Adoptionsnævnets rejse til Thailand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adoptionsnævnets rejse til Thailand"

Transkript

1 Adoptionsnævnets rejse til Thailand Rejseberetning vedrørende Adoptionsnævnets informations- og tilsynsrejse til Thailand i perioden 7. november 16. november 2003 Fejl! Ukendt argument for parameter.

2 - 2 - Indhold: Formålet med besøget...3 Deltagere i rejsen...3 Adoptioner fra Thailand...4 Besøg hos myndighederne (DSDW)...6 Besøg på Pyathia Babies Homes den 11. november Samtalen med ledelsen...10 Observationer under rundvisningen på børnehjemmet...11 Besøg på Pakkred Babie s Home d. 11 november Observationer under rundvisningen på børnehjemmet...13 Besøg på Vieng Ping Chidren s Home i Chiang Mai d. 12. november Observationer under rundvisningen på børnehjemmet...16 Besøg på Pattaya Orphanage, fredag d. 14. november Mødet med ledelsen...17 Indtryk af børnehjemmet...20 Frokost på Redemptorists Center og besøg i The Design Chapel (kirken)...20 Besøg på The School for The Disabled...21 Besøg på Home for Street Children...21 Samlet indtryk af børnehjemmene i Thailand og konklusioner...22

3 - 3 - Formålet med besøget I perioden november 2003 foretog Adoptionsnævnet en rejse til Thailand. Det primære formål med rejsen var at føre tilsyn med DanAdopts og AC Børnehjælps (herefter kaldet AC) adoptionsvirksomhed i landet. Rejsen havde endvidere til formål at indsamle viden om lovgivningen og adoptionsprocessen i landet. For så vidt angår vores besøg på børnehjemmene bemærkes, at nævnet tidligere har besøgt børnehjem f.eks. i Indien (2000), Vietnam (2000 og 2001), Kina (2001), Bulgarien (2001) og Hviderusland (2002). Vi har således et overordnet kendskab til, hvorledes adoptivbørn lever forud for adoptionen. Det er ikke hensigten med Adoptionsnævnets besøg i udlandet at foretage en klassificering af børnehjemmene og dermed skabe mulighed for at foretage konkrete sammenligninger mellem landene og de enkelte børnehjem. Vurderingen af børnehjemmene har derimod til formål at observere og vurdere de forhold, som vi iagttog, at børnene levede under ved vores besøg. Vi er opmærksomme på, at der er tale om meget korte besøg, hvor vi kun kan få et overordnet indtryk af børnenes opvækstvilkår, og at senere besøg kan give et andet og mere positivt eller negativt billede af de enkelte børnehjem. Som led i forberedelsen af rejsen blev alle matchingsager for 2002 fra både de statslige børnehjem og fra Pattaya Orphanage gennemgået. Deltagere i rejsen I rejsen deltog følgende medlemmer af Adoptionsnævnet: Formand, landsdommer Vibeke Rønne Næstformand, kst. kontorchef Michael Jørgensen Overlæge i intern medicin Thure Krarup Direktør i Grenaa Kommune, socialrådgiver Birgit Skov-Jensen Overlæge i børnesygdomme og ekstern konsulent i nævnets sekretariat Lene Hesse Rasmussen Under besøgene på de tre statslige børnehjem var nævnets delegation ledsaget af DanAdopt ved seniorkonsulent Jane Baun. AC Børnehjælp havde valgt ikke at deltage i rejsen.

4 - 4 - Program for rejsen er vedlagt som bilag 1. Adoptioner fra Thailand Både DanAdopt og AC formidler børn fra Thailand. DanAdopt modtager børn fra 9 statslige børnehjem, mens AC modtager børn fra det private børnehjem Pattaya Orphanage. Ifølge de thailandske adoptionsmyndigheders statistik modtager Danmark mellem 20 og 27 børn om året ( 2000: 27, 2001: 23, 2002: 21, 2003: 13 (indtil rejsetidspunktet). Tallene er ikke helt identiske med nævnets statistik, men dette kan skyldes forskelle i optællingstidspunktet. AC formidler ca (2001:17, 2002:8, 2003:6) børn om året fra Thailand, mens Danadopt formidler 4-11 (2002:11, 2003:4) børn pr. år Myndighederne i Thailand, der varetager opgaverne om adoption: Department of Social Development and Welfare, kaldet DSDW The Bureau of Anti-Trafficking in Women and Children, kaldet BATWC The Child Adoption Centre, kaldet CAC The Child Adoption Board, kaldet CAB Om myndighedsstrukturen henvises til organisationsplanen, der fremgår af bilag 2. De thailandske regler om adoption findes dels i loven, Child Adoption Act. B.E (1979), dels i bekendtgørelsen, Ministerial Regulation no 9 B.E (2000). Der er desuden udstukket nogle retningslinjer benævnt guidelines for Inter-Country adoption of a Thai Child. Loven, bekendtgørelsen og retningslinjerne er vedlagt rapporten som bilag 3. Den overordnede adoptionsmyndighed i Thailand er DSDW (Department of Social Development and Welfare). Ingen andre end DSDW og de statslige myndigheder, der er bemyndiget hertil og de børnevelfærds-organisationer, der har licens hertil, må beskæftige sig med at formidle børn til adoption, hverken direkte eller indirekte ( 9). Child Adoption Center (CAC), der er en myndighed under DSDW er sekretariat for CAB Child Adoption Board adoptionsnævnet ( 15). Adoption Board (CAB) udsteder regler for Adoption Center(CAC), for de godkendte børnevelfærds-organisationer og andre organisationer (agencies concerned). CAB

5 - 5 - godkender endvidere de konkrete adoptioner og træffer afgørelse i alle spørgsmål angående adoption af børn ( 14). Director General fra DSDW er formand for CAB. CAB består endvidere af repræsentanter for Udenrigsministeriet, for Bangkok kommune, for Indenrigsministeriet (local dpt.), for anklagemyndigheden og andre repræsentanter med særlige kvalifikationer udpeget af ministeren ( 9). Før der kan gennemføres en fremmedadoption, skal barnet have været i pleje hos den kommende adoptivfamilie. Godkendelse til pleje (probationary placement) gives enten af Director General eller af Provincial Governor. Ansøgning om adoption af et thailandsk barn indgives til den statslige myndighed i provinsen (Provincial Governor), med mindre der er tale om ansøgere fra Bangkok og udlændinge, der ansøger Director General ( 20). Provincial Governor og Director General træffer afgørelse om probationary placement, og afgørelserne kan indbringes for retten ( 22). CAB (adoptionsnævnet) afgør om adoption skal tillades ( 27). Afgørelsen kan indbringes for retten. Der er i loven ( 32) fastsat regler om anonymitet. I retningslinjerne the guidelines - om international adoption er der fastsat en række materielle betingelser for adoption og regler om fremgangsmåden ved ansøgning om adoption. Der er krav til alderen ansøgerne skal være mindst 25 år, og der må mindst være 15 års aldersforskel mellem ansøger og adoptivbarn. Der er krav om, at man skal være godkendt som adoptant i sit hjemland, og at man skal være gift, hvis man søger om adoption som en familie (som par). Ansøgningen skal ledsages af 1) Home Study Report, 2) en godkendelse fra hjemlandets adoptionsmyndigheder og 3) et løfte fra den relevante myndighed i hjemlandet om, at ansøgerne bliver superviseret i prøvetiden. Der er endvidere nøje opregnet hvilke dokumenter og erklæringer, der skal vedlægges ansøgningen. Der henvises i øvrigt til generaldirektørens og det øvrige personales gennemgang af myndighedsstrukturen og sagsbehandlingen nedenfor.

6 - 6 - Besøg hos myndighederne (DSDW) Delegationen besøgte myndighederne mandag den 10. november Deltagere: DSDW s generaldirektør Mr. Wanlop Phloytabtim Direktør for The Bureau of anti-trafficking in Women and Children Mrs. Napa Settahorn Direktør for Child Adoption Centre Mrs Saowanee Khomepatr Supervisor I CAC Mrs. Chalatip Punnabutr Samt flere andre Generaldirektøren gennemgik kort baggrunden for den thailandske adoptionslov og redegjorde herunder for, at lovgivningen var nødvendiggjort af nogle episoder med børnehandel i Den nuværende adoptionslov er fra 1979 (med en ændring i 1990) Han redegjorde for de generelle thailandske godkendelsesbetingelser, herunder for krav til alder og aldersforskel mellem adoptant og adoptivbarn. Han oplyste, at han er formand for The Child Adoption Board, som i øvrigt har 5 medlemmer. Efter adoptionslovens artikel 9 kan nævnet også tiltrædes af andre sagkyndige udpeget af ministeren. Der kan højst være 8 medlemmer af nævnet, og halvdelen skal være kvinder. CAC Child Adoption Centre er sekretariat for Child Adoption Board. Repræsentanterne fra CAC og DSDW redegjorde herefter mere detaljeret for adoptionssystemet. Der er fire organisationer i Thailand, der har ret til at formidle børn til adoption. Det er Røde Kors, Holt Sahathai Foundation, Friends For All Children og Pattaya Child Welfare Foundation. Adoptioner til personer bosiddende i Bangkok og adoptioner til udlandet indgives til CAC, der også foretager matchingen, mens adoptioner til personer, der er bosiddende i andre dele af Thailand (provinsen), sker gennem de lokale distriktskontorer. Adoptionerne godkendes endeligt af adoptionsnævnet (CAB), uanset om de sker gennem de statslige børnehjem eller gennem de fire organisationer. CAC forbereder også adoptionssager fra de private børnehjem til nævnet (CAB) og sikrer sig, at de fornødne samtykker til adoption foreligger. Mange lokale adoptioner sker som familieadoptioner (d.v.s. til den biologiske slægt). Efter formiddagsmøde i DSDW, var der frokost. Om eftermiddagen fortsatte mødet i CACs lokaler. De spørgsmål, der blev drøftet på mødet/ møderne, er gengivet nedenfor ordnet efter emne.

7 - 7 - CAC: Child Adoption Centre har en medarbejderstab på ca. 40. Hovedsagligt social workers. Sektionen for international adoption bestod af chefen Chalatip Punabutr og fire medarbejdere, som vi hilste på. Statistik: De fleste adoptioner i Thailand sker som indenlandske adoptioner. Omkring 4000 børn adopteres årligt indenlands. Ca børn bortadopteres til udlandet. Udlandets interesse for at adoptere thailandske børn er stor, og der er for tiden ca. 600 udenlandske ansøgere på venteliste. Tidligere havde ventelisten været endnu større, og det havde ført til, at CAC havde meddelt nogle lande og organisationer, at man ikke fremover ville modtage ansøgninger fra dem. Tal for adoptioner til udlandet er illustreret i bilag 4. Pattaya: Pattaya Orphanage er adoption licensed, hvorfor de selv foretager matchingen med de udenlandske forældre. De statslige repræsentanter bragte selv episoden om Father Brennan frem 1. De gjorde herunder rede for, at sagen havde givet anledning til ekstra tilsynsbesøg på institutionen. Institutionens ledelse havde forsikret, at der ikke var noget om den historie, som havde stået i visse aviser. Den danske delegation oplyste, at sagen havde givet anledning til nogen presseomtale i Danmark, og at den var blevet fulgt med interesse. Presseomtalen havde ikke ændret adoptionssamarbejdet mellem Danmark og Thailand. Delegationen gav udtryk for, at man lagde vægt på, at de thailandske myndigheder havde undersøgt sagen, og at de foretog sig det fornødne med henblik på at sikre, at børnene på hjemmet levede under trygge forhold. På forespørgsel blev det oplyst, at de statslige myndigheder aflægger besøg 1-2 gange om året på de statslige børnehjem. DSDW har lokalkontorer overalt i landet, og herfra føres der ligeledes tilsyn med børnehjemmene. Lederne af de statslige børnehjem deltager 1 Episoden vedrører den amerikanske præst Father Brennan, som af to engelske journalister blev anklaget for samarbejde med pædofile, hvor han ifølge anklagerne stillede børn fra sit børnehjem Pattaya Orphanage til rådighed for homoseksuelle mænd. Father Brennan er efterfølgende - den 16. august 2003 død 70 år gammel.

8 - 8 - endvidere jævnligt i møder med CAC. Under disse møder behandles emner af fælles interesse, som f.eks. anvendelse af plejefamilier. De private børnehjems autorisation gælder for et år, og CAC aflægger besøg på institutionen, før godkendelsen fornys. Samtykke til adoption: Myndighederne lægger stor vægt på, at der foreligger de fornødne samtykker til adoption om muligt både fra moderen og faderen. Det tillægges endvidere stor betydning, at den mor og/eller far, der afgiver samtykke til adoption, også er den rette person. Ofte kræver det undersøgelse af ID-kort og andre papirer, hvilket desværre ofte sinker processen med at få barnet frigivet til adoption (se herom nedenfor). Også når der er tale om hittebørn, gør man en stor indsats for at finde forældrene. Hvis barnet har nogle papirer på sig, prøver man at finde forældrene på baggrund heraf. Er et barn f.eks. fundet af politiet, anmoder man om en fyldestgørende rapport om fundet. Eventuelt fremlyses barnet i pressen. Tidligere var der i loven en grænse for, hvor længe man på den måde skulle lede efter et barns forældre, men i dag er der i princippet ingen grænse. Det afhænger af de konkrete forhold, hvor længe der går, før man opgiver at finde forældrene. Det blev i denne sammenhæng oplyst, at der ikke anbringes hittebørn på Pattaya. Private børnehjem kan kun modtage børn med samtykke fra moderen. De samtykker til adoption, der modtages af de private børnehjem, bliver efterfølgende vurderet i CAC. Haagerkonventionen: Det blev oplyst, at Thailand i princippet er klar til at tiltræde Haagerkonventionen. DSDW har færdiggjort arbejdet, og sagen afventer behandling i Udenrigsministeriet. CAC var ikke bekendt med, hvad sagen beroede på. På vores spørgsmål om, hvorvidt bestemmelsen i den thailandske lov om en 6 måneders prøveperiode havde betydning for muligheden for at tiltræde Haagerkonventionen, svarede deltagerne, at den ikke havde betydning. 6 måneders prøvetiden fremgår af den thailandske adoptionslov 23, der er sålydende: Når generaldirektøren eller distrikstskontoret beslutter et midlertidigt plejeforhold eller anbringelse (probationary placement) for barnet, får ansøger barnet i sin varetægt. Et midlertidigt plejeforhold kan ikke vare kortere tid end 6 måneder. Tidsrummet inden barnet frigives til adoption Den danske delegation bragte emnet op på baggrund af gennemgangen af matchingssagerne for Det fremgik heraf, at der går forholdsvis lang tid fra børnene var kommet på institutionerne, til de blev frigivet til adoption typisk 2 år. Man kunne

9 - 9 - ikke udlede af sagerne, hvad der foregik i denne periode. Ofte var børnenes helbredsforhold således endeligt vurderet længere tid før matchingen. Det forekom problematisk for børnene, at de generelt var så længe på institutionerne, før de kunne hjemtages af adoptivforældrene. Både DSDW og CAC delte vores bekymring, og oplyste, at en del af forklaringen på sagsbehandlingstiden var, at der gøres meget ud af at skaffe oplysninger om barnets identitet og at fremskaffe attester på barnet. Hertil kom, at både børnehjemmene og de statslige myndigheder manglede personale til at udføre de administrative opgaver. Man havde forsøgt at forenkle arbejdsgange og havde for at lette ansøgerpresset mod Thailand besluttet ikke at modtage ansøgninger fra nogle lande. Alle ansatte hos CAC arbejder hårdt, og det er svært at se, hvordan processen kunne fremskyndes. Andre emner: Endvidere drøftedes medical guidelines. Delegationen opfordrede til, at det skema, som anbefales af Det Permanente Bureau i Haag, anvendes ved beskrivelse af børnenes helbredsforhold. Anvendelsen af skema vil muligvis endda kunne lette arbejdsgangen. CAC var positiv her over for og oplyste, at Holland havde rettet en lignende henvendelse til de thailandske myndigheder. De statslige repræsentanter fortalte om handicappede børn, der er på særlige børnehjem. Nogle af disse adopteres som special needs children. Den danske delegation redegjorde herefter for det danske adoptionssystem, herunder for det faseopdelte adoptionssystem. Endelig blev emnet familieadoptioner og stedbarnsadoptioner drøftet. Vi orienterede om, at de thailandske myndigheder efter dansk ret også skal inddrages i familieadoptioner, hvor et thailandsk barn via adoption flyttes til Danmark. Besøg på Pyathia Babies Homes den 11. november 2003 Børnehjemmet er beliggende i Bangkok på 264/1 Rama 6 Road. På børnehjemmet mødtes delegationen samt Jane Baun fra Danadopt med institutionens leder Superintendent Nonthinee Petpaisit samt andre ansatte på børnehjemmet. Endvidere deltog repræsentanter for CAC. Vi fik forevist en videofilm om institutionen, og lederen fortalte om arbejdet på institutionen. Delegationen havde lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter der var rundvisning på nogle af børnehjemmets stuer.

10 Samtalen med ledelsen Børnehjemmet er bygget i Der er plads til 420 børn i alderen 0-6 år (for tiden 421), hvoraf langt størsteparten er under 3 år. Ca. 65 % af børnene betegnes som abandonded, dvs. hittebørn. Sædvanligvis bliver disse børn indbragt af de mennesker, der har fundet barnet, eller af politiet, men også det nærliggende hospital indleverer børn. Børnene placeres på stuer med børn efter alder. Når børnene bliver for gamle til en stue, bliver de flyttet til en anden. Man tilstræber at flytte små grupper af børn ad gangen, således at børnene har tilhørsforhold til en børnegruppe. Kommer der flere børn end børnehjemmet kan rumme, sendes de til et andet børnehjem. Der er 103 caretakers ansat, og normalt 3 nannies pr. stue pr. vagt. Der er ansat 4 sygeplejersker på hele institutionen og en psykolog. En læge, der er fast tilknyttet børnehjemmet, aflægger besøg hver dag. Psykologen testede ikke børnene. Ved behov for dette benyttede man det lokale hospital. Psykologen beskrev børnene som typisk institutionsretarderede med lidt forsinket tale og motorisk udvikling. Børnehjemmet har en HIV-afdeling med plads til 60 børn, hvor der for tiden er 54 børn. Børnene fra denne afdeling har omgang med de andre børn, men de sover for sig selv. Institutionen modtog ikke handicappede børn. Der boede dog enkelte børn med mindre handicaps på institutionen. På spørgsmål om den nødvendige medicinhjælp - herunder også til behandling mod HIV - oplyste ledelsen, at man får den nødvendige medicin fra det stedlige hospital. Delegationen stillede spørgsmål til sagsbehandlingstiden, da de børn, der anvises til adoption i Danmark ofte har været længe på institution, før de bortadopteres. Vi gjorde opmærksom på, at vi var bekendt med institutionens pligt til at forsøge at finde de biologiske forældre og stillede spørgsmål om, hvad institutionen gjorde for at fremskynde sagsbehandlingen. Ledelsen oplyste, at man udfolder de nødvendige bestræbelser på at finde frem til barnets familie for enten at få barnet hjemgivet eller for at få det placeret hos andre familiemedlemmer. Succesraten er dog ikke høj. I højst 5 % af tilfældene lykkes det at få oplysninger om moderen eller andre, og kun meget sjældent lykkes det at få barnet tilbage til familien/moderen. Institutionen har ikke statistik på, hvor længe børnene venter, før de kan frigives til adoption. Man er dog opmærksom på, at tiden er en faktor, som har stor betydning for børnene, og man ville gerne gøre mere for at fremskynde sagsbehandlingen. Det er ressourcerne, der afgør, hvor hurtigt sagerne kan ekspederes.

11 Observationer under rundvisningen på børnehjemmet Børnene var placeret på stuer efter alder (0-6 mdr.) og opefter. Alt virkede pænt og rent. Der manglede udendørsfaciliteter. Personalet virkede opmærksom på børnenes behov, men med 3 nannies pr. stue pr. vagt var det begrænset, hvor tæt kontakten mellem børn og voksne kunne være. De allerfleste børn virkede raske, men vi så enkelte syge børn spredt mellem de andre, bl.a. en lille pige, der tilsyneladende var alkoholskadet, et hjertesygt barn, og en stor hjerneskadet dreng med dårlig kontakt. Drengen var pga. sin dårlige udvikling anbragt i en tremmeseng på en stue med meget yngre børn.

12 Besøg på Pakkred Babie s Home d. 11 november 2003 Delegationen besøgte Pakkred Babie s home, der ligger 15 km uden for Bangkok, på adressen 78/1 Moo 1, Thivanon Road, Bangtalad, Pakkred. Jane Baun fra Danadopt deltog foruden repræsentanter fra CAC, Miss Anchalee Danwirunhawanich samt Mrs. Chalatip Punnabutr. Vi mødtes med lederen af børnehjemmet Wiphawa Udomratana samt andre ansatte på børnehjemmet. Vi fik forevist en serie billeder i et powerpoint-show med engelsk synkronisering. Ifølge børnehjemmets statistik bor der i alt 311 børn på hjemmet, fordelt med 195 drenge og 116 piger. Heraf var 260 børn under 3 år. Det seneste år er der indkommet 157 børn, heraf er 95 indbragt som hittebørn fra bl.a. det nærliggende hospital. Resten af børnene kommer fra familier med sociale problemer, herunder familier hvor forældrene er i fængsel, eller er børn, der har været udsat for vanrøgt. 164 børn har i det seneste år forladt børnehjemmet, heraf 22 til indenlandsk adoption og 79 til international adoption. Det var ikke oplyst, hvad der er sket med de andre. Der bor ikke decideret syge børn på børnehjemmet. Disabled children anbringes andre steder, hvilket også gælder HIV-børn. Pakkred børnehjemmet har et foster-home projekt, hvilket betyder, at en del af børnene er anbragt i private pleje. Formålet med projektet var at træne børnene i at leve i en familie før adoption. Børnene bor på afdelinger med 40 børn på hver. Børnene er inddelt efter alder. Der er knyttet 9-12 caretakers til hver afdeling i toholdsskift. Desuden har børnehjemmet frivillig arbejdskraft, også fra andre lande. Det er forskelligt, hvor længe de frivillige arbejder, og nogle arbejder blot få timer om ugen. Det var tydeligt, at børnehjemmet var glad for den ekstra hjælp, som de frivillige yder. Der er 3 sygeplejersker på børnehjemmet. Der kommer lægebesøg 1 gang ugentligt. Herudover modtager børnehjemmet den nødvendige lægehjælp fra et nærliggende hospital.

13 Den danske delegation gav udtryk for sin bekymring med hensyn til den tid, der går, før børnene frigives til adoption. Ledelsen og repræsentanterne fra de thailandske myndigheder henviste til det besværlige arbejde med at finde frem til børnenes identitet med henblik på at finde de biologiske forældre. Der er kun ansat få personer til at tage sig af papirarbejdet, og det er en meget tung proces at få fat i de relevante papirer på barnet og kontakt til eventuelle forældre. Dette arbejde kan f.eks. indebære rejser til fjernere egne i Thailand. På forespørgsel oplyste ledelsen, at der kun sjældent kom noget ud af eftersøgningen. Højst 5-10 % gav resultat og højst 20 % heraf resulterede i, at børnene kom tilbage til deres oprindelige familie. Pakkred modtog midler fra private sponsorer i Thailand og fra en fransk organisation. Observationer under rundvisningen på børnehjemmet Til forskel fra det første børnehjem, havde dette børnehjem flere udendørs faciliteter. Personalet brugte en del tid på gulvet sammen med børnene, men på grund af for lidt personale var børnene ofte overladt til at stimulere sig selv. Personalet virkede engageret i børnene, og der var pænt og rent overalt. Også her var der syge børn blandt de raske, f.eks. børn med mongolisme og spastiske børn. Disse børn fik speciel fysioterapeutisk træning.

14 Besøg på Vieng Ping Chidren s Home i Chiang Mai den 12. november 2003 Institutionen er beliggende på 63/3 00 4, Tamboe Donkaew, Amphur Mae Rim, Chiang Mai Jane Baun fra Danadopt deltog foruden Chalatip Punnabutr og Mrs. Sirirat KarnKhamthorn fra CAC. Vi blev budt velkommen af superintendent Manita Tulardilok. En video/dvd om børnehjemmet og dets projekter blev forevist. Børnehjemmet varetager traditionelle døgninstitutionsopgaver, men har i sin strategi valgt også at fokusere på en forebyggende indsats for de familier/mødre, der ikke uden hjælp kan opfostre deres børn selv. Med den forebyggende indsats ønsker man at fremme, at børnene kan blive i eget hjem. Man arbejder også med at få de børn, der ikke kan komme hjem, anbragt i plejefamilier. Anbringelse i plejefamilier kan have flere former. Man opererer både med 1) foster homes 2) grouphomes og 3) private institutions. Vedrørende de større børn satser man bl.a. på projekter med job-placement. Ordningen med plejefamilier er et fokusområde for Vieng Ping. Man håber på længere sigt, at de fleste af institutionens børn kan anbringes i private plejefamilier. Staten betaler plejefamilierne baht (3-400 kr.) pr. måned pr. barn. Vieng Ping forsøger at udbrede anvendelsen af plejefamilieordningen til andre børnehjem, bl.a. gennem foredragsvirksomhed. Institutionen er statslig, men modtager også private midler. Der er mulighed for at støtte Vieng Ping i form af sponsorat på baht pr. barn. Institutionen har et samlet antal børn på over 500, men aktuelt er der 156 beboere. Resten er anbragt i private plejefamilier. Børnene bor på afdelinger á 30-40, der er bemandet med to-tre medarbejdere. Personalet arbejder i toholdsskift. Der er jævnlige lægetilsyn med institutionens børn. Disse varetages som hovedregel af det nærliggende hospital. Der er

15 både ansatte og frivillige sygeplejersker på institutionen. En del af de ansatte er ikkestatsligt, men NGO finansierede. Vieng Ping har også en afdeling for HIV-børn, der har daglig omgang med de andre børn. ( They are separated but not isolated ). Man mener, at der er HIV børn i Thailand, og bare i den nordlige del af Thailand, som Vieng Ping dækker, var der i børn, hvis forældre var døde af AIDS, mens mere end børn levede med forældre, der havde HIV eller AIDS. Den danske delegation gav udtryk for bekymring over den tid, der går, inden børnene bliver anvist til international adoption. Også her fik vi oplyst, at det er et stort administrativt arbejde at få oplysninger om barnets identitet og forældre samt at skaffe de nødvendige samtykker. For Vieng Pings vedkommende gør der sig det særlige forhold gældende, at børnehjemmet har mange børn fra andre lande, da området grænser op til Burma, Laos, Cambodia og Kina. Da mange af børnene således ikke er thailandske statsborgere, besværliggør dette yderligere gennemførelsen af international adoption. Oplysninger om børnenes biologiske forældre søges indhentet fra hospitaler og politiet. Endvidere fremlyses børnene i TV og aviser. Man erkender dog, at eftersøgning af forældre ikke er den store succes. Det lykkes kun i 5-10 % af tilfældene at finde forældrene. Selv i de situationer, hvor forældrene er kendte, er det svært at få samtykke til adoption. Ofte konstaterer en biologisk mor ved selvsyn, at hendes anbragte barn har det godt på børnehjemmet, og hun ønsker derfor ikke barnet hjemgivet. Alligevel vil hun ofte ikke opgive sit barn. Nogle af børnenes forældre er i fængsel. Dette er for tiden tilfældet for 89 børn. Disse forældre ønsker kun sjældent at give samtykke til bortadoption, idet barnets eksistens forventes at kunne bruges som argument for en løsladelse eller en kortere straf. Institutionen oplever det som et pres, at modtagerlandene vil have sagerne fremmet yderligere, idet man ikke har de fornødne ressourcer til at gøre det bedre. Man er enig i, at det ville være bedre, hvis børnene kunne bortadopteres hurtigere. Der var en kort drøftelse af betydningen for børnene af, at der gemmes så mange oplysninger som muligt om bl.a. barnets historie og herunder dets biologiske forældre.

16 Vieng Ping opretter journaler på alle børn, hvor så mange oplysninger som muligt bliver registrerede. Ofte er det dog uendeligt lidt man ved, idet børnene er blevet efterladt uden noget, der kan fortælle om deres oprindelse m.v. Observationer under rundvisningen på børnehjemmet Børnehjemmet svarede til de to øvrige statslige børnehjem, og også her var der pænt og rent overalt. Personalet virkede interesseret og engageret, men personaleressourcerne var beskedne. HIV afdelingen virkede trist, og de små børn blev holdt i deres senge. Holdet af store HIVbørn var i spisesalen, da vi var på HIV-afdelingen. Der var pæne udendørsfaciliteter. Stedet var præget af at have en højtuddannet, effektiv og visionær kvindelig leder, der havde iværksat flere projekter, hvoraf det vigtigste var opbygningen af et net af plejefamilier til de institutionsanbragte børn. Herudover arbejdede børnehjemmet også på at rehabilitere børnenes familier.

17 Besøg på Pattaya Orphanage, fredag d. 14. november 2003 Vi besøgte Pattaya Orphanage, beliggende Sukumvit Highway Km. 144, Pattaya City. Efter forudgående aftale deltog også Saowanee Khomepatr og Chalatip Punnabutr fra The Bureau of Anti-Trafficking In Women and Children i besøget. Fra Pattaya Orphanage deltog Denis Gervais, kaldet Father Denis, Office Manager Radchada Chomjinda og miss Suwana. Ved den senere rundvisning på The Design Chapel, på the School for the Disabled og på The Home for Street Children deltog bl.a. volunteer (sygeplejerske) Derek Franklin. Vi startede med besøg på et par stuer for helt små børn og på The School for the Deaf. Herefter havde delegationen et møde med ledelsen af institutionen. Efter frokost blev vi vist rundt på en skole for unge handicappede og en afdeling for gadebørn. Mødet med ledelsen Father Denis og Radchada Chominda fortalte om Father Brennans start af Pattaya Orphanage. Egentlig startede Father Brennan i 1960 et andet sted, men slog sig i 1972 ned i Pattaya. Det startede som et hjem for hjemløse børn, men videreudvikledes med en skole for døve i I 1974 startede Father Brennan en skole for handicappede og i 1986 en

18 egentlig computerskole for fysisk handicappede. Skolen for blinde startede oprindelig i bymidten, men ligger efter en udvidelse i 1999 sammen med den øvrige del af institutionen. Endelig startede Father Brennan gadebørnsprojektet i Hjemmet for gadebørnene ligger noget uden for Pattaya og har plads til 130 beboere. Samlet har Pattaya Orphanage plads til 750 børn/unge. Der er 300 ansatte og 50 frivillige. Udgifterne til at drive institutionen ligger på USD pr. beboer/elev. Staten yder kun ca baht (ca USD) til børnehjemsdriften, men til skolerne ydes omkring 4 mio. baht (ca USD). Lægehjælp og medicin betaler staten, og der ydes hjælp til de handicappede i form af et ugentligt besøg af et mobile unit. Der bor ca. 40 børn på hver afdeling/stue. Man benytter en del frivillig arbejdskraft, mange fra udlandet. Man har et særligt volunteer-program, hvor frivillige kan ansøge om at arbejde i en periode på institutionen. De frivillige bliver nøje vurderet på grundlag af deres ansøgning, C.V., straffeattest osv. Man ser helst, at de frivillige bliver på institutionen mindst et år. Der er mange frivillige og hele 2004 er besat med volunteers. Institutionen må ikke modtage hittebørn, men der kommer somme tider børn fra hospitalet, som man ikke kender identiteten på. Institutionen gør meget ud af at få fastlagt ID på moderen og at fremskaffe House registration (en slags folkeregistrering) Pattaya Orphanage har ikke HIV-børn. Herefter drøftedes problemstillingen om, at børnene ofte er længe på institutionen, inden de kommer til Danmark. Vi henviste til, at der ofte går lang tid fra barnets helbred er undersøgt og beskrevet, til barnet matches, uanset der allerede foreligger et samtykke fra moderen til bortadoption. Det blev oplyst, at det samtykke, som en mor giver i forbindelse med, at hun afleverer sit barn til Pattaya Orphanage, normalt ikke betragtes som endeligt. Man vil gerne give hende muligheden for at tilbagekalde sit samtykke, hvilket dog højst sker i 5 % af tilfældene. Men også i de tilfælde, hvor et barn virkelig ønskes bortadopteret, er papirgangen tung. Der skal skaffes ID på moderen og House Registration, og det er tit meget svært at få fat på moderen igen, når først barnet er anbragt. Hertil kommer, at kun en enkelt medarbejder har ansvar for det administrative arbejde vedrørende adoptionssager. Endvidere vil institutionen, uanset et barn er velbeskrevet i journalen medical report - og ser raskt ud, gerne være fuldstændig sikre på, at det ikke har sygdomme. Man har været

19 ude for, at et barn er sendt tilbage efter en anbringelse med henblik på adoption, og det vil man undgå gentager sig. Endelig gav ledelsen udtryk for, at det ikke nødvendigvis er et mål i sig selv, at et barn bortadopteres så hurtigt som muligt. Efter børnehjemmets opfattelse er et barns fortsatte ophold på Pattaya Orphanage ikke i strid med, hvad der er bedst for barnet. Delegationen redegjorde for det danske faseopdelte godkendelsessystem og oplyste, at det ikke ville forekomme, at et barn, der er kommet til Danmark som adoptivbarn, blev sendt tilbage til sit oprindelsesland. Hvis en adoption af en eller anden grund ikke kunne gennemføres, ville Adoptionsnævnet altid efter aftale med hjemlandets myndigheder sørge for at finde en anden familie til barnet. Vi drøftede også helbredsoplysningerne og spurgte, om alle børn HIV testes. Vi understregede det vigtige i, at dette i givet fald fremgår af de papirer, der sendes til Danmark. Det blev oplyst, at alle børn blev testet. Når det ikke altid fremgår af papirerne, hænger dette sammen med, at nogle børn er testet, før de kommer til børnehjemmet. Man var interesseret i at se det skema vedrørende helbredsoplysninger, som Det Permanente Bureau i Haag foreslog anvendt. Vi fik forevist en konkret børnejournal, der indeholdt detaljeret beskrivelse af barnets udvikling, vaccinationer m.v. For tiden er der 7 børn på børnehjemmet, der er matchet til danske ansøgere, og Danmark er det land, der får flest børn fra Pattaya Orphanage. Ifølge børnehjemmets egen statistik har Danmark adopteret 142 børn fra Pattaya Orphanage i perioden , svarende til i gennemsnit 11 om året. Der bortadopteres ifølge statistikken ca børn om året fra Pattaya til udlandet. Pattaya Orphanage betegnede samarbejdet med AC som fint. Vibeke Rønne og Father Denis

20 Indtryk af børnehjemmet Børnehjemmet virkede meget veldrevet. På de afdelinger/stuer vi så, var der mange ganske små børn, men også mange voksne, herunder frivillige fra flere lande til at tage sig af dem. Den spædbørneafdeling, der rummede vores målgruppe af børn, udgjorde kun godt 50 børn fordelt på 2 grupper. En spædbarnsgruppe med ca. 35 børn fra 0-2 år, og en gruppe på ca. 13 med 2-3 årige. Her var ingen HIV positive børn på institutionen. Personaleressourcerne var markant bedre, end vi havde set på de statsdrevne hjem, bl.a. p.g.a. en stor gruppe frivillige fra hele verden. Det betød, at børnene var betydeligt mere på arm, end vi havde oplevet det andre steder. Til gengæld blev de konfronteret med mange flere mennesker hver dag. Det er ikke muligt under et så kortvarigt besøg at opveje fordele og ulemper herved. Børnene virkede imidlertid bedre stimulerede, end de børn vi havde set på de statslige børnehjem. Frokost på Redemptorists Center og besøg i The Design Chapel (kirken) Vi spiste frokost sammen med ledelsen og repræsentanterne fra CAC, og fik herefter en guidet tur i kirken.

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

Rejseberetning Kina Indhold:

Rejseberetning Kina Indhold: Rejseberetning Kina Indhold: Formålet med rejsen...2 Deltagere i rejsen...3 Adoptioner fra Kina...4 Proceduren i Kina...6 Indkaldte sager med børn fra Kina...7 Møder med organisationer og myndigheder...7

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

Her kommer børnene fra

Her kommer børnene fra Her kommer børnene fra DanAdopt Danish Society for International Child Care Indholdsfortegnelse Valg af adoptionsland... 3 Nye formidlingslande... 3 Udlandets krav til ansøgere... 3 Enlige ansøgere...

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009)

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9769 af 30. september

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Adoption en politisk hånd til et godt liv Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Velkomst og tak til Özlem Cekic Præsentation af politikere og paneldeltagere Indledende præsentation

Læs mere

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juli 2008 3. udgave

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 2011 VEJLEDNING OM ADOPTION LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9770 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9770 af 30. september 2009 om adoption, der

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009 ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager INFORMATION TIL PSYKOLOGER Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk Adoptionsnævnet

Læs mere

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling Adoptioner Nyborg Strand 2015 afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Udlændinge verificering navneændring Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling stedbarnsadoption familieadoption

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Etiopien rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Ministry of Women s and Children s and Youth s Affair (MOWCYA), den centrale myndighed i Etiopien, som vi har

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson:

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson: Formidlingen fra Senegal: DanAdopt har 13 familier på Senegal ventelisten, og I har fået udmeldt forskellige ventetider. Ventetiderne er altid et estimat, da vi ikke kan forudse, hvor mange børn der frigives

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - de strukturelle rammer og tilsynet Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Juni 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn,

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Indfødsret: Adresse: P-tal: Indfødsret: Adresse: Kommune: Telefon

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp En far til en datter adopteret fra Kina: Jeg har aldrig prøvet at elske et lille barn, så jeg frygtede, om jeg kunne. Det har jeg gået og været

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - adoptivfamiliens forhold

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - adoptivfamiliens forhold HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - adoptivfamiliens forhold Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold September 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem)

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet

Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Aflastning, afløsning og pasning på børneområdet Handicapkonferencen 2011 Gitte Madsen www.gittemadsen.dk Selvstændig socialrådgiver og handicapkonsulent 1 Alle de mange regler Aflastning kan foregå i

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008 Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008 Introduktion til landsmødet ved formand for Adoptionsnævnet, Vibeke Rønne Som indledning på landsmødet redegjorde Vibeke Rønne for

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

ADOPTION. En komparativ analyse af betingelser for adoption af børn I DANMARK OG ENGLAND. Cand. ling. merc. speciale august 2005

ADOPTION. En komparativ analyse af betingelser for adoption af børn I DANMARK OG ENGLAND. Cand. ling. merc. speciale august 2005 ADOPTION I DANMARK OG ENGLAND En komparativ analyse af betingelser for adoption af børn Cand. ling. merc. speciale august 2005 Forfatter: Hanne Clausen (nr. 271124) Vejleder: Sandro Nielsen Handelshøjskolen

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL SYDKOREA. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydkorea i perioden 20. 28. november 2010

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL SYDKOREA. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydkorea i perioden 20. 28. november 2010 ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL SYDKOREA Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydkorea i perioden 20. 28. november 2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Mette Villadsen Evt. rejsekammerat: Camilla Margrethe Lyhne Thomsen Hjem-institution: University College Sjælland Campus Næstved Holdnummer:

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven

Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Kilder: Bilag: Adoptionsloven, lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. april 2013 af adoptionsloven Akkrediteringsvilkår i skrivelse nr. 9277 af 6. juli 2011 om akkreditering af DanAdopt til at yde adoptionshjælp

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden:

Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Bilag 1. - Analyse af hovedoverskrifterne i skemaet vedr. behandlingsresultater på Helheden: Pos 1: Pos 2: Pos 3: Pos 4: Pos 9: Beboer nr.: Laveste nr. = først indflyttet Der indgår 12 beboere i det statistiske

Læs mere

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen

Navnelov. Kapitel 1 Efternavne. Efternavn ved fødslen Navnelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Efternavne Efternavn ved fødslen 1.

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Adoption på finansloven

Adoption på finansloven Adoption på finansloven Rønde, den 2. oktober 2012 Adoption & Samfunds forslag til Danmarks opfyldelse af internationalt indgåede aftaler om adoption På Adoptionskonferencen i Landstingssalen den 19. september

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere