NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING"

Transkript

1 NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: Dir. tlf.: Reference: Rev.: 1 PROBLEMSTILLING Støvring Gymnasium står foran en større tagrenovering af en klassefløj. I denne forbindelse ønskes der undersøgt om det vil være hensigtsmæssigt at indtænkte en evt. udskiftning af ventilationen for at forbedre indeklimaet i klasselokalerne. Støvring Gymnasium har en formodning om, at indeklimaet i en fløj af gymnasiet ikke overholder de krav, der stilles til både termiske (temperatur) og atmosfærisk indeklima (luft og CO 2 ) for et undervisningslokale. De undersøgte bygninger består af 17 klasselokaler (28-30 elever pr. lokale), 4 grupperum (8 pers. pr. lokale), lærerforberedelse (4 pers. pr. lokale). Lokalerne ventileres mekanisk via en udsugningsventilator monteret i væg og med mulighed for erstatningsluft via rist i facade med indtag bagved radiatorerne. Grundet støj ved drift af udsugningsventilatoren er denne kun i drift i pauserne mellem undervisningstimerne ca. 5 gange á 5-10 minutter pr. dag. MOE & BRØDSGAARD A/S Rådgivende ingeniører CVR nr.: AALBORG Gasværksvej 24 DK-9000 Aalborg Telefon ANDRE ADRESSER København Roskilde Århus Oslo Fredericia Vordingborg Odense N:\5714\ \05 Analyse\05-02 VVS\ Vent notat.docx

2 Bygn. 400 Bygn. 300 Figur 1. Plan, Støvring Gymnasium. Gymnasiet har tidligere indhentet tilbud på etablering af ny ventilation hos en entreprenør. 1.1 CO 2 -logning i klasselokale Det undersøgte klasselokale ventileres mekanisk via en udsugningsventilator monteret i væg og med mulighed for erstatningsluft via rist i facade med indtag bagved radiatorerne. For at minimere støj er udsugningsventilatoren kun i drift i pauserne mellem undervisningstimerne. Ved denne løsning opnås der ikke en fortynding i den oparbejdede CO 2 koncentration i undervisningstimerne. Menneskers produktion af kuldioxid (CO 2 ) er proportional med deres aktivitetsniveau. Derfor er CO 2 koncentration en god indikator for personbelastning i lokalet. Der er udført måling af CO 2 -koncentration i et klasselokale, hvor der logges over tid. CTS-anlægget registrer tidspunkter for start af ventilator samt om vinduerne i lokalet åbnes. Formålet med målinger er at afklare, om der er behov for yderligere mekanisk ventilation. Der blev ikke registreret hvor mange personer, der opholdt sig i lokalet, men målinger viser med alt tydelighed at koncentrationen af CO 2 overstiger grænseværdien på 1000 ppm. Ved en CO 2 -koncentration over grænseværdien falder elevernes koncentration markant. Side 2 af 8

3 Bygningsreglement 2010 og arbejdstilsynet kræver at koncentration af CO 2 kun kortvarigt overskrider 1000 ppm. (BR10,kap , stk. 2). Ved selv kortvarige koncentrationer over 2000 ppm skal ventilationen udskiftes iht. arbejdstilsynet ppm Maks. CO 2 indhold Iht. bygningsreglement 2010 Figur 2. CO 2 måling i lokale 404. Udsugningsventilator er i drift: kl. 09:15-09:19, 10:10-10:20, 12:20-12:30, 14:10-14:14, 16:00-16:05 Antallet er personer i lokalet er ikke oplyst Start af udsugningsventilator Stop af udsugningsventilator 1000 ppm Maks. CO 2 indhold Iht. bygningsreglement 2010 Figur 3. CO 2 måling i lokale 404. Udsugningsventilator er i drift: kl. 09:15-09:19, 10:10-10:20, 12:20-12:30, 14:10-14:14, 16:00-16:05 Antallet er personer i lokalet er ikke oplyst Side 3 af 8

4 Den nuværende udsugning via ventilator har en effekt men den er meget begrænset og er ikke tilstrækkelig til at nedbringe CO2-koncentrationen til et acceptabelt niveau se figur 3 for start/stop af ventilator. Målingerne er udført i perioden maj 2012 i lokale 404. Det anbefales at renovere klasselokalerne således, at der etableres mekaniske balanceret ventilation i klasselokaleret. Det anbefales ligeledes at etableres behovstyret ventilation, hvor lokalet ventileres afhængig af personbelastningen og rumtemperaturen. 1.2 Krav til renoveret lokaler Nærværende beskriver krav til indeklimaet i et renoveret klasselokale. Der skal etableres ny ventilation med et luftskifte som sikre, at koncentrationen af CO 2 kun kortvarigt overstiger 1000 ppm i længere perioder. I henhold til gældende bygningsreglement må koncentrationen af CO 2 ikke overstige 1000 ppm. Koncentrationen af CO 2 er direkte proportionalt med antallet af elever i klasselokalet. Arbejdstilsynet anbefaler, at indholdet af CO 2 ikke overstiger 1000 ppm. Der forventes en personbelastning på 30 elever og en underviser. Ved en luftmængde på 1100 m 3 /h vil CO 2 -koncentration på intet tidspunkt overstige grænseværdien på 1000 ppm ved den givne belastning og et aktivitetsniveau på 1,2 met (aktivitetsniveaet er defineret for stillesiddende med let aktivitet typisk en skole). Grupperum (8 elever) CO 2 -indhold < 1000 ppm 280 m 3 /h Forberedelse (4 elever) CO 2 -indhold < 1000 ppm 140 m 3 /h Klasselokaler: 28 elever + 1 underviser CO 2 -indhold < 1000 ppm 990 m 3 /h 29 elever + 1 underviser CO 2 -indhold < 1000 ppm 1020 m 3 /h 30 elever + 1 underviser CO 2 -indhold < 1000 ppm 1060 m 3 /h 31 elever + 1 underviser CO 2 -indhold < 1000 ppm 1090 m 3 /h Figur 4. CO 2 koncentration i lokalet ved en luftmængde på 1100 m 3 /h. Figuren til venstre viser en normal time på 45 min og 15 min pause. Figuren til højre viseren en dobbelt time 2 x 45 min og 15 pause. Gældende for begge beregninger er at der er 31 personer i lokalet svarende til 100 % belastning. Side 4 af 8

5 Figur 5. CO 2 koncentration i lokalet ved en luftmængde på 1100 m 3 /h. Der er regnet med en dobbelt time 2 x 45 min og 15 pause. Figuren til venstre viser situationen hvor der er 24 personer i lokalet (75 % belastning). Besparelse ved behovstyret drift ses i figuren til højre hvor luftmængden er reduceret 850 m 3 /h samtidig med at kravet til maks. CO 2 opretholdes. Det er oplagt at installere behovsstyret ventilation for at minimere energiforbruget mest muligt. Undersøgelser har vist, at et klasseværelse i gennemsnit bruges i 60% af tiden i skolens åbningstid og når det bruges er det i gennemsnit 75% belastet. Ved en gennemsnitbelastning på 75% vil der kunne opnås besparelser på drift fx af el til ventilatorer og fjernvarme til opvarmning af indblæsningsluft (se figur 5). Bygningsreglementet 2010 arbejder ligeledes med en bygningsklasse Her er kravet til maksimal CO 2 koncentration på 900 ppm, hvilket kræver et luftmængde på 1260 m 3 /h. 1.3 Princip for ventilering Et standard klasselokale ventileres efter opblandingsprincippet med loftmonteret diffussorer for indblæsning og udsugning. I hvert lokale reguleres luftmængden modulært og individuelt afhængig af målt CO 2 - koncentration (personbelastning), udsugningstemperatur og aktivitet i rummet. Hvert lokale forsynes med VAV-spjæld på indblæsning og udsugning, rumfølere for CO 2 - og temperatur og PIR sensor/bevægelsessensor for variable drift i forhold til lokalets temperatur og personbelastning. Brugen af de enkelte lokaler lægges ind i et anvendelsesskema i CTS-anlægget. Inden for brugstiden stilles hvert lokale på standby - minimum luftmængde og en reduktion af rumtemperaturen, indtil PIR-føleren aktives. Ved aktivitet i rummet frigives rummet til regulering afhængig af målt CO 2 -koncentration og temperatur. Luftmængden er omvendt proportional med CO 2 -koncentrationen i lokalet. VAV-regulering gør det muligt at varierer luftmængden indenfor intervallet % af maksimal luftmængde. Hvert klasselokale ventileres som skitseret på figur 5. Side 5 af 8

6 Figur 5. Styringsprincip, klasselokale. Der etableres to ventilationsaggregater et til betjening af bygning 300 (301, 302, 303, 304, 305, 306, 310, 311 og 312) med en hovedluftmængde på ca m 3 /h og et til betjening af bygning 400 (401, 402, 403, 404, 405, 406, 410, 411, 412, 413, 415, og 416) med en hovedluftmængde på ca m 3 /h - begge ved en samtidighed på 100 %. Ventilationsaggregatet etableres med frekvensstyret kammerventilatorer og sparemotorer, varmegenvinding via rotorveksler med høj temperaturvirkningsgrad og mulighed for fugtoverføring, vandbåren varmeflade og filtrering gennem min. F7 filter. Alle udvendige kanaler isoleres mod energitab og beklædes med alukappe. Spjæld indbygges i vandtæt kasse. Hvert lokale forsynes med VAV-spjæld på indblæsning og udsugning, CO 2 - og temperatur og PIR sensor for variable drift i forhold til lokalets temperatur og personbelastning. Ventilationsaggregaterne placeres på taget. Kanalfordeling sker på tag og adgang til klasselokalerne sker via gennemføringer i den høje del af klaselokalet. Fordeling af luft i klasselokalet kan ske via armaturer og kanaler skjult i tag/loftkonstruktion. Kanalerne isoleres i tagrummet mellem gitterspærerne. Motorspjæld som kræver servicering placeres i vandtætbokse på tag. En billigere og mere fleksibel løsning er synlige kanaler og armaturer som anvendt i netop renoveret naturfagsfløj. Ved synlige kanaler placeres alt automatik i rummet og dermed kræves der ikke servicering på tag. Løsningen er mere fleksibel, da denne kan etableres uafhængig af tagkonstruktionen. Lofthøjden i lokalerne er så høj, at der opnås en frihøjde på ca mm til det lavest placeret armatur. Side 6 af 8

7 Figur 6. Placering af hovedføringsveje samt princip for kanaler integreret i loft/tagkonstruktionen (t.v.) eller synlige kanaler og armaturer (t.h.). Sidstnævnte er den billigste og mest fleksible løsning, hvor alt automatik placeres i klasseværelset. Der er ikke vist røgspjæld. Røg- og brandsikring Gymnasiet er opdelt i flere brandsektioner, men hvert klasselokale udgør en selvstændig brandcelle. I henhold til DS 428 udg. 4, Norm for brandsikring af ventilationsanlæg kan en bygning til undervisningsbrug henføres som anvendelseskategori 2. Der skal derfor monteres røgspjæld mellem brandceller. Undtaget er lokaler med to uafhængige flugtveje eller rum med begrænset anvendelse fx depot. I nærværende tilfælde betyder dette at alle til- og afgange fra hver brandcelle skal forsynes med røgspjæld. I hovedkanal for udsugning monteres fintfølende røgmelder som giver signal til røgspjæld. Antallet er afhængig af anlægsopbygning samt størrelse af luftmængden, hvor melderen placeres. Der opsættes som minimum en røgdetektor pr. brandsektion. Alle røg- og brandspjæld skal tilsluttes CTS eller eget system for monitorering, afprøvning og motionering. Hvert spjæld afprøves hver uge typisk udenfor brugstiden. Såfremt der er installeret et fuldt dækkende automatisk brandalarmanlæg (ABA) i de betjente rum kan de hertil knyttede røgdetektorer anvendes til aktivering af røgspjældene. Hvis området i fremtiden bliver fulddækket af et automatisk brandalarmanlæg og et automatisk varslingsanlæg kan røgspjældene udelades iht. DS 428, udg. 4, afsnit Antallet af lokaler hvor der skal installeres røgspjæld er opgjort til 11 stk. (402, 403, 404, 405, 411, 412, 302, 303, 304, 305, 311). Side 7 af 8

8 1.4 Økonomi Anlægsomkostningen for 2 nye ventilationsanlæg inkl. kanaler, bæreramme, automatik for variabel luftmængder. Dertil kommer ny undercentral for CTS. Fordeling af kanaler sker på tag, kanalføring i lokaler med synlige kanaler og armaturer. Blandesløjfe etableres på tag. CTS-tavler og undercentral placeres i teknikrum. Der er indregnet brandautomatik i 11 lokaler. Føringsveje for CTS-automatik genbruges hertil. Det forudsættes at tagkonstruktionen har stabilitet til at bære ventilationsaggregatet. Overslag på el forudsætter at eksisterende tavler kan anvendes. Budgetoverslag Ventilationsarbejder - 2 ventilationsanlæg Kr. ekskl. moms Vvs-installationer blandesløjfe Kr. ekskl. moms Brandautomatik 11 lokaler Kr. ekskl. moms CTS-automatik Kr. ekskl. moms El-installationer (forsyning til CTS-tavle) Kr. ekskl. moms Bygningsarbejder (stillads + efter reparation.) Kr. ekskl. moms I alt håndværkudgifter Kr. ekskl. moms Dertil kommer rådgiverhonorar som kan omfatte projektering, udbud, tilsyn og evt. byggeledelse. Side 8 af 8

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 Tlf.: +45 88 19 10 00 KONTAKTPERSON Christian A. Hviid 2830 Virum Fax: +45 88 19 10 01 Tlf.: +45 22 20 90 03 Denmark www.alectia.com crh@alectia.com Forord Det er videnskabeligt

Læs mere

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser Vejledning Indledning Denne ventilationsvejledning udgør den forkortede udgave af rapporten Velfungerende løsninger til ventilationssystemer

Læs mere

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energirapporter udarbejdet af Teknologisk Institut April 2012 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag 3: Energirapporter Teknologisk Institut ENERGIGENNEMGANG AF ENRUM

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Hyldemosen Udarbejdet for KAB

Hyldemosen Udarbejdet for KAB Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk Hyldemosen Udarbejdet for KAB Dato: 24. april 2013 CVR-nr: 26369126 Kontaktoplysninger: Init: SAM/.ls

Læs mere

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 EXHAUSTO Livingsystem Indeklima I denne guide finder du; Lovkrav - Boligventilation og valg af system...side 2-6 Decentral Boligventilation

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

Etablering af hybridventilation

Etablering af hybridventilation Energiløsning UDGIVET JUNI 2015 - REVIDERET JULI 2015 Etablering af hybridventilation Hybridventilation kombinerer naturlig ventilation med mekanisk ventilation. Det mekaniske ventilationsanlæg med varmegenvinding

Læs mere

Bachelorprojekt 6.B. Optimering af varme og ventilationsanlæg. Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009)

Bachelorprojekt 6.B. Optimering af varme og ventilationsanlæg. Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009) 6.B Optimering af varme og ventilationsanlæg Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009) Antal normalsider: 39,24 (94.176 anslag med mellemrum) Fredericia Maskinmesterskole

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN 09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 1.1 Bygningsbeskrivelse... 3 2 KORTLÆGNING AF FORBRUG... 4 2.1 Fordeling af energiforbrug...

Læs mere

MODULERENDE VENTILATION - LOW COST VAV TIL KONTORBYGNINGER

MODULERENDE VENTILATION - LOW COST VAV TIL KONTORBYGNINGER MODULERENDE VENTILATION - LOW COST VAV TIL KONTORBYGNINGER V G V + FEBRUAR 2012 MODULERENDE VENTILATION LOW COST VAV TIL KONTOR- BYGNINGER Februar 2012 Energi og Klima Energieffektivisering og Ventilation

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: SIDE 1 AF 21 Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-331045-510 Energikonsulent: Henning Tinggaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

Optimering af ventilationsanlæg

Optimering af ventilationsanlæg Optimering af ventilationsanlæg Aktiv Centret - Herning Benjamin Hestehave V08709 15. Marts - 2013 Aarhus Maskinmesterskole ~ 0 ~ Projekttitel: Projekttype: Praktikvirksomhed: Uddannelse: Optimering af

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Christiansbjerg Kollegiet Gøteborg Alle 3 8200 Aarhus N ens energimærke: Gyldig fra 30. oktober 203 Til den 30. oktober 2023.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus

PROJEKTFORSLAG. Slagelse Sygehus. Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus PROJEKTFORSLAG Slagelse Sygehus Regional klinisk mikrobiologisk enhed på Slagelse Sygehus 21. MAJ 2008 REGION SJÆLLAND PROJEKTFORSLAG SLAGELSE SYGEHUS, NY MIKROBIOLOGISK AFDELING DATO: 21.5.2008 SIDE 1

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tværvej 1 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2014 Til den 24. september 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS VENTILATION Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: MSA Kontrolleret:

Læs mere

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Infobrochure Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Working Indledning Denne projekteringsguide tager udgangspunkt i DS428 og beskriver en række løsningsmuligheder, der skal

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09

Perspektiv af ankomsten fra skoven. HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 Perspektiv af ankomsten fra skoven HP-HUSET TREKRONER Roskilde Kommune Dispositionsforslag 01.12.09 2 Projektet er udarbejdet af JJW ARKITEKTER FINSENSVEJ 78 2000 FREDERIKSBERG TLF: 3324 0909 FAX: 3324

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sofievej 40-246 Sofievej 40 9000 Aalborg ens energimærke: Gyldig fra 27. oktober 2014 Til den 27. oktober 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Hybrid ventilation i kontorer og institutioner Aggerholm, Søren; Heiselberg, Per Kvols; Bergsøe, Niels Christian

Hybrid ventilation i kontorer og institutioner Aggerholm, Søren; Heiselberg, Per Kvols; Bergsøe, Niels Christian Aalborg Universitet Hybrid ventilation i kontorer og institutioner Aggerholm, Søren; Heiselberg, Per Kvols; Bergsøe, Niels Christian Publication date: 008 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grenåvej Kollegiet Dybbølvej 29 8240 Risskov ens energimærke: Gyldig fra 28. januar 204 Til den 28. januar 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere