Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013."

Transkript

1 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar Formål: Foreningen har til formål at give studerende- og ansatte på Syddansk Universitet mulighed for at dyrke idræt i deres fritid. 3. Organisatoriske forhold: Foreningen kan indgå medlemskab af de forbund som støtter foreningens aktiviteter, som f eks. specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Studenters Idrætsforbund (DSI). 4. Foreningens organisation: Foreningen består af en hovedafdeling og et antal aktivitetsafdelinger (fig.1) og den daglige ledelse udøves af forretningsudvalget på vegne af generalforsamling, hovedbestyrelse, afdelingsgeneralforsamling og afdelingsbestyrelsen (fig.2). Stk.2. Foreningen optager det antal afdelinger, der skønnes nødvendigt for at kunne tilgodese aktuelle interesser og i henhold til foreningens formål. Stk.3. En aktivitetsafdeling optages på en generalforsamling efter indstilling fra hovedbestyrelsen. Stk.4. En aktivitetsafdeling skal bære navnet SDU-[idrætsaktivitet] f.eks. SDU-fodbold eller SDU-løb Stk.5. En aktivitetsafdeling defineres som afdeling, når der er minimum 10 aktive medlemmer og en afdelingsbestyrelse.

2 Stk.6. En aktivitetsafdeling forpligter sig til, at skulle leve op til SDU-Idræts formål. Stk.7. En aktivitetsafdeling kan nedlægges hvis den ikke lever op til definitionen i stk.5 eller hvis flertallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer til foreningens generalforsamling, på baggrund af indstilling fra hovedbestyrelse, stemmer herfor. Aktivitetsafdelingen aktiver vil ved nedlæggelse tilfalde SDU-Idræt. Stk.8. En ny aktivitet kan til enhver tid igangsættes af forretningsudvalget. Aktiviteten skal indenfor maximalt 2 år vurderes, således at den herefter enten udøves i en eksisterende aktivitetsafdeling, i en nyoprettet aktivitetsafdeling eller afvikles. Indtil da ledes den af forretningsudvalget. 5. Medlemmer: Som medlem af SDU-Idræt optages alle, der tilslutter sig foreningens formål. Stk.2. Der kan optages aktive såvel som passive medlemmer og både studerende og ikkestuderende. Alle medlemmer skal være registreret i foreningen og er forpligtet til at betale kontingent, indtil skriftlig udmeldelse finder sted. Stk. 3. Alle studerende, tidligere studerende og ansatte ved Syddansk Universitet bliver medlem af foreningen mod gebyr/kontingent at tilmelde sig foreningens aktiviteter. Andre kan blive medlem, mod forhøjet gebyr/kontingent at tilmelde sig foreningens aktiviteter, i det omfang der er ledige pladser. Stk.4. Som aktivt medlem er man berettiget til én aktivitet i foreningen, men kan mod merbetaling deltage i flere. Stk.5. Hovedbestyrelsen kan, efter indstilling fra en afdelingsbestyrelse, udelukke et medlem af foreningen, når den finder særlige forhold herfor, dog først når det pågældende medlem har haft lejlighed til at udtale sig. Stk.6. Udelukkede medlemmer kan efter anmodning få deres sag behandlet på førstkommende generalforsamling. Stk.7. Afdelingsbestyrelsen kan dog udelukke medlemmer fra egen aktivitetsafdeling, når særlige forhold taler herfor. Stk.8. Medlemmer med over 3 måneders restance kan udelukkes af foreningen og kan først indmeldes igen, når restancen er afhjulpet.

3 6. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1.april og skal indkaldes skriftligt inden 3 uger før afholdelse. Stk.2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og skal udsendes til foreningens medlemmer senest 8 dage for generalforsamlingen. Stk.3. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt fremlægger budget for det kommende år. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af formand og sekretær til hovedbestyrelsen i ulige år og valg af næstformand og kasserer i lige år. Alle for 2 år. 6. Valg af 1 revisor. 7. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. 8. Eventuelt. Stk.4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal. Stk.5. Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer. Stk.6. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af noget udvalg eller bestyrelse i foreningen. Stk.7. Generalforsamlingens beslutning indføres i protokol, hvor også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten eller generalforsamlingen bestemmer. Stk.8. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Og ønsker en person skriftlig afstemning, skal dirigenten imødekomme dette. Stk.9. Generalforsamlingen kan omgøre beslutninger og afgørelser, der er truffet på afdelingsgeneralforsamlinger, såfremt de måtte være i strid med foreningens vedtægter. Stk.10. Alle medlemmer har taleret. Alle personlige valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

4 7. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær, som vælges efter 6 og afdelingsformændene, som vælges efter 9. Stk.2. I tilfælde af at formand, næstformand, kasserer eller sekretær udtræder af bestyrelsen i utide, konstituere hovedbestyrelsen sig internt hvem der påtager posterne indtil kommende generalforsamling. Stk.3. Der er mødepligt til hovedbestyrelsesmøderne. Formanden indkalder til hovedbestyrelsesmøder ved fremsendelse af dagsorden, og der skal afholdes mindst to møder pr. år. Stk.4. I hovedbestyrelsesafgørelser, hvor der er stemmelighed, er formandens subsidiært næstformandens stemme afgørende. 8. Forretningsudvalget Forretningsudvalget består af hovedbestyrelsens formand, næstformand, kasserer og sekretær samt Syddansk Universitets aktivitetsmanager eller af denne udpeget person. Stk.2. Forretningsudvalget har den daglige ledelse af foreningen under ansvar over for hovedbestyrelsen og skal fungere som serviceorgan og vejleder for afdelingerne med hensyn til bl.a. kommune- og organisationsanliggender m.v. Stk.3. Forretningsudvalget skal fungere som rådgivende og hjælpende organ og tilstræbe et overblik over foreningens interesser udadtil. I forretningsudvalgsafgørelser, hvor der er stemmelighed, er det formandens - subsidiært næstformandens - stemme, der er udslagsgivende. Stk.4. Forretningsudvalget afholder møder hver anden måned eller efter behov, og fastsætter selv sin forretningsorden, der skal tilgå hovedbestyrelsen, ligesom der skal føres skriftligt beslutningsreferat. Stk.5. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når 3 af dets medlemmer er til stede. Stk.6. Hovedbestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg, der refererer til forretningsudvalget. Stk.7. Referat skal tilgå hovedbestyrelsen.

5 9. Aktivitetsafdelingsgeneralforsamling Aktivitetsafdelingsgeneralforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal. Stk.2. Afdelingens generalforsamlingsdagsorden skal mindst indeholde følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år og mål for kommende år. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse, samt fremlægger budget for det kommende år. 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af afdelingsbestyrelse og suppleant i henhold til Eventuelt. Stk.3. Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer i den pågældende aktivitetsafdeling. Stk.4. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Og ønsker en person skriftlig afstemning, skal dirigenten imødekomme dette. Stk.5. Beslutninger truffet på aktivitetsafdelingsgeneralforsamling må ikke være i strid med foreningens vedtægter. Stk.6. Aktivitetsafdelingsgeneralforsamling indkaldes skriftlig 14 dage før afholdelse og skal afholdes senest 3 uger før den samlede forenings generalforsamling. Stk.7. Afdelingens mål og budget for kommende år skal godkendes af afdelingsgeneralforsamlingen, således det kan bringes videre til foreningens generalforsamling. Stk.8. Af budgettet skal det fremgå hvilke udgifter aktivitetsafdelingen forventer at have til: sportslige aktiviteter, som f.eks. materiale, turneringgebyr, trænere, uddannelse, træningslejre mm. Sociale aktiviteter, som f.eks. træningsophold, fester mm. Administration, som f.eks. lederuddannelse, mødeaktivitet. Det skal også fremgå hvordan disse udgifter forventes dækket og herunder også en indstilling til hovedbestyrelse om kommende kontingent. Stk.9. Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling kan indkaldes af afdelingsbestyrelsen eller når mindst 1/3 af afdelingens stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Stk.10. Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

6 10. Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen skal have konstitueret sig senest 1 uge efter afdelingsgeneralforsamling. Bestyrelsen består som minimum af en formand, kasserer og aktivitetsansvarlig, der alle vælges for 2 år ad gangen. Formanden og aktivitetsansvarlig vælges på lige og kassereren på ulige årstal. Stk.2. I tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i utide, konstituerer bestyrelsen sig selv indtil kommende generalforsamling. Stk.3. Afdelingsbestyrelsen udøver sin virksomhed under ansvar over for aktivitetsafdelingsgeneralforsamlingen og hovedbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen bestemmer over sin idrætslige og økonomiske virksomhed. Stk.4. Afdelingsbestyrelsen udarbejde budget for afdelingens aktiviteter og skal udarbejde skriftligt referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamling, som skal tilgå forretningsudvalget. Stk.5. Afdelingsbestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg, der refererer til afdelingsbestyrelsen og forretningsudvalget. 11. Fordeling af faciliteter og lokaler Hovedbestyrelsen har det overordnede ansvar for ansøgning om- og fordeling af faciliteter og lokaler, samt udredning af det økonomiske forhold i forbindelse hermed. 12. Tegningsret Foreningen tegnes af kasseren og formanden. Dog tegnes foreningen ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre samt ved optagelse af lån over en samlet værdi på kr ,00 ved underskrift af mindst 2/3 af den samlede hovedbestyrelse under ansvar overfor generalforsamlingen. Stk. 2. Kasserer og formanden kan disponere over underafdelingernes konti ved særlige lejligheder 13. Hæftelse Foreningen hæfter udelukkende med sin formue for sine forpligtelser. Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og kan ikke gøre krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte.

7 14. Regnskab Forenings- og afdelingsregnskabsår følger kalenderåret. 15. Revision De valgte revisorer må ikke have andre funktioner i foreningsledelsen. Stk.2. Revisorernes funktionstid er 2 år. 1 revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen og må ikke have andre funktioner i foreningsledelsen. Stk.3. Revisorerne skal gennemgå og påtegne regnskabet, samt på forlangende forevises bilag til regnskabet. 16. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af hovedbestyrelsens flertal, når mindst 1/3 af aktivitetsafdelingerne ønsker det eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring og begrundelse herom. Stk.2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling. 17. Ændringer af vedtægter Ændring af foreningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, ordinær som ekstraordinær, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringerne. Det er dog muligt at ændre vedtægterne ved almindelig stemmeflertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. 18. Opløsning og udmeldelse

8 Foreningens eventuelle opløsning kan kun ske, når det vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 3 ugers mellemrum, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler De Studerendes Råd i Kolding eller en anden studenterpolitiskforening knyttet til Syddansk Universitet. 18. Kommunikation Foreningens kommunikation baserer sig primært på elektroniske medier, som f.eks. , hjemmeside, facebook mm. Det betyder at indkaldelser og referater mm. kommunikeres via en eller flere af disse medier. Stk.2. Det er medlemmernes ansvar, at foreningen er opdateret med hensyn til f.eks. adresse og e- mailadresse Kim Mandrup Hansen Formand, SDU Idræt Kolding

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere