EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside:"

Transkript

1 SIDE 155 JANUAR 2016 Foruden de krav, der fremgår af udbudsloven i forhold til indholdet af kontraktbetingelserne, skal man som ordregiver være opmærksom på, at der kan gælde forskellige særregler, som har indflydelse på udbudsområdet. Fx forpligtelsen til at anvende sociale klausuler i relevante udbud for statslige, regionale og kommunale ordregivere. Der er for offentlige ordregivere et følg eller forklar-princip i forbindelse med anvendelse af sociale klausuler. 7.7 Offentliggørelse af bekendtgørelser For at sikre den bedst mulige gennemsigtighed handler en del af udbudsprocessen om at offentliggøre udbudsmaterialet og supplerende oplysninger på rette tid og sted. Tilbudsgiverne skal have ordentlig tid til at sætte sig ind i opgaven og udarbejde tilbud og/eller ansøgning. Alle tilbudsgivere i samtlige EU-medlemsstater skal have lige muligheder for at tilgå udbudsmaterialet på samme tid. I dette afsnit behandles formålet med forhåndsmeddelelsen, udbudsbekendtgørelsen og ordretildelingsbekendtgørelsen, som anvendes i forbindelse med EU-udbud til at oplyse om hhv. kommende udbud, bekendtgøre et konkret udbud eller bekendtgøre en indgået kontrakt Offentliggørelse af meddelelser og bekendtgørelser Man skal som ordregiver ved offentliggørelse af forhåndsmeddelelse eller bekendtgørelser i forbindelse med EU-udbud udfylde de standardformularer, som Kommissionen stiller til rådighed. Standardformularerne findes i en onlineversion. For at anvende onlineversionerne kræves login og password. EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside: Bekendtgørelserne eller meddelelsen fremsendes elektronisk til Publikationskontoret 261, der sender ordregiver en elektronisk bekræftelse på modtagelsen. Herefter offentliggøres bekendtgørelsen i EU-Tidende (TED) senest fem dage efter afsendelsen. Ordregiveren vælger selv, hvilket EU-sprog bekendtgørelserne eller meddelelsen offentliggøres på. Et resumé af hver bekendtgørelse eller meddelelsens hovedpunkter offentliggøres på de øvrige af EU-institutionernes officielle sprog. Der må ikke ske offentliggørelse på nationalt plan af en meddelelse, en bekendtgørelse eller øvrige dele af udbudsmaterialet, før EU s publikationskontor har offentliggjort den pågældende meddelelse eller bekendtgørelse. 262 Dog kan en ordregiver offentliggøre meddelelser og bekendtgørelser 48 timer efter, at ordregiveren har modtaget en elektronisk bekræftelse på modtagelsen fra EU s publikationskontor. Hvis en ordregiver benytter sig af denne mulighed, skal ordregiveren samtidigt give adgang til udbudsmaterialet. 263 Offentliggørelsen af bekendtgørelser eller meddelelser på nationalt plan må ikke indeholde andre eller flere oplysninger end dem, der fremgår af de meddelelser eller bekendtgørelser, der er afsendt til EU s publikationskontor til offentliggørelse. 261 Et interinstitutionelt kontor, som står for offentliggørelsen af EU-institutionernes publikationer. Kontorets primære aktiviteter omfatter udarbejdelse og formidling af retlige og generelle publikationer i både papirformat og elektronisk format, forvaltning af en række websites, som giver EU's borgere, myndigheder og virksomheder digital adgang til officielle informationer og oplysninger fra EU. 262 Jf. udbudslovens Jf. lovbemærkningerne til udbudslovens 130.

2 SIDE 156 KAPITEL 7 UDBUDSMATERIALET OG OFFENTLIGGØRELSE En udbudsbekendtgørelse vil blive offentliggjort senest fem dage efter afsendelsen. Der offentliggøres også udbudsbekendtgørelser på lørdage og på helligdage. Idet der skal være fri, direkte og fuld adgang til hele udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelse, kan det være en god idé, at ordregiver overvejer tidspunktet for udbudsbekendtgørelsens afsendelse. Afsendes en udbudsbekendtgørelse eksempelvis på en torsdag, er der mulighed for, at udbudsbekendtgørelsen offentliggøres om lørdagen. Da der skal være fri, direkte og fuld adgang til hele udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelse, indebærer det, at ordregiveren vil være forpligtet til at offentliggøre det øvrige udbudsmateriale om lørdagen. Hvis man som ordregiver vil sikre sig imod at skulle offentliggøre det øvrige udbudsmateriale på en lørdag, skal man ikke afsende udbudsbekendtgørelsen på en torsdag. Afsender man udbudsbekendtgørelsen fx om onsdagen, kan den også blive offentliggjort på en lørdag, men her kan man vælge at offentliggøre bekendtgørelsen sammen med det øvrige udbudsmateriale 48 timer efter modtagelse af bekræftelse på modtagelsen af bekendtgørelsen. Hvis man fx har fri kl om fredagen, skal man således sikre sig, at udbudsbekendtgørelsen er afsendt, og at ordregiver har modtaget bekræftelsen på modtagelsen af bekendtgørelsen senest onsdag kl Offentliggøres en udbudsbekendtgørelse på en lørdag, og giver ordregiver først fri, direkte og fuld elektronisk adgang til materialet om mandagen, vil der være tale om en overtrædelse af reglerne om, at ordregiver skal give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til hele udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen. 264 Dette vil betyde, at udbudsbekendtgørelsen skal annulleres og offentliggøres på ny. Ordregiver har ikke pligt til at offentliggøre meddelelser eller bekendtgørelser på anden vis, fx på ordregiverens egen hjemmeside, før der er sket offentliggørelse i EU-Tidende. Ordregiver skal fra datoen for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til hele udbudsmaterialet. Se afsnit 7.8 om offentliggørelse og adgang til det øvrige udbudsmateriale. Hvis ordregiver vil foretage rettelser til indholdet i en offentliggjort bekendtgørelse, skal dette ske ved brug af standardformularen Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger. 265 Forhåndsmeddelelse 266 En forhåndsmeddelelse indeholder oplysninger om kommende udbud. En forhåndsmeddelelse kan anvendes forud for konkrete udbud, eller ved at ordregiver meddeler de udbud, man planlægger at gennemføre i det kommende år. Meddelelsen har til formål at gøre tilbudsgiverene opmærksomme på kommende udbud. Ordregiver er ikke forpligtet til at afsende en forhåndsmeddelelse. Det er muligt at anvende en forhåndsmeddelelse til at indkalde virksomheder til en dialog om et relevant marked. Forhåndsmeddelelsen kan også bruges til at oplyse virksomheder om, at et udbudsmateriale sendes i høring. En forhåndsmeddelelse kan anvendes til at forkorte fristerne i forbindelse med et kommende udbud. Har ordregiver afsendt en forhåndsmeddelelse, kan man benytte sig af muligheden for at forkorte fristerne. Tilbudsfristen kan forkortes til 15 dage ved offentlige udbud og til 10 dage ved begrænset udbud samt ved udbud med forhandling. En forhåndsmeddelelse skal 264 Jf. Udbudslovens Jf. udbudslovens 127.

3 SIDE 157 JANUAR 2016 sendes til offentliggørelse mindst 35 dage og højst 12 måneder før, udbudsbekendtgørelsen sendes til offentliggørelse, for at give mulighed for at forkorte tilbudsfristen. Se nærmere om tidsfrister i kapitel 6. Ved indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser, der er omfattet af reglerne om light-regime, kan forhåndsmeddelelsen dog dække en længere periode. Se kapitel 12 om reglerne for opgaver omfattet af light-regimet. En forhåndsmeddelelse er kun en varsling af et eller flere kommende udbud, og når en konkret udbudsproces sættes i gang, skal der afsendes en udbudsbekendtgørelse. Ved offentliggørelsen af en forhåndsmeddelelse er det ikke nødvendigt at have udarbejdet det øvrige udbudsmateriale, for det skal først offentliggøres, når den endelige udbudsbekendtgørelse bliver offentliggjort. Køberprofil 267 Forhåndsmeddelelsen kan også offentliggøres på den såkaldte køberprofil. En køberprofil er en præsentation på ordregiverens hjemmeside, som mindst indeholder de samme oplysninger som en forhåndsmeddelelse. Hvis ordregiver vælger at offentliggøre sin forhåndsmeddelelse på køberprofilen, er det vigtigt, at man inden offentliggørelsen sender en meddelelse til EU s publikationskontor. Når forhåndsmeddelelsen først er offentliggjort i køberprofilen på hjemmesiden, er det herefter tilladt at offentliggøre den på anden vis, fx i en pressemeddelelse, annonce eller lignende. Denne offentliggørelse skal dog indeholde de samme oplysninger som forhåndsmeddelelsen i køberprofilen. Ydermere skal ordregiver oplyse, hvilken dato der blev sendt meddelelse til EU om den forhåndsmeddelelse, der optræder i køberprofilen. Udbudsbekendtgørelsen 268 Udbudsbekendtgørelsen bekendtgør offentliggørelsen af et udbud og sætter den konkrete udbudsproces i gang. Man skal som ordregiver altid benytte en udbudsbekendtgørelse til indhentning af tilbud eller ansøgninger ved alle udbudsformer, dog med undtagelse af udbudsproceduren udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse. 269 Man kan vælge at benytte en udbudsbekendtgørelse til indhentning af tilbud ved indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien, dvs. de opgaver, der er omfattet af reglerne om light-regime. 270 Se nærmere om reglerne for opgaver omfattet af light-regimet i kapitel 12. Hvorfor er CPV-koden vigtig? I forbindelse med udfyldelsen af udbudsbekendtgørelsen skal man som ordregiver angive en eller flere CPV-koder. CPV står for Common Procurement Vocabulary og er et fælles referencesystem for udbudte opgaver i EU. CPV-koderne findes på alle EU's officielle sprog. Ved at henvise til en kode i stedet for et ord sikres en ensartet forståelse for den udbudte opgave. Der 267 Jf. udbudsloven Jf. udbudslovens Læs nærmere om denne procedure i afsnit Ordregiver kan ved disse opgaver vælge at anvende enten forhåndsmeddelelse eller udbudsbekendtgørelse jf. udbudslovens 187.

4 SIDE 158 KAPITEL 7 UDBUDSMATERIALET OG OFFENTLIGGØRELSE findes ca koder, og man kan søge i disse koder i en søgefunktion inde i den elektroniske version af udbudsbekendtgørelsen eller i Kommissionens forordning nr. 213/2008. CPV-koderne er vigtige, da virksomhederne søger efter offentlige opgaver inden for deres forretningsområder vha. disse CPV-koder. Det er derfor afgørende, at man som ordregiver finder den eller de CPV-koder, der er mest dækkende for den udbudte opgave, da det kan være med til at skabe den bedste konkurrence om opgaven. Det vil ofte være en god idé at anvende flere koder til at beskrive ydelsen, da der er større chance for, at virksomhederne finder opgaven. Det kan imidlertid være vanskeligt at finde en kode, der er præcis og dækkende. Det er derfor en god idé, at man vælger en eller flere koder, der er bredt dækkende for ydelsen, dvs. står langt oppe i hierarkiet og indeholder mange 00 er (nuller) (jo flere 00 er koden indeholder, jo mere generel er den). En meget specifik kode kan medføre, at leverandøren ikke bliver opmærksom på den udbudte opgave. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Som afslutning på en udbudsprocedure skal ordregiveren offentliggøre en bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Denne pligt gælder for alle udbudsprocedurer og pålægger ordregiver at indsende bekendtgørelsen til EU s publikationskontor senest 30 dage efter indgåelsen af kontrakten. I særlige tilfælde kan ordregiver undlade at offentliggøre alle oplysninger i bekendtgørelsen om indgåede kontrakter. Der er tale om en undtagelsesbestemmelse, der bliver fortolket indskrænkende, og ordregiver må afveje proportionaliteten mellem behovet for hemmeligholdelse over for gennemsigtighed. Særlige tilfælde kan fx være, hvis videregivelse af oplysningerne vil hindre retshåndhævelse eller på anden måde være i strid med offentlige interesser, de vil være til skade for bestemte økonomiske aktørers legitime økonomiske interesser eller er til skade for konkurrencen mellem økonomiske aktører. 271 Særligt for rammeaftaler Når man indgår kontrakter på baggrund af rammeaftaler, er man ikke forpligtet til at sende bekendtgørelsen om kontraktindgåelsen til EU s publikationskontor. Hvis man alligevel ønsker at sende en bekendtgørelse om de indgåede kontrakter, kan det ske ved, at ordregiveren senest 30 dage efter udgangen af hvert kvartal sender de samlede bekendtgørelser om resultaterne af udbudsproceduren for kontrakter baseret på rammeaftalen. Dynamiske indkøbssystemer Ordregiver er derimod forpligtet til at sende en bekendtgørelse om indgået kontrakt for hver af de konkrete kontrakter, som bliver indgået på baggrund af et dynamisk indkøbssystem. Dette skal ske ved, at ordregiveren sender en bekendtgørelse senest 30 dage efter tildelingen af hver kontrakt. 271 Jf. udbudslovens 129.

5 SIDE 159 JANUAR 2016 Alternativt kan ordregiveren sende bekendtgørelserne samlet for et kvartal. Hvis denne mulighed vælges, skal ordregiveren sende de samlede bekendtgørelser senest 30 dage efter udgangen af hvert kvartal. 7.8 Offentliggørelse og adgang til det øvrige udbudsmateriale 272 Ordregiver skal give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til hele udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen i EU-tidende. Dette gælder, uanset hvilken udbudsprocedure der benyttes. 273 Ordregiver kan offentliggøre en meddelelse eller bekendtgørelse på nationalt plan 48 timer efter, at ordregiveren har modtaget en elektronisk bekræftelse på modtagelsen af udbudsbekendtgørelsen fra EU s publikationskontor. Vælger ordregiver, at offentliggøre en udbudsbekendtgørelse på nationalt plan 48 timer efter, at ordregiveren har modtaget en elektronisk bekræftelse på modtagelsen af bekendtgørelsen, men før offentliggørelsen i EU-tidende, skal ordregiveren samtidigt give adgang til udbudsmaterialet. 274 Fri adgang indebærer krav om, at tilbudsgiverne kan tilgå materialet uden at skulle betale for adgangen. Direkte betyder, at potentielle ansøgere eller tilbudsgivere skal have umiddelbar adgang til udbudsmaterialet uden at gennemgå en godkendelsesprocedure, der medfører en tidsmæssig forskydning i adgangen. Der er ikke noget til hinder for, at tilbudsgiverne skal oprette sig som bruger fx i et elektronisk udbudssystem, hvis denne oprettelse eller godkendelsesprocedure automatisk genererer en adgang til systemet, således tilbudsgiver umiddelbart herefter har adgang til systemet og kan tilgå udbudsmaterialet. Det afgørende er, at en sådan oprettelse eller godkendelsesprocedure ikke betyder en tidsforskydning, fx ved at tilbudsgiver først dagen efter oprettelsen modtager login til systemet. Endelig skal der være elektronisk adgang til udbudsmaterialet, og det skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen, på hvilket netsted der gives adgang til udbudsmaterialet. Med det fulde udbudsmateriale menes alle de dokumenter, som ordregiver har udarbejdet eller henviser til for at beskrive eller fastlægge elementer i udbuddet eller i proceduren. 275 Alle dokumenterne skal offentliggøres, når udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort. Dette gælder, uanset hvilken procedure der benyttes, også ved proceduren for begrænset udbud Undtagelse til offentliggørelse af det fulde udbudsmateriale Ordregiver kan pga. udbudsmaterialets særlige karakter eller pga. fortrolighed undlade at give fri, direkte og elektronisk adgang til dele af udbudsmaterialet. I disse tilfælde skal ordregiver forlænge fristen med fem dage, som følge af den ekstra tid det tager, at indhente de tilbageholdte oplysninger. Er der dele i udbudsmaterialet, der kan undtages offentliggørelse, skal ordregiver angive det i udbudsbekendtgørelsen, samt hvor og hvordan tilbudsgiverne kan opnå adgang til materialet. 272 Jf. udbudslovens 132 og Jf. udbudsloven 132, stk Jf. lovbemærkningerne til Udbudslovens Jf. definitionen af udbudsmateriale i udbudslovens 24, nr. 36.

6 SIDE 160 KAPITEL 7 UDBUDSMATERIALET OG OFFENTLIGGØRELSE Hvis ordregiver ikke inden for fem dage efter anmodning fremsender de tilbageholdte dokumenter, er ordregiveren forpligtet til at forlænge ansøgnings- eller tilbudsfristen. 276 Ordregiver kan kun undlade at give adgang til de dokumenter, som er af en særlig karakter eller indeholder fortrolig information. Med udbudsmaterialets særlig karakter menes alene følgende fire særlige situationer: 1. Hvis udbudsmaterialets særlige art medfører, at brugen af elektroniske kommunikationsmidler kræver særlige værktøjer, anordninger eller filformater, som ikke er almindeligt tilgængelige eller understøttes af almindeligt tilgængelige programmer. 2. Hvis de programmer, der understøtter filformater, som er egnede til beskrivelsen af tilbuddene, anvender filformater, der ikke vil kunne behandles af andre åbne eller almindeligt tilgængelige programmer eller er omfattet af en licensordning og ikke kan downloades eller fjernanvendes. 3. Hvis brugen af elektronisk kommunikation kræver særligt kontorudstyr, som ikke er almindelig tilgængeligt. 4. Hvis der er tale om fysiske modeller eller skalamodeller, som ikke kan fremsendes ved anvendelse af elektroniske midler. 277 Desuden kan ordregiver undtage offentliggørelse af dele af udbudsmaterialet pga. fortrolighed. Hermed kan ordregiveren, medmindre andet følger af lovgivningen i øvrigt, pålægge fortrolighed over for tilbudsgivere og ansøgere mht. oplysninger, som stilles til rådighed af ordregiveren i en udbudsproces. Det er ikke muligt for ordregiver at pålægge fortrolighed over for tilbudsgivere og ansøgere, hvis ikke oplysningerne er fortrolige. Det er alene i de særlige situationer, hvor der er et behov for fortrolighed, at dele af udbudsmaterialet bliver undtaget fra offentliggørelse. Hvis ordregiveren er en offentlig forvaltningsmyndighed, gælder reglerne i forvaltningslovens 27, stk. 6. Efter denne bestemmelse kan en forvaltningsmyndighed bestemme, at en person uden for den offentlige forvaltning har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, som myndigheden videregiver til den pågældende uden at være forpligtet hertil. Bestemmelsen medfører, at der ikke kan gives fortrolighedspålæg ved oplysninger, der ikke er fortrolige. Ordregiver skal være opmærksom på, at der er tale om en undtagelsesbestemmelse. Det er således kun, hvor materialet er af særlig karakter eller fortroligt, at dele af udbudsmaterialet kan undtages offentliggørelse. I tilfælde af akut behov, er der dog ingen pligt til at forlænge fristen. Et akut behov behøver ikke være afledt af tvingende grunde som følge af begivenheder, der ikke kunne forudses af eller tilskrives ordregiveren. Vurderingen afhænger af ordregiverens konkrete behov. Det er ordregiveren, der har bevisbyrden for, at betingelserne for at anvende bestemmelsen er opfyldt Jf. udbudslovens 93, stk. 4, nr. 4. Se yderligere om forlængelse af tidsfrister i afsnit Jf. udbudslovens 132, stk Jf. Udbudslovens 133.

7 SIDE 161 JANUAR Ændringer og supplerende oplysninger til det offentliggjorte materiale Kravet om samtidig offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen og det øvrige udbudsmaterialet vil betyde, at tilbudsgivere og ansøgere får kendskab til begge dele på samme tid. Det er derfor vigtigt, at ordregiver får overvejet, hvad udbudsmaterialet skal indeholde for at beskrive den konkrete anskaffelse på den bedst mulige måde. Ordregiver bør udarbejde sit udbudsmateriale klart og konsekvent, så der ikke opstår tvivl for tilbudsgiverne om, hvad ordregiver mener og ønsker. Ændringer i udbudsmaterialet 279 Efter offentliggørelse af det samlede udbudsmateriale opstår spørgsmålet, om ordregiver har mulighed for at foretage ændringer i udbudsmaterialet, efter det er offentliggjort. Udgangspunktet er, at ordregiver ikke frit vil kunne ændre i udbudsmaterialet. Man skal se på karakteren af ændringen og vurdere, om en ændring er en væsentlig ændring eller en ændring af et grundlæggende element. En væsentlig ændring i udbudsmaterialet er en ændring, der medfører, at ansøgerne eller tilbudsgiverne skal bruge yderligere tid til at forstå og svare tilstrækkeligt på udbudsmaterialet. Væsentlige ændringer kan fx være nye oplysninger, der skal tilføjes i udbudsmaterialet. Væsentlige ændringer betyder, at der skal sættes en ny frist. Der er ikke noget tidsmæssigt krav om, hvornår ændringen skal være foretaget for at udløse en ny frist. Er en ændring væsentlig, skal ordregiver forlænge fristen for modtagelse af ansøgninger eller tilbud, uanset hvornår i udbudsproceduren den væsentlige ændring foretages. Uvæsentlige ændringer er modsat ændringer, der har en sådan karakter, at de ikke påvirker den tid, som ansøger eller tilbudsgiver skal bruge på at udarbejde ansøgning eller tilbud. Derudover kan uvæsentlige ændringer heller ikke have påvirket potentielle ansøgeres eller tilbudsgiveres deltagelse i udbuddet eller fordrejet konkurrencen. Uvæsentlige ændringer medfører ikke en pligt til at forlænge fristerne. Der kan ikke foretages ændringer af grundlæggende elementer i et udbudsmateriale i løbet af en udbudsproces. Ændringer af grundlæggende elementer er ændringer, der kan have påvirket potentielle ansøgeres eller tilbudsgiveres deltagelse i udbudsproceduren eller fordrejet konkurrencen, hvis den ændring havde fremgået af den oprindelige procedure. Det vil som udgangspunkt være en ændring af et grundlæggende element, hvis ordregiver ændrer på den offentliggjorte evalueringsmetode, eller hvis ordregiver ændrer på minimumskrav til deltagelse i konkurrence, fx ændring af omsætningskrav til tilbudsgivers virksomhed. Ønsker ordregiver at ændre på grundlæggende elementer, vil man være nødt til at annullere det konkrete udbud. Der henvises til udbudslovens kampagneside hvor der er film om ændringer i udbudsmaterialet. Supplerende oplysninger 280 Ordregiver har mulighed for at fremsende supplerende oplysninger til sit udbudsmateriale, efter materialet er offentliggjort. Dette kan dog i visse situationer indebære, at ansøgnings- 279 Jf. udbudslovens 24, nr. 36, jf. 93, stk. 4, nr. 2, og lovbemærkningerne til udbudslovens Jf. udbudslovens 134.

8 SIDE 162 KAPITEL 7 UDBUDSMATERIALET OG OFFENTLIGGØRELSE eller tilbudsfristen skal forlænges, for at tilbudsgiver får mulighed for at opnå kendskab til de oplysninger, der er nødvendige for at udforme ansøgning eller tilbud. Som eksempel på supplerende oplysninger er spørgsmål fra ansøgere eller tilbudsgivere, som medfører et behov for at sende supplerende oplysninger eller dokumenter ud til ansøgerne eller tilbudsgiverne. Ordregiver må ikke meddele sådanne supplerende oplysninger eller dokumenter senere end seks dage inden ansøgnings- eller tilbudsfristens udløb. Særligt gældende for udbudsprocedurerne offentligt udbud, begrænset udbud og udbud med forhandling efter hasteproceduren er, at supplerende oplysninger og dokumenter til udbudsmaterialet skal meddeles senest fire dage før udløbet af ansøgnings- eller tilbudsfristen til tilbudsgiverne. Ordregiveren skal i overensstemmelse med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet vurdere, om man kan meddele konkrete supplerende oplysninger eller supplerende dokumenter, eller om man er forpligtet til det. Ordregiver kan fx være forpligtet til det, hvis de supplerende oplysninger om udbudsmaterialet sikrer, at ansøgerne eller tilbudsgiverne har de samme oplysninger, eller at de supplerende oplysninger sikrer ens forståelse af udbudsmaterialet. Ordregiver er alene forpligtet til at meddele supplerende oplysninger efter anmodning herom fra en ansøger eller en tilbudsgiver, hvis anmodningen er kommet frem til ordregiver i tide, så ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger. Ved vurderingen af i tide skal man medregne oplysningernes omfang og kompleksitet. Hvis ordregiver har anmodet om supplerende oplysninger i tide, er ordregiver ikke forpligtet til at forlænge fristen, medmindre de supplerende oplysninger kan karakteriseres som væsentlige ændringer, jf. afsnittet ovenfor. Ved forlængelse af fristen for modtagelse af ansøgninger eller tilbud skal den forlængede frist fastsættes i henhold til proportionalitetsprincippet. Dvs. at forlængelsen står i rimeligt forhold til oplysningernes, dokumenternes eller ændringernes betydning og giver tilbudsgiverne en passende tid til at afgive ansøgning eller tilbud. Har man som ordregiver behov for at udsende supplerende oplysninger senere end seks dage før fristens udløb, er man forpligtet til at forlænge fristen, og den skal som minimum forlænges med en ny periode på seks dage. Ordregiveren er i ansøgningsperioden kun forpligtet til at besvare spørgsmål, der er direkte relevante for udarbejdelsen af ansøgningen. Man kan vente til tilbudsperioden med at besvare spørgsmål om de dele af udbudsmaterialet, der har direkte betydning for afgivelse af tilbud. Når man afgiver supplerende oplysninger eller offentliggør supplerende dokumenter, skal ordregiver sikre, at alle ansøgere eller tilbudsgivere får de samme oplysninger på samme tid. Det kan ved et offentligt udbud fx ske ved at gøre oplysningerne tilgængelige på samme sted som det øvrige udbudsmateriale. Ved forlængelse af frister eller ved ændringer eller supplerende oplysninger, der fremgår af udbudsbekendtgørelsen, kan de kun ændres ved, at ordregiveren udfylder og indsender Kommissionens standardformular bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger. Standardformularerne findes på SIMAPs hjemmeside 281. Udbudsbekendtgørelsen offentliggøres herefter i EU-Tidende (TED). 281

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017

BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 BEK nr 1572 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. november 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/08500 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Light Regimet Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Udbudslovens afsnit I Udbudslovens afsnit II Udbudslovens afsnit III Udbudslovens afsnit IV Udbudslovens

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Bilag: Oversigt over valgfrie bestemmelser til implementering og anbefalinger Artikel 18(2) Udbudsprincipper Medlemsstaterne

Læs mere

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Direktiv 2014/24/EU. Del I: Ordregivende myndighed

Specimen. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Direktiv 2014/24/EU. Del I: Ordregivende myndighed Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Udbudsloven efter ét år

Udbudsloven efter ét år Udbudsloven efter ét år Et kritisk syn på udvalgte bestemmelser i loven Dansk Forening for Udbudsret, 19. januar 2017 Jesper Fabricius Advokat, partner Overordnede overvejelser Et overordnet perspektiv

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER - REGLER OG PRAKSIS

DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER - REGLER OG PRAKSIS DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER - REGLER OG PRAKSIS DYNAMISKE INDKØBSSYSTEMER For manden der kun har en hammer, begynder alt at ligne et søm. - Abraham Maslow PLACERING AF DYNAMISK INDKØB I RETTE KONTEKST! UDBUDSPROCEDURE

Læs mere

E-udbud - Hvad og hvorfor? Carina Risvig Hamer Ph.d. Lektor, Juridisk Institut, Syddansk Universitet

E-udbud - Hvad og hvorfor? Carina Risvig Hamer Ph.d. Lektor, Juridisk Institut, Syddansk Universitet E-udbud - Hvad og hvorfor? Carina Risvig Hamer Ph.d. Lektor, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk 1 Agenda 1. Hvad er e-udbud 2. EU s digitale dagsorden for e-udbud 3. DK s digitale

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Kim Lundgaard Hansen René Offersen. Udbudsprocessen. 2. udgave

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Kim Lundgaard Hansen René Offersen. Udbudsprocessen. 2. udgave Kim Lundgaard Hansen René Offersen Udbudsprocessen 2. udgave Kim Lundgaard Hansen og René Offersen Udbudsprocessen 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3851-0 Omslag:

Læs mere

Kommissionens standardskabeloner Vejledning

Kommissionens standardskabeloner Vejledning Kommissionens standardskabeloner Vejledning 2014 Kommissionens standardskabeloner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Danmark-Ikast: Administrative tjenester på boligområdet 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Ikast: Administrative tjenester på boligområdet 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298812-2016:text:da:html -Ikast: Administrative tjenester på boligområdet 2016/S 166-298812 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 11 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:286216-2016:text:da:html Danmark-Grenaa: Isrydning 2016/S 158-286216 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2016-081057 SOFTWARE VERSION: 9.1.8 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98058-2017:text:da:html -Støvring: Vedligeholdelse af arealer 2017/S 053-098058 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_Netty 11/11/2009- ID:2009-131822 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81474-2017:text:da:html Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S 044-081474 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed Vejledende periodisk bekendtgørelse forsyningsvirksomhed Direktiv 2014/25/EU

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

Quick Guide. til. DRs udbudsportal

Quick Guide. til. DRs udbudsportal Quick Guide til DRs udbudsportal Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 Oprettelse som bruger i systemet:... 4 1.2 Find annoncering/udbud... 5 1.3 Vælg udbud... 6 2. Afgivelse af anmodning

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation? Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf.

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363446-2010:text:da:html DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S 238-363446 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136664-2017:text:da:html -København: Møbler 2017/S 072-136664 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I:

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3. Den nye udbudslov og fritvalgsområdet

KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3. Den nye udbudslov og fritvalgsområdet ÆLDRE KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3 Den nye udbudslov og fritvalgsområdet Plancherne fra dagen bliver lagt på www.kl.dk/aeldrekonference2016 Den nye udbudslov og fritvalgsområdet Session

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Denne bekendtgørelse vedrører

Læs mere

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde Version 4.0 af 6. juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. ANVENDELSE AF DET FÆLLES

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«.

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47027098.aspx Ekstern udbuds ID 335357-2014

Læs mere

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer:

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer: BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Partner og advokat Andreas Christensen, Horten 28. januar 2016 NYE REGLER FOR UDBUD side 2 Den nye udbudslov de mest markante ændringer: Ophævelse af annonceringspligten

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Onlinelicitation: http://simap.europa.eu BEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-Århus: Vaskemidler 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Vaskemidler 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:288882-2010:text:da:html DK-Århus: Vaskemidler 2010/S 189-288882 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK UDBUDSLOVEN EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK DELACOURs mini-guide om udbudsloven for ordregivere Side 2 HAR DU STYR PÅ UDBUDSLOVEN? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten. Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.dk Overskrift DK-Horsens: Kontorartikler Dokumenttype 3- Udbud Frist for

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed/enhed I.1) Navn og adresser Sociale og andre specifikke tjenesteydelser

Læs mere

Genlæs og afslut. Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Side 1 af 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Sociale og andre specifikke tjenesteydelser offentlige kontrakter Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov. De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov. De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet 12. marts 2015 1 Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov De fleksible procedurer og adgangen til dialog med markedet 12. marts 2015 2 Peter Moesgaard Kring Konst. chef for Jura & CSR, SKI 12. marts

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_ctrchm 09/06/2011- ID:2011-080764 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013)

Udbudsdirektivet - Temaer. Version 4. Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Dato: 16. april 2014 Udbudsdirektivet - Temaer Version 4 Sag: 13/09174-5 Sagsbehandler: /MRL Notatoversigt: Møde 2: (den 8. oktober 2013) Tema 1: Anvendelsesområde / Grundlæggende bestemmelser Notat 1

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_Regionsyd 13/01/2010- ID:2010-004701 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge.

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge. Alternative tilbud o Alternative tilbud er hvis ordregiver i udbudsbekendtgørelsen har angivet, at der på nogle områder er frihed til, at tilbudsgiverne kan komme med løsninger, som afviger fra det ordregiveren

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud

fremtiden starter her... Gode råd om... udbud fremtiden starter her... Gode råd om... udbud INDHOLD Indledning 3 Før udbuddet går i gang 4 Hvor finder du udbud? 4 Markedsdialog 4 Under udbudsprocesses 4 Udbudsformer 4 Dokumentation 6 Udbudsmaterialet

Læs mere

Rottebekæmpelse i Odense Kommune.

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/41530591.aspx Ekstern udbuds ID 5193-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_ndrachlr NO_DOC_EXT: 2017-083517 SOFTWARE VERSION: 9.5.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: odr@ast.dk

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Onlinelicitation: http://simap.europa.eu BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler?

Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler? Den nye udbudslov Hvad er op og ned i de nye udbudsregler? Oplæg på DI medlemsmøder Februar og Marts 2016 Jesper Fabricius Advokat, partner 1 Hovedpunkter i den nye udbudslov Fem lange 1) Fleksible udbudsformer

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still)

www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still) www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still) Februar 2012 Brug af profylaksebekendtgørelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop anbefalet

Læs mere

Fordele og udfordringer ved ESPD. Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016

Fordele og udfordringer ved ESPD. Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016 Fordele og udfordringer ved ESPD Dansk Forening for Udbudsret den 22. september 2016 UDBUDSDIREKTIVET OM ESPD 2014-Udbudsdirektivets præambel betragtning 84: Mange økonomiske aktører, og ikke mindst SMV'er,

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Telefon: Ordregivende myndighed (såfremt udbuddet er omfattet af direktiv 2004/18/EF)

Telefon: Ordregivende myndighed (såfremt udbuddet er omfattet af direktiv 2004/18/EF) DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29 42 670 E-mail ojs@publications.europa.eu Onlinelicitation httpsimap.europa.eu

Læs mere

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35382-2013:text:da:html DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S 023-035382 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Aktindsigt i udbudssager

Aktindsigt i udbudssager fremtiden starter her... Gode råd om... Aktindsigt i udbudssager INDHOLD Indledning 3 Forskellige regler om aktindsigt 4 Udbudsloven 4 Forvaltningsloven 5 Offentlighedsloven 5 Øvrige regler om aktindsigt

Læs mere

7. OKTOBER Quick Guide til Digitale udbud. Tilbudsgiver. Side 1/7

7. OKTOBER Quick Guide til Digitale udbud. Tilbudsgiver. Side 1/7 Quick Guide til Digitale udbud Tilbudsgiver Side 1/7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG BRUG AF DIGITALE UDBUD... 3 2. FREMSØGNING AF SAMT DELTAGELSE I UDBUD... 3 2.1 Deltagelse i udbud... 4 2.1.1

Læs mere

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:175201-2016:text:da:html Danmark-København: Ingeniørmæssig projektering 2016/S 098-175201 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_freros 08/01/2010- ID:2010-002588 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere