Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A"

Transkript

1 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 28. januar 2014 kl i NaturErhvervstyrelsen, lokale 2A Deltagelse: Danmarks Fiskeriforening: DSA: Danish Marine Ingredients: PO er: NaturErhvervstyrelsen: Svend-Erik Andersen, Ole Lundberg Larsen og Niels Bjerregaard (kystfiskerrepræsentant) Mette Jørgensen Anne Mette Bæk Jespersen Kurt Madsen og Esben Sverdrup Jette Petersen, Jakob Munkhøj Nielsen, Mik Jensen, Bent Pallisgaard, Knud Bjerre, Søren P. Jensen og Martin Andersen Dagsorden til møde i Erhvervsfiskeriudvalget: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Direktør Jette Petersen hilser på 3. Finansieringsmuligheder for fiskerierhvervet 4. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer. Følgende fiskerier forventes drøftet: a. Kvotebytter b. Uddeling fra Fiskefonden c. Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne d. Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer e. Løbende kw-dage regulering f. År til år flex g. Generationsskiftesild 5. Øvrig regulering a. Ny kystfiskerordning status 6. Koncentrationsregler og puljer i fiskeriet efter blåmuslinger og østers 7. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål 8. Eventuelt NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 DK 1780 København V Tlf

2 Dagsordenspunkt 1. Godkendelse af dagsorden Jakob Munkhøj Nielsen bød velkommen til udvalget og til direktør Jette Petersen, og spurgte om der var tilføjelser til dagsordenen. Danmarks Fiskeriforening oplyste, at man under eventuelt ønskede at drøfte område 22, utilsigtet bifangst af mørksej i Østersøen, samt kvotemeddelelser. Pelagisk PO ønskede at drøfte retningslinjerne for år til år flex. Marine Ingredients Denmark ønskede under eventuelt at høre status for nyt IT-system vedrørende fabrikkernes adgang til oplysninger fra e-logbogen. NaturErhvervstyrelsen ønskede selv at drøfte generationsskiftesild under punkt 4, hvor man også ville drøfte Pelagisk PO s forslag om år til år flex. Dagsordenspunkt 2. Direktør Jette Petersen hilser på Jette Petersen præsenterede kort sig selv. Hun oplyste, at hun var i gang med en rundtur til de forskellige rådgivende udvalg i NaturErhvervstyrelsen, og at det blandt andet var derfor hun var til stede i dag. Hun ville observere mødet, for at se hvordan udvalget arbejdede. Hun oplyste, at NaturErhvervstyrelsen i 2014 ville fokusere på at forbedre kundernes tilfredshed med styrelsen. Det ville ske med et stærkt fokus på driften i Samtidig er der både en landbrugs- og en fiskerireform, som skal implementeres. Dagsordenspunkt 3. Finansieringsmuligheder for fiskerierhvervet NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at der har været en dialog med Danmarks Fiskeriforening om fiskernes finansieringsmuligheder i længere tid. Styrelsen har i den forbindelse udarbejdet en analyse i Center for Innovation, og resultaterne af denne analyse ville man nu fremlægge på mødet. Knud Bjerre fremlagde hovedkonklusioner fra analysen som bl.a. viste, at fiskerne er afhængige af banklån. Der har de sidste par år været faldende priser og indtjening inden for fiskeriet. Kvoterne udgør gennemsnitligt 2/3 af fiskernes aktiver, og det er en stigende andel. Da kvoternes værdi udgør så stor en del af aktiverne og svinger fra år til år, medfører det, at finansieringen og især mere langsigtet finansiering vanskeliggøres. Kvoterne værdisættes på mange forskellige måder, og markedet er desuden uigennemskueligt. Renteudgifterne er stigende i takt med gælden. Analysen viser, at fartøjer over 40 meter har lidt billigere finansiering end de øvrige fartøjer, gennemsnitligt betaler de en rente på ca. 5 %. Renten for de mindre fartøjer ligger på 5-8 %, hvor renten er højest for de mindste fartøjer. Der er ikke tegn på, at fiskerne betaler en overrente i forhold til andre sammenlignelige erhverv. Analysen på fartøjskategori-niveau er baseret på tal. Nye tal for 2012 kommer i februar 2014, som NaturErhvervstyrelsen vil opdatere analysen med. 2

3 Fiskeribanken er ikke længere åben for nyudlån. Af andre finansieringsmuligheder kan nævnes Vækstfonden. Der er dog kun udstedt tre vækstkautionslån til fiskefartøjer til i alt 5 mio. kr. i , og disse lån er til en relativt høj rente. Danmarks Skibskredit kan, jf. den nuværende lovgivning, yde lån op til 70 pct. ud fra fartøjets værdi, dvs. man kan ikke lade værdien af kvoterne indgå i værdiansættelse og låneudmåling. Danmarks Skibskredit skal have 1. prioritet i fartøjet. Danmarks Skibskredit låner ikke til fiskerne i dag, det er uden for deres udlånspolitik. Danmarks Skibskredit holdt op med at låne ud til fiskeriet, da der blev indført individuelle kvoter, og man har ikke længere fiskeriekspertise. Kun knap 20 % af Danmarks Skibskredit er offentligt ejet via Nationalbanken, så det er svært at påvirke Danmarks Skibskredit politisk. Danmarks Fiskeriforening foreslog, at man ændrede lovgivningen, så det blev muligt for Danmarks Skibskredit at låne til fiskerne baseret på værdien af både fartøjet og kvoterne. Danmarks Fiskeriforening mente også, at Nationalbanken må prøve at gøre deres indflydelse gældende i Danmarks Skibskredit. Man ønskede adgang til langsigtede investeringer. Hvis ikke det blev muligt, så ville der snart blive behov for krisefinansiering af fiskeriet. Danmarks Fiskeriforening savnede løsningsforslag i ministeriets analyser. Danmarks Fiskeriforening oplyste, at man frygtede at det vil ende med brug af udenlandsk arbejdskraft i fiskeriet. NaturErhvervstyrelsen fremførte, at man som en del af et erhvervsministerium naturligvis var optaget af fiskerierhvervets rammevilkår. Det blev oplyst, at fødevareministeren fornylig har haft et møde med erhvervs- og vækstministeren, hvor finansieringssituationen blev drøftet, men at der endnu ikke er oplyst nogen konklusioner fra mødet. Fødevareministeriet har begrænsede muligheder for at agere i forhold til fiskernes finansiering, da potentielle virkemidler hører under andre ministeriers ressort. Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at man mente at fiskeriet var underrepræsenteret i Fødevareministeriets Vækstplan. Marine Ingredients Denmark savnede også fokus på fiskeriet i Vækstplanen og generelt i regeringen, og mente der ikke var fokus på fremadrettede løsninger. Bemærkede desuden, at man i erhvervet arbejdede på en Blå Vækst plan. NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man da gerne ville involveres i fiskerierhvervets arbejde med en Blå Vækst plan. Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at man var interesseret i at udvikle en tilsvarende institution som Landbrugets Finansieringsbank for fiskeriet eller udvide produktporteføljen for Landbrugets Finansieringsbank til at omfatte fiskeriet. Danmarks Fiskeriforening ville i den forbindelse gerne investere penge i sådan en bank, ligesom landbruget havde gjort. Kystfiskerrepræsentanten bemærkede, at de små fartøjer vil blive opkøbt af de store fartøjer, hvis ikke der findes bedre finansieringsmuligheder. NaturErhvervstyrelsen opfordrede udvalget til at gøre deres indflydelse gældende i Erhvervs- og Vækstministeriet og i andre relevante fora 1. 1 Det kan oplyses, at der efter udvalgsmødets afholdelse har været en debat om fiskeriets finansieringsforhold i Folketinget onsdag den 29. januar Debatten kan ses på skrift her: 3

4 Dagsordenspunkt 4. Udvikling i fiskerierne og evt. regeljusteringer Ad a: Kvotebytter NaturErhvervstyrelsen uddelte en oversigt over de gennemførte kvotebytter i Der er desuden gennemført et par bytter i Østersøen i Der var et mindre overfiskeri for tobis i 2013, som skal cleares. Desuden er der et par mindre overfiskerier som kan dækkes af år til år flex. Udvalget havde ingen kommentarer til dette. Ad b: Uddeling fra Fiskefonden NaturErhvervstyrelsen oplyste, at der ikke er uddelt noget fra Fiskefonden den seneste tid. Dette skyldes primært den manglende EU-Norge aftale, som medfører, at kvoternes endelige størrelse endnu ikke er kendt. Lige så snart kvoterne er aftalt mellem EU og Norge, vil NaturErhvervstyrelsen udsende opdaterede licens 1000 tilladelser til fiskerne, så de kan se deres opdaterede kvoter. Først derefter vil NaturErhvervstyrelsen uddele fra Fiskefonden. Danmarks Fiskeriforening støttede denne fremgangsmåde, men opfordrede til at dele ud fra Fiskefonden så hurtigt som det er muligt. Danmarks Fiskeriforening spurgte desuden til muligheden for at overbooke visse arter en smule. Det blev besluttet, at der skal nedsættes en mindre arbejdsgruppe som vil se nærmere på problemstillingen. Ad c: Løbende regulering for FKA-rationsfiskerierne NaturErhvervstyrelsen oplyste, at tabellerne for FKA-rationsfiskeriet på hjemmesiden ikke var opdateret, men at man ville rette dem hurtigst muligt. NaturErhvervstyrelsen foreslog, at man fortsatte den nuværende regulering. Danmarks Fiskeriforening støttede dette, men bemærkede at man skulle være opmærksom på udnyttelsesprocenten indenfor FKA-rationsfiskeriet af rødspætte i Østersøen. Ad d: Løbende regulering for Mindre Aktive Fartøjer NaturErhvervstyrelsen foreslog, at MAF-rationsfiskeriet fortsatte med den nuværende regulering. Pelagisk PO spurgte, om det var muligt at få en tabel på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, som viste forbruget i rationsfiskeriet for sperling. NaturErhvervstyrelsen ville overveje dette. Danmarks Fiskeriforening spurgte, om det var muligt at få gamle bilag 6 meddelelser tilbage på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, da de ikke var blevet overflyttet i forbindelse med omstruktureringen af styrelsens hjemmeside. NaturErhvervstyrelsen ville undersøge det nærmere. 4

5 Ad e: Løbende kw-dage regulering NaturErhvervstyrelsen oplyste, at GT1 og TR1 i Skagerrak/Nordsøen for nylig havde haft et lille overforbrug, som var blevet dækket ind ved overførsel af kw-dage fra GN1 og BT1, så der nu var tilstrækkeligt med kw-dage til rådighed frem til den 31. januar, hvor forvaltningsperioden sluttede. I Kattegat er der ikke nogen problemer med forbruget, TR2 er topscorer med et forbrug på omkring 85 %. NaturErhvervstyrelsen henviste til det udsendte udkast til bilag 6 vedrørende fleksibilitet mellem de forskellige kw-dage segmenter. NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man kunne overveje at udvide fleksibiliteten, så det blev nemmere at få adgang til Kattegat, da der var en del fartøjer som ønskede det, og der var plads indenfor loftet til flere fartøjer. Kystfiskerrepræsentanten bemærkede, at han støttede en mere fleksibel adgang til Kattegat. Danmarks Fiskeriforening ville overveje deres holdning til en mere fleksibel adgang til Kattegat. Det blev besluttet at bilag 6 meddelelsen ville blive udsendt i sin nuværende form, og at man senere kunne sende en ny bilag 6 meddelelse, hvis der skal ændres i vilkårene for adgang til Kattegat. Ad f: År til år flex Pelagisk PO spurgte til mulighederne for at indgå aftaler med andre medlemslande på fartøjsniveau om overførsel af uudnyttede fartøjskvoter udover de 10 %, der kan overføres indenfor Danmarks 10 % år til år fleksibilitet. NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at der hidtil kun er indgået aftaler om overførsel af uudnyttede mængder udover 10 % på landeniveau, hvor de tilbageførte mængder efterfølgende er fordelt til alle danske fiskere jf. de normale fordelingsnøgler for den pågældende kvote/bestand (den tilbageførte mængde er traditionelt kun halvt så stor som den afleverede mængde, da der tages op til 50 % i betaling for hjælpen med at overføre kvoten). Naturerhvervstyrelsen finder, at såfremt den hidtidige praksis på dette område skal ændres, bør det drøftes grundigt, og der bør i givet fald ske en opdatering af de gældende retningslinjer for kvotebytter, som er aftalt i Erhvervsfiskeriudvalget. Eventuelt kunne man drøfte det på næste møde i udvalget, eller på et særskilt møde i en mindre gruppe. Danmarks Fiskeriforening støttede dette. Pelagisk PO bemærkede, at der var tale om mængder, som fiskerne i 2013 var brændt inde med, da fiskeriet allerede var overstået, da de fik rådighed over mængderne. Ad g: Generationsskiftesild NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at der sandsynligvis ikke ville være nok generationsskiftesild til de 6 nye ansøgere, som jf. regelsættet tilsammen kan få tildelt 1200 tons sild. Der er mulighed for at der kan bruges af reserven, eller man kan flytte mindre mængder fra atlantoskandisk sild over til Nordsøen. Næste år er der sandsynligvis mængder til rådighed, da mange vil falde ud af ordningen til den tid. Reserven i Nordsøen er 1786 tons; i Skagerrak/Kattegat er reserven 178 tons. 5

6 Danmarks Fiskeriforening foreslog at tildele fisk til de fartøjer, der allerede var i ordningen. Hvad angår de nye ansøgere, ville man tænke nærmere over sagen. Pelagisk PO ville også tænke nærmere over sagen. Det blev aftalt, at NaturErhvervstyrelsen ville beskrive de forskellige scenarier nærmere i en mail til Erhvervsfiskeriudvalget. Dagsordenspunkt 5: Øvrig regulering a. Ny kystfiskerordning status NaturErhvervstyrelsen oplyste, at på nuværende tidspunkt havde 144 fartøjer tilmeldt sig ordningen. Der er tilmeldingsfrist den 31. januar 2014, så med mindre mange tilmelder sig ordningen de sidste par dage, ser det ikke ud til at så mange tilmelder sig ordningen som i ordningens første år. NaturErhvervstyrelsen spurgte udvalget, om man havde noget indtryk af, hvilke faktorer, der fik fiskere til at afholde sig fra at tilmelde sig ordningen. Kystfiskerrepræsentanten bemærkede, at nogle var lidt usikre på reglerne, og at nogle gerne ville have lov til at leje ud til fartøjer, som ikke var tilmeldt kystfiskerordningen. Kystfiskerrepræsentanten spurgte, om det i 2015 ville være muligt at ændre de arter, som man i 2014 havde tilmeldt ordningen, så man f.eks. kunne tilføje nye arter til ordningen. NaturErhvervstyrelsen bekræftede, at det var muligt. Kystfiskerrepræsentanten opfordrede fiskerne til at tilmelde sig ordningen, så der også var mange at udleje til. NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man når tilmeldingsfristen var udløbet, ville gøre status over tilmeldingerne, og sandsynligvis ville kontakte enkelte medlemmer af udvalget for at høre deres fortolkning af antallet af tilmeldinger. Dagsordenspunkt 6. Koncentrationsregler og puljer i fiskeriet efter blåmuslinger og østers NaturErhvervstyrelsen oplyste, at man over længere tid har været i dialog med Danmarks Fiskeriforening omkring mulighederne for at oprette en puljeordning for fartøjer med kvoteandele af blåmuslinger og østers. For at undgå at fiskeriet ender på få hænder, er det en forudsætning, at der forud for oprettelsen af et puljefiskeri indføres koncentrationsregler. For at oprette en puljeordning og indføre den nødvendige koncentrationsregel kræves der ændringer af tre bekendtgørelser. De foreslåede ændringer vil også blive behandlet på møde i Muslingeudvalget den 4. februar 2014, hvorefter bekendtgørelserne sendes i høring. Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at man var tilfreds med de foreslåede ændringer, og spurgte til hvornår de nye regler ville kunne træde i kraft. 6

7 NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at bekendtgørelserne som sagt først skulle i høring, så der vil sandsynligvis gå et par måneder inden reglerne trådte i kraft. Dagsordenspunkt 7. Gensidig orientering om kontrolspørgsmål Der var ikke noget til dette punkt. Dagsordenspunkt 8. Eventuelt Område 22 NaturErhvervstyrelsen oplyste, at denne sag var blevet drøftet længe efterhånden. Danmarks Fiskeriforening ønskede at få tilladelse til at fiske med partrawl og to-trawl i område 22. Desuden ønskede man tilladelse til at kunne fiske med større motorer end i dag, og adgang for pelagiske fartøjer over 17 meter i område 22. DTU Aqua har leveret et opdateret notat om sagen, som er blevet videresendt til Danmarks Fiskeriforening og Naturstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at man nu anser det faglige grundlag for at være beskrevet så godt som muligt og at man på basis af det opdaterede notat fra DTU Aqua ville udarbejde en indstilling til departementet, så sagen kan behandles politisk. Det er dog muligt, at sagen skal ses i sammenhæng med øvrige tiltag for torsk i område 22. Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at man synes det er to forskellige ting, som ikke bør behandles samlet. Reglerne omkring trawlfiskeri i område 22 er gamle regler, som fiskerne selv fik indført, og som ikke længere giver mening. Det er ganske begrænsede forslag, som ikke bør være nødvendigt at behandle politisk. Danmarks Fiskeriforening foreslog derfor, at reglerne blev gennemført med det samme. Uundgåelige bifangster af mørksej i Østersøen Danmarks Fiskeriforening spurgte, hvordan uundgåelige bifangster af mørksej i Østersøen skulle afskrives, hvis de bliver landet af et fartøj, som ikke råder over FKA af mørksej. NaturErhvervstyrelsen henviste til 45 i Reguleringsbekendtgørelsen, hvor der er afsat mængder til uundgåelige bifangster. Hvis fartøjet er medlem af en pulje, vil det dog være puljen, der skal dække de landede mængder. Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at det ikke var rimeligt, da det ikke skulle komme nogen til skade at være med i en pulje. Ny e-logklient Danmarks Fiskeriforening bemærkede, at de var utilfredse med den nye ændring af e-logklienten, da det nu ikke længere er muligt at ændre i logbogen efter ankomst. NaturErhvervstyrelsen bemærkede, at ændringen var blevet drøftet i ERFA-gruppen vedrørende e- logbogen, og også i forbindelse med den nye logbogsbekendtgørelse. 7

8 Danmarks Fiskeriforening mente ikke, at det havde været tilfældet. Adgang til e-logbogen for fiskemelsfabrikkerne Marine Ingredients Denmark spurgte til status for udviklingen af det IT-system, som skulle kunne sørge for, at fiskemelsfabrikkerne kan få elektronisk adgang til fartøjernes e-logbog. NaturErhvervstyrelsen ville undersøge det nærmere. Næste møde Næste møde i udvalget bliver afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl Opfølgningsliste Større emner fra mødet til senere opfølgning: NaturErhvervstyrelsen: 1. Bekendtgørelserne vedrørende koncentrationsregler og puljer i muslinge- og østersfiskeriet skal sendes i høring 2. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe vedrørende muligheden for at overbooke visse bestande 3. Opdatering af de gældende retningslinjer for kvotebytter drøftes på et kommende møde i udvalget (jf. drøftelse om år til år flex) 4. Der skal træffes beslutning om Danmarks Fiskeriforenings forslag vedrørende fiskeri i område 22 Udvalget: 1. Udvalget skal tage stilling til en mere fleksibel adgang til Kattegat (kw-dage ordningen) 2. Udvalget skal overveje mulighederne for evt. at tilføre generationsskiftesild ordningen ekstra mængder i 2014 fra reserven eller på anden vis. 8

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013

Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 31. maj 2013 CZO/ Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 Tid og sted Deltagere Afbud Kl. 14.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Hilmar Bojesen, Danmarks Statistik

Læs mere

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE fartøj) Nyropsgade 30

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere