Bliv klogere på ANNONCERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bliv klogere på ANNONCERING"

Transkript

1 Bliv klogere på ANNONCERING

2 Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: Tryk ISBN: Oplag: 500 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: April 2012

3 SIDE 3 Oversigt over udbudsreglerne Udbudsreglerne skal bidrage til at skabe EU s indre marked for kontrakter, som ordregivende myndigheder ( ordregivere ) indgår med eksterne leverandører. Udbudsreglerne består af henholdsvis EU-regler og nationale regler. EU s udbudsregler og de nationale regler skal helt overordnet sikre, at alle virksomheder har lige adgang til offentlige kontrakter, og at det offentlige køber bedst og billigst. EU s udbudsregler er: Regler og grundlæggende principper i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ( TEUF ) Udbudsdirektivet (2004/18/EF), der gælder for de fleste kontrakter indgået af den offentlige sektor (over en vis værdi) Forsyningsvirksomhedsdirektivet (2004/17/EF), der gælder, når forsyningsvirksomheder inden for vand-, energi-, post- og transportsektorerne tildeler kontrakter (over en vis værdi) De nationale regler er: Tilbudslovens regler om bygge- og anlægskontrakter (afsnit I) Tilbudslovens regler om vare- og tjenesteydelseskontrakter (afsnit II) Udbudsreglerne kan overordnet set illustreres således: EU-UDBUD ANNONCERING EU-TRAKTATEN LICITATION Denne vejledning giver et kort overblik over tilbudslovens regler om vareog tjenesteydelseskontrakter og indeholder en introduktion til TEUFs regler og principper.

4 SIDE 4 TEUFs regler og grundlæggende principper TEUFs regler om fri bevægelighed, herunder fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser og den fri etableringsret, gælder for offentlige kontrakter. TEUFs regler om fri bevægelighed forbyder først og fremmest, at ordregivere forskelsbehandler leverandører fra andre EU-lande, herunder for eksempel ved at opstille vilkår, som er vanskeligere at opfylde for leverandører fra andre EU-lande. Hvad er TEUFs grundlæggende principper? Offentlige kontrakter er underlagt TEUFs grundlæggende principper om blandt andet ligebehandling, ikke-diskrimination, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed. Princippet om ligebehandling: Princippet indebærer overordnet set, at alle leverandører skal have lige muligheder for at konkurrere om en offentlig kontrakt. Dette betyder for eksempel, at en ordregiver ikke under udbudsprocessen må stille én tilbudsgiver bedre end de andre tilbudsgivere. Princippet udspringer af en grundlæggende betragtning om, at ensartede situationer ikke må behandles forskelligt, medmindre det er sagligt begrundet. Princippet om ikke-diskrimination: Princippet indebærer for eksempel, at en ordregiver ikke må stille krav om, at ydelsen kun kan opfyldes af tilbudsgivere, der har hjemsted eller forretningssted i Danmark. Princippet om gensidig anerkendelse: Princippet indebærer, at en ordregiver er forpligtet til at acceptere for eksempel en tjenesteydelse, som leveres af leverandører fra andre EU-medlemslande, hvis denne tjenesteydelse kan sidestilles med den, der leveres af leverandører fra ordregivers hjemland. Med andre ord skal ordregiver som udgangspunkt acceptere udenlandske ydelser, der svarer til de danske ydelser, og som lever op til de legitime krav, som er fastsat af ordregiveren. Princippet om proportionalitet: Princippet indebærer for eksempel, at en ordregiver ikke må stille krav i udbuddet, som ikke er egnede eller nødvendige i forhold til det, der ønskes indkøbt.

5 SIDE 5 Princippet om gennemsigtighed: Princippet indebærer, at der skal være offentlighed om ordregiveres tildeling af kontrakter. Det betyder, at der skal være offentlighed om selve udbudsprocessen, herunder vilkårene for indkøbet. Dette mål søges opnået gennem udbudsdirektivernes regler om offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse og detaljerede procedurebestemmelser. Hvad betyder TEUF for kontrakter, der ikke er omfattet af udbudsdirektiverne? Det følger af TEUFs almindelige regler om fri bevægelighed og det grundlæggende princip om gennemsigtighed, at en ordregiver skal skabe konkurrence om kontrakter, der har en klar grænseoverskridende interesse og dermed har betydning for det indre marked. TEUFs regler og principper gælder, uanset om kontraktens værdi ligger under udbudsdirektivernes tærskelværdi, og uanset om der er tale om en ydelse, hvor der ikke er udbudspligt, for eksempel en bilag II B tjenesteydelse. Kontrakten skal blot have en klar grænseoverskridende interesse. Om en kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse, beror på ordregivers konkrete vurdering. Ved vurderingen skal der blandt andet lægges vægt på kontraktens genstand og anslåede værdi, forholdene i den pågældende branche, herunder markedets størrelse, struktur og handelspraksis samt det geografiske sted, hvor kontrakten skal udføres. Hvis kontrakten har en klar grænseoverskridende interesse, skal ordregiver sikre, at der er en passende grad af offentlighed om kontrakten. Ordregiver er ikke nødvendigvis forpligtet til at afholde et udbud, men ved kontrakttildelingen skal der være en gennemsigtighed, som gør det muligt for en virksomhed i en anden medlemsstat at få adgang til de nødvendige oplysninger om kontrakten, før den tildeles. Gennemsigtigheden skal være til stede, så en virksomhed i en anden medlemsstat har en reel mulighed for at tilkendegive sin interesse for kontrakten, hvis virksomheden ønsker det. Hvor kan jeg finde yderligere information? Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne, kapitel 1, indeholder yderligere information om TEUFs principper. Kommissionen har afgivet en fortolkningsmeddelelse om de EU-regler, der finder anvendelse på tildelingen af kontrakter, som ikke eller kun delvis er omfattet af udbudsdirektiverne (KOM C 179/02). Meddelelsen kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside,

6 SIDE 6 Annoncering af vare- og tjenesteydelseskontrakter Tilbudsloven indeholder regler om, hvordan en ordregiver skal gå frem, når ordregiveren vil indgå kontrakt om køb af varer og/eller tjenesteydelser (lovens afsnit II). Reglerne i tilbudsloven betyder overordnet set, at ordregivere skal annoncere deres indkøb af varer og tjenesteydelser, før de indgår en kontrakt med en værdi, som overstiger kr. eksklusiv moms. Formålet med annonceringspligten er at styrke konkurrencen om offentlige kontrakter, uden at der samtidig indføres detaljerede og ressourcekrævende procedureregler. Tilbudslovens annonceringspligt bidrager til at udmønte EU-traktatens regler og grundlæggende principper. I denne pjece får du svar på følgende spørgsmål: Hvilke ordregivere er omfattet af annonceringspligten? Hvilke kontrakter er omfattet af annonceringspligten? Skal der altid gennemføres annoncering? Hvilke procedureregler gælder for annoncering? Hvad skal annoncen indeholde? Hvor skal annoncen offentliggøres? Hvilke krav skal ordregiver opfylde efter annonceringen?

7 SIDE 7 1. Hvilke ordregivere er omfattet af annonceringspligten? Annonceringspligten omfatter de samme myndigheder, som er omfattet af udbudsdirektivet. Det vil sige statslige, regionale og lokale myndigheder, herunder kommuner, samt de såkaldte offentligretlige organer. Offentligretlige organer et særligt begreb, der anvendes i udbudsretlig sammenhæng. Om et organ udgør et offentligretligt organ i udbudsreglernes forstand, beror på en konkret vurdering og afhænger af flere forhold: Organet skal være kontrolleret af det offentlige. Kontrollen kan bestå i, at den overvejende del af driften finansieres ved offentlig støtte, eller at flertallet i bestyrelsen er udpeget af det offentlige. Organet skal have til opgave at udføre opgaver for almenvellet. Organet skal altså have opgaver, som ikke udføres med en forretningsmæssig tilgang. Hvis en virksomhed drives på et rent forretningsmæssigt grundlag, skal den ikke følge udbudsreglerne, bare fordi den er offentligt ejet. Eksempler på offentligretlige organer er: Danmarks Radio, TV2, Danmarks Nationalbank, Statens og Kommunernes Indkøbsservice og De Almene Boligorganisationer. En kontrakt er ikke omfattet af tilbudsloven, hvis den indgås til brug for virksomhed, der er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet. Kontrakter, der indgås af ordregivere eller offentligretlige organer på forsyningsvirksomhedsområdet, skal derfor ikke annonceres. Hvor kan jeg finde yderligere information? Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne, kapitel 2, indeholder en nærmere beskrivelse af, hvilke ordregivere der er omfattet af udbudsreglerne. I udbudsdirektivets bilag III kan du finde en ikke-udtømmende fortegnelse over offentligretlige organer i Danmark. Fortegnelsen er også relevant i tilfælde, hvor kontraktens værdi er under udbudsdirektivets tærskelværdi. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning Annonceringspligt- og hvad så nu? indeholder i kapitel 1 oplysninger om hvilke ordregivere, der er omfattet af annonceringspligten.

8 SIDE 8 2. Hvilke kontrakter er omfattet af annonceringspligten? Indkøb af varer og tjenesteydelser Tilbudsloven finder anvendelse, når en ordregiver indgår en gensidigt bebyrdende aftale med en anden juridisk enhed om køb af varer og tjenester. Tilbudslovens annonceringspligt gælder for alle indkøb af varer og tjenesteydelser, der ikke er omfattet af krav om EU-udbud. Annonceringspligten gælder, hvis den samlede værdi af et indkøb i kontraktperioden overstiger kr. eksklusiv moms. Kontraktværdien skal beregnes på samme måde, som når ordregiver beregner en kontraktværdi, hvor EU-udbud kan komme på tale. Læs nærmere om beregningsreglerne for EU-udbud i pjecen Bliv klogere på EU-udbud. Annonceringspligten gælder uafhængig af, hvordan ordregiver har valgt at organisere sig internt. Hvis ordregiver har valgt at dele en kontrakt op i flere mindre dele, kan sammenhængen mellem disse delkontrakter betyde, at indkøbene skal annonceres også selvom værdien af den enkelte delkontrakt ikke overstiger kr. eksklusiv moms. Hvad gælder for kontrakter med en værdi under kr.? Annonceringspligten gælder som overordnet hovedregel ikke for kontrakter, der har en anslået værdi på kr. eksklusiv moms eller derunder. Kontrakter med en værdi på kr. eller derunder kan imidlertid være omfattet af TEUFs grundlæggende regler og principper, hvis de har en klar grænseoverskridende interesse. I indledningen til denne pjece kan du læse mere om TEUFs regler og principper. Hvad gælder for tjenesteydelser og varer? Tjenesteydelser opdeles i henholdsvis A- og B-tjenesteydelser som angivet i udbudsdirektivets bilag II. Alle tjenesteydelser er, hvad enten de hører under bilag II A eller II B, annonceringspligtige. Annonceringspligten gælder ikke for indkøb af varer og bilag II A-tjenesteydelser, der overskrider udbudsdirektivets tærskelværdier. Når tærskelværdierne i udbudsdirektivet er nået, er det alene udbudsdirektivets regler, der gælder.

9 SIDE 9 Annonceringspligten gælder fortsat ved bilag II B-tjenesteydelser, selvom kontraktværdien overstiger tærskelværdierne for EU-udbud. Direktivet gælder således sideløbende med annonceringspligten. Det indebærer, at annonceringspligten suppleres af forpligtelserne i udbudsdirektivet. I pjecen Bliv klogere på EU-udbud kan du læse mere om bilag II A- og II B-tjenesteydelser, og om hvilke kontrakter der er omfattet af udbudsdirektivet. Hvor kan jeg finde yderligere information? Du kan læse om tærskelværdier og kontraktberegning i pjecen Offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser fakta om tærskelværdier og kontraktberegning, der kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne, jf. afsnit 4, indeholder nærmere oplysninger om beregning af kontraktværdi. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning Annonceringspligt og hvad så nu? indeholder i kapitel 2 yderligere oplysninger om, hvilke kontrakter der er omfattet af annonceringspligten. Tilbudslovens annonceringspligt gælder for alle indkøb af varer og tjenesteydelser, der ikke er omfattet af krav om EU-udbud.

10 SIDE Skal der altid gennemføres annoncering? Annonceringspligten er et supplement til EU s udbudsdirektiv. De kontrakter, der er undtaget fra udbudsdirektivets regler, er også undtaget fra annonceringspligten, selvom kontraktværdien overstiger kr. eksklusiv moms. I pjecen Bliv klogere på EU-udbud kan du læse mere om, hvilke undtagelser der gælder for udbudspligten i henhold til udbudsdirektivet. Hvornår gælder annonceringspligten ikke? Overordnet set er der en række kontrakter, hvor annonceringspligten ikke gælder. Det drejer sig for eksempel om: Direktivmæssigt undtagne kontrakter ( 15 a, stk. 3) Delkontrakter ( 15 a, stk. 3), Kontrakter, der kan indgås efter proceduren udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse ( 15 c, stk. 2) Fortrolige kontrakter ( 15 c, stk. 3) Kontrakter, der indgås på basis af en allerede etableret (lovlig) rammeaftale Inhouse kontrakter Direktivmæssigt undtagne kontrakter I udbudsdirektivets artikel står der, hvilke kontrakter der ikke er omfattet af udbudsdirektivet. Det drejer sig for eksempel om koncessionskontrakter om tjenesteydelser og kontrakter om for eksempel arbejdsaftaler, forskning og udvikling. Delkontrakter Delkontrakter, som de er defineret i udbudsdirektivet, er undtaget annonceringspligten. Det betyder, at en delkontrakt, der kan undtages udbudspligt efter udbudsdirektivet, ikke bliver omfattet af annonceringspligten, blot fordi den isoleret set overstiger kr. eksklusiv moms. Der gælder nærmere betingelser for, hvornår en delkontrakt er undtaget udbudspligt. Du kan læse mere om dette i pjecen Bliv klogere på EU-udbud. Kontrakter indgået efter proceduren udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse Kontrakter, der er indgået i henhold til udbudsdirektivets regler om udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse (artikel 31), er undtaget annonceringspligten. Disse regler i udbudsdirektivet udgør undtagelser i

11 SIDE 11 forhold til udgangspunktet om udbudspligt. Derfor kan reglerne kun anvendes i de særlige situationer, der er opregnet i udbudsdirektivet. Fortrolige kontrakter Fortrolige kontrakter er ikke omfattet af annonceringspligten, hvis fortrolighed er påkrævet på grund af kontraktens særlige karakter. Det beror på en konkret vurdering, om kontrakten er fortrolig. Kontrakter indgået på basis af en allerede etableret (lovlig) rammeaftale Kontrakter, der indgås på baggrund af en allerede etableret (lovlig) rammeaftale, er ikke omfattet af annonceringspligten. Det skyldes, at annonceringspligten anses for opfyldt, da indgåelsen af selve rammeaftalen blev annonceret. Inhouse kontrakter Annonceringspligten gælder ikke for køb, som en ordregiver foretager internt (inhouse). Det skyldes, at ordregiveren i så tilfælde ikke tildeler kontrakten til en selvstændig økonomisk aktør.

12 SIDE 12 Kontrakter, som ordregiveren indgår med en selvstændig økonomisk aktør, kan i visse situationer undtages annonceringspligten med henvisning til, at kontrakten er tildelt inhouse. Det forudsætter dog for det første, at ordregiveren underkaster den selvstændige økonomiske aktør en kontrol, der svarer til den kontrol, som ordregiveren fører med sine egne tjenestegrene. For det andet skal den selvstændige økonomiske aktør udføre hovedparten af sin virksomhed sammen med den eller de ordregivere, den kontrolleres af. Hvor kan jeg finde yderligere information? Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning Annonceringspligt og hvad så nu? indeholder i kapitel 3 en nærmere beskrivelse af undtagelserne til annonceringspligten. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne indeholder yderligere oplysninger om blandt andet delkontrakter, jf. kapitel 4, og om udbud med forhandling efter art. 31, jf. kapitel 6.

13 SIDE Hvilke procedureregler gælder for annoncering? Reglerne om annonceringspligt skal skabe gennemsigtighed om offentlige indkøb uden samtidigt at indføre administrativt tunge procedurekrav. Ordregiver er frit stillet til at tilrettelægge og gennemføre proceduren, som ordregiver finder det hensigtsmæssigt. Ordregiver skal dog sørge for, at tilbudsgivere bliver udvalgt på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier. Ordregiver skal også sørge for, at tilbudsgiverne ikke forskelsbehandles. Ordregiver er under alle omstændigheder bundet af TEUFs almindelige principper ved indgåelse af en kontrakt, herunder blandt andet principperne om ikke-diskrimination, ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet forudsat, at kontrakten har en klar grænseoverskridende interesse. Tilbudsloven indeholder ikke regler om minimumsfrister. Ordregiver kan derfor som hovedregel frit fastsætte en frist for, hvornår anmodninger om deltagelse og tilbud senest skal være indleveret.

14 SIDE 14 Selvom udbudsdirektivets regler ikke gælder, er der ikke noget til hinder for, at ordregiver følger procedurerne i direktivet helt eller delvist. Uanset hvordan proceduren tilrettelægges, skal ordregiveren sørge for, at der er gennemsigtighed, og at alle interesserede virksomheder behandles fair og lige og har adgang til de samme oplysninger om tildelingsprocessen. Det giver virksomhederne de samme vilkår, når de udarbejder deres tilbud. Hvor kan jeg finde yderligere information? Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning Annonceringspligt og hvad så nu? indeholder i kapitel 4 en nærmere beskrivelse af, hvilke procedurer der ifølge tilbudsloven kan anvendes under en annoncering.

15 SIDE Hvad skal annoncen indeholde? Selvom annonceringspligten ikke indebærer komplicerede procedurekrav, er der, for at sikre gennemsigtigheden og en ensartet annoncering, visse krav til annoncens udformning. Annoncen skal som minimum indeholde: En beskrivelse af opgaven Kontaktoplysninger Fristen for, hvornår tilbud eller anmodninger om deltagelse senest skal være modtaget Adressen, hvortil tilbud eller anmodninger om deltagelse skal sendes Kriterier for tildeling af kontrakten Formålet med kravene er, at potentielle tilbudsgivere får tilstrækkelige informationer til at vurdere, om de vil byde på opgaven. Det er op til ordregiver at vurdere, hvor omfattende beskrivelsen af opgaven skal være. Ordregiver kan supplere annoncen med materiale, der beskriver opgaven mere uddybende og indeholder yderligere oplysninger om for eksempel krav til tilbudsgivere og processen for tildeling. Hvilke frister skal gælde? Tilbudsloven indeholder ikke regler om minimumsfrister. Ordregiver kan derfor som hovedregel frit fastsætte en frist for, hvornår anmodninger om deltagelse og tilbud senest skal være indleveret. Ordregiver skal dog ved fristfastsættelsen sikre, at ansøgere og tilbudsgivere behandles lige. Hvis en frist er så kort, at stort set alle potentielle tilbudsgivere afskæres fra at byde, kan det udgøre et brud på ligebehandlingsprincippet. Hvilke krav kan der stilles til tilbudsgivere? Tilbudsloven indeholder ikke regler om, hvilke krav ordregiveren kan stille til tilbudsgivere. Tilsvarende er der ikke regler for, hvilken dokumentation en ordregiver kan kræve, at en tilbudsgiver leverer. Det er derfor op til ordregiver at fastsætte, hvilke krav der skal stilles til tilbudsgivere, og hvilken dokumentation der i den sammenhæng er nødvendig. Ordregiveren skal blot sørge for, at tilbudsgivere bliver udvalgt på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier. Hvordan skal kriterier for tildeling udformes? Ordregiver kan som udgangspunkt frit bruge de kriterier for tildeling af opgaven, der findes nødvendige og relevante. Ordregiveren kan vælge at bruge

16 SIDE 16 de tildelingskriterier, der kendes fra udbudsdirektivet ( laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud ). Ordregiver er dog ikke forpligtet hertil. Kriterierne skal blot være saglige og objektive og dermed egnede til at identificere det bedste tilbud. Hvor kan jeg finde yderligere information? Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning Annonceringspligt og hvad så nu? indeholder i kapitel 5 en nærmere beskrivelse af annonceringens indhold. Her kan du også finde et eksempel på, hvordan en annonce kan udformes.

17 SIDE Hvor skal annoncen offentliggøres? Alle danske ordregivere skal fra 1. april 2012 benytte udbudsplatformen Udbud.dk, når de annoncerer indkøb af varer og tjenesteydelser, der er omfattet af tilbudslovens annonceringspligt. Udbud.dk er en elektronisk udbudsplatform, der har til formål at samle alle danske ordregiveres annonceringer af indkøb af varer og tjenesteydelser, der er omfattet af tilbudslovens annonceringspligt. Pligten til at benytte Udbud.dk følger af bekendtgørelse om ordregiveres annoncering af offentlige vare- og tjenesteydelseskontrakter på den centrale udbudsplatform. Udbud.dk er en elektronisk udbudsplatform, der har til formål at samle alle danske ordregiveres annonceringer af indkøb af varer og tjenesteydelser, der er omfattet af tilbudslovens annonceringspligt.

18 SIDE 18 Reglerne indebærer, at følgende offentlige kontrakter skal annonceres på Udbud.dk: Vareindkøbskontrakter, hvis værdi overstiger kr. eksklusiv moms, men er mindre end de aktuelle tærskelværdier i udbudsdirektivet. Tjenesteydelseskontrakter omfattet af udbudsdirektivets bilag II A, hvis værdi overstiger kr. eksklusiv moms, men er mindre end de aktuelle tærskelværdier i udbudsdirektivet. Tjenesteydelseskontrakter omfattet af udbudsdirektivets bilag II B, hvis værdi overstiger kr. eksklusiv moms. Offentlige ordregivere kan vælge at bruge Udbud.dk til at offentliggøre: EU-udbud, som ellers normalt offentliggøres i EU-Tidende og TEDdatabasen. Udbud.dk sender udbudsbekendtgørelsen til det europæiske Publikationskontor med henblik på offentliggørelse i EU-Tidende og TEDdatabasen. Licitationer af bygge- og anlægsopgaver efter tilbudsloven. Vare- og tjenesteydelseskontrakter på kr. eksklusiv moms eller derunder. Hvor kan jeg finde yderligere information? Du kan læse mere om udbudsplatformen Udbud.dk på På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, kan du finde reglerne om Udbud.dk, dvs. bekendtgørelsen om ordregiveres annoncering af offentlige vare- og tjenesteydelseskontrakter på den centrale udbudsplatform.

19 SIDE Hvilke krav skal ordregiver opfylde efter annonceringen? Hvordan udvælges tilbudsgivere? Ordregiver har ikke pligt til, men kan vælge at gennemføre en prækvalifikation. Prækvalifikation indebærer, at ordregiver indledende godkender, hvem der kan byde på opgaven. Hvis ordregiver gennemfører en prækvalifikationsfase, skal ordregiver, når ansøgningsfristen er udløbet, bedømme, om de afgivne ansøgninger opfylder de opstillede egnethedskrav. Udvælgelsen skal ske på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier samt under overholdelse af ligebehandlingsprincippet. Hvordan bedømmes tilbuddene? Når fristen for at indgive tilbud er udløbet, skal ordregiver bedømme, om ordregivers krav til tilbuddene er overholdt. Ordregiver skal for eksempel se på, om tilbuddene er modtaget inden for den fastsatte tidsfrist. Herefter tildeler ordregiver kontrakten til det bedste tilbud på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier samt under overholdelse af ligebehandlingsprincippet. Ordregiver skal hurtigst muligt og samtidigt underrette alle tilbudsgivere om, hvilken afgørelse der er truffet angående ordretildelingen. I det omfang en forbigået tilbudsgiver anmoder herom, skal ordregiver give en begrundelse for, hvorfor den pågældende tilbudsgivers tilbud er forkastet. Gælder der en standstill-forpligtelse? Der gælder ikke en standstill-forpligtelse for ordregiver i forbindelse med indgåelse af kontrakter, der tildeles efter tilbudsloven. Kontrakten kan derfor underskrives umiddelbart efter, at den er blevet tildelt. Ordregiver kan vælge at afholde en frivillig standstill-periode og lade der gå et antal dage, inden kontrakten underskrives. Hvor kan jeg finde yderligere information? Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning Annonceringspligt hvad så nu? indeholder en beskrivelse af, hvilke krav ordregiver skal opfylde efter annonceringen, jf. kapitel 7.

20 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf April 2012

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670. By: XXX Postnummer: Land: Danmark (DK) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere