4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud"

Transkript

1 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler hvis ordregiver iagttager 4 hovedbetingelser. Den første betingelse udspringer af dansk ret mens de 3 andre betingelser udspringer af EU s udbudsregler. For udbud som ikke er omfattet af udbudsdirektiverne, er der formentlig videre rammer for brugen af sociale klausuler. Da udbuddet hvis det har grænseoverskridende interesse under alle omstændigheder er underlagt TEUF s prinicpper, kan ordregiver for at være på den sikre side iagttage de 4 hovedbetingelser, som hvis udbuddet er omfattet af udbudsdirektiverne. De 4 hovedbetingelser er følgende: 1. Vilkåret skal afledes af en ordning reguleret i lov eller anden relevant retskilde og være saglig Det er en alment gældende betingelse i dansk ret, at forvaltningens virksomhed skal være legitimeret i lov eller anden retskilde. Endvidere skal de sociale hensyn ordregiver ønsker at tage være saglige, idet offentlige myndigheder kun må forfølge saglige formål. Som udgangspunkt gælder, at hvis ordregiver i sin normale opgavevaretagelse lovligt kan varetage de hensyn, som ønskes fremmet, ved hjælp af egne ansatte, kan ordregiver også lovligt varetage disse hensyn, når opgaven løses af eksterne leverandører. Det er således generelt muligt for ordregiver at indarbejde sociale klausuler i udbud. Det er dog en betingelse, at de ordninger der ønskes fremmet via den sociale klausul skal være reguleret i lov eller anden relevant retskilde. Den sociale klausul skal defineres og afgrænses ud fra de objektive kriterier, der fremgår af den ordning som ønskes fremmet. Persongruppen skal afgrænses entydigt, dels fordi persongruppen skal ligge indenfor grænserne af hjemlen, dels fordi leverandøren har krav på at kende omfanget af sine forpligtelser. Derudover er det en betingelse, at persongruppen defineres objektivt og uafhængigt af bestemte danske ordninger. I modsat fald vil det være en overtrædelse af EU-retten. Konkret skal ordregiver transformere lovteksten eller anden relevant retskilde tekst til en neutral beskrivelse af lovens indhold, således forpligtelsen kan forstås uden et kendskab til loven. Ordregiver skal udtrykkeligt angive, at personer fra lignende udenlandske ordninger accepteres.

2 I forhold til eksempelvis sociale klausuler om uddannelse- og praktikaftaler indebærer denne hovedbetingelse, at klausulen skal være baseret på praktikaftaler i henhold til lov om erhvervsuddannelser og lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. Det skyldes, at det er de to eneste lovregulerede uddannelser med praktikpladser. 2. Vilkåret skal være knyttet til kontraktens udførelse Det er en grundlæggende og ufravigelig betingelse, at krav i form af sociale klausuler skal være knyttet til kontraktens udførelse. Det betyder, at det krav, der stilles til kontraktens gennemførelse, skal angå levering af de tjenesteydelser eller udførelse af de bygge- og anlægsopgaver, som kontrakten vedrører. En betingelse er ikke knyttet til udførelsen af kontrakten, hvis den fx fastsætter: at leverandøren skal have mindst én kvinde ansat i bestyrelsen at leverandøren skal ansætte x antal langtidsledige i forbindelse med udførelse af andre opgaver i virksomheden at et bestemt andel af leverandørens ansatte totalt set skal være elever (praktikanter) at der i øvrigt skal leveres ydelser, som ikke er forbundet med kontraktens udførelse. 3. Vilkåret skal være offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne Det følger af udbudsdirektiverne, at en social klausul skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne. Klausulen skal være klart og gennemsigtigt beskrevet Vilkåret bør dog som udgangspunkt fremgå af udbudsbekendtgørelsen, når der er tale om et begrænset udbud. Det skyldes, at potentielle leverandører bør have kendskab til den sociale forpligtelse inden ansøgning om prækvalifikation, da forpligtelsen skal accepteres af den leverandør, som vinder udbuddet. Herved kanleverandøren tage højde for den sociale forpligtelse allerede i forbindelse med sin beslutning om, hvorvidt denne ønsker at deltage i udbuddet. En social klausul kan være et væsentligt kontraktretligt krav, som kan afholde nogle leverandører fra at byde. Angiver ordregiver den sociale klausul i udbudsmaterialet bør det ske i et udkast til kontrakt og ikke et vilkårligt sted i udbudsmaterialet. Herved gøres der særligt opmærksom på, at der er tale om et vilkår, som 2

3 tilbudsgiveren forpligter sig til at opfylde i forbindelse med kontraktens udførelse. 4. Vilkåret skal overholde TEUF s regler og grundlæggende principper Vilkåret skal være i overensstemmelse med anden EU-lovgivning. Kravet skal bl.a. overholde traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde s (TEUF) grundlæggende regler og principper om de fri bevægeligheder og de principper, der kan udledes heraf herunder principperne om proportionalitet, gennemsigtighed, ligebehandling og ikke-diskrimination. I praksis indebærer TEUF s regler og principper en række begrænsninger i spillerummet for den ordregiver, der ønsker at anvende sociale klausuler. Lovligheden af en social klausul skal derfor vurderes fra sag til sag. TEUF medfører i forhold til brugen af sociale klausuler bl.a. at: Ikke-diskrimination og ligebehandling Ordregiver kan ikke lovligt fastsætte et kontraktvilkår, som i realiteten kun kan opfyldes af nationale leverandører, eller som det er vanskeligere for leverandører fra andre EU-lande at opfylde. Vilkåret må ikke henvise til bestemte danske ordninger (den ordning der ønskes fremmet) som eneste mulighed for at opfylde den sociale klausul. Ordregiver er forpligtet til at acceptere ydelser, som leveres af leverandører fra andre medlemslande, når disse ydelser kan sidestilles med dem, der leveres fra ordregiverens hjemland. Ordregiver skal derfor som udgangspunkt acceptere ydelser, der svarer til de danske ydelser, og som lever op til de legitime krav, som ordregiver har fastsat i udbudsmaterialet. Som eksempel kan nævnes, at ordregiver i forhold til sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler skal acceptere at leverandøren ansætter elever fra sit hjemland eller andre EU-lande omfattet af ordninger som har et uddannelsesmæssigt formål. At klausulen kan opfyldes, ved hjælp af egne elever eller elever fra andre EU-lande skal fremgå af klausulen. Persongruppen skal defineres entydigt, objektivt og uafhængigt af bestemte danske ordninger, så klausulen kan læses uafhængig af henvisninger til et dansk lovgrundlag eller anden relevant retskilde. Vilkåret skal udformes således, at vilkårene skal opfyldes ensartet, uanset hvilken leverandør der vinder udbuddet, og uanset om leverandøren er en stor eller lille virksomhed. Ordregiver må eksempelvis ikke udforme en 3

4 klausul om uddannelse- og praktikaftaler således, at små virksomheder vil kunne nøjes med at oprette færre praktikpladser end store virksomheder. Proportionalitet Princippet om proportionalitet indebærer bl.a., at en ordregiver ikke må stille krav til en tilbudsgiver, som er uegnede eller går ud over, hvad der er nødvendigt i forhold til kontraktens udførelse. De forpligtelser, en social klausul pålægger tilbudsgiveren, skal derfor vurderes i forhold til den udbudte opgave. Det er ikke muligt udtømmende at liste de forhold op, der skal indgå i ordregivers vurdering af om et givet kontraktvilkår er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Om vilkåret er proportionalt vil altid bero på en konkret vurdering i det konkrete udbud. Proportionalitetsprincippet indebærer, at vilkåret skal vurderes i forhold til den udbudte opgave og dermed, at vilkåret skal have tilknytning til kontraktens udførelse. Først og fremmest skal ordregiver vurdere, om kontrakten er egnet til at fremme det sociale hensyn, der ønskes fremmet. Det vil eksempelvis i forbindelse med social klausul om uddannelses- og praktikaftaler ikke være proportionalt at stille krav om ansættelse af elever, hvis den konkrete kontrakt ikke nødvendiggør arbejdsopgaver, der ikke er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler. Ordregiver skal se på kontraktens tidsmæssige udstrækning ved fastlæggelsen af hvor lang tid tilbudsgiveren skal være forpligtet af vilkåret. Proportionalitetsprincippet indebærer, at en social klausul ikke må forpligte tilbudsgiveren i længere tid end den pågældende kontrakts løbetid. Går den social klausul på, at der ønskes personer ansat fra en særlige persongruppe, eksempelvis elever, skal antallet af elever der skal beskæftiges under kontraktens udførelse være proportional med den konkrete opgaves art og størrelse. Kontraktværdien og den samlede lønsum kan være indikatorer for, om og i givet fald - hvor mange elever, der kan stilles krav om. Gennemsigtighed I forhold til sociale klausuler indebærer gennemsigtighedsprincippet, at der klausulen skal være klart beskrevet i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne, således at potentielle leverandører kender omfanget af det sociale vilkår, jf. også hovedbetingelse 3. Udover at overholde TEUF skal kontraktvilkåret også være i overensstemmelse med EU-lovgivningen generelt, herunder EU s sociallovgivning. 4

5 For en beskrivelse af de retlige rammer for anvendelsen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler se vedhæftede link. Udførelse af kontrakten i ordregiverens land ( eksportforbud ) Ifølge Kommissionen (Sociale hensyn ved indkøb 2011, side 45) er offentlige kontrakter om bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser den bedte mulighed for en ordregivende myndighed til at anvende sociale klausuler vedrørende kontraktens udførelse. Kommissionen finder det vanskeligere at indføre kontraktvilkår vedrørende udførelsesformen (dvs. selve produktionen) i forbindelse med vareindkøbskontrakter (hvor det er almindeligt at produktionen foregår i leverandørens hjemland). Det hænger sammen med, at indførelse af bestemmelser, der kræver ændring af organisationen, strukturen eller politikken i en virksomhed, der er etableret i en anden medlemsstat, kan være diskriminerende eller udgøre en uberettiget hindring for samhandlen. Kommissionens bemærkninger taget i betragtning, må kerneområdet for sociale klausuler som udgangspunkt være udbud af bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter, hvor den udbudte opgave udføres her i landet dvs. hvor leverandøren eller dennes ansatte fysisk indfinder sig på stedet for at udføre den udbudte opgave for ordregiveren. 5

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse

Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse Dato: 6. februar 2013 Sag: OK-12/16598-4 Vejledning om klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Indledning I dag står ca. 4.300 elever uden en praktikplads. Det er en uholdbar

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder Vejledning Juni 2014 Foreløbig udgave Ved optagelse på www.retsinfo.dk er det versionen på Retsinfo,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Fælles retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet

Fælles retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet Fælles retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet Version 2.1 10. april 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Forpligtelser ved udbud af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 K E N D E L S E Konsortiet Promentum - Factor3 - Stuhr Rådgivning v/promentum A/S (selv) mod Moderniseringsstyrelsen (advokat

Læs mere

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning

Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler. Vejledning Sortimentsudbud gennem brug af rammeaftaler Vejledning 2014 aftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-566-6

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere