BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING"

Transkript

1 2013

2 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej Valby Tlf.: Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Marts 2013 (2. version)

3 SIDE 3 Oversigt over udbudsreglerne Udbudsreglerne skal bidrage til at skabe EU s indre marked for kontrakter, som ordregivende myndigheder ( ordregivere ) indgår med eksterne leverandører. Udbudsreglerne består af henholdsvis EU-regler og nationale regler. EU s udbudsregler og de nationale regler skal helt overordnet sikre, at alle virksomheder har lige adgang til offentlige kontrakter, og at det offentlige køber bedst og billigst. EU's udbudsregler er:» Regler og grundlæggende principper i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ( TEUF )» Udbudsdirektivet (2004/18/EF), der gælder for de fleste kontrakter indgået af den offentlige sektor (over en vis værdi)» Forsyningsvirksomhedsdirektivet (2004/17/EF), der gælder, når forsyningsvirksomheder inden for vand-, energi-, post- og transportsektorerne tildeler kontrakter (over en vis værdi) De nationale regler er:» Tilbudslovens regler om bygge- og anlægskontrakter (afsnit I)» Tilbudslovens regler om vare- og tjenesteydelseskontrakter (afsnit II) Udbudsreglerne kan overordnet set illustreres således: Udbudsreglerne kan overordnet set illustreres således: Denne vejledning giver et kort overblik over tilbudslovens regler om vare- og tjenesteydelseskontrakter og indeholder en introduktion til TEUFs regler og principper.

4 SIDE 4 TEUFs regler og grundlæggende principper TEUFs regler om fri bevægelighed, herunder fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser og den fri etableringsret, gælder for offentlige kontrakter. TEUFs regler om fri bevægelighed forbyder først og fremmest, at ordregivere forskelsbehandler leverandører fra andre EUlande, herunder for eksempel ved at opstille vilkår, som er vanskeligere at opfylde for leverandører fra andre EU-lande. Hvad er TEUFs grundlæggende principper? Offentlige kontrakter er underlagt TEUFs grundlæggende principper om blandt andet ligebehandling, ikke-diskrimination, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed. Princippet om ligebehandling: Princippet indebærer overordnet set, at alle leverandører skal have lige muligheder for at konkurrere om en offentlig kontrakt. Det betyder for eksempel, at en ordregiver ikke under udbudsprocessen må stille én tilbudsgiver bedre end de andre tilbudsgivere. Princippet udspringer af en grundlæggende betragtning om, at ensartede situationer ikke må behandles forskelligt, medmindre det er sagligt begrundet. Princippet om ikke-diskrimination: Princippet indebærer for eksempel, at ordregiver ikke må stille krav om, at ydelsen kun kan opfyldes af tilbudsgivere, der har hjemsted eller forretningssted i Danmark. Princippet om gensidig anerkendelse: Princippet indebærer, at ordregiver er forpligtet til at acceptere eksamensbeviser, certifikater og anden dokumentation fra andre medlemsstater som dokumentation for en økonomisk aktørs kvalifikationer eller for et produkt/ydelses egenskaber. Princippet om proportionalitet: Princippet indebærer for eksempel, at der skal være sammenhæng mellem de krav, der stilles til tilbudsgivernes kvalifikationer, og den udbudte kontrakt. Princippet om gennemsigtighed: Princippet indebærer, at der skal være offentlighed om ordregivers udbud af kontrakter. Desuden indebærer princippet, at der skal være offentlighed om selve udbudsprocessen, herunder vilkårene for indkøbet. Hvad betyder TEUF for kontrakter, der ikke er omfattet af udbudsdirektiverne? Det følger af traktatens almindelige regler om fri bevægelighed og det grundlæggende princip om gennemsigtighed, at en ordregiver skal skabe konkurrence om kontrakter, der har en klar grænseoverskridende interesse og dermed har betydning for det indre marked. TEUFs regler og principper gælder, uanset om kontraktens værdi ligger under udbudsdirektivernes tærskelværdi, og uanset om der er tale om en ydelse, hvor der ikke er udbudspligt, for eksempel en bilag B-tjenesteydelse. Kontrakten skal blot have en klar grænseoverskridende interesse. Om en kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse, beror på ordregivers konkrete vurdering. Ved vurderingen skal der blandt andet lægges vægt på kontraktens genstand og anslåede værdi, forholdene i den pågældende branche, herunder markedets størrelse, struktur og handelspraksis samt det geografiske sted, hvor kontrakten skal udføres.

5 SIDE 5 Hvis kontrakten har en klar grænseoverskridende interesse, skal ordregiver sikre, at der er en passende grad af offentlighed om kontrakten. Den offentlige indkøber er ikke nødvendigvis forpligtet til at afholde et udbud, men ved kontrakttildelingen skal der være en gennemsigtighed, som gør det muligt for en virksomhed i en anden medlemsstat at få adgang til de nødvendige oplysninger om kontrakten, før den tildeles. Gennemsigtigheden skal være til stede, så en virksomhed i en anden medlemsstat har en reel mulighed for at tilkendegive sin interesse for kontrakten, hvis virksomheden ønsker det.» Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne, kapitel 1, indeholder yderligere information om TEUFs principper.» Kommissionen har afgivet en fortolkningsmeddelelse om de EU-regler, der finder anvendelse på tildelingen af kontrakter, som ikke eller kun delvis er omfattet af udbudsdirektiverne (KOM C 179/02). Meddelelsen kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside,

6 SIDE 6 Annoncering af vare- og tjenesteydelseskontrakter Tilbudsloven indeholder regler om, hvordan en ordregiver skal gå frem, når ordregiveren vil indgå kontrakt om køb af varer og bilag A-tjenesteydelser (lovens afsnit II). Reglerne i tilbudsloven betyder overordnet set, at ordregivere skal annoncere deres indkøb af varer og bilag A-tjenesteydelser, før de indgår en kontrakt med en værdi, som overstiger kr. eksklusiv moms, men som er under tærskelværdien i udbudsdirektivet. Formålet med annonceringspligten er at styrke konkurrencen om offentlige kontrakter, uden at der samtidig indføres detaljerede og ressourcekrævende procedureregler. Tilbudslovens annonceringspligt bidrager til at udmønte EU-traktatens regler og grundlæggende principper. I denne pjece får du svar på følgende spørgsmål:» Hvilke ordregivere er omfattet af annonceringspligten?» Hvilke kontrakter er omfattet af annonceringspligten?» Skal der altid gennemføres annoncering?» Hvilke procedureregler gælder for annoncering?» Hvad skal annoncen indeholde?» Hvor skal annoncen offentliggøres?» Hvilke krav skal ordregiver opfylde efter annonceringen?

7 SIDE 7 1. Hvilke ordregivere er omfattet af annonceringspligten? Annonceringspligten omfatter de samme myndigheder, som er omfattet af udbudsdirektivet. Det vil sige statslige, regionale og lokale myndigheder, herunder kommuner, samt de såkaldte offentligretlige organer. Offentligretlige organer et særligt begreb, der bruges i udbudsretlig sammenhæng. Om der er tale om et offentligretligt organ, beror på en konkret vurdering og afhænger af flere forhold:» Organet skal have nær tilknytning til det offentlige. Den nære tilknytning kan bestå i, at den overvejende del af driften finansieres ved offentlig støtte, eller at flertallet i bestyrelsen er udpeget af det offentlige.» Organet skal have til opgave at udføre opgaver for almenvellet. Desuden skal organet have opgaver, som ikke udføres med en forretningsmæssig tilgang. Hvis en virksomhed drives på et rent forretningsmæssigt grundlag, skal den altså ikke følge udbudsreglerne, bare fordi den er offentligt ejet. Eksempler på offentligretlige organer er: Danmarks Radio, TV2, Danmarks Nationalbank, Statens og Kommunernes Indkøbsservice og De Almene Boligorganisationer. En kontrakt er ikke omfattet af tilbudsloven, hvis den indgås til brug for virksomhed, der er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet. Kontrakter, der indgås af ordregivere eller offentligretlige organer på forsyningsvirksomhedsområdet, skal derfor ikke annonceres.» Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne, kapitel 2, indeholder en nærmere beskrivelse af, hvilke ordregivere der er omfattet af udbudsreglerne.» I udbudsdirektivets bilag III kan du finde en ikke-udtømmende fortegnelse over offentligretlige organer i Danmark. Fortegnelsen er også relevant i tilfælde, hvor kontraktens værdi er under udbudsdirektivets tærskelværdi.» Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til annonceringspligten efter tilbudslovens afsnit II indeholder i kapitel 1 en beskrivelse af, hvilke ordregivere der er omfattet af annonceringspligten.

8 SIDE 8 2. Hvilke kontrakter er omfattet af annonceringspligten? Indkøb af varer og bilag A-tjenesteydelser Tilbudsloven finder anvendelse, når en ordregiver indgår en gensidigt bebyrdende aftale med en anden juridisk enhed om køb af varer og bilag A-tjenesteydelser. Tilbudslovens annonceringspligt gælder for alle indkøb af varer og bilag A-tjenesteydelser, der ikke er omfattet af krav om EU-udbud. Annonceringspligten gælder, hvis den samlede værdi af et indkøb i kontraktperioden overstiger kr. eksklusiv moms, men er under tærskelværdien i udbudsdirektivet. Kontraktværdien skal beregnes på samme måde, som når ordregiver beregner en kontraktværdi, hvor EU-udbud kan komme på tale. Læs nærmere om beregningsreglerne for EU-udbud i pjecen Bliv klogere på EU-udbud. Annonceringspligten gælder uafhængig af, hvordan ordregiver har valgt at organisere sig internt. Hvis ordregiver har valgt at dele en kontrakt op i flere mindre dele, kan sammenhængen mellem disse delkontrakter betyde, at indkøbene skal annonceres også selvom værdien af den enkelte delkontrakt ikke overstiger kr. eksklusiv moms. Hvad gælder for kontrakter med en værdi under kr. og for kontrakter om bilag B-ydelser? Annonceringspligten gælder ikke for varer og tjenesteydelseskontrakter, der har en anslået værdi på kr. eksklusiv moms eller derunder, og for kontrakter om bilag B-ydelser Kontrakter med en værdi på kr. eller derunder og kontrakter om bilag B-ydelser kan imidlertid være omfattet af TEUFs grundlæggende regler og principper, hvis de har en klar grænseoverskridende interesse. I indledningen til denne pjece kan du læse mere om TEUFs regler og principper. Hvad gælder for bilag A-tjenesteydelser og varer? Tjenesteydelser opdeles i henholdsvis A- og B-tjenesteydelser som angivet i udbudsdirektivets bilag II. Kun tjenesteydelser, der hører under bilag II A, er annonceringspligtige. Annonceringspligten gælder ikke for indkøb af varer og bilag II A-tjenesteydelser, der overskrider udbudsdirektivets tærskelværdier. Når tærskelværdierne i udbudsdirektivet er nået, er det alene udbudsdirektivets regler, der gælder. I pjecen Bliv klogere på EU-udbud kan du læse mere om bilag II A- og II B-tjenesteydelser, og om hvilke kontrakter der er omfattet af udbudsdirektivet.» Du kan læse om tærskelværdier og kontraktberegning i pjecen Offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser fakta om tærskelværdier og kontraktberegning, der er udgivet af SKI og Konkurrencestyrelsen i 2006.» Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne, jf. afsnit 4, indeholder nærmere oplysninger om beregning af kontraktværdi.

9 SIDE 9» Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til annonceringspligten efter tilbudslovens afsnit II indeholder i kapitel 2 yderligere oplysninger om, hvilke kontrakter der er omfattet af annonceringspligten.

10 SIDE Skal der altid gennemføres annoncering? Annonceringspligten er et supplement til EU s udbudsdirektiv. De kontrakter, der er undtaget fra udbudsdirektivets regler, er også undtaget fra annonceringspligten, selvom kontraktværdien overstiger kr. eksklusiv moms. I pjecen Bliv klogere på EU-udbud kan du læse mere om, hvilke undtagelser der gælder for udbudspligten i henhold til udbudsdirektivet. Hvornår gælder annonceringspligten ikke? Overordnet set er der en række kontrakter, hvor annonceringspligten ikke gælder. Det drejer sig for eksempel om:» Direktivmæssigt undtagne kontrakter ( 15 a, stk. 3)» Delkontrakter ( 15 a, stk. 3),» Kontrakter, der kan indgås efter proceduren udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse ( 15 c, stk. 2)» Fortrolige kontrakter ( 15 c, stk. 3)» Kontrakter, der indgås på basis af en allerede etableret (lovlig) rammeaftale» Inhouse kontrakter Direktivmæssigt undtagne kontrakter I udbudsdirektivets artikel står der, hvilke kontrakter der ikke er omfattet af udbudsdirektivet. Det drejer sig for eksempel om koncessionskontrakter om tjenesteydelser og kontrakter om for eksempel arbejdsaftaler, forskning og udvikling. Delkontrakter Delkontrakter, som de er defineret i udbudsdirektivet, er undtaget annonceringspligten. Det betyder, at en delkontrakt, der kan undtages udbudspligt efter udbudsdirektivet, ikke bliver omfattet af annonceringspligten, blot fordi den isoleret set overstiger kr. eksklusiv moms. Der gælder nærmere betingelser for, hvornår en delkontrakt er undtaget udbudspligt. Du kan læse mere om dette i pjecen Bliv klogere på EU-udbud. Kontrakter indgået efter proceduren udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse Kontrakter, der er indgået i henhold til udbudsdirektivets regler om udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse (artikel 31), er undtaget annonceringspligten. Disse regler i udbudsdirektivet udgør undtagelser i forhold til udgangspunktet om udbudspligt. Derfor kan reglerne kun anvendes i de særlige situationer, der er opregnet i udbudsdirektivet. Fortrolige kontrakter Fortrolige kontrakter er ikke omfattet af annonceringspligten, hvis fortrolighed er påkrævet på grund af kontraktens særlige karakter. Det beror på en konkret vurdering, om kontrakten er fortrolig.

11 SIDE 11 Kontrakter indgået på basis af en allerede etableret (lovlig) rammeaftale Kontrakter, der indgås på baggrund af en allerede etableret (lovlig) rammeaftale, er ikke omfattet af annonceringspligten. Det skyldes, at annonceringspligten anses for opfyldt, da indgåelsen af selve rammeaftalen blev annonceret. Inhouse kontrakter Annonceringspligten gælder ikke for køb, som en ordregiver foretager internt (inhouse). Det skyldes, at ordregiveren i så tilfælde ikke tildeler kontrakten til en selvstændig økonomisk aktør. Kontrakter, som ordregiveren indgår med en selvstændig økonomisk aktør, kan i visse situationer undtages annonceringspligten med henvisning til, at kontrakten er tildelt inhouse. Det forudsætter dog for det første, at ordregiveren underkaster den selvstændige økonomiske aktør en kontrol, der svarer til den kontrol, som ordregiveren fører med sine egne tjenestegrene. For det andet skal den selvstændige økonomiske aktør udføre hovedparten af sin virksomhed sammen med den eller de ordregivere, den kontrolleres af.» Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til annonceringspligten efter tilbudslovens afsnit II indeholder i kapitel 3 en nærmere beskrivelse af undtagelserne til annonceringspligten.» Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne indeholder yderligere oplysninger om blandt andet delkontrakter, jf. kapitel 4, og om udbud med forhandling efter art. 31, jf. kapitel 6.

12 SIDE Hvilke procedureregler gælder for annoncering? Reglerne om annonceringspligt skal skabe gennemsigtighed om offentlige indkøb uden samtidigt at indføre administrativt tunge procedurekrav. Ordregiver er frit stillet til at tilrettelægge og gennemføre proceduren, som ordregiver finder det hensigtsmæssigt. Ordregiver skal dog sørge for, at tilbudsgivere bliver udvalgt på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier. Ordregiver skal også sørge for, at tilbudsgiverne ikke bliver forskelsbehandlede. Ordregiver er under alle omstændigheder bundet af de almindelige udbudsretlige principper ved indgåelse af en kontrakt, herunder blandt andet principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Selvom udbudsdirektivets regler ikke gælder, er der ikke noget til hinder for, at ordregiver følger procedurerne i direktivet helt eller delvist. Uanset hvordan proceduren tilrettelægges, skal ordregiveren sørge for, at der er gennemsigtighed, og at alle interesserede virksomheder behandles fair og lige og har adgang til de samme oplysninger om tildelingsprocessen. Det giver virksomhederne de samme vilkår, når de udarbejder deres tilbud.» Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til annonceringspligten efter tilbudslovens afsnit II indeholder i kapitel 4 en nærmere beskrivelse af, hvilke procedureregler der gælder ved udbud efter tilbudsloven. Kapitel 7 indeholder en beskrivelse af procedureformerne.

13 SIDE Hvad skal annoncen indeholde? Selvom annonceringspligten ikke indebærer komplicerede procedurekrav, er der, for at sikre gennemsigtigheden og en ensartet annoncering, visse krav til annoncens udformning. Annoncen skal som minimum indeholde:» En beskrivelse af opgaven» Kontaktoplysninger» Fristen for, hvornår tilbud eller anmodninger om deltagelse senest skal være modtaget» Adressen, hvortil tilbud eller anmodninger om deltagelse skal sendes» Kriterier for tildeling af kontrakten Formålet med kravene er, at potentielle tilbudsgivere får tilstrækkelige informationer til at vurdere, om de vil byde på opgaven. Det er op til ordregiver at vurdere, hvor omfattende beskrivelsen af opgaven skal være. Ordregiver kan supplere annoncen med materiale, der beskriver opgaven mere uddybende og indeholder yderligere oplysninger om for eksempel krav til tilbudsgivere og processen for tildeling. Hvilke frister skal gælde? Tilbudsloven indeholder ikke regler om minimumsfrister. Ordregiver kan derfor som hovedregel frit fastsætte en frist for, hvornår anmodninger om deltagelse og tilbud senest skal være indleveret. Ordregiver skal dog ved fristfastsættelsen sikre, at ansøgere og tilbudsgivere behandles lige. Hvilke krav kan der stilles til tilbudsgivere? Tilbudsloven indeholder ikke regler om, hvilke krav ordregiveren kan stille til tilbudsgiverne. Tilsvarende er der ikke regler for, hvilken dokumentation en ordregiver kan kræve, at tilbudsgiverne leverer. Det er derfor op til ordregiver at fastsætte, hvilke krav der skal stilles til tilbudsgiverne, og hvilken dokumentation der i den sammenhæng er nødvendig. Ordregiver skal blot sørge for, at tilbudsgiverne bliver udvalgt på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier. Hvordan skal kriterier for tildeling udformes? Ordregiver kan som udgangspunkt frit bruge de kriterier for tildeling af opgaven, der findes nødvendige og relevante. Ordregiveren kan vælge at bruge de tildelingskriterier, der kendes fra udbudsdirektivet ( laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud ). Ordregiver er dog ikke forpligtet hertil. Kriterierne skal blot være saglige og objektive og dermed egnede til at identificere det bedste tilbud.» Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til annonceringspligten efter tilbudslovens afsnit II indeholder i kapitel 5 en nærmere beskrivelse af annonceringens indhold.

14 SIDE Hvor skal annoncen offentliggøres? Alle danske ordregivere skal fra 1. april 2012 benytte udbudsplatformen Udbud.dk, når de annoncerer indkøb af varer og tjenesteydelser, der er omfattet af tilbudslovens annonceringspligt. Udbud.dk er en elektronisk udbudsplatform, der har til formål at samle alle danske ordregiveres annonceringer af indkøb af varer og tjenesteydelser, der er omfattet af tilbudslovens annonceringspligt. Pligten til at benytte Udbud.dk følger af bekendtgørelse om ordregiveres annoncering af offentlige vare- og tjenesteydelseskontrakter på den centrale udbudsplatform. Reglerne indebærer, at følgende offentlige kontrakter skal annonceres på Udbud.dk:» Vareindkøbskontrakter, hvis værdi overstiger kr. eksklusiv moms, men er mindre end de aktuelle tærskelværdier i udbudsdirektivet.» Tjenesteydelseskontrakter omfattet af udbudsdirektivets bilag II A, hvis værdi overstiger kr. eksklusiv moms, men er mindre end de aktuelle tærskelværdier i udbudsdirektivet. Offentlige ordregivere kan vælge at bruge Udbud.dk til at offentliggøre:» EU-udbud, som ellers normalt offentliggøres i EU-Tidende og TED-databasen. Udbud.dk sender udbudsbekendtgørelsen til det europæiske Publikationskontor med henblik på offentliggørelse i EU-Tidende og TED-databasen.» Tjenesteydelseskontrakter omfattet af udbudsdirektivets bilag II B.» Licitationer af bygge- og anlægsopgaver efter tilbudsloven.» Vare- og tjenesteydelseskontrakter på kr. eksklusiv moms eller derunder.» Du kan læse mere om udbudsplatformen udbud.dk på På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, kan du finde reglerne om udbud.dk, dvs. bekendtgørelsen om ordregiveres annoncering af offentlige vare- og tjenesteydelseskontrakter på den centrale udbudsplatform.» Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til annonceringspligten efter tilbudslovens afsnit II indeholder i kapitel 6 en beskrivelse af, hvor annoncen skal offentliggøres.

15 SIDE Hvilke krav skal ordregiver opfylde efter annonceringen? Hvordan udvælges tilbudsgiverne? Ordregiver har ikke pligt til, men kan vælge at gennemføre en prækvalifikation. Prækvalifikation indebærer, at ordregiver indledningsvis godkender, hvem der kan byde på opgaven. Hvis ordregiver gennemfører en prækvalifikationsfase, skal ordregiver, når ansøgningsfristen er udløbet, bedømme, om de afgivne ansøgninger opfylder de opstillede egnethedskrav. Udvælgelsen skal ske på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier samt under overholdelse af ligebehandlingsprincippet. Hvordan bedømmes tilbuddene? Når fristen for at indgive tilbud er udløbet, skal ordregiver bedømme, om ordregivers krav til tilbuddene er overholdt. Ordregiver skal for eksempel se på, om tilbuddene er modtaget inden for den fastsatte tidsfrist. Herefter tildeler ordregiver kontrakten til det bedste tilbud på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier samt under overholdelse af ligebehandlingsprincippet. Ordregiver skal hurtigst muligt og samtidigt underrette alle tilbudsgivere om, hvilken afgørelse der er truffet angående ordretildelingen. I det omfang en forbigået tilbudsgiver anmoder herom, skal ordregiver give en begrundelse for, hvorfor den pågældende tilbudsgivers tilbud er forkastet. Gælder der en standstill forpligtelse? Der gælder ikke en standstill-forpligtelse for ordregiver i forbindelse med indgåelse af kontrakter, der tildeles efter tilbudsloven. Kontrakten kan derfor underskrives umiddelbart efter, at den er blevet tildelt. Ordregiver kan vælge at afholde en frivillig standstill periode og lade der gå et antal dage, inden kontrakten underskrives.» Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til annonceringspligten efter tilbudslovens afsnit II indeholder i kapitel 8 en beskrivelse af reglerne for tilbudsgivernes egnethed og udelukkelse af tilbudsgivere. Kapitel 9 indeholder en beskrivelse af reglerne for kontrakttildeling og underretning.

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere