Referat af temamøde i Udvalget for Muslingeproduktion den 11. maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af temamøde i Udvalget for Muslingeproduktion den 11. maj 2015"

Transkript

1 Dato: 4. juni 2015 Center for Kontrol og Fiskeri J. nr Referat af temamøde i Udvalget for Muslingeproduktion den 11. maj 2015 Mødet afholdtes mandag den 11. maj 2015, kl , i NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 - mødelokale K-514 (5. sal). Dagsorden kl Velkomst v/ NaturErhvervstyrelsen 2. Vandplans og netværksarbejde i forhold til muslingefiskeriet og ålegræs v/ Karen Timmerman, AU 3. Koncept for flerårige konsekvensvurderinger - Første fase af flerårige konsekvensvurderinger v/ DTU Aqua - Anden fase af flerårige konsekvensvurderinger v/ DTU Aqua - Prioritering af indsatser hvad finder udvalget er vigtige indsatsområder v/ NaturErhvervstyrelsen 4. Monitering/genudlægning af sten opfisket i forbindelse med muslingefiskeri. v/ NaturErhvervstyrelsen 5. Forslag om større fartøjer i Limfjorden Danmarks Fiskeriforening 6. Evt. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 DK 1780 København V Tlf

2 Deltagere Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO): Ole Lundberg Larsen, Henrik Lund Bælternes Fiskeriforening Allan Buch Foreningen Muslingeerhvervet (FME): Viggo Kjølhede Centralforeningen for Limfjorden: Bo Husted Kjeldgaard Fiskeindustriens Arbejdsgiverforening: Søren Tjørnelund Mattesen/ Danish Seafood Association (DSA): Tanja Dragsbæk DTU Aqua: Jens Kjærulf Petersen, Pernille Nielsen Naturstyrelsen (NST) Marie Louise Krawack Århus Universitet (AU): Karen Timmermann Danmarks Naturfredningsforening (DN):Henning Mørk Jørgensen NaturErhvervstyrelsen,(NAER) Center for hhv. Kontrol og Fiskeri: Søren Palle Jensen, Anja Boye, Janne Palomino Dalby (ref.) Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF): Lars Brinch Thygesen Ikke til stede/afbud FVM: Stina Østergaard Gmür 3F: Karsten Kristensen Danmarks Fiskeriforening: Jan Hansen Dansk Ornitologisk Forening: Knud Flensted Danish Seafood Association: Mette Lizzie Jørgensen Brancheforeningen Dansk Skaldyropdræt: Lars Erik Holtegaard. WWF: Mette Blæsbjerg Fødevarestyrelsen: Charlotte Sporon-Fiedler Danske Regioner: Torben Kronborg Pihl, Region Nordjylland Dansk Akvakultur: Brian Thomsen

3 Referat 1. Velkomst v/ NaturErhvervstyrelsen Anja Boye (fungerende formand), NaturErhvervstyrelsen bød velkommen til mødet. Anja Boye oplyste, at formålet med mødet var at drøfte det fremsendte udkast til flerårige konsekvensvurderinger. Man ønskede at høre udvalgets bemærkninger mv. til oplægget. 2. Vandplans og netværksarbejde i forhold til muslingefiskeriet og ålegræs v/ Karen Timmerman, AU Karen Timmerman, Aarhus Universitet, fortalte om vandplans og netværks arbejdet vinklet i forhold til muslingefiskeri og ålegræs. Formålet med vandplanerne er, at opnå god økologisk tilstand i alle 119 danske vandområder. Den gode økologiske tilstand vurderes i Danmark ud fra Klorofyl, Ålegræssets dybdegrænse og Biodiversitet af bunddyr. Vandrammedirektivets mål er god opnåelse af økologisk tilstand. Eutrofiering er den største presfaktor, da den forårsager dårlige lysforhold, iltsvind, lavere biodiversitet, giftige alger og mindre bundvegetation. Metoden, der er anvendt i forhold til potentielle konflikter mellem fiskeri på den ene side og ålegræs og makroalger på den anden side, er følgende: Der foretages screening for områder, hvor der er overlap mellem fiskeri og potentielle ålegræshabitater. Fiskeri bestemmes ud fra VMS data (hastighed 2-4 knob). Ålegræshabitater bestemmes ud fra: Målte (og ekstrapolerede) ålegræs-dybdegrænser og modellerede ålegræshabitater (lys, eksponering, mm). Resultaterne viser, at: Der er fiskeri på lavt (< 10 m) vand i 45 vandområder I 10 vandområder er der overlap mellem fiskeri og nuværende (pot.) ålegræshabitater Det påvirkede areal er så lille, at fiskeri ikke vurderes at kunne påvirke tilstandsvurderingen for ålegræsdybdegrænsen. Man har med områdespecifikke modeller et grundlag for en differentieret planlægning for 93 % af vandområdearealet. Der er nedsat en netværksgruppe om alternative marine virkemidler til reduktion af næringsstoffer, som afleverer rapport i december Henrik Lund, DFPO, bemærkede, om ikke det er de områder, der er drænet, som har det største indsatsbehov. Karen Timmerman, AU, svarede, at problemerne typisk er der, hvor der er intensiv landbrugsproduktion beliggende ud til følsomme vandområder. Henning Mørk Jørgensen, DN, spurgte, hvilke fartøjer der var inkluderet i undersøgelsen? Karen Timmerman, AU, svarede, at Limfjorden ikke er med, grundet 12 meter grænsen for fartøjer. Størstedelen af fartøjerne i Limfjorden er under 12 meter og de indgår ikke i data (men har monteret Black Box).

4 Viggo Kjølhede, FME bemærkede, at man skal tænke på landbrugets bidrag. Karen Timmerman, AU bemærkede, at der er en sammenhæng mellem de meget eutrofierede områder og hvor der fiskes meget. Dette skyldes, at muslinger er, hvor der er meget føde, og de kommer pga. af de mange alger. Karen Timmerman, AU oplyste, at der er kørt en særskilt øvelse for fartøjer på Limfjorden, og Dansk Skaldyrcenter har beregnet tracks. Der kan heller ikke her dokumenteres en effekt på ålegræs og dets udbredelse. Lars Brinch Thygesen, DSF bemærkede, at ved møder i Naturstyrelsen siger landbruget, at det ikke er landbruget, men fiskeriet, som er skyld i ålegræssets tilstand. Karen Timmerman, AU oplyste, at det er NST, som har bestilt denne undersøgelse for at belyse fiskeriet påvirkning.. Karen Timmerman, AU oplyste, at man ikke har undersøgt resuspension. Anja Boye, NAER understregede, at NaturErhvervstyrelsen sikrer, at den eksisterende viden om ålegræs tages med ind i forvaltningen og at NST og NAER har samme holdning til fiskeri og ålegræs, herunder ift. landbrug. NST bekræftede dette. Pernille Nielsen, DTU Aqua bemærkede, at der for at tage hensyn til resuspension er tilføjet en 300 meter bufferzone om kasser i konsekvensvurderingen Bo Kjeldgård, Centralforeningen bemærkede, at hovedårsag til at sediment hvirvles op er vejret, ikke resuspension i forbindelse med fiskeri. A. Første fase af flerårige konsekvensvurderinger v/ DTU Aqua Den første fase af de flerårige konsekvensvurderinger består i en moderkonsekvensvurdering, som følges op af årlige, supplerende korte notater omfattende udvalgte data. Konceptet vil indtil videre udelukkende finde anvendelse i Limfjorden, hvor der er omfattende datasæt fra flere år. Inden mødet havde deltagerne modtaget et road map for flerårige konsekvensvurderinger med beskrivelse af konceptet, og hvilke emner, som vil blive belyst via kortere notater. Pernille Nielsen, DTU Aqua fremlagde konceptet for flerårige konsekvensvurderinger: Baggrund; Erhvervet har længe ønsket at få en længere tidshorisont på planlægning af fiskeriet I Muslingepolitikken er flerårige licenser en af målsætningerne Der er for nogle af Natura 2000 områderne indsamlet et meget omfattende datagrundlag, som gør det faglige grundlag for konsekvensvurderingerne meget solidt Vedligeholdelse af datagrundlaget er forbundet med betydelige omkostninger I dag gennemføres konsekvensvurderinger for Løgstør Bredning, Lovns Bredning og Lillebælt hvert år og indeholder bestandsopgørelse af blåmuslinger (og søstjerner), video-monitoring af

5 ålegræs og makroalger (på mange transekter), indsamling og analyse af data fra de nationale miljøovervågningsprogrammer, analyse af beskyttede arter (herunder fugle), påvirket areal og kumulativ effekt (Blackbox data). Konsekvensvurderingen sammenfattes i en (lang) rapport. Der er nu muligheder for at give en rådgivning, som strækker sig lidt længere i tid samtidig med at andre forhold i stedet vil kunne blive undersøgt og fiskeriets påvirkninger herpå belyst. Forslag til ny model For Lovns Bredning, Løgstør Bredning og Nissum Bredning indføres der konsekvensvurderinger med en varighed af 3 år I disse områder suppleres der årligt med opdatering af udvalgte parametre så som: skrabende redskabers arealpåvirkning, bestanden af blåmuslinger/østers, fødegrundlag for fugle og landinger af sten Konsekvensvurderingerne for Lovns og Løgstør for 2014/15 er udgangspunktet for modellen og for sæsonen 2015/16 fremstilles kun et supplerende notat For Nissum Bredning vil næste konsekvensvurdering (2015/2016 sæsonen) være første konsekvensvurdering i et 3-årigt forløb I Lillebælt foretages der konsekvensvurdering årligt, da der ikke foreligger et udbygget datagrundlag I nye områder som fx Horsens Fjord foretages der konsekvensvurdering årligt indtil der foreligger et forsvarligt datagrundlag For monitering af ålegræs gælder at bede er stabile over tid, og ud fra et biologisk perspektiv vil det være tiltrækkeligt med færre faste transekter/ikke hvert år, evt. i kombination med modellering. For monitering af makroalger gælder, at forekomster på stenrev er stabile over tid, hvorfor det biologisk set vil være forsvarligt at årligt at måle på færre faste transekter/ikke hvert år. Hvert 3. år vil samtlige transekter blive undersøgt. Bestanden af blåmuslinger estimeres årligt for hele Limfjorden af historiske årsager. De kumulative effekter som følge af blåmuslingefiskeri kan bestemmes ud fra Black Box-data. DTU Aqua skal fortsat årligt estimere bestandene, evt. kun i Natura 2000 hvert år fremfor hele Limfjorden. Søstjerne bestandsestimat kan fastsættes ud fra Black Box data. Ligeså kumulative effekter. Karen Timmermand spurgte, hvordan Black Box kunne anvendes ift. kumulative effekter. Pernille Nielsen oplyste, at man med Black Box ved hvilken type fiskeri, der er foretaget. Man kan fx sige, at søstjerne fiskeri må påvirke 5 % i en fiskerisæson, og hvis dette nås ophører søstjernefiskeriet. Dette kræver, at Black Box data oparbejdes og analyseres fx månedsvis. Henning Mørk Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening spurgte, hvordan man tager hensyn til iltsvind, når man fastsætter kvoten. Pernille Nielsen svarede, at der i år skal udføres fuld bestandsvurdering grundet det store iltsvind i DTU Aqua tager hensyn til skiftende forhold, som fx stort iltsvind, hvorfor en fuld bestandsvurdering kan forekomme i perioden mellem to moderkonsekvensvurderinger, hvis der er biologiske forhold, der taler for dette. Henrik S Lund, DFPO spurgte, hvordan man tager hensyn til reduceret fødebehov til fugle når fugletallene revideres. Pernille Nielsen bemærkede hertil, at nye måletal vil indgå, når disse er gældende.

6 Anja Boye nævnte, at kvoten også skal fastsættes pga. af selve blåmuslingebestanden, da denne er en del af udpegningsgrundlaget. Bo Husted Kjeldgaard, Centralforeningen bemærkede, at fiskerne ikke ønsker at tage den sidste blåmusling i land og at de gør meget for at pleje bestanden. Søren P. Jensen, NAER bemærkede, at forholdene vedr. opretholdelse af MSC certificeringen skal undersøges ift. om det fremadrettet er nødvendigt med bestandsvurdering for hele Limfjorden. Søren Mattesen, Fiskeindustriens Arbejdsgiverforening bemærkede, at det også er vigtigt at kende bestandens størrelse, for at vide hvor meget fiskeri der skal ansøges om. Viggo Kjølhede, FME spurgte, hvornår ligger der foreligger en rapport om søstjerne-voddets påvirkning? (skal belyse om søstjernevod har samme påvirkning som muslingeskraberen). Pernille Nielsen oplyste, at rapporten ikke er klar endnu. Bo Husted Kjeldgaard, Centralforeningen, spurgte, hvordan man følger yngelnedslag ift. iltsvind? Pernille Nielsen, DTU Aqua, oplyste, at DTU Aqua følger det året efter. Henning Mørk Jørgensen, DN, bemærkede i forhold til de flerårige konsekvensvurderinger, at man uden fuld monitering bør tage forsigtighedsprincippet i anvendelse, hvis der er en tilbagegang i udbredelsen af ålegræs - hvordan vil DTU reagere på et notat, der viser tilbagegang baseret på begrænset monitering? Der bør være tale om en konservativ tilgang med fastholdelse af en restriktiv dybdegrænse i den situation. For makroalgerne er en kortlægning af stenforekomsterne i fuld dybde det væsentligste mhp beskyttelse. Pernille Nielsen bemærkede hertil, at DTU Aqua vil være meget forsigtige, idet der er nul tolerance for påvirkning af ålegræs. Henning Mørk Jørgensen, DN spurgte til overvåning af stenrev i Natura 2000 områder i Limfjorden. Marie Louise Krawazck, Naturstyrelsen, oplyste, at der er lavet en delvis kortlægning af stenrev i Natura 2000 områder tilbage i Jens Kjerulf Petersen, DTU Aqua, oplyste at DTU Aqua for Lovns og Løgstør Bredninger har fortaget meget omfattende kortlægning for sten. Henning Mørk Jørgensen, DN, spurgte om kortlægningen er sammenlignelig med Naturstyrelsens? Jens Kjerulf Petersen, DTU Aqua svarede, at det er muligt, men endnu ikke undersøgt. Anja Boye oplyste at, NAER har modtaget 2012 kortlægningen fra Naturstyrelsen. Der er nu en proces i gang, hvor der skal lægges kasser om stenrev i Lillebælt. Janne Palomino Dalby, NAER, bemærkede, at det ikke handler om at slække på kvaliteten af konsekvensvurderingerne, men at vi, fordi vi har så gode basisdata, får mulighed for nogle mere målrettede undersøgelser.

7 Anja Boye kommenterede, at det handler om at målrette konsekvensvurderinger. Man vil også se på hvordan GPS data kan bruges, også i forhold til 2. fase, og hvordan man kan få dette ind i forvaltningen. NaturErhvervstyrelsen vil gerne høre udvalgets bemærkninger til de flerårige konsekvensvurderinger, også i forhold til EHFF projekter og kommende ansøgningsrunder. B. Anden fase af flerårige konsekvensvurderinger v/ DTU Aqua I anden fase vil man benytte teknisk udstyr (Black Box data) til også at føde ind i bestandsvurderingerne. C. Prioritering af indsatser hvad finder udvalget er vigtige indsatsområder? v/ NaturErhvervstyrelsen Ved at overgå til flerårige konsekvensvurderinger frigives der nogle ressourcer. Det er nødvendigt at prioritere disse ressourcer. Udvalget inddeltes i 2 grupper, hvor disse spørgsmål blev diskuteret Hvad finder gruppen er de vigtigste indsatser? Hvordan vil gruppen prioritere disse? Og hvorfor? Grupperne blev bedt om, at pege på indsatsområder, som kunne være interessante at prioritere i forbindelse med, at der ved flerårige konsekvensvurderinger frigives midler, som kan benyttes til at belyse nye områder af relevans for muslingefiskeri i Natura 2000 områder. Gruppe 1 Der blev nedsat en gruppe med de tilstedeværende NGO er: Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening, AU, DTU Aqua og NAER Gruppen fandt, at følgende kunne være interessante fokusområder: Et projekt om resuspension (Betydning for lysforhold), herunder at resuspenderet materiale afsættes og forbliver (skygger) i længere tid på bundens planter. Bundsubstratets betydning for muslingernes settle-succes. Dokumentation for at muslingerne settler hvor der fiskes. Der er dogme om at hård bund er et krav for at der kan settle muslinger. Der er angiveligt erfaringer, der viser det ikke er tilfældet Pulje-størrelsen af næringssalte i fjordbunden i bredningerne. Det er en ukendt faktor, der har betydning for, hvor hurtigt fjordmiljøet kan forventes at regenerere. Hård bund. Transektundersøgelse fra DTU Aqua/ DSC køres sammen med eksisterende kortlægning. Henrik S. Lund, DFPO bemærkede vedr. resuspension, at man har begrænset antallet af fartøjer, som må fiske i samme område på samme tid for at tage hånd om dette. Man er nede på 25 fartøjer med licens og der er max femten fartøjer om dagen og normalt ikke mere end tolv. Gruppe 2 Den anden gruppe blev sammensat af de tilstedeværende repræsentanter for erhvervet (DFPO, Bælternes Fiskeriforening, Danish Seafood Association, Foreningen Muslingerhvervet,

8 Centralforeningen og Fiskeindustriens Arbejdsgiverforening). NAER og DTU Aqua deltog også i denne gruppe. Gruppen fandt at følgende kunne være interessante fokusområder: Angivelse af positive effekter af fiskeri efter søstjerne og blåmuslinger. Gruppen fandt, at der generelt var for meget fokus på de negative effekter. Vigtigt at kunne fiske ind til 2 meter dybdegrænsen i Lovns Bredning: Hvad skal der til for at dette kan lade sig gøre? Et virkemiddelkatalog i forhold til iltsvind. Effekten af flytning af muslinger eller lign.? Videre proces NaturErhvervstyrelsen takkede for bidrag og bemærkninger. Styrelsen vil nu samle bidragene sammen og melde tilbage om, hvordan vi ser konceptet med flerårige konsekvensvurderinger for Limfjorden implementeret på den kort og mellem lange bane. 3. Monitering/genudlægning af sten opfisket i forbindelse med muslingefiskeri. v/ NaturErhvervstyrelsen (Søren) Søren P. Jensen, NaturErhvervstyrelsen præsenterede de aftaler, som blev indgået på møde i Taulov mellem erhvervet, industrien og NaturErhvervstyrelsen om landinger af sten i muslingefiskeriet i Lillebælt: Oplysninger om landinger af sten skal indeholde den samlede mængde landet sten med angivelse af datoer og fartøjsnummer/ ID for landingerne (skema eftersendes/ andre formater må også gerne anvendes) Industrien indsender for område 76 hver anden uge (lige uger) oplysninger om landinger af sten til flg. NAER fremsender opgørelse af landinger af sten til industrien, DFPO og Bælternes Fiskeriforening kvartalsvis Genudlægning af sten skal ske målrettet inden for selve Natura 2000 området og ikke nødvendigvis præcist, hvor de er landet Da mængden af sten landet ifm. muslingefiskeriet varierer mellem år skal der tages stilling til, hvilke mængder det giver mening, at genudlægge men som udgangspunkt skal alle sten/ samme mængde tilbage i Natura 2000 området Egnede områder til genudlægning drøfter NAER med NST og DTU Aqua hvorefter der kan ske en nærmere drøftelse med erhvervet og industrien om det praktiske ift. selve genudlægningen. Industrien/ erhvervet har bemærket, at genudlægningen bør ske i områder med lavere vand og hvor fiskeri ikke er tilladt. Det er ikke nødvendigvis de samme sten, men en tilsvarende mængde der skal genudlægges, og der skal koordineres med det igangværende arbejde om stenrev. Anja Boye bemærkede, at vi nu får regelmæssige oplysninger og dermed bedre kan reagere hvis der igen opstår situationer med landinger af sten. Vi har nu fået det formaliseret med erhvervet og industrien. Vi kan drøfte fremdrift i udvalget på mødet i august eller til februar

9 om, hvad vi gør med stenene. En videre drøftelse afhænger også af, om der fortsat opfiskes mange sten. 4. Forslag om at ændre de nuværende regler om begrænsning på fartøjsstørrelse i Limfjorden. NaturErhvervstyrelsen har ikke forholdt sig til det fremsendte forslag, men det er et emne, som ligger erhvervet meget på sinde, hvorfor forlaget var taget med her i dag. Ole Lundberg Larsen, Danmarks Fiskeriforening PO præsenterede forslaget. Erhvervet ønsker, at der skal kunne fiskes med fartøjer med op til følgende mål: 16 meter, dybde, 1,5 til 2,5 meter, bredde op til 6 meter, uændret motorkraft fra 1. januar Med den nye regulering giver det mulighed: for at være mere fleksibel i fiskeriet, mere bæredygtigt fiskeri, reduceret brændstofforbrug, færre fangstrejser, bedre styrehastighed, Forbedret arbejdsmiljø. Hvis forslaget implementeres vil der være en mindre belastning af fjorden, da der bliver færre fangstrejser og færre fartøjer. DFPO bad om udvalgets bemærkninger. Søren P. Jensen, NaturErhvervstyrelsen spurgte til om der er en sammenhængen ift. antallet af licenser. Ole Lundberg, DFPO svarede, at der ikke er tænkt på at ændre reglerne. I og med, at der findes puljeordningen, kan man fiske for hinanden. Det er et udtryk for tilpasning til puljeordningen. Anja Boye bemærkede, at NaturErhvervstyrelsen ikke har taget stilling og at forslaget kræver, at der udarbejdes en ændringsbekendtgørelse. NaturErhvervstyrelsen vil ikke ændre på antallet af licenser pr. båd. Søren Mattesen, Fiskerindustriens Arbejdsgiverforening, udtrykte opbakning til forslaget - det er rationelt at samle fiskeriet. Anja Boye bemærkede, at det også er en harmonisering ift. til østkysten, med undtagelse af motorkraft. 5. Evt. Næste møde i udvalget er ultimo august, hvor fiskeri efter blåmuslinger og østers på Limfjorden, vil blive drøftet.

10 Anja Boye orienterede om, at den nye chef i Center for Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen er Bjørn Wirlander. Bjørn tiltræder stillingen 1. juni 2015 og kommer fra en stilling som Fødevarechef i FødevareKøbenhavn. Viggo Kjølhede, FME, orienterede om Søstjerneprojektet, som er finansieret af GUDP midler: Søstjerner renses og sendes til Esbjerg til videre forarbejdning. Der er ligeledes forsøg i gang med en virksomhed i Nykøbing Mors, hvor man også kan udnytte vandet fra systemerne til fjernvarme. Man ønsker at se på mulighederne for at blive i Nykøbing, grundet store transportomkostninger. Projektet løber i tre år, og det har løbet i et halvt år. Projektet ser lovende ud. Anja Boye orienterede afslutningsvis om, at der har været afholdt Natura 2000 seminar i St. Malo, Frankrig, hvor der var interesse for den danske forvaltning af muslingefiskeri.

Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 24. august 2015

Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 24. august 2015 Dato: 8. september 2015 Center for Kontrol og Fiskeri J. nr. 15-7400-000041 Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 24. august 2015 Mødet blev afholdt mandag den 24. august 2015, kl. 10-13,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Center for Fiskeri/ ANBO Sagsnr.: 13-7400-000040 Dato: 17. september 2013 Referat af møde i Muslingeudvalget

Læs mere

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009

REFERAT. Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet november 2009 J.nr.: 2009-04544 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 6. oktober 2009 Deltagere:

Læs mere

Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 24. februar 2015. Center for Fiskeri J. nr. 15-720-000001 24. marts 2015.

Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 24. februar 2015. Center for Fiskeri J. nr. 15-720-000001 24. marts 2015. Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 24. februar 2015 Center for Fiskeri J. nr. 15-720-000001 24. marts 2015 Deltagere Danmarks Fiskeriforening: Ole Lundberg Larsen, Henrik Lund Bælternes

Læs mere

Referat af møde i Muslingeudvalget den 22. august 2014 kl i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B. Jens Kjerulf Petersen, Pernille Nielsen. (ref.

Referat af møde i Muslingeudvalget den 22. august 2014 kl i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B. Jens Kjerulf Petersen, Pernille Nielsen. (ref. Center for Kontrol og Fiskeri/JPDA J. nr. 14-720-000011 12. september 2014 Referat af møde i Muslingeudvalget den 22. august 2014 kl. 10-13 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2B Mødedeltagere: Danmarks Fiskeriforening:

Læs mere

Bilag Sag/ID Nr. Enhed Dato EU & Fiskeriregulering

Bilag Sag/ID Nr. Enhed Dato EU & Fiskeriregulering Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk http://www.um.dk Bilag Sag/ID Nr. Enhed Dato 17-4400-000003 EU & Fiskeriregulering

Læs mere

Dato: 13. marts 2017 EU og Fiskeriregulering J. nr Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 23. februar 2017.

Dato: 13. marts 2017 EU og Fiskeriregulering J. nr Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 23. februar 2017. Dato: 13. marts 2017 EU og Fiskeriregulering J. nr. 16-7400-000045 Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 23. februar 2017 Deltagere Anja Boye Stig Prüssing Janne Dalby Marie-Louise Krawack

Læs mere

Notat vedrørende fiskeri efter flad østers og søstjerner i Nissum Bredning 2016/2017

Notat vedrørende fiskeri efter flad østers og søstjerner i Nissum Bredning 2016/2017 Notat vedrørende fiskeri efter flad østers og søstjerner i Nissum Bredning 2016/2017 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dansk Skaldyrcenter September 2016 Notat vedrørende

Læs mere

Notat vedrørende fiskeri efter blåmuslinger og søstjerner i Løgstør Bredning 2016/2017

Notat vedrørende fiskeri efter blåmuslinger og søstjerner i Løgstør Bredning 2016/2017 Notat vedrørende fiskeri efter blåmuslinger og søstjerner i Løgstør Bredning 2016/2017 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dansk Skaldyrcenter August 20 Notat vedrørende fiskeri

Læs mere

Notat vedrørende fiskeri efter blåmuslinger og søstjerner i Løgstør Bredning 2015/2016

Notat vedrørende fiskeri efter blåmuslinger og søstjerner i Løgstør Bredning 2015/2016 Notat vedrørende fiskeri efter blåmuslinger og søstjerner i Løgstør Bredning 2015/2016 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dansk Skaldyrcenter August 2015 1 Notat vedrørende

Læs mere

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 5. september 2012

REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 5. september 2012 Kontor/initialer: Center for Fiskeri/ PBJE Sagsnr./dok.nr.: 2012-02173/146514 Dato: 16.oktober 2012 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 5. september 2012 Deltagere: NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

6. Orientering om vækstplan for akvakultur (Fødevare og Landbrugspakken)

6. Orientering om vækstplan for akvakultur (Fødevare og Landbrugspakken) Dato: 3. marts 2016 Center for Kontrol (Fisk) / Center for Fiskeri J. nr. 15-720-000001 Referat af møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 10. februar 2016 Dagsorden 1. Velkomst v/ NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 1 Kystvande SIDE 2 Fiskeriets betydning for miljøtilstanden og opfyldelse af miljømål i kystvandene

Læs mere

Referat fra møde i Muslingeudvalget 24. august 2016

Referat fra møde i Muslingeudvalget 24. august 2016 EU og Fiskeriregulering J.nr. 16-7121-000003 Ref. jpda/anbo Den 16. september 2016 Referat fra møde i Muslingeudvalget 24. august 2016 Dagsorden 1. Velkomst v/ NaturErhvervstyrelsen 2. Nye måltal for fugle

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10.

Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til DTU Aquas konsekvensvurderinger af muslingefiskeriet i Løgstør og Lovns bredninger. 10. september HMJ Nedenfor er gengivet med almindelig lodret skrift

Læs mere

Status for Danmarks kvælstofudledninger og fremtidens behov samt marine virkemidler

Status for Danmarks kvælstofudledninger og fremtidens behov samt marine virkemidler Status for kvælstof Status for Danmarks kvælstofudledninger og fremtidens behov samt marine virkemidler, Indhold 1) Status for Danmarks kvælstofudledninger 2) Tidsforsinkelse og vejen tilbage til et godt

Læs mere

Fiskeri og miljø i Limfjorden

Fiskeri og miljø i Limfjorden Fiskeri og miljø i Limfjorden Ideoplæg fra Centralforeningen for Limfjorden og Foreningen Muslingeerhvervet, december 2007. I snart 100 år, har fiskeriet af blåmuslinger og østers været en betydelig aktivitet

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. marts 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Marine Ingredients Denmark: Danske Fiskeauktioner: Pelagisk

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 4. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 25.09.2014 Varighed:

Læs mere

Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord

Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26. juni 2012 Poul Nordemann Jensen Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 5

Læs mere

Stenrev: Et supplerende virkemiddel i Limfjorden?

Stenrev: Et supplerende virkemiddel i Limfjorden? Stenrev: Et supplerende virkemiddel i Limfjorden? Jesper H. Andersen 1,2,3 Projektchef (Ph.D) 1: Institut for Bioscience, AU 2: DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, AU 3: BNI Baltic Nest Institute,

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1 Endelave Havbrug Hvem er jeg Beskrivelse af Havbrug og Kompensationsopdræt Tab af næringsstoffer (N2000 og VRD) Forstyrrelse af naturtyper og arter (N2000) Tab af medicin (VRD) Forstyrrelse af andre aktiviteter

Læs mere

Kvælstof, iltsvind og havmiljø

Kvælstof, iltsvind og havmiljø Skanderborg, Februar 2014 Kvælstof, iltsvind og havmiljø Hvilken betydning har kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og havet omkring Danmark?, Indhold 1) Danmarks udledninger af kvælstof

Læs mere

Hvordan reagerer recipienten? Karen Timmermann Anders Erichsen

Hvordan reagerer recipienten? Karen Timmermann Anders Erichsen Hvordan reagerer recipienten? Karen Timmermann Anders Erichsen AARHUS UNIVERSITET Betydningen af kvælstof for miljøtilstanden? Karen Timmermann Anders Erichsen AARHUS UNIVERSITET Myter Man skal måle ikke

Læs mere

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord

Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord 22. juni 2015 Notat Vandområde planer - Beregnede kvælstofindsatsbehov for Norsminde Fjord Indledning I notatet søges det klarlagt hvilke modeller og beregningsmetoder der er anvendt til fastsættelse af

Læs mere

Stenrev som virkemiddel:

Stenrev som virkemiddel: Stenrev som virkemiddel: Et supplement til de grundlæggende foranstaltninger? Jesper H. Andersen 1,2,3 Projektchef, Ph.D. 1: Institut for Bioscience, AU 2: DCE Nationalt Center for Miljø og Energi, AU

Læs mere

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger og søstjerner i Lovns Bredning 2013/2014

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger og søstjerner i Lovns Bredning 2013/2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger og søstjerner i Lovns Bredning 2013/2014 Canal-Vergés, Paula; Poulsen, Louise K.; Geitner, Kerstin; Christoffersen,

Læs mere

Overvågningsudvalget for fiskeriudviklingsprogrammet (EFF) 2007-2013

Overvågningsudvalget for fiskeriudviklingsprogrammet (EFF) 2007-2013 Overvågningsudvalget for fiskeriudviklingsprogrammet (EFF) 2007-2013 soversigt Organisation /suppleant Kontaktoplysninger NaturErhvervstyrelsen Anders Munk Formand Uffe Sveistrup Marie Guldborg Nyropsgade

Læs mere

Ålegræsarbejdsgruppens rapport - Konklusioner

Ålegræsarbejdsgruppens rapport - Konklusioner Konference om vandplanernes faglige grundlag den 30. maj 2011, Scandic Copenhagen Session: Ålegræs som indikator for opnåelse af god miljøtilstand Ålegræsarbejdsgruppens rapport - Konklusioner Harley Bundgaard

Læs mere

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. august 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen

Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. august 2015 kl i NaturErhvervstyrelsen. Pallisgaard og Siri Bentsen 18. september 2015 Referat Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. august 2015 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening Producentorganisationen (DFPO): Danish Seafood Association

Læs mere

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2009/2010

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2009/2010 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 13, 2016 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lovns Bredning 2009/2010 Dolmer, Per; Poulsen, Louise K.; Blæsbjerg, Mette; Kristensen, Per Sand; Geitner,

Læs mere

Havmiljø, landbrug og målrettet regulering

Havmiljø, landbrug og målrettet regulering . Havmiljø, landbrug og målrettet regulering Aarhus Universitet Fører landbrugspakken os I den rigtig retning? Målrettet regulering, fremtidsdrøm eller realisme?. Indhold Danske kvælstoftilførsler og havmiljøet

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig NOTAT Naturstyrelsen Vestsjælland J.nr. NST-422-00988 Ref. niple Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig

Læs mere

Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2011/2012

Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2011/2012 Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2011/2012 DTU Aqua-rapport nr. 245-2011 Af Per Dolmer, Louise K. Poulsen, Mads Christoffersen, Kerstin Geitner og Finn Larsen Konsekvensvurdering

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Oktober 2007 J.nr.: Ref.: MKRO

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Oktober 2007 J.nr.: Ref.: MKRO Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Oktober 2007 J.nr.: 2007-02069 Ref.: MKRO REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 20. juni 2007 Deltagere: Birgit Bolgann,

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 22. december 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 22. december 2011 kl i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2011-00147 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 22. december 2011 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side Bilag 7.4 Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side De danske miljømål for klorofyl og ålegræs er ikke i samklang med nabolande og er urealistisk højt fastsat af de danske myndigheder.

Læs mere

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 1. juli 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, K-514

Referat. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 1. juli 2016 kl i NaturErhvervstyrelsen, K-514 Referat Center for Fiskeri J.nr. 16-7121-000002 Ref. SPJ Den 15. august 2016 Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 1. juli 2016 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, K-514 Deltagere: Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014

Referat fra. Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Den 19. januar 2015 J.nr.: 14-7131-000006 Ref. CFF/bpa Referat fra Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 25. november 2014 Deltagere: Danmarks Fiskeriforening PO: DSA: Danish Marine Ingredients: Danmarks Pelagiske

Læs mere

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger og søstjerner i Lovns Bredning 2014/2015

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger og søstjerner i Lovns Bredning 2014/2015 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger og søstjerner i Lovns Bredning 2014/2015 DTU Aqua-rapport nr. 284-2014 Af Paula Canal-Vergés, Pernille Nielsen, Carsten Fomsgaard Nielsen, Kerstin Geitner

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen:

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Limfjorden og vandmiljøproblemer

Limfjorden og vandmiljøproblemer Limfjorden og vandmiljøproblemer DNMARK Annual Meeting 8. oktober 2013 Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen Indhold: Præsentation af Limfjorden Miljøtilstanden af Limfjorden Belastningsopgørelser Vandplanen

Læs mere

Nye Vandområdeplaner nye stramninger? Hvad din organisation gør og hvad du selv kan gøre for at sikre fagligt og juridisk korrekte vandområdeplaner.

Nye Vandområdeplaner nye stramninger? Hvad din organisation gør og hvad du selv kan gøre for at sikre fagligt og juridisk korrekte vandområdeplaner. Nye Vandområdeplaner nye stramninger? Hvad din organisation gør og hvad du selv kan gøre for at sikre fagligt og juridisk korrekte vandområdeplaner. Velkomst v/ Niels Vestergaard Salling, formand for

Læs mere

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Henrik Skovgaard Miljøcenter Århus Miljøministeriet Side 1 Lov om Miljømål Lov om Miljømål m.v. for vandområder og internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

Udvikling i ålegræs på tværs af danske kystområder hvorfor er der store forskelle?

Udvikling i ålegræs på tværs af danske kystområder hvorfor er der store forskelle? Foto: Peter Bondo Christensen Udvikling i ålegræs på tværs af danske kystområder hvorfor er der store forskelle? Dorte Krause-Jensen & Jacob Carstensen Århus Universitet, Institut for Bioscience Temadag:

Læs mere

Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december 2010

Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december 2010 , Landbrug og Transport 3. december 2010 Landbrugets bedriftsregister og strukturstatistik kkl/- Til brugerudvalget for Fødevarestatistik Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december

Læs mere

Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2011/2012

Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2011/2012 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2016 Konsekvensvurdering af fiskeri af østers i Nissum Bredning 2011/2012 Dolmer, Per; Poulsen, Louise K.; Christoffersen, Mads; Geitner, Kerstin; Larsen, Finn

Læs mere

Limfjordens tilstand Ålegræsværktøjet hvorfor virker det ikke? Hvordan kan vi forbedre miljøet?

Limfjordens tilstand Ålegræsværktøjet hvorfor virker det ikke? Hvordan kan vi forbedre miljøet? Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 28 Offentligt Hvad er et godt miljø i Limfjorden og hvordan når vi det? Limfjordens tilstand Ålegræsværktøjet hvorfor virker det ikke?

Læs mere

Modelstrategien særlige faglige udfordringer for kystvande

Modelstrategien særlige faglige udfordringer for kystvande Møde i Faglig Referencegruppe. Den 2. september 2013. IDA-huset. Modelstrategien særlige faglige udfordringer for kystvande Harley Bundgaard Madsen Den overordnede modelstrategi Marine problemstillinger

Læs mere

Referat af 7. møde i Natura 2000 Dialogforum afholdt den 27. juni 2013

Referat af 7. møde i Natura 2000 Dialogforum afholdt den 27. juni 2013 Sagsnr.: 13-7400-000030 Dato: 22. august 2013 Referat af 7. møde i Natura 2000 Dialogforum afholdt den 27. juni 2013 Mødedeltagere: Danmarks Fiskeriforening: Dansk Fritidsfiskerforbund: Dansk Amatørfiskerforening:

Læs mere

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2012

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2012 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 13, 2016 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Lillebælt 2012 Poulsen, Louise K.; Geitner, Kerstin; Christoffersen, Mads; Christensen, Helle Torp; Dolmer,

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01354 Ref. PJENS FEB 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere

Modeller for danske fjorde og kystnære havområder

Modeller for danske fjorde og kystnære havområder NST projektet Implementeringen af modeller til brug for vandforvaltningen Modeller for danske fjorde og kystnære havområder Indsatsoptimering i henhold til inderfjorde og yderfjorde Naturstyrelsen Rapport

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Muslingeproduktion. Handlingsplan for Limfjorden

Muslingeproduktion. Handlingsplan for Limfjorden Muslingeproduktion Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Muslingeproduktion i Limfjorden et statusnotat til

Læs mere

Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Stiig Markager Aarhus Universitet

Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Stiig Markager Aarhus Universitet Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Aarhus Universitet Den gode danske muld Næringsrig jord Fladt landskab Pålidelig nedbør Den gode danske muld Habor-Bosch processen N 2 + 3 H 2

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2010/2011

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2010/2011 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 14, 2015 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2010/2011 Poulsen, Louise K.; Christoffersen, Mads; Aabrink, Morten; Dolmer, Per; Kristensen,

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen:

NaturErhvervstyrelsen: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2013-7121-000001 18. marts 2013 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets

Læs mere

2 km 2 stenrev = 800 tons N, kan det virkelig passe?

2 km 2 stenrev = 800 tons N, kan det virkelig passe? Stenrev i Limfjorden en anden måde at nå miljømålene på 2 km 2 stenrev = 800 tons N, kan det virkelig passe? Flemming Møhlenberg, Jesper H Andersen & Ciarán Murray, DHI Peter B Christensen, Tage Dalsgaard,

Læs mere

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen

Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen Differentieret regulering Erfaringer og ønsker til fremtidens miljøregulering. IDAmiljø den 3. april 2017 Fastsættelse af reduktionsmål og indsats for fjorde og kystvande i Vandområdeplanerne Kontorchef

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 15. februar 2012

REFERAT. Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 15. februar 2012 Kontor/initialer: Center for Fiskeri/ PBJE Sagsnr./dok.nr.: 2012-00084/129001 Dato: Den 21. februar 2012 REFERAT Ekstraordinært møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 15. februar 2012 Deltagere: Center

Læs mere

Miljømæssige og klimatiske krav til fremtidens landbrug

Miljømæssige og klimatiske krav til fremtidens landbrug . Miljømæssige og klimatiske krav til fremtidens landbrug Aarhus Universitet Det er svært at spå, især om fremtiden Forudsætninger: 1.Danmark forbliver i EU 2.Vandrammedirektivet fortsætter uændret 3.EU

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 Stenrev:

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N42 Måger Odde

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N42 Måger Odde NOTAT Naturstyrelsen Himmerland J.nr. NST-422-01053 Ref. idmpe Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N42 Måger Odde Forslag til Natura 2000-plan for N42

Læs mere

September Miljø- og Fødevareudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

September Miljø- og Fødevareudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 L 68 endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Fyn J.nr. NST-404-00180 Ref. stepe Den 23. september 2015 Tillæg til Miljøministeriets kontrakt med DHI vedrørende forskning

Læs mere

Interkalibrering, kvalitetselementer og vandplaner

Interkalibrering, kvalitetselementer og vandplaner Interkalibrering, kvalitetselementer og vandplaner 1 Indhold: Forpligtigelse: Vandrammedirektivets bilag v 1.4. Udfordringer: Implementering af yderligere kvalitetselementer Oversættelse af interkalibreringen

Læs mere

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol

Kirkernes Hus Bestyrelsesprotokol REFERAT fra bestyrelsesmøde i Mandag den klokken 16.30 Blad nr. 111 Mødet blev indledt med en kirkegårdsvandring først på Trinitatis kirkes kirkegård og derefter på Sct. Michaelis kirkes kirkegård. Driftsleder

Læs mere

Dagsorden til møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget om orientering om reguleringsbekendtgørelsen m.m.:

Dagsorden til møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget om orientering om reguleringsbekendtgørelsen m.m.: EU-og Fiskeriregulering J.nr. 16-7121-000002 Ref. MAAN Den 31. januar 2017 Referat af møde i regi af Erhvervsfiskeriudvalget den 27. januar 2017 kl. 12.30 i NaturErhvervstyrelsen, mødelokale K-514. Deltagelse:

Læs mere

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND?

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? 30. JANUAR 2013 BESKRIVER ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? - OG SIKRER DET REELT GOD ØKOLOGISK TILSTAND?, ESBEN A. KRISTENSEN & ANNETTE BAATTRUP-PEDERSEN DET KORTE SVAR ER: NEJ IKKE NØDVENDIGVIS Vandrammedirektivet

Læs mere

til DF FU og... bestmøde bilag Budge... hovedbestyrel...

til DF FU og... bestmøde bilag Budge... hovedbestyrel... 22. november 2010 10:00-00:00 DF Hovedbestyrelsesmøde (SEA, KKH, JJL, AB, JH, JF, KSM, GØ, CJH, TT, CHP, AF) -- Rold StorKro Deltagere: SEA, KKH, JJL, AB, JH, JF, KSM, GØ, CJH, TT, CHP, AF, (NW, IKJ, LH,

Læs mere

Stenrev som marint virkemiddel

Stenrev som marint virkemiddel Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 177 Offentligt Stenrev som marint virkemiddel Anders Chr. Erichsen Senior Rådgiver, Afdelingen for Miljø og Økologi, DHI Danmark Henrik Fossing (Aarhus

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Ad 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Mads Leth-Petersen bød velkommen til mødet og præsenterede en justeret dagsorden, der blev godkendt.

Ad 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Mads Leth-Petersen bød velkommen til mødet og præsenterede en justeret dagsorden, der blev godkendt. NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4203-00044 Ref. Idaba/kfh Den 11. november 2013 Referat fra møde i Blåt Fremdriftsforums 4. møde den 24. september 2013 I mødet deltog: Niels Peter Nørring, Erik

Læs mere

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2012/2013

Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2012/2013 Konsekvensvurdering af fiskeri på blåmuslinger i Løgstør Bredning 2012/2013 DTU Aqua-rapport nr. 274-2013 Af Per Dolmer, Mads Christoffersen, Helle Torp Christensen, Kerstin Geitner, Finn Larsen og Nina

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Notat. Beregning af reduktionsmål for Limfjorden. Projekt: 3132, Konsulentydelser Miljø Side 1 af 6. Indledning

Notat. Beregning af reduktionsmål for Limfjorden. Projekt: 3132, Konsulentydelser Miljø Side 1 af 6. Indledning Notat Beregning af reduktionsmål for Limfjorden Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Plan & Miljø Ansvarlig Flemming Gertz Oprettet 02-11-2007 Projekt: 3132, Konsulentydelser Miljø Side 1 af 6 Indledning

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 116 Habitatområde H100 Centrale Storebælt og Vresen

Læs mere

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af mødereferat nr. 3. Opfølgning fra sidste møde: Der var ikke yderligere bemærkninger og referatet blev godkendt. Møde den: 12.01.2010 AU, Teknisk Forvaltning UNI-lab projektgruppemøde nr. 4 REFERAT Til stede: Søren Trangbæk (ST) TEK, Anders Roed (AR) SUN, Ole Bjørn Hansen (OBH) DMU, Christina Breddam (CB) DJF, Bent

Læs mere

Dialogprocessen forud for udarbejdelse af forslag til Natura 2000-planer for

Dialogprocessen forud for udarbejdelse af forslag til Natura 2000-planer for Dialogprocessen forud for udarbejdelse af forslag til Natura 2000-planer for 2016-21 Noter fra møde med interessenter og organisationer den 10. marts 2014. Danmarks Naturfredningsforening (Sønderborg,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 11. januar 2006 J.nr.: 2005-02345 SPR Deltagere: Referat af Møde i Udvalget for Muslingeproduktion 28. november 2005 i Fiskeridirektoratet,

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Evaluering af Grønt Råds arbejde.... 2 Vand og Naturplaner.... 4 Retablering af Bisbækken....

Læs mere

Ålegræskonference 13. oktober 2010 Egholm, Ålborg Dorte Krause-Jensen Danmarks Miljøundersøgelser Århus Universitet

Ålegræskonference 13. oktober 2010 Egholm, Ålborg Dorte Krause-Jensen Danmarks Miljøundersøgelser Århus Universitet Ålegræssets historiske udbredelse i de danske farvande Ålegræskonference 13. oktober 2010 Egholm, Ålborg Dorte Krause-Jensen Danmarks Miljøundersøgelser Århus Universitet Baggrundsfoto: Peter Bondo Christensen

Læs mere

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Mødereferat 2. vandrådsmøde Mødeleder: Jørgen Jørgensen Referent: Hanne Stadsgaard Jensen Deltagerliste: Se dokumentets sidste side Dato: 24.04.2014 Varighed:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Sagsnr./ 2011-03048 Dato: 21. oktober 2011 Referat af 4. møde i Dialogforum afholdt den 10. oktober 2011 kl. 10 i NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Referat af møde i Dialogforum den 2. december 2010 kl i Fiskeridirektoratet.

Referat af møde i Dialogforum den 2. december 2010 kl i Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet J.nr. 2010-01366 Referat af møde i Dialogforum den 2. december 2010 kl. 10.00 i Fiskeridirektoratet. Deltagelse: FVM, departementet: Fiskeridirektoratet:

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00025 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 17. januar 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Reduktioner i overvågningsprogrammet

Reduktioner i overvågningsprogrammet Reduktioner i overvågningsprogrammet NOVANA Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. april 2015 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Antal sider: 5 Faglig

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 29. marts 2005 J.nr.: 2004-00123 LSM/SPR Referat fra ERFA-gruppens 2. møde tirsdag den 1. februar 2005 Deltagere: Birgit Bolgann,

Læs mere

NOTAT. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. sawgu Den 30. april Referat af 2. møde i Blåt Fremdriftsforum den 30.

NOTAT. Vandplaner og havmiljø J.nr. NST Ref. sawgu Den 30. april Referat af 2. møde i Blåt Fremdriftsforum den 30. NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4203-00044 Ref. sawgu Den 30. april 2013 Referat af 2. møde i Blåt Fremdriftsforum den 30. april 2013 Deltagere: Helle Katrine Andersen, DANVA Lars Brinch Thysen,

Læs mere

Høring af vandløbsregulering af Søndre afløb Sønderås, tilløb til Sunds Nørreå

Høring af vandløbsregulering af Søndre afløb Sønderås, tilløb til Sunds Nørreå TEKNIK OG MILJØ Se nedenstående liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-P20-22-15 Høring af vandløbsregulering

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 108 Habitatområde H92 Fuglebeskyttelsesområde F76

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder

Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. april 2013 Thomas Eske Holm Karsten Dahl Jonas Teilmann

Læs mere