Rejseberetning Kina Indhold:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejseberetning Kina Indhold:"

Transkript

1 Rejseberetning Kina Indhold: Formålet med rejsen...2 Deltagere i rejsen...3 Adoptioner fra Kina...4 Proceduren i Kina...6 Indkaldte sager med børn fra Kina...7 Møder med organisationer og myndigheder...7 CCAA s initiativer vedrørende børnenes psyko-sociale forhold...10 Børnehjemmene...11 Besøg på Nanjing Social Wellfare Institution, Nanjing samt besøg ved plejefamilie...12 Besøg på Wuxi Social Wellfare Center...15 Besøg på Changshu Children s Welfare Institute...17 Samlet indtryk og anbefalinger...18

2 - 2 - Formålet med rejsen I perioden den oktober 2006 foretog Adoptionsnævnet en informations- og tilsynsrejse til Kina. Formålet med rejsen var navnlig at fortsætte den løbende dialog med de kinesiske myndigheder, at føre tilsyn med de to formidlende organisationers virksomhed i landet, samt at indsamle yderligere viden om lovgivningen og adoptionsprocessen i landet. I forbindelse med nævnets rejse til Kina i september 2001 var fokus primært på en række indberetninger, som nævnet havde modtaget fra navnlig de formidlende organisationer om tilfælde, hvor der fra kinesisk side var bragt alvorligt syge børn i forslag til danske adoptivforældre. Ingen af børnene blev hjemtaget til Danmark, men nævnet fandt det på daværende tidspunkt relevant at indgå i dialog med de kinesiske myndigheder om forholdene. Nævnet modtager stadig et mindre antal af disse indberetninger årligt og er stadig meget opmærksom på problemet, idet der også efter besøget i Kina i 2001 har været afholdt flere møder med de kinesiske myndigheder under disses besøg i Danmark. På baggrund af drøftelser med CCAA har nævnet seneste i september 2005 udsendt en generel henstilling, hvori man anmodede organisationerne om at sikre sig, at helbredsoplysningerne på børnene fra da af ikke måtte være mere end 3 måneder gamle på matchingtidspunktet, når børnene er mindre end 1 år gamle. Hvis børnene er mere end 1 år gamle, bør helbredsoplysningerne maksimalt være 6 måneder gamle på matchingtidspunktet. I marts 2006 præciserede nævnet, at der med henstillingen alene sigtes til, at der indhentes opdaterede oplysninger om børnene, som bør omfatte beskrivelser af børnenes fysiske, psykiske og sociale udvikling, herunder oplysninger om højde, vægt og hovedomfang samt motorik og trivsel. De supplerende oplysninger kan afgives af børnenes sædvanlige plejepersonale. Mellem udsendelsen af henstillingerne og rejsen til Kina har nævnet modtaget to indberetninger, hvor danske adoptanter under opholdet i Kina valgte ikke at hjemtage et barn, som viste sig at lide af alvorlige helbredsmæssige problemer. Nævnet har endvidere modtaget to yderligere indberetninger, hvor det i forbindelse med indhentelse af supplerede helbredsmæssige oplysninger blev klarlagt, at de foreslåede børn havde alvorlige helbredsmæssige problemer. I sidstnævnte tilfælde var adoptanterne endnu ikke rejst til Kina. Det er nævnets håb, at man ved at stille krav om opdaterede helbredsmæssige oplysninger kan mindske risikoen for, at alvorlige helbredsmæssige problemer hos børnene først kom-

3 - 3 - mer frem under adoptanternes ophold i Kina. Nævnet agter fortsat at følge udviklingen på området tæt og at genoptage dialogen med de kinesiske myndigheder, hvis det viser sig nødvendigt. På den anførte baggrund valgte nævnet i forbindelse med nærværende rejse at rette fokus mod børnenes psyko-sociale forhold. Det er således vores opfattelse, at oplysningerne herom ofte er begrænsede. I nogle tilfælde foreligger der endvidere modstridende oplysninger om et barn eller oplysninger, der er uforenelige med barnets alder. Nævnet var bekendt med, at de kinesiske myndigheder havde afholdt en stor konference i Shanghai, som havde fokus på børnenes psyko-sociale forhold og udvikling. Også af den grund forekom det relevant at drøfte dette emne nærmere med kineserne. Deltagere i rejsen I rejsen deltog følgende fra Adoptionsnævnet: Formand, højesteretsdommer Vibeke Rønne Medlem af nævnet, psykolog Marie Gammeltoft, specialist i børnepsykologi Medlem af nævnet, konsulent Stig Fog (lægmedlem) Sekretariatschef, Trine Hede Delegationen var på rejsen desuden ledsaget af AC Børnehjælp og DanAdopt. Fra organisationerne deltog: Tove Vase, souschef i AC Børnehjælp Anders Christensen, bestyrelsesformand i AC Børnehjælp Thorbjørn Sommer, læge og medlem af AC Børnehjælps bestyrelse Ole Bergmann, kontorleder i DanAdopt Ida Balling, bestyrelsesformand i DanAdopt Herudover deltog DanAdopts kontaktperson i Kina, Christina Wang, i rejsen, hvor hun bl.a. fungerede som tolk. AC Børnehjælps kontaktperson Anne Sand deltog i den del af rejsen, som foregik i Beijing. Program for rejsen er vedlagt som bilag 1.

4 - 4 - Adoptioner fra Kina Adoption af børn fra Kina er et relativt nyt fænomen. Det første kinesiske barn til en dansk familie blev hjemtaget i I årerne herefter er antallet af kinesiske adoptivbørn steget markant, og Kina har gennem de seneste år været det absolut største afgiverland for børn til international adoption til Danmark. Alene i 2005 kom der 207 børn fra Kina til Danmark, hvilket svarer til 35% af samtlige børn formidlet i I alt er der gennem de sidste 10 år adopteret i alt 1280 børn fra Kina til Danmark, jf. tabellen nedenfor. AC DANADOPT TERRE DES HOMMES I ALT I alt Med hensyn til børnenes alder på hjemtagelsestidspunktet inden for de seneste 3 år gælder det, at 255 af børnene svarende til 46% - var under 1 år på hjemtagelsestidspunktet. Kun 15 af de hjemtagne børn (3%) var mere end 3 år gamle på hjemtagelsestidspunktet. 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år >5 år mangler I alt

5 - 5 - I alt % af de kinesiske børn, som i blev bragt i forslag af de formidlende organisationer, blev vurderet inden for en almen godkendelse, hvilket vil sige børn i alderen 0-36 måneder uden væsentlig kendte fysiske eller psykiske problemer. Under nævnets rejse blev det både CCAA og institutionerne oplyst, at flere børn til international bortadoption i fremtiden vil falde uden for en almen godkendelse. Dette hænger sammen med, at antallet af nationale adoptioner er stigende, og at man forventer, at børn uden fysiske eller psykiske problemer i stigende grad vil blive adopteret til kinesiske familier. Det skal i den sammenhæng nævnes, at både DanAdopt og AC Børnehjælp er involveret i et såkaldt greenline program, som vedrører matching af kinesiske børn med særlige behov (special need børnene). Dette samarbejde fungerer på den måde, at CCAA fremsender et antal børnepapirer typisk på i alt 5 børn til organisationerne, som herefter forsøger at finde danske familier til dem. DanAdopt oplyste under rejsen, at man har haft stor succes med dette samarbejde, da det er lykkedes at placere langt de fleste børn, som CCAA har fremsendt papirer på. På det tidspunkt, hvor delegationen besøgte CCAA, var kontoret ved at forberede papirerne på 5 børn, som skulle sendes til AC Børnehjælp. AC Børnehjælp har ikke tidligere modtaget børn efter dette program. De helbredsproblemer, som børnene har spænder vidt og varierer fra problemer, som alene er af kosmetisk art (f.eks. store modermærker), til mindre behandlelige helbredsproblemer som f.eks. læbe-gane spalte og til alvorlige helbredsmæssige og/eller psykiske vanskeligheder. I 2005 blev kinesiske børn bortadopteret internationalt. Med hensyn til antallet af nationale adoptioner blev det oplyst, at CCAA ikke har præcise oplysninger herom, men at antallet er steget gennem de senere år. Man kender ikke præcist antallet af nationale adoptioner, idet ikke alle disse sager går gennem CCAA. På mødet med CCAA nævnte man som eksempel, at Jiangsu provinsen i det seneste år kun har haft omkring 100 internationale adoptioner, mens tallet for bare får år siden var mere end 200. Samtidig er antallet af nationale adoptioner steget til mere end 1000 i denne periode.

6 - 6 - Proceduren i Kina Kina ratificerede Haagerkonventionen den 16. september Ministry of Civil Affairs er centralmyndighed i henhold til konventionen. Det er imidlertid China Center of Adoption Affairs (CCAA) som fungerer som den centrale aktør på adoptionsområdet i Kina. CCAA er af centralmyndigheden bl.a. autoriseret til at varetage opgaver i henhold til Haagerkonventionen. På provinsniveau findes desuden Civil Affairs Departments (CAD) samt Civil Affairs Bureaues (CAB). Sidstnævnte er den relevante adoptionsmyndighed på byniveau. Alle ansøgninger om adoption af børn fra Kina sendes til CCAA, der registrerer ansøgningerne og oversætter dem til kinesisk. CCAA gennemgår herefter ansøgningerne og beder i visse tilfælde om supplerende oplysninger om ansøgerne. CCAA oplyste under mødet, at processen i Kina er således, at et efterladt barn bliver bragt til politiet, som placerer barnet på en institution i det pågældende område. Politiet påbegynder herefter efterforskning med henblik på at finde barnets biologiske familie. Hvis det ikke er muligt at finde barnets familie inden for 60 dage udstedes et dokument, som formelt fastslår, at barnet er efterladt (et såkaldt Abandonment Certificate). Ifølge kinesisk lov kan alene børn, som er efterladte, frigives til adoption. Når barnet er ca. ½-1 år gammel tages der stilling til, om barnet skal blive på institutionen (evt. kombineret med ophold hos en plejefamilie), eller om barnet skal forsøges bortadopteret nationalt eller internationalt. Det er ledelsen på det enkelte børnehjem, som i samarbejde med myndighederne på enten provins- eller by niveau tager stilling til, hvilke børn der kan frigives til national eller international adoption. Det er dog myndighederne, som i sidste ende træffer den formelle afgørelse om, hvorvidt et konkret barn kan frigives til international adoption. International adoption kommer først på tale, når det er fastslået at barnet ikke kan bortadopteres nationalt. Det afgørende for hvilke myndigheder der har kompetencen i den enkelte sag, er om der er tale om en provincial institution eller en city institution. Når barnet er frigivet til international adoption, sendes sagen til CCAA, som gennemgår barnets papirer og evt. beder de lokale myndigheder om at fremskaffe yderligere oplysninger om barnet. Efter gennemgang af barnets papirer vil CCAA bringe det konkrete barn i forslag til en konkret ansøger (matchingen). I Danmarks tilfælde vil CCAA derefter orientere den

7 - 7 - formidlende organisation og eventuelt efterfølgende bistå med at skaffe supplerende oplysninger, som den formidlende organisation måtte bede om i forbindelse med matchingen af barnet i Danmark. Indkaldte sager med børn fra Kina Som led i nævnets tilsyn med de formidlende organisationers virksomhed i udlandet og til brug for rejsen har nævnet indkaldt alle matchingsager afsluttet i perioden 1. marts 31. maj 2005, hvor ansøgere har fået et barn bragt i forslag fra Kina. Nævnet modtog i alt 30 sager, hvoraf 7 var fra DanAdopt og 23 fra AC. En gennemgang af de enkelte sager samt nævnets generelle bemærkninger til matchingsagerne findes i nævnets årsberetning for Møder med organisationer og myndigheder Under rejsen til Kina havde nævnet et møde med CCAA samt et kort møde med den danske ambassade i Beijing. I mødet med CCAA deltog fra kinesisk side Lu Ying (generaldirektør), Tie Ling (afdelingsleder i CCAA), Tang Jianjun (afdelingsleder) samt Rain Wang (tolk). Fra dansk side deltog ud over Adoptionsnævnets delegation begge de formidlende organisationer. I mødet på ambassaden deltog ambassadør Laurids Mikaelsen, vicekonsul Jane Kaste samt politisk rådgiver Karsten Biering Nielsen. Herudover deltog Ole Bergmann fra DanAdopt og Tove Vase fra AC Børnehjælp. *** Som nævnt ovenfor, er CCAA den centrale organisation i Kina, som er ansvarlig for nationale og internationale adoptioner. CCAA blev etableret i 1996 og har i dag ca. 50 ansatte.

8 - 8 - CCAA modtager hver måned ca ansøgninger fra udenlandske adoptanter i 16 forskellige lande. Omkring halvdelen af ansøgningerne kommer fra USA. Antallet af matchinger afhænger af det antal børn, som på et givent tidspunkt er til bortadoption, men typisk foretager CCAA matchinger om måneden. Der matches ca. 200 special need børn om måneden. CCAA består i dag af 8 forskellige afdelinger: Administrative Office Det administrative kontor er ansvarlig for at modtage og formidle sager samt udarbejde generelle rapporter og papirer, modtage udenlandske besøg, ligesom kontoret er ansvarlig for interne forhold og koordination. Adopter s Eligibility Review Department Afdelingen af ansvarlig for behandlingen af ansøgninger fra nye samarbejdslande og fornyelsen af aftaler med tidligere samarbejdslande. Afdelingen er ligeledes ansvarlig for regelmæssigt at vurdere de udenlandske organisationernes praksis samt at fremkomme med forslag til, regler for udenlandske adoptanter, der ønsker at adoptere fra Kina. Child s Inter-Country Placement Department Afdelingen er ansvarlig for selve matchingen, dvs. for udvælgelsen af adoptanter til det konkrete barn til bortadoption. Afdelingen står også for kommunikationen med de udenlandske organisationer eller myndigheder, når det drejer sig om supplerende oplysninger vedrørende adoptanternes forhold. Afdelingen har ligeledes ansvaret for at foretage undersøgelser og fremkomme med anbefalinger vedrørende international adoption. Lederen af afdelingen er Tang Jianjun, som deltog i mødet med nævnet. Domestic Adoption Department Denne afdeling er ansvarlig for at foretage undersøgelser og studier med henblik på i Kina at udvikle de nationale adoptioner. Afdelingen kommer endvidere med kommentarer og forslag til beslutningsforslag eller lovgivning på området. Child-Raising Department Afdelingen er ansvarlig for at foretage undersøgelser og studier af programmer vedrørende børns opvækst og fremkomme med forslag og anbefalinger på baggrund af undersøgelserne. Afdelingen er endvidere ansvarlig for at udarbejde standarder, anbefalinger og kurser til personalet på de enkelte institutioner. Lederen af afdelingen er Tie Ling. Ms. Ting Ling, som også deltog i mødet med nævnet, besøgte tidligere

9 - 9 - på året, i august 2006, Adoptionsnævnet. Hun var i forbindelse med dette besøg CCAA s delegationsleder. Archives Management Department Afdelingen er ansvarlig for kategorisering og opbevaring af adoptionssagerne samt for ekspedition af forespørgsler vedrørende arkiverne. Information and Technology Department Ansvarlig for ekstern og intern kommunikation i organisationen, herunder CCAA s hjemmeside og elektroniske udstyr. Finance Department Afdelingen er ansvarlig for modtagelse af betaling fra udenlandske adoptanter (organisationer), modtagelse af og tilsyn med donationer til bestemte projekter ydet af udenlandske regeringer eller udenlandske formidlende organisaioner samt ansvarlig for interne økonomiske forhold i CCAA. General Affairs Department Afdelingen er ansvarlig for kontorbygningerne, sikkerhed og logistik. Under mødet med CCAA orienterede Lu Ying bl.a. om frigivelsen af børn til international adoption, jf. ovenfor. På spørgsmålet om, hvorledes det sikres, at barnet reelt er forladt og dermed kan bortadopteres internationalt, oplyste Lu Ying, at CCAA arbejder meget med dette spørgsmål. Selv om der naturligvis ikke kan udstedes garantier, søger CCAA på alle måder at minimere risikoen for, at skandaler, som den der opstod i Hunan provinsen, igen vil kunne forekomme. For så vidt angår denne skandale var sagen den, at et større antal spædbørn siden 2002 var blevet stjålet og solgt til seks forskellige børnehjem i Hunan provinsen. Nogle af børnene blev herefter bortadopteret til udlændige. Ingen af børnene blev dog bortadopteret til Danmark. Lu Ying oplyste, at CCAA i samarbejde med Ministry of Civil Affairs har offentliggjort deres tiltag i den konkrete sag, og bl.a. rejst til både Hunan provinsen og andre provinser for at drøfte årsagerne til den konkrete skandale, herunder mulighederne for i fremtiden at forhindre lignende misbrug. I forlængelse af spørgsmålet om frigivelsen af børn til international adoption blev spørgsmålet om tilsynet med institutionerne drøftet mere generelt. Herunder blev tilsynet med de 3000 US dollars, som de lokale myndigheder modtager for hvert barn, som bortadopteres internationalt, drøftet. Lu Ying oplyste, at ministeriet står for det økonomiske tilsyn, som bl.a. består i at gennemgå regnskaber og sikre sig, at betalingerne reelt bliver brugt til at forbedre

10 vilkårene for børnene på de enkelte institutioner. Ministeriet (Ministry of Civil Affairs) udsteder også standarder for institutionerne; bl.a. klassificeres alle børnehjem i kategori 1, 2 eller 3, og myndighederne udsteder også retningslinier for uddannelse og opkvalificering af personalet på de enkelte institutioner. Selv om det er en vanskelig og langstrakt proces at forbedre vilkårene på de enkelte institutioner var Lu Ying af den opfattelse, at man efter at have arbejdet meget med disse spørgsmål allerede kunne spore stor fremgang på institutionerne. Han henviste bl.a. til det netop afholdte seminar i Shanghai med deltagelse af ledere fra en lang række børnehjem, hvor fokus havde været på børnenes psyko-sociale forhold og trivsel (jf. nedenfor). På mødet med CCAA var der en drøftelse om, hvordan CCAA vil håndtere det stigende pres på adoption af børn fra Kina. Det fremgik af drøftelsen, at CCAA gjorde sig nogle overvejelser om at skærpe kravene til adoptanterne. For så vidt angår sidstnævnte bemærkes, at CCAA efter nævnets rejse (ultimo december 2006) meddelte de formidlende organisationer, at man pr. 1. maj 2007 indfører nye retningslinier for adoption fra Kina. De nye retningslinier betyder bl.a., at man herefter som hovedregel ikke længere accepterer ansøgninger fra enlige ansøgere. Der henvises i øvrigt til de formidlende organisationer for yderligere information om de ændrede regler. Brevet fra CCAA findes som bilag 7. CCAA s initiativer vedrørende børnenes psyko-sociale forhold CCAA har såvel i 2004 som i begyndelsen af oktober 2006 afholdt konferencer i Shanghai, hvor man har fokuseret på børnehjemsbørnenes psykosociale udvikling. Nævnet fik i forbindelse med mødet med CCAA udleveret et eksemplar af et konferenceoplæg fra en tilsvarende konference i 2004 i form af en DVD og et skriftligt oplæg (på kinesisk). Med tolkebistand fra Christina Wang fik delegationen under rejsen mulighed for at gennemse DVD en, som indeholdt et foredrag af en professor i pædagogik fra Universitetet i Beijing. DVD en henvendte sig til plejepersonalet på institutionerne. Professoren fremhævede på DVD en betydningen af den enkelte plejers indsats for barnets udvikling. Han gennemgik betydningen for det spæde barn af tidlig kontakt, udviklingen af det sociale smil hos de helt små børn og tilknytningens betydning for den senere personlighedsudvikling, herunder udvikling af selvværd og udvikling af sociale kompetencer. Der var fokus på institutionsbørnenes begrænse-

11 de mulighed for at udvikle tilknytning til enkelte voksne, deres selvstimulerende adfærd, deres begrænsede motoriske udfoldelse og deres begrænsede udvikling af leg. DVD en indeholdt forslag til, hvordan plejepersonalet kunne forbedre omsorgen for og stimuleringen af børnene, og forslagene blev understøttet af små relevante klip fra børnenes hverdag på institutionen Ifølge det oplyste fra CCAA er DVD en formidlet til alle kinesiske institutioner, og under delegationens institutionsbesøg søgte vi oplysninger om, hvorvidt DVD en anvendes til undervisning af plejepersonalet. På i hvert fald to af institutionerne var det vores indtryk, at man havde anvendt DVD en. Fra nævnets side fremhævede vi det frugtbare i, at man arbejdede på at øge kvaliteten af omsorgen for børnene på institutionerne bl.a. i form af initiativer som de to konferencer og betydningen af fremstillingen af undervisningsmateriale til institutionernes plejepersonale. Konferencen i oktober 2006 havde til formål at sætte fokus på udviklingsarbejdet og indsatsen for sund udvikling for forladte og handicappede børn. AC Børnehjælp og DanAdopt bidrog som de eneste ikke-kinesere på konferencen med viden og inspiration til forebyggelse af psykiske fejludviklinger hos børn på kinesiske børnehjem. Børnehjemmene Delegationen fik under rejsen lejlighed til at besøge 3 børnehjem og en plejefamilie i Jiangsu provinsen. Danmark har tidligere modtaget en del børn fra Jiangsu Provinsen, men gennem de seneste år (siden 2004) er der kun kommet 14 børn til Danmark fra denne provins. Jiangsu provinsen er beliggende nord for Shanghai i den østlige del af Kina og tilhører et af de mere velstående områder i landet. De institutioner, som er beliggende i provinsen, er derfor næppe repræsentative for kinesiske institutioner generelt. Ifølge det oplyste er standarden på institutionerne højere i denne del af landet end i de vestlige egne. Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at langt de fleste børn på de institutioner, som nævnet besøgte, var handicappede børn (mellem 90-95%). Handicappene havde dog et meget varierende omfang fra behandlelige tilstande som læbe-spalte, læbe-ganespalte, klumpfod og lettere hjertemisdannelser til alvorlige handicaps som alvorlige hjerneskade, mental retardering, alvorlige hjerte-

12 fejl mv. Afhængig af børnenes tilstand ved anbringelsen og af deres evt. handicaps behandles/opereres de, hvorefter der tages stilling til adoption. Under besøgene på børnehjemmene deltog ud over institutionens personale myndighedspersoner fra såvel CCAA som de lokale regeringer og/eller personer fra de lokale Civil Affairs bureauer. Besøg på Nanjing Social Wellfare Institution, Nanjing samt besøg ved plejefamilie Institutionen er beliggende i Nanjing By, som har ca. 6 millioner indbyggere. Institutionen er en provins-institution og fungerer også som mønsterinstitution for øvrige institutioner i området. Institutionen rummer dels et børnehjem med tilknyttede plejefamilier og intern skole, dels et hospital, som behandler både institutionens egne børn og børn fra lokalområdet. Institutionen har en overordnet leder (director) og derudover ledere, som er ansvarlige for henholdsvis det medicinske, det sociale og det pædagogiske område. Institutionen afholder kurser og seminarer for andre institutioner i området og deltager aktivt ved konferencer mv. Således var bl.a. lederen for det pædagogiske område oplægsholder ved det det tidligere omtalte seminar i Shanghai oktober Institutionen er bygget i 1951 og er aktuelt ved at blive renoveret. Institutionen har plads til i alt 600 børn i alderen 0-14 år, men under nævnets besøg var der kun ca. 200 børn på grund af ombygningen. Hertil kommer ca. 100 børn, som var anbragt i plejefamilier. Der er i alt 280 ansatte på institutionen, hvoraf 80 er eksperter (læger, sygeplejersker etc.). Børnene passes i dagligdagen af nannies. Ca. en fjerdedel af institutionens børn er under 2 år. De små børn bor i 2 afdelinger: ca. 30 børn er i en gruppe med 0-1 årige, og ca. 30 børn i en gruppe med 1-2 årige. Der er typisk omkring 2-3 børn per plejer. Plejerne modtager løbende undervisning og vejledning på institutionen. Hver afdeling består af et legerum og et soverum, hvor sengene står tæt. Vi ser ikke baderum/toiletfaciliteter og køkkener. Til de større børn er der legerum og bibliotek, med donationer fra USA. Alle bøgerne i biblioteket så dog ubrugte ud.

13 Biblioteket på Nanjing Social Wellfare Institution Ved vores besøg er alle plejerne på gulvet sammen med børnene. Mange børn er på armen eller i anden form for fysisk kontakt med plejeren. Den enkelte plejer er tydeligt opmærksomme på kontakten og samspillet med børnene og inviterer til kontakt. På trods af dette ses mange børn med selvstimulerende adfærd og stereotypier (f.eks. rokken, stereotype håndbevægelser og tom stirren ud i luften). Lydniveauet i legerummet er meget højt, og der er relativt lidt plads til de mange børn og voksne. Alderen ved anbringelsen er varierende. Lederen af institutionen oplyser, at børnene ofte er i meget dårlig fysisk forfatning ved anbringelsen. De undersøges grundigt medicinsk, og der tages stilling til behov for behandling og eventuelt behov for operation. 90% af børnene under 2 år er handicappede. Ved vores besøg ser vi mange børn med læbe-ganespalte og mange børn med tegn på hjerneskade/mental retardering. På hospitalsafdelingen er flere børn indlagt og opereret for klumpfod og andre defekter i fødder eller ben. Institutionens hospital råder over en kuvøse til præmature børn. Herudover ser vi en afdeling, der tilbyder fysioterapi, både til institutionens børn og til lokale børn. Flere børn er ledsaget til behandling af forældre/bedsteforældre. Institutionen har med støtte fra Sverige fået uddannet 5 læger/sygeplejersker i behandling af klumpfødder og andre defekter

14 i fødder/ben (projekt Healthy Feet ). Institutionen modtager endvidere projektstøtte fra USA til at øge normering af omsorgspersonale. Institutionen har siden 1990 erne formidlet i alt 3000 børn til national og international adoption. Aktuelt er 90 børn til international adoption fra institutionen (papirerne hos CCAA). Soverum på Nanjing Social Wellfare Institution Den typiske situation på institutionen er sådan, at børnene bor på selve institutionen i deres første leveår, hvorefter der fra ca. ½ til 1 års alderen tages stilling til adoption, plejeanbringelse eller til fortsat ophold på institutionen. Man ønsker primært, at børnene skal vokse op i familielignende forhold, og eftersom det kan være vanskeligt at finde tilstrækkelig mange egnede plejefamilier, har man knyttet et projekt ( Love Gardens ) til institutionen, hvor man har etableret familiegrupper med faste voksne og 4 børn. Ved besøg hos en plejefamilie ser vi en 10-årig pige, som har været anbragt i pleje fra 4 årsalderen. Hun var tilbage i udvikling og havde derudover en urologisk sygdom på tidspunktet for anbringelsen i pleje. Siden har hun udviklet sig positivt, og plejefamilien søger nu om at blive godkendt til at adoptere hende. Pigen optræder for os med kinesisk dans, og der ses tydelig tilknytningsadfærd i forhold til såvel plejefar som plejemor.

15 Konkluderende må det om institutionen anføres, at denne fremtræder som en forgangsinstitution for andre institutioner. Man har tydeligvis særligt fokus på børnenes emotionelle udvikling, og dette afspejler sig ligeledes i stimulationen af børnene. Samtidig må det anføres, at de fysiske forhold er begrænsede og støjniveauet højt, hvilket uden tvivl udgør en stressende faktor for de anbragte børn. Besøg på Wuxi Social Wellfare Center Institutionen er beliggende i byen Wuxi, hvor der bor ca. 1 million mennesker, mens der bor ca. det tredobbelt i det område, hvorfra institutionen modtager børn. Institutionen har plads til 200 børn i alderen 0-18 år. Hertil kommer 50 børn, som er anbragt i plejefamilier tilknyttet institutionen. 50 af de anbragte børn er under 1 år gamle. 94% af de anbragte børn er handicappede. Der er en intern skole for institutionens børn. Hvis børnene er normalt fungerende, går de i almindelig skole uden for institutionen. Aktuelt går 30 børn i almindelig skole, mens de øvrige børn bliver undervist på institutionen. Selve institutionen er beliggende i et område, hvor der ligeledes er et børnehospital (som vi ikke besøger) og et plejehjem for ældre. I 2006 er der indtil oktober formidlet 26 børn til adoption, heraf 7 børn til national adoption. I alt 23 børn er formidlet til Danmark siden midten af 1990 erne. Institutionen har ikke deltaget i det netop afholdte seminar i Shanghai, men de kender til det oplæg og den DVD fra 2004, vedrørende børns tidlige udvikling af kontakt og tilknytning som er publiceret af CCAA, Den samlede personalenormering er 1 ansat pr. 2 børn, men heri indgår alle institutionens ansatte, inkl. læger, sygeplejersker, administrativt personale, rengøring etc. Under besøget får delegationen mulighed for at besøge en stue med 26 børn i alderen 0-6 måneder og en stue med 25 børn i alderen 6-12 mdr. Grupperne har hver deres lokale, hvor der er senge og et mindre gulvareal. Under nævnets besøg var der 4 plejere på arbejde på hver af stuerne. På stuen med de mindste børn er et par ca. 4-6 mdr. gamle børn på armen hos hver sin plejer, mens de øvrige plejere træner motorik med et par andre børn. Der mangler tydeligt

16 hænder til omsorgen for de øvrige børn. Der er ikke plads på stuen til, at børnene f.eks. kan være på gulvet og dermed stimulere deres motoriske færdigheder. På stuen med de 6-12 mdr. gamle børn er alle vågne børn placeret i gå-stole, og der er ingen madrasser og intet legetøj på gulvet til børnene. Leg med de mindre børn på Wuxi Social Wellfare Center Vi besøger endvidere en gruppe med 1-3 årige børn (ca. 40 børn) og en gruppe med 9 børn, som modtager særlig træning og gennemgår særlige aktiviteter på grund af alvorlige hjerneskader. Generelt er forholdene for de små børn præget af, at der er få hænder til at give børnene kontakt og omsorg, og der synes at være begrænsede muligheder for, at børnene sammen med deres plejere kan lege på gulvet og dermed udvikle deres motoriske og sociale kompetencer.

17 Besøg på Changshu Children s Welfare Institute Institutionen er beliggende i Changshu by med ca indbyggere i selve byen og ca. 1,4 millioner indbyggere i institutionens optageområde. Der er tale om en relativt velstående by, hvor levestandarden ifølge det oplyste er stigende. Institutionen har 70 børn i alderen 0-18 år. 20 af de 70 børn er anbragt i lokale plejefamilier. 95% af de anbragte børn er handicappede ved anbringelsen på institutionen. Nogle handicaps er det muligt at helbrede, mens andre børn har blivende handicaps. Ved besøget på institutionen så vi børn med hjerneskader, børn med motoriske handicaps, børn med alvorlige hjertelidelser. Der var også enkelte børn med tilsyneladende normal udvikling. Det samlede personale er på 60 personer, og institutionen har en læge ansat, som tilser børnene en gang ugentligt. 98% af plejepersonalet har deltaget i kurser omkring omsorgen for børn før ansættelse på institutionen. Det var ikke vores indtryk, at man på institutionen anvendte den DVD, der i 2004 blev udgivet af CCAA i uddannelsen af personalet. Fra 1992 og indtil i dag er der formidlet omkring 300 børn til international adoption fra institutionen. Oplysningerne om børnene udarbejdes af institutionens medical section, som diskuterer beskrivelsen af børnene med plejepersonalet. På institutionen har man fra haft et program med speciel oplæring/træning af plejefamilier. Ved rundvisningen på institutionen besøgte delegationen stuer med børn i forskellige aldre, og så bl.a. skolestuer for de større børn. Institutionsmiljøet var præget af, at der var tale om en relativt lille institution, og der var forholdsvis få børn på de enkelte stuer. Støjniveauet var således lavere end på de øvrige institutioner, og der var mulighed for motorisk udfoldelse for børnene, ligesom en del af de spæde børn var på arm. På institutionen havde hvert barn en fast kontaktperson blandt plejepersonalet, som så vidt muligt passede barnet, når vedkommende var på arbejde.

18 Samlet indtryk Adoptionsnævnet har, som beskrevet i ovenstående, haft mulighed for at besøge Kina to gange med kort mellemrum, ligesom man i flere omgange har haft lejlighed til at drøfte forskellige problemstillinger med de kinesiske myndigheder under deres besøg i Danmark. Ud over at følge op på tidligere besøg fik nævnet i forbindelse med denne rejse mulighed for at berøre andre emner end de tidligere navnlig spørgsmål om børnenes psyko-sociale udvikling. Det er nævnets indtryk, at man i Kina arbejder meget seriøst med adoptionsarbejdet, og at såvel myndigheder som institutioner følger de grundlæggende principper, som er fastlagt i Haagerkonventionen. Det er forståeligt, at de centrale myndigheder ikke mindst grundet de store geografiske afstande har vanskeligt ved at føre et detaljeret tilsyn med de enkelte institutioner. Det var vores indtryk, at man er meget opmærksom på betydningen af tilsynet med både provinser og lokale institutioner, og at man udnytter den erfaring, som tidligere enkeltstående episoder har givet bl.a. ved at skærpe tilsynet og udstede centrale retningslinier og vejledninger. Nævnet finder det positivt, at de centrale adoptionsmyndigheder er opmærksomme på betydningen af og arbejder for at forbedre børnenes psykosociale udvikling på institutionerne. Børnenes behov for tæt kontakt med få omsorgspersoner og for stimulation af deres sociale og motoriske udvikling bør stadig understøttes. Det er naturligvis beklageligt, at man stadig oplever, at enkelte børn efter overdragelse til adoptanter i Kina afvises af adoptanter på grund af frygt for alvorlige helbredsmæssige problemer, men det er vores håb, at man med kravet til organisationerne om opdaterede helbredsmæssige oplysninger og med stigende fokus på børnenes psykosociale udvikling kan mindske risikoen for sådanne situationer i fremtiden. Det er et område, som nævnet fortsat vil følge tæt.

19 Bilag: 1. Program for rejsen 2. Statistik vedr. adoptioner fra Kina 3. Informationsmateriale fra AC Børnehjælp 4. Informationsmateriale fra DanAdopt 5. Materiale fra CCAA 6. Udsendte henstillinger vedr. helbredsoplysninger på kinesiske børn (2 stk.) 7. Brev fra CCAA til de formidlende organisationer ultimo december 2006

REJSEN TIL KINA. Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012

REJSEN TIL KINA. Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012 REJSEN TIL KINA Tilsynsrejse til Kina i perioden 2. 9. november 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 14 12 00 Ankestyrelsens Kontaktoplysninger Amaliegade 25

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption

NATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om national adoption NATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om national adoption INFORMATION OM NATIONAL ADOPTION Denne information retter sig til jer, som overvejer at adoptere et barn, der er født i Danmark, og som formidles

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Kina. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Kina. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Kina rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care China Center for Children s Welfare and Adoption (CCCWA) i Kina formidler hvert år et stort antal børn til international

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Familieret J.nr. 2014-8249 Npwi 20. marts 2015 Udkast til Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i anordning

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2004-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2011 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk UDVIKLINGEN

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen

Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Opfølgningsrapporter ved national adoption evaluering af ordningen Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 1. udgave Publikationen kan

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

1. Sammenfatning og konklusion

1. Sammenfatning og konklusion Indhold: 1. Sammenfatning og konklusion...1 2. Formål med undersøgelsen...1 3. Basistal...3 4. Selve matchingfasen...4 5. Hjemtagelsen...10 6. Det efterfølgende forløb...15 7. Spørgeskemaet...21 1. Sammenfatning

Læs mere

Adoption og gebyrer gennem 10 år

Adoption og gebyrer gennem 10 år Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 360 Offentligt 26. september 2014 Adoption og gebyrer gennem 10 år På 10 år er det gennemsnitlige gebyr for at formidle et adoptivbarn gennem AC Børnehjælp steget

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

UDVIKLINGEN I ADOPTANTERNES ALDER SAMT VENTETIDER. - punktvise nedslag

UDVIKLINGEN I ADOPTANTERNES ALDER SAMT VENTETIDER. - punktvise nedslag UDVIKLINGEN I ADOPTANTERNES ALDER SAMT VENTETIDER - punktvise nedslag 2004-2008 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionnævnet 2009 Publikationen kan hentes

Læs mere

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Etiopien rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Ministry of Women s and Children s and Youth s Affair (MOWCYA), den centrale myndighed i Etiopien, som vi har

Læs mere

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson:

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson: Formidlingen fra Senegal: DanAdopt har 13 familier på Senegal ventelisten, og I har fået udmeldt forskellige ventetider. Ventetiderne er altid et estimat, da vi ikke kan forudse, hvor mange børn der frigives

Læs mere

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAdopts informationsog rådgivningstilbud. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAdopts informationsog rådgivningstilbud DanAdopt Danish Society for International Child Care Informationsmøder Vi holder informationsmøder regelmæssigt både på Sjælland og i Jylland. Hvis du ønsker

Læs mere

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende

Læs mere

Adoptionsnævnets rejse til Vietnam og Kina

Adoptionsnævnets rejse til Vietnam og Kina Adoptionsnævnets rejse til Vietnam og Kina Rejseberetning vedrørende Adoptionsnævnets informations- og tilsynsrejse til Vietnam og Kina i perioden 4. september - 15. september 2001 Indhold Vietnam: Formål

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Det adopterede barn. i dagtilbud i Silkeborg Kommune

Det adopterede barn. i dagtilbud i Silkeborg Kommune Det adopterede barn i dagtilbud i Silkeborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Det adopterede barns historie 5 Det adopterede barn i dagtilbud 6 Den første tid i dagtilbud. 11 Opmærksomheder, tegn og handlemuligheder

Læs mere

Adoptionsnævnets rejse til Bulgarien i foråret 2001

Adoptionsnævnets rejse til Bulgarien i foråret 2001 Adoptionsnævnets rejse til Bulgarien i foråret 2001 Rejseberetning vedrørende Adoptionsnævnets informations- og tilsynsrejse til Bulgarien i perioden 22. 27. april 2001. Indhold: Formålet med rejsen til

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Her kommer børnene fra

Her kommer børnene fra Her kommer børnene fra DanAdopt Danish Society for International Child Care Indholdsfortegnelse Valg af adoptionsland... 3 Nye formidlingslande... 3 Udlandets krav til ansøgere... 3 Enlige ansøgere...

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Adoptionsnævnets årsberetning 2006

Adoptionsnævnets årsberetning 2006 Adoptionsnævnets årsberetning 2006 - 2 - Kapitel 1: Nævnets etablering, sammensætning og sekretariat Adoptionsnævnet blev oprettet i 1976 og er et uafhængigt klage- og tilsynsorgan. Adoptionsnævnet blev

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling.

Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling. DanAdopt 5. november 2013 Holdninger til fremtidens adoptionsformidling Fremsendt til Social- Børne- og Integrationsministeriets kommission om helhedsanalyse af fremtidens internationale adoptionsformidling.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Adoptionsnævnets rejse til Hviderusland

Adoptionsnævnets rejse til Hviderusland Adoptionsnævnets rejse til Hviderusland Rejseberetning vedrørende Adoptionsnævnets informations-og tilsynsrejse til Hviderusland i perioden den 22. - 26. september 2002 Indhold: Formålet med besøget...

Læs mere

Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp

Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp Gældende for tilmelding 1. august 2013 31. oktober 2013 Formidlingsaftale og tilmeldingsskema Adoption gennem AC Børnehjælp 2 Udfyld tilmeldingsskemaet med tydelige blokbogstaver eller på skrivemaskine.

Læs mere

STATISTIK 2015 Adoptioner

STATISTIK 2015 Adoptioner STATISTIK Adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København S Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2016 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnævnet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2013-2015 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2015 Publikationen kan hentes på på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Adoptionsnævnets rejse til Etiopien

Adoptionsnævnets rejse til Etiopien Adoptionsnævnets rejse til Etiopien Rejseberetning vedrørende Adoptionsnævnets informations- og tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13.-21. november 2004 - 2 - Indhold: Formålet med besøget... 3 Deltagere

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2010-2012

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2010-2012 UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2010-2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Adoptionsnævnets rejse til Thailand

Adoptionsnævnets rejse til Thailand Adoptionsnævnets rejse til Thailand Rejseberetning vedrørende Adoptionsnævnets informations- og tilsynsrejse til Thailand i perioden 7. november 16. november 2003 Fejl! Ukendt argument for parameter. -

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2014-2016 1 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2017 Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009. Adoptionsnævnets årsberetning 2009

ÅRSBERETNING 2009. Adoptionsnævnets årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 Adoptionsnævnets årsberetning 2009 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet 2010 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab.

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab. Indfødsretsudvalget IFU alm. del - Bilag 71 Offentligt Oversigt over løsning fra det statsborgerretlige tilhørsforhold til de tidligere jugoslaviske republikker ved ansøgning om dansk statsborgerskab (februar

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2012 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013

ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013 ADOPTIONSNÆVNETS ÅRSBERETNING 2013 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnaevnet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Vietnam. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Vietnam. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Vietnam rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Intercountry Adoption Department (AD) i Vietnam formidler hvert år børn til international adoption. Man har

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2009-2011

UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2009-2011 UDVIKLINGEN I ALDER OG VENTETIDER 2009-2011 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2012 Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Opholdsstedet Tinggaarden

Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Opholdsstedet Tinggaarden Tilsynsrapport for anmeldt 2010 Tilsynet udført d. 24. marts 2010 af Pædagogiske Konsulenter Susanne Svendsen

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010. Adoptionsnævnets årsberetning 2010

ÅRSBERETNING 2010. Adoptionsnævnets årsberetning 2010 ÅRSBERETNING 2010 Adoptionsnævnets årsberetning 2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juni 2011 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care PAS - Post Adoption Service DanAdopt Danish Society for International Child Care DanAdopt den 20-03-2014 DanAdopts PAS-tilbud Post Adoption Service (PAS) er et rådgivningstilbud til adoptivfamilier, børn,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Søren Hertz, Gitte Haag, Flemming Sell 2003 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. Adoption og Samfund 1 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Når adoptivfamilien har problemer og behøver

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Nr. 287 26. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om adoption 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde mv. Kapitel 2 Ansøgning om adoption Kapitel 3 Adoptions sagens behandling Kapitel 4 Samtykke fra forældre eller

Læs mere

Velkommen til Adoption & Samfunds Høring

Velkommen til Adoption & Samfunds Høring Velkommen til Adoption & Samfunds Høring Hvad skal et Videns- og Formidlingscenter for Adoption indeholde? Høring d. 25. marts 2014 Konferencier: Paul K. Jeppesen Program for høring Kl. 15.00: Velkomst

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - de strukturelle rammer og tilsynet Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Juni 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

L 146 Forslag 1 3 2 4 5

L 146 Forslag 1 3 2 4 5 Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab, lov om en børnefamilieydelse og lov

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

TVÆRFAGLIGT NETVÆRK I NORDJYLLAND TIL ADOPTIVFAMILIER.

TVÆRFAGLIGT NETVÆRK I NORDJYLLAND TIL ADOPTIVFAMILIER. Udgivet i: Tidsskriftet Adoption og samfund. Nr. 2, april 2007. 31 årgang. TVÆRFAGLIGT NETVÆRK I NORDJYLLAND TIL ADOPTIVFAMILIER. Af: Susanne Høeg, Psykolog, Specialist og Supervisor i Børnepsykologi og

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007

Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 Den 10. oktober 2008 Inspektion af Bostedet Røbo den 16. april 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-0871-062 1/7 Den 21. april 2008 afgav jeg min opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 16.

Læs mere

Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse

Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse Socialministeriet Familieret J.nr. 2013-2548 28. juni 2013 Det danske adoptionssystem med særligt fokus på international fremmedadoption Kommissorium for en helhedsanalyse 1. Baggrunden for og indholdet

Læs mere

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009 ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Adoptionsnævnets årsberetning 2012

ÅRSBERETNING 2012. Adoptionsnævnets årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Adoptionsnævnets årsberetning 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2012 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00

Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune. Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Risagerlund og Plejecentret i Valdemarsgade, Brønderslev Kommune Torsdag den 27. august 2009 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Brønderslev Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere