Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 134 Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 134 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 134 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyrevelfærd og veterinærmedicin/mehul/dyresundhed/mamar/dyrevelfærdsenheden/cehl Sagsnr.: Dato: 16. januar 2015 Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger Udkast til forslag til lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger har været i høring i perioden fra den 31. oktober til den 28. november Der er modtaget høringssvar fra følgende eksterne høringsparter: Danmarks Jægerforbund, Dansk Kennel Klub, Dansk Terrier Klub (Dansk Terrier Klubs Bull Image Gruppe), DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Foreningen af Danske Zoologiske Haver og Akvarier (DAZA), Den Danske Dyrlægeforening, Det Dyreetiske Råd, Det Veterinære Sundhedsråd, Dyreværns-Organisationernes Samarbejds-Organisation (DOSO), Dyrefondet, Dyrenes Beskyttelse, Dyreværnsforeningen Who Cares, Dyreværnsrådet (Det særlige råd vedrørende dyreværnsspørgsmål), Hanne Stajner, Hestens Værn, Landbrug & Fødevarer og Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn. Derudover er der i perioden 8. januar -15. januar 2015 sendt en særskilt høring til godkendte zoologiske anlæg. Der er modtaget høringssvar fra følgende: Københavns Zoologisk Have, Odense Zoo, Givskud Zoo, AQUA Akvarium & Dyrepark, Skandinavisk Dyrepark, Randers Regnskov, Foreningen af Danske Zoologiske Haver og Akvarier (DA- ZA), JM ZooConsult, Nordsøen Oceanarium & Forskerpark, Kattegatcenteret, Den Blå Planet og Ree Park Safari. Bemærkninger til lovforslaget I dette notat behandles de væsentligste bemærkninger i høringssvarene, som vedrører emnerne i lovforslaget. De modtagne bemærkninger har givet anledning til mindre justeringer i lovforslaget. Fødevareministeriets bemærkninger til høringssvarene er anført med kursiv. Visse høringsparter har sendt bemærkninger til emner eller forslag til ændringer af dyreværnsloven, som ikke indgår i dette lovforslag. Fødevareministeriet har noteret sig bemærkningerne til de emner, som ligger udenfor lovforslaget, men disse behandles ikke i dette notat. Menneskers seksuelle omgang med dyr DOSO, Hestens Værn, Dyrefondet, Dansk Terrierklub og Dansk Kennel Klub støtter, at der indføres et forbud mod menneskers seksuelle omgang med eller det at foretage seksuelle hand-

2 linger med dyr. Dyrenes Beskyttelse støtter forbuddet ud fra etiske og moralske overvejelser. Dyrefondet finder det positivt, at medvirken er omfattet. Dyreværnsrådet samt DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug bemærker, at menneskers seksuelle omgang med eller det at foretage seksuelle handlinger med dyr ikke udgør et dyrevelfærdsmæssigt problem, forudsat handlingerne sker i overensstemmelse med dyreværnslovens 1 og 2. DCA finder i øvrigt, at indførelse af forbuddet alene kan tillægges moralske overvejelser og henviser til Det Dyreetiske Råds udtalelse fra Den Danske Dyrlægeforening finder, at forhold hvor seksuel omgang med dyr eller det at foretage seksuelle handlinger med dyr medfører, at dyret lider overlast, vil være dækket af de eksisterende regler i dyreværnsloven. Den Danske Dyrlægeforening samt Landbrug & Fødevarer bemærker, at undtagelsen fra forbuddet mod menneskers seksuelle omgang med eller det at foretage seksuelle handlinger med dyr, i den foreslåede 3 a, stk. 2, bør omformuleres, således at ordet seksuelle udgår. Begge parter finder, at handlinger omfattet af undtagelsen ikke bør kategoriseres om seksuelle. Det Veterinære Sundhedsråd finder, at forbuddet bør placeres i straffeloven, da det bygger på moralske overvejelser. Forsøgsdyrenes Værn finder, at spørgsmålet om medvirken bør beskrives direkte i loven og ikke i bemærkningerne. Det Dyreetiske Råd stiller sig, som ved rådets udtalelse om menneskers seksuelle omgang med dyr fra 2006, delt i spørgsmålet om indførsel af et forbud mod menneskers seksuelle omgang med og det at foretage seksuelle handlinger med dyr. Rådet opfordrer overordnet til, at de argumenter, der fremføres i relation til menneskers seksuelle omgang med dyr også anvendes fremover i relation til f.eks. andre former for hold og brug af dyr. Et flertal af rådets medlemmer er på linje med rådets udtalelse fra Disse medlemmer tager personligt afstand fra seksuel omgang med dyr, men finder ikke, at der i medfør af dyreværnsloven er grund til at forbyde situationer, hvor dyrene ikke lider overlast. Nogle af disse medlemmer er dog heller ikke decideret imod et sådant forbud. De øvrige medlemmer finder det betænkeligt, at samfundet lovgiver alene på baggrund af, hvad nogle finder moralsk anstødeligt. Desuden tvivler disse medlemmer på, at et forbud vil betyde, at det vil blive lettere at håndtere sager om seksuel omgang med dyr. Et mindretal i rådet er på linje med mindretalsudtalelsen fra 2006 og bakker op om forslaget om et generelt forbud. Disse medlemmer anerkender, at dyret ikke nødvendigvis lider overlast ved seksuelle aktiviteter, men mener, at sandsynligheden herfor er betydelig. Disse medlemmer finder, at også hensynet til dyrs integritet i relation til menneskers seksuelle ønsker samt det, at samfundet markerer en holdning til denne form for brug af dyr, taler for et generelt forbud. Endelig har disse medlemmer en forventning om, at et forbud vil have en præventiv effekt. I relation til medvirken bakker de nuværende medlemmer af rådet op om initiativet til at forbyde seksuel omgang med dyr i organiseret eller kommercielt regi. Der henvises i øvrigt til nogle potentielle problemområder i relation til formuleringerne i bemærkningerne. Det Dyreetiske Råd peger på, at der er behov for en mere præcis definition og afgrænsning af, hvilke handlinger, der er omfattet af forbuddet f.eks. i relation til om en person vil blive kriminaliseret, såfremt personen ikke tilstrækkelig hurtigt fjerner den hund, der parrer sig med et menneskeben. Ligeledes peges der på, at undtagelsen i stk. 2 i relation til handlinger med et veterinært eller zooteknisk præg også bør omfatte privatpersoner, der udfører hygiejnemæssig og anden sundhedsmæssig pleje af dyrs kønsorganer. Endelig peger medlemmerne på det problematiske i at lovgive ud fra hvad et menneske oplever, og finder det i stedet afgørende, hvordan dyret påvirkes af den pågældende handling. 2

3 Fødevareministeriet finder, at placeringen af forbuddet i dyreværnsloven er hensigtsmæssigt set i lyset af, at forbuddet er rettet mod handlinger mod dyr, og at formålet med reglerne er at beskytte dyrene og dermed at tilgodese dyrevelfærden. I tilfælde af seksuel omgang med dyr, eller hvor der foretages seksuelle handlinger med dyr, og hvor dyret lider overlast i form af smerte, lidelse mv., vil forholdet være dækket af de eksisterende bestemmelser i dyreværnsloven, jf. pkt om gældende ret i lovforslaget almindelige bemærkninger. Fødevareministeriet finder imidlertid, at også tilfælde, hvor dyret ikke lider overlast, bør være omfattet af forbuddet. Fødevareministeriet lægger i den forbindelse bl.a. vægt på, at dyr ikke kan sige fra, og at et forhold mellem mennesker og dyr dermed ikke er ligeværdigt. Fødevareministeriet finder ligeledes, at menneskers seksuelle omgang med dyr, og det at foretage seksuelle handlinger med dyr grundlæggende må anses for at være i modstrid med den respekt og den omsorg for dyrene, som er og bør være fundamental i alle former for omgang med dyr. For så vidt angår medvirken til overtrædelse af den foreslåede 3 a henvises til de almindelige regler om medvirken i straffelovens Almindelige del, 4. kapitel, hvoraf det bl.a. fremgår af straffelovens 23, stk. 1, at den for en lovovertrædelse givne straffebestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen. Straffelovens kapitel 1-11 finder, for så vidt ikke andet er bestemt, anvendelse på alle strafbare forhold, jf. straffelovens 2. For så vidt angår undtagelsen i den foreslåede 3 a, stk. 2, imødekommes forslaget om at lade ordet seksuelle udgå. Fødevareministeriet skal i relation til Det Dyreetiske Råds bemærkninger om hvem, der vil blive omfattet af forbuddet, bemærke, at det fremgår af bemærkningerne til loven, at det er menneskets brug af dyret med henblik på at opnå seksuel tilfredsstillelse i en eller anden form, der tænkes omfattet af forbuddet. Med dette menes, at forbuddet sigter at ramme situationer, hvor mennesket er en aktiv part, hvorfor situationer som den af rådet beskrevne, hvor en person f.eks. ikke hurtigt nok fjerner en hund, der parrer sig med personens ben, ikke vil være omfattet af forbuddet. I forlængelse heraf bemærkes, at hensigten med forbuddet er at forbyde seksuel omgang med dyr, eller det at foretages seksuelle handlinger med dyr uanset påvirkningen af dyret. I relation til spørgsmålet om at lovgive ud fra, hvad et menneske oplever, bemærkes det, at Det Dyreetiske Råds bemærkninger er søgt imødekommet via præcisering i lovbemærkningerne, jf. pkt Lovforslagets indhold. Også rådets bemærkninger om at undtage privatpersoners pleje af dyrs kønsorganer i forbindelse med sygdom er imødekommet i bemærkningerne, jf. pkt Lovforslagets indhold. Klagebestemmelse Dansk Terrier Klub bemærker, at administrationen af hundeloven har vist, at det retssikkerhedsmæssigt er stærkt betænkeligt at begrænse hundeejernes ret til at påklage politiets afgørelser. Det er ifølge Dansk Terrier Klub uacceptabelt, hvis politiet fungerer som både udøvende og dømmende magt i hunderelaterede sager, og det er klubbens generelle holdning, at hundeejere altid skal have mulighed for at få prøvet deres sag ved domstolene. Fødevareministeriet henviser til bemærkningerne til lovforslaget, pkt. 6.2., og præciserer, at der ikke med den foreslåede ændring er tale om begrænsning af klageadgangen eller en ændring af det nuværende to-instansprincip, men blot en præcisering af, at Rigspolitiets afgørelser truffet i medfør af dyreværnsloven 10, stk. 2, ikke kan påklages til fødevareministeren. Afgørelser truffet af Rigspolitiet i medfør af hundeloven og dyreværnsloven kan indbringes for domstolene. 3

4 Samtidig skal det understreges, at det er et almindeligt anvendt forvaltningsretligt princip, at klager behandles ved to instanser under samme ministerium, dvs. at en overordnet myndighed under samme ministerium behandler klager over en underordnet myndigheds afgørelser. Dette princip gælder således på mange andre områder end ved klager over afgørelser i medfør af hundeloven eller dyreværnsloven. Klageadgangen til Rigspolitiet svarer også til, hvad der gælder for klager over øvrige afgørelser fra politiet uden for strafferetsplejen. Det eksisterende klagesystem tilgodeser efter Fødevarestyrelsens opfattelse en grundig og retssikkerhedsmæssigt forsvarlig behandling af klagesager. Bemyndigelsesbestemmelse om avl af familie- og hobbydyr Den Danske Dyrlægeforening, DOSO, Hestens Værn og Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn støtter forslaget om at indføre en bemyndigelsesbestemmelse, der giver ministeren mulighed for at fastsætte regler om avl af familie- og hobbydyr. Dansk Kennel Klub bemærker, at foreningen har deltaget i Arbejdsgruppen om avl af dyr, som har anbefalet indførelse af regler om avl af familie- og hobbydyr. Dansk Kennel Klub understreger, at eventuelle bestemmelser skal gælde for al hundeavl - både organiseret og ikke- organiseret hundeavl. Dansk Terrier Klub støtter bestemmelsen om avl af familie- og hobbydyr og bemærker, at det er vigtigt, at regler, der fastsættes i medfør af bestemmelsen, udelukkende baseres på faktuel viden og videnskabeligt dokumenteret data. DCA- Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug bemærker, at såfremt der fastsættes hensigtsmæssige regler for avl af familie- og hobbydyr, kan denne lovændring sandsynligvis medføre en forbedring af dyrevelfærden for visse racer. Det Dyreetiske Råd bemærker, at rådet ved flere lejligheder har udtalt sig om avl af familie- og hobbydyr. Rådet henviser til sin Udtalelse om avl af dyreracer (1998) og til sin Udtalelse om avl af hunde og katte (1999). Rådet konkluderede her, at det er etisk uacceptabelt at foretage avl, som kan forudses at give anledning til lidelsesvoldende sygdom, væsentlig nedsat funktionsevne eller andre problemer, der har en negativ indflydelse på dyrenes livskvalitet. Rådet henledte desuden i sin udtalelse fra 2008 om familie-og hobbydyr opmærksomheden på, at problemer med arvelige sygdomme og overtypning også forekom ved avl på andre dyrearter, og anbefalingerne om avl af hunde og katte blev derfor udbredt til at omfatte avl af familie- og hobbydyr generelt. Rådet bemærker, at rådet første gang i 1998 pegede på mange af de samme problemer, som Arbejdsgruppen om avl af dyr i 2013 har peget på. Rådet konstaterer, at problemerne ikke er løst ad frivillighedens vej, og tilslutter sig på den baggrund forslaget om at indsætte en bemyndigelsesbestemmelse, der giver ministeren mulighed for at fastsætte regler om avl af familie og hobbydyr. Dyrefondet er af den opfattelse, at reglerne om avl er af så væsentlig betydning, at fastsættelse af regler bør ske direkte i loven og ikke i bekendtgørelsesform. Dyrenes Beskyttelse støtter, at der indføres regler om avl af familie- og hobbydyr, men foreslår, at bestemmelsen udvides til at omfatte dyr generelt sådan, at der også kan fastsættes særlige regler for avl af forsøgsdyr. Dyreværnsforeningen Who Cares bemærker generelt om avl af hunde, at dette foregår på såkaldte hundefabrikker, hvor hunde avles under forhold som er dyrevelfærdsmæssigt stærkt kritisable. 4

5 Dyreværnsrådet finder det positivt, at der indføres bemyndigelse til fastsættelse af regler om avl af familie- og hobbydyr. Rådet finder, at bestemmelsen bør præciseres, således at det sikres, at importerede dyr, som er avlet på dyrevelfærdsmæssig uforsvarlig måde ikke indgår i avlen i Danmark. Rådet nævner, at der eksempelvis kunne fastsættes krav om neutralisering af disse importerede dyr. Det Veterinære Sundhedsråd tilslutter sig den foreslåede bestemmelse om avl af familie- og hobbydyr, men rådet finder dog, at det kan blive vanskeligt at kontrollere, hvorvidt der sker overtrædelser af bestemmelsen. Fødevareministeriet henviser til bemærkningerne til lovforslaget, pkt Fødevareministeriet bemærker, at bestemmelsen indføres på baggrund af anbefalingerne fra Arbejdsgruppen om avl af dyr, og at ministeriet er opmærksomt på, at konklusionerne fra arbejdsgruppen i vidt omfang svarer til konklusionerne fra tidligere udtalelser fra Det Dyreetiske Råd. For at give mulighed for fastsættelse af regler, som inkorporerer de nyeste videnskabelige resultater på området, herunder fremtidige resultater, vurderer Fødevareministeriet, at det er mest hensigtsmæssigt, at bestemmelsen udformes som en bemyndigelsesbestemmelse. Dermed tilslutter Fødevareministeriet sig Dansk Terrier Klubs bemærkninger om, at regulering skal bygge på fakta og videnskabelige resultater. Fødevareministeriet vurderer, at fastsættelse af regler om avl af familie- og hobbydyr vil kunne medvirke til at forebygge og begrænse omfanget af de negative dyrevelfærdsmæssige konsekvenser avl af familie- og hobbydyr kan medføre, og at sådanne regler dermed kan have en præventiv virkning. Fødevareministeriet foreslår, at bestemmelsen omfatter avl af familie- og hobbydyr. Der er i bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om beskyttelse af landbrugsdyr fastsat regler om avl af landbrugsdyr. Forbud mod salg af hunde på markeder Det Dyreetiske Råd, Dyrefondet, Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn, Dansk Kennel Klub, Den Dansk Dyrelægeforening, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Terrier Klub, DOSO, Dyreværnsrådet, Hestens Værn og Det Veterinære Sundhedsråd støtter alle forslaget. Alle påpeger, at forbuddet endvidere bør omhandle andre familie- og hobbydyr. Det Dyreetiske Råd har tidligere påpeget, at der bør være et skærpet tilsyn med markeder og en eventuel revidere af reglerne, ligesom der bude være krav om udlevering af pasningsvejledning ved salg af dyr på markeder. Dyrefondet anbefaler, at det bliver kriminaliseret også at købe hunde og ikke kun at sælge dem. Dyrefondet fremhæver endvidere, at hvis kravet kun vedrører hunde, bør der ske en ændring af hundeloven og ikke af Dyreværnsloven. Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn mener, at definitionen af markeder er forholdsvis snæver. Den Dansk Dyrelægeforening og Dyrenes Beskyttelse anbefaler endvidere, at der fastsættes en bemyndigelsesbestemmelse til at fastsætte regler for online salg af familie- og hobbydyr, da der også sker impulskøb via onlinekøb. Det Veterinære Sundhedsråd støtter forslaget, men forslår, at det reguleres i lov om hunde eller bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr. 5

6 Fødevareministeriet finder, at placeringen af forbuddet i dyreværnsloven er hensigtsmæssig. Forbuddet mod salg af hunde på markeder er én af fire tiltag i "Et bedre hundeliv". Køb og salg af hunde skal ske under ordnede og gennemskuelige forhold, og hundeejere skal vide, hvad de går ind til, når de får en hund. Hunde har et meget forskelligt behov med hensyn til pasning, pleje og motion alt afhængig af racen. På et marked vil risikoen for at komme hjem med en hund, som ikke passer ind i familien være større end for andre familie- og hobbydyr. Det er derfor særligt vigtigt ved køb af hunde, at ejeren har sat sig ordentlig ind i hvad den enkelte hunderace kræver. Fødevareministeriet finder ikke, at salg via internettet er forbundet med lige så stor risiko for impulskøb, som på et fysisk marked, da ejerne har bedre mulighed for at undersøge den konkrete hunderaces behov. Fødevareministeriet finder ikke, at dette på samme måde gør sig gældende ved køb af andre familie- og hobbydyr, da der ikke på samme måde er forskel på de enkelte racer. Fødevareministeriet mener ikke, at der på nuværende tidspunkt er behov for at udvide forbuddet til at omfatte andre dyrearter end hunde eller udvide markedsbegrebet til at omfatte internethandel. Ændringer af rådsstrukturen Dyrefondet finder ikke, at der i lovforslaget er tilstrækkelige argumenter til at nedlægge de ønskede råd. Dansk Kennel Klub tilslutter sig ændringerne af rådsstrukturen. DCA-Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug Aarhus Universitet finder, at der i de fremtidige råd, som er relateret til dyreværnsloven, bør inddrages forskningsbaseret viden om både adfærd, fysiologi og sundhed i relation til lovgivning og regelfastsættelse på dyrevelfærdsområdet. Dyrenes Beskyttelse er enig i ændringen i rådsstrukturen, dog skal sager, der ikke er principielle håndteres af Fødevarestyrelsen. Desuden ønskes en formaliseret forretningsorden, der sikrer en faglig bredde i Det Dyreetiske Råd og Det Veterinære Sundhedsråd. DOSO (støttet af Hestens Værn) mener, at det er vigtigt, at de to tilbageværende råd styrkes økonomisk og via sekretariatsbistand. Der henvises til Fødevareministeriets bemærkninger nedenfor til de enkelte råd. - Dyreværnsrådet (Det særlige råd vedrørende dyreværnsspørgsmål) Dyreværnsrådet tager forslaget om en ændret rådsstruktur på dyrevelfærdsområdet, herunder nedlæggelsen af Dyreværnsrådet til efterretning. Rådet henviser til rådets brev af 25. august 2014 til fødevareministeriet, hvoraf det fremgår, at Dyreværnsrådet finder det beklageligt, at man ønsker at nedlægge rådet. Det fremgår endvidere af brevet, at rådet anerkender, at der findes faglig ekspertise på dyrevelfærdsområdet i Fødevarestyrelsen, men gør opmærksom på, at Dyreværnsrådet har en særlig ekspertise vedrørende spørgsmål om dyreværn, og at rådet både er dyrlægefagligt, forskningsmæssigt og erhvervsmæssigt repræsenteret. Landbrug & Fødevarer bemærker, at man støtter op om revisionen af rådsstrukturen med undtagelse af nedlæggelsen af Dyreværnsrådet. Landbrug & Fødevarer bemærker, at der også fremover er behov for et råd, der hurtigt kan behandle problemstillinger om dyreværn ud fra en faglig ikke-etisk vinkel. Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn bemærker, at dyreværnsorganisationernes indflydelse på nye regler bliver kraftigt udvandet med nedlæggelsen af Dyreværnsrådet og overførslen af 6

7 rådets vigtigste opgave, rådgivning af ministeren ved fastlæggelse af nye regler i medfør af dyreværnsloven, til Det Dyretiske Råd. Det skyldes ifølge foreningen, at Det Dyreetiske Råd er bredere sammensat. Foreningen henviser til bemærkningerne til lovforslaget om dyreværnsloven fra 1991, hvoraf det fremgår, at Justitsministeriet havde behov for faglig rådgivning i forhold til fastsættelse af regler i medfør af lovens bemyndigelsesbestemmelser, og at der var behov for dyreværnsorganisationernes indflydelse på den fremtidige lovgivning. Ifølge foreningen er der ikke overlap mellem Det Dyreetiske Råd og Dyreværnsrådets opgaver. Der er efter Fødevareministeriets opfattelse et andet behov end tidligere i forhold til at henvise visse dyreværnsspørgsmål til Dyreværnsrådet, efter at dyreværnsområdet er overflyttet til Fødevareministeriets ressort, i forhold til da Justitsministeriet var ressortministerium. Fødevareministeriet har mulighed for at indhente viden og undersøgelser fra universiteterne via myndighedsaftalerne til løsning af eventulle opgaver i denne forbindelse. Endelig er det Fødevareministeriets vurdering, at Dyreværnsrådets opgaver i et vist omfang er sammenfaldende med Det Dyreetiske Råds opgaver, idet Det Dyreetiske Råds udtalelser oftest også vedrører spørgsmål omkring dyreværn, og at Det Dyreetiske Råd indhenter faglig bistand, hvor det er nødvendigt for at sikre, at et givent emne også er grundigt fagligt belyst. Med hensyn til Landforeningen Forsøgsdyrenes Værn bemærker Fødevareministeriet, at det følger af dyreværnslovens 27, stk. 1, at dyreværnsorganisationer og andre organisationer, der særligt berøres af reglerne, skal have lejlighed til at udtale sig inden ministeren fastsætter regler i henhold til dyreværnsloven. Det understreges, at denne lovfæstede høringspligt fastholdes og ikke ophæves ved nedlæggelse af Dyreværnsrådet. Jf. også bemærkningerne om Det Dyreetiske Råd nedenfor. - Det Dyreetiske Råd Danmarks Jægerforbund bemærker, at Det Dyreetiske Råd bør tilføres jagtfaglige kompetencer, og at et medlem derfor bør udpeges efter udtalelse fra Jægerforbundet. Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn stiller sig tvivlende overfor om medlemmerne af Det Dyreetiske Råd har den fornødne tid, og finder det uklart hvilke ressourcer, der er afsat til at varetage informations- og debatskabende aktiviteter. Det Dyreetiske Råd bemærker, at det er vigtigt fortsat at sikre den etiske dimension i den politiske rådgivning og i den offentlige debat. Rådet påpeger samtidig, at rådets udtalelser og drøftelser også sker med solid faglig forankring, og at evnen til at adskille faglige og etiske spørgsmål giver vægt til udtalelserne. Det er vigtigt at sikre, at rådets arbejde fortsat foregår på et solidt fagligt grundlag. Rådet påtager sig gerne de foreslåede informations- og debatskabende aktiviteter, men påpeger at det er nødvendigt at sikre, at rådet tilføres de nødvendige ressourcer. Fødevareministeriet vurderer ikke, at der behov for ændring i den måde rådets medlemmer udpeges på, idet den nuværende udpegning giver mulighed for en bred sammensætning af rådet. Med henblik på at synliggøre og præcisere rådets formål og arbejde fremover foreslår Fødevareministeriet, at der udarbejdes en forretningsorden for rådet. Rådet bør i højere grad kunne påvirke området for dyrevelfærd, og Fødevareministeriet foreslår, at visse af de udgifter, som frigøres ved strukturændringerne skal tilføres rådet, som med disse midler forventes at kunne afsætte ressourcer til øgede debat- og formidlingsaktiviteter. Der henvises til bemærkningerne til lovforslaget pkt

8 - Rådet vedrørende Hold af Særlige Dyr DAZA finder det stærkt bekymrende, at rådet nedlægges, da de besidder en stor faglig viden inden for det praktiske hold af en meget bred vifte af eksotiske dyr. DAZA opfordrer til, at Rådet eller dets kompetencer videreføres. Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn mener ikke, at rådets nedlæggelse giver problemer, da rådets opgaver kan varetages af Det Veterinære Sundhedsråd og Det Dyreetiske Råd. Den Danske Dyrelægeforening tilslutter sig nedlæggelse af rådet, hvis deres opgaver på forsvarlig vis kan overdrages til Det Veterinære Sundhedsråd, samt hvis de får tilført de nødvendige faglige kompetencer og administrative ressourcer. Det Veterinære Sundhedsråd finder, at Rådet vedrørende hold af særlige dyr har sin berettigelse og bør bestå. Rådet er en garant for en ensartet vurdering i hele landet foretaget af sagkyndige og højt specialiserede fagfolk på netop dette område. Det Veterinære Sundhedsråd ser hverken faglige eller mulig økonomiske vindinger ved at nedlægge Rådet vedrørende hold af særlige dyr. Det Veterinære Sundhedsråd bemærker, at Rådet vedrørende hold af særlige dyr i indeværende år har kostet mindre end kr. Det Veterinære Sundhedsråd er usikker på hvilke arbejdsopgaver, som de fremadrettet skal varetage, og hvilke opgaver der fortsat består efter nedlæggelse af Rådet vedrørende hold af særlige dyr. Fødevareministeriet finder, at omstruktureringen af rådene, herunder nedlæggelse af Rådet vedrørende hold af særlige dyr, er hensigtsmæssig, og at de kompetencer, som rådet besidder, fortsat vil være at finde i Det Veterinære Sundhedsråd, som i første omgang tænkes tilføjet ét medlem. Rådet vedrørende hold af særlige dyr har medvirket til at opnå en ensartet standard for dyrehandlere og zoologiske anlæg. Fødevareministeriet mener, at Fødevarestyrelsen kan videreføre den af høringsparterne nævnte ensartethed på området. - Det Veterinære Sundhedsråd Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn finder, at lovforslagets tekst bør ændres til Det Veterinære Sundhedsråd består af mindst 6 medlemmer. Derved indeholder loven en vis fleksibilitet, uden at man udvander de nuværende rådsmedlemmers kompetencer. Den Danske Dyrlægeforening mener, at det er essentielt, at der fremadrettet fortsat er repræsentanter fra klinisk praksis, da de bidrager med det nødvendige indblik og kendskab til virkeligheden. Den Danske Dyrelægeforening kan ikke støtte op om, at det ikke længere vil være muligt for Det Veterinære Sundhedsråd at afgive udtalelser på eget initiativ, da de ved disse udtalelser tidligere har fremhævet særlige områder, hvor der er behov for særligt fokus samt belyst generelle problemstillinger om dyreværnsmæssige forhold. DOSO bemærker, at det ekstra medlem af Det Veterinære Sundhedsråd bør være en person med biologisk baggrund frem for en dyrlæge. Det Veterinære Sundhedsråd undres over, at deres tidligere bemærkninger ikke er medtaget i forarbejderne, ligesom de historiske som nuværende betragtninger over Rådets arbejde ikke synes umiddelbart genkendelige. Rådet finder det af afgørende betydning, at der fortsat deltager medlemmer fra klinisk dyrlægepraksis. En ændring af Sundhedsrådets sammensætning som foreslået vil anses for en væsentlig svækkelse af Rådets faglighed. Rådet oplyser, at de udover Fødevareministeriet også i væsentlig grad servicerer andre myndigheder, idet hovedparten af Rådets udtalelser vedrører enkeltsager fra politi og anklagemyndighed. Rådets generelle udtalelser bidrager til bedre dyreværn, hvorfor det vil være en alvorlig svækkelse, så- 8

9 fremt retten til at komme med generelle udtalelser af egen drift fratages Rådet. Via de generelle udtalelser får Rådet indsigt i nyopståede dyreværnsmæssige problemområder og generelle tendenser til uhensigtsmæssig adfærd overfor dyr. Dette har været med til at sætte fokus på skuldersår hos svin, sygdomme og skader hos mink, overdreven brug af tatoveringshammer på svin, hold af dyr der går ude hele døgnet i vinterperioden m.v. Rådet mener ikke, at det at fratage dem udtalekompetencen vil medføre kortere sagsbehandlingstid, snarere tværtimod. Rådet finder endvidere, at spørgsmål i civile sager er af stor vigtighed, og at disse sager får en neutral, ensartet veterinærfaglig vurdering i overensstemmelse med de til enhver tid gældende veterinærfaglige normer på tidspunktet for den konkrete hændelse, hvorfor Rådet fortsat mener, at det skal være muligt for Rådet at besvare disse spørgsmål, men at der skal indføres en hjemmel til at gøre det brugerbetalt. Såfremt ministeriet fastholder denne ændring anbefaler Rådet, at der indføres en overgangsordning, således at Rådet kan færdigbehandle de verserende civile sager, idet disse sager erfaringsmæssigt kan strække sig over flere år. Det Veterinære Sundhedsråd er i tvivl om hvilke opgaver der overdrages, hvis Rådet vedrørende hold af særlige dyr nedlægges. Vedrørende honorering forstår rådet det således, at rådet fremadrettet får betaling for hver enkelt time anvendt i sagsbehandlingen samt mødegodtgørelse og høj kilometertakst. Rådet har ingen kommentarer til dette. Såfremt dette ikke er korrekt forstået, ønsker rådet en forhandling, hvor DDD er til stede. Rådet anmoder om, at der tages højde for honoreringen af sagkyndig bistand. Rådet anmoder om, at sekretariatet er på linje med de øvrige, og er en selvstændig og uafhængig enhed, således at rådets og sekretariatets uafhængighed ikke kan anfægtes. Fødevareministeriet kan oplyse, at det fortsat er planen, at der skal deltage to praktiserende dyrlæger i Det Veterinære Sundhedsråd. Fødevareministeriet skal gøre opmærksom på, at Det Veterinære Sundhedsråd efter anmodning fra Fødevareministeriet kan udarbejde generelle udtalelser. Det er alene muligheden for at udarbejde generelle udtalelser af egen drift, der med lovforslagets vedtagelse ikke længere vil være mulighed for. Fødevareministeriet finder, at fratagelsen af mulighed for at forelægge civile sager for Det Veterinære Sundhedsråd vil være med til at nedbringe sagsbehandlingstiderne, hvorfor dette ikke påtænkes ændret. Fødevarestyrelsen vil etablere en overgangsordning i forbindelse med revision af de eksisterende bekendtgørelser. Fødevareministeriet kan oplyse, at alle rådets medlemmer, herunder det nye påtænkte medlem, vil modtage et årligt honorar for deres arbejde i rådet. Der vil ikke blive udbetalt et ekstra honorar for arbejdet vedrørende hold af særlige dyr, da Fødevareministeriet finder, at det ved fjernelse af muligheden for forelæggelse af civile retssager vil være muligt at behandle sager vedrørende hold af særlige dyr indenfor det samlede tidsforbrug, som Det Veterinære Sundhedsråd i dag bruger. Fødevareministeriet vil indgå i en dialog med rådet omkring deres fremtidige arbejdsopgaver, opgavefordeling og procedurer. Fødevareministeriet kan oplyse, at der vil ske en revision af de eksisterende bekendtgørelser samt vejledning for Det Veterinære Sundhedsråd. Fødevareministeriet kan oplyse, at rådets sekretariat vil få tilføjet de ressourcer, som Fødevarestyrelsen i dag har afsat til opgaven. 9

10 Bemærkninger i forbindelse med høring af de godkendte zoologiske anlæg Københavns Zoologiske Have, Odense Zoo, GIVSKUD ZOO, AQUA Akvarium & Dyrepark, Skandinavisk Dyrepark, Randers Regnskov, DAZA, JM ZooConsult, Nordsøen Oceanarium & Forskerpark, Kattegatcentret, Den Blå Planet og Ree Park Safari mener, at denne ekspertise Rådet vedrørende hold af særlige dyr har, vil gå tabt ved en nedlæggelse. Man stiller sig uforstående over for den forslåede procedure med indhentelse af sagkyndig udtalelse, da formålet med rådet var at skabe en ensartethed over hele landet og sikre fagligheden ved godkendelse af anlæg. Ved en sagkyndig udtalelse vil det være vigtigt at lægge vægt på krav til indretning, der tilgodeser dyrenes velfærd, uddannelse af personale, professionel formidling, deltagelse i avlsprogrammer, deltagelse i international dyreregistrering og opfyldelse af EU's zoo-direktiv m.v. De zoologiske anlæg savner en mere konkret beskrivelse af, hvordan man i fremtiden vil sikre, at disse krav stadig opfyldelse og en definition af, hvad Fødevarestyrelsen forstår ved en sagkyndig. De foreslår på det kraftigste, at man bevare en central rådgivning, der kompetencemæssigt dækker de zoologiske og veterinære fagområdet, så man fortsat har et solidt og landsdækkende vurderingsgrundlag at tage beslutninger på baggrund af. Københavns Zoologiske Have anbefaler endvidere, at Det Veterinære Sundhedsråd tilføres tilsvarende ekspertise, så rådgivningen fortsat kan foregå på et solidt fagligt grundlag. København Zoologiske Have bemærker endvidere, at omkostningerne til Rådet vedrørende hold af særlige dyr er meget lille og evt. kan dækkes ved at indføre brugerbetaling for de zoologiske anlæg, der anmoder om godkendelse. GIVSKUD ZOO og Kattegatcentret anbefaler endvidere, at Det Veterinære Sundhedsråd tilføres andre relevante faglige kompetencer end det veterinære, så som biologiske, zoomanagementmæssige, bygningstekniske og publikumslogistiske, og lader DAZA stå for udpegningen af 2-3 medlemmer af rådet. Fødevareministeriet finder, at Det Veterinære Sundhedsråd vil være i stand til at løfte opgaverne vedrørende hold af særlige dyr, idet der tilføres et ekstra medlem, der besidder kompetencer indenfor dette område. Fødevareministeriet vil udarbejde retningslinjer om, hvad en udtalelse skal indeholde. Der vil bl.a. være krav til indretningen, der skal tilgodeser dyrenes velfærd, ligesom uddannelse af personale og professionel formidling skal være en del af udtalelsen. Endvidere vil der ved godkendelse lægges vægt på deltagelse i avlsprogrammer og i international dyreregistrering, samt betingelserne i EU's zoo-direktiv (nr. 99/22) skal være opfyldt. Fødevareministeriet vil i samarbejde med Rådet vedrørende hold af særlige dyr fastlægge kriterier for, hvem der er sagkyndige til at komme med udtalelser. 10

Vedr. høring om forslag til lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger.

Vedr. høring om forslag til lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger. Det Dyreetiske Råd Grønnegårdsvej 8 Telefon: 3533 3075 1870 Frederiksberg C e-mail: sbc@sund.ku.dk 28. november 2014 Att.: Zoheeb Iqbal Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 134 Bilag 1 Offentligt (01) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyrevelfærd og veterinærmedicin/heta

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg NOTAT Dyrevelfærd og Veterinærmedicin J.nr. 2016-15-30-00050 Ref. CHRLI/KISE Dato: 30-10-2016 Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2004-156-0101 Dok.: NIP20371 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 26. oktober 2004 fra Folketingets Retsudvalg om forslag til lov

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter

Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Stationsparken 31 2600 Glostrup 11. juli 2012 9.14.19 Att.: hoering@fvst.dk Høring over bekendtgørelse om uddannelse af personer, der beskæftiger

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyrevelfærd og veterinærmedicin/kise Sagsnr.: 2014-15-30-00003 Dato: 29. januar 2015 Notat om høringssvar

Læs mere

Vores overordnede betragtninger uddybes i det efterfølgende.

Vores overordnede betragtninger uddybes i det efterfølgende. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Høringssvar sendt pr. e-mail: Til: hoering@fvst.dk Kopi: ansg@fvst.dk & mehul@fvst.dk 2013.10.17 Lov om ændring af lov om hunde samt mark

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin 2008/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Dyrevelfærdskontoret, j.nr. 2008-5400-0009 Fremsat den 28. januar 2009 af justitsministeren

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. november 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2010-5410-0093 Dok.: CWS41266 Samlenotat

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 55 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cc: lvi@ftnet.dk, mae@ftnet.dk 4. december 2013 Lovudkast

Læs mere

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt

Retsudvalget B 111 Bilag 9 Offentligt Retsudvalget 2008-09 B 111 Bilag 9 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 111, 177 og 184 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Retsudvalget den 2. oktober 2009 Beretning over B 111 Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 1 Offentligt (01)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 1 Offentligt (01) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 1 Offentligt (01) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyrevelfærd og Veterinærmedicin/MEHUL

Læs mere

Høringssvar til : Forslag til lov om ændring af lov om hunde. Hundelovens formål er at beskytte mennesker mod hunde.

Høringssvar til : Forslag til lov om ændring af lov om hunde. Hundelovens formål er at beskytte mennesker mod hunde. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringssvar til : Forslag til lov om ændring af lov om hunde. Hundelovens formål er at beskytte mennesker mod hunde.

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt (01) Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København,13. februar 2014 Sagsnr.: 23643 Dok.nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato:

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 31. juli 2015 Sag 126/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Erling Kragh-Pedersen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aalborg den 31. oktober 2014 og

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 41 - Bilag 7 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Den 29. januar 2007 J.nr. 3947.274 [24.TEL.OTN] MR/ck DSI s høringssvar til høring

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forbud mod hold af ræve

Betænkning. Forslag til lov om forbud mod hold af ræve Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 L 80 Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. marts 2009

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/ Dyrevelfærd og Veterinærmedicin Sagsnr.: 2014-15-269-00421/Dep. sagsnr: 23914 Den 31. januar 2014 FVM 227 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 143 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ophævelse af revisionsbestemmelse) 1 I lov nr. 173 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde

Forslag. Lov om ændring af lov om hunde Forslag til Lov om ændring af lov om hunde (Undtagelse fra aflivning af visse ulovlige hunde i særlige tilfælde) 1 I lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 11. januar 2017, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Forslag. Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen 2013/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 20. november 2013 af Pernille Skipper (EL), Rosa Lund (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Nikolaj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr. til

Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade København K. Sendt pr.  til Justitsministeriet Att. Nanna Due Binø Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt pr. e-mail til databeskyttelse@jm.dk Forsikring & Pensions bemærkninger til Udkast til forslag til lov om supplerende bestemmelser

Læs mere

Spørgsmål til Ministeren

Spørgsmål til Ministeren Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 21 Offentligt (01) Spørgsmål til Ministeren Om hundeloven Irene Sönnichsen - 5. feb. 2014 Undertegnede, har fået et brev fra Ministeriet for

Læs mere

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 268 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser BEK nr 511 af 23/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. maj 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 29024 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Rigsrevisionens notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde Oktober 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige

REDEGØRELSE om lovovervågning af retsplejelovens 267 b om god skik for rettergangsfuldmægtige Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 426 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. april 2011 Kontor: Civilkontoret Sagsbeh: Morten Daniel Dahm- Hansen Sagsnr.: 2011-440-0002 Dok.: 178118 REDEGØRELSE

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 6. juni 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2006-5401-0032 Dok.: AWE40674 Udkast til Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger Lovforslag nr. L 134 Folketinget 2014-15 Fremsat den 5. februar 2015 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger (Forbud

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag om ændring af lov om mark- og vejfred.

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag om ændring af lov om mark- og vejfred. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen og departementet Kontor/initialer: Økologi & Landbrugslov/TIPA og Erhvervsenheden/NIHJ Sagsnr.: 19346, departementet Dato:

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning

Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 09-02-2005 J.NR.: 04-012602-05-0066 REF.: Notat om udkast til forslag til lov om juridisk rådgivning 1. Indledning Advokatrådet

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING

Praksisudvalget AAU (PU AAU) Regler FORMÅL OG AFGRÆNSNING Rektorsekretariatet Dokument dato: 29.06.2017 Dokumentansvarlig: Signe Hernvig Senest revideret: 29.06.2017 Senest revideret af: Signe Hernvig Dato for næste revision: Godkendt dato: 28.06.2017 Godkendt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Vejledning om hundelovens forbudsordning

Vejledning om hundelovens forbudsordning Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2010-5430-0272 Dok.: MCO41112 Vejledning om hundelovens forbudsordning 1. Indledning Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget.

Bemærkningen giver således ikke anledninger til ændringer af lovforslaget. Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 L 74 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 193.47H.271 Høringsnotat Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m. v., lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn Henstillet til skattedepartementet at undergive en sag om arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn en fornyet vurdering.

Læs mere

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt

Transportudvalget L 192 Bilag 5 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 192 Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 20. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Følgende høringsparter har oplyst, at de ingen bemærkninger har til udkastet til lovforslaget: Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Erhverv.

Følgende høringsparter har oplyst, at de ingen bemærkninger har til udkastet til lovforslaget: Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Erhverv. Høringsnotat vedrørende Udkast til forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse Lovudkastet blev sendt i ekstern høring hos en bred kreds af myndigheder og organisationer m.v. den 26. september

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Asyl.visumkontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I

Læs mere

Samrådstale Til brug ved samråd AP den 17. marts 2010 i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Samrådstale Til brug ved samråd AP den 17. marts 2010 i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 259 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Samrådstale Til brug ved samråd AP den 17. marts 2010 i

Læs mere

Fremsat den... af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (...) Forslag. til Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger

Fremsat den... af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (...) Forslag. til Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger Fremsat den... af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (...) Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger (Forbud mod sex med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) i Grønland. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat 25. august 2016 TS31711-00001 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed

Læs mere

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16.

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16. Kommentarer til høring over forslag til ændring af psykologloven Den 13. september 2016 Læsevejledning: Ved gennemlæsning af dette notat med kommentarer til bemærkningerne, vil det være en god idé at læse

Læs mere

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 22. maj 2017. Nr. 496. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere