Adoptionsnævnets rejse til Thailand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adoptionsnævnets rejse til Thailand"

Transkript

1 Adoptionsnævnets rejse til Thailand Rejseberetning vedrørende Adoptionsnævnets informations- og tilsynsrejse til Thailand i perioden 7. november 16. november 2003 Fejl! Ukendt argument for parameter.

2 - 2 - Indhold: Formålet med besøget...3 Deltagere i rejsen...3 Adoptioner fra Thailand...4 Besøg hos myndighederne (DSDW)...6 Besøg på Pyathia Babies Homes den 11. november Samtalen med ledelsen...10 Observationer under rundvisningen på børnehjemmet...11 Besøg på Pakkred Babie s Home d. 11 november Observationer under rundvisningen på børnehjemmet...13 Besøg på Vieng Ping Chidren s Home i Chiang Mai d. 12. november Observationer under rundvisningen på børnehjemmet...16 Besøg på Pattaya Orphanage, fredag d. 14. november Mødet med ledelsen...17 Indtryk af børnehjemmet...20 Frokost på Redemptorists Center og besøg i The Design Chapel (kirken)...20 Besøg på The School for The Disabled...21 Besøg på Home for Street Children...21 Samlet indtryk af børnehjemmene i Thailand og konklusioner...22

3 - 3 - Formålet med besøget I perioden november 2003 foretog Adoptionsnævnet en rejse til Thailand. Det primære formål med rejsen var at føre tilsyn med DanAdopts og AC Børnehjælps (herefter kaldet AC) adoptionsvirksomhed i landet. Rejsen havde endvidere til formål at indsamle viden om lovgivningen og adoptionsprocessen i landet. For så vidt angår vores besøg på børnehjemmene bemærkes, at nævnet tidligere har besøgt børnehjem f.eks. i Indien (2000), Vietnam (2000 og 2001), Kina (2001), Bulgarien (2001) og Hviderusland (2002). Vi har således et overordnet kendskab til, hvorledes adoptivbørn lever forud for adoptionen. Det er ikke hensigten med Adoptionsnævnets besøg i udlandet at foretage en klassificering af børnehjemmene og dermed skabe mulighed for at foretage konkrete sammenligninger mellem landene og de enkelte børnehjem. Vurderingen af børnehjemmene har derimod til formål at observere og vurdere de forhold, som vi iagttog, at børnene levede under ved vores besøg. Vi er opmærksomme på, at der er tale om meget korte besøg, hvor vi kun kan få et overordnet indtryk af børnenes opvækstvilkår, og at senere besøg kan give et andet og mere positivt eller negativt billede af de enkelte børnehjem. Som led i forberedelsen af rejsen blev alle matchingsager for 2002 fra både de statslige børnehjem og fra Pattaya Orphanage gennemgået. Deltagere i rejsen I rejsen deltog følgende medlemmer af Adoptionsnævnet: Formand, landsdommer Vibeke Rønne Næstformand, kst. kontorchef Michael Jørgensen Overlæge i intern medicin Thure Krarup Direktør i Grenaa Kommune, socialrådgiver Birgit Skov-Jensen Overlæge i børnesygdomme og ekstern konsulent i nævnets sekretariat Lene Hesse Rasmussen Under besøgene på de tre statslige børnehjem var nævnets delegation ledsaget af DanAdopt ved seniorkonsulent Jane Baun. AC Børnehjælp havde valgt ikke at deltage i rejsen.

4 - 4 - Program for rejsen er vedlagt som bilag 1. Adoptioner fra Thailand Både DanAdopt og AC formidler børn fra Thailand. DanAdopt modtager børn fra 9 statslige børnehjem, mens AC modtager børn fra det private børnehjem Pattaya Orphanage. Ifølge de thailandske adoptionsmyndigheders statistik modtager Danmark mellem 20 og 27 børn om året ( 2000: 27, 2001: 23, 2002: 21, 2003: 13 (indtil rejsetidspunktet). Tallene er ikke helt identiske med nævnets statistik, men dette kan skyldes forskelle i optællingstidspunktet. AC formidler ca (2001:17, 2002:8, 2003:6) børn om året fra Thailand, mens Danadopt formidler 4-11 (2002:11, 2003:4) børn pr. år Myndighederne i Thailand, der varetager opgaverne om adoption: Department of Social Development and Welfare, kaldet DSDW The Bureau of Anti-Trafficking in Women and Children, kaldet BATWC The Child Adoption Centre, kaldet CAC The Child Adoption Board, kaldet CAB Om myndighedsstrukturen henvises til organisationsplanen, der fremgår af bilag 2. De thailandske regler om adoption findes dels i loven, Child Adoption Act. B.E (1979), dels i bekendtgørelsen, Ministerial Regulation no 9 B.E (2000). Der er desuden udstukket nogle retningslinjer benævnt guidelines for Inter-Country adoption of a Thai Child. Loven, bekendtgørelsen og retningslinjerne er vedlagt rapporten som bilag 3. Den overordnede adoptionsmyndighed i Thailand er DSDW (Department of Social Development and Welfare). Ingen andre end DSDW og de statslige myndigheder, der er bemyndiget hertil og de børnevelfærds-organisationer, der har licens hertil, må beskæftige sig med at formidle børn til adoption, hverken direkte eller indirekte ( 9). Child Adoption Center (CAC), der er en myndighed under DSDW er sekretariat for CAB Child Adoption Board adoptionsnævnet ( 15). Adoption Board (CAB) udsteder regler for Adoption Center(CAC), for de godkendte børnevelfærds-organisationer og andre organisationer (agencies concerned). CAB

5 - 5 - godkender endvidere de konkrete adoptioner og træffer afgørelse i alle spørgsmål angående adoption af børn ( 14). Director General fra DSDW er formand for CAB. CAB består endvidere af repræsentanter for Udenrigsministeriet, for Bangkok kommune, for Indenrigsministeriet (local dpt.), for anklagemyndigheden og andre repræsentanter med særlige kvalifikationer udpeget af ministeren ( 9). Før der kan gennemføres en fremmedadoption, skal barnet have været i pleje hos den kommende adoptivfamilie. Godkendelse til pleje (probationary placement) gives enten af Director General eller af Provincial Governor. Ansøgning om adoption af et thailandsk barn indgives til den statslige myndighed i provinsen (Provincial Governor), med mindre der er tale om ansøgere fra Bangkok og udlændinge, der ansøger Director General ( 20). Provincial Governor og Director General træffer afgørelse om probationary placement, og afgørelserne kan indbringes for retten ( 22). CAB (adoptionsnævnet) afgør om adoption skal tillades ( 27). Afgørelsen kan indbringes for retten. Der er i loven ( 32) fastsat regler om anonymitet. I retningslinjerne the guidelines - om international adoption er der fastsat en række materielle betingelser for adoption og regler om fremgangsmåden ved ansøgning om adoption. Der er krav til alderen ansøgerne skal være mindst 25 år, og der må mindst være 15 års aldersforskel mellem ansøger og adoptivbarn. Der er krav om, at man skal være godkendt som adoptant i sit hjemland, og at man skal være gift, hvis man søger om adoption som en familie (som par). Ansøgningen skal ledsages af 1) Home Study Report, 2) en godkendelse fra hjemlandets adoptionsmyndigheder og 3) et løfte fra den relevante myndighed i hjemlandet om, at ansøgerne bliver superviseret i prøvetiden. Der er endvidere nøje opregnet hvilke dokumenter og erklæringer, der skal vedlægges ansøgningen. Der henvises i øvrigt til generaldirektørens og det øvrige personales gennemgang af myndighedsstrukturen og sagsbehandlingen nedenfor.

6 - 6 - Besøg hos myndighederne (DSDW) Delegationen besøgte myndighederne mandag den 10. november Deltagere: DSDW s generaldirektør Mr. Wanlop Phloytabtim Direktør for The Bureau of anti-trafficking in Women and Children Mrs. Napa Settahorn Direktør for Child Adoption Centre Mrs Saowanee Khomepatr Supervisor I CAC Mrs. Chalatip Punnabutr Samt flere andre Generaldirektøren gennemgik kort baggrunden for den thailandske adoptionslov og redegjorde herunder for, at lovgivningen var nødvendiggjort af nogle episoder med børnehandel i Den nuværende adoptionslov er fra 1979 (med en ændring i 1990) Han redegjorde for de generelle thailandske godkendelsesbetingelser, herunder for krav til alder og aldersforskel mellem adoptant og adoptivbarn. Han oplyste, at han er formand for The Child Adoption Board, som i øvrigt har 5 medlemmer. Efter adoptionslovens artikel 9 kan nævnet også tiltrædes af andre sagkyndige udpeget af ministeren. Der kan højst være 8 medlemmer af nævnet, og halvdelen skal være kvinder. CAC Child Adoption Centre er sekretariat for Child Adoption Board. Repræsentanterne fra CAC og DSDW redegjorde herefter mere detaljeret for adoptionssystemet. Der er fire organisationer i Thailand, der har ret til at formidle børn til adoption. Det er Røde Kors, Holt Sahathai Foundation, Friends For All Children og Pattaya Child Welfare Foundation. Adoptioner til personer bosiddende i Bangkok og adoptioner til udlandet indgives til CAC, der også foretager matchingen, mens adoptioner til personer, der er bosiddende i andre dele af Thailand (provinsen), sker gennem de lokale distriktskontorer. Adoptionerne godkendes endeligt af adoptionsnævnet (CAB), uanset om de sker gennem de statslige børnehjem eller gennem de fire organisationer. CAC forbereder også adoptionssager fra de private børnehjem til nævnet (CAB) og sikrer sig, at de fornødne samtykker til adoption foreligger. Mange lokale adoptioner sker som familieadoptioner (d.v.s. til den biologiske slægt). Efter formiddagsmøde i DSDW, var der frokost. Om eftermiddagen fortsatte mødet i CACs lokaler. De spørgsmål, der blev drøftet på mødet/ møderne, er gengivet nedenfor ordnet efter emne.

7 - 7 - CAC: Child Adoption Centre har en medarbejderstab på ca. 40. Hovedsagligt social workers. Sektionen for international adoption bestod af chefen Chalatip Punabutr og fire medarbejdere, som vi hilste på. Statistik: De fleste adoptioner i Thailand sker som indenlandske adoptioner. Omkring 4000 børn adopteres årligt indenlands. Ca børn bortadopteres til udlandet. Udlandets interesse for at adoptere thailandske børn er stor, og der er for tiden ca. 600 udenlandske ansøgere på venteliste. Tidligere havde ventelisten været endnu større, og det havde ført til, at CAC havde meddelt nogle lande og organisationer, at man ikke fremover ville modtage ansøgninger fra dem. Tal for adoptioner til udlandet er illustreret i bilag 4. Pattaya: Pattaya Orphanage er adoption licensed, hvorfor de selv foretager matchingen med de udenlandske forældre. De statslige repræsentanter bragte selv episoden om Father Brennan frem 1. De gjorde herunder rede for, at sagen havde givet anledning til ekstra tilsynsbesøg på institutionen. Institutionens ledelse havde forsikret, at der ikke var noget om den historie, som havde stået i visse aviser. Den danske delegation oplyste, at sagen havde givet anledning til nogen presseomtale i Danmark, og at den var blevet fulgt med interesse. Presseomtalen havde ikke ændret adoptionssamarbejdet mellem Danmark og Thailand. Delegationen gav udtryk for, at man lagde vægt på, at de thailandske myndigheder havde undersøgt sagen, og at de foretog sig det fornødne med henblik på at sikre, at børnene på hjemmet levede under trygge forhold. På forespørgsel blev det oplyst, at de statslige myndigheder aflægger besøg 1-2 gange om året på de statslige børnehjem. DSDW har lokalkontorer overalt i landet, og herfra føres der ligeledes tilsyn med børnehjemmene. Lederne af de statslige børnehjem deltager 1 Episoden vedrører den amerikanske præst Father Brennan, som af to engelske journalister blev anklaget for samarbejde med pædofile, hvor han ifølge anklagerne stillede børn fra sit børnehjem Pattaya Orphanage til rådighed for homoseksuelle mænd. Father Brennan er efterfølgende - den 16. august 2003 død 70 år gammel.

8 - 8 - endvidere jævnligt i møder med CAC. Under disse møder behandles emner af fælles interesse, som f.eks. anvendelse af plejefamilier. De private børnehjems autorisation gælder for et år, og CAC aflægger besøg på institutionen, før godkendelsen fornys. Samtykke til adoption: Myndighederne lægger stor vægt på, at der foreligger de fornødne samtykker til adoption om muligt både fra moderen og faderen. Det tillægges endvidere stor betydning, at den mor og/eller far, der afgiver samtykke til adoption, også er den rette person. Ofte kræver det undersøgelse af ID-kort og andre papirer, hvilket desværre ofte sinker processen med at få barnet frigivet til adoption (se herom nedenfor). Også når der er tale om hittebørn, gør man en stor indsats for at finde forældrene. Hvis barnet har nogle papirer på sig, prøver man at finde forældrene på baggrund heraf. Er et barn f.eks. fundet af politiet, anmoder man om en fyldestgørende rapport om fundet. Eventuelt fremlyses barnet i pressen. Tidligere var der i loven en grænse for, hvor længe man på den måde skulle lede efter et barns forældre, men i dag er der i princippet ingen grænse. Det afhænger af de konkrete forhold, hvor længe der går, før man opgiver at finde forældrene. Det blev i denne sammenhæng oplyst, at der ikke anbringes hittebørn på Pattaya. Private børnehjem kan kun modtage børn med samtykke fra moderen. De samtykker til adoption, der modtages af de private børnehjem, bliver efterfølgende vurderet i CAC. Haagerkonventionen: Det blev oplyst, at Thailand i princippet er klar til at tiltræde Haagerkonventionen. DSDW har færdiggjort arbejdet, og sagen afventer behandling i Udenrigsministeriet. CAC var ikke bekendt med, hvad sagen beroede på. På vores spørgsmål om, hvorvidt bestemmelsen i den thailandske lov om en 6 måneders prøveperiode havde betydning for muligheden for at tiltræde Haagerkonventionen, svarede deltagerne, at den ikke havde betydning. 6 måneders prøvetiden fremgår af den thailandske adoptionslov 23, der er sålydende: Når generaldirektøren eller distrikstskontoret beslutter et midlertidigt plejeforhold eller anbringelse (probationary placement) for barnet, får ansøger barnet i sin varetægt. Et midlertidigt plejeforhold kan ikke vare kortere tid end 6 måneder. Tidsrummet inden barnet frigives til adoption Den danske delegation bragte emnet op på baggrund af gennemgangen af matchingssagerne for Det fremgik heraf, at der går forholdsvis lang tid fra børnene var kommet på institutionerne, til de blev frigivet til adoption typisk 2 år. Man kunne

9 - 9 - ikke udlede af sagerne, hvad der foregik i denne periode. Ofte var børnenes helbredsforhold således endeligt vurderet længere tid før matchingen. Det forekom problematisk for børnene, at de generelt var så længe på institutionerne, før de kunne hjemtages af adoptivforældrene. Både DSDW og CAC delte vores bekymring, og oplyste, at en del af forklaringen på sagsbehandlingstiden var, at der gøres meget ud af at skaffe oplysninger om barnets identitet og at fremskaffe attester på barnet. Hertil kom, at både børnehjemmene og de statslige myndigheder manglede personale til at udføre de administrative opgaver. Man havde forsøgt at forenkle arbejdsgange og havde for at lette ansøgerpresset mod Thailand besluttet ikke at modtage ansøgninger fra nogle lande. Alle ansatte hos CAC arbejder hårdt, og det er svært at se, hvordan processen kunne fremskyndes. Andre emner: Endvidere drøftedes medical guidelines. Delegationen opfordrede til, at det skema, som anbefales af Det Permanente Bureau i Haag, anvendes ved beskrivelse af børnenes helbredsforhold. Anvendelsen af skema vil muligvis endda kunne lette arbejdsgangen. CAC var positiv her over for og oplyste, at Holland havde rettet en lignende henvendelse til de thailandske myndigheder. De statslige repræsentanter fortalte om handicappede børn, der er på særlige børnehjem. Nogle af disse adopteres som special needs children. Den danske delegation redegjorde herefter for det danske adoptionssystem, herunder for det faseopdelte adoptionssystem. Endelig blev emnet familieadoptioner og stedbarnsadoptioner drøftet. Vi orienterede om, at de thailandske myndigheder efter dansk ret også skal inddrages i familieadoptioner, hvor et thailandsk barn via adoption flyttes til Danmark. Besøg på Pyathia Babies Homes den 11. november 2003 Børnehjemmet er beliggende i Bangkok på 264/1 Rama 6 Road. På børnehjemmet mødtes delegationen samt Jane Baun fra Danadopt med institutionens leder Superintendent Nonthinee Petpaisit samt andre ansatte på børnehjemmet. Endvidere deltog repræsentanter for CAC. Vi fik forevist en videofilm om institutionen, og lederen fortalte om arbejdet på institutionen. Delegationen havde lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter der var rundvisning på nogle af børnehjemmets stuer.

10 Samtalen med ledelsen Børnehjemmet er bygget i Der er plads til 420 børn i alderen 0-6 år (for tiden 421), hvoraf langt størsteparten er under 3 år. Ca. 65 % af børnene betegnes som abandonded, dvs. hittebørn. Sædvanligvis bliver disse børn indbragt af de mennesker, der har fundet barnet, eller af politiet, men også det nærliggende hospital indleverer børn. Børnene placeres på stuer med børn efter alder. Når børnene bliver for gamle til en stue, bliver de flyttet til en anden. Man tilstræber at flytte små grupper af børn ad gangen, således at børnene har tilhørsforhold til en børnegruppe. Kommer der flere børn end børnehjemmet kan rumme, sendes de til et andet børnehjem. Der er 103 caretakers ansat, og normalt 3 nannies pr. stue pr. vagt. Der er ansat 4 sygeplejersker på hele institutionen og en psykolog. En læge, der er fast tilknyttet børnehjemmet, aflægger besøg hver dag. Psykologen testede ikke børnene. Ved behov for dette benyttede man det lokale hospital. Psykologen beskrev børnene som typisk institutionsretarderede med lidt forsinket tale og motorisk udvikling. Børnehjemmet har en HIV-afdeling med plads til 60 børn, hvor der for tiden er 54 børn. Børnene fra denne afdeling har omgang med de andre børn, men de sover for sig selv. Institutionen modtog ikke handicappede børn. Der boede dog enkelte børn med mindre handicaps på institutionen. På spørgsmål om den nødvendige medicinhjælp - herunder også til behandling mod HIV - oplyste ledelsen, at man får den nødvendige medicin fra det stedlige hospital. Delegationen stillede spørgsmål til sagsbehandlingstiden, da de børn, der anvises til adoption i Danmark ofte har været længe på institution, før de bortadopteres. Vi gjorde opmærksom på, at vi var bekendt med institutionens pligt til at forsøge at finde de biologiske forældre og stillede spørgsmål om, hvad institutionen gjorde for at fremskynde sagsbehandlingen. Ledelsen oplyste, at man udfolder de nødvendige bestræbelser på at finde frem til barnets familie for enten at få barnet hjemgivet eller for at få det placeret hos andre familiemedlemmer. Succesraten er dog ikke høj. I højst 5 % af tilfældene lykkes det at få oplysninger om moderen eller andre, og kun meget sjældent lykkes det at få barnet tilbage til familien/moderen. Institutionen har ikke statistik på, hvor længe børnene venter, før de kan frigives til adoption. Man er dog opmærksom på, at tiden er en faktor, som har stor betydning for børnene, og man ville gerne gøre mere for at fremskynde sagsbehandlingen. Det er ressourcerne, der afgør, hvor hurtigt sagerne kan ekspederes.

11 Observationer under rundvisningen på børnehjemmet Børnene var placeret på stuer efter alder (0-6 mdr.) og opefter. Alt virkede pænt og rent. Der manglede udendørsfaciliteter. Personalet virkede opmærksom på børnenes behov, men med 3 nannies pr. stue pr. vagt var det begrænset, hvor tæt kontakten mellem børn og voksne kunne være. De allerfleste børn virkede raske, men vi så enkelte syge børn spredt mellem de andre, bl.a. en lille pige, der tilsyneladende var alkoholskadet, et hjertesygt barn, og en stor hjerneskadet dreng med dårlig kontakt. Drengen var pga. sin dårlige udvikling anbragt i en tremmeseng på en stue med meget yngre børn.

12 Besøg på Pakkred Babie s Home d. 11 november 2003 Delegationen besøgte Pakkred Babie s home, der ligger 15 km uden for Bangkok, på adressen 78/1 Moo 1, Thivanon Road, Bangtalad, Pakkred. Jane Baun fra Danadopt deltog foruden repræsentanter fra CAC, Miss Anchalee Danwirunhawanich samt Mrs. Chalatip Punnabutr. Vi mødtes med lederen af børnehjemmet Wiphawa Udomratana samt andre ansatte på børnehjemmet. Vi fik forevist en serie billeder i et powerpoint-show med engelsk synkronisering. Ifølge børnehjemmets statistik bor der i alt 311 børn på hjemmet, fordelt med 195 drenge og 116 piger. Heraf var 260 børn under 3 år. Det seneste år er der indkommet 157 børn, heraf er 95 indbragt som hittebørn fra bl.a. det nærliggende hospital. Resten af børnene kommer fra familier med sociale problemer, herunder familier hvor forældrene er i fængsel, eller er børn, der har været udsat for vanrøgt. 164 børn har i det seneste år forladt børnehjemmet, heraf 22 til indenlandsk adoption og 79 til international adoption. Det var ikke oplyst, hvad der er sket med de andre. Der bor ikke decideret syge børn på børnehjemmet. Disabled children anbringes andre steder, hvilket også gælder HIV-børn. Pakkred børnehjemmet har et foster-home projekt, hvilket betyder, at en del af børnene er anbragt i private pleje. Formålet med projektet var at træne børnene i at leve i en familie før adoption. Børnene bor på afdelinger med 40 børn på hver. Børnene er inddelt efter alder. Der er knyttet 9-12 caretakers til hver afdeling i toholdsskift. Desuden har børnehjemmet frivillig arbejdskraft, også fra andre lande. Det er forskelligt, hvor længe de frivillige arbejder, og nogle arbejder blot få timer om ugen. Det var tydeligt, at børnehjemmet var glad for den ekstra hjælp, som de frivillige yder. Der er 3 sygeplejersker på børnehjemmet. Der kommer lægebesøg 1 gang ugentligt. Herudover modtager børnehjemmet den nødvendige lægehjælp fra et nærliggende hospital.

13 Den danske delegation gav udtryk for sin bekymring med hensyn til den tid, der går, før børnene frigives til adoption. Ledelsen og repræsentanterne fra de thailandske myndigheder henviste til det besværlige arbejde med at finde frem til børnenes identitet med henblik på at finde de biologiske forældre. Der er kun ansat få personer til at tage sig af papirarbejdet, og det er en meget tung proces at få fat i de relevante papirer på barnet og kontakt til eventuelle forældre. Dette arbejde kan f.eks. indebære rejser til fjernere egne i Thailand. På forespørgsel oplyste ledelsen, at der kun sjældent kom noget ud af eftersøgningen. Højst 5-10 % gav resultat og højst 20 % heraf resulterede i, at børnene kom tilbage til deres oprindelige familie. Pakkred modtog midler fra private sponsorer i Thailand og fra en fransk organisation. Observationer under rundvisningen på børnehjemmet Til forskel fra det første børnehjem, havde dette børnehjem flere udendørs faciliteter. Personalet brugte en del tid på gulvet sammen med børnene, men på grund af for lidt personale var børnene ofte overladt til at stimulere sig selv. Personalet virkede engageret i børnene, og der var pænt og rent overalt. Også her var der syge børn blandt de raske, f.eks. børn med mongolisme og spastiske børn. Disse børn fik speciel fysioterapeutisk træning.

14 Besøg på Vieng Ping Chidren s Home i Chiang Mai den 12. november 2003 Institutionen er beliggende på 63/3 00 4, Tamboe Donkaew, Amphur Mae Rim, Chiang Mai Jane Baun fra Danadopt deltog foruden Chalatip Punnabutr og Mrs. Sirirat KarnKhamthorn fra CAC. Vi blev budt velkommen af superintendent Manita Tulardilok. En video/dvd om børnehjemmet og dets projekter blev forevist. Børnehjemmet varetager traditionelle døgninstitutionsopgaver, men har i sin strategi valgt også at fokusere på en forebyggende indsats for de familier/mødre, der ikke uden hjælp kan opfostre deres børn selv. Med den forebyggende indsats ønsker man at fremme, at børnene kan blive i eget hjem. Man arbejder også med at få de børn, der ikke kan komme hjem, anbragt i plejefamilier. Anbringelse i plejefamilier kan have flere former. Man opererer både med 1) foster homes 2) grouphomes og 3) private institutions. Vedrørende de større børn satser man bl.a. på projekter med job-placement. Ordningen med plejefamilier er et fokusområde for Vieng Ping. Man håber på længere sigt, at de fleste af institutionens børn kan anbringes i private plejefamilier. Staten betaler plejefamilierne baht (3-400 kr.) pr. måned pr. barn. Vieng Ping forsøger at udbrede anvendelsen af plejefamilieordningen til andre børnehjem, bl.a. gennem foredragsvirksomhed. Institutionen er statslig, men modtager også private midler. Der er mulighed for at støtte Vieng Ping i form af sponsorat på baht pr. barn. Institutionen har et samlet antal børn på over 500, men aktuelt er der 156 beboere. Resten er anbragt i private plejefamilier. Børnene bor på afdelinger á 30-40, der er bemandet med to-tre medarbejdere. Personalet arbejder i toholdsskift. Der er jævnlige lægetilsyn med institutionens børn. Disse varetages som hovedregel af det nærliggende hospital. Der er

15 både ansatte og frivillige sygeplejersker på institutionen. En del af de ansatte er ikkestatsligt, men NGO finansierede. Vieng Ping har også en afdeling for HIV-børn, der har daglig omgang med de andre børn. ( They are separated but not isolated ). Man mener, at der er HIV børn i Thailand, og bare i den nordlige del af Thailand, som Vieng Ping dækker, var der i børn, hvis forældre var døde af AIDS, mens mere end børn levede med forældre, der havde HIV eller AIDS. Den danske delegation gav udtryk for bekymring over den tid, der går, inden børnene bliver anvist til international adoption. Også her fik vi oplyst, at det er et stort administrativt arbejde at få oplysninger om barnets identitet og forældre samt at skaffe de nødvendige samtykker. For Vieng Pings vedkommende gør der sig det særlige forhold gældende, at børnehjemmet har mange børn fra andre lande, da området grænser op til Burma, Laos, Cambodia og Kina. Da mange af børnene således ikke er thailandske statsborgere, besværliggør dette yderligere gennemførelsen af international adoption. Oplysninger om børnenes biologiske forældre søges indhentet fra hospitaler og politiet. Endvidere fremlyses børnene i TV og aviser. Man erkender dog, at eftersøgning af forældre ikke er den store succes. Det lykkes kun i 5-10 % af tilfældene at finde forældrene. Selv i de situationer, hvor forældrene er kendte, er det svært at få samtykke til adoption. Ofte konstaterer en biologisk mor ved selvsyn, at hendes anbragte barn har det godt på børnehjemmet, og hun ønsker derfor ikke barnet hjemgivet. Alligevel vil hun ofte ikke opgive sit barn. Nogle af børnenes forældre er i fængsel. Dette er for tiden tilfældet for 89 børn. Disse forældre ønsker kun sjældent at give samtykke til bortadoption, idet barnets eksistens forventes at kunne bruges som argument for en løsladelse eller en kortere straf. Institutionen oplever det som et pres, at modtagerlandene vil have sagerne fremmet yderligere, idet man ikke har de fornødne ressourcer til at gøre det bedre. Man er enig i, at det ville være bedre, hvis børnene kunne bortadopteres hurtigere. Der var en kort drøftelse af betydningen for børnene af, at der gemmes så mange oplysninger som muligt om bl.a. barnets historie og herunder dets biologiske forældre.

16 Vieng Ping opretter journaler på alle børn, hvor så mange oplysninger som muligt bliver registrerede. Ofte er det dog uendeligt lidt man ved, idet børnene er blevet efterladt uden noget, der kan fortælle om deres oprindelse m.v. Observationer under rundvisningen på børnehjemmet Børnehjemmet svarede til de to øvrige statslige børnehjem, og også her var der pænt og rent overalt. Personalet virkede interesseret og engageret, men personaleressourcerne var beskedne. HIV afdelingen virkede trist, og de små børn blev holdt i deres senge. Holdet af store HIVbørn var i spisesalen, da vi var på HIV-afdelingen. Der var pæne udendørsfaciliteter. Stedet var præget af at have en højtuddannet, effektiv og visionær kvindelig leder, der havde iværksat flere projekter, hvoraf det vigtigste var opbygningen af et net af plejefamilier til de institutionsanbragte børn. Herudover arbejdede børnehjemmet også på at rehabilitere børnenes familier.

17 Besøg på Pattaya Orphanage, fredag d. 14. november 2003 Vi besøgte Pattaya Orphanage, beliggende Sukumvit Highway Km. 144, Pattaya City. Efter forudgående aftale deltog også Saowanee Khomepatr og Chalatip Punnabutr fra The Bureau of Anti-Trafficking In Women and Children i besøget. Fra Pattaya Orphanage deltog Denis Gervais, kaldet Father Denis, Office Manager Radchada Chomjinda og miss Suwana. Ved den senere rundvisning på The Design Chapel, på the School for the Disabled og på The Home for Street Children deltog bl.a. volunteer (sygeplejerske) Derek Franklin. Vi startede med besøg på et par stuer for helt små børn og på The School for the Deaf. Herefter havde delegationen et møde med ledelsen af institutionen. Efter frokost blev vi vist rundt på en skole for unge handicappede og en afdeling for gadebørn. Mødet med ledelsen Father Denis og Radchada Chominda fortalte om Father Brennans start af Pattaya Orphanage. Egentlig startede Father Brennan i 1960 et andet sted, men slog sig i 1972 ned i Pattaya. Det startede som et hjem for hjemløse børn, men videreudvikledes med en skole for døve i I 1974 startede Father Brennan en skole for handicappede og i 1986 en

18 egentlig computerskole for fysisk handicappede. Skolen for blinde startede oprindelig i bymidten, men ligger efter en udvidelse i 1999 sammen med den øvrige del af institutionen. Endelig startede Father Brennan gadebørnsprojektet i Hjemmet for gadebørnene ligger noget uden for Pattaya og har plads til 130 beboere. Samlet har Pattaya Orphanage plads til 750 børn/unge. Der er 300 ansatte og 50 frivillige. Udgifterne til at drive institutionen ligger på USD pr. beboer/elev. Staten yder kun ca baht (ca USD) til børnehjemsdriften, men til skolerne ydes omkring 4 mio. baht (ca USD). Lægehjælp og medicin betaler staten, og der ydes hjælp til de handicappede i form af et ugentligt besøg af et mobile unit. Der bor ca. 40 børn på hver afdeling/stue. Man benytter en del frivillig arbejdskraft, mange fra udlandet. Man har et særligt volunteer-program, hvor frivillige kan ansøge om at arbejde i en periode på institutionen. De frivillige bliver nøje vurderet på grundlag af deres ansøgning, C.V., straffeattest osv. Man ser helst, at de frivillige bliver på institutionen mindst et år. Der er mange frivillige og hele 2004 er besat med volunteers. Institutionen må ikke modtage hittebørn, men der kommer somme tider børn fra hospitalet, som man ikke kender identiteten på. Institutionen gør meget ud af at få fastlagt ID på moderen og at fremskaffe House registration (en slags folkeregistrering) Pattaya Orphanage har ikke HIV-børn. Herefter drøftedes problemstillingen om, at børnene ofte er længe på institutionen, inden de kommer til Danmark. Vi henviste til, at der ofte går lang tid fra barnets helbred er undersøgt og beskrevet, til barnet matches, uanset der allerede foreligger et samtykke fra moderen til bortadoption. Det blev oplyst, at det samtykke, som en mor giver i forbindelse med, at hun afleverer sit barn til Pattaya Orphanage, normalt ikke betragtes som endeligt. Man vil gerne give hende muligheden for at tilbagekalde sit samtykke, hvilket dog højst sker i 5 % af tilfældene. Men også i de tilfælde, hvor et barn virkelig ønskes bortadopteret, er papirgangen tung. Der skal skaffes ID på moderen og House Registration, og det er tit meget svært at få fat på moderen igen, når først barnet er anbragt. Hertil kommer, at kun en enkelt medarbejder har ansvar for det administrative arbejde vedrørende adoptionssager. Endvidere vil institutionen, uanset et barn er velbeskrevet i journalen medical report - og ser raskt ud, gerne være fuldstændig sikre på, at det ikke har sygdomme. Man har været

19 ude for, at et barn er sendt tilbage efter en anbringelse med henblik på adoption, og det vil man undgå gentager sig. Endelig gav ledelsen udtryk for, at det ikke nødvendigvis er et mål i sig selv, at et barn bortadopteres så hurtigt som muligt. Efter børnehjemmets opfattelse er et barns fortsatte ophold på Pattaya Orphanage ikke i strid med, hvad der er bedst for barnet. Delegationen redegjorde for det danske faseopdelte godkendelsessystem og oplyste, at det ikke ville forekomme, at et barn, der er kommet til Danmark som adoptivbarn, blev sendt tilbage til sit oprindelsesland. Hvis en adoption af en eller anden grund ikke kunne gennemføres, ville Adoptionsnævnet altid efter aftale med hjemlandets myndigheder sørge for at finde en anden familie til barnet. Vi drøftede også helbredsoplysningerne og spurgte, om alle børn HIV testes. Vi understregede det vigtige i, at dette i givet fald fremgår af de papirer, der sendes til Danmark. Det blev oplyst, at alle børn blev testet. Når det ikke altid fremgår af papirerne, hænger dette sammen med, at nogle børn er testet, før de kommer til børnehjemmet. Man var interesseret i at se det skema vedrørende helbredsoplysninger, som Det Permanente Bureau i Haag foreslog anvendt. Vi fik forevist en konkret børnejournal, der indeholdt detaljeret beskrivelse af barnets udvikling, vaccinationer m.v. For tiden er der 7 børn på børnehjemmet, der er matchet til danske ansøgere, og Danmark er det land, der får flest børn fra Pattaya Orphanage. Ifølge børnehjemmets egen statistik har Danmark adopteret 142 børn fra Pattaya Orphanage i perioden , svarende til i gennemsnit 11 om året. Der bortadopteres ifølge statistikken ca børn om året fra Pattaya til udlandet. Pattaya Orphanage betegnede samarbejdet med AC som fint. Vibeke Rønne og Father Denis

20 Indtryk af børnehjemmet Børnehjemmet virkede meget veldrevet. På de afdelinger/stuer vi så, var der mange ganske små børn, men også mange voksne, herunder frivillige fra flere lande til at tage sig af dem. Den spædbørneafdeling, der rummede vores målgruppe af børn, udgjorde kun godt 50 børn fordelt på 2 grupper. En spædbarnsgruppe med ca. 35 børn fra 0-2 år, og en gruppe på ca. 13 med 2-3 årige. Her var ingen HIV positive børn på institutionen. Personaleressourcerne var markant bedre, end vi havde set på de statsdrevne hjem, bl.a. p.g.a. en stor gruppe frivillige fra hele verden. Det betød, at børnene var betydeligt mere på arm, end vi havde oplevet det andre steder. Til gengæld blev de konfronteret med mange flere mennesker hver dag. Det er ikke muligt under et så kortvarigt besøg at opveje fordele og ulemper herved. Børnene virkede imidlertid bedre stimulerede, end de børn vi havde set på de statslige børnehjem. Frokost på Redemptorists Center og besøg i The Design Chapel (kirken) Vi spiste frokost sammen med ledelsen og repræsentanterne fra CAC, og fik herefter en guidet tur i kirken.

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption NATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om national adoption INFORMATION OM NATIONAL ADOPTION Denne information retter sig til jer, som overvejer at adoptere et barn, der er født i Danmark, og som formidles

Læs mere

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende

Læs mere

REJSEN TIL KINA. Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012

REJSEN TIL KINA. Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012 REJSEN TIL KINA Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 14 12 00 Ankestyrelsens Kontaktoplysninger Amaliegade 25

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Adoption og gebyrer gennem 10 år

Adoption og gebyrer gennem 10 år Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 360 Offentligt 26. september 2014 Adoption og gebyrer gennem 10 år På 10 år er det gennemsnitlige gebyr for at formidle et adoptivbarn gennem AC Børnehjælp steget

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rejseberetning Kina Indhold:

Rejseberetning Kina Indhold: Rejseberetning Kina Indhold: Formålet med rejsen...2 Deltagere i rejsen...3 Adoptioner fra Kina...4 Proceduren i Kina...6 Indkaldte sager med børn fra Kina...7 Møder med organisationer og myndigheder...7

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 1. udgave Publikationen kan

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Kina. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Kina. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Kina rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care China Center for Children s Welfare and Adoption (CCCWA) i Kina formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

Adoptionsnævnets rejse til Bulgarien i foråret 2001

Adoptionsnævnets rejse til Bulgarien i foråret 2001 Adoptionsnævnets rejse til Bulgarien i foråret 2001 Rejseberetning vedrørende Adoptionsnævnets informations- og tilsynsrejse til Bulgarien i perioden 22. 27. april 2001. Indhold: Formålet med rejsen til

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Thailand. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Thailand. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Thailand rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Child Adoption Centre (CAC) under socialministeriet i Thailand formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Søren Hertz, Gitte Haag, Flemming Sell 2003 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. Adoption og Samfund 1 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Når adoptivfamilien har problemer og behøver

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Udkast til. Vejledning om adoption. 1.2. Særligt om Haagerkonventionen om adoption. 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk

Udkast til. Vejledning om adoption. 1.2. Særligt om Haagerkonventionen om adoption. 1.3. Adoptionsmyndighedernes opgaver i hovedtræk Social- og Indenrigsministeriet Kontoret for Familier j.nr. 2015-6307 hbo 28. oktober 2015 Udkast til Vejledning om adoption Indholdsfortegnelse Indledning DEL I Generelt om adoption Kapitel 1: Regler

Læs mere

Her kommer børnene fra

Her kommer børnene fra Her kommer børnene fra DanAdopt Danish Society for International Child Care Indholdsfortegnelse Valg af adoptionsland... 3 Nye formidlingslande... 3 Udlandets krav til ansøgere... 3 Enlige ansøgere...

Læs mere

Adoptionsnævnets rejse til Etiopien

Adoptionsnævnets rejse til Etiopien Adoptionsnævnets rejse til Etiopien Rejseberetning vedrørende Adoptionsnævnets informations- og tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13.-21. november 2004 - 2 - Indhold: Formålet med besøget... 3 Deltagere

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2013-2015 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2015 Publikationen kan hentes på på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

STATISTIK 2015 Adoptioner

STATISTIK 2015 Adoptioner STATISTIK Adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København S Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2016 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnævnet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t A d v o k a t r å d e t Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K familieret@sm.dk + npwi@sm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5

Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 77 Kunngerðablaðið B 2007 Hefti 5 ISSN 0907-905X Bekendtgørelse nr. 287 af 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption I medfør af 25 i anordning nr. 1169 af 25. november 2006 om ikrafttræden

Læs mere

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAdopts informationsog rådgivningstilbud DanAdopt Danish Society for International Child Care Informationsmøder Vi holder informationsmøder regelmæssigt både på Sjælland og i Jylland. Hvis du ønsker

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt, uanmeldt tilsyn i område Faxe Syd den 30. august 2012 hos borgere, der ikke bor på plejecenter Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde

Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema F0/AR2_da_161015 Ansøgning om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelse på Færøerne på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption BEK nr 1863 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6307 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2004-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2011 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk UDVIKLINGEN

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson:

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson: Formidlingen fra Senegal: DanAdopt har 13 familier på Senegal ventelisten, og I har fået udmeldt forskellige ventetider. Ventetiderne er altid et estimat, da vi ikke kan forudse, hvor mange børn der frigives

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 20. januar Journalnummer. tilsynsbesøg.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 20. januar Journalnummer. tilsynsbesøg. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Opholdsstedet Vangagergaard Dato

Læs mere

L 146 Forslag 1 3 2 4 5

L 146 Forslag 1 3 2 4 5 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national adoption

Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014 9123 npwi 30. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Udkast til ændring af Vejledning om frigivelse af børn til national

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp

Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp Gældende for tilmelding 1. august 2013 31. oktober 2013 Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp 2 Udfyld tilmeldingsskemaet med tydelige blokbogstaver eller på skrivemaskine.

Læs mere

1. Sammenfatning og konklusion

1. Sammenfatning og konklusion Indhold: 1. Sammenfatning og konklusion...1 2. Formål med undersøgelsen...1 3. Basistal...3 4. Selve matchingfasen...4 5. Hjemtagelsen...10 6. Det efterfølgende forløb...15 7. Spørgeskemaet...21 1. Sammenfatning

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn Generelt tilsyn Inden besøget skal du huske følgende: Send brev til plejefamilien med information og tidspunkt for hvornår du vil komme på tilsyn. Læse seneste tilsynsrapport/socialrapport og orienter

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2014-2016 1 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet

Døgnophold for familier -det må kunne gøres bedre for at give denne gruppe små børn en god start i livet Socialudvalget 2014-15 SOU Alm.del Bilag 168 Offentligt FBU ForældreLANDSforeningen, Bernstorffsvej 20, 2900 Hellerup, 70 27 00 27, sek@fbu.dk, www.fbu.dk Til Folketingets Socialudvalg Bilag Notat udarbejdet

Læs mere

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juli 2008 3. udgave

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken. Pomonahuset, Vejle

Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken. Pomonahuset, Vejle Område: Det sociale område Konsulent og Rådgivning Journal nr.: Dato: 5. juni 2012 Udarbejdet af: Gitte Jakobsen E-mail: gitte.jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 2920 1434 Uanmeldt tilsyn 2012 Syrenparken.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Adoptionsdialogens Dag Velkommen

Adoptionsdialogens Dag Velkommen Adoptionsdialogens Dag Velkommen 28. maj 2015 Ordstyrer: Christa Leve Poulsen Program Kl. 15.00: Velkomst og præsentation v/jens Damkjær, formand for Adoption & Samfund Oplæg: Er Danish International Adoption

Læs mere

vedrørende privatinstitutionen Skansevejens børnehave, Skansevej 24, 7000 Fredericia

vedrørende privatinstitutionen Skansevejens børnehave, Skansevej 24, 7000 Fredericia Tilsynsrapport vedrørende privatinstitutionen Skansevejens børnehave, Skansevej 24, 7000 Fredericia 10. september 2013 Baggrund Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af Institutionsafdelingen,

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Adoptionsnævnets årsberetning 2012

ÅRSBERETNING 2012. Adoptionsnævnets årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Adoptionsnævnets årsberetning 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2012 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 16. november 2015 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013

ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013 ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009)

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9769 af 30. september

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted (navn/adresse) Bülowsvej - for børn og familier Bülowsvej 22 1870 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Fredag d. 8. marts

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse

Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse Socialministeriet Familieret J.nr. 2013-2548 28. juni 2013 Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse 1. Baggrunden for og indholdet

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Analyse af det danske adoptionssystem

Analyse af det danske adoptionssystem Ankestyrelsens Analyse af det danske adoptionssystem Hovedresultater fra delundersøgelser om adoptanters og voksne adopteredes opfattelse og erfaringer September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Analyse

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009 ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling Adoptioner Nyborg Strand 2015 afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Udlændinge verificering navneændring Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling stedbarnsadoption familieadoption

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere