Den lokale undervisningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den lokale undervisningsplan"

Transkript

1 Den lokale undervisningsplan Grundforløb 2 Uddannelsesområde: Social og sundhedsuddannelsen August 2015 Social- og sundhedsuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1, indgang 8, 2000 Frederiksberg Tlf

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og sundhedsuddannelsen på UCD UCD s værdigrundlag Social- og sundhedsuddannelsens opbygning Adgangskrav til uddannelsen Elevens personlige uddannelsesplan Uddannelsesbogen Konkret om Grundforløb Hvad kvalificerer Grundforløb 2 eleven til? Struktur på Grundforløb Lærerstyrede timer og selvstudie Kontaktlærerordning Ekstra aktiviteter på skolen Bedømmelse og evaluering Løbende evalueringer Opfyldelse af de faglige mål i det uddannelsesspecifikke fag Standpunktskarakter og prøve i grundfag Den afsluttende grundforløbsprøve og standpunktskarakter Klager Prøvebevis og translokation Didaktiske og metodiske overvejelser Undervisningsdifferentiering Kollaborativ Læring Kooperativ Læring Lærer- og vejlederkvalifikationer Skolens trivsels og ordensreglement Mødepligt og fravær Uddannelsesområde: social- og sundheds uddannelsen Læringsmiljø Evaluering af faglige mål

3 6.3 Ressourcer og udstyr Strukturen på GF2: Det uddannelsesspecifikke fag Grundfag dansk og naturfag Valgfag Beskrivelse af læringsaktiviteter på uddannelsesområdet: social- og sundhedsuddannelsen Det uddannelsesspecifikke fag Tema 1: Intro, samarbejde og kommunikation Tema 2: Mit arbejde Tema 3: Sundhedsvæsenet Tema 4: Mødet med mennesket Tema 5: Min fremtidige arbejdsplads Tema 6: Brand og førstehjælp Tema 7: Afsluttende prøve Grundfag: Dansk Naturfag Valgfag: Bonusfag: Madlavning til den ældre borger Bonusfag Når livet slutter mødet med døden Bonusfag: Ældres livskvalitet og glæde Bonusfag: Rollatorræs Bonusfag: Psykologi Bonusfag: Ældres seksualitet Bonusfag: Rengøring Bonusfag: Innovation- Fremtidens plejehjem Grundfag: Engelsk på niveau E Støttefag: Ekstra Dansk Støttefag: ekstra Naturfag Støttefag: Præsentationsteknik Bilag Bilag 1: UCD s værdigrundlag: Bilag 2: Skolens trivsels- og ordensreglement

4 I den Lokale Undervisningsplan (LUP) på Social- og sundhedsskolen på Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen (UCD) beskrives formål, rammer og læringsaktiviteter på Grundforløb 2 efteruddannelse for voksne (GF2 EUV). Undervisningsplanen på GF2 EUV er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 789 af 16/06/2015, BEK om erhvervsuddannelser nr af 22/09/2014 og BEK om grundfag, erhvervsfag m.v. nr af 22/09/2014. Undervisningsplanen er et fælles arbejdsredskab for elever, undervisere, ledelse og Det Lokale Uddannelsesudvalg. Formålet med undervisningsplanen på GF2 EUV er at informere om målsætninger, indhold, struktur og organisering, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag for elevens læring. Kim Petersen Rektor UC Diakonissestiftelsen 4

5 1. Generelt om Social- og sundhedsuddannelsen på UCD Den danske Diakonissestiftelse er en privat selvejende institution, hvis virke hviler på et folkekirkeligt grundlag, jvf. Diakonissestiftelsens vedtægter. Social- og sundhedsuddannelsen (SOSU, UCD) samarbejder med Det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) om tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsen. Undervisningsplanen bliver løbende revideret i det omfang, der er behov for det, hvilket sker i samarbejdet mellem ledelse, undervisere, elever og LUU. Den lokale undervisningsplan er gældende for elever med uddannelsesstart fra 1. august Underviserne på SOSU, UCD er opdelt i 2 teams; Team Grundforløb (GF 1 og 2) og Team Hovedforløb (trin1 og trin 2), hvor underviserne primært er tilknyttet Grundforløb eller Hovedforløb. Undervisere og ledelse på Grundforløb og Hovedforløb arbejder tæt sammen for at sikre, at progressionen i uddannelsesniveauerne er optimale for eleverne. I Uddannelsesservice er der ansat uddannelsessekretærer, koordinatorer og uddannelsesvejledere, hvis opgave det bl.a. er at sørge for, at de administrative forhold fungerer UCD s værdigrundlag Uddannelserne bygger sit pædagogiske virke på grundlæggende demokratiske værdier, hvor en høj grad af selvstændighed, medmenneskelighed og deltagelse i sociale og kulturelle fællesskaber, samt mangfoldigheden vægtes. UCD værdsætter omsorg, ansvarlighed og hensyn højt i samarbejdet såvel med elever som samarbejdspartnere. For yderligere uddybning se bilag nr. 1. For at styrke oplevelsen af fællesskab på UCD er der hver tirsdag obligatorisk morgensamling i kirken fra klokken 10 10:15, samt andre arrangementer i løbet af året. 2. Social- og sundhedsuddannelsens opbygning Som det fremgår af figuren, kan uddannelsen starte med GF1 på 20 uger. Dette forløb tilbydes kun unge, der kommer direkte fra folkeskolens 9. eller 10. klasse. Kan eleven ikke starte på GF1, er der mulighed for at søge optag på GF2 jf. adgangskravene. GF2 varer ligeledes 20 uger. GF1 og GF2 SU-berettiget, og SSH og SSA er elevlønnet. 5

6 2.1. Adgangskrav til uddannelsen. Ifølge LBK nr.789 5a stk. 1-4 kan elever, uden uddannelsesaftale, søge optagelse på GF 2: 1) hvis de ved 9. eller 10. klasseprøver har bestået dansk og matematik med et karaktergennemsnit på mindst 2,0, - eller tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve og 2) er vurderet uddannelsesparate i henhold til lov om vejledning om uddannelse og erhverv, samt pligt til uddannelse, beskæftigelse mv. 3) har bestået Grundforløbets 1. del (GF1) 4) En ansøger, som ikke opfylder ovenstående krav, har dog adgang, hvis skolen ud fra en helhedsvurdering der foretages på baggrund af en centralt stillet prøve og en samtale med ansøgeren vurderer, at denne kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Ifølge LBK nr.789 5b har elever med uddannelsesaftale uanset bestemmelserne i 5 og 5 a, direkte adgang til GF Elevens personlige uddannelsesplan Når eleven starter på GF2 bliver der udarbejdet en personlig uddannelsesplan, der giver oplysninger om det uddannelsesforløb, som eleven planlægger at gennemføre. Uddannelsesplanen skal, med hensyn til grundforløbet, indeholde oplysninger om: varighed, elevens mål, den tilmeldte undervisning, prøver samt oplysninger om alternativt valg af skoleundervisning, hvis eleven ikke kan fortsætte i den primært ønskede uddannelse, jf. BEK nr , stk. 2. Uddannelsesplanen følger eleven gennem hele uddannelsen. Hvis en elev allerede har en aktuel personlig uddannelsesplan fra en anden uddannelse, tages der afsæt i denne. Skulle eleven senere fortryde sit uddannelsesvalg, vil skolens vejleder altid kunne hjælpe eleven videre mod den ønskede uddannelsesretning og en relevant skole. Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages en kompetencevurdering i henhold til BEK nr stk. 3 og 58 med følgende formål: En konkret beskrivelse af elevens forudsætninger i forhold til uddannelsen. Herunder beslutninger om GF2 s faglige indhold, fx om eleven skal tilbydes undervisning i et udvalgt støttefag. Vurdering af behov for specialpædagogisk støtte, udvidet tid ved prøver, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. 6

7 Den personlige uddannelsesplan skal være tilgængelig via Elevplan, jf. BEK. nr , stk. 1 Undervejs i uddannelsesforløbet er eleven og skolen ansvarlige for løbende at følge op på elevens personlige uddannelsesplan, jf. BEK nr stk Uddannelsesbogen Ved uddannelsesstart får eleven desuden udleveret en personlig uddannelsesbog i papirform. Uddannelsesbog skal understøtte elevens læring, fastholde de faglige og personlige læringsmål, samt skabe overblik over det planlagte uddannelsesforløb. Uddannelsesbogen fungerer som et dynamisk samarbejdsredskab mellem eleven, den virksomhedsforlagte undervisning og uddannelsescentret. Uddannelsesbogen indeholder følgende oplysninger: - Generelle informationer om GF2 - Specifikke oplysninger om de konkrete undervisningsforløb på GF2 - Praktiske oplysninger - Elevens personlige uddannelsesplan - Uddannelsescentrets trivsels- og ordensregler - Vejledning vedrørende klageindgivelse - Blooms og Krathwohls taksonomier - Elevens selvevaluering af gennemførte læringsaktiviteter, samt oversigt over det faglige indhold - Eventuelle supplerende oplysninger afgivet af eleven, den virksomheds forlagte undervisning eller uddannelsescentret. 3. Konkret om Grundforløb 2 Grundforløb 2 (GF2) varer i alt 20 uger og henvender sig til unge under 25 år, som ikke netop har afsluttet 9. eller 10. klasse, eller som ikke har afsluttet dette inden for det foregående år. Det er muligt at påbegynde GF 2 maksimalt 3 gange. Der lægges vægt på at kunne tilbyde grundforløb, der matcher den enkelte elevs ønsker og behov for at kunne erhverve sig faglige og personlige kompetencer, der kvalificerer dem til at fortsætte på social- og sundhedshjælperuddannelsens trin 1. jf. LBK nr Hensigten med GF2 i en erhvervsuddannelse er derfor, at eleverne tilegner sig generelle erhvervsfaglige og almene kompetencer, hvor der i løbet af GF2 vil være et erhvervsrettet fagligt indhold i forhold til social- og sundhedsuddannelsens trin Hvad kvalificerer Grundforløb 2 eleven til? GF2 er kompetencegivende til optagelse udelukkende på social- og sundhedsuddannelsens trin 1, jf. BEK nr Når eleven har afsluttet GF2, kan eleven derfor søge optag på social- og sundhedsuddannelsens trin 1, se uddannelsesforløb i afsnit 2. 7

8 3.2. Struktur på Grundforløb 2 GF2 er opbygget af det uddannelsesspecifikke fag, tilhørende valgfag og grundfagene dansk, naturfag samt engelsk, eleven kan dog aktivt fravælge engelsk. Det uddannelsesspecifikke fag er integreret i temaer, hvor eleverne arbejder tværfagligt og helhedsorienteret med faget. Derudover kan eleven i to temaer vælge mellem udbudte valgfag. Grundfagene dansk og naturfag indgår tværfagligt i temaerne. Derudover vil der på GF2 være motion/bevægelse svarende til gennemsnitligt 45 min. dagligt jf. BEK. nr Udover at være et krav i bekendtgørelsen mener UCD, at motion og bevægelse fremmer både: 1) elevernes sundhed i form af en større kropsforståelse, 2) indlæring i form af en bedre koncentrationsevne og sammenhæng mellem teori og praksis, samt 3) elevernes trivsel i form af et bedre læringsmiljø. UCD medtænker derfor motion og bevægelse på følgende måder: Som en integreret eller kombineret del af den daglige undervisning med henblik på hhv. at understøtte fagspecifikke læringsmål (fx læringsstafet, rollespil) eller at motivere eleverne og gøre dem læringsparate (fx aktive pauser, icebreaker/teambuilding) I form af årlige idrætsdage for at styrke elevernes sundhed og trivsel samt fællesskabet på UCD 3.3. Lærerstyrede timer og selvstudie GF2 er et fuldtidsstudie, hvor en uge er fastsat til 25 timer (33 lektioner). Disse timer er alle lærerstyret undervisning jf. BEK nr , stk. 2. Ud over de 25 lærerstyrede timer er der også tid, hvor eleverne arbejder uden lærer. Skoledagen ligger mellem :30. Ud over den skemalagte undervisning og elevernes selvstændige arbejde i det nævnte tidsrum, er der hjemmearbejde således, at en uge svarer til 37 timer Kontaktlærerordning Som elev på GF2 får man en kontaktlærer, som man har sine uddannelsessamtaler med. Den første samtale finder typisk sted i løbet af de to første uger, efter man er startet. Ved samtalerne vil der både være mulighed for at tale om faglige forhold og om elevens trivsel. Kontaktlæreren drøfter såvel de øvrige underviseres løbende evaluering af eleven, som elevens egen selvevaluering, samt vejleder eleven fremadrettet. Formålet med dette er at vejlede om uddannelsesmulighederne og de krav, der stilles i uddannelserne, så eleven kan foretage et realistisk valg af uddannelse, niveauer og valg af undervisning. Skolen skal endvidere vejlede eleven om muligheden for at udskifte et fag eller et niveau i et fag efter regler fastsat i uddannelsesordningen, jf. BEK nr , stk Ekstra aktiviteter på skolen Når en elev starter på GF2, er der mulighed for at gøre brug af følgende tilbud (jf. BEK nr stk. 2 og 3): - En læsevejleder, der sørger for screeningtest, opstart af IT rygsæk, special pædagogisk støtte (sps) mv. 8

9 - Hjælp til lektielæsning i lektiecafeen én gang om ugen, hvor der vil være undervisere til stede. - Tilbud om adgang til social, personlig og psykologisk rådgivning ved behov for dette. Og yderligere: - Fast mentorordning, som udbydes i samarbejde med Den frivillige mentorordning for unge i Frederiksberg kommune, samt Diakonissestiftelsens frivillige netværk - Tilbud om fredagscafé ca. én gang om måneden. - Morgenmad hver morgen Lektiecafe, mentorordningen samt de fysiske rammer, skal medvirke til at støtte den enkelte elevs individuelle læringsbehov samt styrke og udvikle et alsidigt læringsmiljø Bedømmelse og evaluering Evaluering udføres med omtanke og i respekt for de involverede personer. På UCD opfatter vi evaluering og bedømmelse som et brugbart middel til at vurdere såvel den enkelte elev som undervisningen jf. BEK nr , stk. 1. Evalueringerne foregår derfor løbende og ses som en del af kvalitetssikringen af uddannelsen. Bedømmelsen skal medvirke til at: Eleven bliver bevidst om, hvad eleven er god til Eleven bliver bevidst om områder, der kræver en ekstra indsats Eleven bliver inspireret til yderligere læring For at tilgodese formålet med bedømmelsen foretager underviserne derfor løbende en bedømmelse af elevens præstationer under hele elevens uddannelse. Bedømmelsen foretages i henhold til skolens bedømmelsesplan, jf. 46, stk. 1, nr. 6. Uddannelsens bedømmelsesplan består af følgende fire dele: Løbende evalueringer Opfyldelse af de faglige mål i det uddannelsesspecifikke fag Standpunktskarakter og prøve i grundfagene Dansk og Naturfag samt Engelsk hvis eleven ikke aktivt har fravalgt dette jf. BEK. nr En afsluttende grundforløbsprøve jf. BEK. nr Løbende evalueringer I gensidig dialog med underviserne vil eleven løbende få en individuel mundtlig vejledning og feedback af sine læreprocesser, produkter og præstationer som indgår i undervisningsaktiviteter jf. BEK. nr Derudover arbejder eleven med selvevaluering, så eleven aktivt kan indgå i evaluering af egen læring. Det anvendte selvevalueringsredskab er Blooms kognitive taksonomi, samt Krathwohls affektive taksonomi, der er omsat i et selvevalueringsskema opdelt i 3 niveauer: Begynder, rutineret og avanceret. Jf. BEK nr Eleverne introduceres til taksonomierne i temaet: introduktion, samarbejde og kommunikation og støttes løbende gennem uddannelsen i evalueringsprocessen. 9

10 Opfyldelse af de faglige mål i det uddannelsesspecifikke fag Elevens faglige udvikling bedømmes af underviserne ud fra de faglige mål for GF2 i forhold til, hvordan eleven reflekterer og handler i teoretiske og erhvervsfaglige sammenhænge. Der vurderes på, i hvilket omfang eleven opfylder de faglige mål, der er gældende for det uddannelsesspecifikke fag jf. BEK nr bilag, 20 og 23, hvorfor der foretages en løbende bedømmelse af elevens faglige og personlige udvikling frem imod de krav, der stilles ved overgangen til social- og sundhedsuddannelsen trin 1. Eleven bedømmes på baggrund af sine daglige bidrag i undervisningen og på baggrund af individuelle prøver. Tilsammen giver disse en vurdering af, om de faglige mål er bestået/ikke bestået. Vurderingen finder sted til sidst i hvert tema og bedømmes ud fra kvalifikationsrammen fra livslang læring. GF2 er rammesat til niveau Standpunktskarakter og prøve i grundfag I fagene dansk, naturfag og engelsk hvis eleven ikke aktivt har fravalgt dette får eleven en standpunktskarakter efter 7 trins skalaen. Eleven skal endvidere til mundtlig prøve, denne udtrækkes ved lodtrækning mellem grundfagene Jf. BEK Prøven kan være i dansk på niveau D, i naturfag på niveau E eller engelsk på E niveau i slutningen af forløbet Den afsluttende grundforløbsprøve og standpunktskarakter Ved afslutning af undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag gives der en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål og der afholdes en grundforløbsprøve. Prøven vil være praksisfunderet og er en individuel bedømmelse af eksaminanden. Prøven bedømmes med bestået/ikke-bestået jf. BEK 1010 bilag 2. Prøven foretages som gruppeprøve med grupper på 2-3 elever. Prøvens varighed er 30 min pr elev, dvs. 1 time til 1,5 timer inklusiv votering, jf. BEK , Prøvens formål er at bedømme elevens opfyldelse af de krav, der stilles i det uddannelsesspecifikke fag, jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser, BEK 41 af 16/01/2014, 3, stk. 2 Den afsluttende grundforløbsprøve består af en disposition, en case samt et produkt. Skolen stiller krav til hvilket produkt eleverne skal aflevere og eleven bliver bekendtgjort med disse krav ved grundforløbets start. Grundforløbsprøven skal være en fremføring af en praksisnær situation på baggrund af en case. Se afsnit 10

11 om læringsaktiviteterne, tema 7 afsluttende prøve. Eleverne må medbringe hjælpemidler under prøven jf. BEK. 41, Klager Er eleven ikke tilfreds med sin prøve, har eleven mulighed for at klage. Klager over forhold ved prøver indgives individuelt af eleven til uddannelsescenteret. Klagen skal være skriftlig og begrundet. Klagen indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort. Klageforløbet følger regler om klager jf. BEK nr. 41, kap Prøvebevis og translokation Den sidste dag i forløbet får eleven uddelt et bevis på at have bestået GF2. Beviset for at bestå GF2 indeholder oplysninger om de faglige mål, som eleven har opnået, standpunkts- og prøvekarakter i grundfagene samt bevis for bestået grundforløbsprøve, jf. BEK nr , stk. 2. Når eleven har gennemført GF2 holder skolen en afslutning for klassen, hvor der, under sociale former, bliver uddelt beviser jf. BEK nr stk. 2, pkt Didaktiske og metodiske overvejelser Vores uddannelses- og læringssyn tager udgangspunkt i, at eleverne er sociale og ansvarlige, og at alle har et personligt udviklingspotentiale. Læring ses derfor udviklet af og i sociale sammenhænge, hvor resultatet af læringsprocessen er afhængig af vekselvirkningen mellem den enkelte elevs samspil med omgivelserne, samt bearbejdning og refleksion over de oplevelser, som læringssituationen byder på. På GF2 er uddannelsesrammerne derfor tilrettelagt, så de både fremmer dialog og læring. På GF2 er der fokus på at fremme elevens faglige og personlige kompetencer til at gennemføre social og sundhedsuddannelsen trin1 jf. BEK nr , stk. 2. Formålet med undervisningen på GF2 er at forberede eleverne fagligt og personligt til at starte på et hovedforløb inden for social- og sundhedsuddannelserne. Undervisningen er organiseret i læringsaktiviteter i temaer, der integrerer det uddannelsesspecifikke fag samt udvalgte valgfag og grundfag på en tværfaglig og helhedsorienteret måde. GF2 er tilrettelagt med det centrale udgangspunkt, at eleven tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at erhverve forudsætninger for at starte på og gennemføre et hovedforløb. Læringsaktiviteterne er af erhvervsfaglig karakter og er derfor tilrettelagt med tæt reference til praksis. Eleven får mulighed for at arbejde med problemstillinger, der styrker de erhvervsfaglige kompetencer. De afvekslende principper og metoder i undervisningen er valgt med henblik på at styrke elevernes læring, motivation for læring og udvikling samt give dem indblik i egne faglige og personlige potentialer. Undervisningen på GF2 er forankret i holdundervisning med det formål at udvikle et fagligt, trygt og 11

12 socialt fællesskab jf. BEK nr stk. 3. I undervisningen er der fokus på elevens læring, og der veksles mellem nedenstående principper og metoder, som kan tilgodese differentiering i undervisningen: Oplæg fra underviser med henblik på fælles diskussion i klassen Arbejde i teams ud fra principperne i Kollaborativ Læring Arbejde i teams ud fra principperne i Kooperativ Læring Casearbejde Projektorienteret arbejde Praksisnære øvelser fx simulations-/rollespil Uanset hvilket princip, der undervises ud fra, anser vi elevernes trivsel og et godt socialt fællesskab i klassen som en vigtig forudsætning for, at den tilsigtede læring kan finde sted Undervisningsdifferentiering Den mangfoldige sammensætning af elever i forhold til både faglige, sociale, kulturelle, sproglige og personlige kompetencer og erfaringer, forudsætter, at der på skolen anvendes en mangfoldighed af metoder til undervisningsdifferentiering, hvilket er et område, som løbende videreudvikles. Med Ny National Sprogscreening til EUD er det blevet muligt at vurdere elevernes sproglige kompetencer inden uddannelsesstart, hvilket kan danne udgangspunkt for undervisningsdifferentiering i forhold til egnede metoder Kollaborativ Læring Som nævnt er en af metoderne Kollaborativ Læring. Ud fra denne metode er elevernes samarbejde i elevteamet karakteriseret ved, at eleverne arbejder sammen mod et fælles mål og er indbyrdes afhængige af hinanden, idet alle elever er med i alle de processer, der er nødvendige for at løse en opgave. Dette kræver høj grad af selvstændighed. Der skal derfor skabes et lærende fællesskab, hvori opgaven kan løses, hvilket også kræver en høj grad af videndeling og kommunikation mellem eleverne. Kollaborativ Læring er en hensigtsmæssig metode i problem- og projektorienterede læringsaktiviteter, idet det åbne, dynamiske og selvstyrende er i fokus Kooperativ Læring En anden metode er Kooperativ Læring, hvor princippet for samarbejdet i elevteamet er, at opgaverne inddeles i mindre delopgaver inden for en overordnet ramme. Opgaverne uddelegeres herefter til de forskellige i gruppen, der arbejder med delopgaverne uafhængigt af hinanden. Denne afgrænsning af opgaverne kan medvirke til mere overskuelighed i opgaveløsningen for eleverne og dermed styrke og tilgodese de elever, som er fagligt udfordrede. Et andet væsentligt princip i denne metode er, at undervisningen tilrettelægges således, at det bevægelsesorienterede element inddrages på en aktiv måde i den enkelte elevs læring, hvorved elevernes sociale kompetencer bliver styrket. 12

13 4.2. Lærer- og vejlederkvalifikationer Undervisere på grundforløbet har som hovedregel en grunduddannelse inden for det pædagogiske eller sundhedsfaglige område suppleret med en videreuddannelse. Undervisernes kompetencer bliver løbende udviklet i tråd med skolens udviklings- og strategiplaner jf. BEK nr.1010, 10 stk. 2a. For vejlederne gælder de samme kvalifikationer som for underviserne jf. BEK nr. 1010, 58, stk. 5,6 og 7 5. Skolens trivsels og ordensreglement Hensigten med et godt og velfungerende uddannelsesmiljø er at skabe trivsel, og derfor har vi på skolen udarbejdet et sæt trivsels- og ordensregler, som skal følges af alle elever på skolen. Se bilag Mødepligt og fravær Såfremt underviserteamets bedømmer at elevens faglige og personlige udvikling ikke er tilstrækkelig til, at eleven vil kunne afslutte GF2 inden for den normerede tid, som fremgår af den personlige uddannelsesplan, eller at eleven ikke formår at overholde fraværsregler eller ordensregler, afholdes en afklarende samtale. Ved en afklarende samtale deltager kontaktlærer, uddannelsesvejleder, elev og evt. forældre/værge. Der skrives referat af den afklarende samtale. En afklarende samtale kan resultere i en ændring af elevens personlige uddannelsesplan. For at eleven kan tilegne sig tilstrækkelig faglig viden og for at opfylde uddannelsens mål, forudsættes det, at eleven er til stede og aktivt deltager i det planlagte undervisningsforløb. Hvis eleven bliver syg, skal eleven derfor sygemelde sig via Elevplan inden kl hver dag, hvor eleven er fraværende. Hvis eleven på grund af tekniske vanskeligheder ikke kan logge på Elevplan, skal eleven ringe til sekretariatet og sygemelde sig på telefon Underviserne registrerer fravær i starten af hver undervisningstime. Alt fravær bliver registreret. Der er 2 former for fravær: 1. Godkendt fravær er egen sygdom, barns første og anden sygedag. 2. Det registreres som Ikke godkendt fravær, hvis eleven ikke har meldt sig syg eller er fraværende i henhold til reglerne. For ikke at forstyrre undervisningen skal eleven være til stede ved timens start. Hvis eleven kommer for sent, skal eleven derfor vente med at komme ind i klassen til timen er ovre. Eleven vil blive registreret som fraværende i den pågældende time. Når eleven får en hjemmeopgave udsteder underviseren en deadline for aflevering af opgaven. Når denne deadline overholdes, bliver eleven registreret som til stede den pågældende dag, hvor der blev arbejdet hjemme med opgaven. Hvis deadline derimod ikke holdes, bliver eleven registreret som fraværende den pågældende dag. 13

14 Eleven indkaldes til en omsorgssamtale med sin kontaktlærer ved 10 % fravær. Der bliver skrevet referat af samtalen og den aftalte handleplan med henblik på at genetablere og styrke elevens uddannelsesforløb. Efterfølgende drøfter kontaktlæreren med eleven om handleplanen bliver fulgt og hvis der ikke er forbedringer i elevens fravær vil det have yderligere konsekvenser. Et fravær på 20 % vil som hovedregel betyde, at eleven udmeldes fra uddannelsen, med mindre andet taler for at eleven kan forsætte på uddannelsen. Da elevens tilstedeværelse i undervisningen er vigtig, skal eleven derfor planlægge læge og tandlægebesøg uden for skoletiden. I særlige tilfælde kan eleven blive fritaget for undervisning. Det skal være begrundet i én af de følgende årsager: - Begravelser i familien - Egen flytning - Særlige aftaler f.eks. møde i retten, møde med sagsbehandler, psykolog, eller speciallæge, hvor aftalerne ikke kan placeres uden for skoletiden. (i disse tilfælde skal eleven vise dokumentation). 6. Uddannelsesområde: social- og sundheds uddannelsen GF2 indenfor social- og sundhedsuddannelsen udvikler elevens evne til professionelt at yde omsorg for sig selv og andre. Derudover giver forløbet eleven færdigheder i at undre sig, være opsøgende, reflekterende og kritisk samt at opnå erhvervsfaglig indsigt i elevens kommende arbejdsområde. Forløbet tager udgangspunkt i elevens ressourcer, kulturelle baggrund, miljø og samfundsmæssige relationer. Igennem arbejdet med temaerne vil der være fokus på de omsorgsmæssige, sundhedsfremmende og forebyggende opgaver. Eleven vil efter forløbet både være i stand til at sætte mål for sin egen sundhed og hjælpe andre med at fremme deres sundhed samt have en klar fornemmelse for kommende erhvervsfaglige arbejdsopgave Læringsmiljø Da vi er en lille skole, tilbydes eleven trygge rammer med et nært forhold til sine undervisere. På skolen får eleven en fast klasselærer og et fast klasselokale. Ligesom der vil være mulighed for ekstra støtte igennem elevens uddannelsesforløb. Undervisningen vil være en kombination af klasseundervisning, individuelle opgaver og gruppearbejde med fokus på, at alle opnår en høj faglighed gennem personlig læring og motivation. Dele af undervisningsforløbet ligger fast, men eleven har også selv mulighed for at præge indholdet med forskellige valgfag og projekter. Vi forventer, at eleven er aktiv i arbejdet med at tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at nå de faglige mål. Temaerne på GF2 er organiseret med oplæg fra undervisere, praktiske øvelser, gruppearbejde, 14

15 fremlæggelser, ekskursioner mm. Derudover vil eleven igennem hele forløbet være tilknyttet et elevteam, som underviseren sammensætter. På UCD er der for de unge elever etableret et særligt miljø, der giver gode muligheder for et godt socialt fællesskab med henblik på, at alle elever trives på skolen. Der er derfor indrettet et afslappet uformelt område, der, udover at være indrettet til lektiecafe, giver mulighed for bordtennis, bordfodbold, brætspil, Wii, afslapning i sækkestole og små grupperum. Dele af ungeområdet bliver ligeledes brugt til fredagscafe for at bevare og udvikle de sociale netværk. Dette anser vi som vigtigt i forhold til at skabe motivation for læring, og dermed øge elevens muligheder for at gennemføre uddannelsen. Udviklingen af skolens læringsmiljø er en dynamisk proces og arbejdes løbende med dette. 6.2 Evaluering af faglige mål Evaluering af de faglige mål vil finde sted sammen med kontaktlærer, undervisere og klassekammerater. Ved afslutningen af hvert tema skal eleven ligeledes lave en selvevaluering, hvor eleven skal reflektere over sit læringsudbytte ud fra de faglige mål, som eleven har arbejdet med i temaet. Derved har eleven mulighed for hele tiden at se, hvor langt han/hun er nået, og hvor han/hun har brug for at styrke sine kompetencer. I elevens uddannelsesmappe skal der stå, hvilke faglige mål eleven har opfyldt i temaet. Elev og kontaktlærer vil sammen følge op på dette ved kontaktlærersamtalen. 6.3 Ressourcer og udstyr Når eleven starter på GF2, skal eleven bl.a. arbejde ud fra en grundbog, som anskaffes af eleven. Derudover vil der være en del opgaver, som skal udarbejdes digitalt. Eleven har adgang til uddannelsescentrets netværk og IT-faciliteter, dvs. computere, printere og kopimaskiner. Brugen af IT er integreret i de tværfaglige temaer. I enkelte lektioner forventes der selvstændigt arbejde med løsning af opgaver og research dette foretages online - enten gennem gruppe- eller individuelt arbejde, og kan bl.a. være med afsæt i platformene Elevplan og Fronter. Når der er gruppearbejde og gruppeøvelser vil der, inden for de 25 timers undervisningstid, være en underviser til rådighed, som kan vejlede gruppen i opgaveløsningen. I enkelte timer skal eleven arbejde selvstændigt med løsning af opgaver, hvor en underviser efterfølgende vil følge op på opgaverne. 15

16 6.4 Strukturen på GF2: Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 Tema 7 Intro, samarbejde Mit arbejde Sundhedsvæsenet Mødet med Mit fremtidige Første hjælp Afsluttende og kommunikation mennesket arbejde og brand prøve sikre arbejdsplads fessionelle rolle trivsel START SLUT På GF2 er læringsaktiviteterne bygget op, så de faglige mål i det uddannelsesspecifikke fag samt en række forskellige valgfag indgår i en tværfaglig sammenhæng, der tilgodeser et helhedsorienteret perspektiv i undervisningen. I valgfagsugerne har eleven mulighed for at præge sit eget forløb og fordybe sig fagligt, ved selv at vælge mellem de udbudte valgfag. Derudover undervises eleverne i dansk, således at de opnår et D- niveau. Dansk udgør i alt 4 uger af det samlede forløb, med mindre eleven starter på et niveau, der umuliggør, at eleven opnår det adgangsgivende D-niveau i dansk, i de tilfælde inddrages valgfag og/eller tema 5 til dansk Det uddannelsesspecifikke fag Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag omfatter praktisk og teoretisk undervisning, der giver en specifik erhvervskompetence inden for social- og sundhedsuddannelsen. Skolen fastsætter indholdet i undervisningen af faget, så det sikres at de faglige mål opnås. jf. BEK nr Grundfag dansk og naturfag Undervisningen i grundfagene dansk og naturfag tilrettelægges i samspil med den øvrige undervisning. Engelsk vil være tilrettelagt i valgfagsugerne. Eleven opnår derved både indsigt og færdigheder i grundfagene og deres faktiske anvendelse i forhold til de andre fag og praksisområder tilknyttet social og sundhedsuddannelsen. Teori og problemløsning skal understøtte hinanden, faget bidrager desuden til elevens erhvervsfaglige uddannelse med kompetencer, der matcher uddannelsen jf. BEK nr Valgfag UCD giver eleverne mulighed for at vælge fag, på grundforløbet, inden for følgende faggrupper jf. BEK nr og 32: 1) Støttefag: Ekstra dansk, Ekstra naturfag og Præsentationsteknik 2) Bonusfag: Madlavning til ældre, Når livet slutter- mødet med døden, Ældres livskvalitet og glæde, Rollatorræs, Psykologi, Ældres seksualitet, Rengøring og Innovation - fremtidens plejehjem 3) Grundfag: Engelsk 16

17 7. Beskrivelse af læringsaktiviteter på uddannelsesområdet: social- og sundhedsuddannelsen Al undervisning er obligatorisk på GF2. Beskrivelsen af læringsaktiviteterne tager udgangspunkt i temaer. UCD har valgt at organisere grundfag, det uddannelsesspecifikke fag og valgfag inden for disse temaer. De forskellige temaer på GF2 vil blive beskrevet i forhold til læringselementer, faglige mål samt temaets varighed i timer og temaernes samspil med grundfaget Dansk og Naturfag. Temaer på GF2: Tema Titel Varighed Tema 1 Intro, samarbejde og kommunikation 50 timer Tema 2 Mit arbejde 125 timer Tema 3 Sundhedsvæsenet 40 timer Tema 4 Mødet med mennesket 150 timer Tema 5 Min fremtidige arbejdsplads 65 timer Tema 6 Brand og førstehjælp 15 timer Tema 7 Afsluttende prøve 55 timer I alt 500 timer 7.1. Det uddannelsesspecifikke fag Samlet set har det uddannelsesspecifikke fag en varighed på 12 uger/300 timer fordelt på temaer Tema 1: Intro, samarbejde og kommunikation Varighed: 50 timer Det uddannelsesspecifikke fag bidrager med 40 timer Dansk bidrager med 10 timer Indhold I dette tema introduceres til skolen samt det uddannelsesforløb, eleven skal igennem på GF2. Temaet har fokus på samarbejde, kommunikation og læring. Eleven introduceres til principperne for elevteams, ligesom eleven bliver en del af en elevteams, hvor eleven skal samarbejde med andre om at løse forskellige opgaver. Eleven skal deltage i forskellige samarbejdsøvelser, og eleven lærer om, hvordan eleven samarbejder med klassekammeraterne, den ældre 17

18 borger, de pårørende og andre faggrupper. Eleven skal arbejde med kommunikationsteori samt teorier om, hvordan man håndterer og løser konflikter. Temaets forskellige aktiviteter har til hensigt at skabe rum for, at eleven bliver bevidst om og arbejder aktivt med sin motivation og sine forudsætninger for læring. For at støtte eleven i denne udvikling, skal eleven arbejde med selvevalueringsværktøjer samt portfolio Pædagogiske principper Undervisningen planlægges og gennemføres i et praksisnært, anvendelsesorienteret og problemløsende perspektiv for at skabe mening og motivation hos eleverne. Til dette formål anvendes blandt andet case, rollespil og relevante eksempler fra praksis. Undervisningen tilrettelægges, med udgangspunkt i elevteams, efter kollaborative principper. Dette med henblik på at styrke elevernes samarbejdskompetencer og følelse af fælles ansvar. For at skabe rum for bevægelse og aktivitet i undervisningen samt for at styrke elevernes sociale fællesskab anvendes der ligeledes kooperativ learning-øvelser Faglige mål det uddannelsesspecifikke fag Eleven skal have grundlæggende viden om: Tværsektorielt, tværfagligt samarbejde, herunder teamsamarbejde (Mål 1.2) Kommunikationsteori, herunder konflikthåndtering og kommunikation i forhold til forskellige målgrupper (Mål 1.16) Psykologiske og sociologiske processer, der omhandler individets samspil med andre (Mål 1.19) Selvevalueringsredskaber, herunder evaluering af egen læring (Mål 1.20) Metoder til at reflektere i en faglig sammenhæng (Mål 1.22) Eleven skal have færdigheder i at anvende: Metoder til at reflektere i en faglig sammenhæng (Mål ) Metoder til aktiv lytning og til at kunne udvise empati i samarbejdet (2.1.14) Demonstration af metoder til involverende og konfliktnedtrappende kommunikation med borgere og pårørende(mål ) Eleven skal have kompetencer i at: Anvende faglig, målrettet kommunikation i skrift og tale med samarbejdspartnere, borgere og pårørende (Mål 4.6) Udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring, med fokus på egne ressourcer og begrænsninger (Mål 4.8) Faglige mål - dansk Læringselementer: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Kommunikation: Eleven kan kommunikere reflekteret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation (mål 1) 18

19 Eleven kan diskutere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over forskellige former for kommunikation (mål 2) Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret til kommunikation, informationssøgning og formidling (mål 3) Læsning: Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst (mål 1) Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag (mål 2) Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende diskutere disse læsninger (mål 3) Tema 2: Mit arbejde Varighed: 125 timer Det uddannelsesspecifikke fag bidrager med 55 timer Naturfag bidrager med 10 timer Dansk bidrager med 10 timer Valgfag bidrager med 50 timer Indhold I dette tema skal eleven arbejde med hvilken rolle og ansvar social- og sundhedshjælpere og sundhedsassistenter har i sundhedsvæsnet, herunder rettigheder og pligter. Desuden arbejdes der med hvordan man som medarbejder medvirker til, at der er et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø med fokus på trivsel og forebyggelse af vold. Eleven lærer de forskellige redskaber til at opretholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Der arbejdes med, hvordan eleven yder fysisk omsorg, herunder hygiejniske principper og demonstrerer afbrydelse af smitteveje hos borgeren. I temaet arbejdes med at bruge kroppen korrekt for at forebygge arbejdsskader, herunder også brugen af hjælpemidler. Eleven arbejder med at planlægge og udføre sit arbejde under de givne rammer, og der vil bl.a. være fokus på tavshedspligt. Temaet handler også om hvordan anvendelse af fagsproget har betydning for indsamling og videregivelse af information både mundtligt og skriftligt, fx i elektroniske kommunikationsredskaber. Temaet sætter fokus på hvordan man indgår i tværprofessionelt samarbejde. 19

20 Pædagogiske principper Undervisningen bygger på et kollaborativt samarbejde, hvor der bliver lagt vægt på videndeling og kommunikation eleverne imellem. Arbejdet tilrettelægges, så det skaber rummelighed og forståelse for forskellig faglighed, og så det giver mulighed for at arbejde med sammenhængen mellem faglige og personlige kompetencer. Der arbejdes praksisnært og helhedsorienteret med relevante problemstillinger, som vil medvirke til, at eleven udvikler sin fagidentitet Faglige mål det uddannelsesspecifikke fag Eleven skal have grundlæggende viden om: Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold på social- og sundhedsområdet (Mål 1.3) Brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationssamling (Mål 1.5) Sikkkerheds- og arbejdsmiljøorganisationen, herunder det psykiske arbejdsmiljø med fokus på trivsel og forebyggelse af vold (Mål 1.7) Gældende ergonomiske principper ved personlig og praktisk hjælp, med og uden hjælpemidler (Mål 1.8) Eleven skal have færdigheder i at anvende: Forklaring af betydning af egen fagrolle i det tværprofessionelle samarbejde (Mål 2.1.1) Forklaring af arbejdsmiljøorganisationens betydning for medarbejdernes trivsel, herunder egen indflydelse på et godt psykisk arbejdsmiljø (Mål 2.1.5) Demonstration af hvordan man indretter arbejdspladsen og bruger sin krop under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler (Mål ) Redskaber til at opretholde et godt psykisk arbejdsmiljø (Mål 2.1.8) Agere professionelt i et fagligt fællesskab (Mål ) Eleven skal have kompetencer i at: Udøve jobfunktionen under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere afbrydelse af smitteveje hos borgeren (Mål 4.3) Faglige mål - dansk Kommunikation Eleven kan skelne mellem, reflektere over og vurdere virksomheders interne og eksterne kommunikation (mål 4) Eleven kan forklare sproglige normer i diverse kontekster indenfor erhverv, uddannelse og samfund (mål 5) Fortolkning Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller (mål 2) 20

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Grundforløb 2 EUV3 Uddannelsesområde: Social og sundhedsuddannelsen August 2015 Social- og sundhedsuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1, indgang 8, 2000 Frederiksberg

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Social- og Sundhedsuddannelsen GF 2 SOSU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Beskrivelse af

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 SOSU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 SOSU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU Lokal undervisningsplan for Grundforløbets anden del på SOPU Den pædagogiske assistentuddannelse GF 2 PAU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløb 2 PAU 20 uger. August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløb 2 PAU 20 uger August 2015 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser: Bekendtgørelse 298 af 24/03 2015 Bekendtgørelse om den pædagogiske

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

August 2015 LUP GF 2 PAU. Lokal uddannelsesplan

August 2015 LUP GF 2 PAU. Lokal uddannelsesplan August 2015 LUP GF 2 PAU Lokal uddannelsesplan Indhold Lokal undervisningsplan for grundforløbet rettet mod Den pædagogiske assistent... 2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag... 3 Optag, kompetencevurdering

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Udvikling og trivsel. Grundforløbets 1.del

Læringsaktiviteter. Fagretning: Udvikling og trivsel. Grundforløbets 1.del Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Udvikling og trivsel målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Grundforløb 2 og Hovedforløb Ikrafttrædelse August 2015 Udgave: Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

GF 1 Temaoversigt. Antal Tema Projekter Erhvervsfag Mål Grundfag Mål. 2 Godt du kom Fyr den af Erhvervsintroduktion 1. Erhvervsintroduktion

GF 1 Temaoversigt. Antal Tema Projekter Erhvervsfag Mål Grundfag Mål. 2 Godt du kom Fyr den af Erhvervsintroduktion 1. Erhvervsintroduktion GF Temaoversigt Antal Tema Projekter Erhvervsfag Mål Grundfag Mål uger Godt du kom Fyr den af Erhvervsintroduktion Our space - indtag boxen Skills.0 Erhvervsintroduktion Erhvervsintroduktion Generation

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Ikrafttrædelse August 2015 Udgave: Lokal undervisningsplan for Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske oplysninger... 3 1.2 SOSU C s pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Generel information om skolen

Generel information om skolen Generel information om skolen Generel information om skolen 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Dalum Landbrugsskoles eksamensreglement og generelle eksamensregler for skriftlige eksaminer på Dalum Landbrugsskole

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Elevplankonference marts 2015

Elevplankonference marts 2015 Elevplankonference marts 2015 Reform, IT og pædagogisk tilrettelæggelse v/ læringskonsulent Jeppe Egendal, UVM og elevplankonsulent Pia Kristofferen, STIL Side 1 IT i undervisningen på grundforløb 1 og

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Oversigt over emnerne INTRODUKTION... 2 PORTØRENS ARBEJDSOMRÅDER OG OPGAVER... 3 ORGANISATIONSFORHOLD... 4 FORSTÅELSE FOR INTERNE OG EKSTERNE

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA

Valgfag. Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Valgfag Oversigt over valgfag for SSH, SSA og PA Juli 2013 Indholdsfortegnelse: BILLEDKUNST... 3 IT TÆND OG SLUK.... 4 KULTURMØDET... 5 MUSIK, SANG OG BEVÆGELSE.... 6 LÆRING KOMMUNIKATION OG SAMARBEJDE...

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere