1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej"

Transkript

1 Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl , Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej 2. Andre punkter til i dag? Suppleanter sættes på som punkt 6.a.a. Forretningsorden sættes på under andet. 3. Fremlæggelse af Budget 2014 v/ Dorthe a. April Der er brugt på budgettet cirka det forventelige. Birgitte fortæller at Else har meddelt at man ikke længere kan afsætte midler til at kontrollere bilag. Dette er taget til efterretning og bliver fremover kasserens opgave. Birgitte Signe og Dorthe finder en form som kan passe alle og som sikre den nødvendige kontrol. b. Jesper Rothberg v/ Birgitte Birgitte har skrevet en mail til Jesper Rothberg og bedt om en dato for, hvornår vi kan forvente at regnskabssystemet er rettet til med vores budget og de rigtige konti, den er afsendt d og der er ikke modtaget et svar endnu. c. Det godkendte regnskab til gennemsyn. Regnskabet ligger her og det ligger på nettet. 4. Oversigt 18- udviklingsmidler v/else (Birgitte læser mail fra Else) Status på midler: kr. i 79 midler kr. i 18 midler kr. i 18 udviklingspuljen 5. Den gode historie siden sidst Birgitte: Frivilligmøde i Ældre hjælper Ældre i Sakskøbing. Flere 100 årrige får besøg af en stolegymnast, og der er mange motionshold. Det var skønt at mærke deres entusiasme og deres gode sammenhold. Jeg mødte teamlederen for SYD og vi fik også udvekslet erfaringer, og hun var meget glad for at høre om Ad Hoc-Tjenesten. Møde på Sct.Josef Søstrenes Skole, bag den katolske skole. De vil have deres 8. klasser ud i social praktik. De vil nu gå i gang med at henvende sig til foreningerne. Charlotte: Der er flere af de unge frivillige i Drop in, som er meget glade for at være frivillige og meget glade for at være blevet skubbet i gang med det. 6. Generalforsamling. a. Gennemgang af generalforsamlingen vha. dagsordenen. Vi afsynger Kom Maj du søde milde. b.

2 Punkt 1. Bo har sagt ja tak. Plan B er Sonja Davidsen, som skal adviseres dagen før, hvis det bliver aktuelt. Birgitte har avisannoncen med lovlig indkaldelse. Tilbage til a. Punkt 2. Else har sagt ja til at referere. Plan B: Susanne Poulsen spørges (Patientforeningernes Netværk). Plan C: Agnes Drop-in. Birgitte medbringer Zoom til optagelse om alt andet glipper. Punkt 3. Omk. 70 tilmeldte kræver 3-4 tællere. Punkt 4. Margrit fremstiller årsberetningen i mundlig udgave. Punkt 5. Da Dorthe har meldt afbud overtager Birgitte hvervet. Dorte gennemgår regnskabsfremstillingen med Birgitte inden. Punkt 6. Vedtægtsændringerne fremstilles af Margrit, Dirigenten gennemfører afstemningerne. Stemmesedlerne er gennemset og vedtaget af bestyrelsen. Forslag fra Gigtforeningen. Fremstilles af Margrit, Dirigenten fører diskussionen til afstemning. Der gøres tydeligt opmærksom på at et ja fører til en ekstraordinær generalforsamling, hvor 3 som minimum skal ændres, men bestyrelsen vil tage alle vedtægter til overvejelse. Punkt 7. Fortsættes uændret. Punkt 8. Margrit genopstiller. Punkt 9. Poul K. Poulsen og Noel Perning genopstiller ikke. Marianne Andersen genopstiller. Bestyrelsen indstiller: Erling Christensen, Ældresagens Koordinationsudvalg og Jørgen Hansen, e-administrationen. De opstillede præsenterer sig selv. Punkt 10. Der er suppleanter der gerne vil stille op. a.a Det præciseres at suppleanterne inviteres til at deltage i 2 bestyrelsesmøder i løbet af året, hvoraf den ene er julebestyrelsesmødet. Punkt 11. BDO-kommunernes revisionsselskab. Der skal en meget god begrundelse til for at vælge en anden (når man får midler fra ministerierne). Margrit takker den afgående bestyrelse og siger velkommen til den nye. Punkt 12. Evt. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Birgitte fortæller lidt om den frivillige indsats, om spørgeskemaet til Forandring Fryder. Slip Frivilligheden Løs og efterårets tiltag. Efter generalforsamlingen er der traktement i ca. 30 min. c. 1 times møde om Gråzoner. Dilemmakort blev gennemgået, den resterende bestyrelse og PK. hjælper til, så godt de kan. 7. Orientering siden sidst v/ Birgitte a. oplæg til bestyrelsesseminar lørdag d er muligheden nu. Forslaget er nu lørdag d. 28. juni. Birgitte spørger de måske nye medlemmer. Suppleanter inviteres med.

3 b. Frivilligfesten deltager Bo? Dorthe har tilbudt en hånd. Birgitte kontakter Bo igen med en opdatering. Dorthe står stand by. c. kort referat fra konference i Odense, Jørgen og Erling har deltaget 30. april. At skabe samarbejde mellem foreningerne og virksomhederne. De fleste foreninger kommer til virksomhederne med åbne hænder og tigger ; samarbejde betyder at foreningerne stiller noget til rådighed for virksomheden som modydelse. Eksemplet fra facebook, 40 frivillige til strandrensningsdag, eller uddeling af løbesedler for en altan-renoverings virksomhed med undskyld rodet og generne. Alt i alt en god dag. d. Mødet med Lederen af puljekontoret Henrik Thorning. Charlotte og Birgitte deltog vi fik et nuanceret billede af puljekontoret indblik i hvordan forretningsgangen i puljelivet er bl.a. skal alle puljeansøgninger indstilles af embedsfolk og derefter godkendes af ordførerne, og det gav indblik i, hvilke underlæggende forhold ansøgningerne bliver vurderer efter. e. Process ældremidlerne. Der er givet 14 millioner til løft af ældreområdet. De 2.5 er udlagt til projekter ønsket af medarbejdere og frivillige. Efter en workshop i dag bliver 14 Projekter sat til afstemning, vi kender ikke helt formen endnu. Frivilligcentret deltog med 4 frivillige og stillede 4 projekter, hvoraf de 3 blev indarbejdet i de udvalgte 14 projekter. Der er endelig udvælgelse d. 6.juni. f. Lederinternat om Bestyrelsesarbejde. Frise barsler med kursus til bestyrelsen. Birgitte har materiale med hjem til at sætte bestyrelsens strategiske ledelse i gang. Vi har købt en bog om bestyrelsens arbejde, som man er velkommen til at låne med hjem. Lederinternatet har naturligvis været inspirationskilde til at invitere til et bestyrelsesseminar med strategisk ledelse på dagsordenen. g. Projektstyregruppen/Gråzoner Henvendelse fra Borger og Branding, at de på et personalemøde gerne vil høre mere om vores anstrengelser for at afdække gråzoner. Det har jeg sagt ja til at gøre, men først efter generalforsamlingen, for at få dilemmakortene med i det. 8. Andet Generalforsamling 22. maj kl. 17, SOSU-Skolen, Vestensborg Allé 78, Nykøbing F. Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. juni kl.16. flyttes til onsdag d. 4. juni kl. 16 Birgitte spørger bestyrelsen, om de allerede på det første møde, vil tage hul på at udarbejde en god forretningsorden. Tilbagemeldingen er positiv, derfor udsendes en råskitse til en forretningsorden sammen med indkaldelsen til det første bestyrelsesmøde. Ønsket er at starte på udviklingen og sætte tankerne i gang inden afholdelse af bestyrelsesseminaret.

4 Guldborgsund Frivilligcenter - Generalforsamling den 22. maj 2014 Forslag til vedtægtsændringer indgivet af Bestyrelsen for Guldborgsund Frivilligcenter: Ved gennemgang af foreningens vedtægter, fandt bestyrelsen det relevant at foreslå en opdatering og mindre justeringer af enkelte af paragrafferne. Vedtægterne er jo lavet som opstartsvedtægter og formet efter det behov, der var til stede da foreningen blev dannet. Det forekommer derfor naturligt, at der med den almindelige udvikling af foreningens virke, opstår behov for en tilretning af ordlyden i vedtægterne. Forslag 1: 3, stk. 2 Medlemmer - Nuværende tekst: Ind- og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen 3, stk. 2 - Forslag til ny tekst: Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til Centerlederen Da medlemsdelen er et af kriterierne for at kunne søge grundfinansiering i Socialministeriet, og da Centerlederen er ansvarlig for ansøgning og afrapportering overfor ministeriet, findes det oplagt at Centerlederen administrerer medlemstilgang / afgang. Endvidere findes det naturligt, at Centerlederen på baggrund af den daglige kontakt til centrets medlemmer, administrerer medlemstilgang / afgang som en del at sit daglige virke som centrets kontaktperson, fremfor bestyrelsen, der ikke har sin gang i centret i samme omfang som Centerlederen, og dermed heller ikke den daglige kontakt til medlemmerne. Forslag 2: 4, stk. 4 Generalforsamling - pkt Nuværende tekst: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer I ulige år vælges næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer Efter valget konstituerer bestyrelsen sig med kasserer og sekretær

5 4, stk. 4 - pkt. 10 Forslag til ny tekst : Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer I ulige år vælges næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer Det præciseres i 5, stk. 1 under Bestyrelsen, at konstituering foretages efter generalforsamlingen, hvorfor det findes irrelevant, at konstituering også omtales under 4, stk. 4, pkt idet 4, stk. 4 udelukkende er en opremsning af generalforsamlingens dagsorden. Forslag 3: 5, stk. 1 Bestyrelse - Nuværende tekst: Foreningens bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsens møder er åbne for en repræsentant fra Guldborgsund Kommune. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med kasserer og referent. 5, stk. 1 Forslag til ny tekst: Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer. Bestyrelsens møder er efter aftale åbne for repræsentanter fra Guldborgsund Kommune, der dog deltager uden stemmeret. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med kasserer. Det kan være ønskeligt efter aftale, at kunne invitere flere relevante gæster fra end de faste repræsentanter fra Guldborgsund Kommune, afhængigt af emner, der behandles på mødet. Der er for nuværende ikke beskrevet hvorvidt repræsentanter fra Guldborgsund Kommune har stemmeret ved bestyrelsens møder dette foreslås tydeliggjort. Det findes relevant, at sekretær ikke vælges ved konstituering, idet der henvises til 5, stk. 3, hvoraf det fremgår at : Bestyrelsen ansætter og afskediger centrets leder. Lederen sørger for, at bestyrelsens beslutninger føres ud i livet og er ansvarlig for centrets daglige drift. Lederen fungerer desuden som sekretær bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Lønnet personale kan ikke vælges til bestyrelsen.

6 Forslag 4: 11, stk. 1 Nedlæggelse af foreningen - næstsidste afsnit Nuværende tekst: Ved foreningens opløsning forholdes med foreningsformuen i overenstemmelse med 2 11, stk. 1 næstsidste afsnit Forslag til ny tekst: Ved opløsning af foreningen, tilbagebetales foreningens eventuelle midler, der er tildelt foreningen som offentligt tilskud, til de retsmæssige bevilgende instancer. Ved opløsning af foreningen, forvaltes foreningens eventuelt ikke anvendte midler efter de retningslinier midlerne er givet under. Indbo, materialer og restmidler ingen kan gøre krav på, gives til den frivillige sociale indsats efter den afgående bestyrelses beslutning. Da der i 2 intet står nævnt om hvorledes foreningens eventuelle restsum skal forvaltes, findes det påkrævet at præcisere dette, idet en del af foreningens midler er bundet af klausuler i selve ansøgningerne om midler. De bevilgende instancer har derfor førsteret til foreningens eventuelle restsum i tilfælde af opløsning af foreningen. Det findes endvidere fornuftigt, at præcisere, at diverse ikke krav påtvungne midler, bortgives til den frivillige sociale indsats efter den afgående bestyrelses beslutning, idet det vil være urealistisk at afholde en ekstraordinær generalforsamling for at foretage denne handling. På vegne af Bestyrelsen Guldborgsund Frivilligcenter Den 13. april 2014 Margrit Lynn Tarby Formand

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere