Der er modtaget høringssvar fra Datatilsynet, Udbetaling Danmark (UDK) og en privat borger (PB).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er modtaget høringssvar fra Datatilsynet, Udbetaling Danmark (UDK) og en privat borger (PB)."

Transkript

1 NOTAT J.nr Ref. DONI/MORBLO Den 3. oktober 2018 Høringsnotat forslag til lov om ophævelse af en række love på Miljø- og Fødevareministeriets og Udenrigsministeriets områder Baggrund Udkast til forslag til lov om ophævelse af en række love på Miljø- og Fødevareministeriers og Udenrigsministeriets områder har til formål at gøre det nemmere for borgere og virksomheder at orientere sig i lovgivningen på Miljø- og Fødevareministeriets og Udenrigsministeriets ressortområder og dermed få kendskab til deres rettigheder og pligter. Dette søges opnået ved at ophæve en række ældre primært støtte- og tilskudslove, som enten ikke længere er i brug eller er under udfasning. For at sikre statskassen mod tab indeholder lovforslaget dog samtidig nogle overgangsregler for visse af de omfattede love, som gør det muligt at inddrive den udestående fordringsmasse og fremsætte krav om tilbagebetaling af ydet tilskud m.v. Udkastet til lovforslaget har været sendt i høring i perioden 11. juli til 10. august 2018 hos en bred kreds af interessenter. Lovforslaget har endvidere været offentliggjort på høringsportalen i samme periode. Der er modtaget høringssvar fra Datatilsynet, Udbetaling Danmark (UDK) og en privat borger (PB). Generelt PB bemærker, at det er mindre hensigtsmæssigt at ophæve love, men så skrive, at de stadigvæk er gældende. Det anføres, at hvis man ophæver en regel og markerer den som historisk i Retsinformation, så gør man det vanskeligere for brugerne at overskue, at nogle af de ophævede regler rent faktisk stadig kan bruges og dermed er gældende. Det foreslås, at man enten vedtager loven uden overgangsbestemmelser eller fastsætter en slutfrist på f.eks. 1. år. Miljø- og Fødevareministeriet skal hertil bemærke, at de love, der er medtaget i det foreliggende lovforslag i al væsentlighed vedrører ældre støtte- og tilskudslove, hvorunder der ikke længere ydes støtte eller gives tilskud. Det er derfor ministeriets vurdering, at det overordnet set vil være mest brugervenligt at ophæve lovene, idet der ellers kan opstå tvivl om, hvorvidt der fortsat kan søges om støtte eller tilskud efter de enkelte love. Af samme grund er der også praksis i ministeriet for at ophæve sådanne love, hvor der kun resterer en begrænset mængde udestående fordringer, og overgangsbestemmelserne er indsat i ophævelsesloven for at sikre statskassen mod tab. Der henvises til lov nr. 849 af 20. december 1989 og lov nr. 199 af 7. april Bemærkningen har ikke ført til ændringer i lovforslaget. Landbrugsstyrelsen Nyropsgade København V Tlf CVR EAN

2 Høringssvaret fra PB indeholder endvidere en række generelle betragtninger om regelforenkling, som ikke specifikt vedrører det foreliggende lovforslag. Disse bemærkninger behandles derfor ikke i høringsnotatet. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 6 lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere UDK bemærker, at der i dag administreres en mindre restportefølje af tilgodehavender i henhold til indfriede statsgarantier, som var ydet i henhold til lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere. Restfordringerne er opstået i forbindelse med indgåelse af frivillige afviklingsordninger eller etablering af indefrysning/spærreprioriteter med henblik på at minimere statskassens tab. Da der fortsat administreres en mindre restportefølje under ordningen, opfordrer UDK til, at overgangsbestemmelserne i lovforslagets 16, stk. 4 og 6, tilpasses, således at disse også omfatter lovforslagets 6 om ophævelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere. Miljø- og Fødevareministeriet skal hertil bemærke, at UDK s opfordring om ændring af overgangsbestemmelsen i lovforslagets 16, stk. 4, er taget til følge, således at lovforslagets bemærkninger vedr. 6 er uddybet med en beskrivelse af restfordringerne, og overgangsbestemmelsen i den nuværende 15, stk. 2, er tilpasset i overensstemmelse med UDK s forslag. For så vidt angår opfordringen om indsættelse af en henvisning til 6 i overgangsbestemmelsen i lovforslagets 16, stk. 6, bemærkes, at lov om landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. (høringsudkastets 10) og lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank (høringsudkastets 13) er udgået af lovforslaget, jf. bemærkningerne nedenfor til 10 og 13. Ligeledes er datoen for ophævelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme (høringsudkastets 9) og lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. (høringsudkastets 11) udskudt indtil 1. januar Endeligt resterer der kun ét forhold under innovationsloven (høringsudkastets 7), og der findes ikke gældende bekendtgørelser udstedt efter lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere (høringsudkastets 6), lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. (høringsudkastets 12) og lov om støtte og statsgaranterede lån til fiskeriet (høringsudkastets 15). Det er på denne baggrund ministeriernes opfattelse, at overgangsbestemmelserne i høringsudkastets 16, stk. 5 og 6, er overflødige, og de er derfor ikke medtaget i det fremsatte lovforslag. Til 10 lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. UDK bemærker, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at ophæve lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v., da der resterer en ikke ubetydelig portefølje af statsgaranterede etableringslån til yngre jordbrugere, som UDK varetager administrationen af. Aktiviteten er efter det oplyste af daglig karakter, og porteføljen udgjorde ultimo 2017 i alt 800 lån og et samlet udlån på 733 mio. kr. UDK bemærker endvidere, at det er deres opfattelse, at en ophævelse af loven vil bidrage til at mindske gennemsigtigheden for låntagerne, og at det er vigtigt, at disse har let adgang til at orientere sig om de hjemler og regelsæt, der er gældende for ordningen. UDK opfordrer på den baggrund til, at loven videreføres. Miljø- og Fødevareministeriet skal hertil bemærke, at på grund af størrelsen af de samlede udestående fordringer og den fortsatte administration under loven er det fremsatte lovforslag tilpasset i overensstemmelse med UDK s forslag, og lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. er ikke medtaget i det fremsatte lovforslag. Til 13 lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank 2

3 UDK bemærker, at det ikke er hensigtsmæssigt at ophæve lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank, da der finder aktivitet sted i et noget større omfang end aktiviteten i de øvrige ordninger, der omfattes af ophævelseslovforslaget. Det oplyses, at der er daglig aktivitet i ordningen, og at der pt. er et samlet udlån på ca. 228 mio. kr. fordelt på 312 lån. Det anføres, at der foretages løbende sagsbehandling vedrørende de resterende udlån, som f.eks. kan være sagsbehandling i forbindelse med gældsovertagelse, overførsel af lån fra et fartøj til et andet fartøj, kvotesalg, ordinære og ekstraordinære indfrielser af lån, kvittering af pantebreve, udsendelse af terminsopkrævninger og opfølgning herpå, håndtering af nødlidende udlån m.v. Hertil kommer administration af de særlige fiskeribankobligationer, der blev udstedt for at finansiere udlånene. Fiskeribankobligationerne var oprindeligt statsgaranterede, men er efter bankens nedlæggelse de facto statsobligationer. Der resterer 2 serier med en cirkulerende obligationsmængde på ca. 236 mio. kr. Obligationerne er fondsbørsnoterede i Nasdaq og administreres i henhold til aftale af Danske Bank. Danmarks Nationalbank holdes løbende orienteret om den cirkulerende obligationsmængde. Der er stadig en betydelig portefølje udlån/obligationer, og der er stadig betydelig aktivitet på især udlånssiden. Det må på den baggrund anses for vigtigt, at låntagere og obligationsejere har let adgang til at orientere sig om de hjemler og regelsæt, der er gældende for ordningen. Dette sker mest hensigtsmæssigt ved at videreføre loven indtil videre. Skulle Udenrigsministeriet fastholde ønsket om en ophævelse af lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank, finder UDK det vigtigt, at hjemmelsgrundlaget for UDK s fortsatte administration af ordningen er sikret i overgangsbestemmelserne. Derudover bør det særskilt sikres, at børsnoteringen af obligationerne ikke er til hinder for en ophævelse af loven. Udenrigsministeriet skal hertil bemærke, at på grund af størrelsen af den samlede udestående fordringsmasse og den fortsatte væsentlige aktivitet under loven, tages UDK s opfordring til en videreførelse af loven til følge, og lovforslaget er tilpasset i overensstemmelse med UDK s forslag. Til 16, stk. 3 (nu 15, stk. 1) overgangsbestemmelse om fortsat anvendelse vedr. tilskud og tilsagn om tilskud UDK bemærker, at der i bestemmelsen bør henvises til lovforslagets 12, der omhandler den foreslåede ophævelse af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v., da ordningen indeholdt et tilskudselement. Miljø- og Fødevareministeriet skal hertil bemærke, at støtte i form af tilskud efter loven kun kunne ydes i 10 år til investering, der blev påbegyndt og afsluttet i perioden fra 1. december 1985 og til 1. oktober Tilskudsadministrationen blev varetaget af ministeriet selv. Det er ministeriets vurdering, at det er unødvendigt at indsætte en henvisning til loven i den nuværende overgangsbestemmelse i 15, stk. 1, idet der ikke længere er aktive sager om tilskudsordningen. Til 16, stk. 4 (nu 15, stk. 2) overgangsbestemmelse om fortsat anvendelse vedr. statsgaranterede lån UDK foreslår, at 11 vedrørende lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. tillige omfattes af overgangsbestemmelsen. Miljø- og Fødevareministeriet skal hertil bemærke, at der efter 2 i lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. kunne ydes garanti for lån, der optoges af jordbrugeren med henblik på gennemførelse af forbedringsplaner for jordbrugsbedrifter. Lovens kapitel 1 om forbedringsplaner for jordbrugsbedrifter blev ophævet ved bekendtgørelse nr. 964 af 27. oktober 2000 efter bemyndigelse i 28, stk. 2, nr. 1, i lov nr. 338 af 17. maj De ophævede lovbestemmelser er dog fortsat gældende for de garantier, der blev ydet for lån til gennem- 3

4 førelse af forbedringsplaner for jordbrugsbedrifter efter lovens 2 inden bestemmelsernes ophævelse, jf. 28, stk. 3, i lov nr. 338 af 17. maj Som det fremgår ovenfor, så er lov om landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. udgået af det fremsatte lovforslag, jf. bemærkningerne ovenfor til høringsudkastets 10. Idet overgangsbestemmelsen i 28, stk. 3, i lov om landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v., som viderefører reglerne om forbedringsplaner for jordbrugsbedrifter, således ikke berøres af lovforslaget, er det Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at UDK s administration af garantier for lån til gennemførelse af forbedringsplaner for jordbrugsbedrifter ydet efter 2 i lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999 er upåvirket af forslaget til ophævelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. UDK bemærker endvidere, at den administration, som UDK varetager i henhold til de love, der er nævnt i lovforslagets 9 (lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme) og 13 (lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank), ikke kun vedrører statsgarantier, men også omfatter bl.a. administrationen af obligationer og lån. Det foreslås derfor, at formuleringen af overgangsbestemmelsen i lovforslagets 16, stk. 4, udvides, så formuleringen bliver så bred, at den fuldt ud dækker den administration, der varetages af UDK i dag. Miljø- og Fødevareministeriet skal for så vidt angår lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme bemærke, at ordlyden af overgangsbestemmelsen er ændret, således at verserende sager i første instans efter lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme kan færdigbehandles og påklages efter de hidtil gældende regler, ligesom Miljø- og Fødevareklagenævnet vil kunne træffe afgørelse i disse sager efter de hidtil gældende regler, også efter lovens ophævelse. Vedrørende Lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank bemærkes, at denne lov er taget ud af lovforslaget, jf. bemærkningerne ad 13 ovenfor. Med disse tilpasninger er det ministeriets vurdering, at der ikke kan herske tvivl om hjemmelsgrundlaget for UDK s fortsatte administration af den udestående fordringsmasse. Til 16, stk. 5 overgangsbestemmelse vedr. bemyndigelse til fortsat at fastsætte regler vedr. tilskud UDK foreslår, at overgangsbestemmelsen i 16, stk. 5, tilføjes en henvisning til 12 vedr. lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. Miljø- og Fødevareministeriet skal hertil bemærke, at UDK s forslag ikke er imødekommet, da bemyndigelsen til at fastsætte regler efter de i medfør af lovforslaget ophævede love ikke er medtaget i det fremsatte lovforslag. Dette skyldes bl.a. de øvrige tilpasninger, der er foretaget i lovforslaget efter høring som beskrevet ovenfor vedrørende høringsudkastets 6. Da der i øvrigt ikke er gældende bekendtgørelser udstedt efter lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. (høringsudkastets 12), er det Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at den pågældende bestemmelse i høringsudkastets 16, stk. 5, er overflødig, og den er derfor ikke medtaget i det fremsatte lovforslag. Til 16, stk. 6 - overgangsbestemmelse UDK foreslår, at udtrykket udløst statsgarantilån i bestemmelsen erstattes af formuleringen statslån fra indfriede eller indløste statsgarantier. 4

5 Miljø- og Fødevareministeriet skal hertil bemærke, at UDK s forslag ikke er imødekommet, da bemyndigelsen i 16, stk. 6, til at fastsætte regler efter de i medfør af lovforslaget ophævede love ikke er medtaget i det fremsatte lovforslag. Dette skyldes bl.a. de øvrige tilpasninger, der er foretaget i lovforslaget efter høring som beskrevet ovenfor vedrørende høringsudkastets 6. 5

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. LBK nr 37 af 04/01/2017 Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000038 Senere ændringer til

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra Finanstilsynet og Finans Danmark.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra Finanstilsynet og Finans Danmark. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høringsnotat Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 1910 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000010 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 33 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000034 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Afløsning af Grundbyrder og flere andre love

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Afløsning af Grundbyrder og flere andre love J.nr.: 18-110-000004 Ref. doni/morblo Den 15. juni 2018 Forslag til Lov om ophævelse af lov om Afløsning af Grundbyrder og flere andre love Miljø- og Fødevareministeriet Lov nr. 505 af 28. september 1918

Læs mere

Notat om høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme.

Notat om høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem landbrugsejendomme. NOTAT Bilag 4 Jordfordeling & Landbrugslov J.nr. 18-1520-000417 Ref. JOSROL Den 21. juni 2019 Notat om høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om tilskud til erhvervsrettede jordfordelinger mellem

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om refinansiering af realkreditlån m.v. i landbrugsejendomme LBK nr 1694 af 14/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000015 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 781 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000007 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af en række love på Miljø- og Fødevareministeriets og Udenrigsministeriets områder. Lovforslag nr. L 54 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af en række love på Miljø- og Fødevareministeriets og Udenrigsministeriets områder. Lovforslag nr. L 54 Folketinget Lovforslag nr. L 54 Folketinget 2018-19 Fremsat den 4. oktober 2018 af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen) Forslag til Lov om ophævelse af en række love på Miljø- og Fødevareministeriets

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-12232- 000004 Ref. KBK 3. oktober 2018 Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v.

Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om imødegåelse af indlåsningseffekter på inkonverterbare realkreditlån m.v. (Forlængelse og udvidelse af indlåsningsordningen)

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/ Ministeren bedes oversende et eksemplar af Fiskeribankens vedtægter.

Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/ Ministeren bedes oversende et eksemplar af Fiskeribankens vedtægter. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 24 Spørgsmål 12 Offentligt Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/173345 Folketingets Finansudvalg har i skrivelse af 3. januar 2006 ad

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 3 Offentligt 16. november 2015 J.nr. 15-1432243 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi

Forslag. Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi Lovforslag nr. L 10 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til Lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Præcisering af bemyndigelsesbestemmelse

Læs mere

Forslag. Forslag til lov om private fællesveje

Forslag. Forslag til lov om private fællesveje Lov nr. 1537 af 21. december 2010 om private fællesveje Fremsat den 5. november 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Forslag til lov om private fællesveje Kapitel 16 Ikrafttræden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren

Bekendtgørelse af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren LBK nr 35 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000036 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Høringsnotat om bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse

Høringsnotat om bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet FGU Task Force Høringsnotat om bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse Frederiksholms Kanal 26 1220 København

Læs mere

J.nr Høring over udkast til vejledning om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

J.nr Høring over udkast til vejledning om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Dato11. juni 2015 Side 1 af 5 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Boliglovgivning Gammel Mønt 4 1117 København K Att.: Pia Scott Hansen Sendt pr. e-mail til mbbl@mbbl.dk og psh@mbbl.dk J.nr. 2015-338

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed udkast til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse samt tilhørende miljørapport i offentlig høring

Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed udkast til ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse samt tilhørende miljørapport i offentlig høring NOTAT Erhvervsregulering J.nr. 2018-7378 Den 24. oktober 2018 Høring af ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse (selvstændige emissionsfaktorer for avlsorner, præcisering af regler om kontinuitetsbrud samt

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Udkast. 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i lovtidende.

Udkast. 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i lovtidende. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 37 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 10. november 2005 Udkast Forslag til lov om ophævelse af lov hvorved Regjeringen bemyndiges til at meddele "den

Læs mere

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet Johanne Daugaard Thomsen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Finanstilsynet har den 26. oktober 2010 fremsendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 L 159 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven)

Bekendtgørelse af lov om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven) LBK nr 22 af 04/01/2017 Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000025 Senere ændringer til

Læs mere

Høring over udkast til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Høring over udkast til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen Til høringsparterne Erhverv Ref. KAPET/AMADS/MAESA Den 17. oktober 2016 Høring over udkast til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sender hermed udkast til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

HOVEDSTADENS BEREDSKAB BM02 bilag 2 pkt. 04 HBR Høringssvar ændring af beredskabsloven HOVEDSTADENS Forsvarsministeriet [fmn@fmn.dk] Høring over udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

6. november 2017 FM 2018/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

6. november 2017 FM 2018/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 6. november 2017 FM 2018/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund for forslaget Den overordnede baggrund for ændringsforslaget er et ønske fra

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om supplerende nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler

Høring over udkast til bekendtgørelse om supplerende nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Til høringsparterne på vedlagte liste J.nr. 19-1224-000001 Ref. KBK Den 3. april 2019 Høring over udkast til bekendtgørelse om supplerende nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler Hermed sender

Læs mere

Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag. til Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af fødevareministeren (Henrik Høegh) Forslag til Lov om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. (Nedlæggelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 1. august 2007 EM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Dette lovforslag indebærer en ajourføring af 9 i landstingslov om stempelafgift. Ajourføringen

Læs mere

Resumé vedrørende anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer

Resumé vedrørende anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer Finanstilsynet 25. juni 2010 J.nr. 1911-0056 /mos Resumé vedrørende anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om en garantifond for indskydere og investorer 1. Indledning Anordningen sætter den danske

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere

Bekendtgørelse af lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere LBK nr 1693 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000011 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger)

Forslag. til. (Gebyr for underretninger om udlægsforretninger) Høringsudkast Forslag Sagsnr. 2017-324 Doknr. 470813 Dato 03-07-2017 til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Tilskudsordningen NOTAT. Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. KBK Den 3. oktober 2018

Tilskudsordningen NOTAT. Miljø & Biodiversitet J.nr Ref. KBK Den 3. oktober 2018 NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-1224-000002 Ref. KBK Den 3. oktober 2018 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til bedrifter med produktion af fjerkræ eller mink som kompensation

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 7 Offentligt. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj Betænkning. over

Retsudvalget L Bilag 7 Offentligt. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj Betænkning. over Retsudvalget L 166 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 166 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser

Læs mere

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor H Ø R I N G Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til lef@ftnet.dk og asn@ftnet.dk. Høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget.

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget. Høringsnotat til Folketingets Grønland s- udvalg 17. marts 2016 Høringsnotat vedrørende forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse - Lxx 1. Indledning Lovforslaget

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til parterne på vedlagte høringsliste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 9. februar 2016 Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast

Læs mere

Notits om høringssvar til ny havbrugsbekendtgørelse

Notits om høringssvar til ny havbrugsbekendtgørelse EU & Fiskeriregulering J.nr. 16-7133-000003 Ref. MACHMO Den 4. januar 2017 Notits om høringssvar til ny havbrugsbekendtgørelse I forbindelse med den offentlige hørings af udkast til bekendtgørelse om etablering

Læs mere

3. Bemærkninger til enkeltelementer i bekendtgørelsesudkastet

3. Bemærkninger til enkeltelementer i bekendtgørelsesudkastet Høringsnotat over ændring af bekendtgørelse nr. 131 af 7. februar 2013 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 14 af 7. januar 2014 1. Indledning

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Høring om ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i (j.nr )

Høring om ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i (j.nr ) NaturErhvervstyrelsen Center for Fiskeri Att. Martin Chemnitz Mortensen/ Martin Andersen Nyropsgade 30 1780 København V Mail:fiskeri@naturerhverv.dk Dato:.20. februar 2017 Nordensvej 3, Taulov 7000 Fredericia

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Permanent tilskudsmodel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

NOTAT. Vandplanlægning J.nr. SVANA Ref. SPe Den 11. september 2017

NOTAT. Vandplanlægning J.nr. SVANA Ref. SPe Den 11. september 2017 NOTAT Vandplanlægning J.nr. SVANA-400-00013 Ref. SPe Den 11. september 2017 Notat om høring af udkast til bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande,

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 56 Bilag 5 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes

Læs mere

Lovforslaget blev som udkast sendt i høring den 10. juli 2018 med frist for afgivelse af høringssvar den 14. august 2018.

Lovforslaget blev som udkast sendt i høring den 10. juli 2018 med frist for afgivelse af høringssvar den 14. august 2018. NOTAT Dyresundhed, Dyrevelfærd & Veterinærmedicin og Foder & Fødevaresikkerhed J.nr. 2017-28-30-00088 Ref. SIBZU, HCHR, KISE, BETJO Den 21. august 2018 Høringsnotat vedrørende høring over udkast til lovforslag

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 200 Bilag 16 Offentligt J.nr. 2009-321-0013 Dato: 20. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 200 - Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og lov om ændring

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere. (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere. (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv. Fødevareministeriet 2. afdeling, 3. kontor Sagsnr: 12.317 Den 11. august 2008 JER/ Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse (Afskaffelse af

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed

Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed Spar Nord Bank A/S Att.: Bestyrelsen og direktionen cc: Intern og ekstern revision 21. maj 2019 Ref. SBP J.nr. 6252-0158 Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed 48 a, stk. 1, jf. 53 b, stk.

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Høringsnotat. Udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Høringsnotat Udkast til bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Udkast til bekendtgørelsen og vejledningen blev sendt i ekstern høring den 6. juli 2018 med frist

Læs mere

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring:

I lov om landdistriktsfonden, jf. lov nr af 16. december 2014, foretages følgende ændring: EU & Erhverv J.nr. Ref. Oen Den 1. februar 2017 Udkast til forslag til ændring af lov om landdistriktsfonden (mulighed for at undtage støtteordninger med standardomkostninger fra tilbudslovens regler)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger

Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST J.nr. 135088-000675 HQ/CBD 2. maj 2014 NOTAT RANDERS SPORTS COLLEGE GARANTIER & UNDERSKUDSDÆKNING KOMMUNAL GARANTI PÅ REALKREDITLÅN Der er ydet realkreditlån i Randers Sports College af Realkredit Danmark.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne)

Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne) NOTAT Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne) 1 I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Liste over ordninger hvor staten gennem fonde, selskaber m.m. yder la n til borgere, ikke-offentlige virksomheder og organisationer*

Liste over ordninger hvor staten gennem fonde, selskaber m.m. yder la n til borgere, ikke-offentlige virksomheder og organisationer* Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 (Omtryk - 18-04-2018 - Bilag vedlagt) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Liste over ordninger hvor staten gennem fonde, selskaber m.m. yder

Læs mere

2011/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Forslag. til. (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte)

2011/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni Forslag. til. (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte) 2011/1 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 128.92K.271

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 1 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland (Overførsel af personoplysninger til tredjeland) 1 I lov om arbejdsskadesikring i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 16. januar

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL)

Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) 2008/1 BSF 50 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. november 2008 af Frank Aaen (EL) og Per Clausen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Miljø & Biodiversitet J.nr Den 30. juli 2018

Miljø & Biodiversitet J.nr Den 30. juli 2018 Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-1261-000006 Den 30. juli 2018 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 10 om, at bekendtgørelse om krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2018/2019 og

Læs mere