WWF Verdensnaturfonden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WWF Verdensnaturfonden"

Transkript

1 WWF Verdensnaturfonden Svanevej København NV Tlf København, 22. marts 2013 Kære miljøminister Ida Auken Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Denmark, Oceana, Greenpeace og WWF Verdensnaturfonden fremsender hermed et notat vedrørende Naturstyrelsens udkast til definition af stenrev i marine Natura 2000 områder. Det er med stor bekymring, at vi ser, at Naturstyrelsen ligger op til en stenrevsdefinition, der i værste konsekvens kan være årsag til uoprettelig skade på stenrev i de danske farvande. Dette skyldes, at den foreslåede definition af stenrev udelukkende er baseret på opmålingstekniske kriterier og ikke medtager biologiske kriterier, som EU Habitatdirektivet foreskriver. Tillige er de opmålingstekniske kriterier langt mere restriktive end hvad fortolkningsmanualen til EU Habitatdirektivet foreskriver. Det er på denne baggrund at organisationerne frygter, at dele af de nuværende danske Natura 2000-beskyttede rev vil lide uoprettelig skade, da de ganske enkelt ikke længere vil blive kategoriseret som stenrev, og derved falde uden for beskyttelse. Rev, der på et biologisk grundlag er fuldt ud funktionelle, og af stor økologisk betydning for det danske havmiljø. Vi håber, at miljøministeren vil læse notatet, der yderligere udbygger disse argumenter, og tage det til efterretning med henblik på at ændre stenrevsdefinitionen, således at vigtige habitater ikke går tabt. Organisationerne stiller sig fuldt ud til rådighed for spørgsmål eller et opfølgende møde, hvis ministeren måtte have ønske om dette. På vegne af organisationerne, Gitte Seeberg Generalsekretær WWF Verdensnaturfonden

2 Notat vedrørende Naturstyrelsens definition og forvaltning af stenrev Af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Denmark, Greenpeace, Oceana og WWF Verdensnaturfonden Den foreslåede stenrevs-definition og -forvaltning Der arbejdes i Naturstyrelsen med en stenrevsdefinition, hvor stenrev (1170) defineres som stenstørrelse >100 mm, der forekommer i en tæthed (arealdækning) på over 25 % (= substrattype 4). Hvis der i tilknytning hertil er områder med en tæthed på % af sten >100 mm (= substrattype 3) tæller de også med som 1170, men denne substrattype defineres ikke som rev (1170) i sig selv, hvis den forekommer alene. I fiskeriforvaltningen foreslås det af NaturErhvervstyrelsen at lægge en bufferzone på 240 m rundt om disse stenrevstrukturer (substrattype 4, og substrattype 3 når den forekommer i tilknytning til 4), inden for hvilke bundslæbende redskaber forbydes. Det vil sige, at der frit kan fiskes med bundslæbende redskaber på substrattype 3 bund, der ikke forekommer i forbindelse med substrattype 4 bund. Kritik af den foreslåede danske definition Naturstyrelsens nye definition er meget indskrænkende. Den tager ikke hensyn til det dominerende biologiske indhold på hårdbundsflader og er yderligere begrænset af opmålingstekniske grunde. Dette er kritisabelt både i forhold til naturtypen rev og de tilknyttede organismer, og i forhold til fortolkningen af Habitatdirektivet fra EU samt opfyldelse af biodiversitetskonventionen. I Habitatdirektivet er bevaringsstatus defineret, og for en naturtypes bevaringsstatus hedder det i artikel 1, litra e), at det er: "resultatet af alle de forhold, der indvirker på en naturtype og på de karakteristiske arter, som lever der, og som på lang sigt kan påvirke dens naturlige udbredelse, dens struktur og funktion, samt de karakteristiske arters overlevelse på lang sigt..." Habitattypen 1170 rev beskrives i Interpretation manual of European Union habitats 1, og i denne beskrivelse lægges der vægt på det tilknyttede biologiske indhold såvel som på de geologiske forhold for definitionen af rev. Den danske habitatbeskrivelse for stenrev, beror på denne europæiske fortolkning af habitatdirektivet 2. Også her lægges der vægt på de karakteristiske arter, f.eks.: Rev kan rumme en zonering af forskellige bundtilknyttede samfund af alger og dyr foruden konkretioner og koraldannelser. Arealer med hårdt substrat dækket af et tyndt lag mobilt sediment, f.eks. sand, klassificeres som type 1170 rev, så længe der hovedsagelig findes dyr og planter knyttet til hård bund på arealet og 1 European Commission DG Environment. Nature and biodiversity Interpretation Manual of European Union Habitats - EUR 27. July Tilgængelig på: 2 Habitatbeskrivelser, ver Appendiks 4b, 7. maj 2010, opdateret for marine typer 2012

3 En række forskellige topografiske dannelser under vandet medtages som type 1170 rev, f.eks.: hydrotermiske habitater, lodrette klippevægge, stendynger, vandrette klippehylder, overhængende sten, søjler, rygge, toppe, skrånende eller flad klippe, kampestens- og stenrev. Som regel er der tale om sten, som er større end 64 mm i diameter. Eksempler på biogene 1170 rev er muslingebanker dannet af østers, blåmuslinger eller hestemuslinger. Udpluk fra den danske habitatbeskrivelse, der yderligere omhandler biologisk indhold og arter er vedlagt denne skrivelse som bilag. Her er det vigtigt at notere sig, at habitatdirektivet operer med en stenstørrelse på 64 mm i diameter uanset dennes tilknytning til øvrige substrater i modsætning til det danske oplæg der operere med 100 mm i diameter. Hvis Naturstyrelsens definition gøres gældende, vil en stor del af den marine natur forblive ubeskyttet. En natur som Danmark er forpligtet til at beskytte. Ikke nok med at dette er et brud på habitatdirektivets bestemmelser, men det vil også gøre Natura 2000 netværket til et stækket værktøj i bestræbelserne på at bremse tabet af den biologiske mangfoldighed. Ligeledes er det vigtigt at notere sig, at hvis man arealbegrænser definitionen af stenrev til tætte stenformationer >25 % og begrænset til sten størrelse >100 mm, og kun medtager stenformationer med tætheden % når de ligger i tilknytning til områder med større tæthed, udelukker man mange arealer præget af organismer, der karakteriserer naturtypen rev jf. ovenstående. Ligeledes åbnes der for muligheden for, at råstof indvinding på disse arealer, hvilket vil medføre irreversibel skade på arealer med høj biologisk mangfoldighed 3. Derfor anbefales det på det kraftigste at Naturstyrelsens definition af stenrev omskrives så den i det mindste er i tråd med habitatbeskrivelsen af stenrev i habitatdirektivet. Argumentation: Habitatdirektivets fortolkningsmanual arbejder med en stenstørrelse ned til 64 mm, hvilket er en betydelig mindre stenstørrelse end den foreslåede danske. Stenstørrelser ned til 50 mm kan fungere som et fuldgyldigt substrat for hårdbundsorganismer såfremt de fysiske forhold ikke er for voldsomme. Ved foden af mange rev vil sådanne fysiske forhold ofte være til stede. 50 mm er en stenstørrelse der ofte angives som mindste stenstørrelse i forbindelse med indsamling af data fra det nationale overvågningsprogram for stenrev i Natura-2000 områder i åbne farvande. Det biologiske indhold i form af biomasse er mange gange større på sten i forhold til den omliggende havbund. Derfor vil selv bundtyper med en relativ lille andel af sten ofte være det element der bidrager til de største biomasser, og være det element der bidrager mest til den struktur og funktion som bundtypen har for økosystemet. Her tænkes både på produktion af 3 Humm, D. J.; May, D. M.; Borgsted, H. C.; Sheard, J. K.; Plet-Hansen, K. S. & Breiner, M. B. (red.): Wilhjelm+11 Havet under overfladen ude af øje, ude af sind?

4 primær føde (makroalger), sekundær føde (bunddyr og fisk) samt den strukturelle kompleksitet som udgør skjulested for bunddyr, gydeområde mm. Der er ikke belæg for at hævde at det biologiske indhold på den enkelte stabile sten på rev i åbne farvande er mindre ved stendækninger <25 % end >25 %. Der er ikke belæg for at hævde at et rev med mindre stentæthed (<25 %) er tilsvarende mindre attraktivt for mobile bunddyr og fisk som er karakteristiske for naturtypen rev. Der kan således ikke udelukkes af f.eks. nogle fiskearter har en fordel af en meget heterogen bundtype med spredte større sten. I den gennemførte kortlægning og stenrevsdefinition har man ikke medtaget sten <100 mm, og derved er der en mangel på kortlægning af reelle hårdbunds arealer, der kan være betydningsfuld for fauna og flora. Substrattype 3 er den mest truede bundtype både i og uden for Natura-2000 områder. På substrattype 3 kan der i mange tilfælde trawles og havbundsarealer med denne bundtype er også egnet for indvinding af ral. Såfremt substrattype 3 medtages i Naturstyrelsens definition af stenrev, er der også en bedre overensstemmelse med den definition på stenrev der er givet af Dahl et al., Dahl, K., Lundsteen, S. & Helmig, S.A Stenrev havbundens oaser. Danmarks Miljøundersøgelser. Gads Forlag.

5 Fotos 5 : Fire typer hårdbund, der alle falder uden for Naturstyrelsens definition af stenrev, men ved en biologisk begrundet definition vil være inkluderet. Øverst, algesamfund på lav vanddybde, hvor stentætheden er under 25 %. Nederst, bundtyper hvor stenstørrelsen er under 100 mm, men alligevel rummer fuldt udviklede bentiske samfund, hvor sten større end 100 mm udgør under 10% af bundens overflade. Konklusion Sigtet med Habitatdirektivet er at beskytte den biologiske diversitet. For naturtypen rev, må det derfor gælde organismer knyttet til den hårde bund dvs. makroalger, hårdbundsfauna, invertebrater og fisk. Stenrev er den marine naturtype under Habitatdirektivet, som har været mest udsat for permanente menneskelige påvirkninger. Rigtig mange rev er blevet mere eller mindre ødelagt især på lavere vandybde som følge af behov for anvendelse af sten til moler og høfder. Selv om stenfiskeriet med tang og dykker er ophørt, er der i dag fortsat hårdbundsområder, der går tabt som følge af ralsugning og endnu flere som fastholdes i dårlig tilstand gennem hyppig trawling. Den definition af rev, der lige nu arbejdes med er udelukkende opmålingsteknisk og ikke biologisk begrundet. Dette er problematisk både ud fra et naturbevaringshensyn der trods alt er hovedmålet med habitatdirektivet og Natura 2000 områderne men også ud fra de fortolkningsmanualer og habitatbeskrivelser der medfølger habitatdirektivet. Der tages i den nuværende tilgang ikke højde for at den biologiske værdi af naturtypen stenrev og de arter, der karakteriserer stenrev, må forventes at forekomme vidt udbredt hvor stenstørrelserne er langt mindre en 100 mm, og hvor der arealmæssigt er mindre stendækning end forslået af Naturstyrelsen. 5 Humm, D. J.; May, D. M.; Borgsted, H. C.; Sheard, J. K.; Plet-Hansen, K. S. & Breiner, M. B. (red.): Wilhjelm+11 Havet under overfladen ude af øje, ude af sind?

6 Hvis forvaltningen af Natura 2000 områderne gennemføres på den foreslåede baggrund, vil det være dybt problematisk for omfanget af beskyttelsen af hårdbund i de danske farvande. Dels vil alle hårdbundsarealer udenfor den foreslåede definition fortsat kunne trawles, og ligeledes kan det åbne op for råstofindvinding og ralsugning inden for Natura 2000 områderne, når det kun er meget begrænsede dele af områderne, der reelt beskyttes. I værste fald kan det føre til midlertidige eller varige skader med tab af biologisk mangfoldighed til følge, som derved ser bort fra forsigtighedsprincippet, der er en del af Habitatdirektivet. Om anvendelsen af forsigtighedsprincippet fremgår af Habitatvejledningen bl.a., at princippet indebærer, at hvis der er videnskabelig tvivl om skadevirkninger, dvs. at skade ikke kan udelukkes, skal denne tvivl komme Natura 2000-området til gode. Hensynet til de udpegede områder skal vægtes højest. Videre fremgår, at forsigtighedsprincippet f.eks. anvendes i tilfælde, hvor videnskabelige oplysninger er ufuldstændige, foreløbige eller usikre samt i tilfælde, hvor en foreløbig videnskabelig vurdering viser, at der er risiko for eventuelle skadelige indvirkninger på arter eller naturtyper." 6 En logisk slutning heraf må være at ufuldstændige, foreløbige eller usikre data vedrørende stenrevs udbredelse, som følge af opmålingstekniske forhold, skal vurderes under anvendelse af forsigtighedsprincippet. Dette for at, minimere risikoen for skadelige indvirkninger på såvel naturtyperne som de karakteristiske arters forekomst, hvilket i høj grad taler imod en ny indskrænkende definition af stenrev. Der er i dag stor interesse for at genoprette stenrev og deres biodiversitet - Blue Reef projektet ved Læsø Trindel, revet ved Sønderborg og projektplanerne for Limfjorden er eksempler herpå. Der er generelt en meget bred interesse for at få spredte stenrev, der kan afhjælpe iltsvindsproblemer i sårbare områder og lokalt sikre et rigere plante- og dyreliv. Det virker derfor helt malplaceret at Naturstyrelsen nu kommer med en meget indskrænkende definition på stenrev, der fortsat tillader alvorlige skadelige aktiviteter på allerede eksisterende hårdbundsarealer (uanfægtet om de defineres som stenrev eller ej). Anbefalinger Organisationerne opfordrer på det kraftigste til, at stenrev og deres forvaltning i Danmark ikke begrænses gennem en indskrænkende ny definition af hvad der opfattes som stenrev ud fra opmålingstekniske kriterier. Tværtimod opfordres der til, at stenrev fastlægges som substrattype 3 og 4 i deres helhed og omfatter stenstørrelser ned til minimum 5 cm. Hvor der kortlægningsmæssigt opstår tvivl om stenstørrelser og arealdækninger bør revene defineres alene ud fra deres karakteristiske biologiske indhold (video / stikprøver). 6 Citat fra Natur-og Miljøklagenævnets afgørelse

7 Bilag Fra: Habitatbeskrivelser, ver.1.03 Appendiks 4b, 7. maj 2010, opdateret for marine typer 2012 Rev er områder i havet med hårde kompakte substrater på fast eller blød bund, som rager op fra havbunden på dybt eller lavt vand, således at revet er topografisk distinkt ved at adskille sig og rage op fra den omgivende havbund. Revets hårde substrat kan være enten af biologisk oprindelse f.eks. levende eller døde muslingeskaller - eller være af geologisk oprindelse - f.eks. sten, kridt eller andet hårdt materiale. Revet kan eventuelt være blottet ved ebbe. Rev kan rumme en zonering af forskellige bundtilknyttede samfund af alger og dyr foruden konkretioner og koraldannelser. Arealer med hårdt substrat dækket af et tyndt lag mobilt sediment, f.eks. sand, klassificeres som type 1170 rev, sålænge der hovedsagelig findes dyr og planter knyttet til hård bund på arealet. En række forskellige topografiske dannelser under vandet medtages som type 1170 rev, f.eks.: Hydrotermiske habitater, lodrette klippevægge, stendynger, vandrette klippehylder, overhængende sten, søjler, rygge, toppe, skrånende eller flad klippe, kampestens- og stenrev. Som regel er der tale om sten, som er større end 64 mm i diameter. Eksempler på biogene 1170 rev er muslingebanker dannet af østers, blåmuslinger eller hestemuslinger. Variationer i bl.a. saltholdighed og dybde giver de enkelte rev en stor variation af dyr og planter, som ofte er helt forskellig fra andre, selv nærliggende rev. Især den faldende saltholdighed ned gennem de danske farvande fra Kattegat over til Østersøen omkring Bornholm, er årsag til, at dyreog plantelivet er meget forskelligt fra rev til rev. Karakteristiske arter for rev omfatter planter og dyr listet i de to følgende afsnit. Det latinske navn, som fremgår af EU's Interpretation Manual, er angivet før listen af danske arter tilhørende det latinske taksonomiske niveau. F.eks. er alle arter indenfor slægten Fucus karakteristiske arter, ligesom alle arter indenfor ordenen Ceramiales. Karakteristiske arter af planter er en række arter af havalger, herunder brunalger, rødalger og grønalger (nogle af arterne vokser på bladene af andre slags tang): Fucus: blæretang, savtang, langfrugtet og lav klørtang; Laminaria: fingertang, sukkertang og palmetang; Cystoseira: korntang; Corallinaceae: koralalge, skorpeformede kalkrødalger, koralgaffel, stenbladalge, koralskorpealge, kalkhindealge, kalkskorpealge, kalkpletalge; Ceramiceae: vingetang, arter af havpryd, korssky, arter af rødsky og klotang, skeletbusk, rødfjer, havdun, fjertang, vintersky, sporekædesky, pudderkvastalge; Rhodomelaceae: juletræsalge, tandtang, pebertang, arter af ledtang, mørkfjer, ulvehaletang; Ceramiales: dusktang, havlyng, tungeblad og arter af ribbeblad; Dictyotales: bændelalge; Siphonales: plysalge, polygontråd; Siphonocladales: derbesiaalge. Karakteristiske arter af dyr er nedennævnte revdannende eller -levende havbørsteorme, muslinger, koldtvandskoraller, havsvampe, søanemoner, mosdyr, polypdyr, søpunge, rurer, krebsdyr og fisk. De danske navne på dyrene følger Stenrev - havets oaser udgivet af DMU/GAD i Polychaeta i form af kalkrørsorme: trekantorm, posthornsorm, Sabellaria spp., Serpula spp.; Bivalvia: hestemusling, blåmusling, vandremusling, østers, sadeløsters; Koldtvandskoraller: Lophelia pertusa; Havsvampe: brødkrummesvamp; Anthozoa/Cnidaria: dødningehånd, sønellike, stor søanemone; Bryozoa: glat og pigget hindemosdyr; Hydroider: cyprespolyp, grenet rørpolyp, lang klokkepolyp; Ascidia: stikkelsbærsøpung, stor lædersøpung; Cirripedia: stor rur, skæv rur, scalpellum; Crustacea: stankelbenskrabbe, skeletkrebs, taskekrabbe, hummer, stor troldhummer; Fisk: torsk, havkarusse, savgylte, berggylte, toplettet kutling, tangspræl, snippe, almindelig tangnål, stenbider, almindelig ulk, hårhvarre og ringbug.

8 Afgrænsning af et rev mod omgivende havbund går der, hvor det ikke længere kan erkendes, at der er tale om en opragende del af havbunden, eller hvor der ikke længere er præg af hårdt bundsubstrat. Opragende bund kan enten være på søkorts-skala eller på mere lokal skala. Søkortsskala gælder områder, som detaljerede dybdekort viser lavere vand end omgivende hav f.eks. som lavt vand, som rager ud fra land som klassiske rev, hvor skibe kan grundstøde. Opragende bund på lokal skala gælder hårdt geologisk eller biologisk materiale, som uden at være synligt på dybdekort, alligevel ved f.eks. side-scan undersøgelser eller anden teknik, kan erkendes at hæve sig over havbunden. For biogene 1170 rev, f.eks. muslingebanker, hæver strukturen sig ofte gradvis og måske kun cm, således at kriteriet om opragende bund ikke er så relevant, som for andre typer rev. Rev adskilles fra type 1110 sandbanker, som også er opragende dele af havbunden, ud fra hvilken type bund, dyr og planter, der findes. Disse to typer kan også forekomme i mosaik. I tvivlstilfælde i områder, der rummer en blanding af stabilt hårdt substrat med karakteristiske arter for rev, og sandet bund med karakteristiske arter for sandbanker, må man derfor vurdere den relative fordeling af typerne udfra fordelingen af substrat eller karakteristiske arter. Generelt skal delarealer for at leve op til typen præges af typens substrat eller karakteristiske arter, ved at disse elementer fylder mere end andre slags bund eller arter karakteristiske for andre naturtyper. I en mosaik af tre-fire slags substrattyper f.eks. sten, grus, sand og mudder kan en af typerne præge delarealet ved at forekomme på % af bunden. Det er således kun i tilfældet med to typer i blanding, at 50 % er et relevant kriterium. Rev, som ligger i type 1150 laguner er som regel små og opfattes som en del af variationsbredden for denne type. De henføres derfor ikke til type 1170 rev, mens rev, som ligger i type 1130 flodmundinger og 1160 bugter og vige, kan være af større betydning og i så fald henføres til type 1170 rev. I modsætning til sandbanker, type 1110, kan rev findes helt ind til land og være tørlagt ved ebbe, oftest som muslingebanker på vadeflader i Vadehavet eller i tilknytning til klint- eller klippekyster af type Det kan også være i tilknytning til havgrotter, type I de danske farvande findes en lang række rev fra Nordsøen over det nordlige Kattegat og ned gennem bælterne til Østersøen omkring Bornholm.

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10.

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. september HMJ Nedenfor er gengivet med almindelig lodret skrift

Læs mere

Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed i dånsk fiskeri

Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed i dånsk fiskeri NOTAT Til Martin Andersen, NaturErhvervstyrelsen Vedr. Miljøskånsomhed og økologisk bæredygtighed i dansk fiskeri Fra Henrik Gislason 14. marts 2013 Journal nr. 12/09478 Miljøskå nsomhed og økologisk bæredygtighed

Læs mere

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse

Danmarks Havstrategi. Basisanalyse Danmarks Havstrategi Basisanalyse FORORD... 4 0. SAMMENFATNING AF BASISANALYSEN... 5 0.1 Karakteristika... 5 0.2 Miljøbelastninger og påvirkninger... 10 1. INTRODUKTION... 16 1.1 Hvad er et økosystem?...

Læs mere

GEOLOGI OG GEOGRAFI NR. 02. Den danske havbund

GEOLOGI OG GEOGRAFI NR. 02. Den danske havbund 2014 GEOLOGI OG GEOGRAFI NR. 02 Den danske havbund Sedimentkortlægning før og nu Habitatkortlægning Nyt digitalt havbundssedimentkort Råstoffer i havet omkring Danmark Sedimentdynamik i kystzonen Sedimentkortlægning

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Notat. 22. dec. 2010 Projekt: 40.4514.54

Notat. 22. dec. 2010 Projekt: 40.4514.54 Notat Konsekvensvurdering af spild fra Ålborg Havn til Limfjorden i forhold til EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 1 og 2, Ramsarområde nr. 7 og Habitatområde nr. 14 og 15 samt Limfjordens øvrige naturområder

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Vedr. Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden

Vedr. Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer fra havbunden Fra: Til: Emne: Dato: Vedhæftede filer: Lisbeth Jess Plesner NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse jn_nst 700_00032 _Høring _ændring af bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af råstoffer

Læs mere

Kriterier for gunstig bevaringsstatus

Kriterier for gunstig bevaringsstatus Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Kriterier for gunstig bevaringsstatus Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet Faglig rapport

Læs mere

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet

Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2. Mål og midler. Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet Wilhjelmudvalget Mødedokument 6-2 Mål og midler Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe for havet 27. april 2001 - 2 - Titel: Havet Natur Mål og midler. Undertitel: Rapport fra Wilhjelmudvalgets arbejdsgruppe

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Eksotiske Kattegat. Dansk natur. Levende Natur MAGASIN DECEMBER. Årgang 30. HAVETS OASER Beskyttede områder skal sikre livet i havet

Eksotiske Kattegat. Dansk natur. Levende Natur MAGASIN DECEMBER. Årgang 30. HAVETS OASER Beskyttede områder skal sikre livet i havet MAGASIN DECEMBER 2012 Levende Natur Årgang 30 Eksotiske Kattegat TEMA: Dansk natur HAVETS OASER Beskyttede områder skal sikre livet i havet MERE VILD NATUR Det går tilbage for de danske arter tumle panda

Læs mere

Danmarks natur 2010 - om tabet af biologisk mangfoldighed

Danmarks natur 2010 - om tabet af biologisk mangfoldighed Danmarks natur 2010 - om tabet af biologisk mangfoldighed Det Grønne Kontaktudvalg Danmarks natur 2010 - om tabet af biologisk mangfoldighed "Der er ikke en frø, ikke en fugl, ikke en fisk, der har fået

Læs mere

Forvaltningsplan for skarv i Danmark

Forvaltningsplan for skarv i Danmark Forvaltningsplan for skarv i Danmark Skov- og Naturstyrelsen, juni 2009 Ny version september 2010 Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo sinensis) og trækgæster 2009

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010

VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010 VILDTBESTANDE OG JAGTTIDER I DANMARK: DET BIOLOGISKE GRUNDLAG FOR JAGTTIDSREVISIONEN 2010 Faglig rapport fra DMU nr. 742 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET [Tom side] VILDTBESTANDE

Læs mere

Screening af mulige havvindmølleområder i Øresund

Screening af mulige havvindmølleområder i Øresund Københavns Kommune Screening af mulige havvindmølleområder i Øresund Teknisk rapport April 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Københavns Kommune

Læs mere

Muslingeudvalget. Rapport II. Beskrivende afsnit samt bilag

Muslingeudvalget. Rapport II. Beskrivende afsnit samt bilag Muslingeudvalget (Udvalg vedr. bæredygtig udnyttelse af muslinger i danske farvande) Rapport II. Beskrivende afsnit samt bilag Limfjorden: Kort over områder, der er anvendelige eller med forbehold anvendelige

Læs mere

BILAG Miljørapport - VVM og MV. Udvidelse af Aalborg Lufthavn

BILAG Miljørapport - VVM og MV. Udvidelse af Aalborg Lufthavn ILAG Miljørapport - VVM og MV Udvidelse af Aalborg Lufthavn Aalborg Lufthavn, Januar 2013 ilag til Miljørapport VVM og MV ilag 1. ilag 2. ilag 3. ilag 4. ilag 5. Natura 2000 konsekvensvurdering eregningsforudsætninger

Læs mere

Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland

Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland - grundlag for naturturisme Biomedia 2. udgave 2011 d Datablad Titel: Forfattere: Udgiver: Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland grundlag

Læs mere

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr.

INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. 1 Til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, København mst@mst.dk INDSIGELSE mod Udkast til VVM tilladelse til etablering af havbrug ved Endelave, samt til miljøgodkendelse af samme. jr. nr MST-1274-00037 Indsigelsen

Læs mere

Natura 2000 i det. atlantiske område

Natura 2000 i det. atlantiske område Natura 2000 i det atlantiske Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Miljø Forfatter: Kerstin Sundseth, Ecosystems LTD, Bruxelles. Ansvarshavende redaktør: Susanne Wegefelt, Europa-Kommissionen, Natur

Læs mere

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30

Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk N30 Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af området...2 2. Udpegningsgrundlaget...4 3. Foreløbig trusselsvurdering...6

Læs mere

Miljø. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen

Miljø. Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse Storstrømmen Miljø Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A02375510002 VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 27.03.2012 UDARBEJDET CRJ, MOHR, LHJN, ERP, JNIR KONTROLLERET UVA, JGIM, TWA GODKENDT

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

BEVARINGSSTATUS FOR NATURTYPER OG ARTER. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering AARHUS UNIVERSITET

BEVARINGSSTATUS FOR NATURTYPER OG ARTER. Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering AARHUS UNIVERSITET BEVARINGSSTATUS FOR NATURTYPER OG ARTER Habitatdirektivets Artikel 17 rapportering Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 98 2014 AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar

AREALGODKENDELSE GODKENDELSE. Lundbakvej 72, 9490 Pandrup. Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar AREALGODKENDELSE GODKENDELSE Lundbakvej 72, 9490 Pandrup Godkendelsesdato / offentliggørelse: 19. Februar F 2010 / 23. Februar 2010 Indholdsfortegnelse: Vilkår... 3 Projektbeskrivelse... 5 Kommunens vurdering

Læs mere

LI. Torup lagerudvidelse. Miljørapport og VVM redegørelse. Januar 2010

LI. Torup lagerudvidelse. Miljørapport og VVM redegørelse. Januar 2010 LI. Torup lagerudvidelse Miljørapport og VVM redegørelse Januar 2010 Titel: Ll. Torup lagerudvidelse Miljørapport og VVM-redegørelse Emneord: naturgaslager, udvidelse, VVM, konsekvensvurdering, miljørapport

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere