Obligatorisk grundforløb PA retning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Obligatorisk grundforløb PA retning"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan læringsaktivitetsniveau Grundforløb Obligatorisk grundforløb PA retning Elevrettet beskrivelse: Det obligatoriske grundforløb med retning mod Pædagogisk Assistent uddannelsen er for dig, der gerne vil opnå adgang til hovedforløbet Pædagogisk Assistent. Du vil lære, hvordan du omgås andre mennesker, hvordan du kommunikerer med dem, og hvordan du hjælper og støtter dem. Du vil lære om pædagogik og psykologi, og hvordan det kan hjælpe dig til at forstå andre mennesker. Du vil lære at igangsætte aktiviteter, og hvad et aktivt og sundt liv betyder for mennesker. Varighed: 20 uger Elevens arbejdstid: Det obligatoriske grundforløb har 37 timer om ugen. I gennemsnit foregår 28 timer af disse på skolen, hvor du deltager i klasseundervisning, gruppe- og projektarbejde eller praktiske pædagogiske øvelser. Den resterende tid går med forberedelse og efterbehandling af arbejdet på skolen. Det er for eksempel læsning af tekster og arbejde med tematiske projekter. Læringselementer: Det obligatoriske grundforløb består af 6 læringsaktiviteter, der her er beskrevet i den rækkefølge, du møder dem. 1. Introduktion og livskvalitet Varighed: 7 uger I starten af Introduktion og Livskvalitet lærer du at samarbejde med andre og hvad du selv kan gøre for at få mest ud af det obligatoriske grundforløb. Du lærer også, hvordan du kan bidrage til en god stemning og et godt læringsmiljø, så alle trives i uddannelsen. I Introduktion og Livskvalitet lærer du også om børn og unges udvikling, både fysisk og psykisk, og hvordan udviklingen kan støttes på forskellige måder. Du lærer om, hvad det gode liv kan være for dig selv og for andre. I løbet af de første to uger hjælper din kontaktlærer og skolens uddannelsesvejleder dig med at lave en plan for din uddannelse, hvor I blandt andet aftaler varigheden af dit grundforløb. Dansk (Fagnr ) 17. Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 18. Eleven kan anvende relevante, talte- lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. Side 1 af 15

2 Fælles kompetencemål: Sundhed, omsorg og pædagogik 19. Eleven kan anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning. 9. Eleven kan deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer herunder kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed. Særlige kompetencemål: Pædagogiske assistentuddannelsen (Fagnr ) 11. Eleven kan anvende brancherettet informationsteknologi herunder elektrisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. 1. Eleven kan forstå betydningen af at vælge hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv. 6. Eleven kan identificere forhold omkring sundhed og pege på sundhedsopgaver inden for det pædagogiske område og omsorgsområdet på baggrund af kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedstilstand. 8. Eleven kan vurdere grundlæggende samfundsmæssige, samfundsøkonomiske og sociale forhold og deres betydning for både den enkelte og samfundet som helhed, svarende til grundfaget samfundsfag, niveau F 2. Menneskers forskellighed Varighed: 4 uger I Menneskers forskellighed lærer du om mennesker, hvis liv og vilkår adskiller sig fra flertallets. Du lærer om andre kulturer og andre normer, og du lærer om kommunikation og konfliktløsning. Du møder en række områder indenfor professionen, der betegnes specialpædagogik og som beskæftiger sig med at støtte mennesker med særlige behov. Dansk (Fagnr ) Fælles kompetencemål: Sundhed, omsorg og pædagogik 10. Eleven kan anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 11. Eleven kan anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 16. Eleven kan anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession. 20. Eleven kan anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. 6. Eleven kan møde mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. 7. Eleven kan medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget Arbejdsmiljø (modul 1). 8. Eleven kan indrete arbejdsstedet og bruge sin krop efter gæl- Side 2 af 15

3 dende ergonomiske principper med og uden hjælpemidler. Samfundsfag (Fagnr ) Særlige kompetencemål: Pædagogiske assistentuddannelsen (Fagnr ) 9. Eleven begynder at anvende fagets terminologi til at formidle helt grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør over for andres holdninger og argumenter. 10. Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på hvilken betydning de sociale og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling. 11. Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter. 13. Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget uddannelsesområde. 14. Eleven kan foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier. 2. Eleven kan anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed og til at blive bevidst om egne livsværdier og holdninger. 4. Eleven kan forstå baggrunden for anerkendende kommunikation og indgå i kommunikation, der understøtter anerkendende relationer. 5. Eleven kan forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering. 8. Eleven kan vurdere grundlæggende samfundsmæssige, samfundsøkonomiske og sociale forhold og deres betydning for både den enkelte og samfundet som helhed, svarende til grundfaget samfundsfag, niveau F 3. Pædagogiske aktiviteter og Faglig identiet Varighed: 6 uger Her lærer du om aktiviteters betydning for udvikling af motorik, sprog, kognition med videre. Du lærer at tilrettelægge aktiviteter så de motiverer børn og unge, du lærer at gennemføre aktiviteter, så du bevarer overblikket og det bliver en god oplevelse for alle og du lærer hvordan du kan bruge dine erfaringer, så du bliver endnu bedre til at lave aktiviteter for andre. Endvidere lærer du om sammenhængen mellem din profession, arbejdsmarkedet, institutioner med videre. Du lærer om, hvordan du handler på en etisk og respektfuld måde i forhold til andre mennesker i professionelle sammenhænge; og du lærer om, hvordan du understøtter din egen fortsatte udvikling og læring som fagperson. Dansk (Fagnr ) Samfundsfag (Fagnr ) 12. Eleven kan redegøre for og indgå i dialog om eget skriftlige produkt, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold. 13. Eleven kan læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke. 15. Eleven kan analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv. 12. Eleven kan forholde sig til sin egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det faglige system. Side 3 af 15

4 Fælles kompetencemål: Sundhed, omsorg og pædagogik Særlige kompetencemål: Pædagogiske assistentuddannelsen (Fagnr ) 7. Eleven kan medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget Arbejdsmiljø (modul 1). 10. Eleven kan forholde sig til sine lære- og arbejdsprocesser bl.a. gennem selvevalueringsværktøjer. 3. Eleven kan medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen samt blive opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv. 9. Eleven kan finde motivation og lyst til gennem fysiske aktiviteter at opnå en god fysisk form og udfolde sig kreativt gennem idræt og bevægelse alene eller i samarbejde med andre, svarende til Idræt på F-niveau. 4. Førstehjælp Varighed: ½ uge I denne uge lærer du at give førstehjælp og bekæmpe brand. Førstehjælp (Fagnr ) 1. Eleven er i stand til at kunne redde menneskeliv og minimere følgerne af livstruende ulykker samt at kunne yde almindelig førstehjælp ved de almindeligste former for tilskadekomst og alvorlig ulykke. Elementær brandbekæmpelse (Fagnr ) 1. Eleven ved, hvordan de bør forholde sig i tilfælge af brand med hensyn til redning af mennesker og dyr, alarmering, samt bekæmpelse af branden. Ved simple hjælpemidler herunder evt. brandtæppe, pulverslukker, CO2 slukker samt vand, slukke en mindre brand samt hindre brandudbredelse. Eleven skal desuden lære at man i tilfælde af brand har begrænset tid til rådighed i forbindelse med redning af dyr og mennesker. 5. Studietur Varighed: 1 uge På studieturen oplever du pædagogisk arbejde i en anden kultur og under andre vilkår end de danske. Du får indblik i en anden måde at forstå pædagogik og børn og unge på og samtidigt et tydeligere billede af pædagogik og kultur i Danmark. Studieturens placering i det ordinære grundforløb varierer og afhænger af, hvor turen går hen. Fælles kompetencemål: Sundhed, omsorg og pædagogik 6. Eleven kan møde mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. Særlige kompetencemål: Pædagogiske assistentud- 2. Eleven kan anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed og til at Side 4 af 15

5 dann blive bevidst om egne livsværdier og holdninger. (Fagnr ) 6. Afsluttende prøve Varighed: 1 ½ uge Prøven afvikles som en individuel mundtlig prøve baseret på et projekt du selv har udarbejdet indenfor de emner, du har haft i det obligatoriske grundforløb. Projektets skriftlige del består af en emnebegrundelse og en problemformulering. Til prøven laver du en mundtlig præsentation, der besvarer din problemformulering og uddyber dit emne. Præsentationen kan indeholde formidlingsmateriale som fx plancher eller slideshow og/eller demonstrationer af praktiske elementer som fx lege eller øvelser. Dit emne skal tage udgangspunkt i et eller flere af uddannelsens kompetencemål. Emnet skal have både teoretiske og praktiske vinkler. Læringsmiljø: Det obligatoriske grundforløb kombinerer klasseundervisning, gruppearbejde, vejledning, oplevelser og praktiske øvelser på mange forskellige måder. Vi besøger institutioner, inviterer børnehaver og gæstelærere fra praksis ind på skolen og for at give dig et indblik i det arbejde, du uddanner dig til. Dine undervisere vil sikre, at der veksles mellem de forskellige former for at gøre din læring så interessant og givtig som muligt. Du vil selv blive inddraget i og få indflydelse på undervisningens form og indhold. Underviserne vil møde dig ligeværdigt og anerkendende og forvente, at du er motiveret og ansvarlig for din uddannelse. Evaluering: Din læring i det obligatoriske grundforløb vil blive vurderet løbende. Underviserne vurderer din deltagelse undervejs i hver af læringsaktiviteterne, og i de projekter du arbejder med i læringsaktiviteterne. Projekterne har karakter af såvel skriftlige og mundtlige præsentationer som praktiske opgaver. Inden din afsluttende prøve har du fået godkendt alle uddannelsens kompetencemål. Derfor skal du ikke vise, at du kan alle kompetencemålene i den afsluttende prøve. I stedet skal du vise, at du har en stor viden om og kan reflektere over et afgrænset emne, som du selv vælger indenfor uddannelsens kompetencemål, og som du har arbejdet med i dit afsluttende projekt. Du bliver vurderet på de kompetencemål, dit projekt handler om og på de mål, der er relevante for projektet og dets emne. Vurderingen lægger særligt vægt på, at du forbinder teoretisk viden og praksis, fx ved at vise, hvordan din viden kan bruges til at forstå en praksis situation; eller hvordan din viden kan bruges til at planlægge og udføre bestemte handlinger i en praksis situation. Resurser og rammer: Undervisningen varetages af undervisere med teoretisk og praktisk kendskab til professionen. Undervisningen varetages i vid udstrækning af kontaktlærere, men suppleres af andre undervisere i det omfang faglige hensyn gør det hensigtsmæssigt. Undervisningen foregår primært i skolens teori- og faglokaler, men inddrager også lokalområdet i form af nærliggende pædagogiske institutioner, samt relevante kultur og natur resurser Side 5 af 15

6 Obligatorisk grundforløb SSH retning Elevrettet beskrivelse: Det obligatoriske grundforløb med retning mod Social- og sundhedshjælper uddannelsen er for dig, der gerne vil opnå adgang til hovedforløbet Social og Sundhedshjælper. Du vil lære om sundhed og kommunikation, og hvordan det kan hjælpe dig til at hjælpe andre mennesker. Du vil lære at igangsætte aktiviteter og hvad et aktivt og sundt liv betyder for mennesker. Varighed: 20 uger Elevens arbejdstid: Det obligatoriske grundforløb har 37 timer om ugen. I gennemsnit foregår 28 timer af disse på skolen, hvor du deltager i klasseundervisning, gruppe- og projektarbejde eller praktiske øvelser. Den resterende tid går med forberedelse og efterbehandling af arbejdet på skolen. Det er for eksempel læsning af tekster og arbejde med tematiske projekter. Læringselementer: Det obligatoriske grundforløb består af 6 læringsaktiviteter, der her er beskrevet i den rækkefølge, du møder dem. 1. Introduktion og Livskvalitet Varighed: 7 uger I starten af Introduktion og Livskvalitet lærer du at samarbejde med andre, og hvad du selv kan gøre for at få mest ud af det obligatoriske grundforløb. Du lærer også, hvordan du kan bidrage til en god stemning og et godt læringsmiljø, så alle trives i uddannelsen. I Introduktion og Livskvalitet lærer du også om ældres liv, både fysisk og psykisk, og hvordan et godt liv kan støttes på forskellige måder. Du lærer om, hvad det gode liv kan være for dig selv og for andre. I løbet af de første to uger hjælper din kontaktlærer og skolens uddannelsesvejleder dig med at lave en plan for din uddannelse, hvor I blandt andet aftaler varigheden af dit grundforløb. Dansk (Fagnr ) Fælles kompetencemål: Sundhed, omsorg og pædagogik 17. Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 18. Eleven kan anvende relevante, talte- lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 19. Eleven kan anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning. 9. Eleven kan deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer herunder kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed. Side 6 af 15

7 Særl. kompetencemål: Social- & sundhedsuddannelsen (Fagnr ) 11. Eleven kan anvende brancherettet informationsteknologi herunder elektrisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. 5 kende faktorer, der fremmer eller hæmmer menneskers motivation for egenomsorg samt vedligehold og udvikling af funktionsevner 9 redegøre for kroppens basale opbygning, dens organsystemer og basale funktioner 10. Eleven kan inddrage relevant naturfaglig viden svarende til grundfaget Naturfag, niveau F, i behandlingen af sundhedsfaglige emneområder.. 2. Menneskers forskellighed Varighed: 4 uger I Menneskers forskellighed lærer du om mennesker, hvis liv og vilkår adskiller sig fra flertallets. Du lærer om andre kulturer og andre normer og du lærer om kommunikation og konfliktløsning. Du lærer at støtte ældre med særlige behov og mennesker med fysisk og psykisk nedsatte funktionsevner. Dansk (Fagnr ) Fælles kompetencemål: Sundhed, omsorg og pædagogik Naturfag (Fagnr ) 10. Eleven kan anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 11. Eleven kan anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 16. Eleven kan anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession. 20. Eleven kan anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. 6. Eleven kan møde mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. 7. Eleven kan medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget Arbejdsmiljø (modul 1). 8. Eleven kan indrette arbejdsstedet og bruge sin krop efter gældende ergonomiske principper med og uden hjælpemidler. 2. Eleven kan foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde. 3. Eleven kan arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturfaglig tankegang. 4. Eleven kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier. 5. Eleven kan søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra itbaserede informationskilder. 6. Eleven kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner. Side 7 af 15

8 Særl. kompetencemål: Social- & sundhedsuddannelsen (Fagnr ) 7. Eleven kan anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold. 4. ud fra grundlæggende personlige og psykologiske teorier opnå forståelse af, hvad der har betydning for menneskelige relationer i hverdagen og i det professionelle omsorgsarbejde. 7. kende betydningen af at arbejde med konflikthåndtering 10. Eleven kan inddrage relevant naturfaglig viden svarende til grundfaget Naturfag, niveau F, i behandlingen af sundhedsfaglige emneområder.. 3. Aktiviteter med ældre og Faglig identiet Varighed: 6 uger Her lærer du om aktiviteters betydning for funktionsvedligeholdelse indenfor fysiske, psykiske og sociale områder af livet. Du lærer at tilrettelægge aktiviteter som motiverer ældre, du lærer at gennemføre aktiviteter, så du bevarer overblikket og det bliver en god oplevelse for alle og du lærer, hvordan du kan bruge dine erfaringer, så du bliver endnu bedre til at lave aktiviteter for andre. Endvidere lærer du om sammenhængen mellem din profession, arbejdsmarkedet, social- og sundhedsvæsenet med videre. Du lærer om, hvordan du handler på en etisk og respektfuld måde i forhold til andre mennesker i professionelle sammenhænge; og du lærer om, hvordan du understøtter din egen fortsatte udvikling og læring som fagperson. Dansk (Fagnr ) Fælles kompetencemål: Sundhed, omsorg og pædagogik Særl. kompetencemål: Social- & sundhedsuddannelsen (Fagnr ) 12. Eleven kan redegøre for og indgå i dialog om eget skriftlige produkt, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold. 13. Eleven kan læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke. 15. Eleven kan analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv. 7. Eleven kan medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget Arbejdsmiljø (modul 1). 10. Eleven kan forholde sig til sine lære- og arbejdsprocesser bl.a. gennem selvevalueringsværktøjer. 1 udvise forståelse for de rettigheder og pligter, som følger af et ansættelsesforhold, samt udvise forståelse for det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden for social- og sundhedsområdet 2 beskrive social- og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppens placering i systemet samt forstå betydningen af sundhedsfaglig dokumentation og ansvaret herfor, 3 kende til principper for at igangsætte aktiviteter for andre og kan i relation hertil forklare sundhedsbegrebet herunder særligt sundhedsfremme svarende til grundfaget sundhed 6 kende de almindeligst forekommende fagudtryk inden for ældre- og sundhedsområdet og kan forklare betydningen af at tilpasse sproget i løsningen af arbejdsopgaver inden for området, Side 8 af 15

9 4. Førstehjælp Varighed: ½ uge I denne uge lærer du at give førstehjælp og bekæmpe brand. Førstehjælp (Fagnr ) 1. Eleven er i stand til at kunne redde menneskeliv og minimere følgerne af livstruende ulykker samt at kunne yde almindelig førstehjælp ved de almindeligste former for tilskadekomst og alvorlig ulykke. Elementær brandbekæmpelse (Fagnr ) 1. Eleven ved, hvordan de bør forholde sig i tilfælge af brand med hensyn til redning af mennesker og dyr, alarmering, samt bekæmpelse af branden. Ved simple hjælpemidler herunder evt. brandtæppe, pulverslukker, CO2 slukker samt vand, slukke en mindre brand samt hindre brandudbredelse. Eleven skal desuden lære at man i tilfælde af brand har begrænset tid til rådighed i forbindelse med redning af dyr og mennesker. 5. Studietur Varighed: 1 uge På studieturen oplever du social- og sundhedsarbejde i en anden kultur og under andre vilkår end de danske. Du får indblik i en anden måde at forstå sundhed og ældre på og samtidigt et tydeligere billede af sundhed og kultur i Danmark. Studieturens placering i det ordinære grundforløb varierer og afhænger af, hvor turen går hen. Fælles kompetencemål: Sundhed, omsorg og pædagogik 6. Eleven kan møde mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. Særl. kompetencemål: Social- & sundhedsuddannelsen (Fagnr ) 4. ud fra grundlæggende personlige og psykologiske teorier opnå forståelse af, hvad der har betydning for menneskelige relationer i hverdagen og i det professionelle omsorgsarbejde,. 6. Afsluttende prøve Varighed: 1 ½ uge Prøven afvikles som en individuel mundtlig prøve baseret på et projekt du selv har udarbejdet indenfor de emner, du har haft i det obligatoriske grundforløb. Projektets skriftlige del består af en emnebegrundelse og en problemformulering. Til prøven laver du en mundtlig præsentation, der besvarer din problemformulering og uddyber dit emne. Præsentationen kan indeholde formidlingsmateriale som fx plancher eller slideshow og/eller demonstrationer af praktiske elementer som fx aktiviteter eller øvelser. Dit emne skal tage udgangspunkt i et eller flere af uddannelsens kompetencemål. Emnet skal have både teoretiske og praktiske vinkler. Side 9 af 15

10 Læringsmiljø: Det obligatoriske grundforløb kombinerer klasseundervisning, gruppearbejde, vejledning, oplevelser og praktiske øvelser på mange forskellige måder. Vi besøger institutioner, laver aktiviteter med ældre, inviterer gæstelærere fra praksis ind på skolen og andet der kan give dig et indblik i det arbejde du uddanner dig til. Dine undervisere vil sikre, at der veksles mellem de forskellige former for at gøre din læring så interessant og givtig som muligt. Du vil selv blive inddraget i og få indflydelse på undervisningens form og indhold. Underviserne vil møde dig ligeværdigt og anerkendende og forvente at du er motiveret og ansvarlig for din uddannelse. På skolen vil der være forskellige faglige tilbud, du kan deltage i, hvis du ønsker det, herunder undervisning i Engelsk F-niveau, hvis du ikke allerede har det. Evaluering: Din læring i det obligatoriske grundforløb vil blive vurderet løbende gennem forløbet. Underviserne vurderer din deltagelse undervejs i hver af læringsaktiviteterne og i de projekter du arbejder med i læringsaktiviteterne. Projekterne har karakter af såvel skriftlige og mundtlige præsentationer som praktiske opgaver. Inden din afsluttende prøve har du fået godkendt alle uddannelsens kompetencemål. Derfor skal du ikke vise, at du kan alle kompetencemålene i den afsluttende prøve. I stedet skal du vise, at du har en stor viden om og kan reflektere over et afgrænset emne, som du selv vælger indenfor uddannelsens kompetencemål og som du har arbejdet med i dit afsluttende projekt. Du bliver vurderet på de kompetencemål, dit projekt handler om og på de mål, der er relevante for projektet og dets emne. Vurderingen lægger særligt vægt på, at du forbinder teoretisk viden og praksis, fx ved at vise, hvordan din viden kan bruges til at forstå en praksis situation; eller hvordan din viden kan bruges til at planlægge og udføre bestemte handlinger i en praksis situation. Resurser og rammer: Undervisningen varetages af undervisere med teoretisk og praktisk kendskab til professionen. Undervisningen varetages i vid udstrækning af kontaktlærere, men suppleres af andre undervisere i det omfang faglige hensyn gør det hensigtsmæssigt. Undervisningen foregår primært i skolens teori- og faglokaler, men inddrager også lokalområdet i form af nærliggende institutioner, samt relevante kultur og natur resurser. Side 10 af 15

11 Grundforløbspakke: Praksis og Teori Elevrettet beskrivelse: Grundforløbspakken Praksis og teori bygger ovenpå de obligatoriske grundforløb, så du får det obligatoriske grundforløb suppleret af de nedenfor beskrevne elementer. Praksis og teori kan rettes mod hovedforløb på enten Pædagogisk assistent uddannelsen eller Social- og sundhedshjælper uddannelsen. Praksis og teori er for dig, der gerne vil have sat flere billeder på, hvad pædagogiske eller sundhedsfaglige teorier betyder og blive bedre til at forstå, hvorfor pædagoger eller sundhedspersonale gør som de gør i institutionerne. Denne pakke er også for dig, der har behov for et praktisk supplement til skoleundervisning for at lære godt. Målet er at lære de samme ting som på det obligatoriske grundforløb, men i Praksis og teori får du større lejlighed til at prøve tingene af i en børnehave, SFO, plejehjem eller lignende og du får nogle oplevelser, der hjælper dig til at forstå det teoretiske stof. Praksis og teori er et godt supplement, hvis du gerne vil have et større kendskab til det pædagogiske eller sundhedsfaglige arbejdsområde eller hvis du gerne vil fordybe dig yderligere i pædagogisk eller sundhedsfaglig viden. Varighed: 40 uger Elevens arbejdstid: Praksis og teori har 37 timer om ugen. Du er i gennemsnit skemalagt med 28 timer om ugen til klasseundervisning, gruppe- og projektarbejde eller praktiske øvelser. Den resterende tid går med forberedelse og efterbehandling af arbejdet på skolen. Det er for eksempel læsning af tekster og arbejde med tematiske projekter. En af ugerne foregår i en pædagogisk eller sundhedsfaglig institution, hvor du observerer og indgår i den daglige praksis. I den uge er du ca.30 timer i institutionen, mens du bruger de resterende 7 timer på tilknyttede opgaver, for eksempel at bearbejde observationer du gør dig i institutionen. Læringselementer: Praksis og teori består udover aktiviteterne fra det obligatoriske grundforløb af 4 læringsaktiviteter, der her er beskrevet i den rækkefølge, du møder dem. Aktiviteter fra det obligatoriske grundforløb: 1 Introduktion og Livskvalitet 2 Menneskers forskellighed 3 Aktiviteter med ældre og Faglig identiet (SSH) eller Pædagogiske aktiviteter og Faglig identiet (PAU) 4 Førstehjælp og brandbekæmpelse 5 Studietur 6 Projektarbejde Side 11 af 15

12 7 Praksiskoblinger I Varighed 7 uger (inkl. 1 uges praktik) I praksiskoblinger I lærer du gennem casearbejde, pædagogiske og sundhedsfaglige emner og problemstillinger og praksisnære opgaver om problemstillinger og dilemmaer, der kan styrke din forståelse af sammenhængen mellem teori og praksis. Arbejdet med praksiskoblinger forbereder dig også på en uges ophold i en institution eller andre aktiviteter, hvor du er tæt på målgrupper. Du lærer metoder til at observere målgrupper i pædagogisk eller sundhedsfagligt arbejde, så din opmærksomhed skærpes, så du får mest muligt ud af dit ophold i institutionen/dine praksisnære aktiviteter. Du finder frem til, hvad det vil være særligt gavnligt for dig at lære, for at gøre dig klar til hovedforløbet Pædagogisk Assistent eller Social- og Sundhedshjælper. Mulighed for institutionsophold /Virksomhedsforlagt undervisning i 1 uge I 1 uge får du mulighed for at følge arbejdet i en pædagogisk eller sundhedsfaglig institution. Hverdagen vil variere og give dig mange forskellige oplevelser og læringsmuligheder med de børn eller ældre og det faglige personale, der er i institutionen. Du vil arbejde med de ting, du særligt har valgt at have fokus på i din praksiskobling, og få respons herpå af en vejleder i institutionen, og af din kontaktlærer efter forløbet, og dine observationer vil indgå i drøftelserne, når du mødes med andre elever på skolen efter forløbet. Du vil lave observationer af forskellige fagligt interessante begivenheder. 8 Praksiskoblinger II Varighed 4 uger I praksiskoblinger II lærer du om arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft inden for det pædagogiske og det sundhedsfaglige område, og du lærer om internationale forhold, som senere kan give dig grundlag for at arbejde eller uddanne dig i udlandet. Der vil blive mulighed for at udfordre dig selv i forhold til at deltage i et uddannelsesophold i Spanien (SSH), eller møde elever, der har arbejdet eller været i praktik i udlandet. Du vil også få mulighed for at indgå i tværfaglige sammenhænge med andre uddannelser på skolen og mulighed for at følge undervisningen på et hovedforløb. 9 Refleksion og øget kompetence Varighed: 6 uger I Refleksion og øget kompetence tager du udgangspunkt i dine oplevelser de praktiske læringsrum (færdighedslaboratorie, studiebesøg, virksomhedsforlagt undervisning, uddannelsesophold, opgaver udført i praksis o. lign.). Du dokumenterer, diskuterer og analyserer dine oplevelser og observationer for at få en bedre forståelse af dem og af pædagogisk eller sundhedsfagligt arbejde i det hele taget. Du lærer også af at diskutere og analysere andre elevers oplevelser og observationer. Du skal arbejde med din personlige udvikling med henblik på at blive Herre i Eget Hus hvad angår fx sundhed, livsstil og medborgerskab. Side 12 af 15

13 10 Multikulturel uge Varighed: 1 uge I den multikulturelle uge arbejde du på sammen med elever fra skolens andre uddannelser og får kendskab til deres uddannelser. 11 Afsluttende prøve Varighed: 2 uger Prøven afvikles som en individuel mundtlig prøve baseret på et projekt du selv har udarbejdet indenfor de emner, du har haft i det ordinære grundforløb eller i Praksis og teori. Oplevelser og observationer, fra institutionen du har været i, kan også bruges som udgangspunkt for projektet. Projektets skriftlige del består af en emnebegrundelse og en problemformulering. Til prøven laver du en mundtlig præsentation, der besvarer din problemformulering og uddyber dit emne. Præsentationen kan indeholde formidlingsmateriale som fx plancher eller slideshow og/eller demonstrationer af praktiske elementer. Dit emne skal tage udgangspunkt i et eller flere af uddannelsens kompetencemål. Emnet skal have både teoretiske og praktiske vinkler. Læringsmiljø: Den del af Praksis og teori, der foregår på skolen kombinerer klasseundervisning, gruppearbejde, vejledning, oplevelser og praktiske øvelser på mange forskellige måder. Dine undervisere vil sikre, at der veksles mellem de forskellige former for at gøre din læring så interessant og givtig som muligt. Du vil selv blive inddraget i og få indflydelse på undervisningens form og indhold. Underviserne vil møde dig ligeværdigt og anerkendende og forvente at du er motiveret og ansvarlig for din uddannelse. Den del af Praksis og teori, der foregår i praksis eller i tæt samarbejde med praksis vil give dig oplevelsen af at arbejde helhedsorienteret og målrettet. Evaluering: Din læring i Praksis og teori vil blive vurderet løbende gennem forløbet. Underviserne vurderer din deltagelse undervejs i hver af læringsaktiviteterne. Inden din afsluttende prøve har du fået godkendt alle uddannelsens kompetencemål. Derfor skal du ikke vise, at du kan alle kompetencemålene i den afsluttende prøve. I stedet skal du vise, at du har en stor viden om og kan reflektere over et afgrænset emne, som du selv vælger indenfor uddannelsens kompetencemål og som du har arbejdet med i dit afsluttende projekt. Du bliver vurderet på de kompetencemål, dit projekt handler om og på de mål, der er relevante for projektet og dets emne. Vurderingen lægger særligt vægt på, at du forbinder teoretisk viden og praksis, fx ved at vise, hvordan din viden kan bruges til at forstå en praksis situation; eller hvordan din viden kan bruges til at planlægge og udføre bestemte handlinger i en praksis situation. Resurser og rammer: Undervisningen varetages af undervisere med teoretisk og praktisk kendskab til professionen. Undervisningen varetages i vid udstrækning af kontaktlærere, men suppleres af andre undervisere og personer fra praksis og arbejdsmarkedet i det omfang det er muligt og hvor faglige hensyn gør det hensigtsmæssigt. Undervisningen foregår dels i skolens teori- og faglokaler, dels i en relevant institution. Side 13 af 15

14 Grundforløbspakke: Personlige kompetencer og fordybelse Elevrettet beskrivelse: Personlige kompetencer og fordybelse er for dig, der har behov for længere tid til fordybelse og gerne vil have lejlighed til at møde teori eller praksis flere gange for at opnå den bedste læring. Personlige kompetencer og fordybelse kan rettes mod hovedforløb på enten Pædagogisk assistent uddannelsen eller Socialog sundhedshjælper uddannelsen. Målet er at lære de samme ting som på de obligatoriske grundforløb, men i Personlige kompetencer og fordybelse får du lejlighed til at arbejde med tingene flere gange. I Personlige kompetencer og fordybelse får du øget mulighed for at følge din egen læring gennem samtaler med din kontaktlærer om dit udbytte af undervisningen. Varighed: 60 uger. Pakken kan vare kortere tid, hvis du og din kontaktlærer synes det giver bedre mening i forhold til dine behov. Elevens arbejdstid: Personlige kompetencer og fordybelse har 37 timer om ugen. Arbejdstiden kan være 28 timers klasseundervisning gruppe- og projektarbejde eller praktiske øvelser, hvor den resterende tid går med forberedelse og efterbehandling af arbejdet på skolen. Læringselementer: Personlige kompetencer og fordybelse inddrager de læringsaktiviteter der er beskrevet i det obligatoriske grundforløb og i grundforløbspakken Praksis og teori, så du får mulighed for at arbejde med disse læringsaktiviteter over en længere periode og fordybe dig mere i dem, end du ville have mulighed for i de andre forløb. Hvilke læringsaktiviteter der i øvrigt indgår i din uddannelse aftales mellem dig og din kontaktlærer i forhold til dine fordybelsesbehov. Læringsmiljø: Læringsmiljøet afhænger af hvilke læringsaktiviteter, der indgår i din uddannelse, og vil være i overensstemmelse med de læringsmiljøer, der knytter sig til læringsaktiviteterne, som de er beskrevet i det ordinære grundforløb og grundforløbspakken Praksis og teori. Derudover er en del af læringsmiljøet i Personlige kompetencer og fordybelse, uanset læringsaktiviteter, et tættere samarbejde med din kontaktlærer, hvor I løbende forholder jer til din læring, så du støttes i, hvordan du får mest muligt ud af Personlige kompetencer og fordybelse. Evaluering: Din læring i Personlige kompetencer og fordybelse vil blive vurderet løbende gennem forløbet. Underviserne vurderer din deltagelse undervejs i hver af læringsaktiviteterne. Inden din afsluttende prøve har du fået godkendt alle uddannelsens kompetencemål. Derfor skal du ikke vise, at du kan alle kompetencemålene i den afsluttende prøve. I stedet skal du vise, at du har en stor viden Side 14 af 15

15 om og kan reflektere over et afgrænset emne, som du selv vælger indenfor uddannelsens kompetencemål og som du har arbejdet med i dit afsluttende projekt. Du bliver vurderet på de kompetencemål, dit projekt handler om og på de mål, der er relevante for projektet og dets emne. Vurderingen lægger særligt vægt på, at du forbinder teoretisk viden og praksis, fx ved at vise, hvordan din viden kan bruges til at forstå en praksis situation; eller hvordan din viden kan bruges til at planlægge og udføre bestemte handlinger i en praksis situation. Resurser og rammer: Undervisningen varetages af undervisere med teoretisk og praktisk kendskab til professionen. Undervisningen foregår i skolens teori- og faglokaler. Side 15 af 15

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet pædagogisk assistentuddannelse 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Ekstra dansk og kulturforståelse 40 uger Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe.

Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. Læringsaktiviteter på GF 2 PAU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 5 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe. 6 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle i 27 Mål 1-6 uddannelsen Betydningen af

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 32 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 32 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 32 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik

Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik Indhold 1. Indledning... 4 1.1. Praktiske oplysninger... 6 1.1.1. Det lokale uddannelsesudvalg - i daglig tale: LUU er opdelt i to udvalg:...

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet - PAU 32 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet - PAU 32 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet - PAU 32 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag, idræt og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 SOSU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 4 Overgangsordning... 4 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2017 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 Fagets formål og profil... 3 Fagets formål...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for grundforløb for to-sprogede rettet mod social- og sundhedsuddannelsen ved Gældende fra januar 2013 Indholdsfortegnelse 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 Indhold: 1. Fagets formål og profil... 3 1.1 Fagets formål...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØBET LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET GF PAKKE 32 UGER SOSU LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GF PAKKE 32 UGER SOSU INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del

Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Uddannelsesspecifikt fag Grundforløbets 2. del Målrettet Social- og sundhedsuddannelserne Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015 1 Indhold Vejledende uddannelsestid... 3 1. Fagets formål

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Uddannelsesbog for grundforløbet GF2 Side: Side 21 af 63 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Dato: jan 2016 Grundforløb 2 (GF2) Tema 0: Intro til GF2 Velkomst Godskrivning/bibliotek Elevplan Personlig uddannelsesplan

Læs mere

(Udkast af 28. februar 2012)

(Udkast af 28. februar 2012) Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik (Udkast af 28. februar 2012) I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Særligt Tilrettelagt Grundforløb. Indholdsfortegnelse

Lokal Undervisningsplan for Særligt Tilrettelagt Grundforløb. Indholdsfortegnelse Lokal Undervisningsplan for Særligt Tilrettelagt Grundforløb Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Praktiske oplysninger 1.2 Skolens overordnede pædagogiske overvejelser 1.3 Overordnet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik Undervisningsplan for fællesindgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Dansk madkultur, egnsretter, årtier, sæson, bæredygtighed, udvalgte råvare i nye kontekster, tendenser og trends, udvikling vs. innovation,

Læs mere

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Lad dig udfordre Bliv pædagogisk assistent PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Hvorfor blive pædagogisk assistent? Den pædagogiske assistentuddannelse er en helt ny pædagogisk uddannelse. Her bliver

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent

Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent Grundforløb 2 mod sosu hjælper og sosu assistent GF2 mod social og sundhedshjælper og GF 2 mod social og sundhedsassistentuddannelsen består af 5 temaer af fire ugers varighed. TEMA 1 PÅ VEJ IND I SOSU

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse

Lokal undervisningsplan. Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse Lokal undervisningsplan Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse Lokal undervisningsplan for Grundforløb med udvidet dansk og kulturforståelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Bedømmelseskriterier Naturfag

Bedømmelseskriterier Naturfag Bedømmelseskriterier Naturfag Grundforløb 2 rettet mod social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen NATURFAG NIVEAU E... 2 NATURFAG NIVEAU C... 5 Gældende for prøver afholdt på

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR GRUNDFORLØBET SOSU 20 UGER LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR SOSU 20 UGER Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1 GENERELT FOR SKOLEN 3 1.1 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER 5 2 DEN ERHVERVSFAGLIGE FÆLLESINDGANG

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Læseplaner for grundforløbet:

Læseplaner for grundforløbet: Læseplaner for grundforløbet: Version 1.1 Tema: I gang som elev på grundforløbet 2 uger Formål: Introduktionsforløbet har til formål at give en generel indføring i grundforløbet, herunder dets indhold

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk, samfundsfag og psykologi) Gældende for elever med opstart

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik 1 Indhold Grundforløbets første del... 3 Fagretninger på SOPU...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper BEK nr 1117 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Undervisningsplaner for Grundforløbene for unge for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogisk assistentuddannelse

Undervisningsplaner for Grundforløbene for unge for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogisk assistentuddannelse Undervisningsplaner for Grundforløbene for unge for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA 1 Indholdsfortegnelse: Kreative udtryksformer og billedkunst 1 3 Sundhed 4 Motion og bevægelse 5 Mester i konflikthåndtering 6 Lær at blive digital kompetent

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter

Læringsaktiviteter. Grundforløbets 2. del. Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter Læringsaktiviteter Grundforløbets 2. del Målrettet Pædagogisk assistentuddannelse, åbent læringscenter (Til elever med godskrivning for dansk og samfundsfag) Gældende for elever med opstart 1. august 2016

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløb 1 Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold 2.0 Indgangen Omsorg, sundhed og pædagogik... 1 2.0 Fagretninger...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2017 Redigeret november 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Pædagogisk Assistentuddannelse PÆDAGOGIK... 2 KULTUR OG AKTIVITET... 9 BEVÆGELSE OG IDRÆT... 12 SPROG, KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI... 15 SUNDHEDSFAG PA... 21 SAMFUNDSFAG - NIVEAU C...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del SOSU Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse.

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse. EUX på PAU og SOSU Baggrund Forliget om eud-reformen indeholder en målsætning om, at der kommer eux på de fleste erhvervsuddannelser. Ministeren har fået bemyndigelse til at udvikle eux på de områder,

Læs mere