Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %"

Transkript

1 Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens målsætning om, at opdrætserhvervet de kommende år skal tredoble produktionen samtidig med, at vi halverer kvælstofudledningen pr. kilo fisk. Ny teknologi er en af vejene til målet, og de nye modeldambrug er allerede nu en stor succes, der tegner lovende fremtidsperspektiver.

2 Det er nu to år siden, at otte dambrug blev ombygget til at indgå i forsøgsordningen for modeldambrug med det mål at komme med et bud på fremtidens dambrug. Ifølge dambrugsudvalget skulle etableringen af modeldambrug som et ensartet koncept også medvirke til at forenkle og smidiggøre sagsbehandlingen ude i kommunerne. Modeldambrugene type III er uafhængige af vandløb og bruger drænvand eller grundvand. Vandet recirkuleres i systemet op til næsten 100 gange og udskiftes langsomt. Vandet bliver renset og efterhånden udledt til en plantelagune, der bl.a. optager kvælstof. Drifts- og miljøerfaringer Dansk Akvakultur har med meget fin støtte fra Fødevareministeriet samlet op på modeldambrugenes første driftserfaringer og fået foretaget en måling med videnskabelig dokumentation af modeldambrugenes miljømæssige præstation1. Driftserfaringerne viser bl.a., at produktionskapaciteten er øget, at driften er mindre sårbar over for sæsonudsving og at antibiotikaforbruget har været mindre2. Miljømæssigt viser måleprojektet, at modeldambrugene byder på store fordele. Blandt andet er kvælstofudledningen halveret og vandforbruget er 13 gange mindre3. I rapporten over måleprojektet konkluderes blandt andet: Modeldambrug type III har betydelige miljømæssige fordele og er miljømæssigt en stor succes. Der indtages ikke længere vand fra vandløb, hvorfor opstemninger og spærringer ikke længere er nødvendige og kan fjernes, således at vandløbet sikres fuld vandføring og fri faunapassage. Der anvendes kun ca. 1/13 af den vandmængde, som traditionelle dambrug anvender pr. kg produceret fisk. Der fjernes 93 % af det let-omsættelige organiske stof (BI5) som er den parameter ud over opstemninger og spærringer, der har størst og umiddelbar effekt på vandløbskvaliteten. Der fjernes 87 % af al organisk stof (COD), der fjernes 76 % af total fosfor, der fjernes 77 % af ammonium-kvælstof og der fjernes 50 % af total kvælstof. Alle fundne rensegrader (netto) er betydeligt bedre end forventet4. Udledning i kg per ton produceret fisk Gennemsnit Organisk stof Kvælstof Fosfor I alt 93,60 31,20 2,90 127,70 Modeldambrug 5,60 20,00 1,10 26,70 Reduktion i % Den samlede udledning af organisk stof, kvælstof og fosfor reduceres med næsten 80% Rapport fra DTU Aqua & DMU, Århus universitet Fra Dansk Akvakulturs projekt MMS Master Management Projekt Se DTUAqua-rapport nr: DTUAqua-rapport nr: : 159

3 Afkobling ml. produktion og miljøpåvirkning Modeldambrugene kan ifølge måleprojektet bidrage til målet om en afkobling mellem større produktion og miljøpåvirkning: Via modeldambrugskonceptet er der således påvist en konkret måde at frakoble en direkte sammenhæng mellem produktion og miljøpåvirkning, således at Danmarks fiskeproduktion kan forøges uden tilsvarende forøgelse i miljøpåvirkning og udledning 5. Økonomi De foreløbige økonomiske analyser tyder på, at modeldambrug type III er økonomisk bæredygtige. Det koster i størrelsesordenen 25 kr. per kg foder at ombygge et traditionelt dambrug til et type lll modeldambrug, og dermed er der store krav til højere produktivitet. Nedenstående tabel er uddraget fra Regnskabsstatistik for akvakultur Modeldambrugene har gennemsnitlig en meget større produktion. Som forventet er de karakteriseret ved at have relativt lavere driftsomkostninger og højere omkostninger til afskrivninger og renter. Det skal bemærkes, at modeldambrugene fortsat var under indkøring i Dambrugstype Traditionel Model III Index Produktion i ton, gennemsnit ,3 Bruttoudbytte (kr/kg) 19,90 18,11 0,9 Driftsomkostninger (kr/kg) 16,54 13,47 0,8 Afskrivninger (kr/kg) 0,86 1,60 1,9 Renteudgifter (kr/kg) 0,70 1,04 1,5 Resultat (kr/kg) 1,80 2,00 1,1 5 DTUAqua-rapport nr: : 160

4 Fordele og ulemper Målerapporten opgør fordele og ulemper ved modeldambrugsdrift. For vandløbet, og dermed for den omgivende natur, er der udelukkende fordele. For dambrugsdriften er enkelte ulemper knyttet til energiforbrug og øget kontrolbehov som følge af brugen af højteknologi. Uddrag af opgørelsen ses i nedenstående tabel. Fordele Ulemper Vandløb Forbedrede passageforhold Ingen død-å strækning Opstemningseffekt reduceres / fjernes Udledning af miljøfremmede stoffer reduceres Ingen Dambrug Stabile produktionsforhold Ensartet kvalitet af indløbsvand Øget effekt af renseforanstaltninger Reduceret smittepres Bedre arbejdsmiljø Højere udgifter til energi, renter og afskrivninger Øget udledning af CO2 Øget behov for overvågning og kontrol Øget risiko (finansiel og teknisk) Perspektiver Akvakultursektoren i Danmark udvikler sig med en større grad af professionalisering, mere rationel drift og konstant fokus på miljøindsatsen. Modeldambrug type III falder helt naturligt ind i denne udvikling. Det er ny og innovativ miljøteknologi, produktionen kan øges og miljøeffektiviteten blive endnu bedre. Derfor vil modeldambrugene få deres naturlige plads i det danske akvakulturlandskab. Dansk Akvakultur ønsker dog samtidig at fastholde en mangfoldighed i både produktionsmetoder og produkter. Vi skal bruge og optimere det bedste fra hver enkelt metode, så vi fortsat fremover vil have et erhverv, der både består af modeldambrug, traditionelle dambrug, økologiske dambrug, havbrug, åleopdræt og skaldyrsopdræt. Modeldambrug type III er med andre ord ikke på kort sigt en patentløsning på alt. Men den hidtidige succes viser, at vi kan geare erhvervet til en fremtid, hvor vi kan producere mere, forurene mindre pr. kilo fisk, forsyne markedet med flere af de efterspurgte fisk, lægge os i den globale front hvad angår knowhow og tjene penge på eksport af teknologi og udstyr. Derved bliver modeldambrugene et bidrag til en løsning, hvor alle vinder: Opdrætterne, der kan øge produktionen, myndighederne, der kan lette sagsbehandlingen, forbrugerne, der kan få flere fisk og miljøet, der vil blive påvirket endnu mindre.

5 Interesse fra udlandet Der er en meget stor udenlandsk interesse for modeldambrug og dansk recirkuleringsteknologi, så det forventes at den danske know how indenfor modeldambrug og recirkulationsteknologi kan give mulighed for eksport og teknologioverførsler. Den kommende tid: Hvad skal der nu ske? Miljøstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der bl.a. skal vurdere resultaterne fra forsøgene med modeldambrugsdrift. Arbejdsgruppen skal bl.a. undersøge muligheden for, at modeldambrugene kan blive reguleret via specifikke krav til udledningen, frem for på foderforbruget, som det er nu. I efteråret vil Miljøstyrelsen tage stilling til, om der desuden skal nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde ny lovgivning for akvakultur. Der er allerede nu omkring 30 dambrug, der er ombygget til modeldambrug, og forventningen er, at endnu flere dambrug ønsker at ændre deres produktion i mere miljømæssig retning. En medlemsundersøgelse har således vist, at 9 ud af 10 dambrugere ser modeldambrug som et godt bud på fremtidens dambrug. Det er desværre i nogle kommuner meget vanskeligt at få behandlet en sag om ombygning til modeldambrug. Vi håber, at ny lovgivning eller nye retningslinjer kan råde bod på dette til glæde erhvervet og miljøet. Faktaark Modeldambrug Modeldambrugsforsøg DVFI (Dansk Vandløbs fauna Index): FQ (foderkvotient) Vandindtag Elforbrug Rensegrader Udlederkrav Fremtidige udfordringer Antibiotikaforbrug Omfatter 8 dambrug der blev ombygget til type 3. Den samlede anlægsinvestering var ca. 70 mio. kr. Dambrugenes foderkvote blev i perioden hævet fra ca til ca tons. Forsøget blev suppleret af to udviklingsprojekter til i alt 40 mio. kr. Vandløbenes biologiske kvalitet er enten forbedret eller uændret. Ingen steder er der sket forringelser. O,89 0,91 (kg anvendt foder til produktion af 1 kg ørred) 15 l/s per 100 tons produktion (1/13 af traditionelle) 1,7 kwh pr. kg. produceret fisk Opnåede rensegrader bedre end forventet Kvælstof er mest kritisk, øvrige parametre meget klar overholdelse Slam, kvælstof, nedsivning over plantelagune. 17 mg (2006), 29 mg (2007) pr kg produceret fisk, hvilket er væsentligt mindre end gennemsnitligt forbrug

6 Faktaark Modeldambrug Rensegrader i % NH4-N Total N Total P BI5 COD Opnået Forventet - uden mikrosigte Forventet - med mikrosigte Udledning per kg. produceret fisk Gennemsnit teoretisk Modeldambrug Reduktion % Organisk stof Total N Total P

Dambrugsudvalget. Rapport

Dambrugsudvalget. Rapport Dambrugsudvalget (Udvalget vedr. dambrugserhvervets udviklingsmuligheder) Rapport Foto: Kruse Luftfoto Marts 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Indhold 1. Baggrund 2. Sammenfatning

Læs mere

Modeldambrug. Specifikationer og godkendelseskrav Rapport fra faglig arbejdsgruppe. Arbejdsrapport fra DMU, nr. 183

Modeldambrug. Specifikationer og godkendelseskrav Rapport fra faglig arbejdsgruppe. Arbejdsrapport fra DMU, nr. 183 Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Modeldambrug Specifikationer og godkendelseskrav Rapport fra faglig arbejdsgruppe Arbejdsrapport fra DMU, nr. 183 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet

Læs mere

Optimal rotation i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering

Optimal rotation i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering i danske dambrug Undersøgelse og vurdering af muligheder for produktionsoptimering Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2013-6 DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Projekt finansiering af biomasse

Projekt finansiering af biomasse Projekt finansiering af biomasse Rapport til Direktoratet for FødevareErhverv. Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF programmet Projektansvarlig Dansk Akvakultur, Vejlsøvej 51,

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 100 Iltsvind 101 6 Iltsvind og samfundsøkonomi Samfundet bruger hvert år store summer på at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet, så bl.a. omfanget af iltsvind mindskes. Omvendt nyder

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere

Bat for fiskeopdræt i Norden

Bat for fiskeopdræt i Norden TemaNord 2013:529 Bat for fiskeopdræt i Norden Bedste tilgængelige teknologier for Akvakultur i Norden Bat for fiskeopdræt i Norden Bedste tilgængelige teknologier for Akvakultur i Norden Jesper Heldbo

Læs mere

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Projekter er støttet af EU (EFF) og Fødevareministeriet, September 2010 Udarbejdet af Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur;

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013

Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri UDKAST 23. marts 07 Strategi for udvikling af den danske Fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 Den Europæiske Fiskerifond Indhold 1. Indledning 5 2. Vision

Læs mere

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland

Forslag til Vandplan for Hovedvandopland 6. april 2011 Høringssvar Forslag til Vandplan for Hovedvandopland Limfjorden Teknik og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Sagsnr.:10/14446 Søvej 1 8600 Silkeborg Tlf.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002

Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Indkomst & forbrug miljø Udgivet af Miljøbevægelsen NOAH, juli 2002 Danskernes gennemsnitlige indkomster og forbrug stiger år for år. I dag forbruger en gennemsnits dansker godt dobbelt så meget som for

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag

Den grønne vækst. Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? NOAHs Forlag Den grønne vækst Kan grøn og bæredygtig vækst lade sig gøre? Grøn vækst eller endda bæredygtig vækst er slagord, vi har hørt mange gange i de senere år. Mest fra politikere, som gerne vil vise en høj miljøprofil,

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Dansk fiskeri og akvakultur

Dansk fiskeri og akvakultur Dansk fiskeri og akvakultur Nye rammer, ny vækst BILAG Bidrag fra erhverv og interessenter Oktober 2014 VækstTeam Fisk 1 Indhold 1. Bidrag fra Danmarks Fiskeriforening... 3 Regler... 3 Discard... 4 Redskabsudvikling...

Læs mere

Ved gennemgang af 17 mulige indsatsområder når notatet frem til tre overordnede konklusioner:

Ved gennemgang af 17 mulige indsatsområder når notatet frem til tre overordnede konklusioner: RESUME 14. april 2009 Offentlige investeringer til gavn for klimaet I forbindelse med den økonomiske krise har flere lande arbejdet med muligheden for at kombinere offentlige vækstpakker med en satsning

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2011

Økonomi og Miljø $ 2011 Økonomi og Miljø $ 2011 Economy and Environment $ 2011 $ English Summary Trafikstøj Energi- og miljøforskning Afgifter og klimamål INDHOLD Resume 1 Kapitel I Trafikstøj 23 I.1 Indledning 23 I.2 Effekter

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere