VYGOTSKY I PÆDAGOGIKKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VYGOTSKY I PÆDAGOGIKKEN"

Transkript

1

2 VYGOTSKY I PÆDAGOGIKKEN

3 Ivar Bråten I PÆDAGOGIKKEN Frydenlund

4 Ivar Bråten Vygotsky i pædagogikken J. W. Cappelens Forlag as, 1996 Frydenlund og forfatterne, 2006 ISBN: Omslag: Claus Nielsen Grafisk produktion: Pozkal, Polen Oversat fra norsk af Bodil Frederiksen Kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden form for kopiering er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser. Frydenlund Hyskenstræde 10 DK-1207 København K Tlf Fax

5 Indhold Forord Om Vygotskys liv og lære Af Ivar Bråten Indledning Liv og kontekst Biografisk skitse Intellektuelle kilder Sociopolitisk kontekst Teorien om de højere psykologiske processer Sociokulturelle processer i individets psykologi Internalisering Metode Hukommelse Opmærksomhed og beslutning Funktionelle læringssystemer Tænkning og sprog Pædagogiske aspekter ved Vygotskys teori Vygotsky i vores egen tid Det øvrige indhold i denne bog Litteratur Læring og udvikling i leg og undervisning Af Erling Lars Dale Tænkningens udvikling Overordnede perspektiver Det primitive stadium Det naive og det ydre tegns stadium Internaliseret tænkning Leg og undervisning som udviklingskilde Zonen for den nærmeste udvikling Frigørelse fra en situationsbundet handling Leg som en frigørelse fra en situationsbundet handling Undervisning som en frigørelse fra en situationsbundet handling Bevidstgørelse Legen som en bevidstgørelse af den sociale samhandlingsgrammatik 70 Undervisning som en bevidstgørelse af ens egen tænkning

6 Regulering kombineret med kreativitet Legen og selvregulering Kunst i skolen Litteratur Vygotsky som forløber for metakognitiv teori Af Ivar Bråten Indledning Hvad er metakognition? Metakognitionens rødder Verbale rapporter som data Udøvende kontrol Selvregulering Reguleret af andre Konklusion Vygotsky som metakognitivist Vygotsky om selvregulering Den sociokulturelle basis for selvregulering Forholdet mellem bevidsthed og kontrol i Vygotskys teori Vygotsky om forholdet mellem metakognition og kognition Afslutning Litteratur Forskellige sprogopfattelser, begrebskategorier og et undervisningsteoretisk perspektiv på den faglige læring i skolen Af Kamil Z. Øzerk Indledning Sprog som et lingvistisk system Sprog som et redskab for repræsentation en symbolsk kode Sprog som kommunikationsmiddel Sprog er tænkningens sociale redskab Spontane begreber og akademiske begreber Forholdet mellem spontane og akademiske begreber Pædagogiske implikationer Princippet om at gøre det forståeligt Forståelse i en undervisningsteoretisk sammenhæng Operationaliserbare pædagogiske principper Zonen for den nærmeste udvikling

7 Princippet om en optimal forskel Headfitting-princippet Stilladsprincippet Princippet a Afslutning Litteratur Den nærmeste udviklingszone som udgangspunkt for pædagogisk praksis Af Ivar Bråten og Anne Cathrine Thurmann-Moe Indledning Vygotskys udviklingsteori Den nærmeste udviklingszone Holistisk undervisning Medieret læring Ændring Den nærmeste udviklingszone som et pædagogisk begreb Vygotskys teori i moderne pædagogik Et konstruktivistisk syn på undervisning Pædagogisk tilrettelæggelse i sociohistorisk perspektiv Kognitiv træning Dynamisk vurdering Afslutning Litteratur Den historiske dimension i Vygotskys teori Af Anne Cathrine Thurmann-Moe Indledning Historiebegrebet i Vygotskys teori Mennesket som historisk væsen Forholdet mellem natur og kultur i den psykologiske udvikling Forholdet mellem generel historie og barnets udviklingshistorie Psykologiske redskaber Fossil adfærd Historie som metode Historiske analyser af processer under ændring Et evolutionistisk perspektiv Metode som praksis Historisk udvikling og undervisning

8 Undervisning som drivkraft i barnets udvikling Den nærmeste udviklingszone Afslutning Litteratur Vygotsky i forskningen af tosprogethed Af Kamil Z. Øzerk Indledning Et kort historisk tilbageblik Vygotskys positive syn på en tosproget opvækst Pessimismen dominerede i mellemkrigstiden Store metodiske svagheder De nøgterne konklusioner bliver synlige Leopolds studier gav tosprogetheden et ansigt Enkelte gruppers tosprogethed eller flersprogethed blev associeret med dannelse! erne var indledningen til en optimistisk periode i forskningen af tosprogethed Sammenhængen mellem en veludviklet tosprogethed og kognitiv fleksibilitet og kreativ tænkning Tærskelniveauhypotesen et argument for en veludviklet tosprogethed i barndommen Additiv tosprogethed og subtraktiv tosprogethed Additiv eller subtraktiv tosprogethed et spørgsmål om betingelser Tosproget opvækst et spørgsmål om nødvendighed og læringsbetingelser Fra Lev Vygotsky til Jim Cummins Er minoriteters tosprogethed en livsnødvendighed? Litteratur

9 Forord Denne bog udgives 100 år efter Vygotskys fødsel. Det sker, fordi vi mener, at en viden om Vygotskys teori er af væsentlig betydning for dagens studerende i pædagogik. Hans fokusering på læring og udvikling i en social og kulturel sammenhæng har klare praktisk-pædagogiske konsekvenser, og mange pædagogiske tiltag kan analyseres med udgangspunkt i hans forskning. Gennem engelske oversættelser har opmærksomheden for Vygotskys arbejder været stigende i Vesten fra slutningen af 1970 erne. Det er nu på høje tid med en bog om Vygotsky. Samarbejdet med de øvrige forfattere omkring denne bog har været en sand glæde for redaktøren. Det har min kontakt med Ester Moen i Cappelen Akademisk Forlag også været. Hun har udført et effektivt og professionelt job med at få manuskriptet gjort til en færdig bog. Ivar Bråten Forord til den danske udgave Interessen for Lev Vygotski er ikke blevet mindre efter at denne bog udkom på norsk. Specielt hans interesse for sammenhængen mellem tænkning og sprog samt begrebet zonen for den nærmeste udvikling har spillet en betydelig rolle i det sidste tiårs danske pædagogiske og psykologiske debat. 9

10 Bogen er valgt til oversættelse til dansk, fordi den på en eksemplarisk og meget kompetent måde i kort og introducerende form gennemgår de væsentligste sider af, hvad Vygotsky i sit korte liv nåede at beskæftige sig med. Forlaget Frydenlund overvejer i øjeblikket oversættelse og udgivelse af Harry Daniels»Vygotsky and Pedagogy«(2001) og Luis C. Moll (ed.):»vygotsky and Education«(1990/2004). Frydenlund 10

11 Ivar Bråten Om Vygotskys liv og lære Indledning Vygotsky er utvivlsomt et af pædagogikkens og psykologiens store genier. Stephen Toulmin (1978), den kendte amerikanske filosof og videnskabshistoriker, har kaldt ham psykologiens Mozart. Flere ledende vestlige forskere har tilsluttet sig Toulmins synspunkt og udtalt sig om Vygotskys helt exceptionelle originalitet og tankekraft (f.eks. Bruner 1985, Miller 1978, Wertsch 1984). Alexander Luria (1979), Vygotskys nære og senere meget berømte medarbejder, slog ganske enkelt fast, at Vygotsky var et geni, og at hans eget livsværk ikke var andet end en udvikling af Vygotskys tanker. I dette indledende kapitel vil jeg forsøge at vise noget af baggrunden for denne mildt sagt usædvanlige omtale af en for længst afdød forsker, der endnu er ukendt for mange mennesker. Jeg vil give en kort skitse af Vygotskys liv og af den intellektuelle og sociale kontekst, som han skabte sine tanker i. Derefter vil jeg introducere hans syn på de højere psykologiske processer, fordi dette aspekt ved hans teori, efter min mening, giver den bedste indfaldsvinkel til hans samlede psykologiske forskningsprojekt. Vygotskys vægtning af pædagogik er uløseligt knyttet sammen med eller vævet ind i hans syn på de højere psykologiske processer, og jeg vil forsøge at tydeliggøre nogle vigtige pædagogiske implikationer af hans psykologiske teori. (Som vi senere skal se, er det ikke særlig meningsfuldt at operere med pædagogik og psykologi som to adskilte fagområder ud fra Vygotskys perspektiv). Dette kapitel vil også give et lille indblik i den skæbne, som er overgået Vygotskys tanker efter hans tragi- 11

12 ske og alt for tidlige død i Til sidst vil de øvrige kapitler i denne bog blive præsenteret. Liv og kontekst Biografisk skitse1 Lev Samenowich Vygotsky blev født i byen Orsha i det nordlige Hviderusland i november Et år gammel flyttede han med sin familie, som tilhørte den jødiske middelklasse, til byen Gomel længere mod syd, hvor han tilbragte sin barndom og ungdom. Vygotsky begyndte sin videre skolegang på et offentligt gymnasium, men i de sidste to år gik han på en privat, jødisk skole, der havde et højere fagligt niveau, hvor han fulgte sine hovedinteresser inden for litteratur og filosofi. Ved Moskva universitet begyndte Vygotsky først at studere medicin, men skiftede til jura efter kun en måned. Gennem samtidige studier ved Shanyavsky folkeuniversitet forøgede han sin viden om litteratur og filosofi, og han fik også en solid basis i fag som historie og psykologi. I 1917, efter eksamen fra begge universiteter, flyttede Vygotsky tilbage til Gomel, hvor han de næste syv år arbejdede som lærer. Han underviste blandt andet i litteratur, filosofi og psykologi ved forskellige pædagogiske institutioner. Lidt efter lidt blev især psykologi Vygotskys vigtigste interesseområde, og han etablerede derfor et psykologisk laboratorium ved det pædagogiske institut i Gomel, hvor han også ledede en række undersøgelser af førskolebørn og skolebørn. I begyndelsen af 1924 introducerede Vygotsky imidlertid sine ideer til landets fagspsykologiske elite. I det år, som på mange måder repræsenterer et vendepunkt i Vygotskys liv og virke, deltog han nemlig i Den anden Psykoneurologiske Kongres i Leningrad, hvor han holdt en meget opsigts- 1 Indholdet i dette afsnit er for en stor del baseret på Blanck (1990). 12

13 vækkende forelæsning om forholdet mellem betingede reflekser og bevidst adfærd, og han hævdede med overbevisning, at den videnskabelige psykologi ikke længere burde overse eksistensen og betydningen af den menneskelige bevidsthed. På baggrund af dette ene indlæg blev Vygotsky inviteret til at slutte sig til personalet ved Moskvas psykologiske institut, og kun få uger efter var han på vej fra Gomel for at etablere sin bemærkelsesværdige karriere som psykologisk og pædagogisk forsker. I det projekt, han var begyndt på ved ankomsten til Moskva, med Luria og Leontiev som sine nærmeste medarbejdere, var sigtemålet intet mindre end skabelsen af en ny psykologi. I Moskva arbejdede Vygotsky ikke kun ved det psykologiske institut for defektologi (mental retardering og specialpædagogik). Efter et længere sygehusophold fortsatte Vygotsky sin forskning ved en lang række psykologiske, pædagogiske og medicinske institutioner, hvor han besad professorater og styrede virksomheden. Ud over sin deltagelse i forskningsprojekter og undervisning skrev Vygotsky nærmest uden ophør. For eksempel producerede han omkring 50 skriftlige arbejder alene i årene I 1931 flyttede Vygotsky og hans kolleger en del af deres virksomhed til byen Kharkov i Ukraine, hvor et nyt»psykoneurologisk«institut var blevet grundlagt. (Vygotsky selv flyttede ganske vist aldrig permanent til Kharkov, men rejste regelmæssigt den lange vej for at lede forskningsprojekter og for at forelæse der). På den tid blev Vygotsky faktisk igen optaget som medicinstuderende både i Moskva og Kharkov parallelt med mange andre gøremål. Ved slutningen af sit liv fik Vygotsky lederstillingen ved den psykologiske afdeling ved det nationale institut for eksperimentel medicin. Vygotsky døde i Moskva i juni 1934 af en tuberkulose, som han havde pådraget sig 15 år tidligere. I alle disse 15 år havde han arbejdet intenst i et kapløb med døden under stadig tilbagevendende sygdomsperioder, til tider med 13

14 en kreativ raptus som gør ham værdig til at blive sammenlignet med Mozart. Intellektuelle kilder Vygotskys psykologiske og pædagogiske teorier blev naturligvis ikke skabt i et intellektuelt vakuum. Tværtimod kan man hævde, at Vygotskys intellektuelle orientering var nær forbundet med andre centrale elementer i datidens russiske kultur og videnskab:»vygotsky was a legitimate representative of what was in many respects the most important period in the history of Russian culture and science«(davydov 1955, s. 14). For eksempel kan det nævnes, at Vygotsky allerede i Gomeltiden var blevet stærkt påvirket af den ukrainske sprogforsker Alexander Potebnya, som var den første, der konfronterede Vygotsky med det gådefulde i forholdet mellem sprog og tænkning, et forhold han senere selv blev så engageret i. I sit forsøg på at løse denne gåde hævdede Potebnya, at sprog og tænkning ikke er identiske, men at tænkning bliver til ved hjælp af sproget. Hos Potebnya mødte Vygotsky også tanken om sprogets ambivalens som noget objektivt og fælles for en bestemt gruppe og samtidig som noget subjektivt og individuelt hos det enkelte menneske. Vygotsky var desuden, som tidligere nævnt, helt fra sin ungdom levende optaget af litteratur. Et specielt træk ved den russiske intelligentsia var netop, ifølge Kuzulin, at de tillagde litterære arbejder en enorm betydning, både som kulturens yderste manifestation og som den meste fortættede ytringsform for selve livet. Under Vygotskys studietid i Moskva var den litterære debat særlig præget af en hård konfrontation mellem 1800-tallets»symbolister«og en ny retning, som senere skulle blive kendt under navnet»russisk formalisme«. Stridsspørgsmålet var først og fremmest, hvad der egentlig gør et bestemt værk til et kunstværk. Hos formalisterne fandt Vygotsky blandt andet et ønske om at studere sproget som et værktøj til forskellige menneskelige aktiviteter. Da han senere 14

15 gav sig i kast med de grundlæggende problemer inden for psykologien, som psykologisk udvikling og organisering af højere psykologiske processer til funktionelle systemer, indså han også, at disse problemer havde klare fælles træk med de litteraturteoretiske problemstillinger, som han kendte fra formalisternes skrifter (Kozulin 1990). I sin studietid publicerede Vygotsky for øvrigt hele tiden litteraturkritik i forskellige tidsskrifter, og i de følgende år i Gomel forsatte han med at fordybe sig i litterære værker og essays. Hegel havde også en vigtig indflydelse på den unge Vygotsky, hvilket ikke bør udelades i denne sammenhæng. Ifølge Kozulin var der flere af Hegels ideer, som gjorde et varigt indtryk på Vygotskys formulering af de videnskabelige problemer og hans forsøg på at løse dem. Blandt andet genfinder vi Hegels understregning af menneskets historiske natur i Vygotskys opfattelse af psykologien som en videnskab mere end som et abstrakt, universelt begreb. Og Hegels understregning af en dialektisk forandring påvirkede ganske givet Vygotsky til at koncentrere sig om udviklingen og selve dannelsen af de psykologiske processer mere end om udførelsen af dem. Det bør også nævnes, at behandlingen af»mediation«i Hegels filosofiske system udgjorde en del af den teoretiske kontekst for Vygotsky, når han senere definerede de højere psykologiske processer som»funktioner af medierede aktiviteter«(om mediation og medierede aktiviteter, se senere i kapitlet). I det gamle Rusland var psykologien betydeligt mindre udviklet end i Vesten. Da Vygotsky lidt efter lidt rettede sin hovedinteresse mod psykologien, fandt han det derfor nødvendigt at rette sit blik udad, først og fremmest mod Tyskland og USA. Inden for den tyske psykologi stiftede han bekendtskab med gestaltspsykologi og psykoanalyse, mens han i den amerikanske psykologi for eksempel studerede de centrale behaviorister som Watson og Thorndike. I schweizeren Piagets psykologiske teorier fandt Vygotsky betydningsfulde ideer om børns udvikling og fra 15

16 franskmanden Durkheims sociologiske teorier om den menneskelige kognition som social i sin oprindelse og i sit indhold. Naturligvis havde Vygotsky et indgående kendskab til den russiske refleksologis forskellige varianter, med Pavlovs teori om betingede reflekser som den mest betydningsfulde. Vygotsky var med andre ord bredt orienteret i sin samtids psykologi, og han bidrog også stærkt til at udbrede kendskabet til international psykologi ved at skrive forord i en række russiske oversættelser af kendte vestlige forfattere og ved at publicere kritiske essays om deres teorier. Ifølge Van der Veer og Valsiner (1994) bør man være klar over, at Vygotskys tanker overvejende står i et afhængighedsforhold til samtidige (og foregående) teoretikere i Europa og USA. Men samtidig er de vigtigt at understrege, at der i Vygotskys tilfælde ikke kun er tale om assimilerede og udvidede versioner af andres teorier, men om en ægte kreativ rekonstruktion af ideer inden for en original tankeramme, som hele tiden var i en stadig udvikling Sociopolitisk kontekst Vygotsky udformede sine tanker i en social kontekst præget af revolution, borgerkrig, udenlandsk intervention og økonomisk krise. Også denne kontekst er på mange måder reflekteret i hans arbejder, ikke mindst fordi pædagogisk forandring som et praktisk sigtemål er uløselig forbundet med hans psykologiske teorier. Et af de mest alvorlige problemer, som den nye stat stod overfor i tiden efter oktoberrevolutionen, gjaldt nemlig uddannelse. Kampen mod analfabetismen var en prioriteret opgave. Desuden var det en overordentlig stor udfordring, at tusindvis af børn i alle aldre drev rundt i gaderne i de russke byer som tragiske ofre for revolution og borgerkrig. Disse børn repræsenterede enorme medicinske, sociale, psykologiske og pædagogiske problemer, og de danner en væsentlig baggrund for Vygotskys vedvarende interesse for afvigende adfærd og forstyrret udvikling. Ud over 16

17 den opgave, som bestod i at finde frem til brugbare måder at identificere og rehabilitere børn med forskellige funktionsforstyrrelser på, var det et betydeligt problem, hvordan børn med så store forskelle med hensyn til baggrund, evner og andre psykologiske karakteristika kunne få tilpasset sig den obligatoriske skole, som den sovjetiske regering etablerede i årene omkring Som et forsøg på at løse dette sidste problem udviklede der sig et specielt praktisk og videnskabeligt arbejdsområde under navnet pædologi. Dette var et område, hvis hensigt var at studere udviklingen af barnet som et helt menneske, og pædologerne brugte blandt andet de vestlige psykodynamiske metoder for at bestemme den fysiologiske, psykofysiologiske og psykologiske udvikling hos små børn. Pædologien var meget populær i Sovjet i årene omkring , og mange kendte børnepsykologer, deriblandt Vygotsky, blev pædologer. Ifølge Kozulin (1990) var det imidlertid sådan, at pædologien tit blev reduceret til en udvikling og administration af enkle testbatterier og til udformning af bestemte retningslinjer for ønskværdige pædagogiske tiltag. Kozulin bemærker også, at pædologien ikke var noget entydigt område, og at Vygotsky åbent erklærede sig uenig med nogle af dens ideer og praktiske udtryk. I en yderligere sammenhæng kan man sige, at Vygotskys arbejde var knyttet til den store opgave, det var at skabe en ny psykologi for et nyt postrevolutionært samfund. Sådan blev Vygotskys teorier forstået af hans samtidige en forståelse han langt hen ad vejen delte. Inden for dette perspektiv var det nærliggende at tolke hans understregning af det kulturelle (dvs. en kulturel mediation af menneskelig adfærd) i retning af det sociale (dvs. som ensbetydende med social mediation). Dette giver imidlertid en noget ufuldstændig forståelse af hans teori om de højere psykologiske processer. Kozulin (1990) udtrykker det på denne måde:»vygotsky as the author was not necessarily always in accord with Vygotsky as interpreter of his own ideas«(s. 278). 17

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

At gøre hinanden bedre

At gøre hinanden bedre David Kiær Nielsen At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik Frydenlund At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik 1. udgave, 1. oplag, 2009 Frydenlund ISBN 978-87-7118-196-8 Grafisk tilrettelæggelse: Jacob

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE. En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG

Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE. En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG Mellemværende Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 2 Denne side er købt på www.ebog.dk

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for gymnasiet Bind 3 A-niveau af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen 4 Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for stx. Bind 3.

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen

Du og jeg, Alfred. Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Du og jeg, Alfred Udarbejdet af Anja Giessing Markussen Inklusiv praksis i et individuelt perspektiv Modul 2 Ballerup Kommune Professionshøjskolen UCC Modul 113135, Foråret 2011 Vejleder Martin Kirkegaard

Læs mere

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Carl R. Rogers og den signifikante læring

Carl R. Rogers og den signifikante læring Side 1 af 5 Carl R. Rogers og den signifikante læring De fire læringstyper For at forstå begreberne signifikant læring og transformativ læring skal de først ses i en større sammenhæng. Signifikant læring,

Læs mere

Relationer og ressourcer

Relationer og ressourcer TEAMSERIEN Kirstine Sort Jensen, Eva Termansen og Lene Thaarup Teamets arbejde med Relationer og ressourcer Redigeret af Ivar Bak KROGHS FORLAG Teamets arbejde med relationer og ressourcer 2004 Kirstine

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST

SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST En grundbog SOCIALT ARBEJDE I TEORI OG KONTEKST er oversat fra engelsk efter Social Work Theories in Context Creating Frameworks for Practice af Joachim Wrang Palgrave

Læs mere

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere

Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark

Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark Livskvalitets-projektet et NordPlus projekt mellem Norge og Danmark Steen Hilling Lektor og specialist odkendt børneneuopsykolog EU-evaluator D. 24. august 2008 Oversigt på oplægget (1) Hvad er LifeQ i

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

Inkluderende pædagogik: God praksis og gode praktikere

Inkluderende pædagogik: God praksis og gode praktikere Inkluderende pædagogik: God praksis og gode praktikere Bjørg Kjær, ph.d., adjunkt Gladsaxe kommune, 18. januar 2013 Kick off: Videncenter for Inklusion Festsalen Blaagaard/KDAS Kvalitetsdiskussion og professionel

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Bange, mere bange, angst

Bange, mere bange, angst Bange, mere bange, angst Kerstin Hellstöm, Åsa Hanell & Lisa Liberman Bange, mere bange, angst Når børn og unge får psykiske problemer Frydenlund Bange, mere bange, angst Når børn og unge får psykiske

Læs mere

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV 48907_om_social opdrift.qxp 12-05-2005 14:24 FAGLIGHED OG TVÆRFAGLIGHED vilkårene for samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere Hans Gullestrup KULTURANALYSE en vej til

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

ledelse Delegeret i skolen

ledelse Delegeret i skolen 1 Delegeret ledelse i skolen Anette Grønholt Andersen, Peter Gottlieb, Claus Hjortdal, Signe Holm-Larsen, Maybritt Jonassen, Anita Jørgensen, Morten Kliim-Due, Ulla Blom Kristensen, Peter Nødskov, Torben

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

PRAKTIKKENS LÆRINGSLANDSKAB AT LÆRE GENNEM ARBEJDE REDIGERET AF KLAUS NIELSEN STEINAR KVALE AKADEMISK FORLAG

PRAKTIKKENS LÆRINGSLANDSKAB AT LÆRE GENNEM ARBEJDE REDIGERET AF KLAUS NIELSEN STEINAR KVALE AKADEMISK FORLAG PRAKTIKKENS LÆRINGSLANDSKAB AT LÆRE GENNEM ARBEJDE REDIGERET AF KLAUS NIELSEN STEINAR KVALE AKADEMISK FORLAG Praktikkens læringslandskab 1 2 Praktikkens læringslandskab At lære gennem arbejde Redigeret

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb

Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb Det ved vi om Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb Af Thomas Nordahl Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen Thomas Nordahl Det ved vi om Læreren som leder

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

- det mangfoldiges harmoni

- det mangfoldiges harmoni - det mangfoldiges harmoni »Vi har udviklet vort sprog, så det passer til den døde natur. Sproget beror på navneord, der henviser til ting, mens biologisk kommunikation angår mønstre og forhold (patterns

Læs mere

Mundtlighed, kommunikation og undervisning

Mundtlighed, kommunikation og undervisning Taletid Mundtlighed, kommunikation og undervisning Mads Th. Haugsted a r e n a e e r r Taletid Mundtlighed, kommunikation og undervisning Mads Th. Haugsted Taletid Mundtlighed, kommunikation og undervisning

Læs mere

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt

Idræt. en tværvidenskabelig uddannelse. Idræt d e t n at u rv i d e n s k a b e l i g e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Idræt en tværvidenskabelig uddannelse Idræt 1 2 KATAPULT Idræt Bidrag til en sundere og mere fysisk aktiv

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Sundhed, krop og bevægelse

Sundhed, krop og bevægelse Pædagoguddannelsen i fokus Anne Brus Charlotte Sandberg Christensen Karin Siff Munck Charlotte Eli Pedersen Eva Rose Rechhagel Sundhed, krop og bevægelse Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen

Læs mere

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! Gode tekster er lette at skrive 2008 Mikkel Hvid, UPDATE & Forlaget Ajour Redaktør: Torben Nielsen Udgivet af UPDATE Olof Palmes Allé 11 8200 Århus

Læs mere

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4)

Illeris Knud 2006, Forskellige læringstyper I: Læring. Roskilde Universitetsforlag. (Grundbog for modulet kap. 4) TEMA 1 Studieplan DEN SUNDHED SFAGLIGE DIPLOM UDDANNELSE FORANDRINGS- OG LÆREPROCESSER Hensigten med dette tema er - at skabe forståelse for, hvilke faktorer der er i spil, når målet er at ændre viden,

Læs mere

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer

Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer 2 sp. kronik til magasinet Konsekvenspædagogikkens forståelse for sociale normer Det sociale er et menneskeligt grundvilkår og derfor udgør forståelsen for og fastholdelsen af de sociale normer et bærende

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF(2-årig) Psykologi C

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Projektet er et samarbejde mellem DPU v. professor Niels Egelund, Forskningsstyrelsen og Munkholm.

Projektet er et samarbejde mellem DPU v. professor Niels Egelund, Forskningsstyrelsen og Munkholm. xxx RITA-projektet er et projekt med vægt på rummelighed og IT-Analyser. Projektleder Steen Hilling, direktør (neuropsykolog & exam.certificeret personlighedspsykolog) Projektet er et samarbejde mellem

Læs mere

DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder

DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder Pia Rovsing Clemmensen DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder Frydenlund Den rette hjælp til voldsramte kvinder Frydenlund og forfatteren, 2005 ISBN: 87-7887-410-6

Læs mere

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social kompetence Af Kari Lamer Oversat af Kåre Dag Jensen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Kari Lamer Det ved vi om Social kompetence 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo

Læs mere

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion Thomas Binderup (red.), Lisbeth Donnerborg, Janne Lund Jensen, Kurt Johannesen, Tanja Gammelgaard Just, Maja Dam Kjærgaard, Helle Kristensen, Karen Skyum og Mads Thyde Sammen om inklusion Tre perspektiver

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Psykoterapi en introduktion

Psykoterapi en introduktion Psykoterapi en introduktion Stig Poulsen Psykoterapi en introduktion Frydenlund Psykoterapi en introduktion Frydenlund 2006 1. oplag, 1. udgave ISBN 87-7887-444-0 Grafisk tilrettelægning: Jan Gralle Grafisk

Læs mere

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1

Ove Steiner Rasmussen, Monitoreringsplan - At lære at lære - De 5 revideret 2011.08.18 1 De 4 et udviklingsprojekt for de tyske børnehaver i Uge, Tinglev, Ravsted, Bylderup : At lære at lære en ny fælles fremtid Mål: At give grobund for fortsat praksisudvikling af institutionerne At fremme

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

Mette Bjørn. Lynspeciale. sådan gør du! Frydenlund

Mette Bjørn. Lynspeciale. sådan gør du! Frydenlund Mette Bjørn Lynspeciale sådan gør du! Frydenlund Lynspeciale sådan gør du! 1. udgave, 1. oplag, 2012 Forfatteren og Bogforlaget Frydenlund ISBN 978-87-7118-066-4 Forlagsredaktion: Vibe Skytte Korrektur:

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor

Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Den kreative skole! Lene Tanggaard, Ph.d., Professor Hovedpointer 1) Fællesgør ansvar 2) Du behøver ikke at kunne forme det i ler! 3) Bevæg jer på kanten I et forskningsmæssigt perspektiv At beskrive og

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Læringsmål. og læringsudbyttebeskrivelse

Læringsmål. og læringsudbyttebeskrivelse Læringsmål og læringsudbyttebeskrivelse Formiddagens program Anne Mette Mørcke Lektor i sundhedsvidenskabelig fagdidaktik ved Center for Medicinsk Uddannelse Studieleder, lægeuddannelsen Aarhus Universitet

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere