Rejseberetning Kina Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejseberetning Kina Indhold:"

Transkript

1 Rejseberetning Kina Indhold: Formålet med rejsen...2 Deltagere i rejsen...3 Adoptioner fra Kina...4 Proceduren i Kina...6 Indkaldte sager med børn fra Kina...7 Møder med organisationer og myndigheder...7 CCAA s initiativer vedrørende børnenes psyko-sociale forhold...10 Børnehjemmene...11 Besøg på Nanjing Social Wellfare Institution, Nanjing samt besøg ved plejefamilie...12 Besøg på Wuxi Social Wellfare Center...15 Besøg på Changshu Children s Welfare Institute...17 Samlet indtryk og anbefalinger...18

2 - 2 - Formålet med rejsen I perioden den oktober 2006 foretog Adoptionsnævnet en informations- og tilsynsrejse til Kina. Formålet med rejsen var navnlig at fortsætte den løbende dialog med de kinesiske myndigheder, at føre tilsyn med de to formidlende organisationers virksomhed i landet, samt at indsamle yderligere viden om lovgivningen og adoptionsprocessen i landet. I forbindelse med nævnets rejse til Kina i september 2001 var fokus primært på en række indberetninger, som nævnet havde modtaget fra navnlig de formidlende organisationer om tilfælde, hvor der fra kinesisk side var bragt alvorligt syge børn i forslag til danske adoptivforældre. Ingen af børnene blev hjemtaget til Danmark, men nævnet fandt det på daværende tidspunkt relevant at indgå i dialog med de kinesiske myndigheder om forholdene. Nævnet modtager stadig et mindre antal af disse indberetninger årligt og er stadig meget opmærksom på problemet, idet der også efter besøget i Kina i 2001 har været afholdt flere møder med de kinesiske myndigheder under disses besøg i Danmark. På baggrund af drøftelser med CCAA har nævnet seneste i september 2005 udsendt en generel henstilling, hvori man anmodede organisationerne om at sikre sig, at helbredsoplysningerne på børnene fra da af ikke måtte være mere end 3 måneder gamle på matchingtidspunktet, når børnene er mindre end 1 år gamle. Hvis børnene er mere end 1 år gamle, bør helbredsoplysningerne maksimalt være 6 måneder gamle på matchingtidspunktet. I marts 2006 præciserede nævnet, at der med henstillingen alene sigtes til, at der indhentes opdaterede oplysninger om børnene, som bør omfatte beskrivelser af børnenes fysiske, psykiske og sociale udvikling, herunder oplysninger om højde, vægt og hovedomfang samt motorik og trivsel. De supplerende oplysninger kan afgives af børnenes sædvanlige plejepersonale. Mellem udsendelsen af henstillingerne og rejsen til Kina har nævnet modtaget to indberetninger, hvor danske adoptanter under opholdet i Kina valgte ikke at hjemtage et barn, som viste sig at lide af alvorlige helbredsmæssige problemer. Nævnet har endvidere modtaget to yderligere indberetninger, hvor det i forbindelse med indhentelse af supplerede helbredsmæssige oplysninger blev klarlagt, at de foreslåede børn havde alvorlige helbredsmæssige problemer. I sidstnævnte tilfælde var adoptanterne endnu ikke rejst til Kina. Det er nævnets håb, at man ved at stille krav om opdaterede helbredsmæssige oplysninger kan mindske risikoen for, at alvorlige helbredsmæssige problemer hos børnene først kom-

3 - 3 - mer frem under adoptanternes ophold i Kina. Nævnet agter fortsat at følge udviklingen på området tæt og at genoptage dialogen med de kinesiske myndigheder, hvis det viser sig nødvendigt. På den anførte baggrund valgte nævnet i forbindelse med nærværende rejse at rette fokus mod børnenes psyko-sociale forhold. Det er således vores opfattelse, at oplysningerne herom ofte er begrænsede. I nogle tilfælde foreligger der endvidere modstridende oplysninger om et barn eller oplysninger, der er uforenelige med barnets alder. Nævnet var bekendt med, at de kinesiske myndigheder havde afholdt en stor konference i Shanghai, som havde fokus på børnenes psyko-sociale forhold og udvikling. Også af den grund forekom det relevant at drøfte dette emne nærmere med kineserne. Deltagere i rejsen I rejsen deltog følgende fra Adoptionsnævnet: Formand, højesteretsdommer Vibeke Rønne Medlem af nævnet, psykolog Marie Gammeltoft, specialist i børnepsykologi Medlem af nævnet, konsulent Stig Fog (lægmedlem) Sekretariatschef, Trine Hede Delegationen var på rejsen desuden ledsaget af AC Børnehjælp og DanAdopt. Fra organisationerne deltog: Tove Vase, souschef i AC Børnehjælp Anders Christensen, bestyrelsesformand i AC Børnehjælp Thorbjørn Sommer, læge og medlem af AC Børnehjælps bestyrelse Ole Bergmann, kontorleder i DanAdopt Ida Balling, bestyrelsesformand i DanAdopt Herudover deltog DanAdopts kontaktperson i Kina, Christina Wang, i rejsen, hvor hun bl.a. fungerede som tolk. AC Børnehjælps kontaktperson Anne Sand deltog i den del af rejsen, som foregik i Beijing. Program for rejsen er vedlagt som bilag 1.

4 - 4 - Adoptioner fra Kina Adoption af børn fra Kina er et relativt nyt fænomen. Det første kinesiske barn til en dansk familie blev hjemtaget i I årerne herefter er antallet af kinesiske adoptivbørn steget markant, og Kina har gennem de seneste år været det absolut største afgiverland for børn til international adoption til Danmark. Alene i 2005 kom der 207 børn fra Kina til Danmark, hvilket svarer til 35% af samtlige børn formidlet i I alt er der gennem de sidste 10 år adopteret i alt 1280 børn fra Kina til Danmark, jf. tabellen nedenfor. AC DANADOPT TERRE DES HOMMES I ALT I alt Med hensyn til børnenes alder på hjemtagelsestidspunktet inden for de seneste 3 år gælder det, at 255 af børnene svarende til 46% - var under 1 år på hjemtagelsestidspunktet. Kun 15 af de hjemtagne børn (3%) var mere end 3 år gamle på hjemtagelsestidspunktet. 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år >5 år mangler I alt

5 - 5 - I alt % af de kinesiske børn, som i blev bragt i forslag af de formidlende organisationer, blev vurderet inden for en almen godkendelse, hvilket vil sige børn i alderen 0-36 måneder uden væsentlig kendte fysiske eller psykiske problemer. Under nævnets rejse blev det både CCAA og institutionerne oplyst, at flere børn til international bortadoption i fremtiden vil falde uden for en almen godkendelse. Dette hænger sammen med, at antallet af nationale adoptioner er stigende, og at man forventer, at børn uden fysiske eller psykiske problemer i stigende grad vil blive adopteret til kinesiske familier. Det skal i den sammenhæng nævnes, at både DanAdopt og AC Børnehjælp er involveret i et såkaldt greenline program, som vedrører matching af kinesiske børn med særlige behov (special need børnene). Dette samarbejde fungerer på den måde, at CCAA fremsender et antal børnepapirer typisk på i alt 5 børn til organisationerne, som herefter forsøger at finde danske familier til dem. DanAdopt oplyste under rejsen, at man har haft stor succes med dette samarbejde, da det er lykkedes at placere langt de fleste børn, som CCAA har fremsendt papirer på. På det tidspunkt, hvor delegationen besøgte CCAA, var kontoret ved at forberede papirerne på 5 børn, som skulle sendes til AC Børnehjælp. AC Børnehjælp har ikke tidligere modtaget børn efter dette program. De helbredsproblemer, som børnene har spænder vidt og varierer fra problemer, som alene er af kosmetisk art (f.eks. store modermærker), til mindre behandlelige helbredsproblemer som f.eks. læbe-gane spalte og til alvorlige helbredsmæssige og/eller psykiske vanskeligheder. I 2005 blev kinesiske børn bortadopteret internationalt. Med hensyn til antallet af nationale adoptioner blev det oplyst, at CCAA ikke har præcise oplysninger herom, men at antallet er steget gennem de senere år. Man kender ikke præcist antallet af nationale adoptioner, idet ikke alle disse sager går gennem CCAA. På mødet med CCAA nævnte man som eksempel, at Jiangsu provinsen i det seneste år kun har haft omkring 100 internationale adoptioner, mens tallet for bare får år siden var mere end 200. Samtidig er antallet af nationale adoptioner steget til mere end 1000 i denne periode.

6 - 6 - Proceduren i Kina Kina ratificerede Haagerkonventionen den 16. september Ministry of Civil Affairs er centralmyndighed i henhold til konventionen. Det er imidlertid China Center of Adoption Affairs (CCAA) som fungerer som den centrale aktør på adoptionsområdet i Kina. CCAA er af centralmyndigheden bl.a. autoriseret til at varetage opgaver i henhold til Haagerkonventionen. På provinsniveau findes desuden Civil Affairs Departments (CAD) samt Civil Affairs Bureaues (CAB). Sidstnævnte er den relevante adoptionsmyndighed på byniveau. Alle ansøgninger om adoption af børn fra Kina sendes til CCAA, der registrerer ansøgningerne og oversætter dem til kinesisk. CCAA gennemgår herefter ansøgningerne og beder i visse tilfælde om supplerende oplysninger om ansøgerne. CCAA oplyste under mødet, at processen i Kina er således, at et efterladt barn bliver bragt til politiet, som placerer barnet på en institution i det pågældende område. Politiet påbegynder herefter efterforskning med henblik på at finde barnets biologiske familie. Hvis det ikke er muligt at finde barnets familie inden for 60 dage udstedes et dokument, som formelt fastslår, at barnet er efterladt (et såkaldt Abandonment Certificate). Ifølge kinesisk lov kan alene børn, som er efterladte, frigives til adoption. Når barnet er ca. ½-1 år gammel tages der stilling til, om barnet skal blive på institutionen (evt. kombineret med ophold hos en plejefamilie), eller om barnet skal forsøges bortadopteret nationalt eller internationalt. Det er ledelsen på det enkelte børnehjem, som i samarbejde med myndighederne på enten provins- eller by niveau tager stilling til, hvilke børn der kan frigives til national eller international adoption. Det er dog myndighederne, som i sidste ende træffer den formelle afgørelse om, hvorvidt et konkret barn kan frigives til international adoption. International adoption kommer først på tale, når det er fastslået at barnet ikke kan bortadopteres nationalt. Det afgørende for hvilke myndigheder der har kompetencen i den enkelte sag, er om der er tale om en provincial institution eller en city institution. Når barnet er frigivet til international adoption, sendes sagen til CCAA, som gennemgår barnets papirer og evt. beder de lokale myndigheder om at fremskaffe yderligere oplysninger om barnet. Efter gennemgang af barnets papirer vil CCAA bringe det konkrete barn i forslag til en konkret ansøger (matchingen). I Danmarks tilfælde vil CCAA derefter orientere den

7 - 7 - formidlende organisation og eventuelt efterfølgende bistå med at skaffe supplerende oplysninger, som den formidlende organisation måtte bede om i forbindelse med matchingen af barnet i Danmark. Indkaldte sager med børn fra Kina Som led i nævnets tilsyn med de formidlende organisationers virksomhed i udlandet og til brug for rejsen har nævnet indkaldt alle matchingsager afsluttet i perioden 1. marts 31. maj 2005, hvor ansøgere har fået et barn bragt i forslag fra Kina. Nævnet modtog i alt 30 sager, hvoraf 7 var fra DanAdopt og 23 fra AC. En gennemgang af de enkelte sager samt nævnets generelle bemærkninger til matchingsagerne findes i nævnets årsberetning for Møder med organisationer og myndigheder Under rejsen til Kina havde nævnet et møde med CCAA samt et kort møde med den danske ambassade i Beijing. I mødet med CCAA deltog fra kinesisk side Lu Ying (generaldirektør), Tie Ling (afdelingsleder i CCAA), Tang Jianjun (afdelingsleder) samt Rain Wang (tolk). Fra dansk side deltog ud over Adoptionsnævnets delegation begge de formidlende organisationer. I mødet på ambassaden deltog ambassadør Laurids Mikaelsen, vicekonsul Jane Kaste samt politisk rådgiver Karsten Biering Nielsen. Herudover deltog Ole Bergmann fra DanAdopt og Tove Vase fra AC Børnehjælp. *** Som nævnt ovenfor, er CCAA den centrale organisation i Kina, som er ansvarlig for nationale og internationale adoptioner. CCAA blev etableret i 1996 og har i dag ca. 50 ansatte.

8 - 8 - CCAA modtager hver måned ca ansøgninger fra udenlandske adoptanter i 16 forskellige lande. Omkring halvdelen af ansøgningerne kommer fra USA. Antallet af matchinger afhænger af det antal børn, som på et givent tidspunkt er til bortadoption, men typisk foretager CCAA matchinger om måneden. Der matches ca. 200 special need børn om måneden. CCAA består i dag af 8 forskellige afdelinger: Administrative Office Det administrative kontor er ansvarlig for at modtage og formidle sager samt udarbejde generelle rapporter og papirer, modtage udenlandske besøg, ligesom kontoret er ansvarlig for interne forhold og koordination. Adopter s Eligibility Review Department Afdelingen af ansvarlig for behandlingen af ansøgninger fra nye samarbejdslande og fornyelsen af aftaler med tidligere samarbejdslande. Afdelingen er ligeledes ansvarlig for regelmæssigt at vurdere de udenlandske organisationernes praksis samt at fremkomme med forslag til, regler for udenlandske adoptanter, der ønsker at adoptere fra Kina. Child s Inter-Country Placement Department Afdelingen er ansvarlig for selve matchingen, dvs. for udvælgelsen af adoptanter til det konkrete barn til bortadoption. Afdelingen står også for kommunikationen med de udenlandske organisationer eller myndigheder, når det drejer sig om supplerende oplysninger vedrørende adoptanternes forhold. Afdelingen har ligeledes ansvaret for at foretage undersøgelser og fremkomme med anbefalinger vedrørende international adoption. Lederen af afdelingen er Tang Jianjun, som deltog i mødet med nævnet. Domestic Adoption Department Denne afdeling er ansvarlig for at foretage undersøgelser og studier med henblik på i Kina at udvikle de nationale adoptioner. Afdelingen kommer endvidere med kommentarer og forslag til beslutningsforslag eller lovgivning på området. Child-Raising Department Afdelingen er ansvarlig for at foretage undersøgelser og studier af programmer vedrørende børns opvækst og fremkomme med forslag og anbefalinger på baggrund af undersøgelserne. Afdelingen er endvidere ansvarlig for at udarbejde standarder, anbefalinger og kurser til personalet på de enkelte institutioner. Lederen af afdelingen er Tie Ling. Ms. Ting Ling, som også deltog i mødet med nævnet, besøgte tidligere

9 - 9 - på året, i august 2006, Adoptionsnævnet. Hun var i forbindelse med dette besøg CCAA s delegationsleder. Archives Management Department Afdelingen er ansvarlig for kategorisering og opbevaring af adoptionssagerne samt for ekspedition af forespørgsler vedrørende arkiverne. Information and Technology Department Ansvarlig for ekstern og intern kommunikation i organisationen, herunder CCAA s hjemmeside og elektroniske udstyr. Finance Department Afdelingen er ansvarlig for modtagelse af betaling fra udenlandske adoptanter (organisationer), modtagelse af og tilsyn med donationer til bestemte projekter ydet af udenlandske regeringer eller udenlandske formidlende organisaioner samt ansvarlig for interne økonomiske forhold i CCAA. General Affairs Department Afdelingen er ansvarlig for kontorbygningerne, sikkerhed og logistik. Under mødet med CCAA orienterede Lu Ying bl.a. om frigivelsen af børn til international adoption, jf. ovenfor. På spørgsmålet om, hvorledes det sikres, at barnet reelt er forladt og dermed kan bortadopteres internationalt, oplyste Lu Ying, at CCAA arbejder meget med dette spørgsmål. Selv om der naturligvis ikke kan udstedes garantier, søger CCAA på alle måder at minimere risikoen for, at skandaler, som den der opstod i Hunan provinsen, igen vil kunne forekomme. For så vidt angår denne skandale var sagen den, at et større antal spædbørn siden 2002 var blevet stjålet og solgt til seks forskellige børnehjem i Hunan provinsen. Nogle af børnene blev herefter bortadopteret til udlændige. Ingen af børnene blev dog bortadopteret til Danmark. Lu Ying oplyste, at CCAA i samarbejde med Ministry of Civil Affairs har offentliggjort deres tiltag i den konkrete sag, og bl.a. rejst til både Hunan provinsen og andre provinser for at drøfte årsagerne til den konkrete skandale, herunder mulighederne for i fremtiden at forhindre lignende misbrug. I forlængelse af spørgsmålet om frigivelsen af børn til international adoption blev spørgsmålet om tilsynet med institutionerne drøftet mere generelt. Herunder blev tilsynet med de 3000 US dollars, som de lokale myndigheder modtager for hvert barn, som bortadopteres internationalt, drøftet. Lu Ying oplyste, at ministeriet står for det økonomiske tilsyn, som bl.a. består i at gennemgå regnskaber og sikre sig, at betalingerne reelt bliver brugt til at forbedre

10 vilkårene for børnene på de enkelte institutioner. Ministeriet (Ministry of Civil Affairs) udsteder også standarder for institutionerne; bl.a. klassificeres alle børnehjem i kategori 1, 2 eller 3, og myndighederne udsteder også retningslinier for uddannelse og opkvalificering af personalet på de enkelte institutioner. Selv om det er en vanskelig og langstrakt proces at forbedre vilkårene på de enkelte institutioner var Lu Ying af den opfattelse, at man efter at have arbejdet meget med disse spørgsmål allerede kunne spore stor fremgang på institutionerne. Han henviste bl.a. til det netop afholdte seminar i Shanghai med deltagelse af ledere fra en lang række børnehjem, hvor fokus havde været på børnenes psyko-sociale forhold og trivsel (jf. nedenfor). På mødet med CCAA var der en drøftelse om, hvordan CCAA vil håndtere det stigende pres på adoption af børn fra Kina. Det fremgik af drøftelsen, at CCAA gjorde sig nogle overvejelser om at skærpe kravene til adoptanterne. For så vidt angår sidstnævnte bemærkes, at CCAA efter nævnets rejse (ultimo december 2006) meddelte de formidlende organisationer, at man pr. 1. maj 2007 indfører nye retningslinier for adoption fra Kina. De nye retningslinier betyder bl.a., at man herefter som hovedregel ikke længere accepterer ansøgninger fra enlige ansøgere. Der henvises i øvrigt til de formidlende organisationer for yderligere information om de ændrede regler. Brevet fra CCAA findes som bilag 7. CCAA s initiativer vedrørende børnenes psyko-sociale forhold CCAA har såvel i 2004 som i begyndelsen af oktober 2006 afholdt konferencer i Shanghai, hvor man har fokuseret på børnehjemsbørnenes psykosociale udvikling. Nævnet fik i forbindelse med mødet med CCAA udleveret et eksemplar af et konferenceoplæg fra en tilsvarende konference i 2004 i form af en DVD og et skriftligt oplæg (på kinesisk). Med tolkebistand fra Christina Wang fik delegationen under rejsen mulighed for at gennemse DVD en, som indeholdt et foredrag af en professor i pædagogik fra Universitetet i Beijing. DVD en henvendte sig til plejepersonalet på institutionerne. Professoren fremhævede på DVD en betydningen af den enkelte plejers indsats for barnets udvikling. Han gennemgik betydningen for det spæde barn af tidlig kontakt, udviklingen af det sociale smil hos de helt små børn og tilknytningens betydning for den senere personlighedsudvikling, herunder udvikling af selvværd og udvikling af sociale kompetencer. Der var fokus på institutionsbørnenes begrænse-

11 de mulighed for at udvikle tilknytning til enkelte voksne, deres selvstimulerende adfærd, deres begrænsede motoriske udfoldelse og deres begrænsede udvikling af leg. DVD en indeholdt forslag til, hvordan plejepersonalet kunne forbedre omsorgen for og stimuleringen af børnene, og forslagene blev understøttet af små relevante klip fra børnenes hverdag på institutionen Ifølge det oplyste fra CCAA er DVD en formidlet til alle kinesiske institutioner, og under delegationens institutionsbesøg søgte vi oplysninger om, hvorvidt DVD en anvendes til undervisning af plejepersonalet. På i hvert fald to af institutionerne var det vores indtryk, at man havde anvendt DVD en. Fra nævnets side fremhævede vi det frugtbare i, at man arbejdede på at øge kvaliteten af omsorgen for børnene på institutionerne bl.a. i form af initiativer som de to konferencer og betydningen af fremstillingen af undervisningsmateriale til institutionernes plejepersonale. Konferencen i oktober 2006 havde til formål at sætte fokus på udviklingsarbejdet og indsatsen for sund udvikling for forladte og handicappede børn. AC Børnehjælp og DanAdopt bidrog som de eneste ikke-kinesere på konferencen med viden og inspiration til forebyggelse af psykiske fejludviklinger hos børn på kinesiske børnehjem. Børnehjemmene Delegationen fik under rejsen lejlighed til at besøge 3 børnehjem og en plejefamilie i Jiangsu provinsen. Danmark har tidligere modtaget en del børn fra Jiangsu Provinsen, men gennem de seneste år (siden 2004) er der kun kommet 14 børn til Danmark fra denne provins. Jiangsu provinsen er beliggende nord for Shanghai i den østlige del af Kina og tilhører et af de mere velstående områder i landet. De institutioner, som er beliggende i provinsen, er derfor næppe repræsentative for kinesiske institutioner generelt. Ifølge det oplyste er standarden på institutionerne højere i denne del af landet end i de vestlige egne. Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at langt de fleste børn på de institutioner, som nævnet besøgte, var handicappede børn (mellem 90-95%). Handicappene havde dog et meget varierende omfang fra behandlelige tilstande som læbe-spalte, læbe-ganespalte, klumpfod og lettere hjertemisdannelser til alvorlige handicaps som alvorlige hjerneskade, mental retardering, alvorlige hjerte-

12 fejl mv. Afhængig af børnenes tilstand ved anbringelsen og af deres evt. handicaps behandles/opereres de, hvorefter der tages stilling til adoption. Under besøgene på børnehjemmene deltog ud over institutionens personale myndighedspersoner fra såvel CCAA som de lokale regeringer og/eller personer fra de lokale Civil Affairs bureauer. Besøg på Nanjing Social Wellfare Institution, Nanjing samt besøg ved plejefamilie Institutionen er beliggende i Nanjing By, som har ca. 6 millioner indbyggere. Institutionen er en provins-institution og fungerer også som mønsterinstitution for øvrige institutioner i området. Institutionen rummer dels et børnehjem med tilknyttede plejefamilier og intern skole, dels et hospital, som behandler både institutionens egne børn og børn fra lokalområdet. Institutionen har en overordnet leder (director) og derudover ledere, som er ansvarlige for henholdsvis det medicinske, det sociale og det pædagogiske område. Institutionen afholder kurser og seminarer for andre institutioner i området og deltager aktivt ved konferencer mv. Således var bl.a. lederen for det pædagogiske område oplægsholder ved det det tidligere omtalte seminar i Shanghai oktober Institutionen er bygget i 1951 og er aktuelt ved at blive renoveret. Institutionen har plads til i alt 600 børn i alderen 0-14 år, men under nævnets besøg var der kun ca. 200 børn på grund af ombygningen. Hertil kommer ca. 100 børn, som var anbragt i plejefamilier. Der er i alt 280 ansatte på institutionen, hvoraf 80 er eksperter (læger, sygeplejersker etc.). Børnene passes i dagligdagen af nannies. Ca. en fjerdedel af institutionens børn er under 2 år. De små børn bor i 2 afdelinger: ca. 30 børn er i en gruppe med 0-1 årige, og ca. 30 børn i en gruppe med 1-2 årige. Der er typisk omkring 2-3 børn per plejer. Plejerne modtager løbende undervisning og vejledning på institutionen. Hver afdeling består af et legerum og et soverum, hvor sengene står tæt. Vi ser ikke baderum/toiletfaciliteter og køkkener. Til de større børn er der legerum og bibliotek, med donationer fra USA. Alle bøgerne i biblioteket så dog ubrugte ud.

13 Biblioteket på Nanjing Social Wellfare Institution Ved vores besøg er alle plejerne på gulvet sammen med børnene. Mange børn er på armen eller i anden form for fysisk kontakt med plejeren. Den enkelte plejer er tydeligt opmærksomme på kontakten og samspillet med børnene og inviterer til kontakt. På trods af dette ses mange børn med selvstimulerende adfærd og stereotypier (f.eks. rokken, stereotype håndbevægelser og tom stirren ud i luften). Lydniveauet i legerummet er meget højt, og der er relativt lidt plads til de mange børn og voksne. Alderen ved anbringelsen er varierende. Lederen af institutionen oplyser, at børnene ofte er i meget dårlig fysisk forfatning ved anbringelsen. De undersøges grundigt medicinsk, og der tages stilling til behov for behandling og eventuelt behov for operation. 90% af børnene under 2 år er handicappede. Ved vores besøg ser vi mange børn med læbe-ganespalte og mange børn med tegn på hjerneskade/mental retardering. På hospitalsafdelingen er flere børn indlagt og opereret for klumpfod og andre defekter i fødder eller ben. Institutionens hospital råder over en kuvøse til præmature børn. Herudover ser vi en afdeling, der tilbyder fysioterapi, både til institutionens børn og til lokale børn. Flere børn er ledsaget til behandling af forældre/bedsteforældre. Institutionen har med støtte fra Sverige fået uddannet 5 læger/sygeplejersker i behandling af klumpfødder og andre defekter

14 i fødder/ben (projekt Healthy Feet ). Institutionen modtager endvidere projektstøtte fra USA til at øge normering af omsorgspersonale. Institutionen har siden 1990 erne formidlet i alt 3000 børn til national og international adoption. Aktuelt er 90 børn til international adoption fra institutionen (papirerne hos CCAA). Soverum på Nanjing Social Wellfare Institution Den typiske situation på institutionen er sådan, at børnene bor på selve institutionen i deres første leveår, hvorefter der fra ca. ½ til 1 års alderen tages stilling til adoption, plejeanbringelse eller til fortsat ophold på institutionen. Man ønsker primært, at børnene skal vokse op i familielignende forhold, og eftersom det kan være vanskeligt at finde tilstrækkelig mange egnede plejefamilier, har man knyttet et projekt ( Love Gardens ) til institutionen, hvor man har etableret familiegrupper med faste voksne og 4 børn. Ved besøg hos en plejefamilie ser vi en 10-årig pige, som har været anbragt i pleje fra 4 årsalderen. Hun var tilbage i udvikling og havde derudover en urologisk sygdom på tidspunktet for anbringelsen i pleje. Siden har hun udviklet sig positivt, og plejefamilien søger nu om at blive godkendt til at adoptere hende. Pigen optræder for os med kinesisk dans, og der ses tydelig tilknytningsadfærd i forhold til såvel plejefar som plejemor.

15 Konkluderende må det om institutionen anføres, at denne fremtræder som en forgangsinstitution for andre institutioner. Man har tydeligvis særligt fokus på børnenes emotionelle udvikling, og dette afspejler sig ligeledes i stimulationen af børnene. Samtidig må det anføres, at de fysiske forhold er begrænsede og støjniveauet højt, hvilket uden tvivl udgør en stressende faktor for de anbragte børn. Besøg på Wuxi Social Wellfare Center Institutionen er beliggende i byen Wuxi, hvor der bor ca. 1 million mennesker, mens der bor ca. det tredobbelt i det område, hvorfra institutionen modtager børn. Institutionen har plads til 200 børn i alderen 0-18 år. Hertil kommer 50 børn, som er anbragt i plejefamilier tilknyttet institutionen. 50 af de anbragte børn er under 1 år gamle. 94% af de anbragte børn er handicappede. Der er en intern skole for institutionens børn. Hvis børnene er normalt fungerende, går de i almindelig skole uden for institutionen. Aktuelt går 30 børn i almindelig skole, mens de øvrige børn bliver undervist på institutionen. Selve institutionen er beliggende i et område, hvor der ligeledes er et børnehospital (som vi ikke besøger) og et plejehjem for ældre. I 2006 er der indtil oktober formidlet 26 børn til adoption, heraf 7 børn til national adoption. I alt 23 børn er formidlet til Danmark siden midten af 1990 erne. Institutionen har ikke deltaget i det netop afholdte seminar i Shanghai, men de kender til det oplæg og den DVD fra 2004, vedrørende børns tidlige udvikling af kontakt og tilknytning som er publiceret af CCAA, Den samlede personalenormering er 1 ansat pr. 2 børn, men heri indgår alle institutionens ansatte, inkl. læger, sygeplejersker, administrativt personale, rengøring etc. Under besøget får delegationen mulighed for at besøge en stue med 26 børn i alderen 0-6 måneder og en stue med 25 børn i alderen 6-12 mdr. Grupperne har hver deres lokale, hvor der er senge og et mindre gulvareal. Under nævnets besøg var der 4 plejere på arbejde på hver af stuerne. På stuen med de mindste børn er et par ca. 4-6 mdr. gamle børn på armen hos hver sin plejer, mens de øvrige plejere træner motorik med et par andre børn. Der mangler tydeligt

16 hænder til omsorgen for de øvrige børn. Der er ikke plads på stuen til, at børnene f.eks. kan være på gulvet og dermed stimulere deres motoriske færdigheder. På stuen med de 6-12 mdr. gamle børn er alle vågne børn placeret i gå-stole, og der er ingen madrasser og intet legetøj på gulvet til børnene. Leg med de mindre børn på Wuxi Social Wellfare Center Vi besøger endvidere en gruppe med 1-3 årige børn (ca. 40 børn) og en gruppe med 9 børn, som modtager særlig træning og gennemgår særlige aktiviteter på grund af alvorlige hjerneskader. Generelt er forholdene for de små børn præget af, at der er få hænder til at give børnene kontakt og omsorg, og der synes at være begrænsede muligheder for, at børnene sammen med deres plejere kan lege på gulvet og dermed udvikle deres motoriske og sociale kompetencer.

17 Besøg på Changshu Children s Welfare Institute Institutionen er beliggende i Changshu by med ca indbyggere i selve byen og ca. 1,4 millioner indbyggere i institutionens optageområde. Der er tale om en relativt velstående by, hvor levestandarden ifølge det oplyste er stigende. Institutionen har 70 børn i alderen 0-18 år. 20 af de 70 børn er anbragt i lokale plejefamilier. 95% af de anbragte børn er handicappede ved anbringelsen på institutionen. Nogle handicaps er det muligt at helbrede, mens andre børn har blivende handicaps. Ved besøget på institutionen så vi børn med hjerneskader, børn med motoriske handicaps, børn med alvorlige hjertelidelser. Der var også enkelte børn med tilsyneladende normal udvikling. Det samlede personale er på 60 personer, og institutionen har en læge ansat, som tilser børnene en gang ugentligt. 98% af plejepersonalet har deltaget i kurser omkring omsorgen for børn før ansættelse på institutionen. Det var ikke vores indtryk, at man på institutionen anvendte den DVD, der i 2004 blev udgivet af CCAA i uddannelsen af personalet. Fra 1992 og indtil i dag er der formidlet omkring 300 børn til international adoption fra institutionen. Oplysningerne om børnene udarbejdes af institutionens medical section, som diskuterer beskrivelsen af børnene med plejepersonalet. På institutionen har man fra haft et program med speciel oplæring/træning af plejefamilier. Ved rundvisningen på institutionen besøgte delegationen stuer med børn i forskellige aldre, og så bl.a. skolestuer for de større børn. Institutionsmiljøet var præget af, at der var tale om en relativt lille institution, og der var forholdsvis få børn på de enkelte stuer. Støjniveauet var således lavere end på de øvrige institutioner, og der var mulighed for motorisk udfoldelse for børnene, ligesom en del af de spæde børn var på arm. På institutionen havde hvert barn en fast kontaktperson blandt plejepersonalet, som så vidt muligt passede barnet, når vedkommende var på arbejde.

18 Samlet indtryk Adoptionsnævnet har, som beskrevet i ovenstående, haft mulighed for at besøge Kina to gange med kort mellemrum, ligesom man i flere omgange har haft lejlighed til at drøfte forskellige problemstillinger med de kinesiske myndigheder under deres besøg i Danmark. Ud over at følge op på tidligere besøg fik nævnet i forbindelse med denne rejse mulighed for at berøre andre emner end de tidligere navnlig spørgsmål om børnenes psyko-sociale udvikling. Det er nævnets indtryk, at man i Kina arbejder meget seriøst med adoptionsarbejdet, og at såvel myndigheder som institutioner følger de grundlæggende principper, som er fastlagt i Haagerkonventionen. Det er forståeligt, at de centrale myndigheder ikke mindst grundet de store geografiske afstande har vanskeligt ved at føre et detaljeret tilsyn med de enkelte institutioner. Det var vores indtryk, at man er meget opmærksom på betydningen af tilsynet med både provinser og lokale institutioner, og at man udnytter den erfaring, som tidligere enkeltstående episoder har givet bl.a. ved at skærpe tilsynet og udstede centrale retningslinier og vejledninger. Nævnet finder det positivt, at de centrale adoptionsmyndigheder er opmærksomme på betydningen af og arbejder for at forbedre børnenes psykosociale udvikling på institutionerne. Børnenes behov for tæt kontakt med få omsorgspersoner og for stimulation af deres sociale og motoriske udvikling bør stadig understøttes. Det er naturligvis beklageligt, at man stadig oplever, at enkelte børn efter overdragelse til adoptanter i Kina afvises af adoptanter på grund af frygt for alvorlige helbredsmæssige problemer, men det er vores håb, at man med kravet til organisationerne om opdaterede helbredsmæssige oplysninger og med stigende fokus på børnenes psykosociale udvikling kan mindske risikoen for sådanne situationer i fremtiden. Det er et område, som nævnet fortsat vil følge tæt.

19 Bilag: 1. Program for rejsen 2. Statistik vedr. adoptioner fra Kina 3. Informationsmateriale fra AC Børnehjælp 4. Informationsmateriale fra DanAdopt 5. Materiale fra CCAA 6. Udsendte henstillinger vedr. helbredsoplysninger på kinesiske børn (2 stk.) 7. Brev fra CCAA til de formidlende organisationer ultimo december 2006

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012

UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD. For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 UNDERSØGELSE AF ADOPTIVFORÆLDRES VURDERING AF BARNETS ALDER OG HEL- BREDBREDSMÆSSIGE FORHOLD For internationale adoptioner foretaget i 2008 og 2012 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022

Læs mere

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010

NATIONALE ADOPTIONER. Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 NATIONALE ADOPTIONER Intern undersøgelse af sager om national adoption i perioden 2008-2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 70 68 80 00 Adoptionsnævnet December 2011

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Med barnet i centrum. Fremmedadoption

Med barnet i centrum. Fremmedadoption Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Fremmedadoption Kort om adoptionsprocessen FREMMEDADOPTION

Læs mere

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care

Etiopien. DanAdopt. rapportering efter hjemtagelse. Danish Society for International Child Care Etiopien rapportering efter hjemtagelse DanAdopt Danish Society for International Child Care Ministry of Women s and Children s and Youth s Affair (MOWCYA), den centrale myndighed i Etiopien, som vi har

Læs mere

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption

INTERNATIONAL ADOPTION. Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Information til ansøgere om international adoption INTERNATIONAL ADOPTION Ved international adoption kender ansøgeren i langt de fleste tilfælde ikke i forvejen det barn, som de

Læs mere

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

Lovgivning, regler og procedurer. DanAdopt. Danish Society for International Child Care Lovgivning, regler og procedurer DanAdopt Danish Society for International Child Care At adoptere et barn vil sige, at man tager det til sig, som var det ens eget. Når man adopterer et barn, får man samme

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne for adoption Beslutningsforslag nr. B 75 Folketinget 2011-12 Fremsat den 13. april 2012 af Mette Hjermind Dencker (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Dennis Flydtkjær (DF),

Læs mere

Her kommer børnene fra

Her kommer børnene fra Her kommer børnene fra DanAdopt Danish Society for International Child Care Indholdsfortegnelse Valg af adoptionsland... 3 Nye formidlingslande... 3 Udlandets krav til ansøgere... 3 Enlige ansøgere...

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Adoptionsnævnets rejse til Thailand

Adoptionsnævnets rejse til Thailand Adoptionsnævnets rejse til Thailand Rejseberetning vedrørende Adoptionsnævnets informations- og tilsynsrejse til Thailand i perioden 7. november 16. november 2003 Fejl! Ukendt argument for parameter. -

Læs mere

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson:

Formidlingen fra Senegal: Vores kontaktperson: Formidlingen fra Senegal: DanAdopt har 13 familier på Senegal ventelisten, og I har fået udmeldt forskellige ventetider. Ventetiderne er altid et estimat, da vi ikke kan forudse, hvor mange børn der frigives

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet

HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM. - de strukturelle rammer og tilsynet HELHEDSANALYSE AF DET DANSKE ADOPTIONSSYSTEM - de strukturelle rammer og tilsynet Udgivet af: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Juni 2014 KOLOFON Af Ministeriet for Børn,

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Værd at vide om: Adoption. Adoption

Værd at vide om: Adoption. Adoption Værd at vide om: Adoption Adoption Ansøgning om adoption De danske myndig heder ønsker at sikre, at et barn, der bortadopteres får de bedste opvækstvilkår. Hvis I ønsker at adoptere, skal I derfor igennem

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager

INFORMATION TIL SPECIALLÆGER. Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager INFORMATION TIL SPECIALLÆGER Information til speciallæger om udfærdigelse af erklæringer i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009 ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL ETIOPIEN Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Etiopien i perioden 13. 22. oktober 2009 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92

Læs mere

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER. Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager VEJLEDNING TIL PSYKOLOGER Vejledning til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92 33 02 Adoptionsnævnet Juli 2008 3. udgave

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager

INFORMATION TIL PSYKOLOGER. Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager INFORMATION TIL PSYKOLOGER Information til psykologer om undersøgelser i adoptionssager Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Mail: ast@ast.dk Adoptionsnævnet

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg

Adoption en politisk hånd til et godt liv. Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Adoption en politisk hånd til et godt liv Velkommen til Adoption & Samfunds konference På Christiansborg Velkomst og tak til Özlem Cekic Præsentation af politikere og paneldeltagere Indledende præsentation

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008

Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008 Referat af Adoptionsnævnets landsmøde Odense, den 6.-7. november 2008 Introduktion til landsmødet ved formand for Adoptionsnævnet, Vibeke Rønne Som indledning på landsmødet redegjorde Vibeke Rønne for

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL SYDKOREA. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydkorea i perioden 20. 28. november 2010

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL SYDKOREA. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydkorea i perioden 20. 28. november 2010 ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNSREJSE TIL SYDKOREA Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydkorea i perioden 20. 28. november 2010 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Kristineberg 6 2100 Kbh. Ø Tlf. 33 92

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem)

Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) Udkast til Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven et nyt adoptionssystem) I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 16-08-2012 02-10-2012 158-12 4300069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: anbragt uden for hjemmet - egenbetaling - fritagelse

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Adoptionsnævnets rejse til Sydafrika

Adoptionsnævnets rejse til Sydafrika Adoptionsnævnets rejse til Sydafrika Rejseberetning vedrørende Adoptionsnævnets informations- og tilsynsrejse til Sydafrika i perioden 2.-10. september 2005 2 Indhold: Formålet med rejsen... 3 Deltagere

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

POSTADOPTIVE SERVICES TIL ADOPTIVFAMILIER UNGE OG VOKSNE ADOPTEREDE. Adoption og Samfund. Februar 2009, 33. Årgang. Nr.1

POSTADOPTIVE SERVICES TIL ADOPTIVFAMILIER UNGE OG VOKSNE ADOPTEREDE. Adoption og Samfund. Februar 2009, 33. Årgang. Nr.1 POSTADOPTIVE SERVICES TIL ADOPTIVFAMILIER UNGE OG VOKSNE ADOPTEREDE. Adoption og Samfund. Februar 2009, 33. Årgang. Nr.1 Af Susanne Høeg. Aut. Cand. Psych. Specialist og Supervisor i Børnepsykologi og

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care

PAS - DanAdopt. Post Adoption Service. Danish Society for International Child Care PAS - Post Adoption Service DanAdopt Danish Society for International Child Care DanAdopt den 20-03-2014 DanAdopts PAS-tilbud Post Adoption Service (PAS) er et rådgivningstilbud til adoptivfamilier, børn,

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som adoptant

Ansøgning om godkendelse som adoptant Dato for modtagelse hos Rigsombudsmanden (stempel): Ansøgning om godkendelse som adoptant Mandens fulde navn: Kvindens fulde navn: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: P-tal: Statsborgerskab: Adresse: Kommune:

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit

Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit - 1 Hvornår kan flere sommerhuse sælges skattefrit Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sommerhuse kan i mange tilfælde sælges skattefrit efter sommerhusreglen. Det er efter skattemyndighedernes

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007

Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Notat om surrogatmoderskab og adoption i udlandet Søren Laursen 26.08.2007 Surrogatmoderskab... 1 Børneloven... 3 Adoption i udlandet... 6 Ombudsmandssag... 7 Adoptionsloven... 7 Surrogatmoderskab Surrogatmoderskab

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai

DENSOL danske energiløsninger i Kina Konference d. 7. maj 2010 på EXPO i Shanghai danske energiløsninger i Kina Interessen i Kina for danske energi- og miljøløsninger er stor både i regeringen og i de kinesiske provinser og kommuner. Derfor dannede fire danske regioner Region Midtjylland,

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNS- REJSE TIL SYDAFRIKA. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydafrika i perioden 14. 20. marts 2015

ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNS- REJSE TIL SYDAFRIKA. Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydafrika i perioden 14. 20. marts 2015 ADOPTIONSNÆVNETS TILSYNS- REJSE TIL SYDAFRIKA Rejseberetning vedrørende tilsynsrejse til Sydafrika i perioden 14. 20. marts 2015 Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København SV Tlf.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Voksenpsykologisk kontor Prisliste 2009

Voksenpsykologisk kontor Prisliste 2009 Voksenpsykologisk kontor Prisliste 2009 Ydelser Det socialt- psykologiske samarbejde Tidsforbrug pr. borger Beskrivelse Samtlige ydelser kan rekvireres på Voksenpsykologisk Kontor. Pris pr. person PSYK

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009)

VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) VEJLEDNING OM FRIGIVELSE AF BØRN TIL NATIONAL ADOPTION (LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9769 AF 30. SEPTEMBER 2009) Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9769 af 30. september

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere