R63* (sundhedsskadelig; mulighed for skade på barnet under graviditeten) $QGUHGDWD Ved oral indtagelse i marsvin har stoffet givet effekter i nyrer, blærer og generelt i urinvejene. Via flere forskellige indgivelsesveje i forskellige dyrearter kan stoffet forårsage effekter i luft- og urinvejene. Ved oral indtagelse kan stoffet give effekter i blod, lever, fostre og ændringer i testiklers vægt. 1-Bromopropan R10, Xn-;R20 (Brandfarlig, sundhedsskadelig; farlig ved indånding) Der er gennemført studier, der bl.a. antyder effekter på luftvejene ved indånding og rotters evne til at formere sig. Dipropylenglycoldimethylether Ingen Ikke tilstrækkelige data N-Methyl-2-pyrrolidon Xi;R36/38 (lokalirriterende; irriterer øjnene og hud) Ved indånding i rotter kan stoffet give anledning til udviklingsforstyrrelser og effekter på nyrer og blærer samt på fostre og nyfødte. Blanding af diestre, i eventuelt vegetabilske olier F.eks , eller Ingen Dimethyladipat (CAS ) er det eneste stof, hvor enkeltstående forsøg antyder, at stoffet kan give anledning til udviklingsforstyrrelser så som abnormaliter og effekter på især rotters evne til at formere sig Baserne natrium- og kaliumhydroxid og C; R35 (Ætsende; alvorlig ætsningsfare) * Leverandørernes selvvurdering Vævsskader på dyr og planter I EU s risikovurdering af eksisterende kemiske stoffer placeres det undersøgte stof i en af tre gruppe, der afspejler graden af bekymring ved brug af stoffet og behovet for yderligere information før begrænsning af risikoen ved brug af stoffet. De tre grupper er således: 1) Behov for yderligere information og/eller test. 2) I øjeblikket ikke behov for yderligere information og/eller test samt intet umiddelbart behov for begrænsning af risici ved stoffet. 3) Behov for begrænsning af risici. Af disse 7 kemiske stof(-grupper) vurderes 1-bromopropan og 2-(2- methoxyethoxy)ethanol til at have så alvorlige mulige effekter, at brugen af dem i forbindelse med maling-/lakfjernere må frarådes. For resten af de kemiske stoffer og de mekaniske metoder slibning, højtryksspuling og mikrobølger vurderes det, at de kan give anledning til effekter, som kræver, at der skaffes yderligere information gennem yderligere tests, før det kan afgøres om de ud fra miljø- og 10

11 sundhedsvurderinger kan anbefales eller ej. Disse data skal anvendes til at gennemføre en egentlig risikovurdering af 1-bromopropan og 2-(2- methoxyethoxy)ethanol samt undersøgelser af eksponeringsforholdene ved slibning og højtryksspuling samt eksponeringen for bly ved uhensigtsmæssig brug af mikrobølger. Hensigtsmæssig brug af følgende processer anses udfra denne undersøgelse i øjeblikket ikke at give anledning til behov for information med henblik på yderlig regulering: Afbrænding/opvarmning Fugt-behandling Sandblæsning Elektrolyse Pyrolyse 0HUHDWO VH Ønsker man yderligere oplysninger om dichlormethan kan Massestrømsanalysen for chlorerede opløsningsmidler - Miljøprojekt 392, udarbejdet af Jacob Maag med fordel læses. 11

12 English summary 0HQX %DFNJURXQGDQGREMHFWLYH It is a myth that methylene chloride is the quickest way to remove paint or lacquer. It is possible to use other less dangerous and less expensive methods. The most dominant use of methylene chloride in Denmark is in connection with paint stripping. In continuation of a voluntary agreement between the paint industry and the Danish EPA it is possible to see an automatic substitution of methylene chloride, but the substance is still a part of chemical paint strippers. The objective of this project has been to render visible the possibilities for and impel the substitution of methylene chloride with - in relation to health and environment - less problematic substances or mechanical processes for paint stripping. The report shall be the background for popular information to private and professional users of paint stripping. 7KHLQYHVWLJDWLRQ This project has been conducted in the following 3 phases: 1) Survey of the technical possibilities of substitution 2) Assessment of these possibilities concerning health and environment 3) Economical assessment of these possibilities. Based on these assessments the most appropriate substitutes are appointed. The survey of technical possibilities of substitution has been conducted in close co-operation with the Danish Products Register and through contacts to several enterprises with interest in paint stripping. The environmental and health assessment has been conducted as an overall interpretation of the guidelines from EU concerning risk assessment of chemical substances. The structure in the assessment is built on a consensus in the project steering committee. By conducting the assessment at this level it is possible to compare the mechanical and chemical paint stripping in a decent way. The economical assessment is based on an estimate of how the different methods will be used, if the methylene chloride is substituted 100%. Based on a calculation of the costs in connection with the substitution, an estimate has been made to show how extensive a tax methylene chloride should have to ensure a complete substitution. &RQFOXVLRQ The assessments lead to the following conclusions: If the paint is fixed on the surface removal is often unnecessary. For the majority of the different types of paint stripping it is possible to use chemical products with sufficient efficiency. 12

13 None of the investigated methods for removal of paint and lacquer have the same severe impact on both health and environment as methylene chloride. There are chemical substitutes for methylene chloride with less impact on health and environment. The investigated mechanical methods are connected with negative impacts on health, but by appropriate use of protective equipment application of the methods will represent an improvement of the impact on health. In connection with impact on the environment it can be concluded that inappropriate use can lead to more severe impact than the use of methylene chloride products. Appropriate use will enrich the impact on both environment and health in connection with paint stripping compared to the use of methylene chloride. It seems that the use of the chemical substitutes instead of the mechanical methods will improve environment and health conditions in connection with paint stripping. The paint stripping branch assumes that different combinations of mechanical and chemical methods for removal of paints will be able to substitute the use of methylene chloride 100%. The total costs of a 100% substitution of methylene chloride in Denmark by application of different combinations of chemical and mechanical methods for removal of paints is estimated to be 4-17 million DKK. A tax on approx DKK per kg methylene chloride will ensure a substitution of this substance in paint strippers close to 100% in the industry - in connection with private use the tax has to be much higher and may bee connected to a ban of the use of methylene chloride in paint strippers for private use for the promotion of substitution. 5HVXOWV The following chemical substances have been identified as possible substitutes for methylene chloride in paint strippers: 1DPH &$6QR &ODVVLILFDWLRQ 2-(2-Butoxyethoxy) ethanol [DEGBE] Xi; R36 2-(2-Methoxyethoxy) ethanol [DEGME] Xn;R63* 1-Bromopropane R10, Xn-;R20 Dipropylene glycol dimethylether Insufficient data N-Methyl-2-pyrrolidone Xi;R36/38 Mixture of estres in e.g. vegetable oils E.g , or NaOH and KOH and C; R35 * The assessment of the suppliers The potential effects of 1-bromopropane and 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol on mainly the health are so serious that it cannot be recommended to base the development of paint strippers on these substances. 13

14 14 As regards the rest of the chemical substances and the mechanical methods, it is necessary to collect more information before a possible recommendation can be made.

15 1. Indledning %DJJUXQG Mange maling- og lakfjernere er i dag baseret på aktivstoffer som dichlormethan og andre opløsningsmidler, der anses for uønskede udfra sundhedsmæssige og/eller miljømæssige hensyn. I 1989 indgik Miljøstyrelsen en frivillig aftale med Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri (FDLF) om begrænsning af forbruget af opløsningsmiddelholdige produkter inden for områderne malingfjernere, kontaktlime, loft- og vægmalinger samt gulvlakker. Forbruget af disse produkter i perioden har i denne forbindelse været overvåget og har udviklet sig tilfredsstillende, således at yderligere regulering af forbruget ikke har været nødvendigt. FDLF har på baggrund af dette internt besluttet at stoppe importen af maling-/lakfjernere med dichlormethan. Af en netop afsluttet massetrømsanalyse for dichlormethan mv. (Maag, 1998) fremgår det, at ca. 20 % af dichlormethanforbruget eller ca. 100 tons/år går til maling- og lakfjernere. Størsteparten af det øvrige forbrug går til forskellige industrielle formål. Maling- og lakfjernere er den dominerende anvendelse med hensyn til eksponering af almindelige forbrugere med dichlormethan. Dichlormethan er mistænkt for at være kræftfremkaldende og derfor medtaget på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. Der er således behov for at kunne anvise alternativer til dichlormethan i maling- /lakfjernere. I Frankrig må maling-/lakfjernere, der indeholder mere end 0,5% dichlormethan, ikke sælges til privat brug. Til erhvervsmæssig brug må der stadig anvendes maling-/lakfjernere, der indeholder dichlormethan. Som aktivstof i maling- og lakfjernere er dichlormethan fordelagtig ved at være hurtigtvirkende og effektiv over for et bredt udvalg af de almindelige lakker og malinger. Der findes andre kemiske maling- og lakfjernere i handelen. Disse er ofte baseret på N-methyl-pyrrolidon i kombination med andre opløsningsmidler såsom ketoner (acetone) og estre (amylacetat) samt gamma-butyrolacton. Herudover findes alkaliske lakfjernere og lakfjernere baseret på vegetabilske olier. Hertil kommer traditionelle metoder som f.eks. afbrænding, slibning og sandblæsning. Inden for grafittifjernere anvendes der aktivstoffer, der med stor sandsynlighed kan anvendes til fjernelse af traditionel maling/lak - relevante stoffer er samlet i bilag 5, der således er en inspirationskilde for produktudviklere Sammensætningen af maling-/lakprodukterne varierer således, og flere af de indgående stoffer er på listen over uønskede stoffer. 15

16 3URMHNWHWVIRUPnO Projektets formål er at afklare, i hvilket omfang dichlormethan og andre miljø- eller sundhedsskadelige stoffer i maling- og lakfjernere kan erstattes med mindre miljø- og sundhedsbelastende stoffer eller af andre ikke kemiske metoder til fjernelse af maling/lak. Projektet formål er tillige at vurdere de tekniske og økonomiske konsekvenser af en sådan substitution. Projektet skal desuden danne baggrund for en formidling af de miljø- og sundhedsmæssigt bedste maling-/lakfjernere til såvel producenter, importører og brugere (professionelle og private) af maling-/lakfjernere. 0HWRGH Med udgangspunktet i massestrømsanalysen for chlorerede opløsningsmidler (Maag, 1998) er der gennemført en overordnet kortlægning af mulige kemiske aktivstoffer og metoder til fjernelse af maling/lak. Denne kortlægning er gennemført via kontakter til markedsaktører suppleret med en søgning i det danske produktregister, der er et fælles register for Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen, I produktregistret er indhentet data vedrørende registrerede forbrugsmængder og anvendelsesområder for maling-/lakfjernere. Produktoplysninger i registret indsamles i forbindelse med lovhjemlede anmeldeordninger til Arbejdstilsynet eller Miljøstyrelsen samt i forbindelse med forskellige kortlægningsundersøgelser og frivillige anmeldelser. For obligatorisk anmeldte produkter har anmelderen ifølge lovgivningen pligt til at meddele registret ændringer i de registrerede oplysninger. Registrets erfaringer viser dog, at ikke alle anmeldere overholder denne ajourføringspligt. Kontoret for Produktdata, Arbejdstilsynet har derfor i forbindelse med denne undersøgelse ajourført oplysningerne for maling- /lakfjerner og graffitifjernere ved henvendelse til de enkelte anmeldere. Oplysningerne i produktregistret skal behandles med fortrolighed, således at disse ikke kan føres tilbage til den enkelte anmelder. Det betyder, at oplysninger om stoffer, der indgår i to eller et produkt, kun må offentliggøres, hvis de fremgår af produktets datablad/brugsanvisning. I forbindelse med oplysningerne i produktregistret er det vigtigt at betone, at disse kun dækker de kemiske stoffer/produkter, der ud fra farebegrebene hos enten Arbejdstilsynet eller Miljøstyrelsen er omfattet af krav om anmeldelse. Inden for graffitifjernere er de fleste produkter ikke omfattet af krav om registrering, hvilket er klart mindre omfattende hos de egentlige maling-/lakfjernere, men det kan ikke udelukkes, at der anvendes maling- /lakfjerner, der ikke er registrerede i produktregistret. De mest oplagte stoffer og processer er underkastet en kvalitativ risikovurdering med udgangspunktet i EU-kommissionens direktiv om risikovurdering af farlige stoffer (93/67/EØF). Risikovurderingen suppleres af en økonomisk vurdering af de kemiske og mekaniske metoder, der vurderes som teknisk mulige. Resultaterne af risikovurderingen og den økonomiske vurdering sammenfattes i en oplistning af mulige alternativer til dichlormethan til fjernelse af maling/lak i de mest betydende situationer. 16

17 Rapporten er udarbejdet af COWI, Rådgivende Ingeniører ved: Anette Gudum Kirsten Majgaard Erik Hansen Sven Havelund. 6W\UHJUXSSH Projektets styregruppe har været: Christian Poll (formand), Miljøstyrelsen Mogens Kragh Hansen, MALER BST Mogens Pedersen, Malerforbundet Vibeke Plambeck, Foreningen af danske lak- og farveindustrier Erling Albrectsen, Forbrugerstyrelsen Ulla Lucht Møller, Kontoret for Produktdata, Arbejdstilsynet Sven Havelund, COWI Erik Hansen, COWI. / VHYHMOHGQLQJ 5HIHUHQFHUQH I det følgende anvendes et referencesystem, der markeres med (...,...) og som er skrevet helt ud i referencelisten. Placeres (...,.) før et punktum dækker referenceoplysningen i den pågældende sætning. Er (...) placeret efter et punktum, dækker den hele det foregående afsnit. En stor del af datagrundlaget er indhentet via personlige kontakter til markedsaktører, der ikke ønsker, at deres data kan relateres til deres virksomhed. Der er derfor til disse oplysninger benyttet et skjult referencesystem, der kan aktiveres med henblik på at verificere oplysninger. %HVNULYHOVHDIGHHQNHOWHNDSLWOHU De enkelte kapitler kan læses uafhængigt af hinanden. For at opnå et overordnet overblik kan kapitlerne med fordel læses sammenhængende DSLWHO Dette kapitel definerer begrebet maling-/lakfjernere og illustrerer den kemiske baggrund for fjernelse af maling/lak. Kapitlet kan således sammen med kapitel 6 og bilagene 1, 2 og 5 inspirere til, hvordan substitution af dichlormethan i maling-/lakfjernere kan gennemføres. DSLWHO DSLWHO I kapitel 5 beskrives forbruget af kemiske maling-/lakfjerner med fokus på udviklingen i denne i de senere år. Udviklingstendenser i forbruget anskueliggøres ligeledes. Kapitel 6 supplerer kapitel 4 med kortlægning af alternative metoder til 17

18 kemisk fjernelse af maling/lak. De kemiske og mekaniske alternativer til dichlormethan beskrives. DSLWHO Miljø og sundhedsvurderingen af de alternative mekaniske og kemiske fjernelsesmetoder er samlet i kapitel 7. Udgangspunktet for vurderingerne er EU's koncept for risikovurdering af kemikalier (TGD). TGD anvendes kvalitativt på begge typer af fjernelsesmetoder. På denne måde kan de miljø og sundhedsmæssige profiler af de mekaniske og kemiske fjernelsesmetoder på et overordnet niveau sammenlignes. De alternative mekaniske metoder underkastes en kvalitativ vurdering af deres mulige påvirkninger af sundhed og miljø. De alternative kemiske metoders aktivstoffer underkastes den samme kvalitative vurdering suppleret med en mere kvantitativ vurdering efter følgende struktur: Øvrige anvendelser, regulering, skæbne, økotoksikologiske data, miljøvurdering, eksponering af mennesker, toksikologiske data, sundhedsvurdering. Miljø- og sundhedsvurderingen af hver enkel stof kan læses uafhængigt af hinanden. Der forekommer derfor en del gentagelser, der ved vurdering af et enkel stof er nødvendig. Den miljø- og sundhedsmæssige mest hensigtsmæssige brug af de mekaniske metoder beskrives ligeledes. Vurderingen sammenfattes til sidst i kapitlet, hvor de enkelte metoder ud fra en kvalitativ vurdering placeres i en af TGD's tre grupper, der afspejler behovet for yderligere information, inden brugen af stofferne/metoderne reguleres yderligere. DSLWHO Med baggrund i de tidligere kapitler opstilles i dette kapitel et scenarium for, hvordan brugen af dichlormethan til fjernelses af maling/lak teknisk set kan substitueres 100% af metoder, der udfra en miljø- og sundhedsvurdering kan accepteres. Med udgangspunkt i dette scenarium gennemføres en økonomisk vurdering af konsekvenserne af en komplet substitution af dichlormethan i maling- /lakfjernere. Omkostningerne ved substitution af dichlormethan til fjernelse af maling/lak i relevante situationer er beregnet. Disse beregninger er samlet til i en vurdering af de samlede omkostninger. Kapitlet afsluttes med en estimering af størrelsen af en afgift, der vil kunne drive udviklingen mod en total substitution af dichlormethan til fjernelse af maling/lak. DSLWHO 2UGOLVWH RQWDNWHGH P\QGLJKHGHU RUJDQLVDWLRQHURJ YLUNVRPKHGHU På baggrund af de tidligere kapitler samles i kapitel 9 de konklusioner, som projektet giver anledning til. Udvalgte fagudtryk og forkortelser er samlet og forklaret i rapportens ordliste De kontaktede myndigheder, organisationer og virksomheder er oplistet efter ordlisten. 18

19 5HIHUHQFHU Rapporten afsluttes med en oplistning af de referencer, der er anvendt i rapportens tekst. 19

20 2. Kemiske maling-/lakfjernere 'HILQLWLRQDINHPLVNHPDOLQJODNIMHUQHUH I det følgende anvendes definitionen af maling-/lakfjernere fra Kontoret for Produktdata, Arbejdstilsynet (PD). Definitionen lyder som følger: 0DOLQJODNIMHUQHUHHUSURGXNWHUGHUEHQ\WWHVWLOIMHUQHOVHDIXGK UGHW PDOLQJRJLNNHWLODIYDVNQLQJIMHUQHOVHDIPDOLQJSOHWWHUHOOHUSHQVHOYDVN Definitionen omfatter således heller LNNH graffitifjernere, der i dette projekt er behandlet selvstændigt udfra selvstændige søgninger i produktregistret og indgår således selvstændigt i dette projekts mængdeopgørelser. Årsagen til at de er behandlet skyldes, at recepterne for graffitifjernerne indeholder stoffer, der vurderes at kunne anvendes i forbindelse med udvikling af maling-/lakfjernere uden dichlormethan. I bilag 5 er der således til inspiration for produktudviklere oplistet en række stoffer, der indgår i registrerede graffitifjernere. Det skal i denne forbindelse betones, at langt de fleste graffitifjernere ikke er omfattet af registreringspligt og stofferne heri er således ikke nødvendigvis omfattet af bilag 5. Det skal ligeledes betones at der er en glidende overgang mellem opløsningsmidler og maling-/lakfjernere, og det må derfor antages, at nogle maling/lakfjernere er registreret som opløsningsmidler hos PD. HPLVNEDJJUXQGIRUIMHUQHOVHDIPDOLQJODN Der eksisterer mange teorier om de kemiske mekanismer bag fjernelse af maling/lak. Det har været fremført, at aktivstofferne i maling-/lakfjernere tager del i en kemisk nedbrydning af maling/lak og derved omdannes under reaktionen. Der eksisterer imidlertid ikke tilstrækkelig dokumentation for denne teori. Erfaringsmæssigt spiller opløselighedsparametre en central rolle ved valg af et passende aktivstof til fjernelse af en bestemt type maling/lak med en velkendt binder. Den udokumenterede teori i denne forbindelse er, at aktivstoffet muligvis reagerer med binderen i malingen/lakken, hvorved selve malingen kvælder (svulmer op). Normalt vil aktivstoffet ikke blive omdannet under processen, hvilket især gælder for dichlormethan, men hvorvidt alternative aktivstoffer som diestre af syrer omdannes ved processen er uafklaret. Om der er tale om en kemisk reaktion kan diskuteres, idet der ikke altid er tale om etablering eller nedbrydning af egentlige kemiske bindinger. Til tider er der tale om etablering, til andre tider nedbrydning af bindinger, der ikke klart kan defineres som kemiske, men som en form for blødgøring, der i branchen betegnes som kvældning. (Wallström, 1998). For at dæmpe afdampningen og for at øge virkningstiden produceres de fleste maling-/lakfjernere som pastaer. 20

21 Den klassiske kemiske fjernelse af maling/lak inddeles sædvanligvis i 2 forskellige typer. %DVLVNIMHUQHOVH Den første type er er en egentlig kemisk reaktion, hvor basers evne til at angribe malingens esterbindinger udnyttes. Denne proces er illustreret i nedenstående reaktionsligning. R O C OR Ester + OH R C OR Base O OH R Anion C O O + R OH Alkohol Ved reaktionen ødelægges malingens polymerstruktur, og den kan herefter skrabes af. Der er således tale om en egentlig kemisk omdannelse. Y OGQLQJ Den anden type kemisk fjernelse er ikke en egentlig kemisk reaktion men en blødgøring, hvor aktivstofferne i maling-/lak-fjernerne fungerer som blødgørere, hvilket vil sige, at de optræder som inerte stoffer, der etablerer en fysisk og ikke en kemisk binding til polymeren, der herved får et større volumen (Wallström, 1998). Det synlige resultat af processen er, at malingen kvælder (svulmer op) og kan herefter skrabes af. De indgående stoffer bliver således ikke omdannet. Spektret af malingstyper er meget bredt. Til de forskellig malinger anvendes opløsningsmidler med en effektivitet, der er optimal til den pågældende maling. Effektiviteten kan reguleres med temperaturen og ved tilsætning af en række stoffer med forskellige kemiske funktioner. Der kan i denne forbindelse f.eks. være tale om aktivatorer, befugtningsmidler, fordampningshæmmere, korrosionshæmmere og/eller fortykningsmidler. (Ullmann, 1998). Kemisk fjernelse af maling/lak har en række tekniske fordele, idet denne fjernelsesmetode kan anvendes til stort set alle typer maling på alle typer geometriske former af overflader og varmefølsomme overflader. Af tekniske ulemper kan især fremhæves den relativt lange virkningstids og eventuelle påvirkning af emnets overflade. (Ullmann, 1998). Generelt er virkningstiden i praksis for maling-/lakfjernere med lavt kogepunkt baseret på f.eks. dichlormethan ca. 10 min. Tilsvarende er virkningstiden for erstatningsstoffer med højere kogepunkt 1-1,5 timer for en-komponent malinger og 6-7 timer for to-komponent malinger. (Bøgeholm,1998) /1/. I laboratorietest opnås kortere virkningstider (se tabel 4.3). 21

22 7UDGLWLRQHOJUXSSHULQJ DINHPLVNHPDOLQJ ODNIMHUQHUH Metoderne til kemisk fjernelse af maling/lak uden brug af dichlormethan er traditionelt blevet inddelt på følgende måde: 1) Varme alkaliske bade. 2) Neutrale maling-/lakfjernere. 3) Sure maling-/lakfjernere. (Ullmann, 1998). 8GYLNOLQJVWHQGHQVHU Udviklingen af nye kemiske maling-/lakfjernere foregår især indenfor gruppe 2. Alle nye formuleringer, som har været tilgængelige for dette projekt, vil kunne kategoriseres i gruppe 2. I det følgende er der således sat fokus på denne gruppe. 22

23 3. Forbrug af kemiske maling-/lakfjernere i Danmark )RUEUXJDINHPLVNHPDOLQJODNIMHUQHUHL'DQPDUN Forbruget af maling-/lakfjernere i Danmark kan kun anslås med stor usikkerhed. Dette hænger bl.a. sammen med, at der en glidende overgang mellem opløsningsmidler og maling-/lakfjernere, således at maling/lakfjernere også kan være registreret som opløsningsmidler. Omvendt gælder, at produkter, som bliver registreret som maling- /lakfjernere ofte anvendes til andre funktioner, som f.eks. natriumhydroxid, der ofte anvendes til afrensning/rengøring. 6DPOHWIRUEUXJ Det samlede forbrug i slutningen af 1990 erne skal her estimeres til tons pr. år. Dette estimat bygger på følgende overvejelser: I 1995 blev mængden af dichlormethan i maling-/lakfjernere af markedsaktører vurderet til at udgøre 110 tons/år (Maag, 1998). Mængden er givetvis mindre i dag, men som et konservativt estimat baseres de økonomiske beregninger i dette projekt på den antagelse, at det årlige forbrug af dichlormethan i maling-/lakfjerner vedblivende udgør ca. 110 tons. Hertil kommer forbruget af andre typer maling-/lakfjernere. Dette forbrug vurderes af primære producenter, der ikke leverer direkte til brugere, som stigende og er på et niveau på ikke under 250 tons/år. Dette forbrug omfatter dog udover egentlige maling-/lakfjernere også produkter til erhvervsmæssig fjernelse af graffiti samt afrensning af metalemner i den grafiske branche og i jern og metalindustrien. Baseret på oplysninger fra producenterne skønnes at forbruget til fjernelse af maling/lak og graffiti i alt udgør tons, hvilket er i overensstemmelse med, at markedsaktører i dag anslår forbruget til fjernelse af graffiti til tons. Dette kan igen sammenholdes med, at PD sidst i 1998 efter opdatering af de indberettede oplysninger har opgjort det samlede salg af registrerede maling-/lakfjernere i Danmark til ca. 160 tons pr. år. Det skal i denne forbindelse betones, at dette tal kun dækker de registrerede produkter. Det vurderes, at der anvendes en mindre mængde ikke-registrringspligtige produkter og at der er en glidende overgang til graffitifjernere, hvoraf en del anvendes til at fjerne maling/lak. Markedsaktører anser omsætningen af graffitefjernere for stigende, men PD's data viser en nedgang i omsætningen. Årsagen til dette er, at størstedelen af graffitifjernerne ikke er omfattet af krav om registrering i produktregistret, der kun indeholder oplysning om stoffer/produkter, der udfra farebegreberne hos Arbejdstilsynet eller Miljøstyrelsen opfattes som farlige. $QYHQGWHNHPLVNHVWRIIHU PD's opgørelse viser i øvrigt, at der p.t. er registreret 85 kemiske produkter af typen maling-/lakfjernere i det danske Produktregister. Disse kemiske produkter indeholder 65 forskellige kemiske stoffer, der ikke er omfattet af fortrolighedskrav. Lægges hertil de stoffer, som er omfattet af fortrolighed, bliver det samlede antal stoffer 168 i maling-/lakfjernere. 23

24 For at identificere de væsentligste aktivstoffer er der i registeret gennemført søgninger udfra de kriterier, at Det kemiske stof indgår i mere end 10 produkter Det kemiske stof er registreret i en samlet mængde på mere end 10 tons. Af hensyn til fortrolighed er der i produktregisterets søgninger dog kun medtaget kemiske stoffer, der indgår i mere end 3 kemiske produkter. Resultatet af søgningerne fremgår af tabel 3.1. Det bemærkes, at der i adskillige maling-/lakfjernere indgår flere aktivstoffer, selvom deres funktion kan være forskellig. I bilag 1 er typiske stoffer i registrerede maling-/lakfjernere listet efter deres CAS nummer. Tilsvarende beskriver bilag 5 typiske stoffer i registrerede graffitifjernere. I begge bilag er angivet, hvilke lister hos Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet stofferne optræder på. Det skal i den forbindelse betones at disse lister er dynamiske og må forventes at ændre indhold efterhånden som ny viden opstår. At et stof ikke er opført på en liste betyder således ikke, at det i fremtiden ikke vil blive det. Stofferne i bilag 1 er ikke i alle tilfælde direkte aktivstoffer i maling- /lakprodukter, men traditionelle ingredienser og er for de flestes vedkommende opført på en eller flere lister over stoffer, der opfattes som problematiske. 7DEHO 'HNHPLVNHVWRIIHUVRPLLGHWGDQVNHSURGXNWUHJLVWHULQGJLNLPHUH HQGPDOLQJODNIMHUQHUHHOOHULPHUHHQGWRQVLIOJ RQWRUHWIRU 3URGXNWGDWD$UEHMGVWLOV\QHW Navn CAS nr. Antal registrerede maling- /lakfjernere, der indeholder stoffet stk. Mængden af stoffet i de registrerede maling-/lakfjernere 1-Methyl-2-pyrrolidon Dichlormethan Methanol Dimethyladipat Dimethylsuccinat Dimethylglutarat Paraffinvokser og carbonhydridvokser Kaliumhydroxid Hydroxypropylmethylcellulose Myresyre Natriumhydroxid tons 24

25 Som det fremgår af tabel 3.1 er det dominerende aktivstof stadig dichlormethan, mens det næst mest anvendte er 1-Methyl-2-pyrrolidon. Der må dog sættes spørgsmålstegn ved, om f.eks. det registrerede forbrug af natriumhydroxid er dækkende for det faktiske forbrug og især forbruget til erhvervsmæssig anvendelse. )RUEUXJVP QVWHU Fordelingen af forbruget af maling-/lakfjernere mellem private og erhvervsmæssige formål kan kun skønnes med usikkerhed. De bedste oplysninger foreligger for produkter baseret på dichlormethan og beskrivelsen i det følgende vil af denne årsag især fokusere på dichlormethan. For dichlormethan er fordelingen anslået som angivet i tabel 3.2. Når privat og håndværksmæssig brug er slået sammen beror dette på, at det er vanskeligt at trække en klar grænse, idet både private og mindre håndværkere køber maling-/lakfjerner i byggemarkeder og farvehandlere. 'LFKORUPHWKDQSULYDWRJ KnQGY UNVP VVLJEUXJ De relevante produkter til privat og håndværksmæssig brug sælges i små mængder, typisk 1 liter eller derunder. Størstedelen af salget går ifølge leverandører til private via byggemarkeder og farvehandlere. Der sælges dog også en del til professionelle, typisk bygningsmalere og autolakerere. (Maag, 1998). Et enkelt af produkterne, der sælges i små mængder, er en væske, der påføres med spray, mens de øvrige er pasta-produkter, hvor dichlormethan er blandet med voks eller paraffiner. Pasta-konsistensen letter håndteringen af produktet ved brugen og forsinker fordampningen af dichlormethan, så den kan virke i længere tid på den lak eller maling, der skal fjernes. Lakfjerneren sprayes, henholdsvis smøres på, og virker et stykke tid, hvorefter den løsnede maling skrabes af med en spartel eller lignende. Det typiske indhold af dichlormethan ligger ifølge produktdatablade i intervallet vægt-%. Af det angivne forbrug af maling-/lakfjernere med dichlormethan (32-47 tons, jf. 3.2) var en mængde svarende til ca. 5 tons dichlormethan produceret i Danmark, mens resten var importeret fra Tyskland og England. Produktionen i Danmark ophørte i I dag skønnes det, at 70-90% af salget går til private. 25

26 7DEHO )RUEUXJDIGLFKORUPHWKDQLPDOLQJRJODNIMHUQHUHLWRQVnU0DDJ 3URGXNWW\SH )RUEUXJÃDIÃGLFKORUPHWKDQÃPHG SURGXNWW\SHQÃLÃ Maling-/lakfjerner til privat og håndværksmæssig brug Industriel maling-/lakfjerner I alt 'LFKORUPHWKDQ LQGXVWULHOEUXJ De industrielle maling-/lakfjernere er letflydende. Ifølge (Maag, 1998) anvendes de især til rensning af udstyr til lakering, så som ophængningskroge og -kæder samt sprøjtepistoler. Derudover kan den anvendes til fjernelse af lak og maling på fejlsprøjtede emner m.m. Det lakerede emne nedsænkes i et kar med den dichlormethanholdige lakfjerner, indtil lakken har sluppet emnet helt. Ovenpå lakfjerneren ligger typisk et lag vand (5-10 cm), en såkaldt vandspærre, der nedsætter fordampningen af dichlormethan en del (dichlormethans massefylde er 1,33 kg/l, dvs. større end massefylden for vand). (Maag, 1998). Der sker trods vandspærren en vis fordampning af dichlormethan, ligesom noget også vil følge med de afrensede emner og lakrester op af badet og fordampe. Der efterfyldes derfor løbende med ny lakfjerner. Ifølge en leverandør har brugerne ikke destillationsanlæg til genvinding af dichlormethanen i restslammet. Sådanne anlæg angives at være for dyre i forhold til, hvad der kan spares af dichlormethan. Koncentrationen af dichlormethan i disse produkter anslås til gennemsnitligt at ligge i intervallet 70-95% ud fra produktdatablade og øvrige leverandøroplysninger (Maag, 1998). Af det angivne forbrug af maling- /lakfjernere (56-62 tons, jf. 3.2) blev en mængde svarende til tons dichlormethan/år fremstillet i Danmark ud fra importeret dichlormethan. (Maag, 1998). $QGUHDNWLYVWRIIHU Enkelte leverandører af produkter baseret på diestre af syrer anslår salget af disse produkter til at fordele sig med 1/3 til private og 2/3 til professionelle, hvor de mest betydende vil være graffitifjernere og produkter til trykfarveindustrien, hvor diestre af syrer kan benyttes til rengøring af værktøjer. Leverandører af egentlige graffitifjernere udtrykker, at de sælger 100% til professionelle brugere. 26

27 2SO\VQLQJHUKRV 3URGXNWUHJLVWHUHW Ifølge Produktregisterets oplysninger om forbrug af maling-/lakfjernere fordelt på brancher efter Danmarks Statistiks NACE-koder er de vigtigste aftagere i prioriteret rækkefølge som følger: %UDQFKHQDYQ Malerforretninger Private husholdninger med ansat medhjælp Overfladebehandling af metal på kontraktbasis (lønarbejde) 1$&(NRGH FO PO50000 J Her må antages, at "Private husholdninger med ansat medhjælp" primært dækker over privat forbrug, idet PD ikke har nogen kode for privat forbrug alene. Til sammenligning finder det største forbrug af graffitifjernere i følge Produktregisteret sted hos brancherne: %UDQFKHQDYQ Almindelig rengøring Malerforretninger Specialiseret rengøring 1$&(NRGH KO FO KO Udover at malerforretninger således generelt har en vigtig placering hvad angår salget af maling-/lakfjernere må konkluderes, at det ikke med sikkerhed er muligt at angive, hvor meget der aftages af private henholdsvis professionelle, bl.a. fordi malerforretninger sælger til begge kundegrupper. )RUEUXJVP QVWHU JHQHUHOYXUGHULQJ Som et bedste skøn baseret på den foreliggende viden skal vurderes, at forbruget af maling-/lakfjernere generelt fordeler sig med 1/3 til private og 2/3 til professionelle brugere. 8GYLNOLQJVWHQGHQVHU Den generelle tendens for kemiske maling-/fjernere er, at forbruget har været faldende gennem en årrække. Som eksempel kan peges på erfaringerne hos FDLF, hvor de største medlemmer af FDLF udtrykker, at der blandt deres medlemmer nu ikke er nogen betydende omsætning af maling-/lakfjernere. Enkelte har angivet en omsætning af disse produkter i hele Norden på 4-5 tons. Disse markedsaktører vurderer, at denne omsætning fordeler sig ligeligt mellem private og professionelle brugere. Som det fremgår af figur 1 er der sket en markant udvikling i salget fra medlemmer af FDLF, hvor de private forbrugere skønsmæssigt i starten af 1990'erne aftog noget nær hele salget fra medlemmer af FDLF. Figuren illustrerer således FDLF's indberetninger til Miljøstyrelsen af det årlige slag af visse opløsningsmidler til private forbrugere - et salg der i dag vurderes til at være nul. 27

28 )LJXU 8GYLNOLQJHQLVDOJHWDIPDOLQJODNIMHUQHUHEDVHUHWSnGLFKORUPHWKDQHOOHU WLOVYDUHQGHRSO VQLQJVPLGOHUIUDPHGOHPPHUDI)'/) Dette billede svarer til erfaringerne fra Produktregisteret i forbindelse med den opdatering af oplysningerne om registrerede mængder af kemiske maling-/lakfjernere, der er foretaget som led i dette projekt. Ved opdateringen blev der indhentet salgstal for 1997 for alle registrerede maling-/lakfjernere. Før opdateringen var der hos PD registreret 370 tons aktive maling- /lakfjernere - denne mængde blev ved opdateringen reduceret til ca. 160 tons. Hertil kommer et antal produkter, der ifølge PD er udgået af brug og således inaktive, svarende til en mængde på 458 tons. Siden 1995 har tendensen været, at en brugen af dichlormethan i bl.a. maling-/lakfjernere er delvist substitueret, mens brugen af kemiske maling- /lakfjernere vurderes at være uændret. Enkelte leverandører af dichlormethanholdige maling-/lakfjernere til bl.a. autolakker supplerer oplysningerne i figur 1 med at betegne det nuværende marked som vigende og mindre end 40 tons i alt pr. år. Visse leverandører af dichlormethanholdige produkter har inden for de sidste 3 år helt stoppet salget af maling-/lakfjernere. Den industrielle anvendelse af kemiske maling-/lakfjernere til rensning af værktøjer som f.eks. kroge fra malekabiner er dog for nedadgående, idet dele af industrien nu fortrækker at foretage en del af denne rensning via pyrolyse og outsourcing af hele arbejdet med at fjerne maling/lak på især ophængningskroge. Det er imidlertid primært én virksomhed, der foretager pyrolyse i den vestlige del af Danmark, hvilket i dag giver visse praktiske begrænsninger for i hvilket omfang kemiske maling-/lakfjernere kan erstattes med denne proces. Markedet for dichlormethanfrie maling-/lakfjerner domineres i øjeblikket af produkter baseret på N-methyl-pyrrolidon, diestre af syrer og 2-(2- butoxyethoxy)ethanol, og N-methyl-pyrrolidon er generelt det kemiske alternativ, der er mest erfaring med til erstatning af dichlormethan i maling- /lakfjernere. 28

29 4. Substitutionsmuligheder I Danmark findes der industrielle lakfjerningsanstalter, der anvender dichlormethan-frie midler (Maag, 1998). I arbejdet med at udvikle nye metoder til at fjerne maling/lak arbejdes der ud fra flere principper såsom afbrænding/opvarmning, slibning, sandblæsning, alkaliske lakfjerene og lakfjernere baseret på andre opløsningsmidler end de chlorerede (bl.a. vegetabilske olier). I tabel 4.1 og de følgende afsnit beskrives kort hvilke metoder, der kan anvendes af private og industrien og på hvilke måder. 7DEHO 2YHUVLJWRYHUKYLONHPHWRGHUGHUNDQDQYHQGHVDISULYDWHSURIHVVLRQHOOH 0HWRGHW\SH 1DYQSnPHWRGHQ $QYHQGHOLJWLOSULYDW EUXJ $QYHQGHOLJWLO SURIHVVLRQHOWEUXJ Kemiske Varme alkaliske bade X Neutrale maling-/lakfjernere X X Sure maling-/lakfjernere * * Mekaniske Afbrænding X Pyrolyse Opvarmning f.eks. i bade eller med varmluftblæsere Fugt X X Slibning og afskrabning X X Sandblæsning Højtryksrensning herunder forebyggende overfladebehandling Elektrolyse Mikrobølger Ultralyd *: Har kun historisk interesse, idet der her er betydelig risiko for skader (ætsninger) på underlaget og på brugerne af produkterne. X X X X X X X X X 29

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 215-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Christian Juhl Christian.Juhl@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

DetNet. Detergent Industry Network for CLP Classification

DetNet. Detergent Industry Network for CLP Classification DetNet En fælles tilgang til klassificering og mærkning af rengøringspodukter for branchen (med fokus på hud- og øjenpåvirkninger) An A.I.S.E. initiative CLP: your options for skin and eye classification

Læs mere

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER.

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER. BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER Sammendrag Stofnavne: stoffer i genbrugsgummigranulat anvendt som

Læs mere

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Debatmøde: Problematiske stoffer i importerede produkter fra ikke-eu-lande. Tirsdag d. 13. juni 2017 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Disposition

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges. Internationalt samarbejde. Vurdering af offshore-kemikalier

Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges. Internationalt samarbejde. Vurdering af offshore-kemikalier Farlige kemikalier i offshore-branchen kan udpeges Der anvendes årligt omkring en million tons kemikalier ved offshore-aktiviteterne i Nordsøen, hvoraf omkring 50.000 tons anvendes i den danske del. Der

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks.

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks. Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. LESTO Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,6- hexandioldiglycidylether 1. Resume af risikohåndteringsstrategi Viden om stoffet 1,6- hexandioldiglycidylether

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Kortlægning og vurdering af substitutionsmuligheder for phthalater i udvalgte produkter

Kortlægning og vurdering af substitutionsmuligheder for phthalater i udvalgte produkter Miljøprojekt Nr. 560 2000 Kortlægning og vurdering af substitutionsmuligheder for phthalater i udvalgte produkter COWI Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand

Teknisk notat. Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand Teknisk notat Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Arla Foods amba Vurdering af mest benyttede stoffer - i forhold til længerevarende, negativ

Læs mere

Statistik for hjemmekompostering 2001

Statistik for hjemmekompostering 2001 Miljøprojekt Nr. 855 2003 Statistik for hjemmekompostering 2001 Claus Petersen og Martin Kielland Econet A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) 1. Resume Stoffet 2,5-di-tert-butylhydroquinon (på Listen over

Læs mere

Præ-SIEF s & SIEF s. Vejledning om arbejdet i præ-sief s og SIEF s. Organisation for erhvervslivet

Præ-SIEF s & SIEF s. Vejledning om arbejdet i præ-sief s og SIEF s. Organisation for erhvervslivet Præ-SIEF s & SIEF s Vejledning om arbejdet i præ-sief s og SIEF s Organisation for erhvervslivet 1. udgave d. 26. februar 2009 Indholdsfortegnelse Dannelse af præ-sief er... 2 Statistik... 3 Dannelse af

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk. Methylenchlorid (dichlormethan)

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk. Methylenchlorid (dichlormethan) ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES Walk the Talk Methylenchlorid (dichlormethan) 1 Methylenchlorid - mærkningsoplysninger CLP DSD Signalord: Advarsel Faresætninger H315 Forårsager hudirritation. H319

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Checkliste til bedømmelse af sikkerhedsdatablad

Checkliste til bedømmelse af sikkerhedsdatablad Kunsten at læse et sikkerhedsdatablad Et hjælpemiddel for dig, som skal vurdere sikkerhedsdatablade for kemiske produkter. Checklisten er udarbejdet af Plast- & Kemiföretagen, Sverige. Checkliste til bedømmelse

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat

Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00230 Ref. ANLGO Den 10. juni 2014 Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat 1. Resumé Trinatrium nitrilotriacetat (Na 3NTA) er registreret under REACH

Læs mere

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Camilla Tang, PhD student Laure Lopato (HOFOR), Sally Nyberg Kornholt (HOFOR) & Hans-Jørgen Albrechtsen (DTU) Danish Water

Læs mere

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe

Farlige stoffer og materialer om bord i skibe Farlige stoffer og materialer om bord i skibe I denne pjece kan du læse om de forholdsregler, du skal tage for at undgå skadelige påvirkninger, når du arbejder med stoffer og materialer. Det kan fx være

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Blegemiddel Anvendelse: Tilføjes vaskepulver ved tøjvask. 2 Fareidentifikation Vare nr. 1956 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse

DONG Energy planlægger at reducere brugen af fossile brændsler ved at konvertere til biomasse DONG Energy krav til bæredygtig biomasse Indlæg på Naturstyrelsens workshop om skovprogram 3. marts 2014 26. februar 2014 Jens Price Wolf, DONG Energy Thermal Power Dok #: 1814004 Doc ansvarlig: misch

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Plum Øjenskyller

SIKKERHEDSDATABLAD Plum Øjenskyller Plum Øjenskyller Side 1 af 3 SIKKERHEDSDATABLAD Plum Øjenskyller 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.01.2009 Kemikaliets navn Plum Øjenskyller

Læs mere

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1

Risikovurdering af. Bilag 1. Definition af udtræk fra databaser. Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand Bilag 1 Definition af udtræk fra databaser Risikovurdering af lossepladsers påvirkning af overfladevand 1 Definition af udtræk fra databaser

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

DAKOFAs liste over farlighedskriterier for farlige stoffer med jordkvalitetskriterier

DAKOFAs liste over farlighedskriterier for farlige stoffer med jordkvalitetskriterier DAKOFAs liste over farlighedskriterier for farlige stoffer med jordkvalitetskriterier v/henrik Wejdling, DAKOFA DAKOFA-seminar 03.11.11 Om klassificering af jord og affald Kvalitet og farlighed Jordkvalitetskritrier

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Klorrent. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Klorrent. Lagring: Opbevares i tillukket originalemballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Klorrent Type: Desinficerende rengøringsmiddel Anvendelse / Egenskaber Til desinfektion og rengøring af alle klorbestandige overflader, såsom redskaber, maskiner, inventar m.m. Er også velegnet til blegning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TN-3085-G

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TN-3085-G 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : ReinhardOil.dk ApS Helleruplund alle 8 2900 Hellerup Nødtelefon : + 45

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Ædelkorund Udstedelsesdato: Middelfart, den 6. maj 2011 1. Identifikation Produktnavn: Produktnummer: Anvendelse: Ædelkorund Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Produktet

Læs mere

EU-SIKKERHEDSDATABLAD iht. 1907/2006/EF, art. 31 og bilag II. 1. Identifikation af stoffet / blandingen og virksomheden: 2. Fareidentifikation:

EU-SIKKERHEDSDATABLAD iht. 1907/2006/EF, art. 31 og bilag II. 1. Identifikation af stoffet / blandingen og virksomheden: 2. Fareidentifikation: Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / blandingen og virksomheden: 1.1 Handelsnavn: Super Silan Bearbejdet den: 04.06.2014 Erstatter udgivelsen af den: Trykdato: 07.02.2017 1.2 Anvendelse af stoffet

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. logla Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer 1. Resume Fluortelomerer og fluorpolymerer udgør størstedelen af den nuværende

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Sundhedsmæssig vurdering (datakrav og risikovurdering)

Sundhedsmæssig vurdering (datakrav og risikovurdering) Sundhedsmæssig vurdering (datakrav og risikovurdering) Lea Stine Tobiassen og Tue SøeborgS Informationsmøde den 26. oktober 2010 Datakrav generelt Aktivstofvurdering fra CA-rapporten - dækker Annex I-optaget

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 13 Offentligt Notat MILJØSTYRELSEN Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. fje/asc BIDRAG TIL SAMLENOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Miljøvurdering af midlerne Datakrav og risikovurdering. Lise Samsøe-Petersen (Annette L. Gondolf)

Miljøvurdering af midlerne Datakrav og risikovurdering. Lise Samsøe-Petersen (Annette L. Gondolf) Miljøvurdering af midlerne Datakrav og risikovurdering Lise Samsøe-Petersen (Annette L. Gondolf) PRODUKTTYPE 21 ANTIBEGRONINGSMIDLER Anvendelse på skibe akvakulturudstyr andre konstruktioner, der anvendes

Læs mere

Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil

Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk. MDI brugere. 1 Version09/06

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk. MDI brugere. 1 Version09/06 ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES Walk the Talk MDI brugere 1 Version09/06 2 Walk the Talk - MDI brugere Indhold Væsentlige data God praksis Når ting går skævt... Dialog 3 MDI-klassificering i henhold

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Hudkontakt : Efter hudkontakt fjern produktet mekaniskvask med sæbe og vand. Øjenkontakt : Skyl omgående

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 06/06/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 62502 Synonymer: MULTIGEL

Læs mere

Kortlægning af kemiske hårfjerningsmidler

Kortlægning af kemiske hårfjerningsmidler Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter Kortlægning nr. 31 2003 Kortlægning af kemiske hårfjerningsmidler Anette Ejersted og Annette Orloff, Miljøstyrelsen 2 Indhold INDHOLD 3 1 FORORD 4 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Salg af pesticider til brug i private haver 2010

Salg af pesticider til brug i private haver 2010 Miljøudvalget 0 MIU alm. del Bilag 55 Offentligt Salg af pesticider til brug i private haver 00 Notat udarbejdet for Miljøstyrelsen af Cowi. Indhold INDLEDNING 7 TIDLIGERE OPGØRELSER AF PESTICIDFORBRUGET

Læs mere

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre?

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Lone Mikkelsen Kemikaliefaglig medarbejder Det Økologiske Råd Odense, 12. juni, 2014 Oversigt REACH EU s kemikalieregulering Hvad har

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g)

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV 1473 - cartg (310ml - 330g) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6

Sikkerhedsdatablad. Tværvej 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 17-09-2009 / LFH WoodCare Denmark A/S Tværvej 6 Anvendelse: Overfladebehandling

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf

Support: Tlf. +44 (0) Fax: +44 (0) Tlf AFSNIT 1 - IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET /VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator: Forensic Mærkning (kommerciel brug - volumen på mere end 10 ml). 1.2 Anden betegnelse: IndSol Tracer

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark

Procedures for accepting road restraint systems in Denmark. Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark Procedures for accepting road restraint systems in Denmark Peter Johnsen Johnsen Consult Denmark WG 1 Road Restraint systems WG 6 Noise Barriers WG 10 Passive safety of support structures for road equipment

Læs mere

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006 Stop unødvendige dyreforsøg 2 April 2006 Tekst: Tom Bengtsen og Helene Kemp DYRENES BESKYTTELSE MENER 340 forsø Astronomisk mange dyr bliver brugt til Sæt penge af til alternative test Arne Stevns, 10

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

Hvad er REACH og hvem bliver berørt? Kontorchef Lea Frimann Hansen Miljøstyrelsen Kemikalier

Hvad er REACH og hvem bliver berørt? Kontorchef Lea Frimann Hansen Miljøstyrelsen Kemikalier Hvad er REACH og hvem bliver berørt? Kontorchef Lea Frimann Hansen Miljøstyrelsen Kemikalier EU kemikalielovgivning 1967-2005 Hvad er der galt? for få data om stoffers egenskaber (fysisk-kemiske, sundhed,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Produktnavn 50 mm MgSO4 Identifikation af selskab/virksomhed Life

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Kædesmøring National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012

Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland. Miljøprojekt nr. 1433, 2012 Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Miljøprojekt nr. 1433, 212 Titel: Undersøgelse af PCB, dioxin og tungmetaller i eksporteret slam til Tyskland Redaktion: Linda

Læs mere

Salg af pesticider til brug i private haver 2011

Salg af pesticider til brug i private haver 2011 Salg af pesticider til brug i private haver 0 Miljøstyrelsen, august 0 Indhold INDLEDNING 5 PESTICIDSALGET TIL PRIVATE I 0 6. GRUNDLAG FOR OPGØRELSEN AF SALGET I 0 6. OVERSIGT OVER SALGET I 0 FORDELT

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere